Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Забвению не подлежит…

Автор:
Люсана Абидокова
Перевод:
Люсана Абидокова

Апхуэдэр пщыгъупщэ хъунукъым!

 

1920-1940 гъэхэм ди къэралым щекIуэкIа политикэ зэхэзехуэныгъэ хьэлъэхэм лъэпкъ куэдым къахэкIа цIыху мелуан бжыгъэ хэкIуэдащ, цIыху гъащIэ, унагъуэ куэд зэхикъутащ. Политикэ зэхэзехуэн ящIа ди лъэпкъэгъухэм: адыгэхэмрэ абазэхэмрэ яхуэгъэза фэеплъ сынхэр дэтщ Омск областым хыхьэ Тарэ къалэмрэ Тарэ районым хыхьэ Пологрудовэ жылагъуэмрэ.

 

Зэхэзехуэн  ящIахэм я етIысэхыпIэт…

Илъэс 427-рэ хъу тхыдэ зиIэ Тара къалэр 1594 гъэм яухуауэ щытащ, икIи иджырей Омск областым япэ дыдэ щетIысэха урыс жылагъуэщ. Мы къалэр зэраухуэрэ, ар зэхэзехуэн ящIхэм я екIуэлIапIэ хъуащ. Апхуэдэхэм ящыщт Черкес автоном областыр зрагъэбгынэу, лIыщIыгъуэ блэкIам и 1930 гъэхэм Хэкум ирахуа адыгэхэр, абазэхэр, нэгъуейхэр, урысхэр…

1933 гъэм «кулак» фIэщыгъэцIэ мыфэмыцыр фIащри, цIыху 800-м щIигъу (нобэкIэ а бжыгъэр тегъэчынауэ щIэтхакъым, нэхъыбэнкIи мэхъу) Черкес автоном областым ирашри, Омск хэгъуэгум, Сыбыр жыжьэм яхуащ. Зэхэзехуэн ящIа насыпыншэхэр Омск нэгъунэ хьэпшып вагонхэмкIэ, Омск щегъэжьауэ Пологрудовэ жылагъуэм нэс Иртыш псым тету баржэхэмкIэ нашэсащ. Абдеж псы Iуфэм Iуадзэри, зэман гуэркIэ пщыIэхэм щIэсащ, здрагъэтIысэхын щIыпIэ къалъыхъуэхункIэ. Нэхъ тэрэзу жыпIэмэ, здилIыхьын, псэууэ къыздимыкIыжын къагъуэтыхункIэ...

Иртыш псым и Iуфэм IусыхункIэ, зэмыса щIыуэпсым, ерыскъым, щIыIэмрэ мэжэщIэлIэнымрэ, нэгъуэщI щытыкIэ хьэлъэхэм къыхэкIыу, ди лъэпкъэгъу куэд а щIыпIэм щыIулIыхьащ.

 

ЗэхэдзыпIэ щIыпIэ… Пологрудово…

Пологрудово жылагъуэм, езым щыпсэухэр зэхэзехуэн зэращIам къыдэкIуэу, езы къуажэри цIыху насыпыншэ куэдым етIысэхыпIэ, «зэхэдзыпIэ щIыпIэ» яхуэхъуащ. Абыхэм ящыщт адыгэхэр, абазэхэр…

Жэпуэгъуэм и 30-м лъэпкъ куэдым къахэкIахэр зыдэс Пологрудовэ жылагъуэр къызэщIиIэтащ кавказ макъамэхэм. Шэджагъуэм сыхьэтыр 12-м мыбдеж къыщызэIуахынущ хьэкъи–лажьи зимыIэу политикэ зэхэзехуэныгъэм хагъэкIуэда адыгэхэмрэ абазэхэмрэ я фэеплъ сын.

—Мы щыгъуэ махуэм ехьэлIауэ, политикэ зэхэзехуэн ящIахэм яхуэгъэзауэ, ди жылагъуэр дэнэ къэна, районым деж щынэхъыфI фэеплъ сын нобэ Пологрудовэ къыщызэIудох. Ар зи фIыщIэр, зи жэрдэмыр Къэрэшей-Черкесым щыщ цIыху къызэрымыкIуэхэращ, зэхэзехуэныгъэ хьэлъэхэм текIуэда адыгэхэмрэ абазэхэмрэ я щIэблэращ, — иригъэжьащ пэкIур къуажэм дэт музейм и унафэщI Варп Раисэ.

