Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Женихи да невеста

Автор:
Аскерби Шортанов
Перевод:
Зарина Канукова

Яшэмрэ къэзышэхэмрэ  

Зеуэгъуищу зэхэлъ сэмэркъоу

 

Уей-уей жезыгъыIэхэр:

КЪЕТЫКЪУЭ, къуажэпщ, лIы гъур кIыхьышхуэщ

ГУАЩЭ, абы и фызщ, фыз гъур цIыкIущ

ИБРАХЬИМ, сондэджэрщ, лIы гъумщ

ХЪАНИ, абы и фызщ, фыз псыгъуэ пщэ кIыхьщ

ИСУФ, ефэндыщ, лIы гъур цIыкIу дыдэщ

ЦОЦЭ, абы и фызщ, фыз домбеишхуэщ

АЛИЙ, пщылIыпIэм къикIа тхьэмыщкIэ гуэрщ

ДИСНЭХУ, абы и фызщ

ГУЛЭ, а тIум япхъущ, тхьэIухуду дахэщ

МУСЭБИЙ, щIалэ гуэрщ

Хъыджэбз гуп 

 

ЯПЭ ЗЕУЭГЪУЭР

Iупхъуэр зэIухыгъэхэщ. Чэщей пIащIэм пасэрей адыгэ къуажэжь тещIыхьащ, жэмыхьэт мэжджытым фIэс мазэныкъуэр уафэм худэнэцIеяуэ. Чэщейр пхонэхукIри – зы тэхъуанэжь цIыкIу къолъагъу. Тэхъуанэ бгъэныщхьэр еуэхащ. Уэс-уэшх мащIэ техакъым абы. УфIыцIыжащ, гъуэбжафэщ, мэлыфэ пыIэжь хуэдэу укъуеижащ. ПщIантIэри тхьэмыщкIафэщ. Зы лъэныкъуэмкIэ хьэщпакъ къыкъуощ, адреймкIэ – бо ужьэхыжарэ гуэн къуапэрэ.

Ауэ а псори къигъэпсэрыхьу куэбжэм деж дей жыгышхуэ къыщытщ, псыIэрышэ щIэжу.

Чэщей Iупхъуэм дыпхоплъри Къетыкъуэрэ Хъанимрэ я ныбжьхэр къыдолъагъу, ауэ я теплъэр тлъагъуркъым.

КЪЕТЫКЪУЭ И НЫБЖЬЫМ (тэхъуанам Iэ трешащIэри). Плъагъурэ, Хъани, мо унэжь цIыкIур?

ХЪАНИ И НЫБЖЬЫМ. Солъагъу.

КЪЕТЫКЪУЭ И НЫБЖЬЫМ. Мис абы щIэсщ.

ТIум я ныбжьри мэбзэхыжри, нэгъуэщI лъэныкъуэкIэ Ибрахьимрэ Цоцэрэ я ныбжьыр къыщохутэ.  

ИБРАХЬИМ И НЫБЖЬЫМ. Плъагъурэ, Цоцэ, мо тэхъуанэ щIыбышэж цIыкIур?

ЦОЦЭ И НЫБЖЬЫМ. Солъагъу.

ИБРАХЬИМ И НЫБЖЬЫМ. АтIэ, мис абы щIэсщ.

А тIум я ныбжьыр мэкIуэдыжри, нэгъуэщI лъэныкъуэкIэ Исуфрэ Гуащэрэ я ныбжьыр къыщолъагъу.

ИСУФ И НЫБЖЬЫМ. Плъагъурэ, Гуащэ, мо тэхъуанэу, алыхьым и нэфI зыщыхуэнур?

ГУАЩЭМ И НЫБЖЬЫМ. Солъагъу.

ИСУФ И НЫБЖЬЫМ. АтIэ, мыгъуэ, мис абы щIэсщ.

ТIуми я ныбжьыр мэбзэхыж.

Ину, псэр пIэпихыу пшыналъэм къыщIедзэ. Абы нэжэгужэу зегъэтIылъыжри – утыкур зэщIонэ.

ЗэплъэкIыурэ, щэхурыкIуэ защIэу Исуф къохьэ.

ИСУФ (бжыхь зэхуакум дэплъурэ). Ялэхь, дэ ди тхэ, ди тхьэшхуэу, дыкъэзыгъэщIа, зэ, зэ закъуэу сыIугъаплъэ! Ялэхь, зэ закъуэ, зэ закъуэ! (Бжыхьым чыху дещIыкIри). Мы сыхьэт мыгъуиблым IущIэн Алиижь и дуней ихьащ и гуэншырыкъ лъапэр къихуауэ. Иджы, еплъ, сэрейуэ и пщIантIэр къихухьащ… Ялэхь, къыщIэгъэкI… КъыщIэкIыркъым. Азы алыхьым ещIэ сыт иджы абы ищIэр? И щхьэцышхуэр ижьрэ? Е данэ хидыкIрэ? Ялэхь, лэхь! КъыщIэкIыркъым, къыщIэплъыркъым. Ярэби, шыгъуэгу хадэм иту пIэрэ? СепщэкIынти абыкIэ. ПщIэнукъым, алыхьым жиIэр мэхъу жаIэ…

Исуф шыгъуэгумкIэ йопщэкI. Къетыкъуэ къохьэ, зыгуэрым ещакIуэ фIэкIа умыщIэну. Хьэщпакъым зыкъуегъэзагъэ.

КЪЕТЫКЪУЭ (кууэ мэщатэри). Уэху, дуней, дуней. ЕщIэ-къещIэ щымыIэу дэпсэуащэрэт. Хэт ищIэнт – «уей-уей!» – жезыгъыIэ Къетыкъуэ пщыжьыр хьэщпакъ къуагъым къуэтIысхьэну… А дуней, дуней, укъещэщэхыжатэмэ нэхъыфIт. Къетыкъуэхэ пащтыхь бжаблэм дитащ. Бытырбыху! Бытырбыху! Уэлахьэ! Иджы сыт, а дуней, дуней! Си пщылIу щыта хъыджэбзым хуиту сыIуплъэну сыхуитыжкъым…

Зеплъыхь.

Сыт сэ абы апхуэдизу сыщIехъуэпсар, сыт? И нэхэр жысIэнти, сыщымыуэм, тIэкIу зэблоплъыкI. ЗэблэплъыкIрэ? Хьэуэ, Къетыкъуэ, ар къыпфIэщIауэ аращ. Абы и нитIри, абы и нитIри! Уеплъыпэмэ пэтIинэщ. ПэтIинэ, Къетыкъуэ? Сыт щхьэ згъэузыр, уэлэхьэ, пэ гъуэзэджэ иIэмэ, псыгъуабзэу, занщIэу… И Iупэ цIыкIуитIыр-щэ? Балийщ, балийщ… дэпым хуэдэу мэжьэражьэ! Уэлэхьэ, сыщыуэмэ, и зы IупщIакIэр мащIэу, моуэ-щэ, тIэкIу ешэкIа хуэдэм… Хуэдэ, Къетыкъуэ? Уэлахьэ, хуэмыдэ-тIэ, Къетыкъуэ. И бгъэ цIыкIуитIыр-щэ, и бгъэ цIыкIуитIыр! А дуней, дуней, апхуэдэ бгъафэ ущIэмылъауэ улIэмэ – улIэпакъэ!

Къуажэм щхьэщоу азанджакIуэм и макъыр. Исуф къохьэж. Абы Къетыкъуэ илъагъуркъым.

ИСУФ. Ер зи унэм ихьэным щхьэ зилIэжрэ? Елъ ар, елъ ар! Мэжджытым сыкIуэн хуейщ. Къаблэмэр здэгъэза лъэныкъуэр тщыгъэгъупщэжакIэ, тхьэ дыгъыIэ, мы Iейм. Си нэмэзыщхьэ нэхърэ зэ, зэ закъуэ сыIуплъэжащэрэт мы си псэ закъуэм. КъыщIэкIауэ пIэрэ?

Зрегъэщэтэхри, хьэмбыIуу щысу, бжыхьым доплъ.

Ялэхь! Ялэхь! Сыкъолъагъу, гущIэгъу къысхуэщI.

КЪЕТЫКЪУЭ. (Исуф имыщIэу и щIыбагъымкIэ бгъэдохьэри бышкIэ и щIыбым тоуIуэ). Уа, ефэнды, сыт мыбдеж щыбгъейр?

ИСУФ (къэщтауэ). А-а, сэри… (Зыкъегъуэтыжри). Зыхэпхкъэ, азан джащи… нэмэз сощI…

КЪЕТЫКЪУЭ. Бжыхь джабэм укIэщIэсуи?

ИСУФ. АзанджакIуэм и макъ дэнэ деж щызэхэпхми нэмэз пщIыныр дурысщ.

КЪЕТЫКЪУЭ (зэрегъэщэтэхри). Абы щыгъуэмэ, ефэнды, сэри бдэсщIынущ нэмэз.

Я щхьэр бжыхьым етауэ тIуми нэмэз ящIу щIадзэ. ЗыщагъэщхъкIэ бжыхь дэплъыныр къагъанэркъым.

ИСУФ. Алхьэмшыкуралахь!

КЪЕТЫКЪУЭ. Уа ефэнды!

ИСУФ. Намэз утесу умыпсальэ. Дурыскъым.

КЪЕТЫКЪУЭ. Уигу хьэрэм къэкIмэ-щэ?

ИСУФ. Сыт хьэрэм?

КЪЕТЫКЪУЭ. Псалъэм и хьэтыркIэ – цIыхубз.

ИСУФ. Дурыскъым.

КЪЕТЫКЪУЭ. Дауэ хъунт?

ИСУФ. Дурыскъым, бэяу!

КЪЕТЫКЪУЭ (Исуф бгъэдокIуатэри). Iиманри дэнэ кIуэжын, ефэнды, ауэ, тхьэм щхьа къызжепIэн, бдэнтэкъэ, моуэ-щэ, къэрэкъэтинэу, бэрэтинагъуэу, щхьэцыпэдыкъуакъуэу, щхьэнтэм тесым тхьэрыкъуэрэ…

ИСУФ (хуэмыхьыжу). Щыгъэт, Къетыкъуэ!

КЪЕТЫКЪУЭ (аргуэру бгъэдокIуатэри). Щхьэнтэм тесым – тхьэрыкъуэрэ зиукъуэдиямэ – аслъэну, аслъэным и сокур и щхьэцрэ къырым бжьэхуцыр и щIыфэу…

ИСУФ (нэмэзым зэрытесу, и щхьэр щIым етауэ къокIий). Щыгъэт, Къетыкъуэ! А зы алыхьыр пщIэжмэ, щыгъэт.

КЪЕТЫКЪУЭ (бгъэдокIуэтапэри, Исуф хуэдэу езыми зегъэщхъри). МыIэрысафэр и нэкIурэ, и нэкIу цIыкIуитIыр сэху-сэплъу, уеплъ пэтми зумыгъэнщIу…

ИСУФ. Уа, Къетыкъуэ, алыхыьыр пщIэжмэ, алыхьыр пщIэжым щыгъэт. Гуэныхь къыдомыгъэхь!

КЪЕТЫКЪУЭ (къыщолъэтри). Гуэныхь, гуэныхь! Уи ажэжьыр мы бжыхьым щIупхар къыжыIэ мыдэ, гуэныхь.

ИСУФ. Уэ езыр емынэ талом укъихьа мыбы?

КЪЕТЫКЪУЭ. Уэ укъэзыхьа дыдэрщ сыкъэзыхьар.

ИСУФ. КуэдыIуэрэ мы унагъуэмкIэ укеъущэкIыу узолъагъу…

КЪЕТЫКЪУЭ. Жылэм нэмэз ящI, уэ мыбдеж хэт и хьэдэ щыбгъейр?

ИСУФ. Уэ бгъейр – согъейр.

Ибрахьим и макъ къоIур.

ИБРАХЬИМ.       Куржы къисхауэ,
                          Истамбыл къисшауэ…

ИСУФ. Матэкъуаншэр къокIуэ.

КЪЕТЫКЪУЭ. Абы и бзэгур здынэмыс щыIэкъым. Уэрэдрэ Iуданэу хэкум дырихьэнщ…

ИСУФ. Мо гуэщыжьымкIэ дыгъакIуэ.

КЪЕТЫКЪУЭ. НакIуэ, накIуэ, ефэнды.

(Къетыкъуэрэ Исуфрэ зыIурагъэх. Ибрахьим къохьэ, матэкъуаншэшхуэ иIыгъыу).

ИБРАХЬИМ (уэрэду жиIэу).

                            Куржы къисхауэ,
                            Истамбыл къисшауэ,
                            Уирэ-сирэ, япэ къэс, апэсы.
                            Хэт сыт есщэн,
                            Хэт сыт естын,
                            Уирэ-сирэ, япэ къэс, апэсы!

Уэрэдыр жиIэ зэпытурэ и хьэпшыпхэр дей жыгыжь къудамэхэм къыфIедзэ.

Дэнагъуэр зи щхьэцу, налкъутыр зи набдзэр къыщIэплъыркъыми. Сэ уэ иджыпсту укъыщIэзгъэплъын дэнэ къэна, укъыщIэзмыгъэлъэтым, бэзэр махуэм апэсы сыриуасэм згъэпцIаи!

Гуэлмэдын къуэлэнышхуэр Алийхэ я куэбжэм къырепхъух.

Моуэ, зэ закъуэ, и пыжьынэ цIыкIухэр къысIуплъатэм дуней мылъку нэхърэ нэхъ къэсщтэнт. Къыкъуэплъыт, си дахэ, къыщIэкIыт. Яхэдэ, си дахэ, Дарий бэху джанэ ухуей – мис. Урыс къатыр лъагэ нэхъ къапщтэрэ – мэ. ЩIыIузэфIэдзэ къыхэпхрэ – ууейщ. (Мэщатэри). А-а, Ибрахьим, Ибрахьим, щай фIыцIэу укъридзэркъым уэ абы. КъыщIэкIыркъым, къыщIэплъкъым…

Хъыджэбз гуп къолъадэ. Хъыджэбзхэм Ибрахьим къауфыхь.

ХЪЫДЖЭБЗХЭМ (уэрэду жаIэу).

                            Къуажэр зыхуэгуфIэу,
                            ФIыгъуэр къытхуэзышэу,
                            Ибрахьим,

ИБРАХЬИМ (уэрэду япедзыж).

                            А набдзэ къурашэу,
                            Яшэну хьэзырхэ,
                            Мис, фыхэдэ,
                            Мис, фыхэплъэ!

ХЪЫДЖЭБЗХЭМ. Сэху-сэплъу напэщыхуэ,
                            Уи щIыхуэ къыттемыхуэу
                            Къащтэ гуэлмэдын.

ИБРАХЬИМ.       Куржы къисхауэ,
                            Истамбыл къишауэ,
                            Уирэ-сирэ, япэ къэс, апэсы!
                            Хэт сыт есщэн,
                            Хэт сыт естын,
                            Уирэ-сирэ, япэ къэс, апэсы!

Хъыджэбзхэм хьэпшыпхэм зыхуадз.

ЗЫ ХЪЫДЖЭБЗЫМ. Мыр сысейщ.

ИБРАХЬИМ. Ей, зэ фытекIуэт!

ЕТIУАНЭ ХЪЫДЖЭБЗЫМ. Мыр сэ къыхызох.

ИБРАХЬИМ. Зэ! Зэ! Си хурэ пщэхухэ!

ХЪЫДЖЭБЗХЭМ (уэрэду).

                            IупэкIэ къытхуэнахуэу,
                            Хурэ къыджезыIэ,
                            Ибрахьим,
                            ГукIэ къытхуэбзаджэу,
                            БзэкIэ къытхуэубзэ,
                            Ибрахьим,
                            Дыножьэурэ жьы дыхъуащ,
                            Зэ дегъэплъыт, дыхэгъадэт,
                            Зыхэмыдэм дащыщкъым,
                            Ди напэ щытхуэну
                            Къащтэ напэщыхуэ,
                            Уи щIыхуэ къыттемыхуэу
                            Къыдэщэ гуэлмэдын!

ИБРАХЬИМ. А си хурэ пщэхухэ, фэращ сыщIэщахуэр, щауэхэм ящэхунхэ! Феплъ, фыхэдэ! Яд фыхуеймэ – мис дэнэпсу щэкIыщхьэ, фи нэр къыфIэнэу – мис мыр кашимырщ. Мис мы кIумпIецышхуэр Истамбыл IэщIагъэщ. ИгъащIэкIэ зепхьэну – дыжьын бгырыпхышхуэ. Мыдэ мы къатырыр – урысхэм я хьэтырщ. Феплъ, фыхэдэ! Фи адэ я жыпыжьхэр къэвунэщI, фи янэ я къуащIэжьхэр зэвгъэдзэкI.

Цоцэ къохьэ.

ЦОЦЭ. Мыр слIожь, япэ хэдэгъуэрэ мы Iейхэм щхьэ ялъыбгъэса?

ИБРАХЬИМ. Япэ къыпхуэзэм хуепсых жаIэ, ди гуащэшхуэ.

ЦОЦЭ. Зевгъэхь адэ псоми!

ЗЫ ХЪЫДЖЭБЗЫМ. Дэри дыщхьэхуитщ иджы…

ЕТIУАНЭМ. Дыхуитщ дыхэдэну!

ЦОЦЭ. ПщIылIхэр Iаха щхьа хабзэр Iаха. Япэу къуажэ гуащэр хэдэнщ. ИтIанэ – сэ. Дэ къыддэхуэIамэ – фи Iыхьэщ. Зевгъэхь жысIакъэ.

Хъыджэбзхэр йокIыж, я щхьэ фIэхуауэ.

Аркъым, уи пэжьыр нэгъуей хьэщпакъ хъужауэ, слIоу а Iей цIыкIухэр сияпэ уи матэ щIибгъэIэбэр?

ИБРАХЬИМ. А дуней нэхушхуэ, умыгубжь. КъакIуэ, къакIуэ, яхэдэ.

ЦОЦЭ. Сыт нэхъ къысхуэпхьахэр?

ИБРАХЬИМ. Мис мы кIумпIецышхуэр. Тумэн цIафтэ естащ.

ЦОЦЭ (кIумпIецым еплъурэ). Мыпхуэдэ дыдэ зы ермэлы гуэрым сомитхукIэ Гуащэм ирищащ.

ИБРАХЬИМ. Тумэн цIафтэ сIэщIигъэцIэфтакIэ, дыжьын сом ныкъуэкIэ тхьэ пхузоIуэ.

Гуэщым къыщIоплъ Къетыкъуэрэ Исуфрэ.

ЦОЦЭ (IэлъэщIыр зэтрелъхьэри). Дауэ сыщIэхъукIрэ?

ИБРАХЬИМ. Езы султан дыдэр къыптеплъатэмэ къыптелIэнт.

ЦОЦЭ. Султаным и сэрейм дэсхэр, зий, сэ нэхърэ зэрынэхъ хьэфотэ щыIэкъым.

ИБРАХЬИМ (еубзэу). Уэ хуэдэ дэсыхэкъым абы, си хужьышхуэ, си тIэтIэшхуэ!

КЪЕТЫКЪУЭ. Уа ефэнды, яплъыт, яплъыт а тIум. А дуней, укъещэтэхыжатэмэ нэхъыфIт.

ИСУФ. Мы си нитIыр сиIэжым зыр Ибрахьимщ, ауэ адрейр… Ярабин, ар хэт хъуну?

КЪЕТЫКЪУЭ. Адрейри? Адрейр… уи фызыращ, ефэнды.

ИСУФ. Iау, ар дауэ хъунт?

КЪЕТЫКЪУЭ. Алыхьым жиIэр мэхъу, ефэнды, алыхьым.

ЦОЦЭ. Султаным фызищэ иIэу жаIэ. Ар пэж?

ИБРАХЬИМ (IэлъэщIым телъэщIыхьыурэ). Абы и фызищэр сыт уэ зы тIэтIэшхуэм уэлъытауэ. Мыпхуэдэ щхьэц абыхэм ятет? Уэ удомбракъыбгъэщ! Мыпхуэдэбгъэ дэнэт а хьэдэу зытегъуахэм къыздрахынур? А уи нитIыр-щэ? (ЛъэныкъуэкIэ). Гъуэм ис благъуэр къизышщ…

ЦОЦЭ. Дауэ жыпIа?

