Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Красавица

Автор:
Расул Багомедов
Перевод:
Ирина Ермакова

ГIянтIикIа

Урегал анцIбукьла, урчIемал суратла пьеса

 

БутIакьянчиби:

ГIянтIикIа, дебали жагаси жагьси рурси, сунела жагадешличи пахрубируси, уктемси, давлаличи гъаргъси.
Жага, ГIянтIикIала неш, 40 дусла, кункти хIял-тIабигIятла, хамси.
ГIялибег, хIисабла мугIяллим, 24 дусла, малхIямти хIял-тIабигIятла, абадчевси.
ГIябидат, ГIялибегла неш, 45 дусла, духуси хьунул адам.
Базриган, вачрукья, 30 дусла, зантси адам.
Кандидат, 40 дусла гIямрула, гьаланачиб хIянчурбазиб ва гIямрулизиб гьарбизурси, хIякьикьатличи чедихIяртли хIерикIуси адам.
Жагьси, жагьси хьунул адам, Базриган гьалав къаршииркули калунси.

ГIурра ц1уба халатунар к1ел мурул адам.

АнцIбукьуни гьаннала замана шилизир ва шагьуртазир кадиркули сари.

 

АНЦIБУКЬ ЦАИБИЛ

Цаибил сурат

ГIянтIикIахъала хъали. Хъа бяхIличиб кьалтин, гIямзилаб халаси тIашси дяхIимцIала. Диванничи кариибси Жага ралрирар, дях1имц1а гьалар лукьуси рурсиличи дугьарилзан.

ЖАГА (кIелра някъра сунела кьукьубачи кадихьили)

Дикьурти цIедеш чили
Даталра галгаличир,
Заядирути кьалли –
ХIедра ца гIяхIси мурул
ВикIес замана кьалли.

Музыка дехIдирхьу.

ГIЯНТIИКIА (михъирира хIяршбарили)

Бархьли бурасли нуни,
Ну арикьур гIязиз неш,
Наб хъубзар мурул хIейги:
ХIеху дила гIямрулис
Арши-мурали шаддеш,
Нясси дярхъли эркиндеш.
Дура ялчнад вашули,
Яшавла вегIра хIейги –
Бузрадли арашули,
Хьунул хъулир гамъали.

ЖАГА

Гьари, рурси, дураса
Нешлис уркIила хIукму,
Лебил Къяба-Даргазир
Дила руриб исбагьи.

Дигулрив хIед чи, бура,
Белики, вакIес хапли
Хункар пачала урши,
ХIу аррукес гьалакли.

ГIЯНТIИКIА

Пачала урши хIейги –
Ил хабуртазив валтас.
Шила учитель виги,
Базли алапа бихул,
Умули шикад вашул,
Хьуна мякьлав камхIейрул.

ЖАГА

Ва дила белкIа кIанра,
«Китти башул къарчигъас
Уттикъайла кьаркьала» -
ХIебакьирив бурала!

Чинав лева учитель,
КъяйцIрухъадра шилизи?
Зубразивад вархьахъес
Рулгулрив Аллагьлизи?

ГIЯНТIИКIА

Дила лишанниув ца
Лев, неш, багьи хIунира.
Илала хIулби набчи
ДалкIахъес риублира,
УркIи ясирбуцесра
Диур дила дагьрира.

ЖАГА

Саялра чи сая ил,
Нешлизи гьанхIевшибси?
Ну инжитхIерарили,
Ура, асубиралли.

ГIЯНТIИКIА

БемцIур уркIила нигет
ДурабилтIасра нуни –
Учитель – ГIялибег сай,
ВикIибси пикрумини.

Музыка тамандирар. ЛехIдеш. Тамашариубси Жагала сабур бетихъур.

ЖАГА

МехIурли-маг саррив –
ГIялибегла гелешмеш
Лерни сен хIебалуси?
Гъамливан мукъри дарес
БегIти хIядурли саби.

ГIЯНТIИКIА

Ва дила дигуси неш,
ХIуни аргъа ца секIал:
Дузаб сарху цIакьсили
Яра дагьри дахъсили.

ЖАГА

Эй, мехIур, сен хIергъулри,
Дузаб сархуси биъни
Дусмала хIядурдешли,
Кьяшми агарли ралтни
Хапли бакIиб пикрили.

ГIЯНТIИКIА

Симгализирад шинван
ДигIянни дашахъули,
Дигайли иркира ил –
ХIядурдеш ахIену ил!

ЖАГА

ДяхIни мурхьхIебиалли,
Иркибти хъуми дуръар.
Дигай кункти диалли,
Рурсби биргIякабирар.

ГIЯНТIИКIА

Э-э, чина хабара, неш!
Илала буцIар хIерли
Ну цIали игулрагу! –
Сунна ученицази
МукIурвакIес вирару!

ЖАГА

ХIерличицун хIулбала
Вари, рурси, марирхуд,
Багьес нигет уркIила
Гъайэс азгъин марируд.

ГIЯНТIИКIА (нешличи кIапIрикили)

Баркалла, ахIерси неш,
Марка керхурли гIергъи
Варгьи чегьес чевкъину.

Музыка. Нешлира рурсилира далай бучIа.

ХIечила цIумрикIули,
РахIятдеш хъумкартурра,
ЧIянкIли кьас белгибара –
ХIейги цархIил жавабра.

Пардав

 

КIиибил сурат

ГIялибегла хъали. Стол, цачумал ута. Хъа бяхIличиб Н.И. Лобачевскйила сурат. ГIялибег уталичи, неш г1янайчи кабиили саби.

ГIЯБИДАТ. ДуцIрумла гIергъиси баз мекъ барес вягIдаригу, дила урши. Гелешмешла бегIтасра гьанна бархIи белгибарили дигули саби. БегIла дурхъати сари хамис, сут, бурхIни. Чиди декIарбирулри?

ГIЯЛИБЕГ. КъалабамарикIудгу, аба.

ГIЯБИДАТ. Замана баили кьалли: вягIдаладиубси манзил чесабаэс хIябал базра кали ахIен. Бугъа мекълис белгьес батурли, ца-кIел хала хIяйван базарличир дицес чебиркур.

ГIЯЛИБЕГ. Аспирантурализи керхайчи яхIбарагу, аба.

ГIЯБИДАТ. ХIисабла дурсри хIуни гIяхIил кадирхьули бикIаргу – бицIибси бархаличи гIурра ризкьи какьес гIягIнидеш лебу!

ГIЯЛИБЕГ. Наб, аба, хIисабла гIялим ветаэс дигулра.

ГIЯБИДАТ. Наб, абала, къалаба-къалабали мекъра барили, мицIирли лерай хIела дурхIнира дуклабуцес дигулра. Дила мурад барагу.

Унзализи кьутIла тIама. ШалкIуб жузра сарира, жагали регIриубси ГIянтIикIа хъули арицIур. ГIялибег харчилзан, иличи тамашали хIерикIар.

ГIЯНТIИКIА (урузриубсиван, дебали малхIямли ГIябидатличи дугьарилзан). Асубирару ракIес? Гьу, неш, сена арадеш?.. Аргъес хIерируси ца масъала арзахъес ГIялибег Рабадановичличи ракIибсира.

ГIЯБИДАТ. Иншааллагь, дила рурси. ХIябилра гIяхIси барилри. Наб дигахъис илдигъунти къайгъичебти. ИмтихIянра гъамли дургар?

ГIЯНТIИКIА. ХIисабла экзаментас ца баз саби калунси. Лер хIергъути, къиянти, амма дагьес кьас саби.

ГIЯБИДАТ. Гьу, дила ахIерти, бекIмаххIерухъес аркьяс. (уршиличи дугьаризурли.) Лерилра хIергъутигъунти аргъахъа, абала.

ГIябидат аркьян. ГIянтIикIа ГIялибегличи ванали хIеррилзан, малхIямли пишрирхъур.

ГIЯНТIИКIА. Чевверхи, ГIялибег Рабаданович, иш масъала саби хIергъуси. (ШалкIубси жуз бяхIсайхъу.)

ГIЯЛИБЕГ (жузличи хIеризурли). Карии, гьари, карии. (Столла гIела ута кабирхьу. ГIянтIикIала мякьла сайра кайрар.) Гьари, чиди масъала саби?

ГIЯНТIИКIА (бяхIсахъибси жузла кIапIиличи тIул чебуцили). ХIера, иш.

ГIЯЛИБЕГ. Иш арзахъес хIушачи хъарбарибси ахIенгу?

ГIЯНТIИКIА (дигайли ламбикIуси хIерличил мугIяллимличи хIерризурли, гIяшикьриубсила вяштIала дарили). ХIу хIисабчи сайхIели, лерил арзес дигулра.

ГIЯЛИБЕГ (разивиубли, иличивяхI гьуцIулхъан).

Валлагь – биллагьрагу, хIу
Нуни умайриради,
Кадирхьуси хIед дурсри
Учительли хIейасри.

ГIЯНТIИКIА (дукаркIули)

Бунагь биусив гъари
Дигай дакIударалли?
Дунъя булъусив гъари
Учитель байикалли?

ГIЯЛИБЕГ (ГIянтIикIачи дяхI гъамдарили). Кири биуси саби, кири! (Уммайдарес алавулхъан).

ГIЯНТIИКIА (хихриубли).

Э-э, хIисабчи, масхурти
ХIедалуси левригу,
ЦIикури кес хIядурли,
УрхIличи байикIули.

Буреси хIебалули, ГIялибег тIашилзан. ГIянтIикIа, илала пиджакла кисалихIи авкбарибси кагъарла кIапIи къужбарили, гьаррухъи аркьян.

ГIЯЛИБЕГ (кисалихIибад къалабали дурасили, кагъар ахъли бучIа).

Музыка.

«НуникIун хIу чейулри…
Наб хIура дигахъулри.
Илкьяйда лехIкахъадли,
Аркулра ну цархIилли».

ГIялибег кьакьадешлизив къунзулхъан.

Агь, ГIянтIикIа, ГIянтIикIа,
ХIуни наб адикьур цIа!

Ягъари, набзи ну сен усес хIейрусирав викIули, ил руили уркIилизир улукьули, дигайли дигай дала бикIуливан.

ТIашванизурли, илала кагъарлизирад дугьби гIурра дучIа, илдачила сунела пикруми дуру.

«НуникIун хIу чейулри…» - хIебиалли, наб сари дигни балули руили сари. «Наб хIура дигахъулри…» - дила гIямрулизир чIянкIли ца ил сари «хIу дигахъулри» рикIуси. ЛехIкахъадли, аркулра ну цархIилли» - хIерагу ца, сунес хIейгусилис нешли гужли шери редлугули рургар! Иличила хабар хIергъирагу! Чис?! Юх. Илгьуна зулму барес бегIтазиб ихтияр лебси ахIен! ГIе, ахIерси ГIянтIикIа, рархьли рикIулри: ну «лехIкахъили», нушала дигайла хъу хIедухъар!

Пашманти музыка. Далай бучIа.
Дигуси кариили,
Гелешмеш рисахъишав?
ХIейгуси сарукили,
Дигай тIутIударишав?
Нешла амру бухили,
ГIилму гIелар датишав?

ХIяяла чIалтIалиур
ХIябалра цугли сари,
УркIила хIяланазир
ГIянтIикIа мурхьли сари.

ХIу мякьла ракIибхIели,
Бацла шала шявбиуб,
Хапли аррякьунхIели,
Дунъя наб цIударбиуб.

Пардав

 

АНЦIБУКЬ КIИИБИЛ

ХIябъибил сурат

ГIянтIикIала хъали. Сунела жагадешличи пахрубирули, дяхIимцIалала гьалар ГIянтIикIа шайчирад шайчи шуррикIули сари. БехIтIулбани нудби хIяршдирули, дямдизурти михъуртачибад хъат кабуркIули сари. Диванничи кариибси нешра рурсиличи пахруличил хIеррикIули сари.

ГIЯНТIИКIА (вяшатIала дирули, далайра рикIар)

Урхьназирад берхIиван
ГьарракIили хъа гьала,
«Урхьва дублир чIигIяван
Зирзирдирис хIела чарх»,
Ва хIисабла мугIяллим.

ХIела хIерла шалали
Ну шалахIерирасли,
ХIед дунъя шавлабирис

Дила хIулбала нурли. (ГIур нешличи дугьарилзан). Ва неш, ГIялибегли ну сунела кабинетлизи жирарили, се бурибал баладу: «ХIу чехIераибси сягIятлизиб наб бархIи цIябли саби», – викIар.

ЖАГА. Сен мукIурвакIибсил баладу? ХIебалад. МукIурвакIахъес нуни илиу цIа бикьурра. ГIялибегличила хIелара дилара гъай диубли гIергъи, шилизирси бегIлара мезлукь МухIлисатлизи ца иткъиван шивкIивбатурра, валлагь хIисабла учитель ГIялибеглис ГIянтIикIа дигахъули адамти хабурта бугьули саби или. МухIлисатли ил хабар шилизи къалабали тIинтIбарили, «Мурт мекъ бирулрая?». «Учитель ученицачи хъайчикайахъес хIукуматли валтусив?» или, адамти набзи хьарбикIули саби. Ну биалли, я рурсили я нуни балуси селра агара рикIулра. Дила рузикьарли набзи гIуркъ булан бяхъиб: «ХIушани сен хIебалуси, ГIялибегли сунела гелешмешлизи савгъатуни чардарахъес булан бурили, бегIти къалмакъарлизиб саби бикIаргу?!».

ГIЯНТIИКIА (тамашариубли). Ягъари, неш, илгъуна анцIбукь цархIилтани дигIянабирули бираргу, хIуни биалли... шилизи тIинтIбарилри. Сен? Школа таманбарайчиалра яхIбарес хIериуб бикIаргу шанти?

ЖАГА. Э-э-э, дила исбагьи! ХIуни гьанналис гIямрула кьячIикIуни далули ахIенри. Учительличилара ученицаличилара ил хабар директорличира биур. ХIуни ГIялибеглизи кагъар бедили гIергъи, нуни хIу школализи хIерархьибсира илбагьандан сарри. ГIячихълигу, директорли буру: «Учительлис ученицачил дигайлизи вархес асубирусив? ХIуни ученица белчIудилизирад къябрердахъилри. Илди гъай-мез районнизи кадаалли, хIела аги сегъуна бирарал балулрив?!» Илгъуна гьунибаъни биубли бургар. ХIебиалри, гелешмешлис сукни духибти секIал чардирахъниличила хабар дурахIебирки.

ГIЯНТIИКIА. ХIерагу ца, илдигъунти секIал наб гьанхIедирки.

ЖАГА. Сунела гелешмеш леркъи ученицачил кIушикIули сай хIебикIахъес кацIибси ганз саби ил – сукни бухибси мас чарбирахъни.

ГIЯНТIИКIА Неш, нуни хIела гъайлизиб иргъулра: шантала мухIлилизи ну рикили гIергъи, анцIбукь къалабабарес гIягIнили саби. Нуни гьанна се барасли гIяхIси вара?

ЖАГА. Баркалла хIед, дила лагьа, бархьли аргъилри дила пикри. Мегь буцIарли лебай кьутIбарни гIяхIси саби, бикIар. ХIуни мухIли буца, ну мегь буцIарбарахъес директорличи аркьяс, хIехара рурсби – ученицаби цIахбирахъес кабатуртив хIушала учительти, илгъуна сабив нушала дурхIнас хIушани лугуси бяркъ или. ГIур директорра лехIкахъес хIейрар.

ГIЯНТIИКIА (разириубли, делхъ диру, далай бучIа)

Агь, неш, дила гIязизси,
ХIуни далути макру,
Ну мурадли раахъес
ХIуни дирути сихIру.

УмцIути шараб хIулби
ГIяяр чина дашалра,
Лишанниувси дурхIя
ДугI нунира хIейисра.

ЖАГА (пикрикарухъи). Наб ишгъуна секIалра уркIила башули саби: нушаб гIяхIла шайчидяхIцун пикридикIули ахIенрара нуша? Гелешмешлис мекъра барили, «ничего не знаю» или ГIялибег рахли лехIкахъалли?

ГIЯНТIИКIА Юх, неш, ил секIал хIебиру: ГIялибеглис ну дигахъулра.

ЖАГА. ХIу дигахъули хьалли, сунела гелешмешличи ил хъайчикайэс асубирар. ГIямрулизир камлив гьатIи илдигъунти анцIбукьуни – ца ригахъули, цархIилличи хъайчикабирути! Мас-хазналис дигай кьурбандирути! Юх, ну гьанна директорличи ар … (Унзализи кьутIла тIамали буруси чебудахъу.)

Хъули уруз-хIяцIли ГIялибег айцIур.

ГIЯЛИБЕГ. Чердерхирая, хIушала рахIятдеш буунрану.

Жагара ГIянтIикIара хабарагарси гIяхIяйчи тамашали хIербилзан: неш – рачарархибсиван, рурси – белгидеш агарли. Цалилра жаваб чархIебиру.

ГIЯЛИБЕГ (анарханавиубли, селичивад вехIирхьусил хIебалули). ГIяхIти аргъ-бархIи дакIибгу… ХIяйван-къача дуки-мага дашулив?.. ХIела арадеш сен саби, неш?

ЖАГА. ХIу, дила пикрили, аргъ-бархIиличилара, хIяйван-къачачилара, дила арадешличилара хьарикIес ахIенри вакIибси. Рурси шантас цIахрарили, дай хIерили иша вакIесра урузхIейубрив?!

ГIЯЛИБЕГ. ГIянтIикIа наб дигулра.

ЖАГА. Ши хабурта бицIайчи хIу чинаври? ЦархIилтачи сукни вашули, дилайчи, дудеш агарси рурсиличи, шадир вашес дигули валанри?! ТанбихI гIебхIебиур или гьанбиркулив?! ГIеббиахъис: хIушала директорличира аркьяс, районна хIякимтачира аркьяс! Учительлис ихтияр бедибсив ученицаби цIахбирахъес! Яра, нуша мехIурти саррану, лехIкахъили дуар или, гьанбиркулив?!

ГIЯЛИБЕГ (цакьадар чIумайубли). Учительлис дигай дихьес асухIебирусив?! ЦархIил ураркьили гIергъи ГIянтIикIачи дигай дихьилра нуни. ГIур се бариша, дуравхъи дубурличивад вявикIусирав, лесличивад тIяхIулхъусирав?! ГIянтIикIас нура дигахъулра.

ЖАГА. ГIянтIикIа хIела ученица сарни балулрив?! ХIехара рурси! ХIу – учитель! Нуни прокуратурализи багьахъасли, хIу учительла хIянчиличивад дугIаилицун хIелтарину, танбихIра биру. Ну хIушала директорличира илара рукьес хIядурриубсира.

ГIЯЛИБЕГ (хIербикIутачи ласяхъили). ГIе, дугIра иура, цIахра ирура. (ГIур Жагачи дугьаизурли). Гьайгьай, дила неш, наб хIу рикIуси бетаэс асубирар. Амма аргъа: нуша цалис ца дигахъулра. Ца-кIел базла гIергъи ГIянтIикIани школа таманбирули саби, илхIели мекъ барес дирехIе. ХIела рурсилара дилара талихIлис хIу диргалахIерухъни тиладибирулра. Дила нешлизира гIячихъли бурира, ну ГIянтIикIачи ахIенси цархIилличи хъайчи кайруси ахIенра или. Гелешмешлизира набчи хIерли хIеруахъес бурахъира. Илис дедибти нушала савгъатунира цIали игехIе бикIули саби. Дигалли дигаб – наб тряпкабала авара агара.

ЖАГА. «Дигахъулра…, дигахъулра…» чуйна бурулри! Сунела учительлизи «хIейгахъулри» рикIес рирару, гьатIи?! УрузкIули рикIуси сари.

ГIЯЛИБЕГ (ГIянтIикIачи дугьаизурли). Бурагу нешлизи хIела пикри, ит набчи белкIунсигъуна.