ГущIэр щIилъэсыкIыу адыгэбзэмкIэ къоIу «ИстамбылакIуэ» гъыбзэ-уэрэдыр.

— Мы гъыбзэр зытраухуар нэгъуэщI лъэхъэнэми, макъамэ хьэлъэм къыбгурегъаIуэ зи хэку зрагъэбгынэхэр гуауэрэ гугъуехьу зыпхыкIыр, зи щIыналъэр зыфIэкIуэдхэм я гум щыхъэр.

Политикэ зэхэзехуэныгъэхэр щекIуэкIа илъэсхэм Пологрудово жылагъуэм лъэпкъ куэд дыдэм къахэкIа, уни-жьэгуи, Iыхьлыи-Iэулэди зыфIэкIуэда цIыху насыпыншэхэр кърашэлIащ. Абыхэм яхэтащ Ищхъэрэ Кавказым къраша адыгэхэр, абазэхэр. Лъэпкъ куэдым сыбыр щIыналъэр япэ щIыкIэ «анэнэпIэс» яхуэхъуащ. Гугъуехь мымащIэ ягъэвын къахудэхуащ. Ауэ, лъэпкъхэм къагъэлъэгъуа псэ къару быдэм, гъащIэмрэ псэунымрэ зэрыхущIэкъум, здетIысэха щIыналъэм щыпсэухэм я гущIэгъуныгъэ ин, дэIэпыкъуныгъэ къалъыскIэрэ, адыгэхэмрэ абазэхэмрэ къелащ.

 Мы жылагъуэм и тхыдэм и напэкIуэцI фIыцIэхэм ящыщщ зэхэзехуэн хъуа адыгэхэмрэ абазэхэмрэ ящыщ куэд псы Iуфэм зэрыIулIыхьар. Иртышыпсым и Iуфэм IулIыхьам и бжыгъэр къэлъытэгъуейщ: зыщIыпIи щыщIамытхауэ кхъэ ин иIэщ, — къыхигъэщащ Раисэ Михайловнэ...

Быж Исмел псалъэ щыхуагъэфащэм, пэкIум къекIуэлIахэм «ПщIэ зыхуэсщI ди хэкуэгъухэ!» жиIэри захуигъэзащ.

— Апхуэдэ дыдэщ! Ди хэкуэгъухэ! Апхуэдэщ ди унагъуэм деж сыбырдэсхэм дызэреджэр… Ди хэкуэгъухэм  — адыгэхэм, абазэхэм, нэгъуейхэм… илъэс 80-м щIигъужащ абыхэм сыбыр щIыналъэр иужьрей увыIэпIэ зэрахуэхъурэ. А гуауэ иныр цIыхубэм щыгъупщэ хъунукъым, — жиIащ КъЧР-м и Парламентым и депутатым.

ПэкIум къызэхуэсахэм захуигъазэкIэрэ, ТэкIушынэ Николай къытеувыIащ Урысейр лъэпкъхэм игъащIэ лъандэри къадекIуэкI зэныбжьэгъугъэмкIэ зэрыкъулейм.

 — Урысейр сыт щыгъуи къулеящ и лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэмрэ зэкъуэшыныгъэмрэкIэ. Щапхъэ щхьэкIэ жыжьэ дыкIуэнкъым: мы фэеплъ сыныр щIынымкIэ жэрдэмыр къезыхьэжар адыгэхэмрэ абазэхэмрэщ, сурэтыр зыщIар къэрэшейщ, проект лэжьыгъэр зыгъэхьэзырар алыджхэщ, хэзыгъэувар ермэлыщ, ухуэныгъэ лэжьыгъэхэр урысхэм иращIылIащ, нобэ мыбдеж дин Iуэхухэр зэфIэзыхыр тэтэрщ! Ар щапхъэкъэ!

Фэращ, фядэжьхэращ си адэри, си лъэпкъэгъухэри къезыгъэлар, сэ дунейм сызэрытетыр зи фIыщIэр! Си щхъэр фхузогъэщхъ гуапагъэ ин зыхэлъ сыбырдэсхэм.