ИБРАХЬИМ. Зэ IуплъэгъуэкIэ укъэзыгъэнщI…

КЪЕТЫКЪУЭ (гуэщым къызэрыщIэплъхэу). Елъыт, елъыт, ефэнды.

ИСУФ. Сыт сеплъмэ, IэлъощI трилъхьэу аращ.

КЪЕТЫКЪУЭ. Пхутемыхыжу трилъхьэ уигъэлъагъуным, уэлэхьэ, ефэнды, зэ умыпIащIэ.

ЦОЦЭ. КIэщIу, сыт мыбы жыпIэнур?

ИБРАХЬИМ. Къызэпт и уасэщ, си дахэшхуэ.

ЦОЦЭ. НакIуэ-тIэ.

ИБРАХЬИМ. Дэнэ?

ЦОЦЭ. Унэм… сэ цIыплъ хъужауэ зы мэрэмэжьей пхуэсщIащи… уэрыншэу тесчынукъым кIэдащхьэр.

ИБРАХЬИМ. Езыр-щэ?

ЦОЦЭ. Ар сыт? ЦIыкIущэщи щызмыгъуэтыжыххэр нэхъыбэщ. НакIуэ, уэ усондэджэрщи унэ уихьэ-уикIми зыми зыри жиIэнукъым.

ИБРАХЬИМ. СынакIуэмэ, сынакIуэщ.

ЦОЦЭ. Сэ зы мэрэмэжьей пхуэсщIащи… НакIуэ, накIуэ…

Ибрахьимрэ Цоцэрэ йокI.

КЪЕТЫКЪУЭ. МухьэрэбымкIэ ирашэкI жыхуаIэм хуэдэкъэ ар, ефэнды?

ИСУФ. Ар сондэджэрщ, Iэджэ и дэуджэгъущ…

КЪЕТЫКЪУЭ (губжь щIэту). Уэ мыбдеж ущымыуджу, а уи фызу ягъэуджыну ирашэжьам кIэщIу иужь иувэ.

ИСУФ. Пэжуи?

КЪЕТЫКЪУэ. ЛIыгъэ-фызыгъэм джэгу хэлъкъым. Уэлэхьэ, ар абы ауэ сытми иримышэжьакIэ…

ИСУФ. Iау! А си фызри, а нэжэсри, хъыдан кIапэ щхьэкIэ пхуимыщIэн щыIэкъым…

КЪЕТЫКЪУЭ. Куэд жумыIэу мэ си фокIэщIыжьыр. Еуэ ади – тIури зэтегъащхьэ.

ИСУФ. Сэ мыпхуэдэ си гъащIэм згъэуакъым. Къащтэ мыдэ уи къамэр.

КЪЕТЫКЪУЭ. Си къамэр уэ нэхърэ нэхъ инщ, пIэщIиIуэнтIыкIынщи ежьэжынщ. (ФокIэщIыр хуешийри). Мыр нэхъыфIщ, егъапщи – тегъащхьэ адэ.

ИСУФ. Мыр къызрагъапкIэ къудей сщIэркъым.

КЪЕТЫКЪУЭ. Сэ мыдэ къыпхуэзгъэпкIэнкъэ, ар Iуэху. (Исуф ирегъэлъагъу фокIэщIыр къызырагъапкIэр). Мис моуэ щIыи, мис мы кIакхъур…

ИСУФ (фокIэщIыпэм IуоцIэфтри). Эй, эй, зэрымылъ-къолъэт жаIэ. Тхьэр пщIэжмэ, адэкIэ ехьэкI.

КЪЕТЫКЪУЭ. Моуэ щIыи – мыр щIэчи – баргъ!

ИСУФ. Къащтэ мыдэ, алыхьым жыхуиIэр хъунщ.

КЪЕТЫКЪУЭ. ЕпIэщIэкI, ефэнды, епIэщIэкI. А тIум я Iуэхур здынэсар пщIэнукъым.

ИСУФ. Ялэхь, дыкъолъагъу, гуэныхь къэсхьым къысхуэгъэгъу.

КЪЕТЫКЪУЭ. ЕпIэщIэкI, ефэнды!

Исуф фокIэщI гъэпкIар иIыгъыу йокIыж. Къетыкъуэ уэрэд къыхедзэ.

                            А си къэрэкъэтинэу,
                            Си бэрэтинагъуэ,
                            Си щхьэцыпэ дыкъуакъуэу
                            Къетыкъуэ ей хъун закъуэ,
                            Зэ къыщIэкI, зэ къыщIэплъ!

Хуэмыхьыжу щхьэгъубжэмкIэ доплъ. Али къохьэ.

АЛИЙ (лъэныкъуэ зещIри). Iау, мыр слIожь, мы ди къуажэ пщыжьыр сытым къытхуихьа?

КЪЕТЫКЪУЭ. ЩIэскъым. Шыгъуэгу хадэм имыту пIэрэ? Моуэ-щэ, зэ сыIуплъащэрэт…

ХадэмкIэ йокIуэкI.

АЛИЙ. Ей, Али цIыкIу, умыбэлэрыгъ, уи хадапхэр хъумэ. (Къетыкъуэ уэрэдыр жиIэурэ къегъэзэжри аргуэру щхьэгъубжэмкIэ доплъ. Абы и уэрэд макъым зэдищIу Алии къыхедзэ. Къетыкъуэ къощтэ).

Зи щIыхьыр лъапIэу зи напэр хужь ди пщыжьыр сыт гуфIэгъуэм укъысхуихьа?

КЪЕТЫКЪУЭ (зыкъегъуэтыжри). Си пщылIу щытахэм я унагъуэ сокI-сохьэ, соплъ фызэрыпсэум. Мис иджы уи деж сыкъэсати уи бжыхь тIэкIум сыригуфIащ, ауэ уи унэр – унэ хъужкъым. ЕщIащ, къебэ-небэщ, нобэ-пщэдейщ.

АЛИЙ. ЕщIащ, зиусхьэн, къебэ-небэщ, нобэ-пщэдейщ.

КЪЕТЫКЪУЭ. Мо уи бэкхъри – бэкхъ хъужыркъм.

АЛИЙ. Хъужыркъм, зиусхьэн.

КЪЕТЫКЪУЭ. Мо уи хьэщпакъри къепэзэзэхащ.

АЛИЙ. Къепэзэзэхащ, зиусхьэн, къепэзэзэхащ.

КЪЕТЫКЪУЭ. А псоми щIэгъэкъуэн хуейщ, щIэгъэкъуэн.

АЛИЙ. Хуей, зиусхьэн, хуейщ.

КЪЕТЫКЪУЭ. Сэ жыхуэсIэ щIэгъэкъуэныр пщIэрэ уэ? Моуэ-щэ, ещIэ-къещIэ хэмылъу, тегъэщIапIэу уиIэу, ибгъэщIи-хэбгъэщIи мыхъужыну…

КЪЕТЫКЪУЭ. Щхьэщэхуж уасэр сыт щыгъуэ къыщызэптынур?

АЛИЙ. МыбыкIэ сопхъуэ, мобыкIэ зызодз… Згъуэтыркъым, дэнэ мыгъуэм къисхын?

КЪЕТЫКЪУЭ. Егупсысын хуейщ абы, Али, егупсысын. Моуэ-щэ, ещIэ-къещIэ хэмылъу, щIэгъэкъуэн гуэр уиIэн хуейщ.

ФокIэщI уэ макъ къоIур.

АЛИЙ. Хэтхэ я фызышэ нобэ?

КЪЕТЫКЪУЭ. Хэту щытми зыгуэр IуипIащ. И ахърэт тхьэм дахэ ищI. мы дунеижьыр гуэныхьщIапIэу, ещIэ-къещIэу зыIылъщ езыр. (Абы жиIэхэр Али къыгурымыIуауэ и жьэр иущIауэ йоплъри щытщ). ГуэныхьщIапIэу, Али… СыкIуэнщи дыуэщIым зыхуэзгъэхьэзырынщ…

Къетыкъуэ йокIыж.

АЛИЙ. СIуэнщ, мы ди пщыжьу щытам зыгуэрхэр къыхуэткIэ. Сэ хэтхэ я фызышэ? – зызоIэри соупщI. Езым – мы дунеижьыр гуэныхьщIапIэу зэIулъщ-жи. СIуэнщ, хухэту. (Хогупсысыхьыжри). СIуэнщ, хухэмыту.

ЩIэгъэкъуэн, щIэгъэкъуэн ухуейщ жыхуиIам а бзаджэжьым, дауи, зыгуэр къыримыхыу къыскъуидзакъым. Хьэр дзакъэм къупщхьэ хуадз… Сыту пIэрэ, абы щIэгъэкъуэн, щIэгъэкъуэн жыхуиIэр? А-а, гурыIуэгъуэщ, гурыIуэгъуэщ. Си дыгъэ къыкъэкIыгъуэр къэсауэ пIэрэ? ЩIэгъэкъуэн, и? Iуэху иризепхьэ хъунущ…

Исуф къолъадэ, фокIэщIыр пIийуэ иIыгъыу.

ИСУФ. Уа, Къетыкъуэ, Къетыкъуэ, мэт, зэ схуэузэдыжыт мыр. (Зеплъыхь. МэтIыс. ФокIэщIым техъущIыхьу щIедзэ). Емынэ унэ ухъуныр ууэн хьэзырти, алыхьыр зэуэныр. Си жыг хадэм иришауж, жьауэм щIэсу, езы нэжэсыр щхьэщыту махъсымэ иригъафэт. Ар улIу пхуэшэчын?! Зэрыслъагъухэу сыкъащтэри мы емынэр сIэщIэхури – баргъ! Армыратэмэ, си алыхьщ, тIури зэтезмыукIэтэмэ. Сыт сэ абы и бэлыхьым зезгъэукIын щIыхуейр? Е бынкъым, е щэнкъым. Адэ лIэужьыншэу сыкъигъэнэнущ мы уэгъурсызу мылъхуэжыныр къызыхуэкIуам. Зы цIыкIу къудей иджыри къэс къыхуэлъхуфакъым. ХьэдагъэкIэ къилъхун! (И Iэхэр ину зэгуепхъури). Езыр мыхуэдиз, мэкъу пыпхъуэ хуэдиз, мэхъу, сэ абы зы Iэмбатэу сыпэхъукъым. И Iэблэ къыптрилъхьэмэ – мэкъугу къыптеукIурия хуэдэщ… А лIэун, гъуэлъыпIэ къудейкIэ сыпэлъэщыркъым… Нэгъабэ абы и щыпэгъэ Псыхуабэ къыхуисшакIэт зы пхъэ гъуэлъыпIэшхуи – мазищ хурикъуакъым, зэхигъэщэщащ. Абы иужькIэ, тездзэри, Налшыч къалэ сыкIуэри, нэгъуэщI зы къыхуэсшати – ари зэпкъыриудри хыхьэжащ. Мы Арысеишхуэм ар зэрыхуэн гъуэлъыпIэ, тхьэ дыгъыIэ, измыгъуатэкIэ. Иджы, алэхьэ, сщIэнур сымыщIэ… Арысеишхуэм гъущIу илъыр мы алыхьым игъэбэгъуаи хурикъууэ щытмэ, Тэрч гъущI лъэмыж тралъхьэну гъущIыкIэ-фэщIыкIэ зыкъом къашауэ жаIэри, сыкIуэу, сайлъэIууэ, а гъущIыкIэ-фэщIыкIэхэм зы гъуэлъыпIэ си фыз домбейм щхьэкIэ къыхезмыгъэщIыкIмэ, сщIэнур сщIэркъым… Жылэм яфIэтелъыджэщ мы си емынэжьыр. Зэ Шэт къалэ сшати къэзылъагъу къэзакъхэм я пащIэкIэхэр паIуэнтIыкIыурэ пафыщIыкIыжыгъащ… Хуейт ар, езыр зырашэми хъууэ, сэ къэсшэн имыдэу. Уз угъуэт!

Гуащэ къохьэ.

ГУАЩЭ. Хэт мыгъуэ а хьэм ебгъэхьыр, ефэнды?

ИСУФ. Мис а уи зэхэтIэтIэжаращ.

ГУАЩЭ. Пхуэмышэчыжура?

ИСУФ. Схуэшэчыжыркъым, алыхь, схуэшэчыж. Мы си Iуэхум зэ кIэ ет.

ГУАЩЭ. Къащтэ, ефэнды, дыщэ-дыжьын кIанэу.

ИСУФ (и жыпым ахъшэ жьгъыру макъ ирегъэщIри). Ар мис, Гуащэ.

ГУАЩЭ. Ар хьэзырмэ, адрейр си IэщхьэкIитIщ.

ИСУФ. Алэхьэ, Гуащэ, ухущIемыгъуэжын… Мис дыщэ-дыжьын кIанэ защIэу. ЕужьэрэкI уэ, еужьэрэкI, а зы алыхьым и нэфI зыщыхуэн!

Исуф йокIыж.

ГУАЩЭ. А къуацэ цIыкIур щыуджыр плъагъуркъэ. Уи щхьэ узкъым сэ къызэфыкIыр, си IэщхьэкIитIщ… Ди пщылIу щыта Али и пхъур уэ къозгъашэм – уасэфI щIэптынщ, а уэ щIэптар – щхьэщэхуж папщIэ сэ къаIисхыжынщ, ефэнды. Уи дыщэ кIанэхэр сысей хъуауэ уэзмыгъэлъагъум – IэщхьэкIитI спыткъым, сыгуащэкъым.

Диснэху унэм къыщIож.

ДИСНЭХУ. А, жэнэт! Уэ ди гуащэу напэхужькIэ тхьэм дызыхуихьыжынур сыт фIыгъуэм укъытхуихьа?

ГУАЩЭ. Зыгуэрым хуэмыгъуэми, и щхьэ и фIыгъуэ Iуэхущ, Диснэху.

ДИСНЭХУ. Неблагъэ унэмкIэ.

ГУАЩЭ. Мы жьауэр нэхъ къызощтэ.

ДИСНЭХУ (и бостей кхъуакIэмкIэ йосэбауэри тIысыпIэр Гуащэ хуегъэкъабзэ). Зыгъэпсэху, си Гуащэ нэху.

ГУАЩЭ (мэтIысри). Дауэрэ фыпсэурэ-тIэ, Диснэху?

ДИСНЭХУ. Уи IэужькIэ, зи узыгъуэр кIуэдын.

ГУАЩЭ. Щхьэщэхуж уасэ тIэкIухэм яужь фит?

ДИСНЭХУ. Дэнэ мыгъуэм къитхын, си гуащэ дыщэ. МобыкIэ допхъуэ, мыбыкIэ допхъэр. Зыри дгъуэтыркъым.

ГУАЩЭ. Зыгуэр къыфхуэзгъуэтын щхьэ къэвмыгъуэтрэ?

ДИСНЭХУ. Дэнэ къитхыу?

ГУАЩЭ. Мис мо унэм щIэс фи тхьэIухуд нэ закъуэм хъун хуэдэлI къыхуэвгъуэти – псори зэфIэкIащ. Хъыджэбзым и уасэр – щхьэщэхуж уасэ фхуэхъунщ.

ДИСНЭХУ. Ан-на, ар иджыри сабийщ.

ГУАЩЭ. Сабийщ-жи. Сэ сыкъыщашам, алыхь, илъэс пщыкIущым сыфIэмыкIагъэнт.

ДИСНЭХУ. Ан-на, сыт жыпIэр, сэ сщIэжыркъэ, си гуащэ дыщэ, уэ укъыщашар… ФIы дыдэу утIыгъуэжауэ укъашащ, алыхь.

ГУАЩЭ (ар быдэу зэхищIауэ). Си IэщхьэкIитIыр си тхьэлъанэщ, а фипхъу щхьэдзасэм нэхърэ зы махуэкIэ сымынэхъыжьа!

ДИСНЭХУ (шынэжауэ). Унэхъыжьакъым, унэхъыжьакъым, си къупщхьэ гуащэ.

ГУАЩЭ. Фи пхъум къыщIоупщIэ лIы бэлыхь.

ДИСНЭХУ. А, жэнэт! Тхьэм фIым щIигъэупщIэ. Хэтыну-на?

ГУАЩЭ. Си гуащэ напэ абы темыукIытыхьыжу ар къыщывжиIэкIэ – лIым и лIыжщ. Пэжщ, ар «уей-уей» жезыгъыIэ лIэкъуэлIэшхэм ящыщкъым, ауэ фэ фхуэдэуи пщылIхэм къалъхуакъым.

ДИСНЭХУ. А, жэнэт, хэтыну ар, си гуащэ дыщэ? КъызжыIэт.

ГУАЩЭ. АпхуэдэлIи! Апхуэдэ малъхъи!

Хъани къохьэ.

ХЪАНИ (жыжьэу къыщыту). Модэ мо кIыгугур къыздэса! Сэ схуэдэ гуащэ хэкум ис – жыхуиIэщ. Догуэ, догуэ, сэ уэ тIуанэ птезмышэм ямышэнрэ къэзмышэнрэ алыхьым къыстрилъхьэ! (ФызитIым ябгъэдохьэ).

ДИСНЭХУ. Къеблагъэ, Хъани.

ХЪАНИ. Сыт ухуэдэ, пщIыхьэпIэфI зыхуэслъагъун, ди къуажэ гуащэр?

ГУАЩЭ (тIэкIу мащIэу зеIэтри). Тхьэрразы къыпхухъу, Хъани.

ХЪАНИ. Фи выжьым Анзорхэ я гуужьыр къепыджауэ зэхэсхати Iейуэ си жагъуэ хъуащ.

ГУАЩЭ (мэтэджри). Къепыджащ, къепыджащ, алыхь.

ДИСНЭХУ (хуэгумащIэу). А, жэнэт, ауэ сытми выт ар. Хуэдэ жылэ псом дэттэкъым…

ХЪАНИ. Алыхьым зыри къывэмыпыджыжу фигъэпсэу.

ГУАЩЭ (мэтэджри). Тхьэрразы къыпхухъу…

ХЪАНИ. Фи хьэкъэрэжьыр лIауэ зэхэсхати Iейуэ си жагъуэ хъуащ-на…

ГУАЩЭ (аргуэру мэтэджри). ЛIащ, алыхь, лIащ…

ДИСНЭХУ (гущIыхьэу). А, жэнэт, ауэ сытми хьэкъэрэжьт ар. Хуэдэ хьэблэ псом дэттэкъым…

ХЪАНИ. Iейуэ си жагъуэ хъуащ, Iейуэ-на…

ГУАЩЭ (щIагъыбзэу). Тхьэм ди хьэкъэрэжьым укIэлъигъэпсэу!

ХЪАНИ (тIысыурэ). А-а, Диснэху, сэ ныжэбэ уи пхъум зы пщIыхьэпIэ бэлыхь хуэслъэгъуащи, а ахърэтым сызыхьын, тхьэм къуигъэхъулIэ.

ГУАЩЭ. Къабыл ухъу!

ХЪАНИ. Мы дунейр зи Iэмыр, си пщIыхьэпIэр сыт щыгъуи къабыл мэхъу. Фочэуэшхуэ къыптращIауэ, фитонхэр зэщIэщIауэ, нэгъуей хъыринэхэр зэпеуэу, удж зэпеуэхэр яIэту, уэрэдымрэ пшынэмрэ зэщIэтыжу, а пщIыхьэпIэфI зыхуэслъэгъуа, а дуней, уи Гулэ дахэр уэркъ щауэхэм зыIэпахт! Ауэ сытми лIыт ар зыхуашэр! Къуажэр – зыгъэкъуажэт, хэкур зыгъэбжьыфIэт, пащтыхь бжаблэм къилындыкIт!

Цоцэ къохьэ.

ЦОЦЭ (жыжьэу, къыщыту). А, сыщIаулъхьэж… Модэ мо нэжэситIыр… А тIур зыхуещэр гурыIуэгъуэщ.