ГIЯНТIИКIА Бурибси саби, ГIялибег Рабаданович.

ЖАГА. Чериулрив, гьаннара «…вич» рикIулри! УрузкIули сари сунела учительлизирад. ХIу сейкIули хьалли, ГIялибег, иш анцIбукь ца набзибадцун дигахъуси ахIен. Директорли хIу тIалабвариб бикIули лебригу, сейкIиба?

ГIЯЛИБЕГ. СейкIеса, учитель сунела ученицачил дигайла масъултази вархни балбикибси ахIен, викIи. ГIурра урус мезли чебатур «Знаешь, чем это пахнет?» Чебиулрив, нуни хIушазибад селра дигIянабирули ахIенра.

ЖАГА. ХIуни се ири гьатIи?

ГIЯЛИБЕГ. ХIу бекIли пикриикIулри, ну – уркIили. Дигайли бекIлизиб гIякьлулис мер хIебалта, ира. «Ишди жагьилти...» бизахъурли, бекI гьакI-гьакIсабариб.

ЖАГА. Дила пикри лебсири рурси цархIиллис редес. Гьанна аба-рурси гIяхIил пикрикадулхъехIе. Эгер нуша хIечи кьабулдикахIелли, къалабали сукни бархьаэс чебиркур. «Чем это пахнетла» мягIна хIунира иргъули ургуд? ХIед кумекладиэс кьасбирехIе.

ГIЯЛИБЕГ. Баркалла. ГIяхIил пикридухъадалли, ишди гъай-мез шилизи тIинтIдиубли гIергъи, ГIянтIикIас цархIилличибван ахIи, набчиб гIяхIил бирар. Сукнира бурхьис, ГIянтIикIала экзаменти тамандиубмад, мекъра бирехIе. Гьанна ну чарулхъас. (ГIялибег аркьян.)

Музыка дирхъу.

ЖАГА (ГIянтIикIачи разили дугьаризурли)

Гьанна илди нушала
ТIимкьлизиб саби, рурси,
ХIули белкъари исла
Лерхахъисра хабарла.

ГIЯНТIИКIА

Дахъал гIягни лугIилис
Наб гIягIнили ахIен, неш,
Бура хахъес мургьи-арц
Ва импортный палтар-кьяш.

ЖАГА (кIелра някълизи буцили, кIанала дуб лусахъули)

Ишкьяйдали ГIялибег
Гьанна нуни гIянчIикIис:
ХIед гIямрулис баэс мас
Хахъили, къазван лутIас.

ГIЯНТIИКIА

Агь, неш, дила рзидеш
Багьадри гьанна хIуни,
СархибхIели чедибдеш
БегI гьалар пикрумани.

ЖАГА

Вари, рурси, хIулкIудеш
Дати хIела уркIилис:
Гьаладуцес адамдеш
Гьаларла гелешмешлис.

ГIЯНТIИКIА (нешличирад ласряхъили, някъ гьакIбарили)

Мажалисла кьакьара,
Дургба дирцIул тIакьара,
Иша раши, гелешмеш,
ХIед дурути дакьара.

АлхIятличир мяхIярван,
Ай, хIу бахъли хIясибраркь,
МяхIяр умцул бархаван,
Вай хIу хIела хъулир реркь.

ЖАГА

ХIейгу-хIейгули хьалли
ХIу ГIялибеглис аркьни
Чебаахъес шантази,
Биахъа куц пашманни.

ГIЯНТIИКIА

Савлила нуранани
Демжахъурти биркIанти
Ца биштIаси уркIили
ТяхIударес рирулрав!

Някълаб халаси бергарагра сарира, ГIябидат хапли хъули арицIур.

ГIЯБИДАТ. РакIес асубирару хIушачи? ГIялибег ца гьарракIигу викIули, ракIибсири. (Хъа гIямзила сунени хибси бергараг кабирхьу. ГIянтIикIа итил хъули аркьян).

ЖАГА (хIейгу-хIейгули илизи дивайчи карии или). Нушаб гьанагарти гъай-мез сарригу ишди, ГIябидат. Учительлис асубирусирив гъари сунела ученицаличила ишдигъунти хабурти тIинтIдиахъес? Дила рурсиличи бугьтанти чедушес? Илдигъунти авара дирути диалли, нушала рурсби школализи хIебашахъехIе или бегIти дурабухъалли, хIушала анцIбукь чина бетиркулил балулраяв? Иш анцIбукь районна хIякимтани багьалли, ГIялибег учительла хIянчиличивад дугIеилицун хIелтану, туснакълизи зямилзахъа. ГIянтIикIа ученицацунра ахIи, васавлара раибси ахIен кьалли!

ГIЯБИДАТ (урухриубли). Вари, вари, дила рузи Жага, анцIбукь ил даражаличи бетикахъес асухIебирар. ХIела рурсили школа таманбарес халаси замана кали ахIен. Мукъри дарили, гъай-мез тамандирахъехIе. Гьаларла гелешмешра, балхIебикибси баркьуди биалра, нушачирад черрикахъира.

ЖАГА (пикририкIули лехIкайхъур. Кьан-кьанни рехIрирхьур). Бархьли бурасли, нушала пикри сабри ГIялибег туснакъварахъес. ГIур, хIушала тилади чекасили, мекъ баресли барира.

ГIЯБИДАТ (разириуб). Баркалла хIушаб, дила ахIерти, баркалла. Нушаб дигуси секIал хIушани барибхIели, хIушаб дигусигъуна нушанира бирехIе.

ЖАГА. Мукърала бархIи сукни хибти ваяхI багьандан – камти сари, вайти сари бикIули – бегIти жалбирхъули бирарну, илгъуна балагардеш хIебиахъес, хес гIягIниси секIал гьанна бурасли гIяхIси ахIену?

ГIЯБИДАТ. Саби, саби, дила рузи, бура.

ЖАГА (тIулбачир дуйгIули). ГIянтIикIас вецIдехI жура-журала импортный костюм, авцIали хIевалис дурхъати чIянкIи, илцад гьаннала модализирти кIунби, шудехI дабри, мургьила хIябал тIулека, якьутла чинтIла дегIти; мургьила урцIри, рахаж ва сягIят, арцла ца-хIябал тIулека ва кулеха, ца дубленка – таман!

ГIЯБИДАТ (уркIсарухъи). Гьуя-я, дила рузи Жага, илдицад секIал сукни хес ну гамъа хьуна ахъри чинаб бируси гъари! Гьаларла гелешмешла бегIтанира дила духибти дайхъала чархIедарибгу!

ЖАГА. ХIушала чардарибти-хIедарибти хIисаблизи касили ну гъайрикIес хIерирус, ГIябидат, сенкIун ил шайчиб ца къарапулцадалра нушачиб гIяйиб агара. Нуни дурибти секIал бахъалтигъунти рурсбала бегIтани тIалабдирути сари. Дила рурси цархIилтачир жагасира сари, гIяхIсира сари. Бунагь-хатIа сунезир агарси хIурулгIянгъуна исбагьи сари ил.

ГIЯБИДАТ (тиладиличил). Ва дила рузи Жага, ГIянтIикIачиб нунира сегъуналра багьана чебиули ахIенра, гьарли-марси исбагьи сари. Илгъуна хIериалри, хIушайчибра давлачебтала рурси-гелешмеш урратурли, дила ГIялибегра ГIянтIикIачи гIяшикьхIейри. Дила лертигъунти хIяйван-къачара дицили, риубсигъуна секIал лебхисну, кам-гьамси секIайчи хIура мариуд. Узи-уршидеш гъамдирухIели, бекIбархIил гъай-мезра гIяхIти хIедирар.

ЖАГА. Дила уркIира къаркъала ахIенгу гъари, ГIябидат.

ГIЯБИДАТ (дивайчирад аризурли). Баркалла ил гъайлисра. ХIебиалли мукърачи хIядурдикIехIе.

ГIябидат аркьян. Итил хъулирад ГIянтIикIа ляркьян.

ГIЯНТIИКIА (пишряхъили). ЦагIяхIил «гIянчIакIири» ит хIуни, неш.

Музыка.

ЖАГА (далай бучIа)

Ва дила берхIила нур,
Вари, хIерриэс багьи,
Балусилис иш дунъя
ХупIра-кIучIра сабину.

Ва дила бацла шала,
Вари, руэн духули,
ЦIа билкьа дяхIилизи
Духули вяшикIалли.

Пардав

 

АНЦIБУКЬ ХIЯБЪИБИЛ

Авъибил сурат

ГIялибегла хъали. Илар имцIадиубли сари цIикурила ваяхI: тIашси халаси дяхIимцIала, диван, базла гIянулби ва цархIилти дибгIян-кьяш. ГIялибег столличи жузала бекIара кабихьили учIули сай. ГIянтIикIа хъули арицIур.

ГIЯЛИБЕГ (хьунул чераили алзан, пяхI-пяхIиубли чIикьилтIан). Адам талихIчевли виалли, бузериличи илала гъира имцIабирули саби. ХIера, нуша хъайчикадиила, ца дусли, аспирантурализи имтихIян дедес хIядуриэс виубра.

ГIЯНТIИКIА (кьяркьли). Нунив гъари хIед илцад талихI хибси?!

Музыка.

ГIЯЛИБЕГ (далай бучIа)

ХIу мякьла ракIибхIели,
Бацла шала шявбиуб,
ХIу уммайрикунхIели,
Варъара кьутIкьубиуб.

ЦIябдешлизир дугила
Дурарухъадли рахли,
Бацла малхIямси шала
ГIягIнихIебиркур, марли.

ГIЯНТIИКIА. Варъа викIули хьалли, кьак мурихIебираргу.

ГIЯЛИБЕГ (хьунул уммайрирули). Иш муридешра биур нушаб. ВецIъибил класслизиб хIябэсил дарс лебну, гьанна школализи аркьяс.

ГIялибег хъуливад дураулхъан. ГIянтIикIани, дивайчи кариили, пашмай далай бучIа.

Музыка

ГIЯНТIИКIА

Эй, дила дигайла вегI,
ХIечи дигай кавлану,
Наб дигуцад давлала
Дайлизир хIериасли.

Эй, дила карцIайла вегI,
ХIечи карцIай кавлану,
УрхIла мас-хазналичи
Ну карцIли каратасли.

Хъули Жага арицIур. Шел-урегал баз дурар кали, гьанна шилизи чаррухъунси ил рурсиличил ихтилатрикIар.

ЖАГА. ХIу хъайчир дусличирра имцIали ишар хIеррирули риадра, уркIигьаргли гъайдухъес гьачамалра замана хIебиуб. ГIяйиб, гьайгьай, набчиб саби: гьар-гIергъили ца жумягIялра шилизир хIеруира – даим гьундурачир сарра, вачар-чакарлизи рархили, Маскавлизи булан ретаайчи къунзрикIули.

ГIЯНТIИКIА. ЦархIилтира илкьяйда саби, неш, гьанна. Давла бучес къунзбикIули.

ЖАГА. Дила кьалли халаси секIал гIелаб кавлули ахIен, гьуни-хIекьлис ва беркайс харжбирули. Беркала дурхъали саби. Ну цархIилтиван тIулби ижули хIерриэс хIерирус. Гьу, хIела яшав, берк-берж, мурул-хьуна ургала, хъубеш неш – гьар секIал сен сари?

ГIЯНТIИКIА. Бархьли бурили, неш, ну пашманриублира учительлис шери ракIниличи.

ЖАГА (тамашариубли). Сен?! ДурхIяалра агарагу хIушала?

ГIЯНТIИКIА. ДурхIя нуни алкIахъули ахIенра: биштIатала сиркьназир гьачамлис шямкьриэс дигули ахIенра, деклизи гIяргIяван халтIрикIули. БиштIати акIалли, чархла жагадешра пулукIбирар.

ЖАГА. ВишIтаси ахIелкIахъниличи ГIялибег, ГIябидат разилив гьатIи?

ГIЯНТIИКIА. Нуни бируси илдани балули ахIен.

ЖАГА. Се бирулри гьатIи?

ГIЯНТIИКIА. ОК пайдаладирулра.

ЖАГА. Се сари илди?

ГIЯНТIИКIА. ВиштIаси ахIекIахъес бегIлара имцIали асарбирути ва заралагарти таблеткаби саби.

ЖАГА. ХIед хIейгахъути хIяйван-къача адилкьен, арши-мураличи рашен бикIули къагъсарахъули-мага рургуд?

ГIЯНТIИКIА. Се рикIулри гъари хIу! Илди набчи хъардирули диалри, ца бархIиалра ишар хIеруирагу. Илди лерилра хIянчи хъубеш нешли дирули сари.

ЖАГА. Мурул пяхъ-мага викIулив?

ГIЯНТIИКIА. Чина хабара гъари. Ну ГIялибеглис дебали дигахъулра.

ЖАГА. Лерилра илди гIяхIил диалли, гIур се хIебиули гьатIи хIед? Сен пашманриубсири? Яшав, берк-берж-мага вайтив?

ГIЯНТIИКIА. ГIе, неш, дила разиагардешла мякьи илизир сари, яшавлизир.

ЖАГА. Гьуя-я! ХIела гIямрулис даари бегIлара дурхъати палтар-кьяш сукни хахъирагу, ГIябидат бяхъибси гурдаван цIумрикIахъули! Се камли хIед?! Беркала-мага вайсив? Муйли бирути кьалли гидгариличирад бала лугIянти, гъез гъярианти.

ГIЯНТIИКIА. ГIялибегличи бугьтан чебушес хIерирус, неш: гьар базла алапа хъули хили набзи луга. Се исасра, се букасра, я мура я хъубеш нешла набзи гъай хIебирар.

ЖАГА. Вай гьарай!! ГIур се яшавличила гъай сари хIела, иргъули ахIенрагу?!

ГIЯНТIИКIА. Гьачам хибти палтар, сецад дахъал диалра, илди, гIямрула бурхIнала дахъдешли, дуркьдирули сари ва мода барсбирули саби. Наб биалли цархIилтас гIелакарикес дигули ахIенра. ЦацабехI хьунул адамтала лерилра тIулбачир мургьила тIулкми, жавгьар духурила чинтIла дегIти, чумдехI сарил мургьила рахажуни, урцIри лер. Дила биалли цадехI сари лерти, итхIели сукни хибти. Илдигъунти дурхъати секIал исес учительла алапа биули ахIен. Ца гIядатла яшавлис саби биуси, бикIуливан, гаша хIедебкIес. Ну кьалли илгъуна яшавличи ахIенри хьулрикIуси. Кисми дацIсиличи се дигай дирути! Учитель чеввикIили, ну хатIарикилра. Илала базла алапа зузбирули, лерилра гIямру дуркIишав?! Юх, юх, сай сецад гIяхIси виалра, нуни иличил гIямру хIедуркIис.

ЖАГА. ХIу дила рурси риубли хьалли, илгъуна сарни хIебагьурра.

ГIЯНТIИКIА. Сегъуна?

ЖАГА. ГIякьлу агарси. Муйли, гьар хьулрухъунхIели хIед дигутигъунти хъярбиван абулцIес, кьяшмау лайкабакIили лебти ахIен. Духуси хьунуй – левси мяхIкамиру. ЯхIбарили, хъалибарг хIейхъахъу. Ну чериулрав гьанна сегъуна даражаличир саррал! ЦацабехI рурсбачирра къулай-къулайли лералра, амма набчи хъайчикайэс дигуси чилра агара. Сен?! СенкIун ну ралутани балули саби хIела дудеш нуни мяхIкамварес хIебагьни. «Итичил гIямру деркIес хIебагьурси илини, нура хIерхIейрура» или пикрибиру ну гьанрикибсини. Духуси адамли сунес хьунул карирухIели, ил чи сарил, сегъуна сарил, чила сарил гьала-гьала ахтардибиру. ДяхI хIясибли къалабахIеркурну. ХIедра илгъуна секIал биэс асубирарну, руэн хIела муруйчир.

ГIЯНТIИКIА. ХIела пикруми дархьти диэсра асубирар, неш. Амма наб агри-гашила гIямру хIейги, Дила никализи агарти рурсби давлумазиб бумхIули, ну учительла къарапулта руйгIули, гIямру деркIес хIерирус.

ЖАГА. ХIед се гьалаб саби – давла яра нягIна?

ГIЯНТIИКIА. ХIунира чебиулригу, неш, гьанна адамти давлаличи саби хIербикIути, нягIналичи ахIенну. ХIела давла лебу - хIу духусири сарри, гIяхIсира сарри, хIела хIурматра бирули саби. Давлачебтас гьанна цацабехI поэтунани булан назмурти цаладирхъулигу. Чинабад, секьяйда бучибсил ил давла балули биалра. Цалра мискиннис цалабирхъулив?! Ил духусилизи, гIяхIгъабзализи халирулив?! Юх, неш, хIу се рикIадра, ну хъусли хIерриэс хIерирус!

ЖАГА. ХIела гIурла кьисмат гьанналичибра гIяхIси бирниличи сен илцад рирхусири?

ГIЯНТIИКIА. Дила жагадешличи рирхулра, неш. Ну кьяраэсгъуна саби набчи мурул адамтала хIер. Чи-дигара набчи гIяшикьварес рирус.

ЖАГА (рурсиличи мурхьли хIерризурли). ХIуни пикри бяхIчиаибси-мага леву?

ГIЯНТIИКIА. Тамай уркIи кабизурси-декIар чилра агара. Ит гьанна ГIярасайлизивад чарухъунси левгу, Базриган. Дебали давлачевси сай бикIули аргъирагу. Итала хьунул лерсив?

ЖАГА. Валас. Шилизир агара. Ишав я хъайчикахIейиб. Амма хьунрукь сай бикIули аргъира.

ГIЯНТIИКIА. Гьачам дила някълизи викалли, ил нуни, гIежас гIергъи гежбаван, наб гIергъи вашахъис.

ЖАГА. ХIебиалли хIуни сеннира цархIил варгес кьасбарилри? Дила насихIятличи лехIхIейхъулри, гIе? ГIур пашманрируд кьалли, рурси.

ГIЯНТIИКIА. Дила лерилра пикруми хIези уркIигьаргли дурира. Аргъа, неш, ГIялибегличир руэс дила кьас агара.

ЖАГА (пикрикарухъи). ГIе-е, бархайчибра сяхI халаси замана бакIили саби. Биаб хIу рикIуси. ХIела талихI – дила талихI… Базриган дусмала халал кьадин? Амма куц кабизлизив рурсбас дигахъеси сай – зантси, жагаси.

ГIЯНТIИКIА. Чум дус виуб вара?

ЖАГА (пикрирухъи). Дила пикрили, хIу раркьибси дус ил кIиибил яра хIябъибил класслизив учIули леври. ХIуйчивра ца-вецIал дус халаси сай. ГIе, гIе, хIябцIали дусра-сера виуб.

ГIЯНТIИКIА. Илди дахъал-декIар ахIен, сай давлачевси виубли гIергъи. Гьанна гьатIира халатасра жагьти рурсби шери башули саби.

ЖАГА. Давлачеввиубли сай бикIули нунира аргъира. ХIебиалли иличил ца иткъиван, бикIаргу, хабарагарливан къарширикес кьасбара. Дигайли бицIибси уруз-хIяцIси хIер, малхIямси пишбяхъ, жагати ва мягIна бухIнабуцибти гъай ва, гьайгьайрагу, ил бекIлибиубсира саби, хьунулдеш дихIнилашал хIела чIумадеш чедаахъа. Мурул адамлис илгъуна тIабигIятла регI шерикариэс дигахъу. Шадир вашесцун биалли, сегъуна риалра пикрихIебиру. Ил секIал гьанна саби нунира багьурси.

ГIЯНТIИКIА. ГIялибегличир лерай иличил къаршириркахъес маслигIятбирулрив?

ЖАГА. МаслигIят кьалли нуни ГIялибегличир руахъес бирулра. Сеннира хIу иличир хIеруули гIергъи, сунени хIу дугIеадри гIяхIсири. Эгер хIу Базригайчил къаршириркни багьалли, хIу рурхьури, сецад сунес ригахъадлира. Илгъуна саби нушала шантала гIядат.