Ди унагъуэм деж цIыхум и хьэл-щэным дыщытепсэлъыхькIэ, си адэм макъ лъагэкIэ: «Сибиряки!.. Сибиряки!..» жиIэт. КъызгурыIуэтэкъым апхуэдэу сыбырдэсхэм пщIэ лей щIахуищIыр. ИтIанэ, сэ сыкъакIуэу фыкъэсцIыхуа нэужь, си адэм жиIэну зыхуеяр къызгурыIуащ. Пэж дыдэу сыбырдэсхэр цIыху къызэрымыкIуэщ. ФIыщIэу фхуэтщIыр гъунэншэщ! — жиIащ республикэ ветеран организацэм и тхьэмадэм.

Фэеплъ зэIущIэм цIыху куэд къыщыпсэлъащ. ИкIи сыбырдэсхэм ящыщхэм псалъэ гуапэ гъунэжу хужаIащ ди хэкуэгъу Аргун Хьэлым.

—Дэ, сыбырдэсхэр, Къэрэшей-Черкесым щыпсэу лъэпкъхэм дапызыщIар Аргун Хьэлымщ, къуэш къытхуэхъуащ, районым щыпсэухэми, Пологрудовэ жылагъуэм дэсхэми ди гур зэIухауэ, дыхуэгуфIэу сыт щыгъуи дыпожьэ, къыдогъэблагъэ. Хьэлым хэкуитI иIэщ — зыщалъхуа Къэрэшей-Черкесымрэ и сабиигъуэр здигъэкIуа Сыбыр щIыналъэмрэ,— жаIащ къэпсэлъахэм.

КъЧР-м икIа делегацэм мы махуэм нэгъуэщI зы Iуэхушхуи зэфIагъэкIащ. Политикэ зэхэзехуэн ящIа адыгэхэр, абазэхэр къызыдэкIа къуажэхэм, жылагъуэхэм къыщащта, Сыбырым здахьа щIы IэмыщIэхэр фэеплъ сыным и лъабжьэм щIалъхьащ.

 

«ФIы щIэи псым хэдзэ!»

Политикэ зэхэзехуэн ящIа ди лъэпкъэгъухэм: адыгэхэмрэ абазэхэмрэ я фэеплъ сын Омск областым къыщызэIухыным къыдэкIуэу, Къэрэшей-Черкесым икIа делегацэм къалэн куэд зыхуагъэувыжат Средний Имшегал жылагъуэр, «Красный Черкес» колхозыр здэщыта щIыпIэхэм я лъэр нахьэсыну. Тхьэм и шыкуркIи, дынэсащ, кхъэм дыбгъэдэтащ, зи псэр къытщыгугъхэм Тхьэ дахуелъэIуащ.

Иджы зи гугъу тщIынур фэеплъ сыныр щIыным, къызэIухыным пыщIа лэжьыгъэ хьэлъэр къызэгъэпэща зэрыхъуар, абы зи гуащIэ хэзылъхьахэращ. Пэжщ, адыгэм: «ФIы щIэи псым хэдзэ» жыдоIэ. Арами, апхуэдэ лэжьыгъэ гугъур зыщIахэр лъэпкъым ицIыхун хуейуэ долъытэ.

— ЦIыху къэс къызыхэкIа лъэпкъым и тхыдэр ицIыхужын хуейщ. Ди унагъуэр 1930 гъэхэм екIуэкIа политикэ зэхэзехуэныгъэ хьэлъэхэм дыхэхуами, хэщIыныгъэ инхэр щыдгъуэтами, ди адэр а къэхъугъэ хьэлъэхэм тепсэлъыхьыну фIэфIтэкъым.

Япэ дыдэ а IуэхумкIэ сыкъызэщIэзыIэтар Зеикъуэ къуажэм щыщ, пщIэ зыхуэсщI Аргун Хьэлымщ.

 Абы къыкIэлъыкIуащ политикэ зэхэзехуэн ящIахэм ятеухуауэ ди хэгъуэгум 2013 гъэм къыщыдэкIа «Бессмертие народной памяти» тхылъыр. Мы лэжьыгъэр и нэхъыбэм зыгъэкIуэтар, правительствэ комиссэм щIыгъуу гуащIэ ин къызэзыгъэпэщар сенатор Къэзэнокъуэ Кърымщ. Апщыгъуэми къагъэсэбэпауэ щытащ зэхэзехуэныгъэ IуэхумкIэ хэт сыт хуэдэ дэфтэр-тхыгъэ IэщIэлъами. Тхылъым и япэ томым цIыху 3488-м теухуа тхыгъэ ихуащ.