Фызхэм ябгъэдохьэ.

ХЪАНИ. А пщIыхьэпIэфI зыхуэслъагъун…

ЦОЦЭ (зэпеудри). Джэд нэф ху и пщIыхьщ. ТекIуэт!

ЗанщIэу зрегъэщэтэхри къыхедзэ.

А, Диснэху, слIожь уи мурадыр, мобы щIэсыр дэтIыгъуэжыху дэбгъэсыну?

ДИСНЭХУ. Ан-на, ар сабийщ иджыри.

ЦОЦЭ. Фадэр куэдрэ щытмэ – мэжабзэ, цIыхубзыр куэдрэ дэсмэ – мэутхъуэ. Ар пщIэрэ уэ?

ДИСНЭХУ. СощIэ, сощIэ мыгъуэ.

ЦОЦЭ. Сэ къеущэкI-неущэкI куэд сщIэркъым… Уи пхъур къащтэ мыдэ, файдэ, файдэшхуэ иIэу изгъэсыкIыфынущ. Ар зэстыну лIыр – ауэ сытми лIы! Ахъшэм къызэгуеч!

ХЪАНИ. Узыужэгъуэным и мылъкур ахъшэ ухъу. Сыт ахъшэ пкъуэлърэ уи лъэр имытыжмэ? ЛIым лIыфэ къытезыгъэуэжыр къызыхэкIа лъэпкъырщ. Ар уэркъмэ, ар лIэкъуэлIэшмэ, ар къуажэпщмэ – мис аращ благъэ жыхуаIыжыр!

ГУАЩЭ. И диныр къабзэу, къурIэныр ищIэу – алыхьым къуит, Диснэху, апхуэдэ благъэ!

ЦОЦЭ. Нэмэзлыкъым тесрэ шы тесыкIэ къудей имыщIэу – Iух, тхьэм щхьа…

ГУАЩЭ. ЗекIуэкъым иджы, законщ къызэрахьыр, Цоцэ.

ЦОЦЭ. Iух тхьэм щхьа! (Диснэху Iуеш лъэныкъуэкIи къиуфэрэзыхьу уэрэду къыхедзэ).

                            А Диснэху, Диснэху,
                            Си нэ нэхуу, си псэ закъуэ,
                            Ухуей уэ малъхъэ
                            Истамбыл кIуэрэ къигъэсу,
                            Урысейм ихьэм – къишэу,
                            Ахъшэу иIэр пхуэмыбжу,
                            Жыпу щIэтыр жьгъыру-жьгъырууэ.

ДИСНЭХУ. А, жэнэт, сыхуейщ.

ГУАЩЭ. Iух тхьэм щхьа! (Диснэху къепхъуатэри лъэныкъуэкIэ Iуешри).

                            Уа Диснэху, Диснэху,
                            Си нэ нэхуу, си псэ закъуэ,
                            Ухуей уэ малъхъэ
                            Махъшэм тесу Мысыр щыIауэ,
                            КъурIэнаджэрэ цIыху гъуэзэджэу,
                            Жылэр зэджэр арауэ?

ДИСНЭХУ. А, жэнэт, сыхуейщ, сыхуейщ, си тIасэ.

ХЪАНИ. Iух тхьэм щхьа. (Диснэху къыIэщIеудри Iуеш).

                            Уа Диснэху, Диснэху,
                            Си нэ нэхуу, си псэ закъуэ,
                            Ухуей уэ малъхъэу
                            Хъуэхъухэр зыхуаIэт,
                            Лъэпкъым хуэIэтащхьэу
                            Къуажэм лIыщхьэу дэс?

ДИСНЭХУ. А, жэнэт, сыхуейщ, сыхуейщ, си тIасэ.

ЦОЦЭ (Диснэху ирелъэфажьэри).

                            Сэ жыхуэсIэр – сондэджэрщ.

ГУАЩЭ (Диснэху къырелъэфажьэри).

                            Сэ жыхуэсIэр – ефэндыщ.

ХЪАНИ (Диснэху Iуелъэфри).

                            Сэ жыхуэсIэр – къуажэ пщыжьырщ.

ЦОЦЭ (Диснэху абы къыIэщIеудри).

                            Сэ жыхуэсIэр – Ибрахьимщ.

ГУАЩЭ (Диснэху абы къытрехыжри).

                            Сэ жыхуэсIэр – Исуфщ.

ХЪАНИ (Диснэху абы къыIэщIехыжри).

                            Сэ жыхуэсIэр – Къетыкъуэщ.

ДИСНЭХУ (и щхьэр унэзауэ). Алыхь вжесIэнури сымыщIэ… Си щхьэр мэджэрэз…

Фызищыр лъэныкъуэ зэрызыхэкIэ йокIыж.

ДИСНЭХУ. А мы къызыщIэбатэ къомым е фIыгъуэ дыхуишэн, е емынэ унэ дищIын… (Маджэ). А Гулэ, Гулэ! Тхьэгуащэ и лъагъуэ закъуэм теувэн, Гулэ, мыдэ къакIуэт.

Гулэ къыщIокI. Абы и дахагъым узэригъэплъыркъым.

Къыплъохъу, жылэр къыплъохъу, си Дуней нэху закъуэ.

ГУЛЭ. Хэт, нынэ?

ДИСНЭХУ. Зыр сондэджэрщ.

ГУЛЭ. Дауэ хъунт!

ДИСНЭХУ. Адрейр – ефэндыщ.

ГУЛЭ. Алыхь-алыхь!

ДИСНЭХУ. Ещанэр – пщыщ.

ГУЛЭ А дуней! Хэт имылъагъунрэ пщы гуащэ сыхъуауэ!

ДИСНЭХУ. А, жэнэт, Быхуэ зэгуэцIычынт, Сэчинат зэкIуэцIытхъынт!

ГУЛЭ. Абы щыгъуэ, нынэ, а псоми замыщIэжу къыунэ!

ДИСНЭХУ. А жьэ мыгъуэ!

ГУЛЭ. «А сипхъу гъуамэ» – щIыгъужыт, нынэ. Хъунщ, нынэ, уи хьэтыр слъагъунщи, щыми садэкIуэнщ.

ДИСНЭХУ. Сыт-на жыпIэр?

ГУЛЭ. Хэт а щым я нэхъыжьыр?

ДИСНЭХУ Пщыращ.

ГУЛЭ. Пщыжьым сыдэкIуэнщи, нэгъуэщIхэм сапылъурэ зыгуэзгъэп-зыгуэзгъэудурэ зы илъэсым згъэлIэнщи – ефэндыжьым щIезгъэлъхьэжынщ…

ДИСНЭХУ. А си гуIэгъуэжьт!

ГУЛЭ. Абы иужькIэ, ефэндыжьым сыдэкIуэнщи нэщI симыхьэурэ, нэмэз хуэзмыщIурэ алыхьыр имыщIэжу къэзгъэнэнщи и нэ лъэныкъуэр къижу ари згъэлIэнщ…

ДИСНЭХУ. А си гуIэгъуэжьитI мыгъуэщ…

ГУЛЭ. Абы иужьыжкIэ, сондэджэрыжьыр къысIэрыхьэнщи, къихьыр – фIэсхьыжурэ и мылъкур фIэсшхынщи, пыIэ къуацэ закъуэу, и гъуэншэдж пхалъэ къихуауэ уэрамым дэзыутIыпщхьэжынщ, зэрымылъ фалъыркъэбу и щхьэр фIэлэлу. Япэ къэсыр къытеубжьытхэу.

ДИСНЭХУ. А си гуIэгъуэжьищ мыгъуэ!

ГУЛЭ (ину мэдыхьэшхри). Абы иужькIэ, нынэ.

ДИСНЭХУ (магъ, мабжэ). А зы алыхьыр пщIэмэ, абы фIумыгъэкI…

Гулэ къикIуркIурыкIыу хадэм йолъадэ. ХьэмэшыпхэмкIэ Алий къыкъуокI.

АЛИЙ. СлIожь ар щIэтхъэр, и хьэм бажэ къиубыда?

ДИСНЭХУ. Напэ хужькIэ дызыхуэзыхьыжын, къиубыдащ, алыхь.

АЛИЙ. Ей, фызыжь щхьэматэ, моуэ-щэ, нещIэ-къещIэ хэмылъу жыIэт.

ДИСНЭХУ. Ди пхъум жылэ къылъохъу!

АЛИЙ (гуфIэщауэ). И, дауэ жыпIа?

ДИСНЭХУ. Зыр сондэджэр Ибрахьимщ.

АЛИЙ (ину и Iэхэр зэкIэщIехри). Уи, уэ! СохъулIэ!

ДИСНЭХУ. Адрейр – Исуф ефэндырщ.

АЛИЙ (гуфIэщауэ, къафэ щIыкIэу). УеI, уеI, соунэ!

ДИСНЭХУ. Ещанэр пщIатэмэ, зыхэптIэнт.

АЛИЙ. Хэт, хэт?

ДИСНЭХУ. Къетыкъуэ пщыжьырщ.

АЛИЙ (гуахъуэр щIым хетIэри абы зыхухитIэу). УэI, уэI, уэI, псоми я ней! Я ней, я ней! НакIуэ псынщIэу, фызыжь, Iуэхур нэхъ зэрыхъунум унафэ тетщIыхьынщ, моуэ-щэ, къещIэ-нещIэ хэмылъыжын хуэдэу. Эй, мы си тхьэжьри! ИщIат зыгуэр дэркIэ къызэрыкъуэкIынур…

ТIури унэм щIохьэж. Тэлай докI, пшыналъэм гущIыхьэу, ауэ псэхугъуэ щIэлъу зеузэщI. Гулэ хадэмкIэ къыхокIыж.

ГУЛЭ. Зы мурад мыгъуэхэр сэ къысхуащIащ. Щхьэхуит дащIа щхьэкIэ дигу-ди псэ дыхуитыжкъым. Сыту зэман мыгъуэ, сыту зэман гъуамэ… Сырат…

Мусэбий къохьэ.

МУСЭБИЙ. Сыту унэщхъей.

ГУЛЭ. Сынэщхъейкъыми, си тхьэжыгъуэ махуи…

МУСАБИЙ. Ар сыту?

ГУЛЭ (зэм ауан, зэми губжь щIэту). Сыт сэ сыщIэнэщхъеинур? Сыт схуэмыгъуэтыр? КIумпIецышхуэхэр къызэпхъуэкIауэ, шылэмрэ данэмрэ сыхэсу, сызыхуей хугъуэр къызэщэщэхрэ, мыбыкIэ сыIэбэм къызащэу, мобыкIэ сыIэбэм къызату сыпсэумэ бдэнкъэ?

МУСАБИЙ. Уэлэхьи, ар хъунутэмэ, ауэ… къызгурыIуэркъым – ар, дауэ?

ГУЛЭ. Сохъустэхэр къэсрэ зэчыр схужаIэу, си Iэнэм телъым жылэр къехъуапсэу, сыкъурIэнаджэрэ сызэджэм жэрыгъэцIывкIэ къигъазэу – ар бдэнкъэ?

МУСАБИЙ. Уэлэхьи, содэм, ауэ… къызгурыIуэркъым, ар дауэ?

ГУЛЭ. Дауэ? Дауэ? Къыслъохъухэ. Сат.

МУСАБИЙ (къэщтауэ). Хэт?

ГУЛЭ. Зыр – сондэджэрщ.

МУСАБИЙ. Iау…

ГУЛЭ. Адрейр – ефэндыщ.

МУСАБИЙ. УэI…

ГУЛЭ. Ещанэр – пщышхуэщ.

МУСАБИЙ. ОхьэI…

ГУЛЭ. Аращ. Уэ – дауэ, дауэ?..

МУСАБИЙ (мэгузэващэри и пыIэр щхьэрепхъуэтри щIым тредзэ. ЗанщIэу йощэтэхри и пыIэ къуацэм тотIысхьэж). Уэлэхьи, дыкъэсэхыжтэмэ! Сыт гущэр ди Iэмал иджы? Сыт тщIэнур? Дауэ дыхъуну?

Сценэр мэукIыфI. Адыгэ къуажэжьу чэщей пIащIэм тещIыхьар къоунэхуж.

 

ЕТIУАНЭРЕЙ ЗЕУЭГЪУЭР

Псори къыщыхъур япэ теплъэгъуэр щекIуэкIа щIыпIэрщ. Пщэдджыжь гъуэзэджэщ.

ИСУФ И НЫБЖЬЫМ. Ялэхь, ялэхь, гущIэгъу тIэкIу… Ныжэбэ жэщыр Гулэ си пщIыхьу згъэкIуащ. КъурIэныр сщигъэгъупщэжащ. А джыдэ мыгъуэ, моуэ, зэ, зэ мыгъуэ… Дэнэ щыIэ мы алыхьыр зэуэн Гуащэ?

Исуф и ныбжьыр мэкIуэдыжри, нэгъуэщI лъэныкъуэкIэ Ибрахьим и ныбжьыр къыщохутэ.

ИБРАХЬИМ И НЫБЖЬЫМ. Къэсхьри, къэслъэфри убгъэдэслъхьэн гущэт, си тхьэрыкъуэ пщэху цIыкIу. Ныжэбэ жэщым си нитIыр схузытелъхьакъым. ЩIэтщ си нэгум, схуигъэхуркъым си гум. Моуэ зэ, зэ гущэ… Дэнэ щыхэтыр мы Цоцэу кхъуэцыр къызытекIэныр?

Ибрахьим и ныбжьыр мэкIуэдыжри, нэгъуэщI лъэныкъуэ гуэркIэ Къетыкъуэ и ныбжьыр къыкъуощ.

КЪЕТЫКЪУЭ И НЫБЖЬЫМ. А дуней, дуней! Укъещэщэхыжатэмэ арат. Къуажэ пщыжьыр делэ хъунум нэпхусащ уэ хъыджэбзыжь цIыкIум. Ныжэбэ жэщым щэней сыкъехуэхащ гъуэлъыпIэм… СыIэбэурэ. А дуней, дуней, моуэ зэ, зэ закъуэ гуIэ… Дэнэ щыкIуэдар мы Хъании? Хэт и хьэдэ игъейр абы?

ГущIэр игъэуджу пшыналъэм зыкъыщIещIэ. Утыкур зэщIонэхукI.

АЛИЙ (и нэпIащхьэхэр бэгауэ унэм къыщIокI). Сыжеифыркъым. Еуэ сотIахъуэ, еуэ сотIахъуэ. Гузэвэгъуэм сигъэтIахъуэурэ бэгу сыхъуащ. (Ину маджэри). Эй, дэнэ ущыIэ, фIыгъуэу щыIэр зи пащхьэ иралъхьэн?

ДИСНЭХУ (унэм къыщIэкIыурэ). Сыт къэхъуар?

АЛИЙ. Мы си щIыбым тIэкIу къетIэхъут. Машхэ, хьэм яшхыжыныр.

ДИСНЭХУ. Иджыпсту.

АЛИЙ. АтIэ, сыт унафэу тщIыр?

ДИСНЭХУ. Уэ пщIыращ.

АЛИЙ. Дунейм гузэвэгъуэу тетыр пхъум кIэрыщIащ. Къалъху, уопI, уогъашхэ, уохуапэ. Итыгъуэм зэрынэсу зэптынур умыщIэу делэу укъонэ. Моуэ-щэ, и шыфэлIыфэ Хэкур къыщIэупщIэу, езыри унагъуэ зэщIэупщIауэ зыгуэр къэдгъуэттэмэ дынуат.

ДИСНЭХУ. Дыунат, дыунат, алыхь.

АЛИЙ. Къетыкъуэ пщыжьыр хъун хуэдэт, тIэкIу хэкIуэтащ жумыIэ закъуэм.

ДИСНЭХУ. ХэкIуэтащ, алыхь, хэкIуэтащ.

АЛИЙ. Гупсысэ, си щхьэжь, гупсысэ. Нобэ хуэдэ зы махуэщ алыхьым укъыщIызитар.

ДИСНЭХУ. Сыт нэхъ къуугупщыса?

АЛИЙ. Къетыкъуэ пщыжьыр хъунукъым. ХэкIуэтэIуащ.

ДИСНЭХУ. ХэкIуэтэIуащ, алыхь.

АЛИЙ. Абы къимыдэкIэ, пщIэрэ сэ сызэгупсысар? ПщылIхэр Iахащ ахэм. Езыхэм зыи яхуэщIэркъым, гуахъуэ зраIыгъ къудей ящIэркъым. Апхуэдэу псэуа ухъун? Загъуэардэ щхьэкIэ я щхьэкIэр къыфIащIыкIащ, якIужын щыIэкъым. Зэ умыпIащIэ, я дзэ дэтIыхьу къысхуэнэнщ ахэм яшхын ямыгъуэтыжу…

ДИСНЭХУ. Къэнэнхэщ, алыхь, къэнэнхэщ.

АЛИЙ. Хьэуэ, Къетыкъуэ пщыжьыр малъхъэ тхуэхъунукъым.

ДИСНЭХУ. Сэ куэд щIауэ сщIэт ар зэрымыхъунур, гуахъуэ IыгъыкIэ къудей ищIэркъым.

АЛИЙ. Исуф ефэндым дауэ уеплърэ?

ДИСНЭХУ. Уэ узэреплъщ, си псэ тIэкIур къурмэн зыхуэхъун.

АЛИЙ. Иджы ефэндыхэм бжьыпэр яубыд. ДэнэкIэ къикIри япэ зыхепсыхыр ефэндыхэращ. Бытыр жыпIэн, сэджыт жыпIэн, деур жыпIэн – къахь я куэдщ.

ДИСНЭХУ. Я куэдщ, я куэдщ, алыхь.

АЛИЙ. Сэ а Iуэхум, мо бомкIэ секIуэкIынщи, зэ фIыуэ сегупсысыжынщ.

ДИСНЭХУ. Егупсыс, егупсыс.

Алий бомкIэ йокIуэкI.

Ефэнды! Ефэнды! Агъузибилахьи жиIэмэ псори зэфIэкIащ. Хэт къыхуэкIуэми IэнэщI-Iэджафэу къыхуэджадэркъым. А жэнэт, насып зиIэм и адакъэр мэкIэцI – жаIэ. дыунатэкъэ ди Гулэ цIыкIу ефэнды фызу къыщIидзатэмэ. Джэрш зыдзынухэм кахьу, дыуэ езыгъэтхынухэм къалъэфу, уз зэфыкIхэм къагъэIэпхъуэу… А, жэнэт! Сэчынат зичэтхъэжынт, Быху лъэбыхъу хъужауэ къэнэнт.

Алий къокIуэкI бо щIыбагъымкIэ.

АЛИЙ. Гупсысэ, гупсысэ, си щхьэжь. Нобэ хуэдэ зы махуэщ алыхьым укъыщIыфIигъэкIар. Эй, мы си щхьэжьри!

ДИСНЭХУ. Сытым нэхъ тебубыда?

АЛИЙ. Алэхьэ, ефэндыри малъхъэ тхуэмыхъуну. «Хьатихьа» – жиIэм хьэдэтепхъуэм щIэнэцIу – хъунукъым, хъунукъым.

ДИСНЭХУ. Сэри аращ жысIэр – хъунукъым.

АЛИЙ. Дыуэ итхрэ цIыхухэр къигъапцIэу, пцIы упсыным хэмыкIыу – хъунукъым, хъунукъым.

ДИСНЭХУ. Хъунукъым, алыхь.

АЛИЙ. Зи деурыр мащIэм и духьэр хуигъэкIэщIу – хъунукъым, хъунукъым...

Сондэджэрыр мынэхъыфIу пIэрэ? Хэт сыт къуэлъми сондэджэрым и жып макIуэ. Пщыи, ефэндыи зыщIехъуэпсэн щыIэкъым. Дунейр зыхуэкIуэр ахъшэ-бохъшэщ… Ди жьыщхьэ тыншу дигъэпсэунщ.

Гупсысэ, гупсысэ, си щхьэжь. Нобэ хуэдэ махуэщ алыхьым укъыщIыфIигъэтIысхьар.

ДИСНЭХУ. А, жэнэт, си Гулэ цIыкIур кIумпIец гуащэу хэт имылъагъунрэт!