ГIЯНТIИКIА. ГIялибегли дугIеайчи, ну иличирад дуракарухъасли гIяхIси ахIену гьатIи?

ЖАГА. Давла диги рикIули ахIенрив гьатIи хIу? ХIу гIяхIулали муруйчирад аррукьядли, чIянкIурарили дуракайури, хIед сукни хибти ва хIед нуни гибси мас архIебухахъили. ХIу муруй рурхьадли, лерилра илди хIед кавлути сари. Илгъуна саби нушала гIядат.

ГIЯНТIИКIА. Ца мурул виъхIейули, урхIличил кIушрикIули сари, бикIар. Амма нягIналичи хIеррикIули, давлализирад мяхIрумриэс хIейги. Башахъен – урхIли дурутала авара агара. Базригайчил къаршириркухIели секьяйда регIриишара? Шагьарла рурсбачил къаршииркули калунси виалли, ну илдачирра чихъси даражаличир чериэсли регIриэс чебиркур.

ЖАГА. Илди масъултазир хIу чисалра гIелахIериркуд.

ГIЯНТIИКIА. (дуцIли рякьи, итил хъулибад ца хIева хили). ХIерризи гьари, секьяйда балбиркулил. (Челгьа гIеркъаси, ганз кацIибхIели лутIи кьяшлизи хьар чейгули рашес диргалабулхъуси, урдуби чедиэсли гъярбердибси ва дебали дямбизурси, чархла лерилра биркIанти чедиуси хIева. Нешла ва дяхIимцIалала гьалар шайчирад шайчи шуррикIар). Гьу, балбикилив? Куй бакIахъилив?

ЖАГА. Падишагь-дигара гIяшикьиэсли сарри.

Музыка. ГIянтIиIка сценаличир къакъбаван къунзрикIар, далай бучIа.

Гьай аман ретаасри
Гъагуллизиб шинна кIантI,
УркIили викIибсила
Карикес хъуцIарличи.

Пардав

 

Шуибил сурат

Адамти камли къаршибиркуси шила гъярцIа кьакьа. Къянариличил шичи аркьуси ГIянтIикIас Базриган къаршииркур.

ГIЯНТIИКIА (уруз-хIяцIли). Дуравхъунрив, Базриган. Шилизи мурт чарухъири? Сен сайри?

БАЗРИГАН (исбагьи рурсила малхIямти яхши-хушличи тамашавиубли). Леврагу ца шадив дуравхъи. Шилизив чумал бархIи виублира. ХIу ГIянтIикIа ахIенрив?

ГIЯНТIИКIА (малхIямси хIер иличи атIахъи). Сарра.

БАЗРИГАН. ХIерагу ца, сегъуна исбагьи ретаурлирил! Шилизивад ну аркьухIели, риштIаси рурси риради. Школа таманбарилрив?

ГIЯНТIИКIА (илала якьутла чинтIли нурани иргьуси симатIулличибси мургьила тIулекаличи хIерризурли). Школа таманбарила дус-имцIа дикили сари.

БАЗРИГАН. Институтлизи-мага кахIерухъунрив?

ГIЯНТIИКIА. РучIес дигусиригу, нешли шери редира.

БАЗРИГАН (гьалаксаурли, хIейгибизурли). Шери?! Чис?! Наб кьалли гьанбикиб...

ГIЯНТIИКIА (бекI гIяшбуцили). ГIялибег бикIуси учительлис. (Аркьян.)

Базриган алавчар хIерилзан. Чилра чехIеили, ца гIямзила тIашилзан.

БАЗРИГАН (сунези сай). Агь, сунела жан дат, сен жагасирил! Авхазан курегагъуна сари. Набзи жагали хьар-хъарра даибгу?! «РучIес дигусиригу, нешли шери редира» рикIи. Вя-я-хI, сунес хIейгукъира редилив?.. ГIурра кьабулагарсигъунаригу… Гьаригу, чарриайчи ишав кали, ца-кIел гьатIи суал дедлугас. ГьимхIерукIесгу. Чилра агара. Чилилра чейули ахIенра.

ГIянтIикIа шин гIяхъили чаррулхъан. Базригай ил тIашиу.

БАЗРИГАН. ХIела жан датабну, ца минут тIашризи. Ца секIал хьарбаасли, гьимруркIуду?

ГIЯНТIИКIА. СекIал вайсира бирар, гIяхIсира.

БАЗРИГАН. ХIугъуна исбагьис вайси секIал бурес вирару! (КIелра илди алавчар хIербилзан – чилра агара.) БусягIятла хIела агиличи хIу разиагарли риъниван наб гьанаургу. Гьайгьай, ил - дила къуллукъ ахIен, балулра, суал я балбикибси ахIен.

ГIЯНТIИКIА (бекI гIяшбуцили). Илгъуна пикри сен бакIиба?

БАЗРИГАН. Бархьли бурасли, уркIи набзира мукIурбакIили ахIен. ХIуни бурири кьалли «…нешли шери редира» или.

ГIЯНТIИКIА. Гьарил дев умцуси адам уилри хIу. Илди кьакьурбазир дурути гъай ахIенгу. Я бурили хьалли барсбируси-мага лебу? (МалхIямли пишряхъили аркьян.)

БАЗРИГАН (ГIянтIикIас гIелавад). ХIедра Аллагьлисра дигули ахъадалли, белики, барсдешра биэсну, жаваб чарбарни тиладибирулра.

ГIянтIикIа, ласхIеряхъили, аркьян. Базриган итатIибван чебиуси къаркъаличи кайрар.

БАЗРИГАН (ахъли пикриикIар). ГIялибег наб дигахъулра эс хIериубгу. Белики, яхI-хIяяли тIашиули хьалли… «Илди кьакьурбазир дурути гъай ахIенгу…» рикIар – хIебиалли, цархIил мерличир набчил гъайкарухъес къаршидеш агара. Итичирад дуракарухъес кьабулрикалри, аррукили шаргьарлизи аркьира. Кулпетра биахъубли, набра паргъатиэс замана баили саби. Дила неш-дудеш, узи-рузи лебти биалри, гьанналичи бикайчи ишкьяйда цунни хIелтира. ГIянтIикIа, ГIянтIикIа! Тамашали гIяхIкаризурри кьаллии хIу наб! УрхIла хьунул.

Музыка. ГIяшли далай бучIа.

Дигай дирхьни балули,
ХIякьяси ну хIела ша,
Ши-алавла шиниш кьар
Арилра шушел тумен.

КарцIай дулхъни балули,
ХIякьяси хъали-алав,
Хъулри-алав хIябкIапIи
Арилра хIяб-хIяб тумен.
Гьари, се-дигара биаб, таваккалбарили, гьачам гьатIи итичил къаршиикес кьасбирис.

Базриган аркьян. Сцена цIяббирар, ГIур ил ГIянтIикIачил гъайикIули чейур.

БАЗРИГАН. Наб, ГIянтIикIа, я гъайлизир я баркьудилизир кьячIикIуни хIейгахъис. Чераибмад наб дебали гIяхIризурри, уркIилизи атIунри. Набзи ца секIал бархьли бурни тиладибирулра. Ну цуннира. Хъайчикайэс дигулра. Рахли ГIялибегличил хIед хIерриэс хIейгули риадли, набчил кьисмат бархбяхъни тиладибирулра.

ГIЯНТIИКIА (бекI гIяшбуцили пикририкIар. Кьан-кьанни гIяшли иру). Гьайгьай, хапли хIед жаваб гес хIерирус. Амма хIу дила агиличи бусягIят шакикири. Се бирусилра балули ахIенра.

БАЗРИГАН. Се бирусил нуни бурис, хIу кьабулрикадли.

ГIЯНТIИКIА. Хьарбиадли, хатIах1еркуд, бикIар.

БАЗРИГАН. ХIу наб ригахъулри. Дуракарухъен муруйчирад. Хъайчикадиили, ГIярасайлизи аркьехIе. Илар дила хъулрира лер.

ГIЯНТIИКIА. Пикрикарулхъас. Нешра хьарриис.

БАЗРИГАН. Тилади саби, жавабличи вахъхIи хIерли малтаба. (ГIянтIикIачи гъамирар ва ил уммайрарес валилзан.) Нуша чедиуси чилра агара.

ГIЯНТIИКIА (тяйдириубли). Ну хIед чи сари или гьанбиркулив?!

БАЗРИГАН. Черрерхи, ГIянтIикIа, черрерхи. ХIу рахъ гIяхIризурли, гьандуцес хIейубра.

ГIЯНТIИКIА (кьяркьли). Наб гьамадлив гIяхIил хIелуси адамличил ишгъуна ихтилатлизи ахъес?!

БАЗРИГАН. Ну хIуни чеввикIасли, хатIахIериркуд: гьалжанализирван хIеррирури, гIямрула лигIматуназир румхIяхъули. (Музыка. Далай бучIа.)

Шила дублав шурличив
Ну хIечи хIерли вирус.
РакIес кьабулрикадли,
Дунъя гибсиван вирус.

ГIЯНТIИКIА

Кьакьал уркIила хIукму
Дураасес кьасбирис,
ТалихIла умхьу баргес
Риубцад къайгъибирис.

ГIянтIикIа аркьян. Базриган илис гIелавад гIяшикьли хIерикIар.

Пардав

 

АНЦIБУКЬ АВЪИБИЛ

Урег-ибил сурат

ГIялибегла хъали. ДурхIнала тетрадуни ахтардидирули ГIялибег. ГIянтIикIа арицIур.

ГIЯНТIИКIА. Гьари, лехIизи набчи – хIези дурути лер.

ГIЯЛИБЕГ (ручкара кабихьили, бекIра ахъбуцли). Гьу, дила къакъба, дашахъен.

ГIЯНТIИКIА. Гьалабал хIези бурес дигусири, амма абадбилзули, селра эс хIериубра. Нуша дарх хIердирула кIел дус диркули сари, Нушала виштIаси алкIули ахIен. Наб берхъибси хъалибарг биубли дигулра. ХIед биалли аспирантура ахIенси гьанбиркуси агара.

ГIЯЛИБЕГ. Нуни хIези гьачамалра дурхIни адмалкIахъад ирав?! Нешлисра акIубли дигулигу! Дила шайчибад се хатIа леба!

ГIЯНТIИКIА. ДегIнубала кьисмат гьелизибад дигахъу.

ГIЯЛИБЕГ. Хъу сегъуна сабил балулрив?

ГIЯНТIИКIА. Хъу берхъахъес шуртIрира гIягIнити диъни балулрив? ХIелагъуна биштIаси алапаличил дурхIни абикьес вирару!

ГIЯЛИБЕГ. Цакамси яхIбара: аспирантурара таманбирар, алапара имцIабирар. Сабурла хьулчи – мургьила, бикIар.

ГIЯНТIИКIА. Наб гьанна дигулра адамсун хIерриэс.

ГIЯЛИБЕГ. ГIур нуни се бариша гьатIи? Аспирантура бархьбатасли, алапара имцIабиубли, бусягIят дурхIнани хъалира бирцIули хIебиалли! Ахирра ахир адамла талихI ца яшавлизибцун ахIен.

ГIЯНТIИКIА. Наб пукьалихIибси арцес хIебируси чякала биштIаси дурхIялагъунти гIямру хIейги, миликъ хили мурт аба бакIесара или лехIси.

ГIЯЛИБЕГ (рахIятли, гьимхIевкIили). ГIячихъли бурагу, мягIна хIергъирану.

ГIЯНТIИКIА. Дила никализира хIебухъести нутукь рурсби шериб талхъунтиван хIербирули саби, чархлис дигусигъуна секIал бихули. Ну биалли мурталра хIела къарапултачи хIерлира.

ГIЯЛИБЕГ (децIагили). Гьа-а, анцIбукь илизибу! Хьунул хIулбани чермариркIидну, лихIбани черрикIа бикIути хIязлис буили ахIен. ХIу наб шери давла багьандан ракIибсирив?! ХIед дигусигъуна секIал хIунира исадри, лебил дила алапа хIези лугулрану!

ГIЯНТIИКIА (мискъилладиличил). Чайлис лугути хIела къарапултас се асахъили дигулри?!

ГIЯЛИБЕГ (мар-марли кайзурли). ХIела илди гъай гьархIебизурси масхарализи халбирулра нуни. ХатIариркулри, ГIянтIикIа.

ГIЯНТIИКIА. Ну масхурта ругьули ахIенра. ХIези хIебурили хьалли, бурирагу, жявлил дила илгъуна пикри лебри.

ГIЯЛИБЕГ. Сегъуна?

ГIЯНТIИКIА. Наб хIечил хIерриэс хIейгулра.

ГIЯЛИБЕГ. Се ири, се?!

ГIЯНТIИКIА (тIама ахъбарили, хамли). ГIянцIиублирив! Наб хIечил хIерриэс дигули ахIенра, учитель.

Буреси хIебалули, ГIялибег тIакIилзан. Илала неш хъули арицIур. Мурул-хьунул лехIкахъили саби.

ГIЯБИДАТ (тамашариубли ярга-яргали илдачи суайчил хIеррилзули). Се бетаурли? Сен гъайхIедикIулрая? (ГIурра лехIдеш.) Дубша шин дуцилраяв яра гъай деткахъилив?

ГIЯЛИБЕГ (гIямал буи, кьан-кьанни вехIирхьур). Нушала мискиндеш чекасес хIерирули, ГIянтIикIас нушачирад аррукьес дигули сари.

 ГIЯБИДАТ. Бухънабази илдигъунти масхурти дурути хIедирар. Илди – хIехара дурхIнигъунти бирар, масхуртачира бирхарути.

ГIЯЛИБЕГ (ГIянтIикIачибяхI бекI гьакIбарили). Хьарбаа илизи, масхурти сарил, мар-марли рикIулил.

ГIЯБИДАТ (бекI гIяшкабуцибси ГIянтIикIачи дугьаризурли). Масхурти сари а, дила рурси, масхурти.

ГIЯНТIИКIА (ГIялибегличи хIерризурли). Ишис, аспирантура белчIи, гIялим ветаэс дигули сай, мурул ветаэс дигули ахIенну.

ГIЯБИДАТ. ГIялимтала хьунри хIебирни нуни хIебагьуррагу, абас датарти. Гьаннала пачани илгъуна хIукму барилив гъари?

ГIЯЛИБЕГ. ГIялимтала, аба, гьатIира духути хьунрира бирар, духути дурхIнира бирар. ДурхIя бергес хьулбухъалли, житали ил чяртли бялсахъа, бикIар. Набчир руэс хIейгули, сабабти сари ишини дурути.

ГIЯБИДАТ. ГIялибегли яра нуни хIед хIейгибизеси секIал бурирав? Барирав? Сен гьатIи хапли илгъуна секIал пикрибаррив?! ВегIла хъали-цIа датес илцад гьамадси секIал ахIенгу, дила рурси? Сабаб лебхIели булан хъалибарг хIебехъахъес яхIбируси саби. УрхIлагъуна яшавра лебгу: кьацIлис гушли ахIенра, палтарли дурдили ахIенра.

ГIЯНТIИКIА (закибяхI тIул бяхIчиаили). ИкIавад кацIили Аллагь тиладиикIалра, ну хIушачир рууси ахIенра! Аргъираяв?!

ГIЯБИДАТ. Тавба дара, дила рурси, тавба! Аллагьли цIа кадирхъуну. Я-я астахъпируллагь!

ГIЯЛИБЕГ. ХIу гIур пашманрируд, ГIянтIикIа. Рашигу илди гъай дати.

ГIЯНТIИКIА. Набзи тиладимадикIудая – ну хIушачир рууси ахIенра.

ГIЯЛИБЕГ (харчизурли, някъ хIяртбарили). Рашен, верхIдехI дубурти ахъабину хIуни!

ГIЯНТIИКIА (ГIялибеглизи). БекIбара дила суал, рашусну.

ГIЯЛИБЕГ. ХIуни бекIбарили ахIенрив?! Рашен, унза гIекIили ахIенну.

УнабурхIличир ГIянтIикIала неш рагьаррирар.

ЖАГА. Се тIама-гьама сари ишди?

 ГIЯБИДАТ. КIа-мага барили хIебиалли ишис – ГIялибегличир хIеруус или рархили лер.

ЖАГА (тамашариубсила дарили). ХIерургар гъари. Се биубли, дила рурси?

ГIЯНТIИКIА (рисириили). Наб дурхIни дигулра, неш. ГIялибеглизибад алкIули ахIен. Аспирантура гьанни, я илди акIахъес къайгъи агара ишала. Илбагьандан рархьили дигулра.

ГIябидат уршиличи суайчил хIеррилзан.

ГIЯЛИБЕГ. Бугьтан чебирхьулри. Ну хIейгули риадли, умули аррукьен гьатIи.

ГIЯНТIИКIА. БекIбара дила суал.

ГIЯЛИБЕГ. Гьалабра буррагу, хIуни бекIбарилри. (Унза гьаргдиру.) ХIера, рашен.

ЖАГА. Рашен или дурареркIес хя ахIен иш, ГIЯЛИБЕГ. Сецад наб хIейгасра, гIяйиб хIечиб биубхIели, магьарра кабушили рархьаа.

ГIЯЛИБЕГ (хапли чевсаргъибсиван ГIянтIикIачи дугьаилзан). ТIаш, тIаш!! Нуни хIу чуйнал хIисабрарри набзибад дигIянали таблетка кьяриули. Се дарман сарри итди?!

ГIЯНТIИКIА. БекIла.

ГIЯЛИБЕГ. БекIла дарман муруйзирад дигIянадирес хIяжатдеш лебсив?! ХIерагу ца, сунени виштIаси ахIелкIахъули, набчи бугьтан чебуршули!

ЖАГА. ГьакIарбикIуси цула мурт-биалра кахIебикили хIебуарну, гIяйибкар кайзахъес бурги хIейзахъули, магьар дура, ГIЯЛИБЕГ. Нушала секIал арбухес нуни машинара лебкис. Шантас цIахдиубли, дахъал гъай-мез гIягIнили ахIен.

ГIЯБИДАТ (райличи някъ кабуцили). Нуша мехIурти сарра или гьанбикили, давлачерриэс шери бедибсив уркIи-хIял агарси хIела иш начи?!

ЖАГА. УркIи-хIял лутIи кьяшмазирад дурадикаб хIела – дунгъузла! Итан жершила цулаван чIянкIрарили, дураруркIехIе дикIулраяв!

 ГIЯБИДАТ. Нушани дурареркIайчи, я хIела – къехIбала (тIул бяхIчиаили), я хIела начила яхI абаилив! Аллагь тиладиикIалра хIушачир хIеруус или, сари аркьули ахIену?! Илала чеди, бугьтан чебушесра хIедурриубли! Нуни сукни хибси ил сунечибси хIева булан хIебалтас! ХIедалутив хIуни шантала гIядатуни?!

ЖАГА (рурсиличи вайтIа хIерризурли). ХIези нуни се ира, бемхIур гIяргIяла бекI!

ГIЯНТIИКIА (ца шайчи бекI ласбарили, сунези сари). Базрига гъайличи раили, къалабарикилра.

ГIЯЛИБЕГ (нешличи). Ишди аба-рурси вягIдалабиубтигъунти саби.

 ГIЯБИДАТ. Биахъа. Ишгъуна мер чинаб бургу чули - берхIихIели бусанти, хъянихIели бисанти.

ЖАГА. Нуша сегъунти диахIелра, шантала муйлас дигахъутира.

ГIЯБИДАТ. ХIерагу ца – вачарли рикес аркули раланри?! Базарличи бикуси ахъуша унцла цулбиван гьар къаршиикибсилизи ахтардирирахъес.

ЖАГА. Ахтардибареси хIебиркули калаби хIу, билхIлализибси гамуш! ХIуни, ГIялибег, мурул адам сайрину, хьунрала гъямличи хIеили, нушала къуллукъ бекIбара.

