Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Степная даль

Автор:
Магомет-Али Ханов
Перевод:
Айнара Нургишиева

О сен, майдан!

 

О сен, майдан! Тувган еннет еримиз,
Кытай тамнан Манан сувга тирелген.
Авлагынъда ат ойнаткан шоьлимиз,
Сагынынъда сак тарихинъ тирилген.

Курал айда кургак ерге кырк тамса,
Курткашыгынъ ер мен коькти бийлейди.
Коьп юзлеген оьленлеринъ кокыса,
Таза аванъ тастынъ оьзин эмлейди.

Ак булыттай атка минип тоьбеде
Энди коьзге коьринмейди келбетим.
Тувлыгамды язлык ели оьбеди,
Яв ярасы куьйдирген ди бетимди.

Кылышымды тот баскан ды кынымда
Сувырылып шыкпас куьнде яркырап.
Бизим озган шанълы узак йолларда,
Ногай данъкы калды туьйдей шашырап.

Рейтинг@Mail.ru