АЛИЙ. Алэхьэ, сондэджэр Ибрахьими къысхуэхъун сфIэмыщI…

ДИСНЭХУ. Сэри аращ жысIэр.

АЛИЙ. И-и?

ДИСНЭХУ. Пщырэ ефэндырэ къэбгъанэу кумпIец благъэ пщIы хъун?

АЛИЙ. И-и?

ДИСНЭХУ. Абы и жып илъ щхьа, я лъэпкъ къуэлъ щыIэкъым.

АЛИЙ. Сыт, уэ, лъэпкъ зэрыпщIынур? Уи натIэ щхьэфэ ибукIэну? Сэ бжесIакъэ, дунейр зыхуэкIуэр ахъшэ-бохъшэщ.

ДИСНЭХУ. Бохъшэщ, бохъшэщ, алыхь.

АЛИЙ (гуащIэу). Сом щих дыхуейщ дэ, сом щих, ди щхьэ къэтщэхужын щхьа. Дэнэ сэ ар къыздизыбгъэхынур, хъыджэбзым къыщIэдмыхмэ?

ДИСНЭХУ (хэгузэвыхьу). Уи тхьэ къызэрыхьщ, узэрыхуейуэ, узэрыхуей дыдэ щIы.

АЛИЙ. Уэ хъыджэбзым епсалъэ, и псэ нэхъ къыхихыр къысхуещIэ. Сэ абы и жагъуэ схуэщIынукъым, алыхьым сыкъелъагъу.

ДИСНЭХУ. Хъунщ, напэ хужькIэ дызыхуэзыхьыжын!

Алий хьэщпакъымкIэ макIуэ.

Хэт мыгъуэ зи жагъуэр и бын насып къеуэлIэну? Гулэ, а хъыджэбз, мыдэ къакIуэт.

ГУЛЭ (унэм къыщIэкIыурэ). Сын нынэ?

ДИСНЭХУ (зэпищIыжурэ). Сыт, сыт? Уи ныбжь, алыхьм и шыкурщи, ирикъуащ. Дэ алыхьым дыкъыщIигъэщIар аращ – дыдэкIуэн, дылъхуэн-дыпIэн. Игъуэ ухъуащ, зыгуэр фIыуэ плъагъун хуейщ.

ГУЛЭ. Солъагъури, нынэ.

ДИСНЭХУ (гуфIэжу). Хэт, си тIасэ?

ГУЛЭ. Дыдэ.

ДИСНЭХУ (къызыIыхьэурэ). АтIанэ?

ГУЛЭ. АтIанэ – уэ, нынэ.

ДИСНЭХУ (къэгубжьурэ). АтIанэ-щэ?

ГУЛЭ. АтIанэ… ди жэмыжь пыджэрейр!

ДИСНЭХУ (хъийм икIауэ). Ди къазыхъужьыр плъагъуркъэ?!

ГУЛЭ (зыкъыфIимыгъэщIурэ). Ди къазыхъужьри солъагъу.

ДИСНЭХУ. Сызыгуумыгъэч иджы! Яхэдэ а щым! Зыр пщышхуэмэ, адрейр еджагъэшхуэу ефэндымэ, ещанэр – ахъшэм къызэкIуэцIичмэ – слIожь уэ пхуэмыгъуэтыр? А жэнэт, алыхь сэр дыдэр абыхэм язми сигу си псэу сыдэкIуэнтэмэ!

ГУЛЭ. ДэкIуэ, дэкIуэ, нынэ. Щыми зэуэ ядэкIуэ! Сэ Iэщхьэ тепхъуэ пхуэсщIынщ…

ДИСНЭХУ (зимыщIэжу). СадэкIуэнт… алыхь! Уей-уей жезыгъыIэ гуащэхэм ягъуэту щытакъым апхуэдэлI… Уэ езыр ухэт?

ГУЛЭ (гущIыхьэу). СыцIыхущ.

ДИСНЭХУ (къэщтауэ). А гуIэгъуэжь, езы дыдэр къокIуэ.

Къетыкъуэ къохьэ. Абы иужьым кIэщIкIэ итщ Мусэбий, выфэшхуэ къелъэфри.

КЪЕТЫКЪУЭ. Дэс-Iэ?

ДИСНЭХУ. Дэсщ, дэсщ. Иджыпсту.

Диснэху йоцIэфт.

КЪЕТЫКЪУЭ (Гулэ бгъэдохьэри). Дауэ упсэурэ?

Хъыджэбзым и жьэпкъыр еIэтри.

ГУЛЭ. Алыхьым утхуигъэпэсу, ди Дотэ нэху!

Алий къохьэ.

КЪЕТЫКЪУЭ (хуабжьу зигъэбжьыфIэу). Ди выжьым Андзорхэ я гуужьу алыхьым хьэрэм ищIыныр къепыджри иукIати – и фэр уэ къыпхуезгъэхьащ.

АЛИЙ (щхьэщэ ещIри). Тхьэм пхузигъэщIэж.

КЪЕТЫКЪУЭ. Зи мыхъуми вакъапхъэу урикъунщ… дунейм утетыхукIэ.

АЛИЙ. Тхьэрразы къыпхухъуи ди къуажэ пщыжьым!

КЪЕТЫКЪУЭ. КъеIых.

АЛИЙ (Мусэбий жриIэу). Мо гуэщымкIэ ныщэIлъафэ.

Мусэбий выфэжьыр гуэщым щIелъафэ, итIанэ, нэкIэ зыгуэр къилъыхъуэурэ йокIыж.

КЪЕТЫКЪУЭ. Дауэ фыщыт-тIэ, Алий цIыкIу, сыт фи лажьэ, сыт фи гъажь, фи пщIыхь?

АЛИЙ. Лыжь ди пщIыхьщ, зиусхьэн. Неблагъэ.

КЪЕТЫКЪУЭ. Хьэуэ, моуэ дытIысынщи куэдщ.

ЙотIысэх. Алий абы щхьэщытщ.

АЛИЙ (ину маджэри). Эй, хэт щIэс? Ди къуажэ пщышхуэр махуэ къэс къакIуэркъым ди деж… ПсынщIэу махъсымэ пIащIэ!

КЪЕТЫКЪУЭ. Дунейр кIуэ пэтми нэхъ къызыIохьэ.

АЛИЙ. Сэ нэхъыфI хъууэ къысфIощIри.

КЪЕТЫКЪУЭ. Ухэмыт абы. ПщылIхэр щхьэхуит дыхъуауэ аракъэ фигугъэжыр? Алэхьэ, а дуеижьыр уэ зэтес пхуэмыщIын, зыгуэрыр зыгуэрым и пщэдыкъ дэмысуи, уэлэхьи, умылъагъун.

Диснэху Iэнэ къыщIехри лIитIым я пащхьэ ирегъэувэ. Гулэ махъсымэ кхъуэщын къыщIех.

АЛИЙ. Ди пщым уехъуэхъуркъэ, хъыджэбз.

ГУЛЭ (махъсымэ шынакъыр пщым хуегъазэри).

                            Ди тхьэу-тхьэшхуэ,
                            Дызыгъэгушхуэ, дызыгъафIэ,
                            Ди пщыфI къыхуэщIэ,
                            КъэбгъэщIахэм я нэхъыфI,
                            IэфракIэ кIэщIу,
                            Мастэ кIэщIырыдэу,
                            Идар мытIэпIыжу,
                            ТIэпIыхукIи зекIуэу,
                            КъакIуэ-накIуэр икуэду,
                            ФIэмыкIуэдыр и нэмысу,
                            Къэс-къепсыхыр и насыпу,
                            НысащIэхэм я щхьэу,
                            Махъсымэ щIырейуэ,
                            ИщIыр хъууэ,
                            ЖиIэр игъуэу,
                            Данагъуэр и щхьэцу,
                            Налъкъутыр и набдзэу,
                            Хэбдзыни имыIэу,
                            И IитIыр мувыIэу,
                            Жыхапхъэр зэрилъафэу,
                            Унафэр иримыхыу,
                            Хамэр къришалIэу,
                            ЛIыхэр игъэдаIуэу,
                            Я Iуэм итыр къыдэхъуу,
                            Я лIыхъухэр къыдэтэджу,
                            Акъыл иIэу щIэкIыу,
                            Насып иIэу къыщIэхьэжу,
                            Джэд хуэдэу быныфIэу,
                            ХьэфI хуэдэу Iумахуэу,
                            ШыфI хуэдэу цIэрыIуэу,
                            Тхьэ зыхуаIуэри арауэ,
                            Махуэм дэпсэууэ,
                            Жэщым дэпщIыхьу
                            Тхьэм къырит ди пщышхуэм.

КЪЕТЫКЪУЭ. ПсынщIэу, псынщIэу, къащтэ мыдэ.

Махъсымэм хофыкIри Алий иретыж.

О, лоуэхь! НещIэ-къещIэ хэмылъу хъуэхъушхуэ къызжепIащ. (Фадэм зыхуешийри). Мыдэхьыжыт ар, Iуб къизнэнкъым. (Иреф). Тхьэм уигъэпсэу!

Диснэхурэ Гулэрэ унэмкIэ мэкIуэж.

(Къетыкъуэ зыкъегъэщIэращIэри къыхедзэ). Уэ пщIэрэ, пащтыхьым къыдигъэкIа законыр? ПщылIхэр фаутIыпщыжыпауэ аракъым. Фи щхьэ фщэхужыну фыхуиту ар къудейщ.

АЛИЙ. Ар къудейщ… Си узыгъуэ зэрытщэхужынур?

КЪЕТЫКЪУЭ (трикъузэу). ЦIыху къэс сом щитI-жи законым.

АЛИЙ. Iау! (ЙоIуб махъсымэм).

КЪЕТЫКЪУЭ. Уэ щхьэкIэ – сом щитI.

АЛИЙ. ОхьэI. (ХофыкI махъсымэм).

КЪЕТЫКЪУЭ. Уи хъыджэбзым щхьэкIи – сом щитI.

АЛИЙ, УэI-уэI. (ЕгъэщIеипэ шынакъыр).

КЪЕТЫКЪУЭ. Уи фызыжьри – сом щитI щитIщи…

АЛИЙ. Фызыжьри сом щитI?

КЪЕТЫКЪУЭ. Сом щитIщ, сом щитI… НещIэ-къещIэ лъэпкъ хэмылъу сом щитIщ.

АЛИЙ. Сом щитIыр си деж къыренэ, езы фызыжьыр уэ узот, хьэлэл пхухъу. (ЕIэт шынакъыр).

КЪЕТЫКЪУЭ (мэIэбэри шынакъыр къыIэщIеудри). Си натIэ изыбгъэукIэну уи фызыжь зытегъуар? Сом щихым къеуэ. Уэри, уэри-усом щитIщ. (ХофыкI).

АЛИЙ. Сэ сынобэ-пщэдейщ, нэхъ мащIэ щIы.

КЪЕТЫКЪУЭ. Хъунукъым. (ХофыкI).

АЛИЙ (зыкъещIри). Зы илъэс схуэхьыжми аращ… Мыбдежым зы емынэ гуэр къопыдж… Мыбдежми, моуэ-щэ, зиусхьэн, си псэр хихыу къыхолъадэри си нэхэр къыщепхъуэ…

КЪЕТЫКЪУЭ. Сом щитI, сом щитI щитI.

АЛИЙ. (Пщым шынакъыр къыIэщIехри). СылIэмэ псоми ухэкIыжакъэ, кIэрыгъэху. (Иреф).

КЪЕТЫКЪУЭ (шынакъыр къыIэщIехри). Тумэн кIэрызогъэху, зумыгъалIэ закъуэ. (Иреф).

АЛИЙ. ИтIанэ, зиусхьэн, мис мыбдежым зыгуэр къыщохъейри, мис мыбыкIэ жэурэ, жэурэ, мыбдеж къосри мис мыбдеж къыщIогъуалъхьэри уи адэжь лIам хуэдэу пIэтIауэу сыкъытредзэ.

КЪЕТЫКЪУЭ. Си адэжь лIам и хьэтыркIэ сомитху птызох, зыIыгъ закъуэ.

АЛИЙ. ИтIанэ, зиусхьэн, си псэр холэтри хьэштым хохьэж…

КЪЕТЫКЪУЭ. Хыумыгъэлъэт, хыумыгъэлъэт… Иджыри сом кIырызогъэху.

Алий гъынэпцI зыкъещI.

Сыт къыпщыщIар, улIкъэ, бэгъуэн!

АЛИЙ (гъыурэ). ЕмыкIу сыкъумыщI, зиусхьэн… Андзорхэ я гуужьыр зэпыджа уи выжь тхьэмыщкIэм и зы вэкъапхъи сымылажьэу сэри абы сыкIэлъыкIуэнкIи хъунущ…

КЪЕТЫКЪУЭ. Тхьэм укIэлъигъэпсэу... Ди выжьым. ЗыIыгъ, къещIэ-нещIэ хэмылъу, къефэ мыдэ.

АЛИЙ. Дунейм и хъугъуэ-фIыгъуэр тхьэм къубгъэдилъхьэ.

КЪЕТЫКЪУЭ. Алий ЦIыкIу, уи адэжьым си адэр жагъуэу илъагъуу щытакъым…

АЛИЙ. Щытакъым, зиусхьэн, щытакъым.

КЪЕТЫКЪУЭ. И щIакIуэзехьэу щытами Iэнэм зэдигъэтIыст.

АЛИЙ. ЗэдигъэтIыст, зиусхьэн, зэдигъэтIыст.

КЪЕТЫКЪУЭ. КъэкIуэ мыди къэтIыс.

АЛИЙ. Iау, Iау, ар дауэ хъун? Ар хабзэ.

КЪЕТЫКЪУЭ. Хабзэ щыIэж иджы сытми! КъэтIыс жысIакъэ!

АЛИЙ (гузавэ щIыкIэу). Iау, Iау!

МэтIыс.

КЪЕТЫКЪУЭ. Къыхэдзэт мыдэ, нещIэ-къещIэ хэмыту, зы уэрэдыжьыфI.

АЛИЙ. Ежьур-щэ?

КЪЕТЫКЪУЭ. Ежьурракъэ дэ къытхуэнэжа къудейр.

Алий уэрэд къыхедзэ. Къетыкъуэ йожьу. Уэрэдым зегъэтIылъ.

Малъхъэ, малъхъэфI уиIэн хуейщ, Алий ЦIыкIу…

АЛИЙ. Хуейщ, хуейщ, ди дотэ нэху.

КЪЕТЫКЪУЭ. Къыхэдзэт, мы дэ нэгъуэщI зы уэрэдыжьи.

АЛИЙ (хигъэзыхьу). Уэр-щэ?

КЪЕТЫКЪУЭ. Сэ сысыт? Сыуэрэдкъым, сыхъыбаркъым. Къыхэдзэ.

Алий аргуэру къыхедзэ нэгъуэщI уэрэдыжь.

АЛИЙ (уэрэдыр егъэтIылъыжри). Дауэ къыпщыхъурэ, ди дотэ нэху?

КЪЕТЫКЪУЭ. Эй, зэманыжь, щыIэжкъым иджы пасэрей лIыхъужьхэр.

АЛИЙ. Еуи къыхэдзэт уэ иджы.

КЪЕТЫКЪУЭ. Къежьу-тIэ.

Къетыкъуэ къыхедзэ, зы уэрэдым нэгъуэщI къыпиIуу.

                            Си джэтэжьурэ, уей, дуней, хьэщхьэрыIуэдзэ,
                            И дзэпкъитIымкIэ, уей, дуней, лъыхэр йожэх.
                            Емынэжь мыгъуэм и бэракъ фIыцIэр
                            Мэртазэхэ, уей дуней, къыщызэфIащIэ.
                            НакIуэ, накIуэ, си Къэрэшаш, уей, дуней,
                            Къанщоубийр къэкIуэжмэ дыгъаплъэ,
                            Езы гущэр хэтхэ ящыщ? – жыпIэмэ, уей, дуней,
                            Хьэтх гъуазэм и къуэкIэ ди Мухьэмэтщ,
                            А зы Алыхьым укъызитыжтэмэ – уей, дуней,
                            Нывэ фIыцIэжьыр зэгуэудыхукIэ дыгъынт...
                            Дауэ къыпщыхъурэ?

АЛИЙ. Алоухьэлэхь, пхуэдэ бгъуэтынкъым, уIэзэщ, уIэзащэщ.

КЪЕТЫКЪУЭ. Къефэ мыдэ.

АЛИЙ. Уи бжьэгъурэ уи жэрэгъурэ! НокIуэж, Къетыкъуэ!

КЪЕТЫКЪУЭ. Сом щихыр дапщэщщ жыпIа?

АЛИЙ. Сом кIапэ щхьэкIэ щIакIуэ кIапэ дызэтеувэнкъым, Къетыкъуэ.

КЪЕТЫКЪУЭ. Моуэ, нещI-къещIэ хэмылъу жыIэт.

АЛИЙ. НещIэ-къещIэ хэмылъуи? Пхъур-сысейщ, уасэр-ууейщ. (Уэрэдыжьыр кърашу йокIыжхэр). 

Гуащэ къохьэ. Абы зыгуэрхэр иIыгъщ. Диснэху унэм къыщIож.  

ДИСНЭХУ. Еплъыт, си гуащэ нэху, пщымрэ си псэ закъуэмрэ!

ГУАЩЭ (къэщтауэ). А си IэщхьэкIитI мыгъуэт. Хэт и фIэщ хъунт, апхуэдэ зэман дыIуплъэну! Атэкъынэр зи вакъэпсрэ къэсыр зытеухьу щытам пщыжь и гъусэу. Сыт къуажэ пщыжьым мы фи пщIантIэр къыщIиуджыхьыр?

ДИСНЭХУ. ЛIыхэм Iуэху зрахьэ.

ГУАЩЭ. Сыт Iуэху? Пщыр – пщыщ, пщылIыр – пщылIщ.

ДИСНЭХУ. Сэ сысыт мыгъуэ, сыткIэ сщIэн? Зэбгъэдэсащ, зэдефащ…

ГУАЩЭ. А, Диснэху, зы мыгъуэ гуэр къыскIэщIомыщIыхьу пIэрэ?

ДИСНЭХУ. Ан-на, си гуащэ нэху, апхуэдэ щхьэ уигу къэкIыгъэхэ? Алыхьым жимыIэкIэ.

Гулэ къохьэ.

ГУАЩЭ (абы йожажьэри). А-а, си нэм и нэхуу, си псэм и хъуахуэ, сыт хуэдэ, си тIасэ?

ГУЛЭ. Тхьэрразы къыпхухъу, ди гуащэ закъуэ.

ГУАЩЭ (занщIэу зыкъызыкъуехри). Бацэ зыпхъыу зипхъу къызрамыпэсхэм, тхьэм и шыкуркIэ, дащыщкъым. Мис мыр къыфхузигъэхьащ…

Къэдабэ нэмэзлыкъ бэлыхь къызэкъуех.

ДИСНЭХУ. А, жэнэт, мыпхуэдэи утесу уи дунейр епхьэкI хъуни нэмэз пщIы защIэу.

ГУЛЭ. Тхьэрразы къыхухъу къезыгъэхьами, къэзыхьами. Мэ, нынэ, унэм щIыхьэ.

ДИСНЭХУ (нэмэзлыкъыр къыIехри лъэныкъуэкIэ зырегъэзри). А, жэнэт, ефэндыр нэхъ къыхихауэ си гугъэщ.

(И кIэр иудэу нэмэзлыкъыр унэм щIехьэ).

ГУАЩЭ. Мысыр къырихащ. Дыжьын ахъшэ хужьу сомибгъу щIитащ. Си IэщхьэкIитI, хуэдэ хэкум имылъ! Алыхь талэу дыкъэзыгъэщIам и зы нэмэзыщхьэ блумыгъэкI…

ГУЛЭ. БлэзгъэкIынкъым, сыкъытекIынкъым нэмэзлыкъым.

ГУАЩЭ. УкъытемыкI, си тIасэ.

ГУЛЭ. Жылэм тхуэ нэмэз ящIым, сэ блэней сщIынмэ, тхьэ.