Дегупсысащ ди лъэпкъэгъухэм я фэеплъыр зыгъэщыпкъэ сын Омск, Тарэ къалэхэм, уеблэмэ «Красный Черкес» колхозыр здэщытам щыдгъэувыну. Ауэ иужьрей гупсысэр зэуэ IудгъэкIуэтащ, а щIыпIэм цIыху зэремыкIуэлIэжыр Iуэхум къыхэтлъытэкIэрэ. Иужьым, ди ныбжьэгъу нэхъыжь Аргун Хьэлым жэрдэм къыхилъхьэри, Тарэ къалэм дэт кхъэжьым и дыхьэпIэм фэеплъ сын щигъэуващ...

НэгъуэщI фэеплъ сын здэдгъэувын хуейр адэкIэ къэхъуа Iуэхугъуэм игъэбелджылащ. Пхъэ здызэгуах IуэхущIапIэ ищIын и мураду, хыхьэхэкI Iуэхум хэт, Пологрудовэ жылагъуэм щыщ лIым щIыгур къыздитIым, цIыху къупщхьэхэр къыщIэкIащ. Абы иужь зыми упщIэ иIэжакъым фэеплъ мемориал ин здэдгъэувын хуеймкIэ. Ар цIыхухэр, лъэпкъхэр «здызэхадз щIыпIэ» хъуат.  Ауэ а къупщхьэхэр къыздыщIэхуам деж сын щыбгъэув хъунутэкъым: псымрэ шэдымрэ ар хагъэкIуэдэжынут...

Мыбдежым гу лыстэмэ сфIэфIт фэеплъ сыныр ди республикэм щытщIу Сыбырым тшхэну гупсысэ зэрыдиIам. Ар Iуэху хьэлъэт. СаIущIащ фэеплъ сын инхэр зыщI, цIэрыIуэ хъуа зэкъуэш Узденовхэм. ДыхуэкIуащ профессиональнэ сурэтыщI мы Iуэхум къызэрыхэшапхъэм. АбыкIи ди насып къихьри, Джуртубаев Хьэсэн къыдихьэлIащ. А щIалэм и IэкIуэлъакIуагъым къыщытхъуат Уэгъуз Виталий. Мывэм сурэт тещIыхьынымрэ тхылъымпIэм е хъыданым тетхыхьынымрэ зэщхьэщыкIыныгъэшхуэ яIэщ. Арами, Хьэсэн и лэжьыгъэр фIы дыдэу игъэзащIэри, япэрей эскизхэр сIыгъыу Сыбырым сылъэтащ.

Тарэ къалэм Хьэлым щигъэува сыныр зыщIа лIым зыIузгъащIэри, Iуэхур зытетым щыщызгъэгъуазэм, зэримыщIыфынур зэуэ жиIащ. Ди Iуэхур хьэлъэ дыдэ зыщIыр мывэшхуэ зэрыдмыгъуэтрат. Мыбдежми сэбэп къытхуэхъуащ Уэгъуз Виталий. Аращ алыдж щIалэхэу Каушлиевхэ Христофоррэ Павелрэ къытхуэзыгъуэтар… Апщыгъуэми шэч къытетхьэжакъым сыныр Сыбырым щыщIын зэрыхуейм. АтIэ, километр 300-м щIигъу тшэрэ, километр мин бжыгъэкIэ тшэрэ сыт хуэдэр нэхъыфIт?! Лэжьыгъэм едгъэжьащ.

Омск къыщызэдгъэпэщ Iуэхум дэкIуэу, Хьэбэз районым хыхьэ Бэвыкъуэ къуажэм дежи политикэ зэхэзехуэн ящIахэм я фэеплъ мывэ щыгъэтIылъын лэжьыгъэри екIуэкIт, Къэзэнокъуэхэ Кърымрэ Русланрэ, Късал Валерэ, Джэрджэ Щэмил, Уэз Мурат, Лъэбышэ Родион, Аргун Хьэлым, ТэкIушынэ Николай, Къармэ Давид сымэ я нэIэм щIэту...