ГIЯБИДАТ (ГIялибеглара Жагалара урга тIашрилзан). ГIялибегли я магьар кахIебуршу, я нушани рурхьули ахIенра. Нушачир руули риалли – иш хъалира, иш мурулра. ХIеруулив – итди гьаргти унзара, хъалтали хIедуцибти ихди гьундурира. Нушала гIур цархIилти гъай агара!

ЖАГА (рурсилизи). ХIези буреси лебну, дура раши гьари. (ГIялибеглизи). ХIу учитель сайри, гьаларла гIядатуначи хIермайкIуд.

Нешра рурсира гьаргала дурабулхъан. ГIялибег дивайчи гугирур.

ГIЯЛИБЕГ (пашманни). Сегъуна даражаличи дикилра гъари гьанна нуша – интеллигенция! Нушала алапаличиб дукаркIулигу. Хъямчибира базригантирацун саби адамтази буйгIути. Марлира, давлализибцуну адамла талихI?! РухIла давла хIисаблизи кахIейсуси се пачалихъ бируси?! Юх, гIядатла адам давлаличилацун пикриикIес хIейрар! Итцад дигичерси ГIянтIикIа давла гьанни мехIурриублив?! Нешли черралкIахъив?!

ГIЯБИДАТ (уркIецIиличил). Вари, абала, вари, кьакьамайкIуд. ХIед рахъ гIяхIил ригахъули или ну селра хIерикIули хьалли, ГIянтIикIагъуна хьунри муйлала хъябличиб даим чебхIебиркуси декIси махгъунти саби. Нушачи сарукила илиникIун хъулиб ца анкIила кьякьцадалра секIал хIебариб. Ца унцли дукI хIебиху, ца хIуцун узули, се яшав, се хъали-цIа детарара?!

Нешра уршира хъулиб гъайбикIули лебли, дураб шутIбикIули Жагара ГIянтIикIара чебиур.

ЖАГА. Сен хIу ишдази ну хIушачир рууси ахIенра рикIусири? Нуша кьалли вягIдаладиубтири, чули рархьеси сабаб бургехIе или.

ГIЯНТIИКIА. ГIялибеглизи хIезивад виштIаси алкIули ахIен рикIуси, сунечиб гIяйибли ну аркьни кабизахъес багьанданра кьалли.

ЖАГА. Се рикIадра, хIу хIеруулрив – мас архIехахъу. ГIялибег нешличи лехIихъули сай.

ГIЯНТIИКIА. Набра, неш, мас ахIенну, масла дяхIцIи булан дигулра. Амма ГIялибегли рархьайчи лехIкахъасли, Базриган ветахъесгу или урухкIулра. Сунела хьунул цархIилтачил кIушрикIни балухIелира, ил «чехIериутира» къаршибиркургу.

ЖАГА. ХIела яхI ахIебиули гIергъи пайда агара. Ну арацIасли, къалмакъар дахъдирарну, хIуни кIел секIайчила хъуммартид: сеннира магьарра кабушахъа, хIела кьаниларти мургьи-арцла ваяхIра дублёнкара хес кьасбара.

ГIЯНТIИКIА. ГIяхIна, неш. ХIехахъалли, се бариша?

ЖАГА. ГIур се биру! Давлачевси чеввикIили риадли. Жан духаб чулану, магьар кабушахъа.

Жага аркьян, ГIянтIикIа хъули арцIур. Хъа гIямзилабси кьаниличи гъамрирар, иларти ваяхI чIябарличи лайдикIу, тIулбачи мургьила тIулкмира, някъбачи кIикIел кулехара чергьу, хъябличи рахаж чейхъу ва дубленка гIебсайхъу.

ГIЯНТIИКIА (мура гьала хамли тIашризурли). Масра хIедал биаб, давлара! Гьанна магьар дура. И досвидание!

ГIЯБИДАТ. Аргъа, ГIянтIикIа, иш хъулибад буребацадалра секIал архIехид хIуни. ТIулбачирти илди тIулкмира, ца хIела бати, някъбачирти кулхмира, хъябличибси рахажра, лихIбачирти урцIрира ит устулличи кадихьа. ДублункIара чеббати. Ил секIал хIебарадли, хъулирад дурахIерулхъад, я магьар кахIебуршу.

ГIянтIикIа ГIялибегличи суайчил хIеррилзан. Ил, бекI гIяшбуцили, лехIкайхъур. ГIянтIикIа ташмишрикIули гIяхIцадхIи тIашли кавлан. ГIур хапли тIулкми, кулхми, урцIри, рахаж къяб-къябдарили чIябарличи иргьу. Дубленкара чеббатурли чIябарличи лайбикIу, иличи четIяхIрулхъан, багьриубли вяврикIар.

ГIЯНТIИКIА. ХIерая, кьяртIилис деркабая!

ГIЯБИДАТ. ХIечибси ил хIевара нуни хибси сабину, чеббати! ДяргIиб шинни бицIибси шинчча буртли бицIили архис рикIулрив!?

ГIЯЛИБЕГ. Рати, аба.

ГIЯНТIИКIА (гьимиличил). Гьу, гIур набчиб чебла лебу?! Кадуша хIябалра тIалакь!

ГIЯЛИБЕГ. Белики, пашманриэши? Пикрикарухъеши?

ГIЯНТIИКIА (гIясили). ХIебурахъили хIевъули виадли – наб цархIил дигахъулра! Гьалжанализирван ну хIеррируси!

ГIЯЛИБЕГ. ХIера, духану рукьен. (Магьар кабуршу.) Халаси давла баргаби, талихIчерли хIерриэс багьандан!

Тамашали гIелалара силтIбарили, ГIянтIикIа хъулирад дурарургьар.

 ГIЯБИДАТ. Балагь чеббикиб (пашманти музыка. Далай бучIа).

Давлачевла давлали
ЦIерхьмадараб хIела чарх.
ЦIили варгиб дунгъузли
Шаламадаркь хIела дяхI.

ГIЯЛИБЕГ (далай бучIа)

Шараб шин сари или,
Шадли дубша дуцира,
Загьрула держ дуили,
Закъумли велкъахъунра.

ХIечивяхI шуряхъибил
Шуриааб дила чарх,
Шуряхъили хIеръибил
Шинааб шараб хIулби.

Пардав

 

АНЦIБУКЬ ШУИБИЛ

ВерхIъибил сурат

Шагьарлизиб Базрига хъали. Столличир дуку-дужути. ЧIябарличир ва хъа бяхIяначир кьалтинти. ДяхIимцIа гьалар нудби ва никуби дикули ГIянтIикIа.

Музыка

ГIЯНТIИКIА (разили далайрикIар)

Къярдла лутIми къаплайсван –
Кьакьалири ит хъали,
Дянг авлахъ гурдалисван –
Гьарзабиуб иш хъали.

Гьалжаннизиб чатIаван
Гьайбатли хIеррирулра,
Ахъ дубриб мукьараван
Давлализир румхIулра.

(Столличи гъамрирар, жагаси пигьалализи картIили, шампанскоела хупIбиру). Гьай, лаззат я! (Лерилра тIулбачи мургьила тIулкми, хъябличи чумал рахаж чергьес рехIрирхьур). Ишди гьанна дила урхьула дублар къажлицад лергу! Пякьир учительли авал-шел тIулека халаси хазнализи халдирулригу. ХIябилра духуси барра кьалли иличирад дуракарухъни. (Някъличибси мургьила сягIятличи хIеррилзан.) Базриган хъули чарухъес вецIал-вецIну шура минут кали сари. Нуша хъайчикадиила ишбархIи кIел дус диркули сарину, чина-биалра дякьи, нушабцун биштIаси юбилей бирехIе викIусирину, кьанхIейэсгу. Сагаси сягIятгъуна сай дила Базриган, дурусси. Чарирар гьанна.

Унзализи кьутIла тIама.

ГIЯНТIИКIА. Чумал минут жявли чариуб. (УнзаличиряхI хIерризурли.) Умхьу хIезибра лебну, хIуни абхьа.

ГIурра кьутIла тIама. ГIянтIикIа унзаличи гъамрирар, унзала хIуйзибад дура хIеръиру. Илар тIашли жагьси хьунул адам.

ГIЯНТIИКIА. ХIед чи гIягIнили?

ЖАГЬСИ. Базриган.

ГIянтIикIани унза ибхьу.

ЖАГЬСИ (хъули арицIули). АрацIес асубирару? Базриган хъулив агарав?

ГIЯНТIИКIА. Гьанна чарулхъуси сай. Карии. (Жагьси уталичи карирур).

ЖАГЬСИ (суайчил ГIянтIикIачи хIеррикIули). Базриган хIед чи сая?

ГIЯНТIИКIА. Мурул сай.

ЖАГЬСИ (тамашариубли). Мурул?!

ГIЯНТIИКIА. ГIе, мурул...

Базриган хапли хъули айцIур. Умхьу унзала шайзибси шкафличи кабирхьули, Жагьсини ил чейу.

БАЗРИГАН (уркIсавхъи Жагьсилизи). ХIурив гъари?

ЖАГЬСИ (рачарархили). Иш раргили, дигIянаикилрив?! Набзивад дигIяникес багьандан уилригу гостиницализив хIерирулра викIуси. Чумилра гостиница ахтардидарра – хIела къел-хIерзи даргес хIериубра. ИшбархIи, ца игъбарлисван, хIела мер-муса далуси къаршиикиб.

БАЗРИГАН (вяхIла ранг дарсдирар, урузиубли хьунуйчи хIерилзан, Жагьсиличи дугьаилзан). ГIур гъайкадулхъехIену, гьанна аррукьен.

ЖАГЬСИ (цакьадар кьяркьли). Ну риргIяриргес къайгънамаркьуд. Нушала ургала ишизибад дигIянабарес хIяжатдеш чебиули ахIенра. ХIела се пикри сабил бура.

Буреси хIебалули, Базриган тIягIямагарли тIашкалзан.

ГIЯНТIИКIА (Жагьси вяврирули). Дила муруйзибад се дигулри? ПяхIли ретахъи!

ЖАГЬСИ (гIясириубли). ХIугъуна хьунул рирару – накрашенная кукла!

ГIЯНТIИКIА (гьимили руржесриили черулхъан). Агь, подлюга, мокрая курица! ХIела нуни..! (Жагьсилис хункIи дирхъу.)

Базриган ургаулхъан, ГIянтIикIа рирхъес даимрирар.

БАЗРИГАН (Жагьсилизи). Илди гъай-мезличил гьанна иша хIеракIили, набчилцун гIур гъайрухъес рирадигу! ГIур иша лагмарилзад!

ЖАГЬСИ (децIагили). Набчи хъайчикайрус или хъяма иркьули, ил аждагьачил хIеркайрули валанри?! Иличи че – ритра ритахъира, хIу хIерсайкIули. Ну миликъ сари или гьанбиркулив, ганзбарес вируси! «ГIур иша лагмарилзад!» - ил балан хIела бегIла гIергъиси хIукму!

БАЗРИГАН. ГIе, ил саби! Рашен ишарад!

ЖАГЬСИ. Илди ламартдеш дурхъали кадилзан хIед! (Рисириили, шкафличибси умхьура чехIебаэсли хапбарили, къалабали аркьян.)

Базриганра ГIянтIикIара, цаличи ца суайчил хIербикIули, хъулиб дадкабилзан.

ГIЯНТIИКIА. ХIу илгъуна виъни хIебагьурра нуни.

БАЗРИГАН. Сегъуна?

ГIЯНТIИКIА. ГьарракIибси дигахъан, гIеларикибси хъумуртан. Нуйчирра жагаси цархIил къарширикалли, нура дугIиурав, ит Жагьси кьяйда?

БАЗРИГАН. ХIу илдигъунтази руйгIули виасри, бусягIят магьар хIедирхьахъира. Гьар гIяхIризурсиличи хъайчикайруси ахIенгу.

ГIЯНТIИКIА. Къунба угьулри. Ит се рикIил хIунира аргъири.

БАЗРИГАН. Нуни ит гIяхIил ралусира ахIен. ГIяхIризурли, ца-чумал дуги варх кайхьунсири. МехIеагар риргIяриргес мурул адамли се-дигара чейсу, буру.

ГIЯНТIИКIА. Нура илгъуна рургус, хIечи рирхаурли муруйчирад дуракарухъунси?

БАЗРИГАН. Набчи гьиммаруркIуд, ГIянтIикIа: хIу рагьайчи сайри итичил къаршииркуси. ХIуни аргъиригу – итини ну хIерирути мер-мусаалра далули ахIенри.

ГIЯНТIИКIА. Илдигъунти «гIяхIли» хIела гIурра бургар. Илди лебхIели, се барес ну сарукибсира?!

БАЗРИГАН. Вари, вари, дила лагьа. ИшбархIигъуна анцIбукь гIур тикрархIебирарну, уркIилизи къизмабикIахъид. (Гъамиубли уммайриру.) ХIу игит руилри: наб кьадин жавабра бедира, гIяхIил дикра дикахъири, гIур иша лагхIеризесли. Сепайда, нушаб дигусиван шадибгьуни барахъес бетхIеахъур кьадин. Гьанна чина-биалра дукьес кьанни саби. Раши, нунира кумекбирисну, ванаси беркала хIядурбирехIе, холодная закуска сегъуна-дигара нушала леб.

Беркала хIядурбирули, мурул-хьунул хъулиб къунзбикIар. Столличи жура-журала берк-берж кадирхьу. Кабиръур.

ГIЯНТIИКIА. Эгер хIуни Жагьсилизи иткьяйда чIумали хIебурибси виадри, ну хIечирад черхIерерхес асубири.

БАЗРИГАН. Нушала мекъ барила дурусли кIел дус дикибси бархIи гьимдукIес асухIебирар. (Пигьлумази коньяк кертIу.) Рирхаи, ГIянтIикIа, нуни хIед къянадеш хIедарра. ХIу наб дебали дагахъулри. Наб дигуси барили шери ракIибхIели, хIела хIурмат хIебарес хIейрус.

ГIЯНТIИКIА. Наб хIура хIейгахъули риасри, итгъуна секIал барес рирасив! Наб шампанское картIа.

БАЗРИГАН (хьунуйс шампанскоела кертIули). Баркалла. Дигай пулукIхIедирехIе. Дерхъаб! (Пигьлуми кьутIдирули, кIелра бужар, букар...)

ГIЯНТIИКIА. АркьухIели хIед урехи багьахъургу итини. Се гьунарла адам сари?

БАЗРИГАН. Буррагу, гIяхIил хIералас. Вайнукья сайли, муруйчирад аррякьунсира рикIули лерри.

ГIЯНТIИКIА. Ламартриэс асубирарну, мяхIкамли уэн. ГьимрукIибси хьунул адам се-дигара барес гIелумхIерилзан.

БАЗРИГАН (някъ гьакIбарили). Э-э, рашахъен. Сабигъунти чехIебаилрав! Амма ца шайчиб хIелара бархьси саби – урехила хIянчи саби дила. Дахъал арцличил вашуси адам сайра.

ГIЯНТIИКIА. ХIезир илди лерни багьалли, хъярла шинван ветихъахъури. Базриган, дила ца пикри буришав?

БАЗРИГАН. Гьу, гьари, башахъен.

ГIЯНТIИКIА. Нушала яшав ишаб сецад-дигара гIяхIси саби: дигалли мургьи-арцла ваяхI лер, дигалли пачкнадли – долларти. «Гьалжанализирван хIеррирури, гIямрула лигIматуназир румхIяхъули» или итхIели хIуни дурибти гъай дархьтили урдухъун. Ну сецад разили хьалли, хIечи гьимикарти цархIилтира биэс асубирарну, Дагъистайзи чардухъахIелли?

БАЗРИГАН. Дурала пачалихъунала фирмабачил дила бархбасуни дихIес, илабад бихуси товар мерлабирес, заказчикуни бургес къиянбулхъан. Амма хIуни наб ца гIяхIси секIал гьанбикахъири: МяхIячкъалализиб юрт асили, хIербиахъес ила адамти кабалтехIе. Хъулрала халаси ужра сабашар, бамсриихъес нушара урга-ургади дашехIе, ца-кIел хъали нушаб акьули датурли.

ГIЯНТIИКIА (хъябруцриркур). ИлгъунахIелири хIу наб ишцад дигахъуси – кункли халаси давла бучес балуси.

БАЗРИГАН. ГIе, заманаличил валкайкили ганзикIес балес гIягIниси саби. Майъа картIили узули-декIар давлачеввиэс вируси ахIен. Илди масъултачила гIурра дарх пикрикадулхъехIе.

ДяхIличи пардав баршибти хIябал бекIбяхъ хапли хъули бухIнабиркур ва, селра барахъес Базригайс пурсат хIебедили, илис бирхъесбирур, четIяхIбашар. ДекIси бяхъли ГIянтIикIа къагъриру. Аргъайзибад бухъунти илди чIябарличи чIикьбитIунхIели, вайнукьабани хъулибси лебилра давла арху. ГIянтIикIала ва Базрига мургьила ваяхI черуду. ГIур пяхIли бетихъур. ГIянтIикIа аргъайчи ляркьян.

ГIЯНТIИКIА. Вай-й-й, дила Аллагь, се баришара?! (Муруйчи гъамрирар. Ил цIумикIар. Телефойчи дуцIрулхъан – «скорая» бакIахъес тиладибиру. Алавчар хIеррилзан.) Гьуя-я! Се гIямал баришара! Хъали хIяшкабарилигу! Итдицад дила мургьи-арцла ваяхI, хрустальти, дурхъати палтар, кьалтинти! Чизи гIярзрухъиша! ГIярзрикIасли, илдани каруршура. (Хъа рухIнар сарулхъан.) Лерилра кьани-тIакьара дацIдарилигу!

ЦIуба халатунарти кIел мурул адам хъули абицIур.

ХАЛГIЯТЛА ВЕГI (аргъайчи хIекIибси Базриган ахтардиварили). Ишала кьяшми дячи сари. Къагъдешлизив сай.

Базриган азарханализи арху. ГIянтIикIа рисули чIябарличи кариръур.

ГIЯНТIИКIА. Ишар ну чили кьацIли ралхусира?! Иличи че, секьяйда хIерариша, эгер мицIирли калалли, ит чулахъ?! Гьанбалрав ну къакъличив вихес. Чулахъуни хIукуматли саби хIербирути. Чевверхи, Базриган, дила аги хIунира аргъа. ХIела бунагьунас ну кьурбанриэс хIерирус. БекI дигалли, гьу, кьяшми, ДагъистайзидяхI! (ЧIума-чIумариубли арилзан, бекIла гъез далдиру, уталичи кариръур. ПикририкIар.)

(Хапли харчризурли, хъа гIямзилабси чIябарла ца уркьули убису ва илабад биштIаси бергараг кайсу. Гьаргбиру - илар лер мургьила тIулкми, рахажуни ва урцIри. Разирирар.) Ишди хIедаргнира ца игъбар саби. Дицили, гIяхIти палтарра исис, Дагъиста тахшагьарлизиб ца биштIаси хъалира бурцис. Шилизиб дила яшав бетхIерар: цаибилгъуна, кIиибил муруйчирадра гьаррухъун или, шанти набчи душмайчиван хIербикIар. Я чилилра шери хIекура. Ну кьалли гIямрула гIямру гамъали руэс хIерирус. КIиибилгъунара, шилизир хьунул адамтани къакъ булкIахъули дирути хIянчи нуни дарес хIерирус.

Шагьарлизиб жагаси чархличи саби хIербикIути. Ца давлачевси ясируцес риишагу. Амма наб гIур я учительти, я базриганти хIейги – илди цалра баракатхIебиуб. Сепайда, шагьарлизив чи чи саял бусягIят ахтардиварес къиянни кьадин. Нугъунти жагатира илаб бахъал бургар. Се гIеббурибал, нешалра мицIирли калунси риалри. Чинабад-биалра ца игъбар дакIубухъесгу. Жагасилис дигай дягIли лерху, бикIар. Сен-дигара биаб, жагIялал аркьяс! Ит харабат набчира сариурал чили бала! ХIерагьесли ар-кьяс.