ГУАЩЭ. Ми мыри къыпхузигъэхьащ, си нэм и нухуу, си псэм и хъуахуэ. (Щыгъэ ирет Гулэ). Дунейм теткъым нэхъ насып муслъымэн къабзэу ущытын нэхърэ.

ГУЛЭ. Теткъым, тхьэ, теткъым.

ГУАЩЭ. Умыбэлэрыгъыу щIэбжыкI, духьэуэ зы щэ дэбжей, бегъымбарым и уазу зы щитI къебжых.

ГУЛЭ. Си анэшхуэм щIимыбжыкIари щIэзбжыкIынкъэ, ди гуащэ дыщэ, абы и анэжьым къыщыгъупщари иризгъэкъужынкъэ, ди гуащэ закъуэ, уэ нумыгъэсари щхьэпрезгъэхужынкъэ, ди псэр лъэгущIэт зыхуэхъун, ди гуащэ IэфI. А псори – псощ, ауэ Исуф ефэндышхуэм урисыт уэ? Уриблагъэ, урижьагъэ?

ГУАЩЭ. А, си IэщхьэкIитI мыгъуэ, сыт а жыпIэр?

ГУЛЭ Хьэмэрэ урипщылI?

ГУАЩЭ. А, си гуIэгъуэжьитI гущэт…

ГУЛЭ. Хьэмэрэ уридэлэл?

ГУАЩЭ (зыкъегъуэтыжри). Уи насыпщ сызылъыхъуэр…

ГУЛЭ. Федэр ууейуэ, ара?

ГУАЩЭ. Сыт-на… а жыпIэр?

ГУЛЭ. ЖысIэр гурыIуэгъуэщ: ефэндым хуэпщIэм хуэдиз сэри къысхуэпщIэнщ…

ГУАЩЭ. А-на-на!

ГУЛЭ. ИтIанэщ уи кIэныр къыщикIынур (ину щхьэщэ гуащэм хуещIри), си нэм и нэхуу, си псэм и хъуахуэу си гуащэ дыщэ!

ГУАЩЭ. КъызгуроIуэ, къызгуроIуэ, си хъыджэбз.

ГУЛЭ (занщIэу зыкъещIэжри). Ди ныни жиIауэ, а, жэнэт, мы си псэм телъ бэлыхьыр уэ пщIащэрэт. Жэщ-махуэ сиIэкъым, си щхьэр пIэщхьагъ теслъхьэну хущIэхьэгъуэ къызатыркъым. Ди пщIантIэр цIыху зэблэупIэ хъуащи – къыдыхьэми, дэкIыжми кIэ яIэкъым.

ГУАЩЭ (къэщтауэ). Ар сыту?

ГУЛЭ. Уей-уей жезыгъыIэ лIэкъуэлIэш щауэхэм ди шыфIэдзапIэр зэблахъу. Тэрчрэ Псыжьрэ къикIахи яхэтщ…

ГУАЩЭ. А, си IэщхьэкIитIт…

ГУЛЭ. Сонэм къыщхьэпрыкIаи мащIэкъым.

ГУАЩЭ. А, си гуIэгъуэжьт…

ГУЛЭ. Ауэ, уэри жыпIауэ, – сэ си нэм и нэхуу, си псэм и хъуахъуэу мы дунеишхуэм тетыр зы закъуэщ…

ГУАЩЭ. Ар езыр хэтыну, си хъыджэбз закъуэ?

ГУЛЭ (укIытэнэпцI зищIауэ). Уэ узыхуэдэлэлыращ.

ГУАЩЭ (гуфIэгъуэшхуэм зэрихьэу). Исуф ефэнды цIыкIури?

ГУЛЭ. НытIэ.

ГУАЩЭ. А, си IэщхьэкIитIыр зытепсэн!

ГУЛЭ. Къысхуэгъэгъу, си гуащэ дыщэ, нэмысыншагъэ къызумыплъ… (ЛъэныкъуэкIэ). Щхьэхуит дыхъужами – щхьэщэхужыр къытпэщылъщи… Дэ цIыхубз мыгъуэхэр тхьэмыщкIэу дыкъигъэщIащ а зы алыхьым… Жэщми, махуэми си пщIыхьыр а зыращ. Сыгъуэлъми – аращ, сытэджми – аращ.

ГУАЩЭ. Ара?

ГУЛЭ. НытIэ!

ГУАЩЭ (лъэныкъуэкIэ). Сызэрыхуей дыдэу Iуэхур мэхъу.

ГУЛЭ. Сэ абы и лэгъунэм сыщыщIэхьэну махуэм сыпэплъэурэ уазэрэ бзууэ сызытегъуащ. Абы и зекIуэкIэ къудейр зымылъэгъуам – уэри жыпIауэ – а си IэщхьэкIитI – сыт илъэгъуа? Моуэ, бабыщ шырэ цIыкIу хуэдэу, ущ-ущу, Iущауэрэ ещыгуауэу, хэпкIэ-хэлъу, щабэрыкIуэу… А и Iэ хужь цIыкIуитIыр-щэ? Къупщхьэ гуащэм и Iэпэу бзиихущ… Уи фIэщ хъункъым, абы IэштIым хуэщIыну… Апхуэдэ Iэпэ мазэхэр алыхьым къыщIигъэщIар къодэхэщIэну, къыптелъэщIыхьыну аращ… Сыт щыгъуэ, дапщэщ сэ абы и лэгъунэм лъапэ махуэу сыщыщIэхьэнур, лъакъуэ ижькIэ и бжэщхьэIу сыщебэкъуэнур?!

ГУАЩЭ (лъэныкъуэкIэ). А зы алыхь, мыр толIапэмэ Исуф ефэндым. Си кIэныр къокI. (Гулэ жыриIэу). А си хъыджэбз, умыпIащIэ, умыпIащIэ, лъапэ махуэу сэ абы и бжэщхьэIу уезгъэбэкъуэнщ… А си IэщхьэкIитI, сыжэнщи згъэгуфIэнщ уи псэм и нэхунэ закъуэр…

ГуфIэу йожыж.

ГУЛЭ (и щхьэм хужиIэжу). Иджы гуащэр си IэмыщIэ илъщ. Догуэ, догуэ, уэ плъагъунщ узэрыдагуэжыр. (Маплъэри). Мо къажэри хэт хъуну? А, сондэджэр Ибрахьим и фызырщ, Хъанищ. Сыт гуфIэгъуэу пIэрэ ар къезыхьэжьар?

Хъани и кIэр иудэу къолъадэ.

ХЪАНИ. А пщыхьэпIэфI зыхуэслъагъун, сыкъыдэпхыжащ. Къетыкъуэ пщышхуэ нэкIуэжащ дуней гуфIэгъуэм зэрихьэу. А уэ абы жепIа хъуэхъур, а хъуэхъур зэриIуэтэжынур ищIэркъым. КъыптелIащ, къыптелIэпащ, алыхь, ар уэ!

ГУЛЭ (йотIысэхри). Сэ-щэ? Сэ-щэ? (Къыщолъэтыжри). Абы и пащIитIри, абы и пащIитIри! Ар ауэ сытми пащIэ! Сэ хъыджэбз сызэрыхъурэ, си Хъани дыщэу, пщIыхьэпIэфI зыхуэслъагъун, си пщIыхь зэпытыр абы и пащIитIыр. Моуэ, дэнагъуэ хъужауэ, дзасэм хуэдэу иIэтау, тIыбжьэм хуэдэу щIэгъэкIэрэхъуэжауэ… ЛIым и лIыгъэр зэбгъэщIэнумэ и пащIэм еплъ. А, си Хъани дыщэу, пщIыхьэпIэфI зыхуэслъагъун, мы дуней мылъку нэхърэ нэхъ къэсщтэнт абы и пащIитIым моуэ зэ Iэ дэслъэну… Ар, моуэ и пащIэкIитIым щыщIэгуфIыкIым деж уIузгъэплъащэрэт… Зэуэ уи гущIэм зэхещIэ, зумыщIэжу укъегъанэ! Ми аращ лIым пащIэ тетщ жыхуаIэжыр. Апхуэдэ пащIэ зытет къыпщхьэщытым – мис аращ гъащIэ жыхуаIэжыр.

ХЪАНИ (лъэныкъуэкIэ). А зы алыхь, мыр толIэм ди пщыжьым.

ГУЛЭ (занщIэу къогъыр). Сэ си щхьэ сыхуитыж сытми? Ди пщIантIэр цIыху зэблэупIэ хъуащи – къыдыхьэми, дэкIыжми кIэ яIэкъым. Псыжь къикIа ухуей? Сонэми къыщхьэпрыкIа ухуей? Яхэдэ, къыхэх. Зы урыс инарылышхуэ гуэри къакIуэри къысщIэупщIащ… Тырку сулътIанми хъыджэбз хуалъыхъуэти сэ къыстраIуащ… А, пщIыхьэпIэфI зыхуэслъагъуну, си Хъани дыщэ, жэщкIэрэ пщIыхьэпIэ Iейхэм сашх…

ХЪАНИ (къэщтауэ). Тобэ, тобэ, тобэ.

ГУЛЭ. Сэ фIыуэ слъагъур а зырращи а зы алыхьым сIимыхкIэ.

ХЪАНИ. Алыхьым жиIэ, алыхьым.

ГУЛЭ. Ара мыгъуэт…

ХЪАНИ. НытIэ, си тхьэIухуду пщIыхьэпIэфI зыхуэслъагъун, сыт узыIыгъыр? ДэкIуэ, дэкIуэ Къетыкъуэ.

ГУЛЭ. А Къетыкъуэ сыт Iейуэ ухуэлъэпхъащэ хуэдэ. Урисыт уэ абы?

ХЪАНИ. Уи насыпщ, фи насыпщ сэ къэслъыхъуэр, а зы алыхьу фи зэхуаку фIыкIэ сыдэзыгъэтын…

ГУЛЭ. Iей ехь, Къетыкъуэ и дэлэлу укъыщIокIри уэ.

ХЪАНИ. Ди къуажэ пщыжьым зыгуэркIэ сыхуэмыуладжэм хэт сыхуэулъэджэжын?

ГУЛЭ. Сыт апхуэдизу узезыхуэр? Укъызэригъэгугъа гуэр щыIэ?

ХЪАНИ. А зы алыхьу пщIыхьэпIэфI сэзыгъэлъагъу, зы заулкIи сыщымыгугъ, ауэ абы и унэ щIэс щхьэдзасэжь цIыкIур схуэгъэвыркъым. А щхьэдзаси, а щхьэдзасэ, дзыгъуэнэ хъужауэ сытеплъэ хъуркъым. ГуIэгъуэ махуэ сиушэ сэ абы тIуанэ тезмышэмэ.

ГУЛЭ. Тешэ, тешэ.

ХЪАНИ. Уэращ тесшэнур. ЗещI зызмыщIэжыным – «фу-фу» цIыхумэ жи. А щхьэдзасэм дыщыхъыджэбз дэсым щыгъуэ симыгъэбампIэу зы махуи блигъэкIакъым.

ГУЛЭ. Сыту?

ХЪАНИ. Зыгъэзэгъуэ къызиттэкъым, ягъэзэгъэжыным. Ауану сыриIэт. Джэгу сыкIуамэ ныкъуэхути, къыздэудж щIалэхэм IупщIэ къахуищIт, сыкъэфэну сыкъытехьэмэ пшынауэм еIущащэти – пшынэр зэIигъыхьэти лъэ зэIыхьэу сыкъытринэт, дунейм къытемынэжыным. Зэгуэрым, сыкъэуджу сыздытетым си псэр хихыу къызэпIэскIури сыдригъэлъеящ. «Мыр слIожь, щхьэ удэлъейрэ, къытехьэ уиIэ?» – жиIэри къызэупщIащ сызыгъэудж щауэр. Си напэр трихыгъащ ямылъагъужыным. Хэт къыслъыхъуми сэ щхьэкIэ яжыримыIэ къигъанэртэкъым. СымыпщэфIэфу, сымыжьыщIэфу, сымыдэфу, игъащIэм мастэнэ измыуауэ. Ан-на, си щIыфэм бэгу тету яжриIэт, зи цIэр жамыIэжын щхьэдзасэм. Ар сыт? Си анэр ямышэ щIыкIэ сыкъилъхуауэ игъэIут, ажалыр зытраIуэным? а щхьэдзасэм! Уэху! (ЙотIысэх).

ГУЛЭ. Уигу тебгъэзэгъащ, и?

ХЪАНИ. Сэ абы сиу щытезэгъэнур, абы и унэм уэ гуащэ нэхуу укъыщIэхутэмэщ. А щхьэдзасэм унэIут иIэу есащи, уэ ар унэIут пщIыжауэ сымылъагъууэ сылIэмэ – сылIэпащ.

ГУЛЭ. Пэжщ, пэжщ, ирещIэ уунэIутыну тыншрэ гугъурэ. Ауэ ар дауэ сэ зэрызгъэунэIутыфынур?

ХЪАНИ. Дауэ хэлъ абы? ПщэфIэн-жьыщIэн, лъэщIэн-пхъэнкIэн хуеймэ – абы и Iуэхущ. Уэ гуащэ нысэу щхьэнтэм утесынщ.

ГУЛЭ. Дауэ?

ХЪАНИ. Н-н-а, къыбгурыIуэркъэ? Уэ ущIалэщ, удахэщ, лIыр, лIыр зыщIэубыдэ уэ. ЖэщкIэрэ умыутIыпщ. А щхьэдзасэ къыренэ пIэм и закъуэу. Си Iуэхущ, итIанэ бампIэурэ зуэгуэмычым. ЛIыр, лIыр зыIэщIэубыдэ уэ.

ГУЛЭ. Ар уэ зэрыплъэкIщ, сэ мыгъуэ сысыт?

ХЪАНИ. А, пщIыхьэпIэфI зыхуэслъагъун, сэ слъэкI къэзгъэнэнкъым! Ан-на, щхьэ сыщыт мыбдеж? Сыжэнщи, абы и пащIитIым узэрыдихьэхар жесIэжынщи згъэгуфIэнщ.

ГУЛЭ (гущIыхьэу). Абы и пащIэкIитIри! Абы и пащIэкIитIри! Моуэ, дэнагъуэ хъужауэ, щIэгъэкIэрэхъуэжауэ! СолIэ, сытолIэ мыгъуэ!

ХЪАНИ. Дэнагъуэ хъужауэ, щIэгъэкIэрэхъуэжауэ!

ГУЛЭ. Апхуэдэ пащIэ уигъэкIэлылу упсэумэ – а жэнэт, – ди ныни жиIауэ!

ХЪАНИ. Сожэ, сожэ… КъырегъакIуэ нэчыхьытххэр Къетыкъуэ!

ГУЛЭ. КъырегъакIуэ, къырегъакIуэ.

ХЪАНИ. Сожэ, сожэ.

Хъани йожыж.

ГУЛЭ. Ари хэлъэдащ. Тхьэм хущIигъыхьэ. Мо къакIуэри сытым къысхуихьрэ?

Цоцэ къохьэ.

ЦОЦЭ. Сэ къеущэкI-неущэкI куэдым сыхэтынукъым. КъызжеIэ: удэкIуэну уэ Ибрахьим?

ГУЛЭ (укIытэхыу). Сэ… сэ… тхьэ сымыщIэ…

ЦОЦЭ. Ебгъэшэнум уеубзэм данэ Iубзэ къуитынщ – жаIэми, уэ къызэптынум сыщIэнэцIу аракъым…

ГУЛЭ. НытIэ, сыт апхуэдизу ущIэуджаджэр?

ЦОЦЭ. Уэ абы игъащIэ лъэсминкIэ удэмыкIуэми здэнт, ауэ, делэ, зэгъащIэ, Ибрахьим ахъшэм къызэкIуэцIеч. Жьгъыру, жьгъыру! Уэри, сэри. КъыбгурыIуакъэ?

ГУЛЭ (хэгупсысыхьурэ). Тхьэ сымыщIэ, сэ си щхьэ сыхуитыж сытми? Ди пщIантIэм къыдыхьэ-дэкIыжым щIэ иIэкъым. Псыжь къикIа ухуей? Сонэм къыщхьэпрыкIа ухуей? Яхэдэ, къыхэх.

ЦОЦЭ. Алыхь-алыхь!

ГУЛЭ. Зы урыс инарылышхуэ гуэри къысщIоупщIэ.

ЦОЦЭ. А-а дыдыд мыгъуэ!

ГУЛЭ. Тырку сулътIанми фыз хуалъыхъуэри сэ нэхъ къыстраубыдэ…

ЦОЦЭ. А гуIэгъуэжьт, уриедэпщанэу?

ГУЛЭ (ар зэхимыхыу). Иджы дыдэ Бытырбыху лIыкIуэ къикIащ, езы пащтыхь дыдэм сырагъэлъагъуну сашэну жаIэ.

ЦОЦЭ. А, сыщIаулъхьэж, езы пащтыхь дыдэми?!

ГУЛЭ. Езы пащтыхь дыдэм, Цоцэ.

ЦОЦЭ. А насып, алыхь, сэр дыдэр сыдэкIуэнтэмэ! А джыдэ мыгъуэ, сэ моуэ зэ къысIэрыхьащэрэт а пащтыхь дыдэр… ЗэскъузылIэнти – илъри, исри къизгъэпкIынт… ИгъащIэкIэ пащтыхь мыхъужыну и къупщхьэхэр къыхэзгъэпкIынт, алыхь.

ГУЛЭ. А, Цоцэ! Пащтыхьыншэу дыкъэбгъэнэнут-тIэ…

ЦОЦЭ. Уэ узыхэмытын ухэмыт. А зи цIэ къипIуахэр лIы пхуэхъунукъым.

ГУЛЭ. Ар сыт щхьэкIэ?

ЦОЦЭ. Зи щхьэкIэращ: уашэнщ, уагъэныщкIунщ, пщIэти пщIэлъи къыпщIафыкIынщи укъыжьэдадзыжынщ. ЛIы хуэдэ лIы зэгъэгъуэт. Ибрахьим хуэдэлI.

ГУЛЭ. Абы фыз иIэщ-на.

ЦОЦЭ. СлIожь иIэмэ? ТIуанэ зытрашэ мащIэ. модэ, а уэ жыхуэпIэ тырку султаным фыз щитху иIэу жаIэри – зи ягъэ кIыркъым. Ибрахьим и фыз Хъаниижь лъэныкъуэ пхуемыгъэзыну ара? Сыт а кIэтIий гъур кIыхьыжьым ущIыщышынэр. Алыхь, уэ сыпхуэдэмэ – и нэр къипкIыу къэзмыгъанэмэ. Мыдэ сэ къызэдаIуэ: уи напIэр гъалIи лIы зэгъэгъуэт, унэкур бгъуэтым уи джатэр къих.

ГУЛЭ (абы и псалъэхэр жиIэжу). Уи напIэр гъалIи лIы зэгъэгъуэт, унэкур бгъуэтым уи джатэр къих…

Ибрахьим жиIэ уэрэдым и макъ къоIур.

ИБРАХЬИМ И МАКЪЫМ: Хьэхьей, къэхьей,
                            Къэщэху сысей,
                            Арысей щащIауэ
                            У щауэм щитIэгъэн!

ЦОЦЭ. СыщIаулъхьэж, ар армырамэ. КъокIуэ уи псэлъыхъур. Моуэ-на тIэкIу зыщI. (Гулэ тосэбауэ). Уи нэщхъхэри зэIух. БжесIакъэ: уи напIэр гъалIи лIы зэгъэгъуэт…

ГУЛЭ (гуащIэу). Абы и макъыр, абы и макъыр! Уэри жыпIауэ, къеущэкI-неущэкI хэмылъу бжесIэнщи – жэщми, махуэми си тхьэкIумэм икIыркъым. Апхуэдэ макъ зиIэ лIы уиIэну, ари жьгъыру-жьгъыру, ежьэмэ къихьу, къихьар жылэм ярикъуу! Уэ езыр уеIэбыхмэ – укъатыр хьэфэ гъуэжьу, удэIэбеймэ – дыщэ пыIэр къепхьэхыу.

