Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Крепость Шамая

Автор:
Ибрагим Маммеев
Перевод:
Михаил Липкин

Шамай къала

(эки бёлюмлю оюн)

 

Ишге къатышханла:

МУРАТ
ЗАЙНАФ, аны къатыны
АСЛАН, аланы жашлары
ШЕРБЕТ, жарлы къыз
АПСАТЫ
МУХТАР, бийни стражниги
ТОХТАР, элли жашчыкъ
ШАМАЙ, агъач киши
ОБУР
ЖЕЛМАУУЗ
1-ЧИ БЕГЕУЮЛ
2-ЧИ БЕГЕУЮЛ


1-чи акт

Биринчи сурат

Агъач ичинде дорбунчукъну аллы. Мурат олтуруп, садакъ бла кюреше турады. Ол жолгъа тынгысыз къарайды.

МУРАТ. Бу жаш нечик кёп къалды! Энтта да элге тигелепми кетгенди. Огьесе .... Аллахгъа шукур келеди.

Аслан келеди. Ол мудахды. Къайда айланаса? Кесинг да нек мудахса? Ауругъанынгмы барды?

АСЛАН. Атам ... (не эсе да айтыргъа башлап, дагьыда къояды.) Угьай, хатам жокъду.

МУРАТ. (къайгьылы) Сен энтта да элгеми баргъанса?

АСЛАН. Хау атам, баргъанма ... ата, айтчы, манга ары барыргъа нек жарамайды?

МУРАТ. Нек жарамайды? Жарагъан этерикди, алай дагъыда бармасанг игиди (пауза).

АСЛАН. Атам, мени анам къайдады?

МУРАТ (элгенип). Не болгъанды, алай нек сораса?

АСЛАН. Мен бюгюн элде эшитгенме

МУРАТ (къайгъылы). Не эшитгенсе? Санга ким не айтханды?

АСЛАН. Мен жашла бла тутуша кетип, бир жашны эслемей къатыракъ жыгъып ачытхан этгенме. Аны анасы, - «Сен къарыуунгу сыйындыралмай эсенг, былайда ойнай айланмай, тас болгъан анангы тапсанг а,- дегенди. Ол
алай нек айтханды? Мени анам тасмы болгъанды?

МУРАТ. Да, жашым, мени бек къоркъгъаным ол эди. Элге азыракъ бара тур, деп да андан тилей эдим.

АСЛАН. Сора ол кертимиди?

МУРАТ. Кертиди. Аны санга айтхан, аллахдан аман тапсын. Къоркъгъаныма жолукъдурду.

АСЛАН. Атам, термилтме да айтчы, не болгъанды?

МУРАТ. Аны къалай болгъанын мен кесим да билмейме. Бир жол, уудан къайтханымда, анангы юйде тапмагъан эдим ... Мен кетгенде, ол сени бла къалгъан эди,.. келгенимде уа эшикле да кенге ачылып, сен да кесинг жангыз
жиляй тура эдинг. Ишни тап болмагъанын жюрегим сезген эди. Сени ананг бир заманда узакъ кетмеучю эди.

Ол сагъатдан ёрге - энишге чапдым, атын айтып къычырдым... мени ауазымы къаяла зынгырдап къайтара эдиле. Учуп баргъан тау къушла, манга сейирсинип къарай эдиле ... Экинчи кюн а анда, къонгур жухну аллында анангы жаулугъун тапхан эдим ....

Ол терек бутакъгъа илинип, желде ойнай тура эди. Ол жаулукъ ары къалай тюшген болур эди билмейме .... Сени ананг ол тийреге бир замандада бармаучу эди! (пауза)

АСЛАН. Сора уа?

МУРАТ (сагъыщдан къутула). Мен аны кеп жылланы изледим. Бу тёгерекде къарамагъан таш, не терек тюбю къалмады. Къая ыранлагъа кирип айланнганма. Сууну ичинде ташланы санагъанма, айыу куркалагъа киргенме.
Мен тохтатып, хапар сормагъан жолоучу къалмагъанды. Отунчуланы, уучуланы, сюрюучюлени барына да соргъанма. Мени элде шуёхларым да манга къошулуп излегендиле ...Ийне болуп жерге тюшсе, табарыкъ эдим, аны уа тюз хапарын да билялмагъанма.

АСЛАН. Да аны менден нек жашыргъанса да, атам.

МУРАТ. Сени жюрегинги къыйнамаз ючюн, жашым. Мен кесим къыйналгъан да болукъду... Энди уа... Ол эсиме тюшсе, жюрегим кетюралмаучуду, барып, бир кесек солуюм.

АПСАТЫ. Башынгы кетюр, жигит!

Аслан башын кетюрюп, Апсатыны керюп сейирсинеди.

АСЛАН. Сен кимсе? Жууукъ бол.

АПСАТЫ.  Мен санга келгенме. Мудах, болма, адамны къолундан келмезлик зат жокъду. Сен хайт десенг, жарсыуунга болушургъа онг боллукъду.

АСЛАН (сейирсинип). Не? Сен мени жарсыууму къайдан билесе?

АПСАТЫ. Билеме. Барын да билеме. Мен санга аны айтыргъа келгенме.

АСЛАН. Кертими? Къайдады мени анам? Айт къайдады ол?

АПСАТЫ. Ашыкъма. Бусагъат барын да билирсе. Сен энди уллу болгъанса, аны хапарын санга айтыргъа заманды. Олтур. (Экиси да сценаны бир жанында олтурадыла.) Санга кёп затны билирге керекди. Сени ананг бийни къызы эди, атанг а бийни жалчысы болгъанды. Ала экиси да бир-бирни сюе эдиле, аллай бирге жашау этерге онг бермезлерин ангылагъанларында, элден къачып, ма былайгъа келген эдиле.  (Сценада къарангы болады.  Сора Аслан бла Апсаты олтургъан жаны къарангылай къалып, бирси жаны жарыкъ болады. Мурат  бла Зайнаф чыгъадыла).

ЗАЙНАФ. Мен мындан ары баралмайма, былайда бир кесек солуюкъ.

МУРАТ. Энди солусакъ да боллукъду. Ала бизни табаллыкъ тюйюлдюле. Олтур былайчыкъгъа, олтур да солу, мен а тегерекге бир къарайым.

ЗАЙНАФ. Узакъ кетме. Мен къоркъгъан этеме.

МУРАТ. Узакъ кетмейме, бусагъат ... (Дорбуннга киреди) Билемисе, былайда бир тап дорбунчукъ барды. Тохтайыкъ былайда. Зайнаф — Былайдамы? Мен къоркъгъан этеме. Атам, битеу элни аягъы юсюне этип излейди. Бизни былайда тапсала ...

МУРАТ. Ала бери келлик  тюйюлдюле, терс жанына кетгендиле. Сора излегенлени арасында мени шуёхларым кепдюле,  ала бизге билдирликдиле.

ЗАЙНАФ. Да сен айтханлай болсун.

МУРАТ. Былайдан тап жерни табарыкъ тюйюлбюз, отуну, сууу, сора хазыр - дорбун ... келчи, бир кер. (Экиси да дорбуннга киредиле,  сцена толу жарыйды.

АПСАТЫ. Ма алай бла, ала былайда жашау этип башлагьандыла. Бий аланы излеп, табалмагъанындан сора, къызын харам этип къойгьанды. Ала бийден къутулгъандыла, алай Шамайдан а къутулалмагъандыла.

АСЛАН. Шамайданмы? Ол кимди?

АПСАТЫ. Шамай агъач кишиди. Сени анангы урлагьан да олду. Сен гитче заманда, бир кюн сени атанг уугъа кетгенлей...

АСЛАН. Хау! Аны атам аитханды манга...

АПСАТЫ. Сабыр бол... Ма, кер, къалай болгъанды ол.

Сцена биягъы къарангы болады. Биягъыча бир жартысы жарыйды. Дорбунну алында обур керюнеди.

ОБУР

Аха!.. Энди тап болду.
Мурат кеткенди
Зайнаф жангызлай кьалды!..
Ала бек насыплыдыла
Мен а жаратмайма аны,
Чыдаялмайма, насыплы
Болуп керсем адамланы...
Энди не этейим анга,
Ой, къалай къыйнды манга
Бир хата этмей тургъан!
Мен адамлагъа аманлыкъ
Тапсам, сатып алырем
Къолумдан келсе эди мен
Сау дуниягъа от салырем!
От салырем, кюйдюрюрем
Кюйген кюлюнде тепсер эдим!

(тепсейди)

Энди къалай этейим.
Не палах келтирейим?
Тохта, энди Шамайны
Былайгъа чакъырайым,
Зайнафны анга берип,
Андан саугъа алайым.
Мен а обур болгъанлыкьгъа
Тиширыу тюйюлмеми.
Мен а багъалы саугъа
Алыргъа сюймеймеми?

Къубулады, жойкъулланады. Сора  ары- бери секирип, Шамайны чакъырып башлайды.

Шамай, Шамай, Шамай, хан!
Болуп къалсын мен айтхан!
Шамай, Шамай, Шамай, хан!
Былайгъа жет мычымай!

Секиргенин тохтатмай, эки юч кере къайтарады. Сора кёк кюкюрейди, къарангы болады, сцена жарыгъанда, Шамай обурну къатында сюеледи.

ШАМАЙ

Не этесе. не болгъанды.
Неге чакъырдынг мени?

ОБУР

Ачыуланма, керексизге
Чакъырмагъанма сени.
Мени санга саугъам барды.

ШАМАЙ

Къаллай саугъа, не саугъа?

ОБУР

Тиширыу!
Ма бу дорбунда тиширыу
Барды, мелекча ариу.
Сен аллай саугъаланы
Бек сюйюучюсе билеме,
Майна кир да, ал да кет
Аны санга береме.
Жалан да нохтабаучугъун...

ШАМАЙ

Берирме, болсун, болсун,
Аллай зат бар эсе уа
Бусагъат учурайым

Къоллары бла белгиле этип, ары бери секирип башлайды

Шам шалакъат, жин фалакъат
Тауда мияу, шау шалакъат
Скут, скут, скут, лакъат!...

Кек кюкюрейди, жел шууулдайды, къарангы болады, Зайнафны къычырыкъ тауушу эшитиледи. Бираздан хар зат шош болады, сценада жарыкъ болады.
АПСАТЫ. Ма ол кюнден бери, сени ананг тасды.

АСЛАН. Шамай .. Ол тиширыу а кимди?

АПСАТЫ. Ол Обурду. Шамайны бек биринчи болушлукъчусу.

АСЛАН. Мени атам кеп излегенди анамы,.. Анга бу хапарны нек айтмагъанса? Ол анамы табаргъа боллукъ эди.

АПСАТЫ. Анга сени атангы къолундан келлик тюйюл эди. Ол жалан да керексиз жоюллукъ эди.

АСЛАН. Нек сора?..

АПСАТЫ. Аны жалан да кеси баласыны сюймеклиги къутхарыргъа боллукъду.

АСЛАН. Кертими? Алай эсе мен хазырма.

АПСАТЫ. Ол бек къыйын ишди. Кесинги алдатмазгъа сакъ бол. Ала хыйлагьа бек устадыла. Атангы эски къамасын ал, ол санга сауутлукъ этер. Анангы жаулугьу уа, сени хыйладан сакълар. Аны да ал. Жолгъа нек чыкъгъанынгы эсингден кетерме, мени юсюмден а кишиге зат айтма (думп болады).

АСЛАН. Бек ахшы. Барын да сен айтханча этерме, алай мен .. (Апсатыны кермей) Охо, не болду бу? Бу не сейирди!.. Сора мени анам сауду ? Аны табаргъа боллукъду. Жолгъа чыгъаргъа керекди!.. Ол не деген эди? Атамы эски къамасын бла,.. анамы жаулугъун  алыргъа.

Чабып дорбуннга киреди. Олсагъат Обур келеди.

ОБУР

А, анасын излерге
Бара кереме Аслан!
Барсын, барсын! Барса да,
Сау къайытмаз ол андан.
Мени жаным окъуна
Ауруйду ол сабий жашха.
Ол бир зат да эталлыкъ
Тюйюлдю, елгенден башха.
Ол менден да къутулмаз,
Анга болуру болгъанды,
Анасын излейме  деп
Ёлюрге къутургъанды!..
Тохта, кийиз китапны
Ачып, мен бир къарайым.
Анда аны юсюнден
Жукъ бар эссе, табайым.

Биягъыча тепсеп, секирип дуа этеди.

Шамай, Шамай, шам Шамай
Шайтанларым, жинлерим,
Бери женгил келигиз
Китапны манга беригиз!..

Кийиз китап тюшеди. Обур алып къарайды.

Ой, палах, палах, палах!
Ол бизге къоркъуулуду!
Хайт демесек, ол бизни
Хорларгьа да боллукъду!
Энди къалай этейим.
Майна, чыгъып келелдиле
Мен теркиракъ кетейим.
Алына барып аны
Жолун хазыр этейим!

Обур сибирткиге  минип кетеди. Мурат бла Аслан дорбундан чыгъадыла.

АСЛАН. Угьай, атам, мен бармай тураллыкъ тюйюлме.

МУРАТ. Алай эсе бар. Жалан да, сакъ бол женгиллик, жашлыкъ этме.

АСЛАН. Бек ахшы, атам. Сен а, отжагъаны сууутмай тур.

МУРАТ. Бек ахшы, жашым, бек ахшы. Мен сизни былайда сакъларма. Сен аны табарыкъса, мен анга ийнанама. Ол сауду, бир бирде аны ауазы мени къулагъыма чалынады. Баям, аны жел келтире болур. Алай къайдан келтиргенин а билалмайма. Ол сауду, бар изле.

АСЛАН. Мен аны табарма! Тапхынчы, бери къайытмам! Хайда, сау къал атам!
МУРАТ. Ахшы жолгъа, жашым! Къууанып къайыт!

Аслан кетеди.

 

Экинчи сурат

Агъач тала. Асланы баргъан жолу. Обур чабып чыгъады.

ОБУР

Аслан бери келеди!..
Ол суусапдан еледи.
Тохта энди, мен анга
Къаллай амал къурайым.

Аха, алмала алып,
Аллында жолугъайым.
Ол алмаланы керсе,
Манга алма бер десе,

Бу алмаданы берирме...
Ол заманда керюрме!
Ол атлаялмай тохтар,
Арып, солургьа жатар.

Юч кюн бла кече
Жукълар жеринден къопмай.
Уянса уа, къайтыр
Ажашып, жолун тапмай.

Ха-ха-ха, келе турады,
Энди хазыр болайым,
Кесими бир огьурлу
Ыннака сундурайым.

Къолуна четен алып, башына жаулукъ, белине ал бота къысып жырлайды.

Ыранлада кийикле да отлайла.
Ала быллай алманы тапмайла.
Къарылгъачла жашайла къаялада,
Быллай алмала табмайла ала да...

Аслан киреди.

АСЛАН. Жол болсун, ынна! Къайдан келесе?

ОБУР. Ай, балам, бош, алмачыкъла жыйып келеме.

АСЛАН. Алмачыкъламы?

ОБУР. Хау, алмачыкъла. Кесими тишлерим жарагъан да этмейле.

Къызымдан туугъанчыкъла бек сюедиле да... къабармы эдинг. Эринлеринг къургъакъсыгъанча кёрюнедиле,.. суусап болгъанча кёрюнесе.

АСЛАН. Угъай, сау бол. Кесинг къыналып жыйгъанса...

ОБУР. Хо бирда, къыйналыб а! Эрикгенден айланама. (Четенинден чыгъарып, алма береди). Мачы бир кер. Иги алмачыкъладыла. Ма энтта да. Жолда ашай барырса (жырлай кетеди.)

АСЛАН (Алманы ашайды). Манга не болгъанды. Санларым ауур болуп. жукъум келип башлагъанды (жыгьылыргъа аз къалып, олтурады.) Угьай, барыргъа керекди. (Жукълайды. Обур къайтып келеди).

ОБУР

Дарманым жарагъанды -
Бек къаты жукълагъанды.
Ой, обур, обур обур!
Сенден уста ким болур?

Асланы тёгерегине айланып тепсейди.

Энди къалай этейим.
Не, къоюпму кетейим?
Тохта къамасын алайым...

Асланны къамасын чыгъарыргьа кюрещеди.

Муну,  къалай къоркъуулу затны
Къоюб  а къалай кетейим?

(дагъыда тартып кюрешеди, алай чыгъаралмайды)

Ой, чыкъмайды не этейим...
Бери биреу келеди…

(Тюйюш болургъа боллукъду).

АПСАТЫ. Ай, хомух а. Биринчи жол окъуна алдатып къойдунг да.

Асланны жукъудан уятады.

АСЛАН. Мен къайдама ... Былайы не жерди ... (Апсатыны  керюп сейирсинеди) Сен кимсе? Бу не жерди?

АПСАТЫ. Эсинги жый, жигит? Жолгъа нек чыкъгъанынгы унутма.

АСЛАН. Жолгъамы? Мен жолгъамы чыкъгъанма?

АПСАТЫ. Эсинги жый. Артмагъынга къарачы, анда не барды?

АСЛАН. Мени артмагъымда? (Анасыны жаулугъун чыгъарады). Тохта... Мен...мен....анамы излей чыкъгъанма жолгъа. Энди эсиме тюшдю. Манга не болгъанды?

АПСАТЫ. Сен кесинги обургъа алдатханса. Ол санга хыйны ашатып, башынгы къатышдыргьанды.

АСЛАН. Сора ол обур эди! Ол манга алма берген эди.

АПСАТЫ. Хау, алма ашатханды.

АСЛАН. Сау бол! Сен болмаса эдинг...

АПСАТЫ. Сакъ бол, кесинги алдатырса деген эдим. Сен а биринчи атлагьанлай окъуна, алдатып къойгъанса. Алай этерик эсенг артха къайыт.

АСЛАН. Угъай, анамы тапхынчы, мен къайтырыкъ тюйюлме!

АПСАТЫ. Эсингде болсун, къуру да болушуп тураллыкъ тюйюлме. Мен жалан да санга жолну юйретирге боллукъма, къалгъаны уа кесинги ишингди.

АСЛАН. Кесинги таныт манга. Ол жол сени ким болгъанынгы соралмай къалгъанма.

АПСАТЫ. Мен Апсатыма Мындан арысында санга болушурукъма.

АСЛАН. Апсаты! Огъурлу ишни ёкюлю

АПСАТЫ. Хау, огъурлу ишни ёкюлю. Шамай а аманлыкъны, кюйсюзлюкню ёкюлюдю.

АСЛАН. Сора сен Апсатыса. Мен сени юсюнгден эшитгенме.

Гежох улуда.  Жырлайды.

АПСАТЫ (Ышара). Эшитген эсенг,.. тынгыла. Сени жолунг кюн батышха барады. Сени ананг анда, Шамай къаладады, къаланы жолу уа дорбунну  ичи бла кирипди. Дорбунну алын а, желмаууз сакълайды. Ма ол желмаууз, сууну башын бийлеп, адамлагьа суу бермей турады. Суу адамны жашауундан багъалы болгъанды. Желмаууздан  суу  алыр ючюн, бий анга бой салмагъан адамланы ашаргьа жибереди. Ол ненча адамны жутханды! Сен ол желмауузну ёлтюралсанг, Шамай къалагъа жол ачарыкъса, адамланы жашауларын да сакъларыкъса. Сени ананг ол къаладады!

АСЛАН. Мен ол затланы барын да этерме!

АПСАТЫ. Эсингде болсун,.. Желмауузну кючю тилиндеди. Шамайны уа, мангылайында жангыз кезюнде.

Апсаты кетеди.

АСЛАН. Желмауузну кючю тилинде. Шамайны уа, жангыз кезюнде!.. Энди уа жолгъа!.. (Кетеди, обур келеди).

ОБУР

Ол анга не деп кетди?
Не затланы юйретди?
Ангылаялмай къалдым да.
Энди ишим бууулду,
Бу хыйлам зыраф болду!
Андан эсе чабайым,
Желмауузгъа айтайым,
Мен аны хазырлайым!..
Эй, сибиртги ат алгъа,
Терк жетдир желмаузгъа!

Биягъы сибирткиге минип кетеди.


Ючюнчю сурат

Суу жагъада дорбунчукъ. Дорбунчукъда уллу желмауузну башы къарап турады. Ол жукълапды. Бираздан желмаууз кезлерин ачып, тегерегине къарайды.