Музыка. Пашманси далай бучIа.

Вай дила анцIдукьала
Дагьалри дубуртани –
Даргдердили дайларад,
Дулхъи анцIкьила хIуркIби.

Дила дисути хIулби
Чедаалри урхънани –
Дегъубли лутIикьутIли,
ЛибхIли дирцIиб нургъбани.

Пардав

 

АНЦIБУКЬ УРЕГ-ИБИЛ

ГехIъибил сурат

Дагъиста тахшагьарлизиб биштIаси хъали. Мегьла буркьа ца кровать ахIи, илар селра-декIар ваяхI агара. Столличир газетаби хIердирули, жагали регIриубси ГIянтIикIа чериур.

ГIЯНТIИКIА (пашманни). Гьу, иш пукьалихIи гечриубли, ца дус язихъли хIеррирулра. Чархла ца кам саби дила жагали лебалси. Итди мургьила ваяхI дицес калунти хIедиалри, гьанна се букусири нуни?! ЛигалихIир хяван къяйцIрикIули, дугIли замана арбякьун. Гьанна ишичил гьарбизесгу. (Ца газета декIарбиру ва ахъли бучIа.) «Республикала Халкьла Собраниелизи депутатунас кандидатуни». (Кандидатунала цала суратличи тIул чекабурцу.) ХIушаб кумекбирисра или, гьунивиухIели, ишван набчи ванали, дигайла хIерли хIерикIуси цархIил хIейуб. Ишис ну ригахъулра. Дусмала халаси-дигара виаб - арцлира гIяхIил пухIикIули сай, сай вегIси иномаркара леб. Дила пикрумас диргалабухъеси ишала чIянкIли ца секIал саби лебси - дурхIялис раибси хьунул. Риаб гьатIи. Иш ватхIейис. Сай гIевурцути чум баргирал бурисну парклизи вакIи ибхIели, дебали разивиубгу. ВягIдаладиубси замана баили саби. (Арилзан, дяхIимцIалаличи хIеррилзан, нудби ва бекIла гъез хIяршдиру, далдиру.)

Хъулирад ГIянтIикIа дурарулхъан. Сцена камси заманалис цIяббирар. ШалабиубхIели, адамти агарси мерличи Кандидатличил гъайрикIули ил чериур.

ГIЯНТIИКIА (разили). ХIу гIевурцути хIябцIали баргилра. Илдала гьариллира, бегIлара камли, вецI-вецIал бургули саби. ХIебиалли, дила шайзибад хIябдарш абиули саби. (Кандидатличи буцIарси хIер алтIахъа).

КАНДИДАТ (талихIчевли). Халаси баркалла хIед, ГIянтIикIа. Ма ишди арцра, се-биалра чус асахъес деда. (Арцла пачка гьабурцу). ХIедра дихIен.

ГIЯНТIИКIА. СейкIулри гъари хIу, наб селра гIягIнили ахIен. Нуни къайгъибируси – хIу дила уркIили кьабулварибхIели саби. Амма цархIилтанира избирательтас арц лугулину, цакамти нушанира дедлугехIе гьатIи. (Арцла пачка сасили, илдазирад камтигъунти чардиру).

КАНДИДАТ. ГIяхIсицунра ахIи, дебали жагасира лерри кьалли хIу, ГIянтIикIа.

ГIЯНТIИКIА (уруз-хIяцIсила гIердарили, бекI гIяшбуцили). Масхурта мавгьудгу хIу.

КАНДИДАТ. Масхурта чина угьусира, дила уркIи хIед гьаргбарес булан урузкIулра.

ГIЯНТIИКIА. ХIечи ну рирхухIели, хIуни-декIар сен уркIи гьаргбарес хIейрусири?

КАНДИДАТ. ГIяхIна. ХIела мурул левсив?

ГIЯНТIИКIА. Мурул левси виалри, хIечил ишкьяйда гьунириэс рирасив? Иличирад дуракарухъунхIейчирад ца дус дикили сари.

КАНДИДАТ. ДигIяндеш хIебиалли, се багьандан?

ГIЯНТIИКIА. Паркьагарси, держлукь сайхIели.

КАНДИДАТ. ХIу илгъуна тIалабчерси, яхI-хIяяличи чекаризурси сархIели бурги бегI гьалар къарширикибхIелил наб гIяхIризурси, гIур хъумартес хIейруси. Гьайгьай, хIела жагадешлира ясируцира.

ГIЯНТIИКIА (БуцIарси хIер иличи атIахъи). ХIела хьунул?!

КАНДИДАТ. ХIуни хIергъибсив: дигайли «ахIен – саби» хIедала.

ГIЯНТIИКIА. Набчи дигай дихьилра эс дигули хIейиши?

КАНДИДАТ. Эс дигули ахIенрану, дихьилра. (Иличи гъамирар, байрарес валилзан).

ГIЯНТIИКIА (гIеларяхI хихриубли, гьимрукIибсила дарили). Ну къехIба-мага сари или гьанбикилив?!

КАНДИДАТ. Илгъуна вайси пикри бакIибси биалри, хIечи гъамра хIейрира. Ну марли викIулра – хIу наб ригахъулри.

ГIЯНТIИКIА. Нура къунба ругьес хIерирус. Набра сецад дигули хьалли, дила мурул ахIенси хIу набчи гъамиахъес хIерирус. ХIела пикрира мабиаб илгъуна.

КАНДИДАТ (пикриулхъан). ГIяхIна. Гьалавла муруйчил магьар бехъубсив?

ГIЯНТIИКIА. Динна лерилра секIал далуси адамличи рякьи хьарбаира: «Муруй ну хIеррарес вирули хIейалра, илини дила магьар кабуршули ахIен. Нуни се барес рируса?» Илини иб: «Илгъуна анцIбукьлизиб магьар бехъес сари хъунул адамлизиб ихтияр лебси саби, фасхла тяхIярли.» Илкьяйда бекIбиубси саби дила анцIбукь.

КАНДИДАТ. ХIебиалли, хIу азадси хьунул адам сарри. Раши ишгъуна вягIда бирехIе: нушаб магьар дирхьахъехIе. Ну хIечи вашус.

ГIЯНТIИКIА (кьабулагарли). Юх, ну хIуни райхъу хьунулла даражаличи, ригнабала даражаличи, каралтулра. ХIейги наб дигIянаси хьунулли риэс.

КАНДИДАТ. Выборти тамандиубхIели, дила гьаннала хьунуйчила дарх пикрикадулхъехIе. ХIура дила юртлизи аркури. Яхши? Иш – дила хапси хIукму ахIен. ХIу азадси риадли, ил барес гьалавал ну пикриикIулри.

ГIЯНТIИКIА (жаваб чархIебарили пикририкIар, гIур кьан-кьанни рехIрирхьур). Набчил дарх гIямру деркIес мар-марли кьасбарили виадли, магьар дихьахъес кьабулриркус. Амма дила заманалис буцибси биштIаси хъали саби. Шилизирад ракIибсира ну.

КАНДИДАТ. ХIела хъайчи ахIенгу нуни дигай дихьибти, хIечи сари. Сен биалра, камси заманалис яхIбирехIе.

ГIЯНТIИКIА. ХIу викIуси биаб.

КАНДИДАТ. Нушаб гьачамлис, дила пикрили, мукърира шадлихъунира гIягIнили ахIен. Раши, магьар дихьахъес мижитлизи аркьехIе.

КIелра аркьян. Сцена камси заманалис цIяббирар. ШалабиубхIели, ГIянтIикIа сунела хъулир кариили чериур.

ГIЯНТIИКIА (рачарархили). Вай сунела вегIебш, дила-декIар мурталра сен гьархIебилзуси! Саби бетерхес багьандан арцли пухIбикIухIели, лебил кандидатуни давлачебти бургар или гьанбиркусири. Выборти тамандиайчи магьар хIедихьахъес гIягIниси буилри. Байтарман, ветхIерхур кьалли!

Музыка. Далай бучIа.

Шишим-шишимрикIули,
Шинаурли чархра леб.
Пикри-пикририкIули,
Аркьули гIямрура лер.

Хъули Кандидат айцIур.

КАНДИДАТ (пашманни). ГIегуди сасибти арц чардарес багьандан, ишбархIи ну-вегIси юртра бицес чебуркъуб.

ГIЯНТIИКIА (кьабулагарли). Даг иномарка бицири, ишбархIи – юрт. ЖагIял се бирцида? Ну?!

КАНДИДАТ. ГIур се бариша гьатIи! Депутат ветаурси виасри, гьар секIал далкадиркутири. ЧархIедарасри, анцIбукь гьатIира вайси даражаличи бетирки.

ГIЯНТIИКIА. АхIерси Кандидат, ца секIал бархьли буришав? Нушала хъу дарх хIедухъар.

КАНДИДАТ. Сен? Депутатли ветхIерхурли, дунъя буи хIебиэсгу! Нуша ара-сагъли диахIелли, селра камхIебирар.

ГIЯНТIИКIА. КIел хьунул чинаб хIербирути хIуни, цара урхIласун хIеррарес ахъри агара хIела.

КАНДИДАТ. Ягъари, ГIянтIикIа, ит рурхьис, нушаб ЗАГС бирахъехIе. ХIедра чинаб-биалра хIянчи бургехIе, нура акьули хIевъусра. КIелра дузухIели яшавра бетарар.

ГIЯНТIИКIА. ГIягIнилив наб хIела ЗАГС. Илини дила даража ахъбурцулив? ДурхIялис раибси хIела хьунул ну багьандан рархьаахъасли, Аллагьли набчи цIа кадирхъу.

КАНДИДАТ. Чинара хIела дигай?! Давлачевси депутатрив хIед гIягIниси? Аллагьла къакъла гIела дигIянамариркуд.

ГIЯНТIИКIА (кьяркьли). ХIечил рарх хIерриэс хIейгулрану, дила бекI хIейзахъули арукьен.

КАНДИДАТ. ХIу кьалли дила магьарла хьунул сарри.

ГIЯНТIИКIА. Дила тIалабуни тамандирес хIела я ахъри агара, я вирхIейруд. ХIебиалли, магьар нуни ихъулра.

КАНДИДАТ. Муйлачир хIу къугънариркьулри, хIела фасхра хIура! Мукукури даргес арбашуси эмхIегъунари хIу, лихIбира детахъахъили чарбируси! (Хямкдарили унзара, аркьян).

ГIЯНТIИКIА (децIагили рисириили). Гьуя-я! Дигайра жагьдешра хIябкьайтачир дутIили уррухъунрагу. Бац някълабли зубартачи хъямрикIули калира. Шилизирси дила унра – ятим рурси, учительлис шери рякьи, кIел дурхIяра баркьиб, гIядатла яшавра леб. Сай ГIялибегра гIялим ветаурли, шагьарлизив хIеркайрули сай. Илизибад дурхIни алкIули ахIен ибси дила бугьтанра шантас цIахкабиуб. Се леба гьанна дила?! Даари цундеш лер. ХIянчилра агара кьадин. Кандидатла дикибти арцра тамандиуб. Чили ралхусира?! Секьяйда хIеррирусира? Мурталра мура хъябличи кариили хIеррирус или пикририкIирагу! Илра адам сайну, сегъуна-дигара анцIбукьлизи викес асубирни пикрихIебаррагу! ХIера Базригайс се бетаура.

Музыка. Кьакьадешлизиб далай бучIа.

Аллагьла балагь бакIаб
Мас гьанти дигайличи,
Сай бекIлил узхIевзути
ГIямру дигусиличи.

Пардав

 

УрчIемъибил сурат

Шагьарла кьакьа. ГIянтIикIас хапли ГIялибег къаршииркур.

ГIЯЛИБЕГ. ГIяхIси сягIят бираб, ГIянтIикIа?

ГIЯНТIИКIА (уркIсарухъи). Гьуя, хIурив гъари, ГIЯЛИБЕГ. Мубаракирулри хIела пикруми детерхниличил – гIялим ветаъниличил.

ГIЯЛИБЕГ. Баркалла. (Тикрарбиру). ХIед гIяхI сягIят бираб?

ГIЯНТIИКIА. Нушагъуна абдултас «гIяхI сягIят» чинаб бируси! ТалихIагарсира ну.

ГIЯЛИБЕГ. Гьанна-декIар сен абдал ретаурсири?

ГIЯНТIИКIА. Нуни кацIибси цалра ганз гьархIебизур. ХIуни бурибси дила бекIличи бакIиб.

ГIЯЛИБЕГ. ВегIла хатIаличи мукIурвакIнира гъабзадеш сари.

ГIЯНТIИКIА. ХIела пикрили, се саби дила бегIлара халаси хатIа?

ГIЯЛИБЕГ. Давлаличи гъаргъдеш. Чархла жагадешра талихIра вегIла бузерили сари дихIути. Бузери агарав – илди пулукIдирар. Бузерилизи ахъи. Гьу, гIяхIил калаби. (Аркьян.)

ГIЯНТIИКIА (сарицун кьакьала тIашризурли). ХIерагу ца, итцад ну ригахъуси ГIялибегра мучлахIерарили арякьун. Марлира, илгъуна даражаличи ретикилрав? ГIякьлу бурнилисра баркалла сунес. Чинар-биалра тукенчилилра рузес риишагу. Набчила кьакьаикIули, Базрига шилизи бакIили кагъар лебри, бикIаргу. ГIяйсначив вашесра вирулра викIули. Чевверхахъес тиладира барили, иличи чаррухъасли? Илала тукеннихIирра рузули, ил чулахълис кумекра бирис. ИлхIели набчибад Аллагьра шантира чебберхесгу.

Сценаличиб дабзти цIудара гъалгултазибад берхIила журуга къяжа гьаббикIур, илала шалати нуранани ванза чахьбиру, разити макьамти гIералгьан, гIур – поездла тIама. Поездличи арицIуси ГIянтIикIала къаралди гьанарар.

 

Пардав.

Красавица

Мелодрама в шести действиях

 

Действующие лица:

АНТИКА (дословно — «красавица»), очень красивая девушка
ЖАГА, ее мать, 40 лет
АЛИБЕК, учитель математики, 24 года
АБИДАТ, его мать, 45 лет
БАЗРИГАН, бизнесмен, 30 лет
КАНДИДАТ, 40 лет
НЕЗНАКОМКА
ТРОЕ В МАСКАХ
ДВОЕ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Действие происходит в наши дни в ауле и городах.

 

ДЕЙСТВИЕ I

Картина 1

Комната Антики. На стене ковер, в углу стоит большое зеркало. На диване сидит Жага. Антика красуется у зеркала.

ЖАГА (положив руки на колени)
Едва на ветке ягодка созрела,
Ее срывают, или — жди греха —
Испортится. И нам пора за дело,
Пора нам, дочка, выбрать жениха
Достойного. Кого бы ты хотела?

Музыка.

АНТИКА (оглаживая себя)
Нет, он не будет, мама дорогая,
Крестьянином из нашего села.
Ни поля, ни навозного сарая
Я вынести бы просто не смогла:
И маета, и грязь, и темнота.
Богатство, мама, — вот моя мечта.
Иной, на заработки уезжая,
На год жену скучать бросает тут!
Я не хочу вот так сидеть, скучая.
Не понимаю, как они живут.

ЖАГА
Ах, доченька моя, кто твой герой?
Тебя прекрасней нет во всей округе,
Красавица, скорей секрет открой,
Шепни мне о своем сердечном друге.
Скажи, кого ты любишь, дочь моя?
Любовь — благословение Господне!
А может быть, сын самого царя
К тебе приедет свататься сегодня?

АНТИКА
Нет, принц, одетый в бархат и парчу,
Остался в сказках, и на всем серьезе
Я сельского учителя хочу:
Пусть мне зарплату аккуратно носит.
Он по аулу ходит, как герой,
Весь чистый, умный, под руку с женой.

ЖАГА
Есть точная пословица на свете.
Ты слышала? Народ наш говорит
О том, что цель достойную приметит
Лишь сокол, что под облаком парит.
Учителя? Да в наших ли краях
Учителя искать? Подумай здраво!
Мне помолиться, что ли, чтоб Аллах
С небес тебе учителя отправил?

АНТИКА
Один попался, мама, так и знай:
Учитель сельский под моим прицелом.
Он смотрит на меня и видит рай,
Я б сердцем завладеть его сумела.

ЖАГА
Да кто же он, о ком не знает мать?
Кто стал причиной твоего огня?
Кого, дитя, успела ты избрать?
Не мучай ожиданием меня!

АНТИКА
Да, было очень долгим размышленье,
И, мама, он чудесный человек.
Я жарким сердцем приняла решенье,
Избранник — математик Алибек!

Музыка останавливается. Тишина. Удивленная Жага взрывается.

ЖАГА
Да что ты, перепелочка, сдурела?
Есть у него невеста! И притом
Родители согласовали дело.
Мы этой свадьбы всем аулом ждем!

АНТИКА
Не ты ль меня учила, мама, жить?
Вот и учусь, а ты пойми скорее:
Тот в состязанье сможет победить,
Кто лучше, кто сильнее, кто хитрее!

ЖАГА
Ты просто дура, говоря меж нами.
Победу одержать лишь тот бы смог,
Кто, дочка, к ней готовился годами,
А так — без рук останешься и ног!

АНТИКА
Я почву подготовила тайком,
Просачивая, как под гравий воду,
Любовь мою. Вниманье и заботу
Он постоянно чувствует во всем.

ЖАГА
Когда твоя вода не глубока,
Не вырастишь и не спасешь посева.
С поверхностной любовью в дураках
Останется обманутая дева.

АНТИКА
Нет, мама, нет, его горячий взгляд
Меня сжигает и вокруг дымится.
О том, что эти взгляды говорят,
Признаться он не смеет ученице.

ЖАГА
Ах, доченька, ну что такое взгляд?
Ты взгляду не должна так глупо верить.
Мужчину изучая, не молчат,
Поговори с ним, чтоб его проверить.

АНТИКА (обняв маму)
Спасибо, дорогая, буду знать,
Пора поговорить глаза в глаза,
Чтоб не пришлось мне бурку надевать
Потом, когда закончится гроза.

Музыка. Мать и дочь поют.

Потеряла я покой,
О тебе горюя,
Где твой милый, кто такой?
Правду знать хочу я.

 

Картина 2

Комната Алибека. Стол, несколько стульев, на стене портрет Лобачевского. Алибек сидит на стуле, его мать — на подушке.

АБИДАТ. Мы ведь договорились сыграть твою свадьбу в последний месяц лета, сынок. Родители невесты тоже хотят выяснить день свадьбы. Самыми благополучными считаются четверг, суббота и воскресенье. Какой день из них ты выберешь?

АЛИБЕК. Не торопись, мама.

АБИДАТ. Время не терпит: до обговоренного срока — меньше трех месяцев. Нам надо продать скотину, оставив для свадьбы одного быка.

АЛИБЕК. Потерпи, мама, пока я поступлю в аспирантуру.

АБИДАТ. Говорят, что ты хорошо даешь уроки математики — есть ли необходимость сыпать зерно в переполненную меру?

АЛИБЕК. Я хочу, мама, стать ученым-математиком.

АБИДАТ. А я хочу поскорее сыграть свадьбу и, пока я жива, нянчить твоих детей. Исполни, сынок, мое желание.

Стук в дверь. В комнату входит красиво одетая Антика. У нее под мышкой учебник. Алибек вскакивает со стула и удивленно смотрит на нее.

АНТИКА (застенчиво обращается к Абидат). Можно к вам? Как ваше здоровье, мама? Не могу одну задачу решить. За помощью к Алибеку Рабадановичу пришла.

АБИДАТ. Отлично, дочка. Очень хорошо сделала. Я люблю таких старательных. Наверное, скоро экзамен?