ЦОЦЭ (лъэныкъуэкIэ). Мы ямылъагъужын цIыкIур толIапэри абы…

ГУЛЭ. Сыт ущIэIущащэр?

ЦОЦЭ. Алыхьым сыпхуолъэIу фи насып зэхипщэну, къруупщэ Хъани кIыхьыжьым уи насып текIуэну.

ГУЛЭ. Арауэ пIэрэ?

Ибрахьим къохьэ. Абы иIыгъщ матэкъуаншэшхуэ, езым хьэлыгъуанэ къеблэкIащ, гуэлмэдынхэр кIэрыщIащ, нэгъуэщI хьэпшып цIыкIухэри къобыбых. И пыIэми дэIуащ зыгуэрхэр.

ЦОЦЭ. Нобэ, уи хьэм тетыгъуэ си гугъэщ, Ибрахьим.

ИБРАХЬИМ. Аращ-тIэ, си дуней нэхушхуэ, зыгуэрхэм ящэ, зыгуэрхэм къащэху. Ауэ мис мыр… (узэримыгъэплъу гуэлмэдын бэлыхь, и бгым щIэпхар щIетIэтыкIри Гулэ къырепхъух)… Уэр щхьэкIэ къэсщэхуащ…

ГУЛЭ. Сыт и уасэну?

ИБРАХЬИМ. Зы тумэн цIафтэ езмытам тхьэм зыри къызимытыжкIэ.

ГУЛЭ. Тумэни? Сэ дэнэ къыпхуисхыну апхуэдиз ахъшэ?

ИБРАХЬИМ. ЛIыр – итам щIэфыгъужыркъым. Узот.

ЦОЦЭ (губжьауэ). Сэ-щэ?

ИБРАХЬИМ (Iэнкун къэхъуауэ). Уэри? Уэ… Уэ, си тIэтIэшхуэу къыпхуэсхьар пщIатэмэ…

КIэфий ирет.

ЦОЦЭ (къэуIэбжьауэ). Мыр сыт-на?!

ИБРАХЬИМ. КIэфий. Сабий ирытебгъэуну уасэ иIэкъым.

ЦОЦЭ. Си натIэ изыбгъэукIэну сэ кIэфий, сабий симыIэмэ.

ИБРАХЬИМ. Тхьэ имыIуамэ зэ улъхуэнкъэ, Цоцэ. Къащтэ, къащтэ.

ЦОЦЭ. А уи фыз къру пщэ кIыхьыр гъалъхуи ет. (КIэфийр хыфIехуэри езы Цоцэ матэм йопщIэпщIыхь). Мис мыращ сэ сызыхуейр! (Дэп жьэражьэу къэдабэ бостеяпхъэ зрешэкI). КъызэкIуркъэ?

ГУЛЭ. Гуащэ дыдэ ущIохъукI.

ИБРАХЬИМ. Езы султан дыдэр къыптеплъатэмэ, кыптелIэнт!

ЦОЦЭ (къэдабэр зыкIуэцIилъхьэурэ). Сэри къысфIощI къызэкIуу.

ИБРАХЬИМ. ТумэнитI цIафтэ естащ, дыжьын кIанищ теслъхьэжу.

ЦОЦЭ. СыщIаулъхьэж, мыпхуэдэ дыдэ зы тумэн закъуэкIэ ищэу зы урыс гуэр сымылъэгъуамэ.

ИБРАХЬИМ. ТумэнитI цIафтэу сIэщIигъэцIэфтакIэ – бзэр махуэм къурIэнибгъукIэ тхьэ пхуэсIуэнти!

ЦОЦЭ. Сэ цIыплъ хъужауэ, зы махъсымэ пхуэсщIащи… НакIуэ.

ИБРАХЬИМ (Гулэ жриIэу). Мы хьэлыгъуанэ зэрыблэр Нанэ етыж, дзэ Iумытыжми едзэгъунщ…

ЦОЦЭ. НакIуэт зэ!

ИБРАХЬИМ. СынакIуэмэ сынакIуэщ.

Цоцэрэ Ибрахьимрэ йокIыж. Диснэху къохьэ.

ДИСНЭХУ (гуэлмэдыныр илъэгъуащи гуфIэгъуэм зэрехьэ). А, жэнэт, хэт а щхьэтепхъуэр къозытар?

ГУЛЭ. Уи сондэджэр Ибрахьимщ.

ДИСНЭХУ. Алыхь-хьэлыхь! Сыту къокIурэ! Къупщхьэ гуащэ ущIохъукI. Моуэ зыгъази зэ сызэгъэплъыт… Моуэ зэ кIуэи сызыIугъаплъэт. Алыхь-хьэлыхь! Быхэ зэгуэчынщ, Сэчынат зэкIуэцIытхъынщ, мыр птелъу укъалъагъумэ.

 

ЕЩАНЭ ЗЕУЭГЪУЭР

Мы гуэрыр къыщыхъур а щIыпIэжьырщ. Чэщей пIащIэм Ибрахьим и ныбжьыр къыхощ. Абы къоущылIэ Цоцэ и ныбжьыр.

ИБРАХЬИМ И НЫБЖЬЫМ. Уа Цоцэ, Цоцэ, мы си Iуэхум зэ кIэ ет. Къэзыбгъэшэнум къэзгъашэ! Уасэ-фасэ жаIэм къыумыгъазэ. Жьгъыру-жьгъыру!

ЦОЦЭ И НЫБЖЬЫМ. Хъунщ, хъунщ, ибрахьим! Жьгъыру-жьгъыру!

Ибрахьим и ныбжьыр мэкIуэдыж. Гулэ и ныбжьыр къохутэ.

ЦОЦЭ И НЫБЖЬЫМ (Гулэ и ныбжьым йощылIэри уэрэду жыреIэ, езыри Гулэ дэуджу).
                            А Гулэу, Гулэу,
                            Жылэ зылъыхъуу,
                            ЛIы пхуэхъун ухуей?

ГУЛЭ И НЫБЖЬЫМ. Ахьей сыхуей.

ЦОЦЭ И НЫБЖЬЫМ. Истамбыл кIуэрэ къигъэсу,
                            Урысей ихьэм-къихьу,
                            Къэхь-нэхьым къыдэхъуу,
                            Хъуэхъур хуаIэту?

ГУЛЭ И НЫБЖЬЫМ. Ахьей сыхуей.

ЦОЦЭ И НЫБЖЬЫМ (псалъэкIэ). АтIэ, ухуеймэ псори тегъэкIуэти Ибрахьим къыхэх.

ГУЛЭ И НЫБЖЬЫМ. Хъунщ, хъунщ, Цоцэ.

ТIуми я ныбжьри мэкIуэдыжри Исуф ефэндым и иныбжьыр къохутэ. Абы къоущылIэ Гуащэ и ныбжьыр.

ИСУФ И НЫБЖЬЫМ. Ялэхь, сыкъолъагъу, афIэкIа схуэхьыжынукъым… Уа Гуащэ, Гуащэ, алыхьыр пщIэжым мы хъыджэбзыр къысIэщIэлъхьэ. Упсэуху сыпхуэпщылIынщ, улIэжым – уи псэр жэнэтым кIуэну тхьэм сыпхуелъэIунщ. Зэ кIэ ет мы си Iуэхум.

ГУАЩЭМ И НЫБЖЬЫМ. Хъунщ, хъунщ, ефэнды.

Исуф и ныбжьыр мэкIуэдыжри, Гулэ и ныбжьыр къохутэ. Абы къопщылIэ Гуащэ и ныбжьыр.

ГУАЩЭ И НЫБЖЬЫМ (дэуджу уэрэду къыхедзэ).
                            А Гулэу, Гулэ,
                            Си нэм и нэхуу,
                            Си псэм и хъуахуэ,
                            Псэлъыхъу ухуеймэ
                            Къахэх Исуф,
                            Ар лIым и Iэсэщ,
                            Мысыр щыIакIэщ,
                            Ар къурIэнаджэщ,
                            Жылэр зэджэжщ,
                            Къахэх Исуф,
                            Псоми яцIыху.

ГУЛЭ И НЫБЖЬЫМ. Хъунщ, хъунщ, си Гуащэ. ТIуми я ныбжьыр мэкIуэдыж. Къетыкъуэ и ныбжьыр къохутэ.

КЪЕТЫКЪУЭ И НЫБЖЬЫМ. Хьэуэ, хьэуэ, дунейр къещэщэхыжыпакъым. Уэлэхьэ, къещIэ-нещIэ щымыIэу ар сысей хъунум. Къысхуэнэжа тIэкIур а хурэ цIыкIум дэсхьэм сыунакъэ. Эх, Хъани, епIэщIэкI, епсынщIэкI, нобэ хуэдэ махуэщ Къетыкъуэхэ пащтыхьым и бжаблэм дыщIитар! Нэт-къэтышхуэ щымыIэу нэчыхьыр псынщIэIуэу егъэтхын хуейщ. Эй, Хъани!

Хъани и ныбжьыр къохутэ.

ЕпIэщIэкI, епIэщIэкI…

ХЪАНИ И И НЫБЖЬЫМ. Хъунщ, хъунщ, ди дотэ нэху.

Къетыкъуэ и ныбжьыр мэкIуэдыж. Гулэ и ныбжьыр къонэху. Абы къоуджылIэ Хъани и ныбжьыр.

ХЪАНИ И НЫБЖЬЫМ (уэрэду, дэуджыжу).
                           
А Гулэу, Гулэ,
                            Жылэ зыгъэхьэкъуэ,
                            Къетыкъуэ къыплъохъу,
                            Лъэпкъ ухъун ухуейм
                            ДэкIуэ Къетыкъуэ.
                            Къетыкъуэ – лъэпкъыжьщ,
                            Къетыкъуэ – къупщхьэжьщ,
                            Къетыкъуэ – лIы ябгъэщ,
                            Пащтыхьыжь бжаблэщ.
                            ДэкIуэ Къетыкъуэ,
                            Ар хэкум и къуэжьщ,
                            Лъэпкъым и къупщхьэжьщ,
                            ДэкIуэ Къетыкъуэ,
                            Зумыгъэтыкъуэу
                            ДэкIуэ Къетыкъуэ.

ГУЛЭ И НЫБЖЬЫМ. Хъунщ, хъунщ, Хъани.

ТIуми я ныбжьыр мэкIуэдыж. Утыкур зэщIонэ. Гулэ щысщ, куууэ мэгупсысэри.

ГУЛЭ. Куэдщ, ирикъунщ, ирикъунщ мы си псэлъыхъу къомыр къызэрызгъэуджар. Зым – къурIэнаджэ къысхуещI, адрейм – зэрызищIыр ищIэжыркъым, и лъэпкъ ирогушхуэ, зегъэхуэшхуэ, зегъэпакъэ, ещанэми – данэкIэ сыкъеущыхь, сихьын хьэзырщи къыспоплъэ. Феплъыт а къомым. Зыр – ефэндымэ, адрейр – сондэджэрмэ, ещанэр… ещанэр – «уей-уей» жезыгъыIэ пщыжьым – сыт нэхъ ухуей? Яхэдэ, хэплъыхь, къыхэх. Ауэ фэ къомыр сэ зэ фызэзмыгъэунтIэIуауэ сыпсэункъым. Фимыгугъэ, зиусхьэнхэ, сэ ауэ сытми фызыхуейр зэфщIэ хъун сыхъыджэбзыжь цIыкIууэ. Хьэуэ, хьэуэ, фыщоуэ… Мес, мес, абыхэм яз елъэщтауэу къоущ…

Гулэ лъэныкъуэ зрегъэз. Исуф хуэпIащIэу къохьэ.

ИСУФ (бжыхьым дэплъурэ). Ялэхь, ялэхь, сIэщIумыгъэкI… Сыунэхъуакъуэ, сыкъэсэхыжакъэ мы цIыкIур Къетыкъуэу емынэ унэ хъуным стрихым. Ари-ар, Iимани, дини иIэкъым… Тхьэ дыгъыIэ, дэри уи пэщхъын дыкъимыхуа, дэри дызыгуэрщ.

Нэчыхь, нэчыхь схуэтх жи Къетыкъуэ и къуэжьым. Хуейт ар! Уэ угъуэт, нэчыхь умыгъуэтын щIондэ. Уа, щхьэ дамыгъэпсэурэ мы пщыжь-уэркъыжьхэм? Я пщылIхэр Iаха пэтми итIани защI, замыщIэжу. Тхьэ дыгъыIэ пэжу жиIамэ – хъумпIэцIэджым и кIуэдыжыгъуэм дамэ къытокIэ, - жыIэу жызыIам. Ялэхь, сIэщIомыгъэх! (ЗанщIэу къыхокIиикI и куафэм еуэжу). СIэщIех, сфIехь! СфIешэ! СфIешэ, жэмыхьэт!

Гуащэ къохьэ.

Дэнэ уэ ущыхэтыр? Уэ и гъунэр къэбжыхьурэ, хьэлыгъуанэр тхьэ дыгъаIуэ, ебгъэхьамэ.

ГУАЩЭ. А, си IэщхьэкIитI мыгъуэт сыт къэхъуар?

ИСУФ. Ят, яткIэ тхьэ соIуэ. Ят хъыджэбзыр!

ГУАЩЭ. Яту щытми уэращ къуаншэр.

ИСУФ, Ар сыт щхьэкIэ?

ГУАЩЭ. НэмэзлыкъкIэ хъыджэбз къыдахьэхыу плъэгъуа уэ, ефэнды?

ИСУФ. Сыт мыбы жиIэр хьэдыгъуэдахэр?

ГУАЩЭ. ХьэлIамэ къакIуэм кIэфий нэкIуэнщ, ефэнды. Мо унагъуэр къыдэпхьэхынумэ уи жыпым нэхъ куууIуэу иIэбэ.

ИСУФ. Куэду куууэ иIэбауэ къыщIэкIынщ абы и нэчыхьыр зыхуатхынур?

ГУАЩЭ. Хэт ар езыр?

ИСУФ. Уи дуней закъуэрщ.

ГУАЩЭ. Хэт-на?

ИСУФ. УилI Къетыкъуэщ.

ГУАЩЭ. А, си IэщхьэкIитI мыгъуэт… (Къомэх).

ИСУФ (Гуащэм бгъэдолъадэри). Пу, пу! Пу-пу-пу! Ялэхь, умыгъалIэ, ялэхь къэгъэхъуж. Пу-пу-пу! (Тобжэ). Мыр зыгуэрым дыкъилъагъум – си напэжьыр текIакъэ! Ялэхь, къэгъэхъуж, ялэхь, умыгъалIэ. (Зеплъыхь). Зыгуэрым дыкъимылъагъууэ пIэрэ? Алыхьым и шыкурщ, щыIэ щыIэкъым. (Гуащэм и щхьэр къеIэтри). Ущыхъыджэбз дэсым укъыздэуджын къудей къызупэсу щытакъым, джаур… Алоуэхь, гуащэ къэмэхар сыту дахащэ хъурэ! (Зеплъыхьри быдэу ба хуещI).

ГУАЩЭ (зыкъещIэжри). Сохъуж, сохъуж, ефэнды…

ИСУФ. Алыхьым дыкъелъагъу, гуэныхьыр сысейкъым.

Аргуэру ба хуещI.

ГУАЩЭ. Уа, ефэнды, мы жыпIэхэр пэж?

ИСУФ. ДыкъэзыгъэщIа алыхь – пэжкIэ. И нэчыхьыр сигъэтхыну си дей нигъэкIуащ.

ГУАЩЭ (ябгэу къыщолъэтри). Сэ абы нэчыхь мыгъуэ хуэсщIынкъэ. Сэ абы и нэчыхьыр къыщIэзгъэныжынкъэ! Лъэпкъ зимыIэр сэра?! Узыгъуэ кIапцIэр естынкъэ! Къэзышэми, яшэми!

Гулэ къыкъуокI.

ГУЛЭ. А уи IэщхьэкIитI, хэт ди гуащэр узытебгэр?

ГУАЩЭМ (Гулэ деж зедзри). Уэращ, Iимани, дини зимыIэ! Сыт, уэ си лIым фIэкIа лIы бгъуэтыркъэ? Япэ къэсыр – уилIщ уэ… ПщылIым къыхэкIа гуащэт иджы сымылъагъужар. А уи нитIыр къизмытхъмэ а зы алыхь!

Гуащэ бгъэдолъадэ Гулэ зэхичэтхъэну. Исуф а тIум якум, Iэжьэгъуу, зыдедзэ Гулэ щытщ, зимыгъэхъейуэ, уардэу.

ИСУФ. А зы алыхьыр фщIэжмэ щывгъэт! Мыр сыт емыкIу, мыр сыт напэтех!

ГУАЩЭ. Мобы сэ тIуанэ къыстрищIэу сшэчуи?!

ГУЛЭ. КъэутIыпщ, къэутIыпщ ар, ефэнды. Уи бам къызэщIигъэплъащи Iэжьэкъур иреч!

ИСУФ. Сыт а жыпIэр, сыт а жыпIэр?.. Си напэр тевмых, щывгъэт!

ГУАЩЭ. Алыхь, щызмыгъэтын!

ИСУФ. Я щхьэ зэрыхьщ, си щхьэ хызох… Фыз зауэ сыхэхьэнт иджы сыкъызыхуэтыжыр….

Исуф йожыж. Гуащэ йобгъэрыкIуэ Гулэм.

ГУАЩЭ А-а, хьэурэ хьэ куэпэчыжьым къилъхуа, тIуанэ, тIуанэ зыкъысхуэпщIынут. Зыкъыстребгъэшэнут, и?!

ГУЛЭ. Зыптрезгъэшэнущ алыхь.

ГУАЩЭ. Уэри?

ГУЛЭ. Сэри, алыхь.

ГУАЩЭ. А уи къэхьпэ пыжьынэхэр къистхъынщ! Уи щхьэцыр къисфыщIыкIынщ! Дзасэм упысIунщ! Лэныстэ нэхъ симыIэми лы цIыкIу-цIыкIууэ узыIысхынщ! Уи хьэдэр ямыгъуэтыжу узгъэсынщ!

ГУЛЭ (уардэу). ИтIани сыдэкIуэнущ.

ГУАЩЭ. Елъ абы жиIэм, елъ!

ГУЛЭ. ЗылIэж, зычэтхъэж, сыдэкIуэнущ.

ГУАЩЭ. ДэкIуэ мыгъуэр къыпхуэзмыгъакIуэмэ си алыхькъым!

Гуащэ йопхъуэ Гулэ. АрщхьэкIэ Гулэ абы и Iэр къеубыдри, зэхищIэу гуащIэу егъэтIыс.

ГУЛЭ. Хуэму, си IэщхьэкIитI…

ГУАЩЭ (гухауэ). УдэмыкIэ, удэмыкIуэ закъуэ…

ГУЛЭ. Уи лIым уэ укъиужэгъуащ. Ар быдэу зэгъащIэ.

ГУАЩЭ. Апхуэдэу къыбжиIа?

ГУЛЭ. КъызжимыIатэм къыслъыхъунтэкъым.

ГУАЩЭ. Ялэхь, сыкъолъагъу, гущIэгъу къысхуэщI.

ГУЛЭ. Зэ закъуи, нэ закъуэкIи ныптезгъэплъэнкъым. Уэ зэплъыжи сэ къызэплъыт… Дауи, ар езыр сэ степлъыкIыу уи деж нэплъэнкъым.

ГУАЩЭ. Ялэхь, гущIэгъу тIэкIу!

ГУЛЭ. Утезгъэплъэнкъым, убампIэрэ узыгуэзгъэчынщ.

ГУАЩЭ (Iейуэ лъаIуэу). Алыхьыр пщIэжмэ гущIэгъу, гущIэгъу тIэкIу… Сэ уэ пхуэзмыщIэн щыIэкъым… УныдэмыкIуэ, уныдэмыкIуэ закъуэ.