ЖЕЛМАУУЗ

Кюн тюшден озгъанды
Болгъанды ашар заман.
Былай кёпге нек къалды
Манга ашаргъа адам.

Дагъыда  жангыдан жукълайды.  Обур чыгъады. 

ОБУР (узакъдан)

Желмаууз, ой желмаууз,
Кесинги хазырла терк!..

Къатына келгенден сора, аны жукълап тургъанына ачыуланып.

Эй, желмаууз, желмаууз!..
Палах келеди,.. бу, уа
Жукълап турады аяусуз!..
Эй, уян! Къой жукъуну!..
Кермейсиз энди муну!..
Ёмюрюнгде бир къанмай
Кетдинг сен бу жукъудан,
Бусагъатдан къанынгы
Бардырайым жухунгдан!.. (тюеди) 

ЖЕЛМАУУЗ

Эй, тохта бир, не этесе!..
Кет, жукълама къой мени.

ОБУР

Жукълама, ач кезюнгю
Терк хазырла кесинги!..

ЖЕЛМАУУЗ
Не болгъанды?
Келдими
Манга ашаргъа адам?

ОБУР

Угъай, угъай билмейме,
Хапарым жокъду андан.
Къарын къайгъыны къойда
Сагъыш эт бир башхадан!

ЖЕЛМАУУЗ

Башхадан. Не башхадан?
Не сагъыш барды башха.

ОБУР

Сен кесинги хазырла,
Тилинги биле ташха.

ЖЕЛМАУУЗ
Мен ачма!..
Манга ашаргъа биреу
Нек келмейди теркирек.
Энди адамгъа суу
Болмаймы къалды керек.
Ол не ишди. Эндиге
Дери биреу келмейди!

ОБУР

Къой сууну хапарын
Ол бир жары кетмейди.
Къарнынг къутуртханды да
Къулагъынг жукъ эшитмейди.

ЖЕЛМАУУЗ

Не болгъанды айт муну?

ОБУР

Адам келеди!

ЖЕЛМАУУЗ

Келсе келсин, жутарма да къоярма!

ОБУР

Сен аны жуталмазса,
Иги хазыр болмасанг
Хазна хорлаялмазса.

ЖЕЛМАУУЗ

Ха-ха-ха, Акъылдан шашханса,
Не айтханынгы кесинг да
Айыралмай башлагъанса.
Манга да хорлатмазлыкъ
Ол не тюрлю адамды?

ОБУР

Керексизге махтанма,
Билемисе келген кимди?

ЖЕЛМАУУЗ

Адам болур, езге кимди.

ОБУР

Келген санга елюмдю!
Ол Зайнафны жашыды,
Излеп келеди анасын.
Белине тагъып,
Атасыны къамасын!

ЖЕЛМАУУЗ

Къойчу, къой, дауур этме,
Не затды бу гузаба,
Энди жангыз адамгьа
Мен къалай хорлатырма!
Керексиз затла бла
Башымы аурута турма.
Къама угъай, жюз къылыч
Тагъып окъуна келсин...

ОБУР

Да, билемисе, сени
Ажалынг ол къамаданды.
Ма, кийиз китабымда
Алай айтып жазылгъанды!

ЖЕЛМАУУЗ

Къалай дединг? Не дединг?
Ажалым андандымы?

ОБУР

Хау, алайды, анданды.
Алай иги хайт десек,
Алыкъа, мадар барды,

ЖЕЛМАУУЗ

Алаймыды. Бармыды,
Ач кийиз китабынгы,
Ол анга амал табар,
Ол сен айтхан къаманы
Кетерирча эт амал.

Обур ары - бери секирип, кийиз китапны алып, анга къарайды.

ОБУР

Мен энди тапдым амал,
Алай сен да хазыр бол.
Сен бек кеп жашарыкъса,
Саулай бу жол къутулсанг.
Кир ары, дорбунга кет.
Букъ да анга, керюнме
Тасхабызны билдирме.

ЖЕЛМАУУЗ

Болсун, болсун, мен кетдим,
Мен сен айтханны этейим.
Сермеширге тюшсе да,
Дорбундан чыкъсам тапды
Сен а, бар, мадар эт,
Къама болмазча анда

ОБУР

Анасы бетли
Болуп, жолгъа чыгъайым,
«Энди мени тапдынг, - деп
Артха къайтарайым.

Биягьыча ары - бери секирип, дууасын окъуйду.

Шамай, Шамай, Шамай хан,
Болуп къалсын мен айтхан.
Шайтан, жин да келигиз
Манга къарыу беригиз!
Шамай, Шамай, Шамай Шамай

Тепсеп, дорбуннга киреди, сора Зайнаф бетли болуп, биягъыча , тепсеп чыгъады, кюзгюге къарайды.

Нечик ариучукъ болгъанма,
Кесим окъуна сукъланама
Энди хазыр болдум,
Анасы болуп къалдым.
Келе турад, барайым,
Анасыча жапсарайым,
Жолундан ажаштырайым.

ЖЫР

Ой, бийикледе жюзген туманла.
Жарлы юйюме къайытыгъыз.
Мени багъалы адамларыма
Мени хапарымы айтыгъыз!..
Бюгече да тюшюмде Муратны бла Асланчыгъымы кёргенме ... Муратны сакъалы жетип, Аслан а ... Асланчыгъым а уллу жашчыкъ, иги жашчыкъ болуп... Ол манга, анам, дегенди Анам, деп кьаты къучакълагъанды!

Аслан чабып чыгъады. Сора,  дагъыда арсар болуп тохтайды.

АСЛАН. Тобасто, бу не сейирди! Тилейме айт, сен кимсе?

ОБУР

Жашым, жашым, бери кел,
Ма мен сени анангма
Жолдан ажашып сакълайма!..
Нек арсар болдунг? Огъесе мен жангылгъанмы этеме?
Сен Муратны жашы тюйюлмюсе? Тас болмагъанмыды, сени ананг?
Аслан тюйюлмюдю сени атынг?
Аслан-Алайды, бары да алайды! Алай сен... сен...

ОБУР. Мен сени анангма. Зайнафма мен! Жашым!...

АСЛАН. Мени къалай таныдынг? ...

ОБУР. Баласын танымагъан ана болмайды, жашым. Мен сени тюз кёргенлей таныгъанма. Сени келлигинги жюрегим сезип тура эди. Къалай уллу жаш болгъанса!

АСЛАН. Мен да таныгьанма сени, анам. Кергенлей, жюрегим ишекли болгъап эди. Сени Шамай урлагьанды, деген эдиле.

ОБУР. Ол жукълап болур. Кел, жашым былайдан теркирек кетейик. Ол уянса,  мени ызымдан къуумай амалы жокъду.

АСЛАН. Къоркъма, анам, энди ол санга жукъ да эталмаз! Кел, теркирек атама барайыкъ. Ол сени сакълап турады. Къалай къууанганын керюрсе... (кетип тебирейдиле). Тохта, унутуп барама. Мен алай кетип къаллалыкъ тюйюлме. Мында, къалайда эсе да желмаууз барды. Мен аны ёлтюрюп, адамлагъа сууну бошларгъа керекме.

ОБУР. Угъай, жашым, ол санга неге керекди. Ол адам ашаучуду. Ол сени жуту къоярыкъды. Сюйсе, адам къапха киреди кеси да. Кел, анангы айтханын эт.

Асланны къучакълайды.

АСЛАН. Тохта, сен кимсе?

ОБУР. Ким болуб а, анангма!

АСЛАН. Сени ана жылыуунг нек жокъду? Сууукъса...

ОБУР. Ол дегенннг неди? Санга не болду?

АСЛАН. Сен сууукъса.... Ма бу жаулукъну башынга къысчы.

Ол сени жылытыр. (Жаулукъну чыгъарады).

ОБУР (бир жанына)

Иш тапсызды. Ол аны
Бери къайдан чыгъарды?

(Асланнга)

Угъай, угъай, къой аны,
Мени жаулугъум барды.

АСЛАН

Къайгъырмаз, муну да къыс. Керчю, къалай ариуду? Кесинги жаулугъунгду. (Жаулукъну обурну башына жаяды. Обур биягъы обур болуп къачады). Ай, обур а, сен мени алдаргъа аз къойдунг да! Бусагьатдан мен сени
кюнюнгю кергюзтейим. (Обурну къуууп кетеди. Желмаууз шош чыгъады).

ЖЕЛМАУУЗ

Баям, энди къутулдум.
Бизни Обур сау болса,
Аны бир жерде жояр.
Болмаз къалса, къамасын
Алыр да,  къурлай къояр.
Къамасыз а, ол бошду,
Манга хап - хазыр ашды ....
Алай мен ач болгьанма
Жукъ ашамай къалгъанма.

Ол кезиуде биягъы Обур, узакъдан къычырып келеди.

ОБУР

Эй, желмаууз, желмаууз !
Къылычынгы хазыр эт,
Ол жаш келе турады -
Къамасы къолундады!

ЖЕЛМАУУЗ
Сени хатанг болмаса
Тиймеди бир хайырынг,
Арлакъ къачмайын энди
Бери неге къайытдынг?

Обур къачып, дорбуннга кирип кетеди. Ол кезиуде Мухтар бла Тохтар. Щербетни аркъан бла байлап, аркъанны бир къыйырындан Тохтар, бирси къыйырындан Мухтар тутуб келедиле.

МУХТАР. Тохтар, тохта жетгенбиз!

ТОХТАР. Щербет тохта. Жетгенбиз!

МУХТАР. Тохтар, сен былай тутуп тур. Мен барып, бир къарайым, желмаууз былайдамыды, тюйюлмюдю... угъай
мен тутуп турайым, сен къара.

ТОХТАР.  Кесинг бар. Мен сени желмауузунгу танымайма.

МУХТАР. Керсенг танырса. Бар.

ТОХТАР. Кесинг нек бармайса. Къоркъгъанмы этесе?

МУХТАР. Менми? Ха-ха!

ТОХТАР. Къоркъма, ол сени ашарыкъ тюйюлдю.

МУХТАР. Нек? Къалай ашамаз?

ТОХТАР. Сени ашар затынг жокъду.

МУХТАР. Къалай жокъду. Алай къалай айтаса? Бутларым а? Ма, билеклерим  а ....

ТОХТАР. Хау, сени сюеклеринг бла кюреширге тансыкъ болуп турады.

МУХТАР. Болду! Сен асыры озуп башлагъанса! Мен андан къоркъгъан этгенми сунаса? Хе-хе!..

ТОХТАР. Къоркъмасанг,  мени негер этип да келмезенг.

МУХТАР. Да,  бир да сени бла бармасам ёлеме, деп кесинг тебиреген эдинг да.

ТОХТАР.  Сен а желмауузну кергюзтюрге айтхан эдинг да.

МУХТАР. Да ма, бар да къара. Мен да ары бар дейме.

ТОХТАР. Кесим жангызмы? Кел бирге барайыкъ.

ЩЕРБЕТ. Тилейме, мени къолларымы бошлагъыз.

МУХТАР. Биягъы сен тюйюшюпмю башларыкъ эдинг?

ЩЕРБЕТ. Бир да къоркъмагъыз, сизни бла тюйюшмем, сиз кимге керексиз. Мен ол желмаууз бла тюйюшюрге айтама.

ТОХТАР (сейирсинип). Не? Сенми? Желмаууз бламы? Эшитемисе, Мухтар, желмаууз бла тюйюшюрге айтады!..

Мухтар кюледи.

ЩЕРБЕТ. Неге кюлесе. Мен аны хорлаялмазлыгъыммы билеме ,.. алай, башхалача, тынчынлай аны ауузуна кирирге сюймейме. Аны бла сермещде елюрме!

ТОХТАР. Бррр! Желмауузну ауузу! ...

МУХТАР.  Аны бла сен мени алдамазса. Алай айтып, къачар умут этгенинги билеме.

ЩЕРБЕТ.Да, алай окъуна болса да, не эди. Сени ненг къорайды? Мени санга не хатам тийгенди?

МУХТАР-Мен бийини буйругъун  толтурама. Тохтар - Биз бийни буйругъун толтурабыз.

ЩЕРБЕТ. Да мени тилегими да толтурсагъыз а, кюйсюз буйрукъдан эсе огъурлу тилекни толтургъан иги тюйюлмюдю? Бий, ол бийди, жалан да аманлыкъ эте биледи. Сиз а? Сиз да мени кибик жарлы адамласыз да. Къалай ангыламайсыз? Мен жашаргъа сюеме, жашаргъа! Таза хауаны солургъа. Жарыкъ кюннге къууаныргъа, ойнаргъа, кюлюрге сюеме! Сиз а мени желмауузну аузуна атаргьа айтасыз. Дагъыда аны, адамлыкъ борчугъузну
толтургъаннга санайсыз.

ТОХТАР. Керти айтады. Бошлармы эдик? (таукел) Кел аны желмаууз блакъалай тюйюшгенине бир къарайкъ. Аламат боллукъду! Бошлайыммы?

МУХТАР.  Аузунгу тый. Ол желмаууз бла тюйюшюрюкмю сунаса. Къачар да къутулур, мен а бийни алында деберими тас этсем,.. неге керекди ол манга?

ЩЕРБЕТ. Сени не деберинг барды? Бий сени эшекни тюйгенча тюеди. Бергенбиз дерсиз да къоярсыз. Бий кеси бери келип, «аны ашагъанмыса»-деп, желмауузгъамы сорлукъду. Тилейме, бошлагъыз.

ТОХТАР. Керти, ма алай айтырбыз да къоярбыз!

МУХТАР (эриклеп). Алай айтырбыз да къоярбыз! Желмаууз сууну бермей къойса не айтырыкъбыз? Анга сеними ашатырыкъма? Ангылаунг олмуду?

ТОХТАР. Керти алай ушайды. Да бир сылтау къурарбыз. Кел бошлайыкъ!

МУХТАР. Тохтачы бир! Сен да къайдан тагьылгъан эсенг да, эшекге къошакь деп! ...

ТОХТАР. Сора сен эшекмисе?

МУХТАР. Не зат дейсе?

ТОХТАР. Сен эшексе дейме.

МУХТАР. Не зат. Сен манга,., бийни бегеуюлюне, алай айтыргъа къалай базындынг? Эшек сен кесингсе!

ТОХТАР. Угъай, мен къошакъма. Сен, эшек,.. Мен, къошакъ. Эшекге - къошакъ, аха!

МУХТАР. Тый аузунгу! Бусагъат элтип желмауузгъа берирме да... Бир къабым  боллукъса да!

ТОХТАР. Къоркъмай, сен аны къатына да бараллыкъ тюйюлсе.

МУХТАР. Ахшы, керюрбюз! Бусагъатда сени бла кюреширге заманым жокъду. Алай юйге бир барайыкъ да, ол заманда керюрбюз. Сени мен бийге айтып ... бу желмаууазгьа бердирмесем, мен да мен тюйюлме.

ТОХТАР (къоркъаракъ). Да, мен санга не этдим. Мен бош ойнап айтханнлыкъгъа. Бусагъат барайым да, къарайым.

МУХТАР. Бар къара.

ТОХТАР (кетип бара). Кеси асыры къоркъгъандан, жаны чыгьа турады, дагъыда манга къычырады.

МУХТАР. Не дейсе?

ТОХТАР. Сен жукъдан къоркъмайса дейме.

МУХТАР. Тюз айтаса. 

Тохтар дорбуннга къарайды. Ол кезиуде Аслан керюнеди.

ТОХТАР. Ой, анам мен жарлы! Былайда турады! (къачып бара) Ауузун ачып турады! Ол бир сылыкъды! (бугъады)

МУХТАР. Эй, сен къайрыса? Бери къайыт! Къачды да кетди. Энди уа не этейим.

ЩЕРБЕТ. Мени къолларымы бошла да, сен да юйюнге бар. Этеригинг олду.

МУХТАР. Хау, тап билесе. Хайда жюр желмауузгъа. Бар!

ЩЕРБЕТ. Тешмеймисе къолларымы?

МУХТАР. Кёп хапар айтма, да бар. Къоркъма, ачытырыкъ тюйюлдю. Хап, деп жангыз къапханлай ...

ЩЕРБЕТ. Къолларымы теш бетсиз! Тешмесенг барлыкъ тюйюлме. Теш къолларымы! (Бармай тохтайды).

МУХТАР. Баргъан а этемисе! ... (тюеди)

АСЛАН. Ма энди уа къыз бетли болуп келгенди. Негер да алып! Огъесе ол тюйюлмюдю? Тиширыуну тюйме, бетсиз!

МУХТАР. Охо-оо! Сен а не этесе? Кимсе сен?

АСЛАН. Ол сени ишинг тюйюлдю. Тиширыуну тюйме!

МУХТАР. Да сен мени ким болгъанымы билемисе? Мен бийни бегеуюлюме. Ангыладынгмы?

АСЛАН. Сен бий кеси эсенг да, эркин эт бу къызны!

МУХТАР. Мен бийни бегеуюлюме, тууар! Эшитемисе, биини!!! Бу къыз а аны къарауашыды. (Тюйюшедиле) Бий бу къызны желмауузгъа жибергенди!..

АСЛАН. Сен не дединг? Кимни атын айтынг?

ЩЕРБЕТ. Ой, жигит жаш, тилейме мени къутхар. Бу адам мени желмауузгъа ашаргъа алып келгенди.

АСЛАН. Желмаууз!.. Къайдады желмаууз?

ЩЕРБЕТ.Майна-дорбунда.

АСЛАН. Желмаууз былайдамыды? Мен аны излеп  айланама. (Чабып, дорбунну аллына барады. Кесин урушха хазырлайды).

МУХТАР. Бу не зат эсе да, акъылдан шашып айланады. 

АСЛАН

Эи, къан жухлу желмаууз!
Сенмисе халкъны къыргъан?
Адамлагъа суу бермей
Сууну иелеп тургьан...
Бери чыкъ, нек бугъаса!

ЖЕЛМАУУЗ

Ха-ха-ха, бир къабынса,
Ангамы махтанаса.
Андан эсе юйюнге
Бар. Жашауунгу сакъла.
Манга сенича сезлени
Айтмаучудула  жашчыкъла.
Селеше турмай, сени
Боллукъ эдим ашап къояргъа.
Алай, сен менден къоркъмай,
Базынып,  келгенинг ючюн
Ашамайын, башышга
Эркин этеме бюгюн.
Бар юйюнге, жигит жаш.
Мени бла демлешме.

АСЛАН

Бери чыкъ, хапрарны къой.
Кишилигинги кёргюзт.
Неге жаншай тураса?

ЖЕЛМАУУЗ

Эшта сен ажалынга
Къутургъан зат болурса.

Экиси да сермешедиле. Мухтар Щербетни ташасына бугъады).

МУХТАР. Бу тели не зат эсе да. Желмауузну къозутхунчу къоймады. Энди ол, аны бошагъанлай. манга чапмай амалы жокъду. Былайдан къачаргъа керекди ансы...

ЩЕРБЕТ. Мени къолларымы бошла, мен ол жашха болушургъа керекме. Бошла къолларымы!

МУХТАР. Угъай, ахшы къыз! Мен сени бошларгьа тели тюйюлме. Андан эсе сени ма былайгьа байлап кетейим да...

ЩЕРБЕТ. Бошлагъан эт, бетсиз!..

МУХТАР. Аузунгу тый! Желмауузгъа эшитдиресе. (Тохтар дорбуннга барып къарайды) Ол телиден бошаса, келир да кеси ашар...

ТОХТАР. Ой къара. Ары къара! Аха! Ма, аха!

МУХТАР. Не барды. Ол жашны ашаймы турады. (Ол да барып къарайды.)

ТОХТАР.  Ой, анам мен жарлы!... (Къачады, аны ызындан Мухтар да къычырыкъ этил къачып кетеди. Тохтар къайытады).

ЩЕРБЕТ. Къарындашчыгъым, кел мени къолларымы бошла.

ТОХТАР. Ой, ары къара!.. Аха! Ма алай! Тейри биз а! Аха, аха!. Ой, ой, ой! Желмаууз ол жашны ырбыннга къысды! Ой, анам, елтюреди!..

ЩЕРБЕТ. Кел мени бошла, анга болушайым!