АНТИКА. Да, через месяц экзамен по математике. Есть непонятные, трудные задачи, но стараюсь решать.

АБИДАТ. Ну, мои дорогие, мешать вам не буду. (Обращаясь к сыну.) Объясни все как положено.

Абидат уходит. Антика с любовью смотрит на Алибека и мило улыбается.

АНТИКА. Простите, Алибек Рабаданович. Вот эта задача непонятна. (Открывает учебник.)

АЛИБЕК (посмотрев в учебник). Ну-ка, садись, садись. (Подает ей стул и садится рядом.) Покажи, какая задача?

АНТИКА (приложив палец к номеру задачи). Вот эта.

АЛИБЕК. Это же не было вам задано!

АНТИКА (с огоньком любви в глазах смотрит на учителя). Вы же математик, поэтому я все задачи хочу решить.

АЛИБЕК (обрадовавшись, наклоняется к ней)
Я б хотел тебя поцеловать,
Только, к сожаленью, не годится
Так неосторожно поступать
С юной и прекрасной ученицей.

АНТИКА (смеясь)
Грех ли это? Или есть запрет?
Вы в любви признаться не хотите ль?
Неужели правда рухнет свет,
Если поцелует вдруг учитель?

АЛИБЕК (приближается к ней). В рай попадешь, в рай! (Собирается поцеловать ее.)

АНТИКА (отступая)
Это все, учитель мой, некстати,
Ты не понял шутки, математик:
Целоваться хочешь ты со мной,
А жениться, значит, на другой?

Не зная, что сказать, Алибек останавливается. Антика, сунув записку в карман пиджака Алибека, быстро выбегает из комнаты.

АЛИБЕК (выхватывает из кармана записку и громко читает ее).

Музыка.

«Вижу, милый, я тебя насквозь…
Вижу и люблю тебя всерьез.
Только, если будешь так молчать,
Можешь навсегда ты опоздать».

Алибек задумчиво ходит взад и вперед.

О, красавица, я как во сне,
Быстро ты зажгла огонь во мне!

Вот почему я в последнее время не мог заснуть! Оказывается, она сидела в сердце, не давая ни сна, ни покоя. Как говорят, будто любовь знает любовь.

(Остановившись, снова читает записку и озвучивает свои мысли.)

«Вижу, милый, я тебя насквозь…» — да, она знает, что я ее люблю. «Вижу и люблю тебя всерьез…» — в моей жизни только она сказала: «Я тебя люблю». «Если будешь так молчать, можешь навсегда ты опоздать», — наверное, мать выдает замуж за другого, за нелюбимого. Почему-то об этом я не слышал. За кого? Нет, нет, такое насилие никому не разрешено, даже родителям. Да-а, Антика, ты права — если я «буду молчать», не прорастут семена нашей любви.

Звучит грустная музыка. Алибек поет.

Если женюсь по любви,
Будет невеста моя горевать.
Если женюсь без любви,
Будет любовь моя, ох, горевать.
А если послушаю мать —
Науку могу потерять.
Если по совести, то должны
Быть бы все три для меня равны,
Но в глубине души моей
Жжется любовь всего сильней.
Если со мною ты — в небесах
Меркнет ревниво, бледнеет Луна.
Если уходишь — пусто в глазах,
Жизнь и бессмысленна, и темна.

 

ДЕЙСТВИЕ II

Картина 3

Комната Антики. Любуясь своей красотой, Антика вертится перед зеркалом. Кончиками пальцев поправляет брови, ладонью гладит себя. Сидящая на диване мать с любовью смотрит на дочку.

АНТИКА (продолжая свои движения, поет)
Словно солнца луч из-за моря,
Твою душу я опалю,
Словно стройный камыш у моря,
Твое тело расшевелю.
Эх, математик мой!

Если светом своих очей
Озарить меня страсти нет,
Я лучами своих очей
Ослеплю тебе целый свет.
Эх, математик мой!

Знаешь, мама, что сказал Алибек, пригласив меня в кабинет? «Если не вижу тебя, мне и днем темно».

ЖАГА. Знаешь, почему он признался? Не знаешь. Это ты в нем огонь разожгла, чтобы он признался. После разговора с тобой об Алибеке я сплетнице села Мухлисат шепнула, что, мол, сельчане болтают о том, что учитель математики Алибек любит Антику. Мухлисат эту весть сразу разнесла по аулу. Люди спрашивают меня: «Когда состоится свадьба?» «Разрешает ли государство жениться учителю на своей ученице?» А я отвечаю, что ни я, ни дочка об этом ничего не знаем. Моя двоюродная сестра даже поругала меня: «Почему ничего не знаете? Алибек уже сказал родителям своей невесты, чтобы те вернули приданое. А родители ссорятся».

АНТИКА (удивляется). Такую историю другие бы скрывали, а ты… Распространила по аулу. Почему? Сельчане будут обвинять меня в том, что не стерпела до окончания школы.

ЖАГА. Э-э-э, моя красавица! Ты еще не знаешь поворотов судьбы. Слухи об учителе и его ученице дойдут и до директора школы. После того как ты отдала записку Алибеку, я тебя не посылала в школу именно поэтому. Ясно, директор учителю скажет: «Разве можно учителю приставать к ученице? Ты оторвал ученицу от учебы. Если эти слухи дойдут до райцентра, каково будет твое положение?!» Наверное, такая встреча уже состоялась. В противном случае не было бы слухов о возвращении приданого родителям невесты Алибека.

АНТИКА. Вот об этом я не подумала.

ЖАГА. Он вернул приданое для того, чтобы люди не говорили, что засватанный человек встречается со своей ученицей.

АНТИКА. Мама, я из твоих слов поняла, что, раз об этом знает теперь весь аул, дело надо поторопить. Как я должна действовать теперь?

ЖАГА. Спасибо, моя голубка, что ты меня правильно поняла. Надо ковать железо, пока горячо. Ты пока ничего не говори, а я пойду к директору школы, чтобы он раскалил железо. Скажу ему: ваши учителя позорят несовершеннолетних учениц, — для этого ли вас назначили? После такого директор не сможет молчать.

АНТИКА (обрадовалась, танцует, поет)
Ой ты, мама дорогая,
Ой ты, хитрая какая.
Все б на свете ты смогла,
Чтоб я счастлива была.
Взор очей летит стрелой,
Этот парень будет мой.
Я не выпущу его
Из прицела моего.

ЖАГА (подумав). Я вот о чем беспокоюсь: а если Алибек женится на своей невесте и скажет нам: «Ничего не знаю!»? Что тогда?!

АНТИКА. Нет, мама, так он не сделает: Алибек любит меня.

ЖАГА. Любя тебя, он может жениться на своей невесте. Разве мало в жизни случаев, когда любят одну, а женятся на другой? Любовь меняют на богатство! Его невеста же очень богатая. Нет, нет, я к директору школы пой…

В дверь стучат. В комнату несмело входит Алибек.

АЛИБЕК. Извините, что побеспокоил вас.

Жага и Антика удивленно смотрят на внезапного гостя: мать — будто возмущена, дочка — неопределенно. Обе молчат.

АЛИБЕК (смутившись, не зная, с чего начать). Хорошая погода установилась… Скот выходит на пастбище?.. Как ваше здоровье, мама?

ЖАГА. Ты пришел сюда, по-моему, не о погоде, скоте и моем здоровье расспрашивать. Опозорил дочку перед сельчанами, а теперь не постеснялся прийти сюда средь бела дня!

АЛИБЕК. Я люблю Антику.

ЖАГА. А где ты был до сплетен? Посватался к богатой, а с моей сиротой — у нее ведь нет отца — развлекаться хочешь?! Думаешь, наказания не будет? Нет, не выйдет! К директору вашему пойду, в район к начальству пойду! Разрешат ли учителю позорить ученицу?! Или думаешь, что мы — дуры, молчать будем?!

АЛИБЕК (собравшись). Разве нельзя учителю полюбить?! Я полюбил Антику после сватовства. Что же мне делать — кричать с вершин гор или броситься в пропасть?! Антика тоже меня любит.

ЖАГА. Антика — твоя ученица! Несовершеннолетняя! Ты — учитель! Если я пойду к прокурору, тебя не только с работы снимут, но и судить будут. Я уже собралась к директору вашему.

АЛИБЕК (обращаясь к зрителям). Да, с работы снять могут. И некрасиво. (Обращаясь к Жаге.) Конечно, это может со мной случиться. Но поймите: мы любим друг друга. Через два месяца Антика заканчивает школу, и тогда можно свадьбу сыграть. Не мешайте нашей любви, прошу. Я и моей матери четко и ясно сказал, что женюсь только на Антике. Сказано и невесте, чтобы не ждала меня. Они сказали, что сожгут наши подарки. Пусть будет так — мне тряпки не нужны.

ЖАГА. «Люблю, люблю»… который раз повторяешь! Разве ученица может учителю сказать: «Не люблю»?! Стесняется, поэтому и говорит.

АЛИБЕК (Антике). Скажи-ка матери то же, что ты мне в записке написала.

АНТИКА. Сказала, Алибек Рабаданович.

ЖАГА. Видишь, и теперь по отчеству называет! Стесняется своего учителя. Что бы ты ни говорил, Алибек, это дело только от меня не зависит. Говорят, директор тебя вызывал. Что сказал?

АЛИБЕК. «Непристойный поступок», — сказал. Еще добавил: «Знаешь, чем это пахнет?» Видите, я от вас ничего не скрываю.

ЖАГА. А ты что ответил?

АЛИБЕК. «Вы головой думаете, я — сердцем. Любовь не оставляет в голове места для мыслей», — сказал я. «Ох эта молодежь!» — сказал он и покачал головой.

ЖАГА. Я хотела выдать дочку замуж за другого. А теперь я и дочка хорошо подумаем. Если мы согласимся, тебе надо будет побыстрее свататься. Ты, наверное, уже осознал серьезность слов директора «Чем это пахнет?». Постараемся помочь тебе.

АЛИБЕК. Спасибо. Если хорошо подумать, после этих сплетен Антике лучше будет у меня, чем у другого. Будем и свататься. Как только кончатся экзамены, сыграем свадьбу. (Уходит.)

Звучит музыка.

ЖАГА (радостно машет сжатым кулаком, обращаясь к дочке)
Теперь, голубушка моя,
Они у нас вот здесь!
В приданое заставлю я
Все принести, что есть.

АНТИКА
Слишком много мелочей не надо,
Золотые жду я украшенья,
Импортной одежде буду рада.
Примут пусть сегодня же решенье.

ЖАГА (обеими руками крутит и выжимает платок)
Я вот так же выжму Алибека:
Золото, одежда — чтоб хватило
Этого тебе хоть на полвека,
Чтобы счастье ваше прочным было.

АНТИКА
Мама, дорогая, как я рада,
Пусть скорей сбываются мечты!
Будет мне замужество наградой,
Будет все, как обещала ты.

ЖАГА
Радости в груди, конечно, тесно.
Только прячь ее от всех, дитя.
Первая учителя невеста
Может гнев обрушить на тебя.

АНТИКА (махнув рукой, отвернулась от матери)
Эй, невеста первая, я знаю,
Ты — картошка в погребе гнилая,
Вот послушай, не перебивая,
Что тебе сейчас я пожелаю:
Как ячмень лежалый, всем базаром
Каждый тебя будет проверять,
Будешь всеми брошенной и старой
В комнате своей ты догнивать!

ЖАГА
Чтоб от гнева Божьего уйти,
Знаешь, так нельзя себя вести,
Думают пускай, что без мечты,
Нехотя выходишь замуж ты.

АНТИКА
Радостью я, мама, разогрета,
Нет, меня нельзя остановить,
Сердцем своим маленьким все это
Разве я сумею остудить!

АБИДАТ (внезапно входит в комнату с большим свертком в руках). Можно к вам? Алибек послал меня.

Жага берет у Абидат сверток. Антика уходит в другую комнату.

ЖАГА (сдержанно предлагает ей сесть на диван). Мы не ожидали таких разговоров, Абидат. Разве можно учителю распространять о своей ученице такое! Опозорил мою дочку. А что будет с вами, если родители не будут посылать своих дочерей в школу?! Если об этом случае узнает начальство района, Алибека не только уволят, но и в тюрьму посадят. Антика ведь не только ученица, но и несовершеннолетняя.

АБИДАТ (испугавшись). Нет, нет, Жага, нельзя довести до этого. Немного времени осталось до окончания школы. Сыграв свадьбу, положим конец этим разговорам. Мы уже отделались от прежней невесты.

ЖАГА (молчит, выдерживая паузу). Если честно сказать, мы хотели посадить Алибека. Потом, приняв вашу просьбу, решили согласиться на свадьбу.

АБИДАТ (обрадовавшись.) Спасибо вам, мои дорогие, спасибо! Раз вы удовлетворили нашу просьбу, и мы сделаем все, что вы пожелаете.

ЖАГА. В день свадьбы много неприятных разговоров, споров бывает насчет количества приданого между родителями жениха и невесты. Чтобы не допустить этого, не лучше ли теперь обо всем договориться?

АБИДАТ. Конечно, конечно, сестра моя.

ЖАГА (перечисляя на пальцах). Для Антики десять пар разных импортных костюмов, на сорок платьев дорогой материи и столько же платков с учетом современной моды, пять пар туфель, три золотых кольца с бриллиантами, золотые серьги, цепь и часы — тоже золотые, три серебряных кольца и браслет, три ящика водки, два ящика коньяка, три туши баранов… да, и одна дубленка — итальянская.  Все!

АБИДАТ (удивляясь). Ой, моя сестра Жага, где же я, вдова, возьму столько всего! Родители прежней невесты из наших подарков многое не вернули.

ЖАГА. Я не виновата, что не вернули ваши подарки. То, что я прошу, требуют многие родители девушек. А моя дочка красивее и лучше других. За ней никакого греха нет. Она настоящая красавица.

АБИДАТ (извиняющимся тоном). Сестра Жага, и я не вижу недостатков у Антики, она действительно красавица. Если бы это было не так, Алибек не полюбил бы ее, бросив богатую невесту. Я продам все, что у меня есть, и принесу достойное приданое. А чего чуть-чуть не хватит, прошу об этом не говорить. Нехорошо ведь нам скандалить с самого начала.

ЖАГА. И мое сердце не каменное, Абидат.

АБИДАТ (встает с дивана). Спасибо тебе за эти слова. Будем готовиться к свадьбе. (Уходит. Из другой комнаты выходит Антика.)

АНТИКА (смеясь). Хорошенько ты ее обработала, мама.

Музыка.

ЖАГА (поет)
Доченька моя, мой солнца лучик,
Жить учись — важней науки нет.
Тот, кто знает жизнь, тот все получит,
Мир тому — как сливочный щербет.
Доченька моя, о свет мой лунный,
Жизнь учи и оставайся умной,
Кто живет с умом, голубка, тот
И в снегу костер свой разожжет.

 

ДЕЙСТВИЕ III

Картина 4

Комната Алибека. В ней появились вещи невесты: большое зеркало, диван, пуховые подушки и другая мелочь. Алибек сидит за столом и читает, на столе кипа книг. В комнату входит Антика.

АЛИБЕК (увидев жену, встает). Когда человек счастлив, у него повышается трудоспособность. За один год нашей семейной жизни я успел подготовиться к сдаче экзаменов в аспирантуру.

АНТИКА (грубовато). Я ли дала тебе столько счастья?!

Музыка.

АЛИБЕК (поет)
Если ты рядом со мной, дорогая,
Ночью бледнеет лунный восход,
Если целуешь меня, дорогая,
Всякую сладость теряет мед.
Выйдешь на улицу, дорогая,
Южная ночь, что как бархат темна,
Вдруг озарится тобой, дорогая,
Так, что Луна никому не нужна.

АНТИКА. Сколько ни повторяй «мед», во рту слаще не станет.

АЛИБЕК (целуя жену). Хватит нам сладости. А теперь пойду в школу, в десятом классе — третий урок.

Алибек выходит из комнаты. Антика сидит на диване и печально поет.

Музыка.

АНТИКА
Эй, любви моей властелин,
Испарилась любовь моя.
Где та роскошь, науки сын,
О которой мечтала я?
Эй ты, страсти мой властелин,
Испарилась и страсть моя.
Кто в богатстве достиг вершин,
Тем завидую горько я.

ЖАГА (входит в комнату). Здравствуй, дочка. Ты уже больше года замужем, но мы ни разу не поговорили по душам, как-то не получалось. Все время меня не было в ауле — всегда в дороге. То продаю, то покупаю. До Москвы добралась.

АНТИКА. Теперь все так делают, мама. Стараются собрать богатство.

ЖАГА. У меня-то много не остается, приходится тратить и на дорогу, и на еду. Еда очень дорогая. А я не могу жить как другие, сосать палец. А как твои дела? Отношения с мужем, с матерью мужа — вообще все?

АНТИКА. Если честно сказать, мама, я жалею, что вышла замуж за учителя.

ЖАГА (удивляется). Почему?! У вас и ребенка нет.

АНТИКА. С ребенком я не тороплюсь. Не хочу пока возиться в мокрых пеленках, как курица в навозе. Если рожу детей, красоту потеряю.

ЖАГА. А как относятся к этому Алибек и Абидат?

АНТИКА. Они не знают, что я делаю.

ЖАГА. А что ты делаешь?

АНТИКА. «ОК» использую.

ЖАГА. Что это такое — «ОК»?

АНТИКА. «ОК» — это безопасные противозачаточные таблетки.

ЖАГА. Твой муж и его мать, наверное, требуют, чтобы ты ухаживала за скотом, ходила на уборку сена и посевов? Ты ведь этого не любишь.

АНТИКА. Что ты говоришь, мама! Если бы они это требовали, я здесь не осталась бы ни на минуту. Все это делает свекровь.

ЖАГА. Муж, наверное, бьет?

АНТИКА. Что ты, мама! Алибек очень любит меня.

ЖАГА. Если все хорошо, то почему ты жалеешь, что вышла за него? Или житье-бытье плохое?

АНТИКА. Да-а, мама, корни моей печали именно в этом — в житье-бытье.

ЖАГА. Надо же! Я заставила Абидат дать тебе столько приданого, сколько хватило бы на всю твою жизнь. Она рыдала, как раненая лисица. Чего тебе не хватает?! Может, питание плохое? Да, бывают мужчины, которые и с яйца шерсть стригут.

АНТИКА. Обвинять Алибека не могу, мама: каждый месяц приносит домой зарплату и мне отдает. Что бы я ни купила, что бы я ни поела, ни муж, ни свекровь не упрекают меня.

ЖАГА. Вот это да! Тогда о каком житье-бытье твой разговор?! Я не понимаю.

АНТИКА. Однажды купленная одежда, как бы замечательна они ни была, все равно стареет. Мода меняется. А я не хочу отставать от других. У некоторых женщин на всех пальцах есть золотые кольца с бриллиантами, на шее — по нескольку золотых цепей, серьги… А у меня только одна цепочка. На зарплату учителя таких дорогих вещей не купишь! Не о такой жизни я мечтала. Разве можно любить того, у кого в карманах ветер гуляет! Я ошиблась, выбрав учителя. Всю жизнь прожить на такой зарплате? Нет, нет! Каким бы хорошим он ни был, я не смогу с ним жить!

ЖАГА. Хоть ты и моя дочка, я не знала, что ты такая.

АНТИКА. Какая?

ЖАГА. Дура. Разве мужчины валяются на дороге, чтобы нужных себе подбирать?! Умная жена — мужа бережет, терпит и семью сохранит. Ты видишь, в каком положении я сейчас? Хотя я лучше некоторых девиц, никто на мне не женится. Почему?! Потому что я не сберегла твоего отца. «И меня не сбережет», — подумает тот, кто хотел бы жениться на мне. Умный мужчина сначала подумает: «Кто она? Чья она? Какая она?» Он не станет женится на красоте. И с тобой может такое случиться. Поэтому советую тебе — оставайся со своим мужем.