ГУЛЭ. Уэ Исуф ефэндым септыну арат узыхуейр, и? СлIоу ар икIи лъхукъуэлIщ, икIи лIыжьщ… Ауэ фIыуэ укъызэлъэIум уи хьэтыр слъагъункIи хъунщ…

ГУАЩЭ. СынолъэIу, сынолъэIу, Къурмэн сызыхуэхъун, пхуэзмыщIэн щыIэкъым, сынолъэIу, алыхьри къузогъэлъэIу…

ГУЛЭ. Хъунщ, слъагъунщ уи хьэтыр. АтIэ мыдэ фIыуэ къэдаIуэ. Уэ уощIэ, дэ Къетыкъуэ дырипщылIу щытащ. Иджы пщылIыр Iахащ, Iаха щхьа ди щхьэ къэтщэхужын хуейщ. ЩхьэщэхужыпщIэу дэ ттелъщ сом щих. Сэ Къетыкъуэ сыдэкIуэм си уасэмкIэ дызэпокIуэж. КъыбгурыIуа?

ГУАЩЭ. КъызгуроIуэ, си псэр къурмэн зыхуэхъун.

ГУЛЭ. КъыбгурыIуэм – аращ. УилI пщыжь Къетыкъуэ щхьэщэхужу еттыну ахъшэр къызэптым, лIыр-уилIу къэнэжынщ. КъыбгурыIуа, си IэщхьэкIитI…

ГУАЩЭ. А, къурмэн сызыхуэхъун, мы щIы фIыцIэ гъуанэм щIэлъым къыпхуэзгъуэтынщ.

ГУЛЭ. ЕпIэщIэкI, уи лIыр си нэчыхьым иужь ихьащ.

ГУАЩЭ. Хъунщ, хъунщ, си нэм и нэхуу, си псэм и хъуахъуэ…

ГУЛЭ (щхьэщэ хуещIри). Хъунмэ аращ, си гуащэ дыщэ. Сом щитI си уасэр.

ГУАЩЭ. Хъунщ, хъунщ, си тIасэ, удэмыкIуэ закъуэ.

ГУЛЭ. Ар си Iуэхужщ.

ГУАЩЭ. Алыхьым утхуигъэпсэу!

ГУЛЭ. Сом щитIщ си уасэр, гуащэ.

ГУАЩЭ. Хъунщ, хъунщ.

ГУЛЭ (бжэщхьэIум нэсыжауэ, лъэныкъуэкIэ).
                            Ари зыти – къуэздзащ.
                            Гулэ унэм щIохьэж.

ГУАЩЭ (хэгупсысыхьурэ). Дэнэ иджы сэ абы естыну ахъшэр къыздисхынур? Ямылъагъужыным жыпи, напи иIэкъым. Хэтхэ я унэ хъыджэбз дахэ щIэс – жери къеджэдыхь, къихь-ищIи зымыIэу, диIа тIэкIури иригъэсыкIауэ. УшасткIэ диIамэ – ищэжащ, шы табын диIамэ – диIэжкъым. IэгунэщI Iэджафэу дыкъигъэнащ. Сыт емынэм мыгъуэм сыIэщIилъхьат сэ, фызкIэ а зызмыгъэнщIыжыныр къызыхуэкIуам. Си дыщым сыкIуэжынщи яIэри-ямыIэри къызыщIэскъуэнщ… А, модэ къокIуэ Хъани. Абы и лIыр сондэджэрщ, ахъшэу зэкIуэцIылъщ, селъэIунщ…

Хъани къохьэ.

ХЪАНИ (жыжьэу къыщыту). Модэ мо ямылъагъужыныр! ПщIыхьэпIэ мыгъуэр схуаушэ, сэ абы тIуанэ тезмышэмэ. (Гуащэм бгъэдохьэри). А, пщIыхьэпIэфI зыхуэслъагъуну си гуащэ нысэ, сэ ныжэбэ зы пщIыхьэпIэ пхуэслъэгъуащи, зы пщIыхьэпIэ пхуэслъэгъуащи, – а дыдыд мыгъуэ, си щхьэфэцыр мэтэдж…

ГУАЩЭ. Тхьэм фIыкIэ сыпхуигъэлъагъу.

ХЪАНИ. А дыдыд мыгъуэ, хьэндыркъуакъуэ пшхыуэ услъэгъуащ.

ГУАЩЭ. Ан-на…

ХЪАНИ. Еуэ уошх, еуэ уошх, пшхы пэтми зыбгъэнщIыркъым.

ГУАЩЭ. А си гуIэгъуэжьитI…

ХЪАНИ. Еуэ уошх, еуэ уошх, пшхар къыбжьэдопкIыж, аргуэру йогъэлъэтэхыж, уи ныбэр хьэрэмэ Iуащхьэу къэбэгащи узэгуеч, хьэндыркъуакъуэхэм – «къуакъ-къуакъ» – жаIэу уи ныбэм къопсэлъыкI…

ГУАЩЭ. Куэдщ, куэдщ, Хъани!

ХЪАНИ. Зыхуэсхьынур сщIэркъым.

ГУАЩЭ (занщIэу къогъри). Си мыгъуагъэм мыгъуэрщ…

ХЪАНИ. Сыт-на къэхъуар?

ГУАЩЭ. А уэ пщIэм тIуанэ къыстрешэ…

ХЪАНИ (имыщIэ хуэдэу). Ана-на! Сыт жыпIэр? Уримыхужыпэмэ гуфIэ.

ГУАЩЭ. А уэ степлъэгъуа хьэндыркъуакъуэхэу «къуакъ-къуакъ» жызыIэхэри си жэгъуэгъухэращ. Ахэм я гуфIэгъуэ къыстракъутэу аращ. «Къуакъ-къуакъ»! А сылIа мыгъуэмэ нэхъыфIти…

ХЪАНИ. Узыужэгъум тIуанэ траущIэ.

ГУАЩЭ. А, Хъани, а си нэм и нэхуу, си псэм и хъуахъуэ, сылIэхукIэ сщыгъупщэнкъым, алыхьым къысхуищIауэ къэслъытэнщ, къыздэIэпыкъу, ахъшэ тIэкIу къызэт щIыхуэу.

ХЪАНИ. Ахъшэ нэхъ жумыIэмэ, пщIыхьэпIэфI зыхуэслъагъуну ди гуащэ дыщэ… (и кIэр дрелъэфейри и лъэпэдым къыдехри) сом-сомитI щхьэкIэ узэзгъэлъэIункъым…

ГУАЩЭ. Хьэуэ, сэ нэхъ куэдыIуэу сыхуейщ.

ХЪАНИ. Сыт хуэдиз?

ГУАЩЭ. Сом щитI хуэдиз.

ХЪАНИ (и кIэр иредзыхыжри). Сыпщами апхуэдиз, алыхь къысщIэмыкIыну. Сыт0на апхуэдиз зэрыпщIынур?

ГУАЩЭ. Гуащэрэ пэт данэ кIапэ щощIэ. Къызэт, згъэгувэнкъым.

ХЪАНИ. Апхуэдизи?

ГУАЩЭ. Фысондэджэр унагъуэщ, фи зы къуапэ апхуэдитI къуэлъу къыщIэкIыни. Къызэт, армырмэ си унагъуэ къосэхыж…

ХЪАНИ (занщIэу зыкъызэкъуехри). Къуэлъщ, алыхь, къуэлъщ. Хъуа иджы? Сэ си гуфIэгъуэу, уэ уи гуIэгъуэу укъысхуэза?! (ЖьэкIэ пшынэ еуэурэ Гуащэ къефыхь). Елъ ар, Дарий хуэлъэрэ и хулъэр нэщIу… Укъысхуэза иджы… Щхьэ IупщIэ къысхуумыщIрэ иджы? СыкъыщыуджкIэ щхьэ укъызэмыпIэскIурэ? СымыпщэфIэфу, сымыжьыщIэфу щхьэ жумыIэрэ? Нэгу стету щхьэ умыгъэIурэ? СиIэщ, алыхь, сиIэщ. Сом щиплIи-щихи-мим-минитхуи… СиIэщ, алыхь… Ауэ, мэ, мыбы къыщIэф!

ГУАЩЭ. Алыхьым къыпхуимыгъэгъукIэ.

ХЪАНИ (къифыхьурэ). Мэ, мэ, къыщIэф!

ГУАЩЭ. Къурагъ къуаупсеижкIэ!

ХЪАНИ. Уз кIапцIэр уэзыт!

ГУАЩЭ. А си IэщхьэкIэжьитI мыгъуэт…

Хъани жьэкIэ пшынэ йоуэ. Гуащэ къефыхь.

ХЪАНИ. А, Гуащэ, Гуащэ,
                            Гуащэ баринэ,
                            Си нэм и ажал,
                            Гуащэ хьэфотэ,
                            Сэ сыкъыптофэр,
                            Зи фэр исхын,
                            Ахъшэ ухуейм –
                            Мэ мис къепэм.

ГУАЩЭ. А сылIа мыгъуэщэрэт…

ХЪАНИ (Гуащэ текIуатэурэ).
                            А, Гуащэ, Гуащэ,
                            Щхьэхуещэ нысэ,
                            Ахъшэ ухуейм –
                            Мис мэ къепэм.

ГУАЩЭ. А си гуIэгъуэжь махуэ мыгъуэт…

Гуащэ и щхьэр щIехьэ.

ХЪАНИ (абы кIэлъыфыхьурэ). Сэ тIуанэ птезмышэмэ сраушыж шыдыгукIэ.

Гуащэ кIэлъыкIуатэурэ йокI. Гулэ къохьэ.

ГУЛЭ (якIэлъыплъурэ). Къетыкъуэ и Iуэхур къызытекъутэ хуэдэщ. Ар Iэмал-фэмалкIэрэ изгъэкIуэтыфым, хэту пIэрэ абы къыкIэлъыкIуэнур? Мес, тхьэм къысхуехь нэгъуэщIхэри.

Къетыкъуэрэ Хъанийрэ къыкъуокI.

КЪЕТЫКЪУЭ. А, дуней, дуней, мы цIыкIур къысIэрымыхьэурэ сылIэжынущ, Хъани.

ХЪАНИ. Ан-на, утелIэпаи мыбы. (Къетыкъуэ нэщхъыдзэ зыхуещIри). Догуэ, ар къыпIэрыхьэмэ сэ укъыспыкIыпа?

КЪЕТЫКЪУЭ (Хъани зэщIеубыдэри). Уэ дэнэ укIэжын? Нэхъ сыкъыщыдэхуэхэм деж сынеущэкIынщ уи Дей… зэзэмызэ…

ХЪАНИ. Ай, джаурыжь, уэр-уэ, зумыгъэнщIыжыныр къыпхуэкIуаи!

КЪЕТЫКЪУЭ. ЦIыхубзкIэ зигъэнщIу дунейм ехыжа плъэгъуа? Уузыншэм, умыфызыншэм – аращ гъащIэм и IэфIыгъуэр. Адрей псори зы Iэмбатэ и уасэкъым. Пэжкъэ, Хъани?

ХЪАНИ. Пэжщ, пэжщ, алыхь.

КЪЕТЫКЪУЭ (бжыхьым дэплъурэ). Моуэ зэ, зэзакъуэ дыIуплъащэрэт мыбы… Уа Хъани, уи псэлъыхъу плъагъуну емыкIу хэлъкъым жаIэ. Моуэ, зэ, зэ закъуэ нэхъ мыхъуми щхьэ дызыIуимыгъаплъэрэ хъыджэбзымрэ сэрэ?

ХЪАНИ. Нэчыхь-жи, нэчыхь.

КЪЕТЫКЪУЭ. Нэчыхьыр дэнэ кIуэжын… Мы тхьэр зэуэн Исуф ефэндым идэркъым схуитхын. Ягъэ кIынкъым, иджы, тхьэм жиIэмэ, мэлыхъуэ нэхъ гъуэтыгъуейщ ефэнды нэхърэ. НэгъуэщI жылэ къырезгъэшынщ ефэнды.

ХЪАНИ. ЕпIэщIэкIын хуейщ, Къетыкъуэ.

КЪЕТЫКЪУЭ. Си Дей къыщынэрэ?

ХЪАНИ. Месыр къыщIэкIащ.

Гулэ унэм къыщIокI.

КЪЕТЫКЪУЭ. Зэ, зэ закъуэ нэбгъузкIэ, зэ… (Бжыхьым доплъэ, хьэмбыIуу тIысауэ). Е си нэхурэ цIыкIу закъуэ!..

ХЪАНИ. КIуэ, кIуэ, емыкIущ…

КЪЕТЫКЪУЭ. ЕмыкIури тщIэжрэ, делэ дищIащи.

Къетыкъуэ зегъэбзэхыж. Гулэ мыдэIуэкIэ къокIуэ. Ар хуабжьу нэщхъейщ.

ХЪАНИ. Мыр сыт, уи жэм уи шкIэ щIэфыжа, сыту унэщхъей?

ГУЛЭ. Сыту тхьэмыщкIэ Iейуэ дыкъигъэщIат дэ цIыхубзхэр.

ХЪАНИ. Сыт къыптехуъар, пщIыхьэпIэфI зыхуэслъагъун?

ГУЛЭ (мажэри Хъани зыредз гъуэгыу). Сат, Хъани, сат мыгъуэ, си нэчыхьыр ятх.

ХЪАНИ. СощIэ, сощIэ, фIыгъуэкIэ зыхуатхын. Къетыкъуэ лIыфIщ, удэтыншынщ.

ГУЛЭ. Къетыкъуэу щытам здэ мыгъуэтэкъэ.

ХЪАНИ. Хэт-тIэ, на?

ГУЛЭ. Ибрахьимщ.

ХЪАНИ. Хэт Ибрахьим?

ГУЛЭ (гъуэгыу). Уи лIыращ.

ХЪАНИ. И-и?

ГУЛЭ Ара мыгъуэщ.

ХЪАНИ. Хэт ар, и хьэдэр ираушыжыну, а си лIыр уэ къыпхуэзыгъуэтар?

ГУЛЭ Цоцэ мыгъуэщ.

ХЪАНИ. Цоци? Елъ а ямылагъужын домбеижьыр! Хьэжыгъэ щIыхуэмрэ шэ щIэхуамрэ хапIыкIар… Сэ абы и кIэр бжыхьым дэзмыхуэжмэ пщIыхьэпIэ мыгъуэр схуаулъагъу.

ГУЛЭ. Сэ сыт мыгъуэр сиIэмал иджы? Уи лIым сыдэкIуэн хуейщ.

ХЪАНИ. Сэ-щэ?

ГУЛЭ (гъуэгыурэ). Уэ, дауи урахужынщ…

ХЪАНИ (занщIэу къогъри). СщIат ар, си псэм ищIат. Си пщIыхьэпIэр хуэкIуа мыгъуэщ. Тхьэмахуэ ен мэхъури си пIэ лъапэм блэщхъуаяхэр щыжьепщэу, къызэпырыпщхэу, нызэпырыпщхэу солъагъу… А узыужэгъуэным и пIэ лъапэ къыщыухъей апхуэдэ блэщхъуаяхэр! Сэ срагъэкIыжыну мыгъуэщ…

ГУЛЭ. Сыт пщIэн, удежкъым къыщаублэр, удежкъым щаухри.

ХЪАНИ. Удэтыншын мыгъуэкъым, Гулэ дахэ, ар нэху щыху мэпырхъэ

ГУЛэ (гъыурэ). Умыгузавэ, ар си гупэ щыпырхъыжынкъым.

ХЪАНИ. Абы гуэныхьыу ищIам тIури фигъэкIуэнкъым. ЩэкIыщхьэ щыпичкIэ арщыныр щIегъэху.

ГУЛЭ. ИтIани сыдэкIуэн хуей мыгъуэщ.

ХЪАНИ. Кхъуэ дагъэкIэ ягъэжьа хьэлыгъуанэхэр ещэ.

ГУЛЭ. ИтIани сыдэмыкIэу хъу мыгъуэркъым.

ХЪАНИ. Ежьэху къэс е матушкIэ, е сонэпхъу, е къэжэр фыз зэрешэ…

ГУЛЭ. Сыт мыгъуэр сщIэн, къыздишэжри зэхуризгъэкъунщ…

ХЪАНИ. Уи адэжьым си лIым урищэу аракъэ?

ГУЛЭ. Уэри уащащ, абы емыкI хэлъкъым.

ХЪАНИ. Щхьэщэхужу щIитын имыгъуэту арагъэнущ.

ГУЛЭ. Арауэ къыщIэкIынщ, пщIыхьэпIэфI зыхуэслъагъун.

ХЪАНИ. Уэ ухъыджэбз хахуэщ. УдэмыкIуэ закъуэ. Дапщэ?

ГУЛЭ. ЩитI.

ХЪАНИ (и кIэхэр еIэтри, и лъэпэд лъапщэм ахъшэ къдех). Мэ, щитI ирокъу.

ГУЛЭ. Мыр аршыныр щIигъэцIэфтурэ къыхигъэцIэфтам ящыщ?

ХЪАНИ. Апхуэдэ зыгуэрщ. Дунейм тет сондэджэр – хьэрэм пфIимышхыну, – зыгуэр пфIимыхьу?

ГУЛЭ. Уэ нэхъ пщIэнщ.

ХЪАНИ. Иджы Цоцэ сэ уз мыхъужыныр естынщ. Езы дыдэри къызэлынкъым, а зы алыхь. Догуэ, догуэ, а уи матэ къуаншэр къыпщIэзгъэныжынщ! Сэ ар къызэлуи? Нобэ си фызышэ махуэщ щыжиIэм – зыри хужымыIэжу а зы алыхьым къытригъэбагэ, бгыхэр къытеущащэ, къытеукъутэ, и щхьэр къутауэ, хьэдэ къуаншэу къысхуаушэж, къэзышэжыни а зы алыхьм къыщIимыгъэнкIэ, къыщIэныж Iэми жэхьэнэмэ мафIэм хиусхьэж, бэлыхь-лажьиблыр къытихуэ, узыгъуэ Iейри кIуэцIыухуэ!

ГУЛЭ. Куэдщ-куэдщ, умыбгэ!

ХЪАНИ. Бгэ язгъэлъагъункъэ сэ а тIум!

Хъани къызэщIэнауэ йокIыж.

ГУЛЭ. Ари етIуанэрати – сыутIыпщащ.

Алийрэ Диснэхурэ къохьэ.

АЛИЙ. Уэлахьэ, мы уи анэм жиIэм егупсысыпхъэм, хъыджэбз, Ибрахьим дэ нэхъ къыхэтха щхьа, пщIэнукъым, мы дунейр зэризэрийщ, махуитI зэухэдэкъым, нобэм зым и хьэмтетыгъуэщ, пщэдей, уоплъри – ар щIагуэ. Мы дунейм и бынжэр – ахъшэщ… Ахъшэр, уэри уощIэри, къызэрыкIуэу мэкIуэж, нобэ уиIэщ, пщэдей – мэхь-мэхь. Иджы сондэджэр куэд банкрот мэхъу. Ди малъхъэм апхуэдэ гуэр къыщыщIмэ Iэгу нэщI-Iэгу джафэу дыкъэнакъэ. ПщIэнукъым, сондэджэрым сыт щыгъм алыхь Iэху епхащ. Алыхь Iэхур – ар игъащIэкIэ мыкIуэдыжын Iуэхущ. (Зыщытхъужу). Эй, мы си щхьэжьри!

ДИСНЭХУ. МыкIуэдыжынщ, алыхь.

АЛИЙ (и фызым жриIэу). Зэ догуэт.

ДИСНЭХУ. Хъунщ, хъунщ, сыдогуэнщ.

АЛИЙР. АтIэ, моуэ-щэ, ещIэ-нещIэ хэмылъу, бжесIэнщи – ефэнды Iуэхур мыкIуэдыжын Iуэхущ, ахъшэр нобэ уиIэмэ пщэдей – мэхь-мэхь, мэкIуэдыж.

ГУЛЭ. ГурыIуэгъуэщ, дыдэ.

АЛИЙ. АтIэ, си хъыджэбз, гурыIуэгъуэмэ аращи – Исуф ефэндым удэкIуэмэ нэхъыфIщ. Муслъымэн къабзэщ, и Iуэху зэтетщ.

ДИСНЭХУ. Зэтетщ, алыхь.

АЛИЙ. ЗэтепIэт зэ а уи бэтырбакъыр.