ТОХТАР. Бусагъат. Тохта, ма!.. Ахааа! Ычхынды! Ой, ары къара. бусагъат желмауузну ... ма, желмауузну ырбыннга тыйды! Осса, осса!

ЩЕРБЕТ. Тилейме, бошла мени. Ол негерингча кюйсюз болма. Кел бошла!

ТОХТАР. Бусагъат. (Тешип башлайды, сора, дагъыда дорбуннга къарап къайытады). Мен бошлагъанны кишиге айтмазса да. (Бошлайды).

ЩЕРБЕТ. Бир да къоркъма. Энди сенегинги берчи манга.

ТОХТАР - Сенекними? Нек? Мен а? Кесиме керек боллукъду.

ЩЕРБЕТ.Ол санга неге керекди. Бер, мен ол жашха болушайым

ТОХТАР - Да... ол ... Артда кесиме къайтар!

Щербет дорбуннга тебирейди, ол сагъат Апсаты чыгъады. Тохтар аны керюп, артха кетеди.

АПСАТЫ. Тохта, ашыкъма. Сени болушлугъунг анга артда керек боллукъду.

ЩЕРБЕТ. Аны желмаууз ашасамы?

АПСАТЫ. Угъай, ол желмауузну ёлтюрсе. Бусагъатда уа ары барма. Сен анга чырмау боллукъса ансы, болушаллыкъ тюйюлсе. Артда анга къалай болушуругъунгу уа, мен айтайым.

ЩЕРБЕТ. Сен кимсе?

АПСАТЫ. Бусагъат барын да билирсе. Ызымдан кел! (экиси да бир жанына кетедиле. Ол кезиуде Аслан бла Желмаууз чыгьадыла. Аслан Желмауузну тилинден тутуп чыгъады)

ЖЕЛМАУУЗ. Къой, энди мен бой салама, Этеме сууну эркин. Жаланда , жанымы къой.

АСЛАН. Угъай, санга ийнаныу жокъду. Елюрге кёрексе!

Къама бла уруп Желмауузну тилин юздюрюп атады.

Ма, жат энди былайда,
Сабийлеге оюннга.
Энди мен бир кирейим сен сакълагъан дорбуннга!..

Аслан дорбуннга тебирейди.

ЩЕРБЕТ. Тохта, жигит. Сабыр бол.

АСЛАН (бир жанына). А, муну уа унутхан эдим. Баям,  бу биягъы обурду. Мындан да бошаргъа керекди! (Щербетге) Бусагъатдан обур къабынга кир. Сен обурса!

ЩЕРБЕТ. Неди ол айтханынг. Мен сени кезюнге обурча керюнюрча, алай эршимеми?

АСЛАН. Угъай, сен асыры ариуса. Сен бу ариулугъунг бла тургъанынглай, мен сени ёлтюраллыкъ тюйюлме.

ЩЕРБЕТ. Сен мени елтюрюргеми айтаса? Сора мени елюмден нек сакълагъанса?

АСЛАН. Кир къабынга! Мен сени билеме, сен обурса!

ЩЕРБЕТ.Мен обур тюйюлме. Мени атым Шербетди. Ангыламайма, алай манга нек айтаса?.

АСЛАН. Алай эсе, мен сени бусагъат сынайым. Мачы сора,  бу жаулукъну башынга къыс.

ЩЕРБЕТ.Нек? Мен аны нек къысама?

АСЛАН. Терк къыс, дейме да!

ЩЕРБЕТ. Сен мени жашаууму сакълагъанса. Мен сени айтханынгы этерге керекме. Бер къысайым.

Аслан Щербетни башына жаулукъну атады, алай Щербет тюрленмейди.

АСЛАН. Тохта, сора сен обур тюйюлмюсе?

ЩЕРБЕТ. Мени жаныма нек тиесе? Терслигим бар эсе айт. Алай манга аллай аман атны, нек айтаса.

АСЛАН. Айып этме. Обур мени алдай тургъанды да... Алгъаракъ да да анам бетли болуп керюнген эди. Энтта да ол суннган эдим... Айт, сен кимсе? Кесинги таныт, ариу къыз.

ЩЕРБЕТ.Мен бир жарлы къызма. Атамы, анамы да бий жойгъанды. Аны айтханын этерге унамагъаным ючюн, кесими да бери желмауузгъа жибергенди. Сен болмасанг ....

АСЛАН. Мена сени обур суннганма! Кечгинлик бер манга.

ЩЕРБЕТ.Сен мени жанымы сакълагъанса. Кечгинлик тилемезге боллукъса. Мен сени ёмюрлюк къулунгма.

АСЛАН. Мен бий тюйюлме. Жолоучу адамма. Мени анамы Шамай хан урлагъанды. Мен не ёлюрге, не да жарлы анамы эркин этерге керекме. Сен а къууанч бла бар юйюнге.

ЩЕРБЕТ-Энди экибизни жолубуз бирди.

АСЛАН. Мени жолум, къыйын жолду.

ЩЕРБЕТ.Мен къыйынлыкъдан къоркъмайма.

АСЛАН. Угъай, угъай, санга мени бла барыргъа жарарыкъ тюйюлдю.

ЩЕРБЕТ

Къыстама мени къатынгдан,
Санга зараным тиймез.

АСЛАН

Мен баргъан тиширыу иш
Тюйюлдю. Сени кёзюм къыймаз.
Сен ариуса. Бек ариуса
Сен жашаргъа керексе.
Мен сени артда табарма.
Мен сени жюрегимден
Кетермейин сакъларма.

ЩЕРБЕТ

Адамгъа суу берсенг да
Суусап этгенсе мени,
Жашаууму  къутхаргъанса да,
Сыйыргъанса жюрегими.
Энди жолубуз биргеди.
Апсаты айтып кетгенди,
Мындан ары этер ишни
Барын манга юйретгенди.
Тиширыу болушлугъу
Ол не затды, деме.
Тиширыу болгьанлыгъыма,
Мен санга болушурма.

АСЛАН

Апсаты алай айтхан эсе,
Не сез барды, барайыкъ!
Тебире. Заманны оздурмайыкъ.

Экиси да дорбуннга ташаядыла. Тохтар чабып келеди.

ТОХТАР. Эй, тохта! Сенегими бере бар!.. (дорбунну алына келеди.) Ала не болдула? Дорбуннга кирдиле да кетдиле. Бек къарангыды!.. Къара бу тилге! Не залимди. Тохта ёлюгю уа къайдады? Ма анда жатады. Уй нажас! Къой энди элге жетип, къууанч хапарны айтайым. Желмаууз ёлгенди, суу бошланнганды дейим!.. Ой, ол желмауузну да ёлюгюн алып барсам эди!.. Хо, бирда, анны ёгюзле бла да тарталлыкъ тюйюлсе! Тохта, тохта. Аны тилин элтип барсам а? Аламат боллукъду. Ой, жашлагъа кергюзтсем, аз бек сукъланмазла манга
(тилни аркъасына атып тебирейди.) Тохта, Мухтар анда бийге мени юсюмден тил этген эсе уа? Энди желмаууз жокьду.... Алай,  бий желмаууздан да аманды. Ары барыргъа жарарыкъ тюйюлдю. (тилни атады) Андан эсе, мен да аланы ызларындан чабайым... (дорбуннга башын сугъуп, артха кетеди) Ой, къоркъмай, адам кирирча тюйюлдю. Энди уа къалай этейим? Къой андан эсе, не боллукъ эсе да, юйге кетейим. (Кетерге тебирегенлей,  Апсаты керюнеди). Ой, ол биягъы къыз!

АПСАТЫ. Къоркъма, жигит. Бар аланы ызларындан. Бар!

ТОХТАР. Кертими.

АПСАТЫ. Бар. Ала къыйын жолгьа кетгендиле. Алагъа сени болушлугьунг керек боллукъду.

ТОХТАР. Мени болушлугъумму?

АПСАТЫ. Хау, сен алагъа болушургъа керексе. Бар!

ТОХТАР. Алай эсе уа бусагъат!.. Не болса да ол болсун. Сау къал! Мен кетдим. (дорбуннга кирип) Мен кетдим, эхе-хе-хе!

АПСАТЫ

Ахшы жолгьа барыгъыз! Ахшы жолгьа!
Сауутну алгъансыз къолгъа,
Тохтамагъыз жарты жолда.


Тертюнчю сурат

Дорбунну аллы. Аслан бла Шербет кирип кетген дорбунну, Шамай тюзге чыкъгъан  жаны. Обур ёпке солуу этип, сибирткиге минип, дорбундан чабып чыгъады.

ОБУР

Ой, палах, палах, палах!..
Энди къыртыгъа къалдыкъ,
Желмаууздан бошадыкъ!
Ишибиз тапсыз болду,
Къалагьа жол ачылды!
Энди къалай этейим...
Шамайгъа билдирейим!

Ары-бери секирип, Шмайны чакъырады.

Шамай, шамай, шамай, хан
Болуп къалсын мен айтхан
Шамай, шамай, шам Шама!..
Былайгъа жет мычымай!..

Кек кюкюрейди, къарангы болады. Сцена жарыгьанда ,Шамай обурну къатында сюеледи.

ШАМАЙ

Не этесе, не болгъанды?
Неге чакъырдынг мени?

ОБУР

Бизге болур болгъанды.

ШАМАЙ

Айт женгил, не болгъанды.

ОБУР

Желмаууз жоюлгъанды -
Бери жол ачылгъанды,
Энди душман тюзюнлей
Келе турады бери.
Биз бир мадар этерге
Крекбиз ары дери!..

ШАМАЙ

Желмауузну хорларыкъ
Тюйюлдю адам улу.
Асыры гузабадан
Кезюнг терс керген болур.

ОБУР

Аны Аслан елтюргенди
Ол ма бу жолгъа  киргенди.

ШАМАЙ

Керексизлени айтма!

ОБУР

Барын керти айтама!

ШАМАЙ

Асланмы дейсе? Тохта,
Ол Зайнафны жашымы?

ОБУР

Хау, ол кеси.

ШАМАЙ

Къайгьырмаз, келсе келсин,
Къарыуун сынап керсюн!

ОБУР

Ол къарыулу адамды.

ШАМАЙ

Не да болсун, адамды!
Жангыз урсам тамамды.

ОБУР

Анда къарыу уллуду,
Жерни башында санга
Жангыз ол къоркъуулуду.
Амал керекди анга.
Ансы хорлатмаз санга.

ШАМАЙ
Сеийр айтдынг !..
Алай эссе, бусагъат
Анга амал табайым...
Аха, от къылычымы
Тюз жолуна салайым.
Къылыч аны кёзюне
Шаудан сууча кёрюнюр
Андан ичеме дер да,
былайда ёлюр!

ОБУР

Ма ол иги амалды.
Хайда, терк сал къылычны.

Шамай къылычын жерге атады.

ШАМАЙ

Ма къарачы, къарачы,
Суучукъ болду да къалды.

ОБУР

Ой, къара керти анга!
Къара нечик агьады.
«Асланны жутдукъ, къапдыкъ,
Аны ажалын тапдыкъ...
Майна чыгъап келелле
Бусагъатдан жетелле!..
Кел былайдан кетейик
Алагъа кёрюнмейик,
Хар терекни, хар ташны
Анга къажау этейик!

Шамай бла Обур кетедиле. Аслан бла Щербет чыгъады.

ЩЕРБЕТ

Къарачы, баям, жетгенбиз,
Апсаты айтханнга кере,
Шамай ёзеннге келгенбиз.
Быллай жерни болгъанын да
Биле болмазла адамла.
Аслан, Аслан, майна къала!..
Баям ол Шамай къалады.
Апсаты айтханнга кере
Сени ананг ол къаладады

АСЛАН

Къала!.. Хау, баям, олду,
Барайыкъ энди ары.
Жарлы анам андады,
Эркин этейк аны!..

ЩЕРБЕТ

Мен бек суусап болгъанма
Суу ичмей болалмайма.

АСЛАН

Суусап мен да болгъанма.
Сабыр болчу, суу таууш,
Эшитеме мен былайда...

ЩЕРБЕТ

Да ма таза шауудан суучукъ.
Къарачы, майна, майна!

АСЛАН

Тохта ууучум бла
Алып, мен ичирейим...

ЩЕРБЕТ

Тохта! Тийме, артха тур!
Ким биледи хыйны болур.
Анда жукъгъа тиймегиз
Деген эди Апсаты.

Жаулукъну сууну юсюне атады. Суу къылыч болуп къалады.

Ой, къара бу аламатха!
Къарагъыз бу сейирге!
Азчыкъдан къалдыкъ да,
Былайда тууралыргьа...
Боллукъ болурму манга
Бу къылычны алыргъа?

(Къылычны алады)

Ма, къылыч десенг, къылыч!
Бу сауутлукъ этер,
Шамай ханны бойнуна
Ма бу къылыч, бир жетер!

ЩЕРБЕТ

Къылыч игиди, алай,
Кеси къаманга бек ишан...
Алайды Апсаты айтхан.
Энди кетейк былайдан.

АСЛАН

Жаулукъ тийгенлей ед-суу,
Къылыч болуп къалгъанды!
Келчи, арлакъ барайыкъ.
Былайгъа биреу келир,
Биз, бугъуп къарайыкъ.

(ала кетедиле, бирси жанындан обур чыгъады)

ОБУР

Тохта барайым да,
Асланны къамасын да
Жерге терен бастырайым ...
Охо! Къайдадыла ала?
Не сейир не аламат!..
Былайда суу не болду?
Ой, палах, палах, палах!
Энди кыртыгъа къалдыкъ,
Душманны ычхындырдыкъ!..

Шамайны сызгьырып чакъырады.

ШАМАЙ

Не чакъыраса мени?
Аланы ёлюклерин
Кетердингми былайдан?

ОБУР

Болуп турама хайран.
Ала сау къалгъандыла,
Къылычны да алгъандыла!

ШАМАЙ

Ол не сездю? Кетчи артха.
Къарагъыз бу аламатха!..
Ой, нечик тапсыз болду!
Хыйлабыз болмай къалды.
Къылычдан айрылдым,
Не бла этейим уруш
Энди сауутсуз къалдым.
Ой, къалай бек жангылдым!

ОБУР

Хайт десенг энтта хорларса,
Башха къылыч табарса

Обур биягъы ары - бери секирип, дууасын окъуйду, къылыч алып, аны Шамайгьа береди. Аслан бла Щербет чыгъадыла.

АСЛАН

А, жангыз кезлю къуртха,
Хазырлан демлеширге.
Мен жол жюрюп келгенме
Башынгы кетерирге!

ШАМАЙ

Келген эсенг, бусагьат,
Къайытмазча этейим!..

(сермешедиле)

ЩЕРБЕТ

Кезюне ур, кезюне
Аны кючю кезюндеди.
Къарачы, ол кёзюнден
Санга от жибереди

Шамай юфгюрюп, кёк кюкюретип башлайды.

АСЛАН

Щербет, сен дорбуннга кир,
Жели бла учурур.
Узалып, сени урур.

Щербет дорбуннга киреди. Ол кезиуде Шамай да Обургъа.

ШАМАЙ

Къылычынг жарамайды,
Аслан мени хорлайды.
Элия къылычыммы,
Терк жетдир бери.
Мен а аны, сёзге тыя,
Турайым ары дери.

ОБУР

Болсун, болсун, кетейим,
Къылыч алып, жетейим.
Сен аны ёлтюр ансы,
Не айтсанг да этейим!..

Обур сибирткиге минип кетеди, уруш жангыдан башланады.

ШАМАЙ

Тохта, жигит, сабыр бол.
Урушну тохтатайыкъ,
Андан эсе селешип,
Бир-бирни ангылайыкъ.
Сен душман халда мени
Бийлик жериме кирдинг.
Жерими къалауурун-
Желмауузну ёлтюрдюнг.
Айт энди, дауунг неди?

АСЛАН

Кесинг бек ахшы билесе
Санга не дауум болгъанын,
Сени желмауузунг да
Не ючюн жоюлгъанын.

ШАМАЙ

Аны суу ючюн елтюрдюнг,
Адамлагьа сууну бердинг.
Не зат керекди энди уа,
Не ючюн келдинг бери?

АСЛАН

Аны къойда манга айт,
Къайдады мени анам?
Мен излеген анамды,
Ол сени къалангдады!

ШАМАЙ

Ой, ким эсе да сени,
Нечик бек алдагъанды.
Сен бери бош келгенсе,
Ананг анда къалгъанды.
Мен терс тюйюлме, анангы
Апсаты урлагъанды.

АСЛАН
Апсатымы?

ШАМАЙ
Хау, Апсаты.
Алайды аны аты.

АСЛАН

Анам сени къалангда
Болгьанын, ол айтханды.

ШАМАЙ

Ол сени алдагъанды.
Апсаты мени душманымды.
Экибизни бир бирге да,
Андан урушдургъанды.
Сени кибик кеплени
Алдагъан къуртхады ол.
Ма, ол сени жояргъа
Излеп кюрешеди жол.

АСЛАН

Апсаты? Ол не сездю?

ШАМАЙ

Мен айтхан бары тюздю,
Энди сен ары атлан,
Дорбундан ары ётсенг,
Ол сени аллынга чыгъар.
Ариу тил бла селещир,
Энтта алдаргъа кюрешир.
Алай, сен анга алдатма,
Къаты сюел да, хорлатма.
Тюз къама бла жангыз
Ургъанлай ёлтюр.
Ол ёлгенлей а, ананг
Кеси къатынга келир.

АСЛАН

Мен ийнанмайма санга,
Аллай айып салыргъа
Жарарыкъ тюйюлдю анга.

ШАМАЙ

Хау, ол ариу сёлешеди,
Адамны  алдай  биледи

АСЛАН

Да сора анам бетли болуп,
Нек керюнген эди обур?

ШАМАЙ
Билмейме. Алай,
Ол да Апсаты болур.
Хау олду, алай болгъанды.
Артда уа обур бетли
Болуп, сенден къутулгъанды.

АСЛАН

Бир зат да ангыламайма.

ШАМАЙ

Мен ётюрюк айтмайма
Манга инанмай эсенг,
Кел да,  изле къаламда.
Мени бетиме тюкюр
Анангы тапсанг анда.
Алайды да ызынга къайыт.
Дауунгу башхагъа айт.

АСЛАН

Ол манга болушхан этгенди!

ШАМАЙ

Сени кеси жоялмай,
Жолну бери юйретгенди.

АСЛАН

Билмейме не этерге.
Муну айтханларына
Боллукъду кертид дерге.

ЩЕРБЕТ

Угъай ийнанма анга!

ШАМАЙ

Тохта, бу Апсатыны
Къызы керюнеди манга.

ЩЕРБЕТ

Ийнанма анга, Аслан!
Ётюрюкдю ол айтхан!

АСЛАН

Сабыр бол, эс жыйма къой...
Не этсин энди адам...

Аслан не этерге билмей тохтайды, ол кезиуде анасыны ауазы эшитиледи.

АУАЗ

Огьурлу жел, сахиник жел!
Кёресе сарнагъанымы,
Мени жарлы юйюрюме
Жетдир хапарымы,
Учур да элт ауазымы -
Сау болгъанымы билсинле
Мени излей эселе,
Шамай къалагъа келсинле...

АСЛАН

Тохта, тохта мен ауазын
Эшитдим жарлы анамы!
Огъурлу желчик алып
Келгенд и манга аны.
Угъай начас, ийнанмайма
Мен сени бир сезюнге.
Бусагъатдан  къаманы
Урайым жангыз кёзюнге!

ШАМАЙ

Къой, жигит, урушмайыкъ.
Ачыунгу сабыр эт.
Мен анангы табайым,
Сен а ал да кет аны.

АСЛАН

Угъай, бетсиз, алыкъа
Иш кепдю сени бла.
Кеп жаншама да сермеш,
Киши эсенг мени бла!

(Сермешедиле.)

ЩЕРБЕТ

Аслан, кезюне ур аны,
Кезюнде болур жаны!

(Сермеше келип, Аслан Шамайны кёзюне урады. Шамай ауады)
АСЛАН

Жюр энди терк къалагъа
Анамы ауазы энтта!
Манга эшитиле турады.
Анда мени жарлы анам
Болушлукъгъа чакъырады.

ЩЕРБЕТ

Кел, алай сакъ болайыкъ,
Кючлю сакъланады ол  къала.

АСЛАН

Энди мындан бошагъанбыз,
Чырмау болмаз башхала.