Гъуэгу дыщытехьам зыхуэдгъэувыжа къалэнхэр, сызэреплъымкIэ, фIы дыдэу гъэзэщIа хъуащ. Пэжщ, езы сыным мащIэ-мащIэу тIэкIу дэщIыгъужыныгъэ иIэнущ. Япэрауэ, сыным бгъэдыхьэ цIыхум ар зытеухуар, щIыхуащIар гурыIуэгъуэ щыхъун папщIэ, «аннотацэ» кIэщI хуэщIыпхъэщ, ари абдеж щхьэхуэу кIэрытлъхьэнущ. ЕтIуанэу, хэкур зрагъэбгынэу Сыбырым къыщыхута ди щIалэ 16 Хэку зауэшхуэм Iухьауэ щытащ Омск областым къыбгъэдэкIыу. 15-м къагъэзэжащ. Абыхэм яхуэгъэза тхыгъэхэр тету нэгъуэщI зы пхъэбгъуи тщIыпхъэщ. Ещанэу, сыным и хъуреягъым жыг лъахъшэ цIыкIухэр къегъэтIысэкIамэ, екIуну къэтлъытащ.

«Сыт гъэщIэгъуэн сщыхъуар мы кIуэгъуэм», жыпIэмэ, сыт щыгъуи хуэдэу, сыбырдэсхэм я гу къабзагъымрэ псэ хьэлэлагъымрэщ. Жэщ-махуэ имыIэу узыхуейм ухуагъэзэнущ, гу зэIухащ, цIыху щыпкъэхэщ. Зыми хуэзгъэдэфынукъым сыбырдэсхэм яхэлъ хьэл-щэн дахэр… Арагъэнщ си адэм абыхэм гу хуабагъэ ин ящIыхуиIар. Аращи, Iуэхур едгъэжьа къудейщ. АдэкIи къыпытщэнущ… ДыкъэувыIи хъунукъым.

 

*     *     *

Тхыдэр пхутетхыкIыжынукъым икIи пхузэхъуэкIыжынукъым. Къытхуэнэжыр пэжагъыр, хабзэр зэфIэгъэувэжынымрэ цIыхум и фэеплъыр хъумэнымрэщ. Аращ къызэрытщыгугъыр хьэкъи-лажьи ямыIэу ягъэкIуэда ди лъэпкъэгъухэр.

 

Забвению не подлежит…

 

В 20—40-е годы прошлого столетия по судьбам людей нашей страны прокатилась беспощадная машина репрессий. И теперь в городе Таре Омской области и в селе Пологрудово Тарского района открыты памятники жертвам политических репрессий — черкесам и абазинам с Кавказа.

Город ссыльных

Город Тара с 427-летней историей основан в 1594 году. Он был первым русским поселением на территории современной Омской области. К сожалению, со дня основания город использовался властями как место ссылки неугодных подданных. Сталинский период не стал исключением.

Вот и в 1933 году большая партия раскулаченных (по неофициальным данным, более 800 человек) из Черкесской автономной области была выслана в Омскую область. Среди спецпереселенцев были абазины, черкесы, ногайцы, русские. Переселенцев до Омска везли в товарных вагонах, а от Омска до села Пологрудово — на баржах по реке Иртыш. Ссыльных высадили на берегу реки Иртыш, где они некоторое время жили в шалашах, пока для них не подыскали постоянное место жительства. От сурового климата, недоедания, болезней и других напастей многие переселенцы умирали. Сегодня у входа на старое кладбище, где покоятся ссыльные, не вынесшие страданий, возведены два памятника. Один из них поставлен по инициативе нашего земляка, бывшего ссыльного Галима Аргунова.

 

Пересыльный пункт Пологрудово

Так уж было предназначено судьбой, что именно селу Пологрудово пришлось принять представителей многих народностей, населяющих нашу страну.

Под звуки кавказских мелодий с утра у здания Дома культуры собрались пологрудовцы. Ровно в 12.00 в селе началось торжественное открытие памятника невинным жертвам политических репрессий — абазинам и черкесам. Прозвучал гимн Карачаево-Черкесии.