АНТИКА. Может, ты права, мама. Но я не хочу этой бедности. Другие девушки купаются в богатстве, а я считаю копейки учителя! Так жить я не хочу.

ЖАГА. Тебе что дороже — богатство или достоинство?

АНТИКА. Ты сама видишь, мама, теперь люди смотрят только на богатство, не думают о достоинстве. Ты богатый — значит, ты умный, хороший, достойный, уважаемый. Теперь поэты богачей в песнях прославляют, не думая, откуда они взяли свое богатство. Богача и считают героем. Ты слышала, чтобы хоть об одном бедняке стихи сочинили?! Кто его считает умным, героем?! Нет, мама, что бы ты ни говорила, я не могу жить в нищете!

ЖАГА. Почему ты так уверена, что твое будущее будет лучше?

АНТИКА. Я верю, мама, в мою красоту. Мужчины смотрят на меня так, будто съесть хотят. Я могу любого охмурить.

ЖАГА (внимательно рассматривая дочь). Есть кто-нибудь на примете?

АНТИКА. Так, чтобы сердце мое выбрало, — нет. А если головой подумать — Базриган. Тот, который вернулся из России. Слышала, что он очень богатый. У него есть жена?

ЖАГА. Не знаю. В ауле нет. Он не женился здесь. Но говорят, что он бабник.

АНТИКА. Если он хоть раз окажется в моих руках, то будет бегать за мной, как козленок за козой.

ЖАГА. Ты действительно решила найти другого? Не слушаешь моего совета, да? Смотри! Потом пальцы будешь кусать, дочка.

АНТИКА. Все, что у меня на сердце, я тебе честно высказала, мама. Оставаться с Алибеком я не собираюсь.

ЖАГА (подумав). Да-а, пришло время, когда малая мера зерна — больше большой меры. Пусть будет по-твоему. Твое счастье — это мое счастье… Базриган намного старше тебя. Но девушки любят таких, больших и красивых.

АНТИКА. А сколько ему лет?

ЖАГА (подумав). По-моему, когда ты родилась, он учился во втором или третьем классе. Приблизительно на десять лет старше тебя. Значит, теперь ему около тридцати.

АНТИКА. Это не много, раз он богатый. Теперь девушки выходят замуж и за стариков.

ЖАГА. Я тоже слышала, что он богатый. Постарайся встретиться с ним, будто случайно. У тебя должен быть влюбленный взгляд, приятная улыбка, простота, добрые и содержательные слова, а главное — верность своей женственности и твердость в этом. Мужчины женятся именно на таких. А просто гулять — любая пойдет. Об этом я узнала только недавно.

АНТИКА. Ты советуешь встретиться с ним, несмотря на то, что я замужем за Алибеком?

ЖАГА. Я-то советую остаться с Алибеком. Раз ты решила уходить, то пусть он тебя сам выгонит. Если он узнает, что ты встречаешься с Базриганом, он выгонит тебя, хотя и любить будет. Таков обычай наших сельчан.

АНТИКА. Не лучше ли уйти самой, чем ждать, пока он выгонит?

ЖАГА. Ты же сама говорила, что богатство любишь. Если ты добровольно уйдешь от мужа, то все приданое останется ему, ты ничего не получишь. А если он выгонит, то все приданое ты забираешь. Так у нас принято.

АНТИКА. Люди ведь будут винить меня, мол, одного мужа мало ей, гуляет с другим. Но не хочу лишиться богатства. Пусть что угодно говорят. Как одеться мне на свидание с Базриганом? Если он привык встречаться с городскими девушками, я должна выглядеть лучше них.

ЖАГА. В этих вопросах ты всех опередишь.

АНТИКА (быстро заходит в другую комнату и приносит платье). Посмотри, подходит?  (Надевает длинное, с большим разрезом платье, подчеркивающее фигуру. Крутится перед зеркалом и мамой.) Ну как, мама, подходит? Как фигура?

ЖАГА. Падишах влюбится.

Музыка. Антика ходит на сцене, как куропатка, поет.

Ой, хотела бы я стать
В туче капелькой воды,
Чтоб с небес к тебе упасть,
Чтоб ту каплю выпил ты.

 

Картина 5

Малолюдная узкая сельская улица. С кувшином на плече Антика идет к роднику за водой. Ей встречается Базриган.

АНТИКА (изображая стеснительность). Здравствуйте, Базриган. Когда вернулись в аул? Как живете?

БАЗРИГАН (удивляется приятному приветствию красавицы). Вышел на прогулку. Я уже несколько дней в ауле. Ты не Антика ли?

АНТИКА (бросив влюбленный взгляд). Да.

БАЗРИГАН. Смотри, какая красавица выросла!  Когда я из аула уезжал, ты была маленькой девчонкой. Школу окончила?

АНТИКА (остановив взгляд на его кольце с бриллиантом). Больше года прошло, как окончила школу.

БАЗРИГАН. В институт не поступила?

АНТИКА. Хотела поступить, но мать замуж выдала.

БАЗРИГАН (огорченно). Замуж?! За кого?! А я подумал…

АНТИКА (опустив голову). За учителя Алибека. (Уходит).

БАЗРИГАН (останавливается, осматривается, самому себе). Ой, какая красавица! Как персик. Как любезно приветствовала меня! «Хотела поступить, но мать замуж выдала», — сказала она. Вах, выдала поневоле? Похоже, жизнью своей она недовольна… Подожду здесь, пока вернется, и задам несколько вопросов. Думаю, девушка не обидится. Здесь никого нет.

Антика возвращается с родника.

БАЗРИГАН. Прошу, подожди одну минуту. Если задам один вопрос, не обидишься?

АНТИКА. Вопрос бывает плохой и хороший.

БАЗРИГАН. Такой красавице разве можно задать плохой вопрос! (Оба оглядываются вокруг, чтобы убедиться, что никого нет.) Я подумал, что своим нынешним положением ты недовольна. Конечно, это не мое дело и вопрос не совсем подходящий.

АНТИКА (опустив голову). Почему вы об этом спрашиваете? Почему такая мысль у вас возникла?

БАЗРИГАН. Откровенно говоря, мое сердце и мне пока не призналось. Ты ведь сказала, что мать выдала замуж...

АНТИКА. Оказывается, вы за каждым словом следите. О таких вещах на улицах не говорят. А если даже сказать, разве изменится что-либо? (Улыбнувшись, уходит.)

БАЗРИГАН (вслед Антике). Если на то будет твоя и Аллаха воля, может, и изменится. Прошу дать ответ.

Антика уходит, не оглядываясь. Базриган садится на камень.

БАЗРИГАН (сам с собой). Она не сказала, что любит Алибека. Возможно, совесть удерживает ее… «О таких вещах на улицах не говорят», — сказала. Значит, она согласна говорить на эту тему в другом месте. Если бы она согласилась уйти от Алибека, я бы увез ее в город. Пора и мне жениться, завести настоящую семью. Если бы у меня были мать и сестра, не ходил бы холостым до сих пор. Антика, Антика! Как ты мне понравилась! Чужая жена.

Музыка. Тихо поет.

Если б мог заранее я знать,
Что зажжешь любовь в груди моей,
Не вернулся бы в аул опять,
Хоть бы каждый стебелек полей
Превратился в тысячу рублей!
Если б знать заранее я мог,
Что зажжешь ты страсть в моей груди,
Обошел родник бы на пути,
Хоть тут каждый на кустах листок
Превратился б в денежный мешок.

Пусть что будет, то и будет, попробую еще раз встретиться с ней.

Базриган уходит. Сцена темнеет и освещается. Базриган и Антика разговаривают.

БАЗРИГАН. Я люблю, Антика, прямоту в разговоре и деле. Ты сразу мне понравилась. Пленила ты мое сердце. Скажи мне правду. Я человек одинокий и хочу жениться. Если ты не хочешь жить с Алибеком, прошу выйти замуж за меня.

АНТИКА (думает, опустив голову). Конечно, пока дать ответ я не могу. Но вы сразу поняли мое положение. Не знаю, что делать.

БАЗРИГАН. Давай-ка на ты. Что делать, я сам скажу, если ты согласна.

АНТИКА. Посоветуешься — не ошибешься.

БАЗРИГАН. Я тебя люблю. Уходи от мужа. Поженимся и уедем в Россию.

АНТИКА. Подумаю. И с матерью посоветуюсь.

БАЗРИГАН. Только не затягивай с ответом. (Приблизившись, собирается поцеловать ее). Никто нас не видит.

АНТИКА (отстраняясь от него). За кого ты меня принимаешь?!

БАЗРИГАН. Прости, Антика, прости. Я так полюбил тебя, что не смог удержаться.

АНТИКА (грубовато). Думаешь, мне легко вести такой разговор с почти незнакомым человеком?!

БАЗРИГАН. Если ты меня выберешь, не ошибешься: будешь жить как в раю, ни в чем не нуждаясь.

Музыка. Поет.

Там, у камня у большого,
На другом краю села,
С нетерпеньем буду снова
Ждать, чтоб ты ко мне пришла.

АНТИКА
Не в моей ли сердце власти?
Я сама должна решать
И спокойно ключ от счастья
Постараться отыскать.

Антика уходит. Базриган смотрит ей вслед влюбленным взглядом.

 

ДЕЙСТВИЕ IV

Картина 6

Комната Алибека. Алибек сидит за столом и проверяет тетради. Входит Антика.

АНТИКА. Послушай, Алибек, я хочу кое-что тебе сказать.

АЛИБЕК (положив ручку, поднимает голову). Давай, моя куропатка, гони.

АНТИКА. Я давно хотела тебе сказать, но не могла. Скоро два года как мы поженились. У нас не рождается ребенок. А я хочу много детей. А у тебя в голове только аспирантура.

АЛИБЕК.  Разве я говорил тебе, что запрещаю рожать детей?! И мать хочет детей! В чем же я виноват?

АНТИКА. Что посеешь — то и пожнешь.

АЛИБЕК.  А ты знаешь, какое поле?

АНТИКА. А ты знаешь, что для хорошего урожая нужны хорошие условия? Как содержать детей с твоей мизерной зарплатой?

АЛИБЕК.  Потерпи немного — закончу аспирантуру, и зарплата увеличится. На дне терпения оседает золото.

АНТИКА. А я сейчас хочу жить как человек.

АЛИБЕК.  Что же я должен сделать? Если брошу аспирантуру, зарплата ведь сразу же не вырастет, да и детей сразу не будет полон дом! В конечном счете человеческое счастье не только в богатстве.

АНТИКА. Я не люблю жизнь, подобную не умеющему летать птенцу, который ждет, когда же наконец мама принесет ему червяка.

АЛИБЕК (спокойно, не обидевшись). Яснее скажи, я не понимаю тебя.

АНТИКА. Недостойные меня замужние женщины живут как царицы, одеваясь как хотят и имея все, что пожелают. А я постоянно жду твоих копеек.

АЛИБЕК (расстроившись). А-а, вот в чем дело?! Не зря говорят: «Невесту выбирай не глазами, а ушами». Ты вышла за меня из-за богатства?! Покупала бы что хочешь, я ведь зарплату тебе отдаю!

АНТИКА (насмешливо). Что я могу купить за твои копейки?! Только чай.

АЛИБЕК (серьезно). Эти слова я воспринимаю как необдуманную шутку. Ошибаешься, Антика.

АНТИКА. Я не шучу. Давно хотела об этом тебе сказать.

АЛИБЕК.  О чем?!

АНТИКА. Я не хочу с тобой жить.

АЛИБЕК.  Что ты сказала?!

АНТИКА (повысив голос, гордо). Глухой?! Я не хочу с тобой жить, учитель!

Алибек мрачнеет, не зная, что сказать. В комнату входит его мать. Все молчат.

АБИДАТ (смотрит то на сына, то на невестку, удивляется). Что случилось? Почему молчите? (Тишина.) Воды в рот набрали, или дар речи потеряли?

АЛИБЕК (помолчав). Не выдержав нашей бедности, Антика хочет уйти от нас.

АБИДАТ. Нельзя со стариками так шутить. Они как дети — верят шуткам.

АЛИБЕК (кивнув головой в сторону жены). Спроси у нее, шутит или всерьез говорит.

АНТИКА (посмотрев на мужа). Он хочет, окончив аспирантуру, ученым быть, а не мужем.

АБИДАТ. Я не знала, что у ученых нет жен, мои дорогие. Теперешний государь такое решение принял, что ли?

АЛИБЕК.  У ученых, мама, бывают очень умные жены и дети. Если кошка захочет съесть своего котенка, она сначала его в грязь бросает, говорят. Антика не хочет со мной жить и поэтому ищет причины.

АБИДАТ. Алибек или я сделали тебе что-нибудь плохое? Сказали? Откуда у тебя такая мысль? Развод — не такая легкая вещь, дочка. Если даже причина есть, стараются не разрушать семью. Живем же нормально: не голодаем, одеты, обуты.

АНТИКА (указывая пальцем в небо). Если даже оттуда спустится Аллах, я у вас не останусь! Поняли?!

АБИДАТ. Извинись, дочка, извинись!

АЛИБЕК.  Ты потом пожалеешь, Антика. Давай-ка прекратим этот разговор.

АНТИКА. Не просите меня — я у вас не останусь!

АЛИБЕК (махнув рукой). Уходи хоть за семь гор!

АНТИКА (Алибеку). Разведись и уйди от меня.

АЛИБЕК.  Ты же сама хочешь развестись! Уходи, дверь не закрыта.

В комнату входит мама Антики.

ЖАГА. Что за шум тут у вас?

АБИДАТ. Может, кто-то сбил ее с толку? Хочет уйти от нас.

ЖАГА (будто она об этом ничего не знает). Не может быть! Что случилось, моя доченька?

АНТИКА (заплакав). Я ребенка хочу, мама. От Алибека дети не рождаются. Из-за аспирантуры он и не старается завести детей. Поэтому я хочу, чтобы он развод дал.

Абидат вопросительно смотрит на сына.

АЛИБЕК. Безосновательно обвиняешь. Хочешь уходить — уходи спокойно, не придумывай ерунды.

АНТИКА. Разведись, уйду.

АЛИБЕК. Я же сказал, ты сама выдумала развод. (Открывает дверь.) Иди!

ЖАГА. Она не собака, чтобы вот так выгнать. Как бы я ни хотела, раз вина с твоей стороны, освободи ее, дай развод.

АЛИБЕК (вдруг вспомнив). Подожди, Антика, подожди!!! Я несколько раз замечал, как ты тайком принимала какие-то таблетки. Что это за лекарство было?!

АНТИКА. От головной боли.

АЛИБЕК. Есть ли необходимость прятать от мужа лекарство от головной боли?! Значит, вот как — сама не хочет рожать ребенка, а мужа обвиняет!

ЖАГА. Шатающийся зуб обязательно когда-нибудь выпадет. Не надо искать виновного, дай развод, Алибек. Мы заберем наши вещи и без шумихи, не опозорившись перед сельчанами, уйдем.

АБИДАТ (упираясь рукой в бок). Ты думала, что мы дураки? Выдала замуж эту бездушную куклу, чтобы разбогатеть?!

ЖАГА. Пусть твоя душа из ступни выйдет, кабан! Очистив мою дочь, как чесночный зуб, думаете выгнать?!

АБИДАТ. Значит, до сих пор все было в порядке? У тебя, проститутка (указывает на Жагу), и у тебя, кукла (указывает на Антику), хватало терпения?! Она же сама уходит! Да еще и мужа оскорбляет! Приданое, мной принесенное, не заберете. Даже платье, в котором она сейчас стоит, не унесете. Не знаете, что ли, законов нашего аула?!

ЖАГА (зло посмотрев на дочь). Что я тебе говорила, голова мокрой курицы?

АНТИКА (отвернувшись, самой себе). Кажется, я зря, послушав Базригана, поторопилась.

АЛИБЕК (матери). Мать и дочь, видно, договорились.

АБИДАТ. Пусть. Где они найдут такое место: в солнечные дни — спящие, а в дождливые — плачущие.

ЖАГА. Какие бы мы ни были, мужчины аула нас любят.

АБИДАТ. Дочкой торговать собралась?! Чтоб каждый встречный проверял ее, как зубы у быка?

ЖАГА. Что бы ни было, Алибек! Ты же мужчина, не слушай женщин, дай развод.

АБИДАТ (встает между Алибеком и Жагой). Алибек не даст вам развода, мы ее не выгоняли. Если с нами хочет жить — вот дом и муж, не хочет — вон открытая дверь и дорога, не заросшая травой. Других слов у нас нет!

ЖАГА (дочери). Давай отойдем в сторону. (Алибеку.) А ты учитель, не держись за старые обычаи.

Жага и Антика отходят в сторону. Алибек садится на диван.

АЛИБЕК (грустно). До какого положения теперь мы скатились… интеллигенция! Смеются над нашей зарплатой! Только бандитов и спекулянтов считают за людей. Неужели только в богатстве счастье человека?! Что за государство, если оно не считается с духовным богатством?! Нет, нормальный человек не может думать только о богатстве! Из-за любви к богатству Антика потеряла рассудок. Мать, наверное, сбила ее с толку.

АБИДАТ (с жалостью). Не грусти, сынок. Ты очень любил ее. Поэтому я о ней ничего плохого тебе и не говорила. Но такие жены — тяжелая ноша на шее мужа. В нашем доме она даже зернышка не подняла. Один бык не потянет плуга. Только ты один работал в хозяйстве. Так ведь нормального хозяйства не будет.

В это время Жага и Антика шепчутся в стороне.

ЖАГА. Почему ты им сказала, что не хочешь жить с ними? Мы же договорились сделать так, чтобы они сами тебя выгнали.

АНТИКА. Алибеку я сказала, что не могу родить от него, чтобы виновником сделать именно его.

ЖАГА. Что бы ты ни говорила, раз ты сама уходишь — приданое должна мужу оставить. Таков обычай. А Алибек слушает мать.

АНТИКА. Я тоже, мама, не только богатство, но и тень от богатства люблю. Но если буду ждать, пока Алибек сам меня выгонит, то потеряю Базригана.

ЖАГА. Что же делать, если у тебя терпения не хватает? Ладно, постарайся забрать хотя бы золотые и серебряные вещи из твоего сундука и дубленку. Главное, пусть развод даст.

АНТИКА. Хорошо, мама. А если не разрешат, что делать?

ЖАГА. Что же делать! Если ты выбрала богача, махни рукой на все, но пусть муж только развод даст.

Жага уходит, Антика приближается к сундуку, который стоит в углу комнаты, открывает его и выбрасывает оттуда на пол вещи. На пальцы надевает золотые кольца, на руки — браслеты, на шею — цепь, надевает дубленку.

АНТИКА (гордо подходит к мужу). И богатство, и все подарки пусть тебе останутся! Теперь произнеси талак — слова мужа, отпускающего жену. И до свидания!

АБИДАТ. Нет, Антика, из этой комнаты ты ничего не унесешь, даже иголку. Вот эти кольца на твоих пальцах, браслеты на руках, цепь на шее, серьги в ушах — положи на стол. Одно свое кольцо оставь. Положи и дубленку. Если ты этого не сделаешь, из комнаты не выйдешь и развода тебе не будет.

Антика вопросительно смотрит на Алибека. Он, опустив голову, молчит. Антика медлит, переминается, а потом вдруг начинает резко снимать кольца, браслеты, цепь, серьги и бросает их на пол. Снимает дубленку, топчет ее на полу, начинает кричать, как бешеная.

АНТИКА. Возьмите все! Пусть эти вещи на похороны вам будут!

АБИДАТ. Платье на тебе тоже я принесла, сними.

АЛИБЕК. Оставь, мама.

АНТИКА (обидевшись). Ну, я что-нибудь еще должна вам?! Давай развод!

АЛИБЕК. Может, подумаешь? Потом поздно будет.

АНТИКА (с гневом). Если всю правду хочешь знать — я люблю другого! Я у него как в раю буду жить.