Кетедиле. Тохтар дорбундан чыгъады.

ТОХТАР - Ой, къара, бу не тюрлю жерди! (Шамайны кереди) Ой, анам мен жарлы, бу не затды!..(Дорбунга къачады,.. сора, акъырын чыгъып, Шамайны къатына келеди.) Ёлюпмю турады огъесе жукълапмы болур? Къара мынга, жангыз бир кезю барды! Тохта, тохта бу,.. Шамайды! Жангызкез Шамай!.. Ёлюп турады! Баям, Аслан ёлтюргенди!.. Угъай къантулукъ, ёлмезенг да! Биз сени бла ойнагъан этгенми суна эдинг. Тейри биз а. Ой къара, бир къатын сибиртгиде учуп келеди. Ол не этерик болур? Бугъуп бир къарайым.

Дорбуннга къачады. Обур чыгъады.

ОБУР

Ай, медет а, кечге къалдым.
Заманында жеталмадым....
Ой, Шамайым, Шамайым,
Санга къалай болушайым?
Болгъанынгы туурагъанды,
Ма кезюнге да ургъанды.

(Кезюне иги тинтип къарайды, сора къууанып)

Тохта, тохта, ол хужулукъ
Къама бла урмагъанды.
Къылыч бла ургъанлыкъгъа,
Кезюнге жукъ болмагъанды...
Бусагьатдан дарман салып,
Мен сени сау этеийм....

Хансланы кели бла тюйюп, дууала окъуп, дарман этеди.

ТОХТАР. Ол не этеди. Ол ариу къатын, обур болур дейме. Аны сау эте турады... Ма, сау этди да къойду.

ШАМАЙ

Ай,  аперим, обур санга! Ай, аперим!..
Энди ызларындан жетейим,
Менден къутулалса,  бир кереийм!..

Биягъы дууасын айтып кёкню кюкюретеди. Обур да, Шамай да кетедиле.

ТОХТАР. Ой нечик тапсыз болду! Мен алагьа, къалай болушайым? Ала билмей тургъанлай, Шамай жетип къалса... энди не этейим? Шамайдан алгъа къалай жетейим? Ой, тели баш, тели баш. Обургъа аузунгу ачып турмай, ары чапсанг а!.. Не этейим?..

Обурну сибиртгиси!.. Ол аны, былайда унутуп кетгенди! Анга минип керсем къалай болур? Бир кёрейим (сибирткиге минеди, алай ол бармайды) Но, но, бош къаллыкъ! Отда кюерик, обурну айтханын бек этесе да. Ол минсе, тыйдыргъан да этмейсе да. Энди уа нек бармайса? Но! ... Тохта, тохта, обурну кесича этип бир керейим. Къалай эте эди?

Шамай, шамай, шам, шамай!
Шамай, шамай, шам, шамай!..
Учур мени аямай!..

Къара тебиреди, тебиреди!.. Эй жагъаса, жагъаса, хужулукъ! Эхе, хе,хе! (кетеди).


БЕШИНЧИ СУРАТ

Шамай къаланы арбазы. Зайнаф тургъан темир чалдиш, андан ары кирген эшик. Ол Зайнафны жашагъан жериди. Чалдишни жанында, эки бегеуюл жукълайдыла.

ЗАЙНАФ

Кечем да кече, кюнюм да кече,
Жашайма жиляй тарала.
Жарыкъ кюннге къарайма,
Жюрегим кюе, къарала.
Ой, бийикледе жюзген туманла.
Жарлы юйюме къайтыгъыз.
Мени багъалы адамларыма
Мени хапарымы айтыгъыз!..

Ой, мени Аллахым мен не этейим. Ма бюгюн да ахшы умутла эте, энтта бир кюнюм ётдю. (паузадан сора) Бюгече да, тюшюмде, Муратны бла Асланчыгъымы кергенме ... Муратны сакъалы жетип, Аслан а ... Асланчыгъым а уллу жашчыкъ болуп... Ол манга, «анам» дегенди.

«Анам» деп, къаты къучакълагъанды! Мен аны жаннган кезчюклерин бусагъатда кере турама.. .майна ала кёз аллымда.... Ой Аллах, мен аланы керти окъуна керлюк болурмамы бир заманда?

Огъурлу жел, сахиник жел,
Сен дайым эркинсе, бошса,
Ёксюз къалгъан от жагъама,
Жюрегим термилген жерге
Жетдир мени хапарымы.
Учур да элт ауазымы.
Сау болгъанымы билсинле,
Излей эселе, жол кергюзт, бери келсинле!..

Шо, бу темир чалдишлени бузуп, чыгьаргъа кючюм болса эди! Бой салмасам, ёлтюрюрге айтханды (пауза)  Огъесе…«жан татлыды» деп,..ол айтханны этипми къояйым? Угъай, угъай! Мен ол затны эсиме да къалай келтирдим,..  андан эсе, ёлген игиди!

Жиляп ич эшикге кирип кетеди.

2-ЧИ БЕГЕУЮЛ (уянып, кесини къошунчугъунда ичерге зат тапмай, 1-чини къошунчугъун алады. Аны гыржынын да алама деп, аягъына абынады, биринчи бегеуюл, жукъу арасында..)

БИРИНЧИ. О, хахай, оха-хай! Ол, не эди? Не болду, ол не болду!.. Тхы-хы-ххх... Тюшюмде неден эсе да къоркъдум дейме... (Кюледи, ичерге излеп къошунну алады) Охо, мында жукъ жокъду да ... кеси да мени къошунум болмаз дейме... Эй, шуёхум, мени бозаммы нек алгъанса?

ЭКИНЧИ (Уяннганча эте). Не зат?

БИРИНЧИ.Сен мени бозаммы нек алгъанса? Ол мени къошунумду. Гыржын да мениди,.. ма кесими тиш ызларым!..

ЭКИНЧИ (кесини бутун кергюзтюп). Бу бут а сеники тюйюлмюдю?

БИРИНЧИ (Не айтыргъа билмей, кесини бутларына къарайды.) Олму? Угъай, ол мени бутум тюйюлдю.

ЭКИНЧИ. Сора боза да сени тюйюлдю.

БИРИНЧИ. Къалай тюйюлдю? Ма, керемисе, бу мени къошунумду? Эрини сынып тургъанын керемисе? Аны кесим эслемей сындыргъан эдим, жыгъылгъанымда.

ЭКИНЧИ. Алай эсе бусагъат... (ичип къуру къошунну береди) Ма, сыннган къошун, меники тюйюлдю. Сен керти айтаса.

БИРИНЧИ. Да муну ичинде жукъ къоймагъанса да.

ЭКИНЧИ. Къалай къоймагъанма. Чибинлери къалыргъа керек эдиле.

БИРИНЧИ. Да мен, ёлген чибинлени башымамы урама. Сени ичинге жарашгъан боза, мени ичиме жарашмаймыды? Сен боза ичип, мени уа суусапдан аузума чибинле къозлапмы турургъа керекдиле? Сен тап юйреннген кёреме да, кюн сайын алай этип, мени жукълата да, болгъанчыгъымы къаба…

ЭКИНЧИ. Энди кетди, энди кетди!..

БИРИНЧИ. Кетсенг а, Шамай къаланы тёппесинден кетге эдинг.

ЭКИНЧИ. Андан кесинг кет. Сен игиракъ чачыллыкъса.

БИРИНЧИ. С ен кет, сен да чачыллыкъса.

ЭКИНЧИ. Болду,.. асыры озма... Тейри, ёрге къопсам...

БИРИНЧИ. Сора не этерик эдинг?

ЭКИНЧИ. Не этгенимми керюрсе.

БИРИНЧИ. Къопчу бери, ичген бозангы ичингден сыгъып чыгъарайым. Къоркъмай эсенг турчу бери!

ЭКИНЧИ. Да сен а асыры оздунг кереме да! (экиси да булгъашып башлайдыла. Ол кезиуде тышындан ауазла эшитиледиле)

АУАЗЛА : 1) Эй, къачыгъыз, душман келеди!
2) Не душман, бери ким келликди?
3) Аллына тюшгенни сау къоймайды!

Тышындан хахай - тухайла башланадыла. Эки бегеуюл тюйюшню къоюп, бир бирге къарайдыла. Зайнаф чалдишге чыгъады.

ЗАЙНАФ. Ол ауазла недиле? Ала не дейдиле?

АУАЗ. Тохтагъыз, къачмагъыз! Къачмагъыз дейме!

БИРИНЧИ. Эй, шуёхум чыкъчы бир къара. Ол дауурла недиле?

ЭКИН НИ. Керти ала недиле? Сен къарармы эдинг. Сен таматаса да.
БИРИНЧИ. Да, эшек, жумушха таматамы барады? Бар къара.

ЭКИНЧИ. Ким биледи, бизге ашарыкъ келтире болурламы?

БИРИНЧИ. Ашарыкъмы ... (экиси да къабакъ эшикни ачып, тышына чабып кетедиле.)

ЗАЙНАФ. Былагъа не болгъанды? Огъесе, биягъы мени алдаргъамы. кюрешедиле? Бир да билмезсе. Налат Шамайны эсине тюшмеген не барды! Алай кибик этип, Мурат бетли болуп келиучюдю. Энттада аллай бир зат эте болур. Алай анны бла мени жюрегими алдамаз. (Бегеуюлле чабып кирип, экиси да къабакъ эщиклени бегитедиле).

ЭКИНЧИ. Да анда уа уруш бара турады да! 

Экисиси да бурууну башы бла тышына къарайдыла.

БИРИНЧИ.  Палах келеди, палах, палах! Къарачы аллына тюшгенни сау къоймайды. Къара, ары къара!., Оллох!.. Тейри ол, желмауузну да ёлтюрген - болур ансы...

ЭКИНЧИ. Ол мен керген, кимни да сау къоярыкъ тюйюлдю.

БИРИНЧИ. Керемисе. биргесине бир къыз да келеди…ол да уруш этеди!

ЭКИНЧИ. Палахха башыбыз къалгъанды, болгъанны халек этерикди. Шамай кеси уа, къайда эсе да жокъду.

БИРИНЧИ. Баям, бир узакъ жерге кетип, билмей турады. Эшикни  къаты бегит (эшиклени бегитедиле).

ЗАИНАФ. Была нени юсюнден айтадыла?- Не эсе да бир зат а барды. Мурат келе болурму? Огъесе ... Эй, огъурлу адамла, сиз нени юсюнден айтасыз?! Кимди келген?!

ЭКИНЧИ. Душман келеди, душман.

ЗАЙНАФ. Эшиклени ачыгъыз да келме къоюгъуз. Ол душман болмаз... Мени излеп келе болур.

БИРИНЧИ. Ол душман тюйюл эсе, сора...

ЭКИНЧИ. А, аланы бери сен жырларынг бла чакъыргъанса? Бар хатаны этген да сен кереме да. Тохта, Шамай келсин да, ол сени кюнюнгю кергюзтюр.

ЗАИНАФ. Ачыгъыз эшикни.

ЭКИНЧИ. Тохта, сени бла Шамай башха тюрлю селешир. (Зайнафны букъдурадыла).

БИРИНЧИ. Ой, къара ма тегерегин алдыла, аха! Ма, алай! Урчугъуз нажасны, ыхы!.. Ой, къара ...

ЭКИНЧИ. Ма, барын да дырын этди да къойду. Къара,.. ма-а-аа, бери айландыла...

БИРИНЧИ. Эй, шуёхум, кел къачайыкъ! Ала жетгинчи къачайыкъ.

ЭКИНЧИ. Мен Шамайдан къоркъама.

АСЛАН (аууазы). Ачыгъыз эшикни! Эй, ким барды анда!

БИРИНЧИ. Ма, келгенди! Кел, къачдыкъ!

ЭКИНЧИ. Угъай, энди къачхан бла иш боллукъ тюйюлдю. Андан эссе, Шамай келгинчи, тыяргъа кюрешейик. Бир да къоркъма, бусагъат жетер.

Урушадыла. Аслан онглайды.

ЗАИНАФ (Зайнафны ауазы). Эй, огъурлу адам, сен кимсе. Кесинги таныт манга. Мен Зайнафма, Шамайны тутмагъы!

АСЛАН. Анам! Анам, сенмисе? Мен Асланма.

ЗАИНАФ. Сенмисе, балам!

АСЛАН. Эшитемисиз, жаны сау къалыргъа сюйген, эшикни ачсын!..

Эшикни бузуп киреди. Урушадыла. Аслан онглайды, бегеуюлле къачадыла.

ЗАЙНАФ. Аслан, жашым, бери кел! Эшикни ач.

АСЛАН. Анам сенмисе? Болушугъуз манга. (Ачадыла) Угъай, тохта. Мен ийнанмайма,.. мачы, бу жаулукъну башынга къыс. (Жаулукъну чыгъарады).

ЗАИНАФ. Бу мени жаулугъумду да, сени атанг алгъан эди муну манга. Кесими жаулугъум! Энди мен ийнандым, жашым! (жаулукъну къысады)

АСЛАН. Анам! Аначыгъым! Энди мен да ийнандым! Бусагъат сени эркин этейим...(ол чалдишни ачаргъа кюрешеди, Тохтар сибирткиге минип жетеди.)

ТОХТАР. Аслан, Шамай сау болуп къалгъанды. Ол бери келе турады!.. Тохта бир, хужулукъ, къайрыса?!. (сибиртгини тыялмай кетеди.)

АСЛАН. Ким эди ол? (Шамай бла Обур чабып чыгъадыла.)

ШАМАЙ

А-ааа! Мени елгенми
Суна эдинг, ит кючюк!
Керчю, Шамай сау къалгьанды!

АСЛАН

Охо, санга ёлюрге
Энтда кеч болмагъанды.

Сермешедиле. Шамайгъа бегеуюлле да болушадылла.

ЩЕРБЕТ (Обургъа)

Сени ажалынг мени
Къолумдан боллукъ болур.

ОБУР

Уялмагъан, санга уа
Не керекди?

ЩЕРБЕТ

Мен болмасам тенгсинип,
Сени ким елтюрлюкдю!
(экиси да сермешедиле)

АСЛАН

Шербет, хайт де, хорлатма,
Хыйласына алдатма.

ЩЕРБЕТ

Мени ючюннге къоркъма!
(Экиси да уруш эте сценадан кетедиле)

ШАМАЙ

Эшитемисиз, уругъуз
Сермегиз бу бетсизни.

ЗАЙНАФ

Баламы кёз аллымда 
Жоядыла мурдарла.
Ой, нажасла, ючюгюз да
Сабийге къадалып!..

ШАМАЙ

Айтхан эдим мен санга
Ал да кет, деп анангы.

АСЛАН

Киши эсенг, уруш эт,
Къой тели жаншагъанны

Уруп, Шамайны къылычын къолундан тюшюреди  Олсагъат, бегеуюлле къачадыла.

ШАМАЙ

Тохта, мен сауутсузма
Къылычыммы алайым!

Аслан, къылычны атып, Шамай бла жагъалашып башлайды. Олсагъат, эки бегеуюл да жетип, Шамайгъа болушуп, Асланны байлайдыла.

ШАМАЙ

Хы, энди къалай болдунг?

АСЛАН

Ай, къуртха уа, алдадынг.

ШАМАЙ (бегеуюллеге)

Эй, чабыгъыз, обургъа
Болушугъуз теркирек.

БИРИНЧИ 

Бусагьатдан жетеийк!

ЭКИНЧИ

Аны эркин этейик!

ШАМАЙ

Терс кесингсе, не этейим,
Мен айтханны этмединг.
«Юйюнге кет» дегенем,
Алай, сен а кетмединг.

АСЛАН

Сакъ бол, ышанма деп,
Айтханед Апсаты манга,
Алай мен жашлыкъ этип
Алдаттырып къойдум санга.
Къадарым алай болуред, 
Мен анга инжилмейме,
Энди не сюйсенг да эт,
Сау къой деп тилемейме.

ШАМАЙ

Тохта мен сени бла
Башхача селешейим,
Алгъа эрикгеними,
Бир кесек кетерейим.
Бош ёлтюрюп къоймайын
Бир кесек термилтейим.
Садакъ атып бир кёрейим,
Илишаннга салып сени.

АСЛАН

Киши эсенг, ачыкъ
Урушда хорла мени.

ШАМАЙ (кюлюп)
Манга неге керекди
Ачыкъ урушунг сени

ЗАЙНА Ф

Мен айтханны этмей сен,
Нечик  жангылдынг, жашым
Энди бютюн палахгъа
Къалгъанды мени башым!

ШАМАЙ
Алай ананг, хо десе,
Бой салса мен айтханнга…

ЗАЙНАФ

Ол дегенинг неди,
Минг налат боллукъ санга!

ШАМАЙ

Мен сени кесиме жаш
Этип къоярем анда,
Зауукъ этип, ырахат
Жашарегиз къаламда.
Тюзюн айтсам, мен сенлай
Жигитни жаратама.
Сагъыш этип керюгюз
Сизни сюйюп айтама.
Энди сени къолунгдады
Жангыз жашынгы жаны

ЗАЙНАФ

Мен санга ийнанмайма,
Сау къоярса, деп аны.
Жашым, сен не айтаса?

АСЛАН

Мен унамайма аны!
Хорлагьан эсенг ёлтюр,
Мен кечгинлик тилемем.
Онгум болса, мен сени,
Жанынгы сау жибермем.
Не ёлтюрт, не да елтюр.

ШАМАЙ

Да сора керейим бир
Алай эсе, бусагъат
Садакъ атып кёзлеринги
Бирем, бирем чыгъарайым.
Сора,  сен, къалай термилип,
Ёллюк эсенг да къарайым.

Садакъ атаргъа арлакъ кетеди, ол кезиуде бирси жанындан Шербет бла Обур чыгъадыла.

ОБУР

Къои энди къой, ариуум,
Сени бла ойнаргъа
жокъду къарыуум.

ЩЕРБЕТ

Кеп аманлыкъ этгенсе
Энди у а къутулмазса!
(Обурну елтюреди)

ШАМАЙ

Не эди ол этгенинг
Нек ёлтюрдюнг Обурну!

АСЛАН

Аперим, онгум болса
Тутар эдим къолунгу.

ШАМАЙ

Алай эсе, бусагъат
Мен да сени жолунгу.
Къысха этип къойяым,
Кеп хапар айта турмай,
Къозунуча сояйым!..

Асланны къылыч бла сермейди.

ЩЕРБЕТ

Тохта, малгъун, тийме анга!
Сен мени ётюр алгъа!

ШАМАЙ

Алай эсе, келчи бери,
Ола бютюн да иги!

Къылыч уруш этедиле. Тохтар жетип, Асланны бошлайды.

ТОХТАР

Ый, маржа, теркирек бол,
Щербетни ёлтюреди ол!

АСЛАН

Бери  айланчы, къуртха,
Керегинги берейим!..

ШАМАЙ

Не болду? Бу не ишди?..
А, ол жашчыкъмы тешди!
Ит кючюк, не этдинг сен?!.

АСЛАН

Щербет, энди теркирек
Муну манга къоюгъуз да,
Сиз чалдишни ачыгьыз!

Аала чалдишни ачаргъа кюрешедиле. Шамай жаралы болуп жыгъылады.

ШАМАЙ

Ой, тилейме, жанымы
Сау къой, мени ёлтюрме.
Жанымы къои, мен сени
Кёп затха юйретирме.

АСЛАН

Алайсыз да кёп затха
Юйретгенсе сен мени,
Обур хыйлаларынгы уа,
Излемейме мен сени.

ШАМАЙ

Сени къулунг болайым,
Жерге салмай сёзюнгю.

АСЛАН

Угъай, алгъа мен сени
Чыгъарайым кёзюнгю!..

Шамайны кёзюне къаманы урады. Шамай къычырыкъ этип ёледи. Сора Аслан чалдишни бузуп ачады.

ЗАЙНАФ. Жашым, Аслан! (къучакълайды.)

АСЛАН. Анам, аначыгъым!..

ЩЕРБЕТ. Аперим, Тохтар, сен болмасанг!..

АСЛАН. Сен кимсе, жигит?

ЩЕРБЕТ. Бу Тохтарды. Биз элли жашчыкъды.