— Неслучайно сегодня над нашим селом звучат мелодии Кавказа. В День памяти невинных жертв политических репрессий у нас в селе знаменательное событие — мы открываем памятник жертвам репрессий. И сооружен он благодаря стараниям неравнодушных жителей Карачаево-Черкесии в память о репрессированных земляках, — такими словами открыла мероприятие руководитель Музея села Пологрудово Раиса Варп. — Во времена репрессий село Пологрудово приняло множество несчастных людей, потерявших, как по мановению далеко не волшебной палочки, в одночасье всё — родной дом, близких людей. Здесь оказались абазины и черкесы, поляки и калмыки, немцы Поволжья, западные украинцы. Им приходилось с нуля начинать жизнь в тяжелейших сибирских условиях, терпеть унижения и оскорбления, так как их считали «врагами народа». Но великое терпение, сила духа, работоспособность, упорство, воля к жизни взяли верх. Люди выстояли, выжили, многие остались жить в Сибири. Сегодня многонациональное Пологрудово, знающее не понаслышке, «почем фунт лиха», живет дружной семьей, — отметила Раиса Михайловна.

Когда слово предоставили Исмелю Биджеву, он обратился к собравшимся со словами: «Дорогие земляки!»

— Да! Именно земляки! Так у нас в доме называли сибиряков…

«Времена не выбирают, в них живут и умирают». Мои земляки из Карачаево-Черкесии — абазины, черкесы, ногайцы — вот уже более 80 лет греют сибирскую землю. Да, к сожалению, утраты велики. Но мы не должны забывать об этих людях. Пока мы помним, они живы.

— Благодарим пологрудовцев за дань уважения нашим безвинно погибшим землякам, — сказал депутат и добавил, что глава администрации Тарского муниципального района Евгений Лысаков и глава Пологрудовского сельского поселения Иван Курсевич за огромный вклад в сохранение памяти жертв политических репрессий представлены к награждению Почетной грамотой Президиума Народного собрания КЧР.

За активное участие в организации, строительстве, установке памятника памятным знаком и благодарственными грамотами от Совета ветеранов КЧР, Всероссийской организации ветеранов были также награждены Раиса Варп, Антон Мноян, Юрий Канеп, Яков Белецкий и братья Христофор и Павел Каушлиевы.

Обращаясь к собравшимся, Николай Такушинов затронул тему дружбы между народами России.

— Россия всегда была сильна дружбой народов. Абазины и черкесы — мусульмане, высланные в Сибирь, где проживало в основном русское население, — получили огромную поддержку и помощь православных людей. Лично я обязан вам тем, что родился и живу на этой земле. Потому что вы спасли моего отца. Памятник, который мы открываем, символичен — заказали его абазины и черкесы, художником был карачаевец, проектировали греки, устанавливал армянин, молитву сегодня совершал татарин. Вот какое разнообразие народов! Всё это вместе называется Россия, непобедимая своей дружбой и взаимопониманием!

На памятном мероприятии много теплых слов было сказано в адрес нашего земляка Галима Аргунова.

— Галим Алиевич очень много сделал для увековечения памяти своих земляков, нашедших последний приют на земле сибирской. Мы, сибиряки, породнились с народами Карачаево-Черкесии благодаря неутомимому названому брату Галиму Аргунову, которого жители нашего района и села всегда встречают с распахнутой душой. У него две родины — Карачаево-Черкесия, где он родился и живет сейчас, и Сибирь, где вырос. Галим Алиевич делает многое для укрепления взаимопонимания между представителями разных национальностей, для воспитания молодежи в духе уважения к истории и духовной культуре своего народа! — отметила Раиса Варп.

В подтверждение этих слов учащиеся Пологрудовской средней школы прочитали стихотворение члена Союза писателей Ленинградской области Валентина Александрова (уроженца Сибири), которое называлось «Изможденное детство черкеса». В 2016 году поэт, познакомившись с Галимом Алиевичем, посвятил ему, а в его лице и всем детям, подвергшимся репрессиям, проникновенное стихотворение.

После минуты молчания настало время для другого важного события, которое было запланировано в тот день. Гости из Карачаево-Черкесии привезли с собой в Сибирь землю из двадцати одного поселения, откуда отправляли репрессированных. И эта земля теперь будет покоиться у памятника.

 

«Сделай добро и выбрось в воду!»