АЛИБЕК. Вот, возьми. (Дает развод.) Пусть Бог даст тебе большое богатство, чтобы ты жила счастливо!

Крутанувшись, Антика выбегает из комнаты.

АБИДАТ. Ушло горе.

Печальная музыка. Поет.

Пусть не пойдет тебе богатство впрок,
Пусть от него твое усохнет тело,
Пусть твой кабан окажется убог,
Чтоб от него лицом ты потемнела.

АЛИБЕК (поет)

В чистоту родниковую веря,
Воду радостно пил наугад,
Оказалось — отрава, потеря,
Жизнь мою превратившая в ад.
Пусть рука, что к тебе потянулась,
Станет каменною плитой,
А глаза, если вдруг оглянулась,
Пусть горючею станут водой.

Занавес

 

ДЕЙСТВИЕ V

Картина 7

Комната Базригана в городе. На столе бутылки коньяка и шампанского, фрукты. На стенах и на полу ковры. Антика перед зеркалом красит губы и ногти.

Музыка.

АНТИКА (радостно поет)
Я жила в тесноте, как на дне
Узкой пропасти гордая львица.
Мир стал шире, и весело мне,
Как в просторной долине лисице.
Я, как ласточка, утром пою
Свой достаток, удачу и радость,
Как ягненок счастливый в раю,
Я богатством весь день забавляюсь.

(Подходит к столу, наливает шампанское в красивый бокал и пьет.) Ой, красота! (Надевает на все пальцы золотые кольца, на шею — несколько золотых цепочек.) Этих вещей теперь у меня столько, сколько ракушек на берегу моря! Несчастный учитель четыре-пять колец считал большим богатством. Очень умно поступила, что ушла от него. (Смотрит на золотые часы на руке.) Десять-пятнадцать минут осталось до возвращения Базригана домой. Сегодня исполняется ровно два года, как мы поженились. Базриган сказал: «Отметим небольшой наш юбилей где-нибудь». Наверное, не опоздает. Как новые часы, точен мой Базриган. Вернется сейчас, как обещал. (Раздается стук в дверь.) На несколько минут раньше вернулся. (Посмотрев на дверь.) Ключ и у тебя есть, сам открой. (В дверь опять стучат. Антика подходит к двери и смотрит в глазок. У дверей стоит незнакомая молодая женщина.) Кто вам нужен?

НЕЗНАКОМКА.  Базриган. (Антика открывает дверь.) Можно войти? Где Базриган?

АНТИКА. Сейчас должен вернуться. Садитесь.

НЕЗНАКОМКА (садится на стул, вопросительно смотрит на Антику). Кто тебе Базриган?

АНТИКА. Муж.

НЕЗНАКОМКА (удивляясь). Муж?!

АНТИКА. Да, муж…

Входит Базриган. Незнакомка замечает, что ключ от входной двери он положил на шкаф.

БАЗРИГАН (удивившись незнакомке). Это ты?!

НЕЗНАКОМКА (возмущенно). Спрятался с ней! Поэтому, оказывается, ты мне говорил, что живешь в гостинице? Сколько гостиниц я проверила, а твоего следа не нашла! А сегодня, к счастью, встретила знакомого, который сказал твой адрес.

БАЗРИГАН (покраснев, смотрит на жену, обращается к незнакомке). Потом поговорим, а теперь уходи.

НЕЗНАКОМКА (грубо). Не старайся обмануть меня. Теперь нечего скрывать от нее наши отношения. Скажи, что ты хочешь?

Не зная, что ответить, Базриган растерянно стоит посреди комнаты.

АНТИКА (зло, незнакомке). Что хочешь от моего мужа? Убирайся вон!

НЕЗНАКОМКА (обидевшись). Разве ты жена? Накрашенная кукла!

АНТИКА (с криком нападает на нее). Эй, подлюга, мокрая курица! Я тебе…! (Незнакомка получает несколько ударов. Базриган старается унять Антику, но она продолжает бить незнакомку.)

БАЗРИГАН (незнакомке). Зачем пришла сюда с этими разговорами, могла бы со мной наедине поговорить! Больше здесь не появляйся!

НЕЗНАКОМКА (обиженно). Обещал на мне жениться, а сам живешь с этой тварью! Надо же! Она избивала меня, а ты наблюдал! «Больше здесь не появляйся!» — это, значит, твое последнее слово?!

БАЗРИГАН.  Да, я так решил. Вон отсюда!

НЕЗНАКОМКА.  Это предательство дорого обойдется тебе! (Заплакав, быстро уходит, незаметно взяв со шкафа ключ. Базриган и Антика молча смотрят друг на друга.)

АНТИКА. Я не знала, что ты такой.

БАЗРИГАН.  Какой?

АНТИКА. Каждую встречную любящий, прежнюю забывающий. Если встретишь красивее меня, и меня выгонишь, как ее?

БАЗРИГАН.  Если бы считал тебя такой, я бы не стал сразу жениться. Нельзя жениться на каждой понравившейся.

АНТИКА. Обманываешь. Сам слышал, что она сказала.

БАЗРИГАН. Я ее даже хорошо не знаю. Понравилась, и несколько ночей провел с ней. Легковерным женщинам мужчины что угодно могут пообещать, чтобы переспать.

АНТИКА. Вот и я, наверное, такая. Поверила тебе и ушла от мужа…

БАЗРИГАН. Не обижайся на меня, Антика. Я встречался с ней до тебя. Ты сама слышала — она даже не знала, где я живу.

АНТИКА. Такие «гости» у тебя, наверное, еще есть? Если так, зачем ты меня сюда привез?

БАЗРИГАН. Нет, нет, моя голубка, больше не повторится такое. (Целует ее.) Ты молодец: защитила меня и кулаками поработала, чтобы она больше здесь не показалась. Но вот ведь — помешала нам, уже поздно куда-нибудь идти. Давай приготовим ужин, я помогу тебе. А холодная закуска у нас есть.

Готовят. Накрывают на стол, расставляя закуски и бутылки. Садятся.

АНТИКА. Если бы ты так резко не отчитал ее, я бы не простила тебя.

БАЗРИГАН.  В день, когда исполнилось два года нашей свадьбе, нельзя нам обижаться друг на друга. (Наливает в бокалы коньяк). Поверь мне, Антика, я тебе не изменял, я тебя очень люблю. Ты вышла замуж за меня по моей просьбе. Поэтому не уважать тебя я не могу.

АНТИКА. Если бы я тебя не любила, разве могла бы тогда так поступить! Мне шампанское налей.

БАЗРИГАН (наливает жене шампанское). Будем честно любить и жить. Будем!  (Пьют, закусывают.)

АНТИКА. Она тебе угрожала, уходя. Что она за человек?

БАЗРИГАН.  Сказал же, толком не знаю. Ушла от мужа, говорила, что он был бандитом.

АНТИКА. Она что угодно может натворить, будь осторожен. Оскорбленная женщина на все готова.

БАЗРИГАН (махнув рукой). Ну ее! Не видел, что ли, таких! Но с другой стороны, ты права — очень опасная работа у меня. С большой суммой денег приходится мне везде ездить.

АНТИКА. Есть у меня одна мысль, Базриган. Сказать тебе?

БАЗРИГАН. Давай, говори.

АНТИКА. Материальное положение наше здесь очень хорошее. Золотые вещи, серебряные, пачки долларов… Это замечательно, но здесь могут быть у тебя и враги. Может быть, нам стоит уехать в Дагестан?

БАЗРИГАН. Я должен постоянно держать связь с иностранными фирмами, сдавать привозимый оттуда товар. А заказчики мои здесь, в России. Чтобы все успевать, я должен быть здесь. Но ты навела меня на другую хорошую мысль: в Махачкале мы купим большой дом и будем его сдавать.  Две комнаты оставим свободными, будем ездить туда на отдых. И квартплата будет хорошая.

АНТИКА (обнимает мужа). Ты умеешь легко собирать богатство. Поэтому я так сильно люблю тебя.

БАЗРИГАН. Да-а, нужно шагать в ногу со временем. Работая в поте лица, не разбогатеешь. На эту тему еще поговорим.

Внезапно в комнату врываются три человека в масках и начинают избивать Базригана. Ему ломают ноги. От тяжелого удара Антика теряет сознание. Бандиты забирают все ценное, что есть в доме. С Базригана и Антики снимают золотые украшения. Через некоторое время, когда бандиты уходят, Антика приходит в сознание.

АНТИКА. Ой, боже, что делать?! (Встает и подходит к Базригану, он стонет. Вызывает по телефону скорую. Оглядывает комнату.) Ой, комнату обчистили! Столько вещей из золота и серебра, хрусталя, дорогую одежду, ковры — все унесли, ничего не оставили! Кому жаловаться?! Если начну жаловаться, меня убьют. (Вертится в комнате, бегает, как сумасшедшая.) Все ящики и сундук очистили! (Вдруг замечает, что на пальцах и на шее ничего нет. С ней начинается истерика. В комнату входят два врача скорой помощи в белых халатах. Осматривают лежащего со сломанными ногами и без сознания Базригана и увозят его в больницу. Антика сидит на полу и горько плачет.) Кто меня будет кормить? А я? Как я буду кормить инвалида, если живой останется? Как я буду его на спине таскать? Инвалидов кормит государство. Прости меня, Базриган. Пойми мое положение. Я не смогу стать жертвой твоих грехов. Пока голова цела, вперед, в Дагестан! (Собравшись, встает, поправляет прическу, садится на стул. Думает. Вдруг быстро встает и в углу комнаты поднимает половую доску. Достает оттуда сверток с золотыми украшениями. Перебирает кольца, цепи, серьги… Радуется.) Повезло, хоть это осталось. Продам, куплю себе хорошую одежду и небольшую квартиру в Махачкале. В селе жить я не смогу. Во-первых, односельчане скажут, что убежала и от второго мужа, будут смотреть как на врага. И никто меня замуж не возьмет. Не оставаться же мне всю оставшуюся жизнь вдовой! Во-вторых, сельские женщины должны работать, а я не могу, да и не хочу.

В городе — другое дело. Там главное — быть красивой. Смогу, наверное, охмурить какого-нибудь богача. Но мне больше не нужны ни учителя, ни бизнесмены — не подошли, не повезло с ними. Однако в городе сразу и не узнаешь, кто есть кто. Таких красивых, как я, там много. Если бы мама была жива, она подсказала бы что-нибудь. Может, повезет. Ведь, говорят, красавицам ветер любовь приносит. Завтра же уеду, а то эта незнакомка и до меня доберется. Тайком уеду.

Музыка. Поет грустную песню.

Если бы горы седые узнали
Все мои горести, беды, печали,
Треснули горы бы и застонали,
И потекли бы реки печали.
Если б ручей моих слез увидали
Синего моря дальние дали,
Море бы высохло в горькой печали,
Чтобы наполниться снова слезами.

 

ДЕЙСТВИЕ VI

Картина 8

Маленькая комната в Махачкале. Железная кровать. Вещей почти нет. Просматривая газеты, сидит красиво одетая Антика.

АНТИКА (печально). В этой конуре живу почти год. Красота не вечна. Если бы не оставались еще для продажи золотые вещи, что бы я делала сейчас?! Я, как собака, которая ищет кость. Время уходит даром. Хоть с ним повезло бы. (Выбирает одну газету и начинает громко читать.) «Кандидаты в депутаты Народного Собрания Республики Дагестан». (Указывает пальцем на портрет одного из кандидатов.) При встрече с избирателями он особенно, с любовью смотрел на меня. Я ему понравилась. Пусть он намного старше меня, но денег не жалеет и на иномарке катается. Моему желанию может помешать только одно обстоятельство — его беременная жена. Пусть. Возьмусь за него. Когда я пригласила его в парк, чтобы обсудить предвыборную кампанию, он с удовольствием согласился. Пора идти. (Встает, смотрится в зеркало, поправляет брови и прическу. Выходит из комнаты. Сцена темнеет и постепенно светлеет. Антика разговаривает с кандидатом.)

АНТИКА (радостно). Голосующих за вас нашла тридцать человек. Каждый из них тоже находит по меньшей мере по десять. Таким образом, от меня вы получите триста голосов. (Останавливает на кандидате горячий взор.)

КАНДИДАТ (радостно). Большое спасибо вам, Антика. Вот деньги, пусть что-нибудь купят себе мои избиратели. (Дает ей пачку денег.) И себе оставьте.

АНТИКА. Что вы говорите? Мне ничего не надо. Я это делаю потому, что сердце мое вас избрало. Но поскольку другие кандидаты деньги раздают, мы тоже немного раздадим. (Берет пачку денег и немного возвращает).

КАНДИДАТ. Вы не только хорошая, но и красивая.

АНТИКА (изображая смущение). Не шутите.

КАНДИДАТ. Какие уж тут шутки, раскрыться вам не решаюсь.

АНТИКА. Я-то верю в вас, а вы не хотите откровенно говорить со мной.

КАНДИДАТ. Хорошо. У вас есть муж?

АНТИКА. Если бы муж был, разве я могла бы вот так встретиться с вами? Год прошел, как ушла от него.

КАНДИДАТ. Если не секрет, почему вы от него ушли?

АНТИКА. Непорядочный, пьяница был.

КАНДИДАТ. При первой встрече я обратил на вас внимание потому, наверное, что вы такая требовательная и порядочная. Конечно, и ваша красота пленила меня.

АНТИКА (бросает горячий взгляд). А ваша жена?!

КАНДИДАТ. Неужели вы не слышали: «любовь не знает да и нет»?

АНТИКА. Не хотите ли вы сказать, что любите меня?

КАНДИДАТ. Сказать не хочу, но люблю. (Подходит и пытается поцеловать.)

АНТИКА (отодвигается, притворяясь обиженной). Думаете, что я проститутка?!

КАНДИДАТ. Если бы возникла такая мысль, я даже не подошел бы к вам. Я честно говорю — я вас люблю.

АНТИКА. Я тоже от души говорю. Сколько бы я вас ни любила, не могу вам позволить целовать себя, потому что вы не мой муж. Не допускайте и мысли такой.

КАНДИДАТ (подумав). Хорошо. Вы разведены с прежним мужем?

АНТИКА. Я ходила в мечеть, чтобы спросить: «Муж не может содержать меня, но развода не дает. Что я могу сделать в этом случае?» Мулла сказал: «В таком случае жена имеет право сама дать развод». Вот так я сама себя развела.

КАНДИДАТ. Значит, вы свободная женщина. Давайте пойдем к мулле, заключим мусульманское бракосочетание, и я буду к вам ходить.

АНТИКА. Нет, вы меня ставите в положение полужены. Будто любовницу! Не хочу я быть тайной женой.

КАНДИДАТ. Когда выборы закончатся, вместе подумаем, как дальше быть. Я заберу вас в свой дом. Хорошо? Это не сиюминутное решение. Я об этом и раньше думал.

АНТИКА (помолчав). Если действительно думаете жить вместе со мной, соглашусь на бракосочетание. Но моя комната очень маленькая, я приехала из аула.

КАНДИДАТ. Я-то влюбился не в вашу комнату, а в вас. Просто потерпим немного.

АНТИКА. Пусть будет по-вашему.

КАНДИДАТ. Давай перейдем на ты. Нам, наверное, пока не нужно ни свадьбы, ни веселья. Пошли в мечеть. (Уходят. Сцена на время темнеет и снова включается свет.)

АНТИКА (в своей комнате, возмущенно). Ой, горе мое! Почему всегда именно мне не везет?! Когда кандидаты кидались деньгами, чтобы проголосовали за них, думала, что все они богатые. Не надо было соглашаться на бракосочетание до конца выборов. Не прошел, сволочь!

Музыка. Поет.

Когда бы люди от тоски-печали
Родной очаг — аул свой покидали,
То раньше, чем они свои дома,
Я белый свет покинула б сама.
Когда б от дум любовных пропадала
Измученная жаром голова,
Я вряд ли бы сейчас была жива,
Давным-давно землей бы черной стала.

КАНДИДАТ (входит в комнату, печально). Чтобы вернуть долг, пришлось сегодня продать собственный дом.

АНТИКА (раздраженно). Вчера продал иномарку, сегодня — дом. Завтра что продашь? Меня?!

КАНДИДАТ. Что же делать?! Если бы я прошел в депутаты, все было бы на своем месте. Если не верну деньги, положение будет еще хуже.

АНТИКА. Дорогой кандидат, я скажу тебе прямо. У нас совместная жизнь не получается.

КАНДИДАТ. Почему? От того, что я не прошел в депутаты, мир не разрушился! Если мы живы-здоровы, все будет.

АНТИКА. Как же ты будешь содержать двух жен, если даже на одну денег не хватает?

КАНДИДАТ. С ней разведусь, а с тобой мы зарегистрируем брак. Найдем тебе хорошую работу, и я без дела не останусь. Если оба будем работать, положение наше улучшится.

АНТИКА. Мне не нужен твой ЗАГС. Это мне не поможет! Если ты из-за меня беременную жену выгонишь, Аллах огнем уничтожит меня.

КАНДИДАТ. А где твоя любовь?! Тебе что, нужен был только богатый кандидат? Прячешься за спиной Аллаха?

АНТИКА (резко встает). Я не хочу с тобой жить. Уходи!

КАНДИДАТ. Ты — моя законная жена.

АНТИКА. Ты не можешь выполнить условия брачного договора, поэтому я сама расторгаю брак.

КАНДИДАТ. Ты издеваешься над мужьями со своими разводами! Ты похожа на осла, который отправился искать рога, но вернулся без ушей. (Хлопнув дверью, уходит.)

АНТИКА (плачет). А-а… Любовь и молодость раздала на перепутье! Держа Луну в руках, хваталась за звезды. Сиротка, моя соседка, в ауле вышла замуж за Алибека. Родила двух сыновей, живет нормально. Да и сам Алибек ученым стал, живет в городе. И я опозорилась перед сельчанами со своим обвинением, что он не может быть отцом. Что теперь у меня есть?! Есть сколько угодно одиночества. Даже работы нет. Кончились и кандидатские деньги. Кто будет меня кормить?! Как жить дальше?! А я думала вечно сидеть на шее мужа! Я не подумала, что он тоже человек, что с ним может всякое случиться! Какая беда случилась с Базриганом!

Музыка. Поет в горе.

Любовь я проклинаю, что живет
В богатстве сытом и, труда не зная,
О том всю жизнь разнеженно поет,
Как дорога ей клетка золотая.

 

Картина 9

Улица города. Антика случайно встречается с Алибеком.

АЛИБЕК. Доброго пути, Антика!

АНТИКА (удивляясь). Это ты, Алибек? Поздравляю с осуществлением твоей мечты — стал ученым.

АЛИБЕК. Спасибо. (Повторяет.) Тебе — доброго пути!

АНТИКА. Таким дурам, как я, доброго пути не бывает. Несчастная я.

АЛИБЕК. Почему же дурам...?

АНТИКА. Ни один мой шаг к счастью не привел. Случилось то, что ты тогда сказал.

АЛИБЕК. Признание своей вины — тоже мужество.

АНТИКА. По-твоему, какая моя самая большая ошибка?

АЛИБЕК. Страсть к богатству. Красоту и счастье сохраняет труд. Нет труда — они пропадают. Попробуй найти работу. Пока, до свидания. (Уходит.)

АНТИКА (стоя одна на улице). Ну, вот, даже Алибек, который так сильно любил меня, ушел. Я не нужна ему. Неужели я действительно дошла до такого? Спасибо ему за совет. Могу же я работать где-нибудь в магазине. Говорят, Базриган письмо послал в аул, ищет меня, беспокоится обо мне. Говорят, на костылях ходит. Мне нужно вернуться к нему, попросив у него прощения. Могу же я работать в его магазине и помогать ему, инвалиду. Тогда, может, простят меня и Аллах, и односельчане.

Сквозь черные мрачные тучи пробивается солнце, его лучи освещают землю, слышится радостная музыка, потом — гудок поезда. Виден силуэт Антики, которая садится в поезд.

 

 

Занавес

Рейтинг@Mail.ru