ТОХТАР. Мен сизни ызыгъыздан болушургъа келе эдим. Ол дорбунла асыры къарангыдан, терк келялмай эдим ансы, сизни жетерик эдим. Мен алайгъа жетгкенде, ол жангызкез ёлюп эди. Ма бу а, сау этип къойгъанды секире, силкине кетип. Ол аламатла эте эди. Ма былаи... (обурну эриклейди)

ЩЕРБЕТ.Сен а, анга къарапмы турдунг?

ТОХТАР. Хау. Сора обурну сибиртгисине минип, бери келгенме. Ой, ол бир келе эди да! Юйге да анга минип барлыкъма.

АСЛАН. Аперим, сен керти да жигит жаш кёреме да.

ЗАЙНАФ (Тохтаргъа). Сау бол жашым. Аслан сен бу жашчыкъны кесинги къарындашчыгъынгча кёр.

АСЛАН. Бек ахшы, анам. Сен да,  бу къызны, кесинги балангча кер.

ЗАИНАФ. Мен аны кесим да ангылагъанма. Юйге баргъанлай, экигизни да къууанчыгъызны этербиз. Энди уа, келигиз юйбюзге тебирейик. Нек турабыз?

АСЛАН. Тохтагъыз. Ары барып, биз этерик жокъду. Энди мында жашаргъа боллукъбуз.

ЗАЙНАФ. Мындамы?

АСЛАН. Хау, мында. Анда бизге не барды. Энди былайлары бизни жерлерибиздиле. Атабызны да бери келтирип, мында жашайыкъ. Энди бизге киши да чырмау болмаз. Бу жерлени биз къылыч бла алгъанбыз, была бизни жерлерибиздиле. Жюрюгюз энди къалагъа!

ЗАИНАФ. Угъай, жашым, мен юйге барыр, от жагъамы бир кермей тураллыкъ тюйюлме. (Тебирейдиле.  Апсаты чыгъады).

АПСАТЫ. Тохтагъыз, балаларым. (Барыда сейрсинедиле.)

ЩЕРБЕТ. Сау кел, аппа!

АПСАТЫ. Аперим жигит, кишилик этдинг. Къанлы Шамайны ёлтюрюп, адамлагъа суу бердинг. Алай. Былайда тынчайып къалыргъа санга алыкъа эрттеди. Кюреш алыкъа  бошалмагьанды, зулмучула халкъны талагъанларын къоймагъандыла. Сен бек баш зулмучуну ёлтюргенсе. Энди сиз ары барыгъыз, жарлы  халкъыгъызгъа болушугъуз, аны къалгъан  душманладанда эркин этигиз. Мени болушлугъум керек болса,.. мен табылырма (кетеди).

ЗАЙНАФ. Тюз айтады!

АСЛАН (сагъышлы). Кюреш алыкъа бошалмагъапды.. .Жюрюгюз сора!

АПСАТЫ

Ахшы жолгъа балаларым
Къаллай бир женгиллик келди,
Къаллай  огъурлу иш болду,
Шамай къала оюлду!!
Бек баш зулмучу жоюлду.
Къууанч келди  адамлагъа.
Эркинликге бошланнган суу
Къууанып барад алагъа!..
Адамла! Сууну алыгъыз!
Алыгъыз да,  къууаныгъыз!

 

 

Крепость Шамая

Сказка в трех актах, пяти картинах


Действующие лица:

МУРАТ 
ЗАЙНАФ, его жена
АСЛАН, их сын
ЩЕРБЕТ, бедная девушка
АПСАТЫ, волшебный старец
МУХТАР, стражник
ТОХТАР, парень из села
ШАМАЙ, злой лесной волшебник
ВЕДЬМА
ДРАКОН
ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК ШАМАЯ
ВТОРОЙ СТРАЖНИК ШАМАЯ 

 

АКТ I

Картина 1

Лес. У входа в пещеру сидит Мурат. Он налаживает лук, время от времени беспокойно поглядывая на дорогу.


МУРАТ. Что-то долго Аслана нет. Неужели опять пошел в село?.. Вот он! Ну, слава Богу. 

Входит Аслан. Он задумчив. 

Долго же ты ходил. Почему такой грустный? Не заболел ли?

АСЛАН. Отец… (Что-то хочет сказать, но удерживается.) Нет, ничего…

МУРАТ (тревожно). Опять в селе был?

АСЛАН. Да, был. Отец, скажи, почему ты запрещаешь мне ходить туда?

МУРАТ. Разве я запрещаю? Ходи, но лучше бы тебе забыть дорогу в село.

АСЛАН. Отец, скажи, где моя мама?

МУРАТ (вздрогнул). Мама? Почему ты спрашиваешь?

АСЛАН. Я сегодня в селе слышал…

МУРАТ (тревожно). Что слышал? От кого слышал?

АСЛАН. Я боролся с ребятами, одного бросил так, что он упал и заплакал. Вышла его мать, стала меня бранить и сказала: «Раз тебе силу некуда девать, лучше бы мать свою пропавшую поискал». Почему она так сказала? Почему назвала маму пропавшей?..

МУРАТ. Вот этого-то я и боялся. Вот поэтому-то я и просил тебя не ходить в село.

АСЛАН. Значит, правда?

МУРАТ. Да, сынок, это правда. Будь она неладна, та болтушка, что сказала тебе. Вот и вышло то, чего я боялся. 

АСЛАН. Отец, расскажи, как все это случилось. Не мучай меня.

МУРАТ. Что поделать, придется. Слушай… И сам не могу понять, как это получилось. Пошел я однажды, как обычно, на охоту. Когда уходил, она была одна, и ты возле ее ног. А когда я вернулся, смотрю — двери распахнуты, ты плачешь. Мое сердце задрожало от тревоги, ведь она никогда далеко не уходила. Я бросился на поиски… кричал и звал… Но только эхо окрестных скал повторяло мой голос; горные орлы, парящие над вершинами, с удивлением смотрели на меня… На другой день среди тех бурых утесов я нашел шаль твоей матери. Шаль зацепилась за ветку и трепетала на ветру. Как она могла там оказаться? Твоя мать никогда не ходила в ту сторону. 

АСЛАН. А что было потом?

МУРАТ (словно освобождаясь от тяжелых мыслей). Потом?.. Потом я много лет разыскивал ее. Во всей округе не осталось ни одного камня, ни одного дерева, под которые я не заглянул. Облазил все скалы. Искал в бурьяне и под кустами, ползая на животе. Пересчитал все камни в реке. Заглядывал в медвежьи берлоги, останавливал путников, расспрашивал охотников, пастухов и дровосеков… Мне помогали друзья из села. Иголка бы нашлась, но ее я не нашел. Ничего не удалось узнать о судьбе твоей матери, моей дорогой Зайнаф.

АСЛАН. Почему ты мне никогда этого не рассказывал?

МУРАТ. Чтобы не тревожить твое сердце. Достаточно того, что мучаюсь я. А теперь прости меня, но, когда я об этом вспоминаю, мое сердце словно сжимает клещами. Пойду побуду один… 

Уходит в пещеру. Аслан остается один. Из сумрака возникает Апсаты.

АПСАТЫ. Выше голову, джигит!

Аслан поднимает голову и смотрит на него.

АСЛАН. Кто ты, почтенный? (Встает.) Войди в наше скромное жилище!

АПСАТЫ. Я пришел к тебе. Ты не печалься. Твоему горю можно помочь.

АСЛАН (удивленно). Как? Ты знаешь о моем горе?

АПСАТЫ. Знаю. Я все знаю. И я расскажу тебе о твоей матери.

АСЛАН. Правда? Она жива? Ты знаешь, где она?

АПСАТЫ. Не спеши. Сейчас все узнаешь. Ты вырос и окреп. Пришла пора рассказать все. Садись. (Оба садятся.) Тебе надо много узнать и понять… Твоя мать — княжеская дочь, а твой отец был батраком князя. Княжеская дочь и княжеский батрак полюбили друг друга. Они понимали, что им не позволят жить вместе, и они ушли. Из села они пришли сюда… Смотри! 

Свет гаснет и является образ прошлого. Появляются Мурат и Зайнаф.

ЗАЙНАФ. Не могу больше идти. Отдохнем немного, Мурат.

МУРАТ. Теперь можно и отдохнуть. Нас уже не догонят. Приляг здесь, а я осмотрюсь кругом.

ЗАЙНАФ. Только не уходи далеко, я боюсь.

МУРАТ. Нет, нет, я тут… (Видит пещеру.) Знаешь что, Зайнаф, а остановимся-ка мы здесь. Вот как раз и пещера, подходящая для жилья.

ЗАЙНАФ. Здесь? Нет, я боюсь. Отец поднял все село. Если нас найдут…

МУРАТ. Сюда не дойдут, трудно пробраться. А среди тех, кого твой отец поднял на поиски, есть и наши друзья. Кто-нибудь предупредит нас, если все-таки появятся.

ЗАЙНАФ. Пусть будет так, как ты скажешь. 

МУРАТ. Лучше места не найти: и дрова, и вода, и пещера… Пойдем осмотрим наш дворец.

Уходят в пещеру; свет гаснет, потом сцена освещается. Апсаты и Аслан продолжают беседу.

АПСАТЫ. Так вот и стали они жить здесь. Князь долго искал их, потом отказался от дочери и прекратил поиски. Твои родители спаслись от князя — но не сумели спастись от другого врага, Шамая.

АСЛАН. Шамая? А кто он, этот Шамай?

АПСАТЫ. Шамай — злой колдун. Он похитил твою мать и унес ее в свои владения. Тогда ты был еще маленьким. Однажды твой отец ушел на охоту…

АСЛАН. Да, он рассказывал мне!

АПСАТЫ. Молчи и смотри…

Снова гаснет свет и возникает прошлое. Перед пещерой появляется Ведьма.

ВЕДЬМА
Все! Мурат ушел! Одна!
Что-то сделать я должна:
А то слишком своим счастьем
Наслаждается она!

Не могу не делать зла,
Сжечь весь мир хочу дотла,
Эх, не будь бы зла на свете —
Покупать его б могла.

Так уж я сотворена,
Злости пламенной полна,
Приношу я людям горе,
Наслаждаясь тем сполна.

Злое дело совершу,
Все разрушу-сокрушу,
А потом на пепелище
Я от радости спляшу.

(Пляшет.)

Ну, довольно! Расплясалась!..
Надо поработать малость,
Чтобы счастье их разрушить
И лишь горе им осталось.

Знаю! Знаю! Знаю! Знаю!
Позову сюда Шамая
Подарю Зайнаф ему
И калым с него возьму.

Как того мне не хотеть:
Ведьма, Ведьма, Ведьма ведь —
Ведь моей натуре женской
Хочется улицезреть,
Как Шамай меня похвалит,
И оценит, и подарит
Дар богатый, а уж это
Точно мне не помешает.

(Начинает прихорашиваться. Потом колдует, зовет Шамая, приплясывая и напевая.)

Великий хан, колдун Шамай,
Сюда скорее прилетай,
Шамай, Шамай, Шамай, Шамай,
Свою добычу забирай!

Повторяет несколько раз. Гремит гром, сверкает молния, гаснет свет. Появляется Шамай.

ШАМАЙ
Вот и я! Звала? В чем дело?
Для чего призвать посмела?

ВЕДЬМА
Не сердись! Я не напрасно
Позвала тебя сюда.
Для тебя есть дар прекрасный!
Дивный, чудный дар — о да!

ШАМАЙ
Ты о чем? Не понимаю!

ВЕДЬМА
Все скажу, властитель мой!
Здесь, среди глуши лесной
Женщина живет земная!
Краше ангелов небесных!
Забери ее с собой —
Это дар тебе чудесный,
Это дар чудесный мой.
Забирай ее, Шамай!
И меня не забывай! 

ШАМАЙ
Как же я теперь смогу
Позабыть тебя, каргу?
Не волнуйся, не тревожься,
Не останусь я в долгу.
Где твой дар? Схвачу, умчу,
В мою крепость заточу,
Будет женщина моею,
Будет все, как я хочу!
Только лучше для меня,
Если сяду на коня.
Джинн мой, встань передо мною,
Сбруей пламенной звеня!

(Колдует, повторяя несколько раз.) 

Конь мой, Джинн мой, отзовись,
Предо мною появись,
И меня с моей добычей
Унеси отсюда ввысь!

Гром, свист ветра, гаснет свет, слышится крик Зайнаф, детский крик (Аслана): «Мама, мама!». Потом все стихает. Сцена освещается.

АПСАТЫ. Вот так Шамай украл твою мать.

АСЛАН. А кто эта страшная старуха?

АПСАТЫ. Это Ведьма, помощница Шамая.

АСЛАН. Мой отец искал маму много лет, почему ты не рассказал об этом ему? Он бы нашел ее! 

АПСАТЫ. Нет! Это не под силу твоему отцу. Он бы погиб, но не спас ее.

АСЛАН. Почему?

АПСАТЫ. Только сыновняя любовь, сила и смелость могут спасти ее. 

АСЛАН. Значит, это должен быть я. Я готов!

АПСАТЫ. Но тебя ждут большие испытания. Тебя попытаются обмануть, завлечь в ловушку — Шамай мастер на это. Возьми старый кинжал отца, он тебе послужит верой и правдой. А от всякого колдовства тебя охранит шаль твоей матери. Будь смел. Помни о своей цели. Про меня никому ни слова. (Исчезает.)

АСЛАН. Я все сделаю, как ты говоришь. Кто ты? (Не увидев старца.) Исчез… Как все это удивительно! Мама жива, и ее можно найти?! Скорее в путь! Он сказал: «Кинжал и шаль…» (Убегает в пещеру.) 

Появляется Ведьма.

ВЕДЬМА
Глупый мальчик свою мать
Собирается искать.
Пусть поищет! Он найдет лишь
Смерть — уж мне ль того не знать?

В путь отправится вот-вот.
Пусть идет! Пусть пропадет.
Даже жалко бедолагу:
Смерть неотвратимо ждет. 

Но однако же при том
В мою Книгу-Обо-Всем
Загляну-ка, поищу-ка:
Нет ли там чего о нем?

(Произносит заклинание.)

Великий хан, колдун Шамай,
Волшебной силой помогай,
Шамай, Шамай, Шамай, Шамай,
Про Аслана все узнай!

(Достает войлочную книгу и смотрит.)

Ну-ка, что за ерунда?
Он опасен! Да-да-да!
Победить Аслан нас может!
Ой, беда-беда-беда!

Ой, беда! Идут сюда…
Ой, бегом! Скорей! Айда!
Встречу парня на дороге —
И тогда, тогда, тогда…

Ведьма улетает на метле.

Из пещеры выходят Мурат и Аслан.

АСЛАН. Нет, отец, я не могу не идти. Не проси и не уговаривай!

МУРАТ. Что ж, хорошо, иди. Но будь осторожен. Не принимай решений сгоряча, не теряй разума!

АСЛАН. Не беспокойся. А ты здесь не давай остыть нашему очагу. Когда мы с мамой вернемся, пусть не окажется так, что найдем мы здесь остывшую золу. Пусть горит огонь в очаге и сохраняет в доме тепло для радостной встречи. 

МУРАТ. Хорошо, сын мой. Я буду ждать вас здесь. Я верю, ты ее найдешь. Она жива. Иногда мне слышится ее голос. То ли он чудится мне во мраке, то ли ветер доносит издалека… Она жива, жива! Иди! 

АСЛАН. Я найду ее, отец, обязательно найду! Без нее сюда не вернусь! Жди нас!

МУРАТ. В добрый путь! Пусть сопутствует тебе удача!

Прощаются.


Картина 2

Лесная поляна. Входит Ведьма с корзинкой.

ВЕДЬМА

Проходить он будет тут,
Через несколько минут.
Только он того не знает
Что его уже здесь ждут.

Сильной жаждой утомлен
И дорогой изнурен.
Ну а тут и я с корзинкой —
Яблочек захочет он,

Сочных яблочек лесных,
Сочных яблочек моих,
Он попросит у «бабули»
И отведает он их.

Они сладкие, как мед,
Но едва положит в рот —
Сразу подогнутся ноги,
Упадет он и уснет.

Он три ночи будет спать,
Он три дня не сможет встать,
А проснувшись, все забудет:
Про свой путь, про свою мать.

Ох, умора! Что там? Вот он!
Приготовимся встречать.

(Колдует: накрывается платком и поет.)

Пасутся козочки на склонах крутых,
А они яблочек не знают таких.
Гнездятся ласточки на скалах больших,
И тоже яблочек не знают таких…

Входит Аслан.

АСЛАН. Здравствуй, бабуся! Отдыхаешь?

ВЕДЬМА
Отдыхаю сынок, отдыхаю,
В лесу яблочки собираю.

АСЛАН. Яблочки…

ВЕДЬМА
Ага, яблочки, вот они тут.
У самой-то и зубы уже не берут —
Да какие уж там мои зубы,
А вот внукам-то яблочки любы. 

Ох, смотрю, как потрескались губы,
Как устал, изнурен ты… А чтобы
Освежиться, ты яблок попробуй.

АСЛАН. Спасибо, бабуся. Сама с трудом собрала.

ВЕДЬМА
Э, да что там, какой это труд?!
Соберу я со скуки их тут,
Сяду я на развилке дорог,
Угощу тех, кто мимо пройдут… 

(Дает яблоко.) 

Угощайся, попробуй, сынок! 

Аслан берет и ест.

АСЛАН. Спасибо!

ВЕДЬМА
Ай, джигит, на, возьми-ка еще —
Вот, вот это, уж больно оно хорошо! 

(Дает еще и уходит, напевая.)

Пасутся козочки на склонах крутых,
А они яблочек не знают таких.
Гнездятся ласточки на скалах больших,
И тоже яблочек не знают таких…

АСЛАН. Вкусно! (Садится и начинает засыпать.) Что это со мной? Во всем теле такая тяжесть, и сон одолевает. Надо отдохнуть немного! (Хочет встать, но валится с ног и спит.)

Появляется Ведьма.

ВЕДЬМА
Что, попался, голубок?
Угодил милок в силок!
Против ведьмина коварства
Ничего-то ты не смог!

(Пляшет вокруг Аслана.)

До чего же я хитра,
До чего же я мудра!
Но тащить тебя к Шамаю —
Не настолько я бодра.

Здесь оставлю, чтоб ты спал
И Шамаю не мешал,
А чтоб не был ты опасен,
Заберу-ка я кинжал…

(Пытается вытащить кинжал, но не может.)

Ох, задача нелегка,
Не могу достать клинка…
Что же делать, что же делать?
Ведь опасность велика!

(Пытается несколько раз, но вытащить клинок из ножен никак не может.)

Что же делать, вот беда…
Ой, идут, идут сюда!

(Узнает идущего.)

Апсаты! Вот уж кого бы
Не встречать мне никогда!

Ведьма убегает, входит Апсаты.

АПСАТЫ. Эх ты, парень, сразу же попался в ловушку! (Трогает лицо Аслана, тот просыпается и встает.)

АСЛАН. Где я? Что это за место? (Видит Апсаты.) Дедушка, кто ты?

АПСАТЫ. Очнись, джигит! Приди в себя. Вспомни, куда ты держишь путь.

АСЛАН. Путь? Разве я шел куда-то?

АПСАТЫ. Очнись, опомнись, посмотри, что у тебя за пазухой.

АСЛАН. За пазухой? (Достает шаль, разворачивает и сразу приходит в себя.) Вспомнил! Я ищу маму! Но что это со мной сейчас было?

АПСАТЫ. Ведьма поднесла тебе яблочко, и оно одурманило твою голову.

АСЛАН. Так это была Ведьма… вот почему у меня ноги подкосились. Спасибо, дедушка, если бы не ты…

АПСАТЫ. Я предупреждал тебя. А ты попался в первую же ловушку. Если и впредь будет так, то лучше вернись!

АСЛАН. Нет, я не вернусь!

АПСАТЫ. Я не могу помогать тебе всегда, я только указываю дорогу. Все остальное — твое дело.

АСЛАН. Скажи дедушка, кто ты? Я тогда не успел спросить тебя.

АПСАТЫ. Я Апсаты.

АСЛАН. Апсаты? Защитник добра! Я слышал о тебе!

АПСАТЫ. Я защищаю добро и правду. Шамай несет людям зло, а я — добро. 

АСЛАН. Значит, ты Апсаты! Теперь мне все понятно.