В создании памятника нашим репрессированным землякам участвовало много людей. Хотя у нас в народе и говорят: «ФIы щIэи псым хэдзэ» («Сделай добро и выбрось в воду!»), мы считаем нужным рассказать читателям о проделанной работе и поблагодарить людей, внесших свой вклад в увековечение этой памяти.

 

Исмель Биджев:

— Любой человек, без сомнения, должен знать историю своей семьи, рода, страны.

Мы долго выбирали место для возведения памятника. Вначале хотели поставить его на том месте, где стоял колхоз «Красный Черкес». Но это место находится глубоко в тайге, в лучшем случае его могли бы посетить 3—5 человек раз в год…

Выбор места для мемориала решил случай.

Во время строительства пилорамы в селе Пологрудово при раскопках выпали человеческие кости. Это и решило наш вопрос: мемориал нужно было ставить в пересыльном пункте — в селе Пологрудово.

Изготовление самого памятника — отдельная история. Изначально была мысль сделать памятник здесь, у нас на родине, и отвезти в Сибирь. Однако вскоре мы поняли, что легче перевезти монумент из Омска до Пологрудово, которые разделяют 350 километров, чем везти его несколько тысяч километров с Кавказа до сибирского села. Эскиз памятника сделал Хасан Джуртубаев, который работает на художественно-графическом факультете нашего университета. Изготовить по этому эскизу памятник взялись наши бывшие земляки, а теперь омичи — братья Христофор и Павел Каушлиевы, греки по национальности, которые профессионально работали с камнем.

Параллельно с работой в Омске шла организация и по закладке камня в поселке Бавуко. Обоими проектами занималась инициативная группа, в которую входили братья Крым и Руслан Казаноковы, Валерий Ксалов, Шамиль Гергев, Мурат Озов, Родион Тлябичев, Галим Аргунов, Николай Такушинов, Давид Кармов и многие другие неравнодушные люди.

Сибирский памятник, на мой взгляд, идеально вписался в инфраструктуру села: слева Дом культуры, справа — администрация поселения. Это место всегда многолюдно. Поставленные задачи и цели в эту поездку, на мой взгляд, были выполнены. Это тот случай, когда можно смело сказать: «Получилось лучше, чем ожидали».

Но я считаю, что не может быть предела совершенству. В дальнейшем планируется доработать памятник и его территорию. Это касается установки аннотации к памятнику, изготовления мемориальной плиты с указанием имен и фамилий бойцов Красной Армии, ушедших на фронт из Тарского (Вассийского) района, и, конечно же, высадки низкорослого кустарника вокруг мемориала. Так что работа непременно продолжится.

 

Николай Такушинов:

— Я знал, что моя семья была репрессирована, но информации было очень мало. Потом познакомился с Галимом Аргуновым, который порекомендовал связаться с Тарой. В ходе поисковых работ узнал, что ученица школы села Атирка Тарского района Анастасия Згрунда вместе со своим руководителем Кайни Жатнисовной провели колоссальную исследовательскую работу по репрессированным абазинам и черкесам. Спустя какое-то время вместе с Галимом Аргуновым я очутился на сибирской земле, куда когда-то были высланы мои предки.

Наших людей надо больше информировать, знакомить с историей народов. В каждом музее нужно создавать уголок, посвященный политическим репрессиям, которые, думаю, коснулись каждой семьи. Было бы здорово показать нашей молодежи путь, которым прошли когда-то наши предки. Вначале на поезде до Омска, затем на баржах по Иртышу, далее на подводах к Имшегалу… Конечная точка, место последнего пристанища абазин и черкесов, — кладбище колхоза «Красный Черкес».

Хочу поблагодарить всех организаторов нашей поездки. Всё прошло великолепно. Сибиряки — очень надежный и гостеприимный народ. Спасибо энтузиастам во главе с Исмелем Биджевым, которые не побоялись взяться за это сложнейшее дело и довели его до конца.

 

В заключение

Переписать или исправить историю невозможно. Единственное, что остается, — это восстановить справедливость и законность, чтобы ни одно событие, ни одна дата, ни одна судьба не были преданы забвению. Единственное, чего ждут от нас души безвинно погибших, и единственное, самое большее, что мы можем для них сделать, — это сохранить память.

 

Рейтинг@Mail.ru