АПСАТЫ. Ну а если понятно, то слушай внимательно! Твой путь лежит на заход солнца. Твоя мать там, в крепости Шамая. Пройти туда можно лишь через пещеру Шамая. А пещеру эту охраняет злой дракон. Он же стережет воду. Вода стала для людей дороже жизни. Каждые три дня дракону отдают кого-нибудь на съеденье, и тогда он отворяет людям воду. Если не отдадут ему человека — остаются без воды. Сколько жизней погубил этот дракон! Ты должен уничтожить его. Ты дашь людям воду и откроешь путь в крепость Шамая, где томится твоя мать.

АСЛАН. Сумею ли я?

АПСАТЫ. Запомни, сынок: у дракона сила в языке, а у Шамая — в единственном глазу на его лбу. (Уходит.)

АСЛАН. Запомню: у дракона сила в языке, а у Шамая — в единственном глазу. Теперь в путь! 

Аслан уходит. Появляется Ведьма. 

ВЕДЬМА

«В путь» сказал — и вышел в путь.
Хоть еще чего-нибудь
Мне б расслышать. Ох, тревожно.
Ладно, что там будет — будь,
Но мальчишку победить
Мы должны! Я во всю прыть
Побегу скорей к дракону,
Чтоб его предупредить.

 

АКТ II 

Картина 3

Пещера на берегу речки. Из пещеры высовывается голова огромного дракона. 

ДРАКОН
Ох, забот невпроворот:
Надо ждать, пока придет
Мой обед. Ну что ж, покуда
Подремлю… чуть-чуть… вот-вот…

Дракон засыпает. Вбегает Ведьма.

ВЕДЬМА (издали)
Эй, дракон! Где ты, дракон?
Полюбуйтесь — вот он он!
Спит опять, не зная горя!
Тут беда со всех сторон!

Просыпайся, хватит спать,
Ох, сейчас заснет опять,
Вот башку твою дурную
Размозжу — так будешь знать!

Бьет дракона плетью.

ДРАКОН
Что такое? Больно! Ой!
Что ты делаешь? Постой!
Ах ты старая ты кляча,
Дай мне спать, катись домой!

ВЕДЬМА
Пробудись, взгляни на свет —
От беды спасенья нет,
Тут спасти бы свою шкуру!

ДРАКОН
Ты скажи, везут обед?

ВЕДЬМА
Ты все только об одном!
А сейчас-то дело в том,
Чтоб башку свою дурную
Спас ты!

ДРАКОН
А обед — потом?
Почему я каждый миг
Слышу твой дурацкий крик,
Что башка моя — дурная…
Нет уж, я так не привык,
Вот посплю…

ВЕДЬМА
Проснись! Скорее
О кремень точи язык!

ДРАКОН
Вот опять — проснись, проснись…
Эй, уродина, уймись!
Я тут голоден! Обед мне
Не ведут. Ну что за жизнь?
Где обед мой, где? Всегда
Им нужна была вода,
А теперь меня не кормят
Люди — что за ерунда?

ВЕДЬМА
До чего ж ты любишь жрать,
Да ты можешь ли понять:
Не о брюхе надо думать,
Шкуру надобно спасать!

ДРАКОН
Да ты скажешь ли когда,
Что случилась за беда,
И зачем язык точить мне?

ВЕДЬМА
Человек идет сюда!

ДРАКОН
Пусть идет. Придет — и съем!

ВЕДЬМА
Не проймешь тебя ничем!
Сбрендил, только дрыхнуть можешь,
Пропадешь, дурак, совсем! 

ДРАКОН
Побери тебя чума,
Старая, да ты сама
Ерунду одну городишь
Знать, совсем сошла с ума!
А чего с ума сходить?
Кто задумал победить
Из людей меня — того мне
Проще просто проглотить.

ВЕДЬМА
Но сегодня ты не прав!
Твой секрет уже узнав,
С заколдованным кинжалом
Он придет…

ДРАКОН
Кто?

ВЕДЬМА
Сын Зайнаф!

ДРАКОН
Ну и что? О чем тут речь?
Жизнь ему не уберечь.
Хоть с кинжалом, хоть с мечом он —
И его сожру, и меч.

ВЕДЬМА
В книге войлочной моей
Так о жизни о твоей
Сказано: кинжал волшебный
Тот — конец положит ей.

ДРАКОН
Что такое слышу я?
Говоришь, конец житья?
В книге? Что ты там сказала?
В том кинжале смерть моя?

ВЕДЬМА
Да, и это — тот кинжал!
Если б ты тут не лежал,
А готовился к сраженью,
Смерти б, может, избежал.

ДРАКОН
Стало быть, спасенье есть.
А попробуй-ка прочесть,
Там, наверно, есть о том, как
Ту беду от нас отвесть,
Поточу язык, да-да,
Чтоб исчезли навсегда
Сын Зайнаф с кинжалом вместе…
Что там, в книге? Глянь туда.

Ведьма колдует. Появляется книга. Ведьма ее изучает. 

ВЕДЬМА
Есть! Нашла! Ну как не быть?
Как спасенье не добыть?
Если выживешь сегодня,
Еще долго будешь жить.
Но ты тоже не дремли!
Спрячься в глубине земли,
Чтоб глаза его пока что
Тебя не подстерегли.

ДРАКОН
Ладно, понял, убежал,
Я — в пещеру среди скал.
Ну а ты — к нему навстречу!
Укради его кинжал.

Ведьма опять колдует по книге.

ВЕДЬМА
В мать его я превращусь,
На тропу к нему спущусь,
«Ой, — скажу, — какая встреча!
Я же знала, что найдусь.

Ты нашел меня, ты смог,
Ну, пойдем домой, сынок».
И тихонько по дороге
Утащу его клинок!

(Прыгает, читает заклинание.)

Великий хан, колдун Шамай,
Волшебной силой помогай,
Меня-меня-меня-меняй,
Шамай, Шамай, Шамай, Шамай!

(Прыгая и пританцовывая, уходит в пещеру и тут же выходит в образе Зайнаф. В руке держит зеркало.)

Ах, какая красота,
Ах, не женщина — мечта!
От Зайнаф неотличима.
Что ж, концовочка проста:
Мать, Аслан, сейчас найдешь,
Не поймешь, что это ложь,
Не заметишь, где ошибся…
Вот он ты, уже идешь…

(Поет.)

Горестно сердцу моему,
Горестно сердцу, потому
Что нет любимого со мною,
Муж мой Мурат, хочу к нему.
Горестный путь в удел мне дан,
Сердце болит от душевных ран:
С сыном любимым разлучена я,
Где же ты, где ты, мой Аслан?
Аслан выходит, несмело подходит к ней.

АСЛАН. Боже мой! Что я вижу? Скажи, кто ты?

ВЕДЬМА
Мой Аслан! Иди ко мне!
Сколько лет об этом дне
Я мечтала днем под солнцем
И ночами при луне!

Ты не веришь? Ты не рад?
Но ведь твой отец — Мурат,
Ты — Аслан, и ты добился
Нынче высшей из наград:

Все опасности пройти
Ты сумел; сумел найти
Мать свою, что пребывала
У Шамая взаперти.

АСЛАН
Да, все так… Все верно… Но…

ВЕДЬМА
Я Зайнаф, и я давно
Жду тебя, Аслан, сыночек;
Наконец-то мне дано
Кем ты вырос, увидать.

АСЛАН
Как же ты… меня узнать… 

ВЕДЬМА
Как узнать тебя смогла я?
Ну а как же? Я же мать!
Сердцем вещим, всей душой
Я ждала, чтоб ты пришел
Знала, знала: ты найдешься!
Ох, какой ты стал большой!

Обнимаются.

АСЛАН. И я узнал тебя, хотя никогда не видел, но как же ты оказалась здесь? Я знаю, что тебя унес Шамай. Как ты ушла от этого злодея?

ВЕДЬМА
Удрала, пока он спал.

(Вполголоса.) 

Как же ухватить кинжал?

(Громко.) 

Побежим домой скорее,
Чтоб Шамай нас не догнал.

АСЛАН. Не бойся, матушка. Не бойся! Он теперь тебя не тронет. Пойдем домой, пойдем к отцу. Ты себе не представляешь, как он обрадуется. Нет, постой, не могу уйти сейчас. Здесь где-то логово дракона, и я должен убить его. Он воды лишил людей!

ВЕДЬМА
Ах, разбойник, ах, злодей,
Но его ты не осилишь.
Я боюсь! Пойдем скорей!
Обнимает Аслана. Аслан, опомнившись, отклоняется.

АСЛАН
Нет, постой, скажи… ты кто?

ВЕДЬМА
Как так — кто? Сынок, ты что?
Мать твоя Зайнаф, конечно!

АСЛАН
Холодна ты…

ВЕДЬМА
Мать зато!

АСЛАН
Вот, накинь-ка эту шаль.

ВЕДЬМА (в сторону)
Ой, как плохо, ой, печаль,
Эта шаль меня погубит!
Все пропало!

(Аслану.)

Даже жаль
Шаль такую надевать,
Спрячь, к чему ее трепать,
У меня ж платок есть теплый!
Видишь? Шаль не надо брать.

АСЛАН. Нет! Надень! Посмотри, какая хорошая! (Разворачивает шаль, накрывает Ведьму, которая принимает свой прежний образ и убегает.)

Ах ты Ведьма проклятая, чуть опять не обманула! Ну, сейчас я покажу тебе, как морочить людей. От меня не уйдешь!

Бросается в погоню за Ведьмой, а из пещеры высовывается дракон.

ДРАКОН

Вот так здорово! Спасен!
Я удачливый дракон,
Ведьма удрала куда-то,
И за ней умчался он.
А она не пропадет,
Выход как-нибудь найдет.
Выманит кинжал — и все тут:
Нет беды. Наоборот.
Есть хочу, однако, — страсть!
Где обед, чтоб вам пропасть?
Даже маковой росинки
Мне не перепало в пасть.

Хочет выйти из пещеры, но прибегает Ведьма.

ВЕДЬМА
Эй, спасай меня, дурной!
Гонится Аслан за мной!
Гонится за мной с кинжалом!
Ой, какой кинжал большой!

ДРАКОН
Чтоб тебя… что за дела?
Ты зачем опять пришла?
Тут и так одно расстройство,
Ты ж Аслана привела!

(Ведьма скрывается в пещере.)

От тебя лишь шум да крик,
А беда пришла — так вмиг
Удрала, меня оставив…
Ну, пора точить язык.

(Уползает в пещеру.)

Мухтар и Тохтар выводят Щербет на аркане. Мухтар впереди, он тянет аркан. Тохтар держит другой конец аркана. 

МУХТАР. Стой, Тохтар, пришли!

ТОХТАР (обращаясь к Щербет). Стой, пришли!

МУХТАР. Держи ее, а я пойду и посмотрю, здесь ли дракон… или нет… Н-нет, лучше ты иди, а я подержу!

ТОХТАР. Сам иди. Я с твоим драконом незнаком. 

МУХТАР. Вот увидишь и познакомишься. Иди!

ТОХТАР. А сам почему не идешь? Боишься, да?

МУХТАР. Кто, я? Ха-ха!

ТОХТАР. А ты не бойся, он тебя и есть-то не станет.

МУХТАР. Почему?

ТОХТАР. У тебя и есть-то нечего.

МУХТАР. Как это — нечего? Руки! Ноги! И вот здесь еще…

ТОХТАР. Очень нужно ему глодать твои мослы.

МУХТАР. А ну, хватит болтать! Думаешь, я его боюсь? Этого старого дряхлого дракона? 

ТОХТАР. А то нет? Зачем тогда меня взял в помощь?

МУХТАР. Ха! Тебя на помощь, карапуза? Ты сам увязался!

ТОХТАР. Дракона хотел посмотреть…

МУХТАР. Ну вот иди и смотри!

ТОХТАР. Один? Нет, давай вместе!..

ЩЕРБЕТ. Эй, вы! Развяжите мне руки.

МУХТАР. А ты снова драться будешь? Нет уж!..

ЩЕРБЕТ. Не бойтесь. С вами драться не буду. Хочу драться с ним.

ТОХТАР. Что? С драконом? Послушай, Мухтар, что она говорит! Она хочет драться с драконом! 

Мухтар усмехается.

ЩЕРБЕТ. Чего смеешься? Да, я знаю, что не одолею его, но не хочу спокойно лезть ему в пасть, как другие. Лучше погибну в битве.

ТОХТАР. Бр-р-р-р! В пасти дракона… Жуть какая!

МУХТАР. Э нет! Меня не обманешь! Убежать затеяла?

ЩЕРБЕТ. Даже если и так — ты-то что теряешь? Что я тебе плохого сделала? Почему ты не хочешь меня отпустить? 

МУХТАР. Я исполняю приказ князя!

ТОХТАР. Мы исполняем приказ князя! 

ЩЕРБЕТ. Лучше выполнить добрую просьбу, чем злой приказ. Князь — это князь, он способен только на злые дела. Но вы-то — такие же бедняки, как я, неужели вы не понимаете, что я хочу жить? Жить хочу! Хочу дышать чистым воздухом, радоваться свету, смеяться — жить! А вы бросаете меня в пасть людоеда.

ТОХТАР. А правда, может развяжем, а? (Решительно.) Давай посмотрим, как она будет драться с драконом. Давай, а? 

МУХТАР. Да угомонись ты! Думаешь, она будет драться с драконом? Убежать она хочет, вот что! Ей то что? Она убежит, и все, а я? А мой авторитет, доверие князя?

ЩЕРБЕТ. Какое еще доверие!? Князь бьет тебя, как ишака! Ребята, вы скажете князю, что отдали меня дракону и он меня проглотил… Не придет же князь сюда проверять у дракона, съел он меня или нет.

ТОХТАР. Мухтар, давай правда так и сделаем.

МУХТАР. Ага, и так и скажем! А дракон? Он что, дурак? Он же воды не даст. Тогда что? Тебя, что ли, ему на съеденье отдать, Тохтар?

ТОХТАР. Тоже верно… Ну ничего, что-нибудь придумаем.

МУХТАР. Да замолчи ты уже! Прицепился ко мне, как репей к хвосту ишака.

ТОХТАР. А, так ты ишак?

МУХТАР. Что? 

ТОХТАР. Ишак, говорю.

МУХТАР. Я ишак? Да как ты смеешь? Я стражник князя! Сам ты ишак!

ТОХТАР. Нет, я репей. Ты же сам сказал. Значит, ты ишак, это же к тебе я прицепился? Ага!

МУХТАР. А ну замолчи! Вот отдам тебя сейчас дракону, будешь знать! В один миг слопает как муху!

ТОХТАР. Не отдашь. Ты подойти к нему боишься.

МУХТАР. Ладно, запомним! Сейчас мне возиться с тобой некогда. А вот вернемся, там поглядим, что князь сделает, когда я все ему расскажу. Наверняка прикажет отдать тебя на съедение дракону.

ТОХТАР. Да погоди ты! Шуток не понимаешь? Я ничего плохого не сказал. Я сейчас пойду. Пойду и посмотрю.

МУХТАР. А ну бегом! 

ТОХТАР (уходя). Сам боится до смерти, а на меня орет.

МУХТАР. Что ты там говоришь?

ТОХТАР. Я… говорю, что ты ничего не боишься, ты герой!

МУХТАР. А? Ну да, ничего не боюсь.

Тохтар идет к пещере. С другой стороны появляется Аслан.

ТОХТАР. Ой, мама! (Бежит назад.) Он там! Страшный! Пасть какая огромная… (Убегает.)

МУХТАР. Куда? А ну стоять!.. Ну, погоди, вот я тебя… ушел! Ну вот, что же теперь делать?

ЩЕРБЕТ. Опусти меня и иди домой.

МУХТАР. Как бы не так! Ну-ка, ступай к дракону!

ЩЕРБЕТ. Ты так меня и не развяжешь?

МУХТАР. Не болтай ерунды! Иди… Ты не бойся, он больно не сделает… Ам — и все…

ЩЕРБЕТ. Развяжи руки, иначе шагу не ступлю. Ну развяжи, герой.

МУХТАР. Иди давай! (Толкает, но Щербет не идет.) Ах ты… Не пойдешь? (Бьет ее.)

АСЛАН. Кажется, Ведьма превратилась в девушку и привела своих помощников… Или это не она? Почему Ведьму держат на аркане? А девушку зачем держать на аркане?

МУХТАР. А это еще кто?

АСЛАН. Остановись! Не бей девушку, негодяй!

МУХТАР. Ого, да кто ты такой? Откуда ты взялся?

АСЛАН. Это неважно. Не бей ее, и все!

МУХТАР. А ты знаешь, кто я? Я стражник князя, понял?

АСЛАН. Да хоть сам князь, а девушку трогать не смей.

МУХТАР. Чтоб ты знал — я стражник самого князя и исполняю его приказ. А это девка — его рабыня. Князь прислал ее сюда — ну, для дракона… ну, на закуску.

АСЛАН. Что? Что ты сказал? Кого ты назвал? (Идет на стражника, тот в испуге отступает.)

ЩЕРБЕТ. Помоги мне, добрый молодец. Меня привели на съедение дракону.

АСЛАН. Дракону? Где дракон?

ЩЕРБЕТ. Вон там, в пещере.

АСЛАН. Дракон здесь? Он-то мне и нужен. (Бежит к пещере.)

МУХТАР. Чокнутый какой-то. Вот пускай и его тоже дракон сожрет.

АСЛАН
Где ты, мерзостный людоед?
Ты наделал немало бед,
Душегуб, но теперь ответ
Ты мне дашь за всю жизнь твою —
Будем биться в смертном бою,
И в бою я тебя убью!

ДРАКОН
Это кто буянит тут?
Это кто тут больно крут?
Ну-ка, брысь, мальчишка дерзкий,
Ведь тебя же дома ждут.
Убегай, поторопись,
Да смотри-ка не споткнись!
Так и быть, за твою храбрость
Сохраню тебе я жизнь.
Я сегодня добрый — пусть,
Но уже впадаю в грусть,
Потому что не обедал,
А уж если рассержусь —
Мне тебя придется съесть…
Понял? Брысь! Еще ты здесь?

АСЛАН
Хватит глупых разговоров,
Покажи, каков ты есть.

ДРАКОН
Смерти ищешь? Ну, давай,
Бой последний начинай.

Начинается бой. Оба скрываются в пещере.

МУХТАР. Ну что за полоумный! Так разозлил дракона! Проглотит этого болвана, а потом возьмется и за меня. Что делать-то, а?

ЩЕРБЕТ. Развяжи мне руки, а сам беги куда хочешь. Я должна помочь ему.

МУХТАР. Нет, милая! Я не дурак! Вот сейчас привяжу тебя к этому дереву, и дожидайся своей участи. (Начинает привязывать.)

ЩЕРБЕТ. Развяжи руки, подлец!

МУХТАР. Молчи! Дракон услышит. (Пока он привязывает ее к дереву, возвращается Тохтар и заглядывает в пещеру.) Вот разделается он с этим дураком и за тебя примется.

ТОХТАР. Ой, ты смотри, смотри, что делается! Ага! Вот! Вот тебе…

МУХТАР. Что там? Уже жрет? (Подходит к пещере.)

ТОХТАР. Ой, мама! 

Отпрыгивает от входа в пещеру, и Мухтар, испуганный, убегает. Из пещеры, сражаясь, появляются Аслан и дракон.

ДРАКОН
Все, мальчишка, ты пропал,
Затупился твой кинжал.

АСЛАН
Ты еще того кинжала
Полной силы не видал.
Хоть ты прячься под землей,
Хоть рычи, кричи и вой,
Но узнаешь ты сегодня:
Это день последний твой.

Сражаясь, уходят в пещеру. Тохтар снова подкрадывается к пещере.

ЩЕРБЕТ. Эй, братишка, развяжи мне руки.

ТОХТАР (поглощен дракой). Смотри, смотри! Ага! Вот так, вот так! Знай наших!.. Ой, ой! Что он делает? Ой, дракон прижал его к стене! Ой, убьет! Убьет! Что делать, а?

ЩЕРБЕТ. Освободи меня, я помогу ему!

ТОХТАР. Сейчас, погоди!.. Ага, вот, вот, давай, давай!.. Ага! Освободился!.. Осса!.. (Приплясывает.) Теперь он прижал дракона!

ЩЕРБЕТ. Ну же, освободи меня! Не будь как твой начальник! Скорее!

ТОХТАР. Сейчас… (Начинает развязывать, потом опять отбегает к пещере, заглядывает в нее и возвращается.) А ты никому не расскажешь, что это я тебя развязал?

ЩЕРБЕТ. Не скажу, не бойся. Теперь дай мне свою рогатину.

ТОХТАР. Рогатину? Зачем? Мне это самому надо.

ЩЕРБЕТ. Зачем она тебе? Дай мне, я помогу Аслану.

ТОХТАР. А я как же? Ну ладно, возьми… Только потом отдашь. (Отдает.) 

Щербет направляется к пещере. Вдруг появляется Апсаты, и изумленный Тохтар в страхе прячется. 

АПСАТЫ. Не спеши, дочка. Не ходи туда. Ты поможешь ему потом.

ЩЕРБЕТ. Потом? Когда дракон его сожрет?

АПСАТЫ. Нет. Когда он победит дракона. Сейчас туда не ходи. Ты ему не поможешь. Твоя помощь впереди. А как это сделать, скажу тебе я.

ЩЕРБЕТ. А кто ты?

АПСАТЫ. Сейчас все узнаешь! Следуй за мной! 

Уходят, а из пещеры, продолжая сражаться, выходят Аслан и дракон.

ДРАКОН
Отпусти, я все отдам!
Хочешь воду? Она там!
Всю бери, пусть достается
Людям, селам, городам.
Мы с тобою здесь одни…
Только жизнь мне сохрани!

АСЛАН
Если жив ты, то несчастья
Будут вечно длиться дни!

(Аслан бьет кинжалом и отрубает дракону язык. Дракон падает у входа в пещеру.)

Заслужил ты эту месть.
Вот лежи и тухни здесь!
Ну а я пойду в пещеру,
Посмотрю-ка, что там есть.

Аслан направляется в пещеру.

ЩЕРБЕТ. Постой, джигит, не спеши!

АСЛАН (в сторону). Э, забыл о ней совсем. Не Ведьма ли опять? Надо разом покончить и с ней. (Обращаясь к Щербет.) Вернись в свой прежний облик, Ведьма!

ЩЕРБЕТ. Я так страшна, что ты называешь меня ведьмой?

АСЛАН. Ты слишком красива, чтобы быть человеком.

ЩЕРБЕТ. Ты же только что спас меня от дракона.

АСЛАН. Надень свою шкуру. Я же знаю: ты Ведьма!

ЩЕРБЕТ. Меня зовут Щербет. Почему ты меня так обижаешь? Чем я заслужила?

АСЛАН. Сейчас проверим. Ну-ка, накинь эту шаль!

ЩЕРБЕТ. Зачем? Ничего не понимаю!

АСЛАН. Делай что я говорю!

ЩЕРБЕТ. Ты спас меня, и твое слово для меня закон. Хорошо. 

Аслан набрасывает шаль на Щербет.

АСЛАН. Что это? Так ты не Ведьма?

ЩЕРБЕТ. Чем я заслужила, что ты на меня гневаешься и так называешь?

АСЛАН (чувствуя себя виноватым). Не обижайся! Прости! Меня несколько раз обманула Ведьма, вот я и принял тебя за нее. Она являлась мне в образе моей матери, которую я ищу. Скажи, кто ты? Откуда?

ЩЕРБЕТ. Я бедная девушка. Князь погубил моих родителей, а меня отправил сюда, на съедение дракону. И если бы не ты…

АСЛАН. А я-то подумал… Прости, я виноват!

ЩЕРБЕТ. Ты не должен просить прощения. Ты спас мне жизнь! Я буду служить тебе вечно!

АСЛАН. Я не князь, чтобы иметь слуг. Я простой парень. Ищу свою мать. Ее украл Шамай. Я должен спасти ее или погибнуть. Ну а ты — иди домой.

ЩЕРБЕТ. У нас с тобой одна дорога.

АСЛАН. Моя дорога слишком трудна.

ЩЕРБЕТ. Я не боюсь трудностей. 

АСЛАН. Нет. Нет! Об этом нельзя даже думать!

ЩЕРБЕТ
Джигит, прогоняешь меня почему? 
Помехой не стану пути твоему!

АСЛАН
Но он очень труден, опасен, мой путь,
Сквозь кровь и огонь и сраженья и тьму,
А ты так прекрасна, Щербет, и нежна;
Тебе, такой хрупкой, мой путь ни к чему.
Тебя ждет любовь и счастливая жизнь,
И это — твой путь, ты пойдешь по нему.

ЩЕРБЕТ
Ты сегодня водой одарил людей,
А меня оставил с жаждой моей!
Ты от гибели страшной спас меня,
Но забрал мое сердце рукой своей.
Обладатель правды, сам Апсаты
Повелел мне идти за тобой смелей.
Он поведал мне и о том, какой
Путь к Шамаю ведет среди всех путей,
Рассказал, как его победить в бою,
И как счастье добудем мы для людей,
А еще для тебя и меня, Аслан!
Вот открылось мне что из его речей.

АСЛАН
Апсаты — это правды всесильный свет.
Он сказал, чтобы шла ты за мною вслед?
Я согласен, теперь возражений нет.
Мы пойдем туда вместе. Вперед, Щербет!

Аслан и Щербет уходят в пещеру.

ТОХТАР. Эй, стой, стой! Рогатину мою отдай, а! (Подбегает к пещере.) Ушли? Зачем им туда? Что они там ищут?.. А дракон-то где?.. Вот он лежит. У, проклятущий людоед! Побегу в село, принесу радостную весть. Расскажу, что дракон погиб, что воду можно брать… Эх, самого бы дракона туда отнести!.. (Пробует тащить.) Нет, этого и на быках не довезешь. А что, если язык? Вот здорово будет! Ого, все мальчишки в селе обзавидуются. (Берет язык и хочет идти.) Стоп. А что, если Мухтар наболтал князю про меня? А, пускай, теперь дракона нет! Но князь есть, а князь хуже, чем дракон. Нет, туда идти нельзя. (Бросает язык.) Лучше за ними побегу. (Входит в пещеру и выскакивает назад.) Ой, как там страшно! Что же делать? Так хочется узнать, что там и чем кончится. Нет, лучше пойду домой! Будь что будет. (Хочет идти, появляется Апсаты.) Ой, опять этот дедушка!..

АПСАТЫ. Не бойся, парень! Иди за ними! Иди!

ТОХТАР. Идти?

АПСАТЫ. Иди. Они пошли на трудное дело, и им понадобится твоя помощь.

ТОХТАР. Моя помощь?

АПСАТЫ. Да, и ты им поможешь. Иди!

ТОХТАР. Да запросто… Мне это… раз плюнуть! Ну, я пошел. О-хо-хо…

АПСАТЫ. В добрый путь! 

(Тохтар уходит в пещеру.)

В добрый путь вам, дети мои!
За людское счастье должны
Вы сразиться, взяв оружие в руки,
Предстоят большие бои.
Трудный путь предстоит пройти,
Не сверните же с полпути!
Уходит. 


Занавес


АКТ III

Картина 4 

Противоположный выход той пещеры, в которую ушли Аслан и Щербет. Вдали видна крепость Шамая. Сказочная, волшебная обстановка. Из пещеры на метле выскакивает Ведьма.

ВЕДЬМА
Ой, беда! Дракон убит,
Больше не принадлежит
Нам вода! И прямо в крепость,
В нашу крепость — путь открыт! 

(Читает заклинание.)

Хан Шамай, Шамай, Шамай,
Одноглазый, прилетай,
Вести новые узнай,
Хан Шамай, Шамай, Шамай!

Гром и молния, затемнение, а когда появляется свет, на сцене оказывается Шамай.

ШАМАЙ
Что случилось? Ты звала?

ВЕДЬМА
Ох, сама не поняла,
Как стряслось, но мы пропали!

ШАМАЙ
Ну, совсем с ума сошла!

ВЕДЬМА
Нет дракона, ты пойми!
Мерзкими убит людьми,
Что идут сюда сегодня.
Что нам делать? Вразуми!

ШАМАЙ
Эта Ведьма говорит,
Что мой страж, дракон… Убит?
Кем убит?

ВЕДЬМА
Убит Асланом,
Что теперь сюда спешит.

ШАМАЙ
Видно, ты, в безумье впав,
Бредишь, головой устав…
Стоп! Аслан, Аслан… Тот самый
Мелкий мальчик, сын Зайнаф?

ВЕДЬМА
Этот самый. Он и есть!

ШАМАЙ
Интереснейшая весть!
Что ж, пускай. Ему, должно быть,
Жизнь успела надоесть!

ВЕДЬМА
Но сильна его рука,
В ней кинжал!

ШАМАЙ
Наверняка
Не сильней, чем все другие,
Хватит легкого щелчка!

ВЕДЬМА
Может, правда, может, ложь.
Он, боюсь, опасен все ж!
Хитрость — посильнее силы,
Хитростью его возьмешь!

ШАМАЙ
Хитрость — это мы найдем:
Вот мой меч. И хитрость в нем:
Положу его на травку —
Станет чистым родником.

Как Аслан сюда придет,
Пить захочет — припадет
К роднику… И тут-то сразу
Меч его и рассечет.

ВЕДЬМА
Мудрый властелин, не жди,
Меч свой поскорей клади…
Чтоб разделаться с бедою!

ШАМАЙ (бросая меч на землю)
Ну, кладу, а ты гляди!

ВЕДЬМ
Ах, действительно, возник
Изумительный родник;
Он журчит, сверкает, манит!
Ну, теперь в единый миг
Мы Аслана победим!
Эту штуку ты один
Мог так здорово придумать,
Мой прекрасный господин.

Но уже, уже идут,
Скоро, скоро будут тут.
Пусть приходят! Пусть нас ищут!
Смерть свою в ручье найдут!

Шамай и Ведьма удаляются. Аслан и Щербет выходят из пещеры.

ЩЕРБЕТ

Так говорил Апсаты: «Из пещеры отверстой
Выйдете вы и узрите прекрасное место:
Это долина Шамая, и людям она неизвестна».

АСЛАН
Вот и дошли. Посмотри, до чего здесь чудесно.

ЩЕРБЕТ
Кто собрал здесь всю красоту?
Этот луг зеленый в цвету,
Этих бабочек ярких, словно радугу
Составляющих на лету.

Но ты видишь — со всех сторон
Этот дол кольцом окружен
Неприступных скал, чтоб никто не знал
Что на свете есть где-то он.

Ах, Аслан, посмотри туда —
Это крепость Шамая, да?
Твоя мать — так сказал Апсаты — томится
Там, в стенах ее заперта.

АСЛАН
Крепость? Значит, и мама в ней.
Поспешим же, Щербет, скорей,
Чтоб спасти ее, чтобы вывести
Из тех стен, что ночи черней.

ЩЕРБЕТ
Да, Аслан, мы пойдем туда,
Чтобы сгинули навсегда
Злые чары Шамая… Аслан, ты слышишь?
Здесь, в долине, журчит вода.

АСЛАН
Путь был долог и зной жесток,
Пить так хочется, хоть глоток.
И мне тоже послышался плеск воды…

ЩЕРБЕТ
Посмотри-ка, вот ручеек.

АСЛАН
Да, прозрачный ручей простой,
Так и манит своей струей.
Я сейчас зачерпну, напою тебя
Этой чистой водой…

ЩЕРБЕТ
Постой!
А скажи, не думаешь ты,
Что, хоть воды его чисты,
Может быть тут какое-то колдовство?
Ведь предупреждал Апсаты,
Чтоб не трогать здесь ничего:
Колдовство кругом, волшебство.
Дай-ка я наброшу шаль на ручей,
И посмотрим мы на него.

(Бросает на ручей шаль.)

Посмотри-ка! О том и речь!
Не успела на воду лечь
Шаль, как там, где в траве ручей сверкал, —
На траве сверкающий меч.

АСЛАН
Знать, проделки Ведьмы опять!
Нам бы точно несдобровать,
Лишь коснись мы только этой воды,
Ну а меч — его стоит взять!

(Берет меч.)

Ай да меч! Это славный меч,
Повидавший немало сеч.
Теперь будет с чем мне идти к Шамаю,
Его голову с плеч отсечь!

ЩЕРБЕТ
Меч хорош, но верней кинжал —
Тот, что твой отец тебе дал,
Апсаты говорил тебе о том же.

АСЛАН
Я об этом не забывал.
Вот что думаю я сейчас:
Мы открыты здесь напоказ,
А они должны ведь скоро вернуться.
Спрячемся — так лучше для нас.
Может Ведьма в момент любой
Появиться, и за собой
Привести самого колдуна Шамая!
Вот тогда я выйду на бой!

Уходят. Появляются Ведьма и Шамай.

ВЕДЬМА

Как там наши голубки?
Тут, небось, одни клочки…
Что-то ничего не вижу
Всем стараньям вопреки,
Хоть гляжу туда-сюда.
Где же меч? Иль хоть вода?
Или же они ловушку
Разгадали? Ой, беда!

ШАМАЙ
Хватит выть! Где их тела?

ВЕДЬМА
Я с ума сойду со зла!
Не попались, меч украли
И удрали — все дела!

ШАМАЙ
Ничего и никого?
Да не может быть того!
Поищи, пошарь получше…
Нет, а как же колдовство?
Как от чар моих ушли,
Страшный меч мой унесли?
Чем рубить мне непокорных
На поверхности земли?

ВЕДЬМА
Далеко не убегут…
На себя возьму я труд
Меч тебе добыть не хуже,
И сейчас он будет тут.

Колдует. Появляется меч. Ведьма подает меч Шамаю. 

На сцену выступают Аслан и Щербет.

АСЛАН
Вот ты где, колдун кривой,
Выходи на бой со мной!
Я пришел, и ты сегодня
Распростишься с головой.

ШАМАЙ
Да, прийти-то ты пришел,
Это очень хорошо,
Но вернешься ли обратно?
Как же ты, щенок, смешон.

Бьются.

ЩЕРБЕТ
В глаз рази его мечом,
В глаз, Аслан, вся сила в нем!
Даже искры вылетают,
Чтоб спалить тебя огнем!

АСЛАН (обращаясь к Щербет)
Здесь опасно, отойди
И в пещере посиди,
А не то тебя заденем,
Нашей схватки посреди.

Щербет прячется в пещере. Аслан и Шамай продолжают бой. Шамай отступает.

ШАМАЙ (обращаясь к Ведьме)
Меч твой не годится здесь!
Мой неси! Там, в замке, есть!
Я пока сменю оружье:
Подпущу обман и лесть.

ВЕДЬМА
Этот малый тебя пусть
Слушает, а я вернусь,
На метле моей волшебной
За мгновенье обернусь.

Улетает на метле.

ШАМАЙ
Стой, джигит! Изнурены
Мы и ярости полны,
Но по правилам сначала
Мы поговорить должны.
Ты пришел в мой дол, в мой дом,
И с кинжалом, и с мечом,
Сторожа убил — дракона,
Провинился-то он в чем?

АСЛАН
Знаешь сам! Вопрос смешон,
Для коварства задан он.
Знаешь, почему пришел я,
Почему убит дракон.

ШАМАЙ
Да, дракон, от всех тая
Воду, жил. Теперь — твоя
Та вода. И что же дальше?
Что ты хочешь от меня?

АСЛАН
Ты плести слова кончай.
За злодейство отвечай!
Мать мою ты где скрываешь?
Ты украл ее, Шамай!

ШАМАЙ
Ох, сынок, как ты неправ.
Жертвою обмана став,
Ты теперь и впрямь считаешь,
Что прекрасную Зайнаф
Я украл… Не знаешь ты:
Из-за вековой вражды
На меня поклеп возводит
Злой волшебник Апсаты.

АСЛАН
Апсаты…

ШАМАЙ
Да мир весь знал:
Он-то сам-то и украл
Мать твою…

АСЛАН
Не верю! Это
Ты был! Он мне так сказал.

ШАМАЙ
Апсаты — мой злейший враг.
Целый короб всяких врак
Он наплел, коварный, чтобы
Нас с тобой стравить вот так.
Он жесток, как хищный зверь…

АСЛАН
Нет!

ШАМАЙ
Да, правда. Ты теперь
Можешь мне и не поверить —
Ну так что ж, пойди проверь!
Ты сейчас назад пойдешь —
Сразу Апсаты найдешь,
Только выйдешь — он навстречу,
И плести продолжит ложь.
Но не слушай речи той,
Твердым будь! Кинжал с тобой…
Как убьешь его, вернется
Мать твоя под кров родной.

АСЛАН
Не такой он!

ШАМАЙ
Эх, джигит,
Он любого обольстит:
Притворяться может ловко,
Очень добренький на вид.

АСЛАН
Нет, тебе не верю я!
Ведь, коварна как змея,
Моей мамой обернулась
Ведьма, спутница твоя!

ШАМАЙ
Тоже хитрость, тоже трюк!
Образ Ведьмы принял вдруг
Апсаты, а ты все веришь,
Что тебе он лучший друг.

АСЛАН
Неужели…

ШАМАЙ
Вот — гляди!
Моя крепость впереди.
Ты сказал, что там томится
Мать твоя. Ну что ж, иди!
Если там ее найдешь,
То вонзишь в меня свой нож!
Нет — так к Апсаты вернешься,
Не меня — его убьешь.

АСЛАН
Но ведь он же мне помог!

ШАМАЙ
Сам убить тебя не смог,
Потому сюда отправил,
Здесь — конец любых дорог.

АСЛАН
Вроде речи не пусты…

ЩЕРБЕТ
Нет, Аслан! Не верь! Прав ты!

ШАМАЙ
Подожди, постой, кто это?
Ты не дочь ли Апсаты?

ЩЕРБЕТ
Нет, не дочь; Аслан, не верь!

АСЛАН
Дай подумать, что ж теперь
Делать? Мечется мой разум,
Словно в клетке дикий зверь…

Порыв ветра доносит до Аслана голос матери.

ГОЛОС МАТЕРИ
Милый ветер, меня навестил ты в тиши,
Ветер, горькие слезы мои осуши.
Подхвати голос мой, отнеси в дом родной,
К тем, к кому все стремленья моей души.
Милый ветер, им весть обо мне подай,
Если ищут, им путь укажи в тот край,
Где томлюсь я давно в темнице тесной,
Куда бросил меня злой колдун Шамай…

АСЛАН
В ветре что-то… Это что ж?
Нет, не ветра то гудеж…
Это голос моей мамы!
Нет, проклятый, ты все лжешь!
Я услышал мамы зов,
Ты же — к смерти будь готов.
Жить такой, как ты, не должен —
Умирай без лишних слов!

ШАМАЙ 
Ай, джигит, зачем кричать?
Отыщу я твою мать,
Ни к чему нам эти ссоры,
Лучше в мире поживать.
Все решим, джигит чудной,
Ты ж чуть что — и сразу в бой.
Мать свою бери, и с миром
Возвращайся в дом родной.

АСЛАН
Нет! Ведь мама не одна,
Крепость вся твоя полна
Заточенными в застенках.
Отомщу тебе сполна!..

Хватают мечи, сражаются.

ЩЕРБЕТ
В глаз рази его! Вперед!
Там душа его живет!

Аслан бьет Шамая в глаз мечом. Шамай падает.

АСЛАН
Все! Теперь — скорее в крепость!
Голос матери зовет.

ЩЕРБЕТ
Да, Аслан. Скорее в путь!
Там охрана — не забудь.

АСЛАН (указывая на Шамая)
После этого — не страшно,
Сколько бы их там ни будь.

Уходят. Из пещеры выходит Тохтар.

ТОХТАР. Ух, ты!.. Какое красивое место! (Увидел Шамая.) Ой, мама, кто это такой! (Бежит в пещеру, потом робко подходит к Шамаю.) Интересно, мертвый или спит? Смотри-ка, одноглазый! Постой! Постой… это… это же Шамай! Он убит! Его убил Аслан!.. Ага, проклятый, издох! Знай наших! Ты что думал, мы тут с вами шутки шутим? Как бы не так! Постой, опять старуха! На метле летит. Чего ей тут надо? Посмотрим!

Прячется. Появляется Ведьма верхом на метле.

ВЕДЬМА
Вот твой меч! Я прилетела! 

(Оглядывает долину.)

Опоздала! Не успела!
Он всего тебя изранил!
Лишь бы глаз остался целым!
Лишь бы только не кинжалом!
Жив… Неплохо для начала…
Вот сейчас я поколдую,
Все поправлю, как бывало….

Собирает листья и прикладывает к ранам.

ШАМАЙ (очнувшись)
Ох, да вроде я живой!
Вот и меч мой! Он со мной!
Ох, спасибо! Оживила.
Ну держись теперь, герой!
Догоню их, налечу
Разрублю и растопчу,
Истреблю и уничтожу,
Будет все как я хочу.

Колдует. Оба улетают. Метла остается на месте.

ТОХТАР. Ой, как плохо вышло! Как же мне помочь Аслану? Шамай может застать их врасплох. Надо бы забежать вперед Шамая… Эх, дурная голова, зачем я разглядывал эту Ведьму! Надо было сразу бежать… Но нельзя терять времени! Что же делать?.. Постой-ка, эта метла — это же конь Ведьмы, она забыла его здесь! А что, если попробовать? Ну-ка! (Садится на метлу, но метла не трогается с места.) Но! Но! Чтоб ты сгорела! Как Ведьма сядет, так тебя не удержишь, а теперь не хочешь? Но! Постой-ка, попробую-ка я как Ведьма! 

Великий хан, колдун Шамай!
Ты скорее беги давай,
Меня в крепость доставляй…
Ой, пошла, пошла-а-а! Эй, уронишь, уронишь!.. Эге-ге-ге-гей!

Улетает. 

 

Картина 5

Двор крепости Шамая. Видны ворота, угол крепости. За решеткой Зайнаф. У ворот два стражника.

ЗАЙНАФ
Бесконечное чередованье дней,
Этих горьких дней, что ночей черней,
Я на солнце взгляну — и снова кровью
Обливается сердце в груди моей.

Птичий щебет доносится из ветвей —
Как тоскливо ты поешь, соловей.
Если тучи затянут небесный свод,
То с небес льются слезы в струях дождей.

Тучи, тучи, направьте ваш путь скорей
В край далекий, к пещере лесной, а в ней
Живут те, кто любят меня и помнят;
Донесите мой плач до родных людей...

Что мне делать!? Вот еще один день начался. И что он мне нового принесет, этот новый день? Ничего! А сколько таких дней прошло?.. Опять мне снились Мурат и Аслан… Мальчик мой… Мурат постарел от горя, а малыш Асланчик стал такой хороший, такой большой, сильный!.. Сказал мне «мама», как маленькие дети говорят, и крепко обнял меня! Его глаза сияют, я словно опять их вижу. Увижу ли их когда-нибудь!? Как такое может быть? Разве только если придет он сюда… Не будет мне такого счастья. Сюда забегает только ветер! И дорогу знает только он, милый ветер…

Вот опять, опять подул ветерок,
Ни к кому не привязан и одинок,
Куда хочет, туда и летит всегда,
Словно вольных мечтаний моих поток,
Облаками играет, шуршит в траве
И меня нежно гладит по голове,
Что такое темница — не знает он,
Он о злом не ведает колдовстве.
Ветер, ветер, проникни в темницы мрак,
Унеси меня, ветер, отсюда, так,
Чтоб вернулась я вновь к моим любимым
И увидела снова родной очаг.
Милый ветер, родным моим весть подай,
Если ищут меня, путь открой им в край,
Где томлюсь я в этой крепости черной,
Чей хозяин — одноглазый Шамай…

Если ищут меня… Ищут ли? Ах, где взять мне такую силу, чтобы разломать эти решетки да выйти на волю! На волю? Если даже Шамай отпустит, то не знаю, куда идти… А он не отпустит… Никогда! Он же сказал, что надоело ему мое упорство и он меня скоро убьет. И он это сделает… Может, все же согласиться и стать его женой?.. Нет! Нет! Как я могла даже подумать об этом? Лучше умереть!.. Аслан, наверное, стал большой. А Мурат… Может, они забыли меня. Шамай сказал, что они переехали в село и Мурат женился на другой. Все может быть, столько времени прошло. Но сердце не хочет верить. Я должна умереть — или покориться… Умереть — или покориться… (Плачет, уходит вглубь сцены.)

Второй стражник просыпается и, не найдя в своем кувшине ничего, берет кувшин, а заодно и хлеб Первого стражника и случайно задевает того ногой.

ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК. Ой, что это? Что такое?.. А, это я сам себя испугался! (Тоже хочет пить, но кувшин пуст). Что это?.. Тут ничего нет… Так это же не мой кувшин! Эй, друг, ты почему мою бузу взял?

ВТОРОЙ СТРАЖНИК. Что?

ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК. Эй, ты мою бузу забрал! Это же мой кувшин! А это мой чурек. Вот, смотри, следы моих зубов, видишь?

ВТОРОЙ СТРАЖНИК (показывает на свою ногу). А эта нога — не твоя нога?

ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК (озадаченно смотрит на его ногу, потом на свои ноги). Это? Нет. Это не моя нога!

ВТОРОЙ СТРАЖНИК. Значит, и буза не твоя.

ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК. Как — не моя? Вот, смотри, это мой кувшин. Видишь, отколотый краешек. Это я сам отколол, когда упал.

ВТОРОЙ СТРАЖНИК. Ну, раз так, тогда сейчас… (Допивает содержимое и отдает пустой кувшин.) Если отколото, значит, правда — не мой кувшин.

ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК. Так там же ничего нет!

ВТОРОЙ СТРАЖНИК. Как нет? Мухи-то, наверное, есть.

ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК. А зачем мне дохлые мухи? Я пить хочу! А получается, что ты бузу пьешь, а я бузу не пью. Тебе буза, а мне дохлые мухи? Ты здорово наловчился каждый раз мне зубы заговаривать, а тем временем мою еду подбирать!

ВТОРОЙ СТРАЖНИК. Ну, началось! Сорвался!

ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК. Чтоб тебе сорваться с вершины крепости Шамая!

ВТОРОЙ СТРАЖНИК. Лучше сам срывайся. Ты лопнешь как пузырь!

ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК. Нет, ты срывайся, чтоб твои кости по ветру разлетелись!

ВТОРОЙ СТРАЖНИК. Ой, хватит! Не кричи! А то как встану!

ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК. И что тогда?..

ВТОРОЙ СТРАЖНИК. Увидишь.

ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК. А ты сейчас покажи. Давай, вставай! Что, страшно? Ох, выдавлю я из тебя всю мою бузу, которую ты высосал!

ВТОРОЙ СТРАЖНИК. Вот как ты заговорил! Ну, держись! Ох, я тебя вздую…

Дерутся. За сценой слышатся голоса.

ГОЛОСА

— Эй, убегайте, враг идет!

— Какой враг? Кто сюда придет?

— Всех убивает на своем пути!

Зайнаф подходит к решетке.

ЗАЙНАФ. Что это за голоса? Что они говорят?

ГОЛОС (за кулисами). Стойте, не убегайте! Стойте, говорю вам!

ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК. Эй, друг, пойди-ка посмотри, что за шум?

ВТОРОЙ СТРАЖНИК. Иди-ка ты смотри. Ты старше.

ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК. Да ты что, ишак, разве старшие должны смотреть? Иди!

ВТОРОЙ СТРАЖНИК. А может, это нам обед несут.

ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК. Обед?

Оба убегают, открыв ворота.

ЗАЙНАФ. Что это с ними? Или опять меня хотят обмануть? Чего только этот проклятый колдун не придумает. Он уже однажды такое делал, а потом появился в образе Мурата. И сейчас, наверное, хочет того же. Но нет, меня этим уже не обманет!

Вбегают стражники.

ВТОРОЙ СТРАЖНИК. Бой идет, великий бой!

ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК. Беда, а не бой! Этот парень все рушит на своем пути! Наверное, это тот самый, который дракона убил.

ВТОРОЙ СТРАЖНИК. Этот хоть кого убьет!

ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК. С ним девушка какая-то, и она тоже бьется.

ВТОРОЙ СТРАЖНИК. Вот свалилась беда на нашу голову. Перебили всю стражу! Кто же будет защищать крепость? А где Шамай? Куда он делся?

ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК. Должно быть, куда-то далеко ушел и не знает, что тут творится. Закрывай ворота!

Закрывают.

ЗАЙНАФ. О чем они говорят? Что-то случилось! Может, это меня ищет Мурат? Или… Эй, люди добрые! О чем вы говорите? Кто там идет?

ВТОРОЙ СТРАЖНИК. Враг идет, враг!

ЗАЙНАФ. Откройте ворота; может, это не враг, может ищут меня. Пустите его.

ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК. Что ты мелешь? Враг же, кто ж еще?

ВТОРОЙ СТРАЖНИК. Тебя, говоришь, ищет? Значит, это ты его сюда позвала. Стало быть, ты-то во всем и виновата. Ну погоди, вот вернется Шамай, он тебе покажет!

ЗАЙНАФ. Откройте же ворота, он вас не тронет.

ВТОРОЙ СТРАЖНИК. Зато потом Шамай еще как тронет. Вот пусть только тебя и тронет!

ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК. Да, Шамай нас поставил тебя стеречь, а ты хочешь, чтобы мы открыли ворота!

ВТОРОЙ СТРАЖНИК. Что ж ты натворила? Ну, погоди, Шамай с тобой разделается!

ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК. Слушай, друг, может, пока не поздно, нам отсюда как-нибудь исчезнуть?

ВТОРОЙ СТРАЖНИК. А Шамай? Растерзает!

АСЛАН (за сценой). Эй, откройте ворота! Кто там есть?

ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК. Он уже тут! Давай убежим!

ВТОРОЙ СТРАЖНИК. Уже поздно. Лучше спрячемся, пока не появится Шамай.

ЗАЙНАФ. Эй, добрый человек, кто ты? Отзовись! Я Зайнаф, узница Шамая!

АСЛАН. Что я слышу? Мама, это я, Аслан! Мама, открой! Это я!

ЗАЙНАФ. Я не могу открыть, сынок. Я за решеткой. Эй, люди, откройте, это мой сын!

АСЛАН. Слышите, люди, кто хочет остаться в живых, пусть откроет ворота! (Ломает ворота и входит во двор.)

ЗАЙНАФ. Сын мой, сынок! Родной мой, иди сюда скорее!

АСЛАН. Мама, это ты! Нет, подожди. А если… Возьми эту шаль. Накройся. (Подает шаль.)

ЗАЙНАФ. Это же… Это же моя шаль! Мурат подарил мне ее! Теперь я верю, верю, что ты мой сын! (Накрывается шалью.)

АСЛАН. Мама, мамочка! Теперь и я верю! Сейчас высвобожу тебя из этой клетки. (Пытается открыть, но не может.)

Влетает Тохтар на метле.

ТОХТАР. Стой, проклятая! Шам-Шамай! Шам-Шамай! Стой! Аслан, берегись, сюда летят Шамай и Ведьма! Она оживила его!

АСЛАН. Кто ты? Ты о чем?

Появляются Шамай и Ведьма.

ШАМАЙ
Принимай дурную весть!
Видишь, жив я! А ты — весь
Вышел…

АСЛАН
Ничего, успею
Уложить тебя и здесь!

Начинается бой. Слуги подкрадываются сзади к Аслану, чтобы помочь Шамаю.

ЩЕРБЕТ (Ведьме)
Ты, злодейка, тут как тут,
Но тебя здесь тоже ждут.
От моей руки погибнешь!

ВЕДЬМА
Ты — меня? Напрасный труд!
Ты хрупка, слаба, юна…
Здесь серьезная война!
Уходи!

ЩЕРБЕТ
Ты жить не вправе,
Я убить тебя должна.

Сражаются.

АСЛАН
Осторожна будь, Щербет!

ЩЕРБЕТ
Ей теперь пощады нет,
Не уйдет…

С рогатиной преследует Ведьму, та отступает; сражаясь, уходят со сцены.

ШАМАЙ (стражникам)
В кольцо берите,
Он за все мне даст ответ!

ЗАЙНАФ
Раз бессильно колдовство,
Он пошел на плутовство:
На Аслана наступают
Трое! Против одного.

ШАМАЙ
У тебя не хватит сил,
А ведь я же говорил,
Чтоб забрал ты мать с собою
Да скорее уходил
И забыл бы путь в мой край,
А теперь вот умирай…
Что, дрожишь, злодей проклятый?

АСЛАН
Защищайся, не болтай!

Выбивает меч у Шамая, слуги разбегаются.

ШАМАЙ
Безоружен я, джигит!
Убивать такого — стыд.

ЗАЙНАФ
Сын, не верь ему!

АСЛАН
Я тоже
Брошу меч. Гляди — лежит!

Бросает меч, схватывается с Шамаем врукопашную. Подбегают слуги и все трое связывают Аслана.

ШАМАЙ
Ну, что делать будем тут?
Ох, конец твой будет лют!

ЗАЙНАФ
Я тебя предупреждала!

АСЛАН
Обманул бесчестный плут!

ШАМАЙ (слугам)
Вы бегите, оба два,
Вам задача такова:
Ведьму, верную подругу,
Надо выручить сперва.

ПЕРВЫЙ СТРАЖНИК
Ясно! Слушаюсь! Бежим!

ВТОРОЙ СТРАЖНИК
Мы… спасем. Мы… поглядим!

Убегают.

ШАМАЙ
Хорошо бы нам с тобою
Здесь поговорить одним.
Знай — ты сам свой злейший враг.
Да! Вот так и только так.
Предостерегал тебя я,
Ты не слушался, дурак!

АСЛАН
Апсаты предупреждал,
Чтобы я не доверял
Ни словам, ни клятвам ложным,
Но я все же оплошал.
Что ж, пока еще дышу,
Но пощады не прошу.
Бей, Шамай! Твоя победа!

ШАМАЙ
Бить, не бить — я сам решу.
Я сначала развлекусь,
Поглумлюсь, развею грусть,
Покуражусь — и простимся:
Я к себе потом вернусь,
У тебя же впереди
В землю путь. Туда иди.

АСЛАН
Если ты хоть что-то стоишь,
В честной битве победи.

ШАМАЙ (хохочет)
Честность — это болтовня,
Честным не был я ни дня.

ЗАЙНАФ
Что ты сделал, сын мой милый,
Не послушался меня!

ШАМАЙ
Впрочем, побеседуй с ней —
С нею, с матерью твоей,
Пусть она мне покорится…

ЗАЙНАФ (Шамаю)
И мечтать о том не смей!

ШАМАЙ (Аслану)
Лишь она мне скажет да,Ё
Сыном станешь мне тогда,
Будем жить, а от печалей
Не останется следа.
Эх, люблю я смельчаков,
А ведь ты как раз таков.
Вникните и обсудите
Смысл великодушных слов.

ЗАЙНАФ
Лжешь! Ты хочешь, чтобы страх
Промелькнул в его глазах.
Что ты, сын, на это скажешь?

ШАМАЙ (обращаясь к Зайнаф)
Жизнь его в твоих руках.

АСЛАН
Нет, Шамай, тому не быть!
Ты сумел меня схватить,
Обхитрить — не жду пощады.
Иль убей, иль дай убить!

ШАМАЙ
Волю выполню твою
И тебя, джигит, убью,
Но не сразу, нет, не сразу,
Я еще повременю.
Лук и стрелы я припас,
Постреляю-ка сейчас
По глазам, чтоб насладиться
Тем, как жизнь течет из глаз.

Привязывает Аслана к дереву. 

Появляются продолжающие сражение Щербет и Ведьма.

ВЕДЬМА
Хватит, хватит, пощади,
Я устала, жмет в груди.
Я ведь слабая старушка.
Я уйду, и ты уйди.

ЩЕРБЕТ
Ты творила столько зла,
Столько горя принесла,
Что пора и расплатиться
За все черные дела.

Убивает Ведьму. Шамай оглядывается.

ШАМАЙ
Что ты сделала? Конец
Ведьме… Девушка-боец…

АСЛАН
Напоследок я доволен.
Эй, Щербет, ты молодец! 

ШАМАЙ (Аслану)
Если так — тебя скорей
Я отправлю вслед за ней,
За моею Ведьмой верной…
Замахивается мечом на Аслана.

ЩЕРБЕТ
Нет! Меня вперед убей!

ШАМАЙ
Хорошо, тебя — вперед.
Очень правильный подход:
Мне, конечно, так приятней.

Идет с мечом к Щербет. Тохтар, который до этого прятался за деревом, тем временем отвязывает Аслана.

ТОХТАР (Аслану)
Ой, сейчас ее убьет!

АСЛАН
Обернись, злодей, сюда,
И поговорим тогда!

ШАМАЙ
Что такое? Ах, мальчишку
Прозевал! Беда, беда!

Аслан и Шамай сражаются. Тохтар пытается помочь Аслану.

АСЛАН (Тохтару)
Двое в битве — третьих нет,
Лучше помоги Щербет:
Клетку отопри с ней вместе,
Маму выпусти на свет.

Вскоре Шамай падает, сраженный.

ШАМАЙ
Я повержен, я сдаюсь,
Сжалься! Я тебя, клянусь,
Научу всему, что знаю,
Ты правитель будешь — пусть…

АСЛАН
Научил уже, Шамай!
Не нуждаюсь — так и знай —
В подлости и черных чарах…

ШАМАЙ
Я твой раб — не убивай!

АСЛАН
Вот как ты запел сейчас,
Но закончен твой рассказ,
И ни колдовство, ни хитрость
Не спасут твой злобный глаз!

Пронзает глаз Шамая кинжалом. Шамай с криком умирает. Аслан распахивает решетку клетки.

ЗАЙНАФ. Сын мой! Сын мой! Наконец-то! (Обнимает Аслана.)

АСЛАН. Мама! Мамочка родная!

ЩЕРБЕТ. Спасибо, тебе, Тохтар. Как хорошо, что ты вовремя подоспел! Если бы не ты…

АСЛАН. Кто ты, парень?

ЩЕРБЕТ. Это Тохтар, он из нашего села. Сирота, бедняк.

ТОХТАР. Я пошел в пещеру за вами. Помочь вам хотел. Ой и страшна же эта пещера! Кости, смрад, темнота. Не мог быстрей идти, а то бы догнал! Как там плохо! Чуть не задохнулся. Чуть в болото не провалился. Вышел назад из пещеры, а этот одноглазый лежал как мертвый. Ведьма прибежала и его оживила. Прыгала вот так (показывает, как прыгала Ведьма), и тут он как встал!..

ЩЕРБЕТ. А ты все это видел?

ТОХТАР. Ага! А потом сел на ведьмину метлу и сюда прилетел.

АСЛАН. Молодец, джигит! Ты храбрый парень!

ЗАЙНАФ. Спасибо, сынок! Аслан, прими его как брата!

АСЛАН. Конечно, мама. А ты прими эту девушку как дочь!

ЗАЙНАФ. Она чудесная девушка. Как придем домой, сыграете свадьбу. Ну а теперь пошли домой!

АСЛАН. Домой? Зачем нам уходить отсюда? Останемся здесь. 

ЗАЙНАФ. Здесь?

АСЛАН. Теперь это наша земля. И отца сюда приведем. Будем здесь жить, и никто нам не помешает.

ЗАЙНАФ. Нет, сынок, я хочу домой, хочу увидеть свой очаг.

Появляется Апсаты, его пока не замечают.

АСЛАН. Все же пойдем посмотрим. Мы эту землю освободили мечом, и она наша! Пошли в крепость!

АПСАТЫ. Стойте, дети мои!

АСЛАН. Дедушка, и ты пришел?

АПСАТЫ. Теперь Шамая нет, и я могу приходит сюда. Спасибо, сын мой! Ты убил Шамая, избавил людей от самого большого злодея. Но оставаться вам здесь нельзя. Пока рано успокаиваться. Борьба не закончена. Шамай погиб. Но есть еще князья-кровопийцы, что мучают народ. Идите туда, к своему народу, помогите ему избавиться от остальных мучителей. Когда понадобится моя помощь, я буду рядом!

ЗАЙНАФ. Да, сынок, это правильно.

АСЛАН. Борьба не завершена! Но победа будет на нашей стороне, как и здесь! Пойдемте, друзья!

АПСАТЫ (оставшись один)
В добрый путь, в добрый путь вам, дети мои!
Предстоят еще большие бои,
Но от бедствий людям родной земли
Вы уже избавление принесли.

Среди гор подобьем страшного сна
Крепость высилась черного колдуна,
В ней волшебная сила заключена,
Но теперь никому не страшна она.

От нужды избавлен бедный народ:
Он обрел поток благодатных вод;
Изобильны станут ваши поля,
Веселитесь, люди! Живи, земля!

 


Занавес.

Рейтинг@Mail.ru