ДИСНЭХУ. ЗэтеспIакIэщ.

АЛИЙ. Аращи, Къетыкъуэ пщыжьри, сондэджэр Ибрахьими – лъэныкъуэ идогъэз, уэ алыхьым узыхуигъэзара – ефэнды цIыкIу Исуфщ… Зэхэпха?

ГУЛЭ. Щхьэщэхуж уасэри абы къеIыфхынукъэ?

ДИСНЭХУ. КъеIытхынущ, алыхь.

АЛИЙ. Бэяут зэ. КъеIытхынущ, си хъыджэбз. Сэ Iуэхур зытесщIыхьыр ди щхьэ къызэрытщэхужынымрэ уи щхьэ зэрыдгъэпсэунымрэщ.

ДИСНЭХУ. Аращ, алыхь.

ГУЛЭ (занщIэу зыкъыречри). Мыр сыт зищIысыр? Зэм уафэм сыдыводзей, зэми – щIыкъатиблкIэ сыводзыхыж. АдкIэ-мыдкIэ сызыводзэ. Мыр Iэхъуэбаш сыхъуа сэ, фызэрыхуейуэ сызыIэпыфхыну.

АЛИЙ. Сыт мы жыпIэхэр? Дэ уи щхьэ ди лажьэщ. Исуф, тхьэм и шыкурщ, цIыху Iейкъым, Iэдэбщ, нэмысыфIэщ, и нэ исщ, и псэ пытщ…

ГУЛЭ (и адэм жыриIэу). Мо бгыжьэ пэхужьыр плъагъурэ, дыдэ?

АЛИЙ. Солъагъу, солъагъу.

ГУЛЭ. Мы жылэм яфIэтелъыджэу мис абы зыкъездзыхыжынщи псоми фыхэзгъэкIыжынщ.

АЛИЙ. Iау, Iау.

ДИСНЭХУ. А гуIэгъуэжьыр къыщытхуэкIуа махуэт.

ГУЛЭ. Мы дунейм нэхъ зеубзыху. ПщылIхэр Iахащ. ЦIыхухэр нэхъ псэхужащ. Сэри зы хуитыныгъэ гуэр къыслъысын хуейщ.

АЛИЙ. Къыплъосри, лIы удотри.

ДИСНЭХУ. Удот, алыхь.

ГУЛЭ. Сэ си щхьэ и унафэ сэ сывгъэщIыж.

АЛИЙ. Сом щихыр-щэ?

ГУЛЭ. Къэвгъуэт.

АЛИЙ. Сымэшкъым, сыхьэшкъым, дэнэ къыздизыбгъэхынур?

ДИСНЭХУ. Уэ къыпIщэдмыхмэ – дэнэ?

ГУЛЭ. Сэ сызыхуейм сыдэкIуэнущ.

АЛИЙ (мэкIий). Сом щихыр-щэ?

ГУЛЭ. Узыншэу, дыдэ, тхьэм си яужь фIыкIэ фригъэт, нынэ…

АИЙ. Дэнэ уздэкIуэр?

ДИСНЭХУ. А, гуIэгъуэжьт, дэнэ?

ГУЛЭ. Куэдщ сэ бэлыхьу сызыхэтар, тхьэм фыскIэлъигъэпсэу тIури…

ДИСНЭХУ. Къэгъазэ, си хъыджэбз.

АЛИЙ. Хъунщ-хъунщ, тIасэ, узыфIэфI дыдэм дэкIуэ… Ухуеймэ – Къетыкъуэ, ухуеймэ – Ибрахьим, ухуеймэ – Исуф, нэхъ къапщтэмэ, номиным, шейтIаным, алмэстым, ди гъунэгъухэ я хьэкъэрэжьым, я хьэкъэрэжьым, хьэкъэрэжьым!

(И гур еубыдыжри). Ох, зэманым хабзэри екъутэ. Номиным! ЦIыхухэр щхьэзыфIэфI хъуащ. ШейтIаным! ЗыфIэфIыр пхуэмыхъуу уагъащIэ. Алмэстым! Уипхъу дыдэр къодэIуэжыркъым. Хьэкъэрэжьым! Хэт ухуейми дэкIуэ, сом щих къыпыкIым. Хьэкъэрэжьми содэ!

ДИСНЭХУ. Хьэкъэрэжьми додэ…

АЛИЙ. Си щхьэр мэкIуэрахъуэ…

ДИСНЭХУ. Махъсымэ тIэкIу ефэ.

АЛИЙ (къотэджыжри унэмкIэ егъазэ). Номиным! ШейтIаным! Алмэстым! Хьэкъэрэжьым.

ДИСНЭХУ. Хьэкъэрэжьым, алыхь.

Алийрэ Диснэхурэ унэм щIохьэж.

ГУЛЭ. Сыт-тIэ, Гулэ, ефэндыр нэхъ къащтащи – еуэ иджы ефэндым.

Цоцэ къолъадэ.

ЦОЦЭ. Ибрахьим апхуэдизкIэ гуфIэщащи – и гуфIакIэм дэпхъуэу къэнащ – «Сыт къыхуэсщэхун, си хурэ цIыкIу закъуэм?» – жи.

ГУЛЭ. Iух, тхьэ щхьа, зыхызумыгъэх абы и цIэ лъэпкъ.

ЦОЦЭ. Сыт-на жыпIэр?

ГУЛЭ. Пхэян хъужауэ, гуу гъэшха хуэдэу зебыртIэу…

ЦОЦЭ. Ар зебыртIэми – ущIипIытIэнкъым. Жьгъыру-жьгъырущ…

ГУЛЭ. Iух, Iух. Сэ сызыдэкIуэнур нэгъуэщIщ…

ЦОЦЭ. А, сыщIаулъхьэж, хэ-на?

ГУЛЭ (зэхищIэу). Ари? Абы хуэдэлI дунейм теткъым. ЩызекIуэ къудейкIэ еущауэрэ ещыгуауэу, щабэрыкIуэу… Абы и Iэ хужь цIыкIуитI къудейр сыт и уасэ?! Къупщхьэ гуащэм и Iэпэм хуэдэу бзиихущ… Апхуэдэ Iэпэ мазэхэр алыхьым къыщIигъэщIар, моуэ, дахэу, уи гущхьэм зыпхидзу, Iэ къыбдилъэну аращ.

ЦОЦЭ (гурыщхъуэ ищIауэ). Хэт, хэт ар?

ГУЛЭ (ар зэхимых щIыкIэу). Дапщэщ сэ абы и лэгъунэм лъапэ махуэ щыщIэсчэнур, дапщэщ?..

ЦОЦЭ (хуэмыхьыжу). Хэт ар на?

ГУЛЭ. Ари? Ари? Дунейм теткъым апхуэдэлI, теткъым!

ЦОЦЭ (зимыщIэжу мэкIий). Хэт ар? Хэт?

Гулэ (Iэдэбу). Исуф ефэндырщ.

ЦОЦЭ (ирагъкIэ къыдрешейри). И-и-и?...

ГУЛЭ. Уу-ууий-лIыращ.

ЦОЦЭ. А уи жьэм дзэхупс Iурагъэлаъдэ.

ГУЛЭ (ар зэгуигъэпыну). Абы и Iэпэ бзий цIыкIухэри, абы и Iэпэ мазэхэри!

ЦОЦЭ. А напэ зимыIэ, сыт а жыпIэр? Сэ къыздэхуэжа лIы сиIэкъым.

ГУЛЭ. Мыдэ сэ зэ тIуанэу сыпнхуэкIуэм сыкъэпщIэнщ.

ЦОЦЭ. Фыз зиIэ фIэкIа бгъуэтыркъэ уэ узыдэкIуэн?

ГУЛЭ. Уэ сызэптыну Ибрахьим иIэкъэ фыз? Хъани уфIэфызкъэ уэ?

ЦОЦЭ. ЦIыхухэ! ЦIыхухэ! Фейплъыт мыбы, си лIыр къыстрихыну хэтщ.

ГУЛЭ. УмылIэм-зылI, улIэм-зы мащэ жаIакъэ.

ЦОЦЭ. А мащэ мыгъуэр къызыхуэкIуэн, хэт уэ а лъагъуэр пхухэзышар, хэт си лIым уезышэлIар?

ГУЛЭ. Уэ хуэдэ гуэрщ.

ЦОЦЭ. Хэт?

ГУЛЭ. Ди Гуащэ нэхурщ.

ЦОЦЭ. Гуащи? Узыгъуэ мыхъужыныр сэ естынкъэ абы! ДэнщыIэ ар езыр, лъэпсэрыкIуэдыр къызыхуэкIуэнур? СыщIалъхьэж, тIури фызытезмылъхьэжмэ, уэри, Гуащэри. Щыри, щыри, алыхь, езы ефэндыри къыфщIыгъужу!

ГУЛЭ. КъохъулIэтэми?.. Уэ зогъэябгэ, ауэ ябгэ ухуэзакъым уэ иджыри… Мыдэ сэ зэ а унагъуэм сынихьэм сыкъэпщIэнщ…

ЦОЦЭ. Унихьэмэ узгъэтхъэн уфIэщIрэ? СыщIаулъхьэж, къэзышари, къашари фызытезмыгъасхьэмэ!

ГУЛЭ. Деплъынкъэ.

ЦОЦЭ (ину мэдыхьэшхри). Деплъынкъэ-жи… Феплъыт мыбы, сэ силI уэ къыстепхыуи? (И IэмыщIэр зэгуехри). Мыр плъагъурэ, сыщIаулъхьэж, мис мыбы физмыпIытIыхьым. ДэнщыIэ а езы Гуащэ? ДэнщыIэ а укъэзышэнури? Къэзышэнумрэ къезыгъэшэнумрэ Дей къыщыщIэздзэнщи, къашэнум Дей щыIщэстIыкIыжынкъэ!

ГУЛЭ. Гуащэм сыт и лажьэ? Ар дэлэл къудейуэ аращ. Уэ хуэдэщ. Лажьэ зиIэр уи лIыращи – сэ сыдокIуэ, сигу, си псэу сыдокIуэ…

ЦОЦЭ. Елъа ефэндыжь цIыкIум, елъ, си куэ лъэныкъуэм хуэдиз фIэкIа хъуркъыми итIани зыгуэрхэр къыскIэщIищIыхьыну хэтщ…

ГУЛЭ (гуащIэу). Куэд жумыIэу кIуэи си лэгъунэр зэлъыIух. Къазыц щхьэнтэ тIуащIэхэр зэтелъхьэ. ПIэм иплъхьэну псори лаудану зыщIэлъхьэ. Тас-къубгъанхэр схуэгъэув, сызэрыувэну вакъэ щабэхэр гъэхьэзыр…

ЦОЦЭ. ЦIыхухэ! Зэхэфхрэ мыбы жиIэр?

ГУЛЭ. БжесIэ псори фIыуэ бгъэзащIэм гущIэгъу пхуэсщIынщ.

ЦОЦЭ. Сыт гущIэгъу?

ГУЛЭ. Зэзэмызэххэ ныпхуэзутIыпщынщ уи ефэндыр…

ЦОЦЭ. А-а, напэншэ!

ГУЛЭ. Бзаджэ къыстептхъуэнум уIузгъэплъэхэнкъым абы. Зэплъыжыт уэ! Дауэ лIы къыбдэпсэурэ уэ, уэ домбеижьым. Мы Арысей псом ирамыгъуатэ жаIэ уэ узышэчын гъуэлъыпIэ. УIэфIкъым, уфIэIукъым. Зэхэвыхьыжа курымбэщ, лъэныкъуэ псомкIи йотIэтIэх, шуаныжьым имыхуэжу…

ЦОЦЭ. А жьэ мыгъуэ, а жьэ гъуамэ…

ГУЛЭ. А уэ уи жьэр зэщIэкъуи нэхъыфIщ, Цоцэ.

ЦОЦЭ. Мо си лIыжь фэншэм фIэкIа бгъуэтыркъэ нэгъуэщI.

ГУЛЭ. Згъуэт псом ар къахызох. Ефэндыщ, муслъымэн къабзэщ…

ЦОЦЭ. Къабзэкъым, алыхь, къабзэ Мырзабэч тхьэмыщкIэр дунейм щехыжам, хьэдэтепхъуищри къытрилъэфри унэм къихьащ…

ГУЛЭ. ИтIани – фIыуэ солъагъу.

ЦОЦЭ. ФатIимэт тхьэмыщкIэ мыгъуэр щылIам къурIэн сыхуеджэнущ жиIэри, жэмыщIэ къаIихати, зы къурIэн напи яхузэгуихакъым.

ГУЛЭ. ИтIани – сыдэкIуэнущ.

ЦОЦЭ. Псоми дыуэ нэпцI яхуетхри ахъшэ къаIех.

ГУЛЭ. ИтIани – сыдэкIуэнущ.

ЦОЦЭ. Удэпсэуфынкъым, фызабэ Хьэишэт Дей жэщкIэрэ макIуэ.

ГУЛЭ. Укъиужэгъуащи макIуэ. Сэ си Iуэхущ сэ ар сIэщIэкIым.

ЦОЦЭ. УдэмыкIуэ ефэндым, сынолъэIу…

ГУЛЭ. Ибрахьим септынут и? Уэ езы дыдэр а Ибрахьим ухуэхьэрэм си гугъэкъым, и?

ЦОЦЭ. Зэпыту, зэкIэсу укIуэ а сондэджэрыжьыр. УдэмыкIуэ ефэндым, алыхьри къузогъэлъэIу, си хьэтыр къэлъагъу.

ГУЛЭ. Хъунщ, слъагъунщ. Мис а дыуэ нэпцIкIэ уи лIым къихьа ахъшэм щыщу сом щитI къэхьи деплъынщ.

ЦОЦЭ. Хъунщ, хъунщ, къэсхьынщ…

ГУЛЭ. Сом щитI, зы кIэпIейкIэ кIэрымыхуу.

ЦОЦЭ. Зы кIэпIейкIэ кIэрымыхуу… Иджыпсту.

Цоцэ йоцIэфтыж.

ГУЛЭ. Ари ещанэти – есхужьащ. ИрещIэ, фыз зиIэм – фыз къыхуэпшэну тыншрэ гугъурэ. Мес Гуащи къысхуехь.

Гуащэ къохьэ.

ГУАЩЭ. Мис уи сом щитIыр… Алыхьыр си щыхьэтщ, ди дыщым къырезгъэхащ. (Ахъшэр ешийри). Тхьэлъанэ къысхуэIуэ Къетыкъуэ удэмыкIуэну.

ГУЛЭ. Уащхъуэ нывэщхъуэ кIанэ, сыдэмыкIуэн…

ГУАЩЭ. СилI Къетыкъуэ…

ГУЛЭ. УилI Къетыкъуэ.

ГУАЩЭ. Мэ, хьэлэл пхухъу. (Зэредзри IэплIэ хуещI). А, си псэун! ТхьэмыщкIэр – гущIэгъуншэщ жаIэт дыдейхэми, си IэщхьэкIитIыр си тхьэлъанэщ, ар пцIы дыдэкIэ. Сыпхуарэзыщ, дэхэ, тхьэм насыпыфIэ уищI.

ГУЛЭ. Уэри уи лIым тхъэжыгъуэкIэ тхьэ удигъэпсэу!

ГУАЩЭ (къэщтауэ). А, гуIэгъуэжьт, щыблэр къокIуэ.

Гуащэ къуагъ гуэр зыкъуедзэ. Цоцэ къохьэ.

ЦОЦЭ. Мэ, и дыуэ нэпцIхэм къыхэсхащ. (Ахъшэ иретри). Бжы.

ГУЛЭ. Сэ… сэ… сыщIегъуэжащ.

ЦОЦЭ. Ан-на, сыт къэхъуар?

ГУЛЭ. СыдэкIуэнущ уи лIым.

ЦОЦЭ. И-и?

ГУЛЭ. И-и лъэпкъ хэлъкъым абы, сом щитI щхьа лIы хъарзынэм зыхэбгъэн хъурэ-на?

ЦОЦЭ. Алыхьыр пщIэжыркъэ, алыхьыр?

ГУЛЭ. Алыхьырракъэ хуит зыщIар фыз зиIэ лIым, фызитIи, фызищи, фызиплIи къишэну? КъурIэным еплъыт, къурIэным.

ЦОЦЭ. Укъэзылъхуар пщIэжмэ…

ГУЛЭ. Сыкъэзылъхуари сощIэж икIи сыдэкIуэнущ.

ЦОЦЭ. СынолъэIу, сэри сыцIыхубзщ, си хьэтыр къэлъагъу. Мы си нэпсхэр плъагъуркъэ?..

ГУЛЭ. Сы-дэ-кIуэ-нущ!

ЦОЦЭ. Лъэгуажьэмыщхьэу… А си псэр къурмэн зыхуэхъун, лъэгуажьэмыщхьэу… Уи лъакъуэхэм ба хуэсщIынщ, уи лъэгущIэту си дунейр пухэсхьынщ…

ГУЛЭ. Хъунщ, къащтэ мыдэ ахъшэр.

ЦОЦЭ. Мэ, мэ, къурмэн сызыхуэхъун.

Ахъшэр ирет.

ЦОЦЭ. Тхьэлъанэ къэхь – удэмыкIуэну.

ГУЛЭ. Уащхъуэ нывэщхъуэ кIанэ, сыдэмыкIуэн…

ЦОЦЭ. СилI Исуф…

ГУЛЭ. УилI Исуф.

ЦОЦЭ. Айдэ-тIэ, сыкъэплъэгъуакъым, услъагъужакъым.

(ИкIыж пэтрэ Гуащэ къелъагъури). А-а уэрат сэ тIуанэ къыстезышэну хэтар? (Гуащэ и щхьэцыкIэм йопхъуэри къырелъэфажьэ). Уэрат? Уэрат?

ГУАЩЭ. А, си IэщхьэкIэжьитI мыгъуэт… А, Цоцэ, къысхуэгъэгъу…

ЦОЦЭ. А зы алыхь, пхуэзмыгъэгъун! (Гуащэ и хъуреягъкIэ щхьэцыкIэкIэ кърилъэфэкI пэтрэ Хъани къыкъоху).

ХЪАНИ. А-а, уэ кумпIэфыжьырат, сэ сизыхужу си лIым фыз къезыгъэшэну зи гугъар?

ЦОЦЭ (Гуащэ и щхьэцыкIэр имыутIыпщу). Уэ сыщIаулъхьэжт…

ХЪАНИ. УщIаулъхьэж, джаурыжь! (Цоцэ и щхьэцыкIэм йопхъуэ).

ГУАЩЭ. Уэракъэ тIуанэ къыстезыщIэну зи мурадар? (Ари Хъани и щхьэцыкIэм йопхъуэри – щыри къызэролъэфэкI).

ГУЛЭ. Куэдщ, щывгъэт! (Фызхэр къызытоувыIэ). Фэ щыми сыт фи ягъэ? Ягъэм ихьыныр – филIхэращ… Мис фи ахъшэр.

Ахъшэр трелъхьэ пхъэдакъэжьым.

Фияз илI сыдэмыкIуэну сэ тхьэлъанэ къэсхьащ. Хэт щIегъуэжми – и ахъшэр къырещтэж.

ХЪАНИ (щэхуу Гуащэ жыреIэ). къэщтэж, къэщтэж.

ГУАЩЭ Уэ щхьэ къыумыщтэжрэ?

ЦОЦЭ. Сэ… Сэ… (Ахъшэр къищтэжыну йоIэбыж).

ГУЛЭ. Къэщтэж, къэщтэж, Цоцэ… ефэндым сыдэкIуэну сыхуейкъым.

ЦОЦЭ (и Iэпэхэр мафIэм къиса фIэкIа умыщIэну зыкъепхъуэтэж). Хьэуэ, хьэуэ, сэ, моуэ тIэкIу и кIапэр щIэзупщIэжауэ ар къудейщ… Уи хьэлэлщ.

ГУЛЭ (Гуащэ жриIэу). Уэ-щэ, си IэщхьэкIитI?

ГУАЩЭ. УдэмыкIуэ закъуэ, уи хьэлэлыбзэщ.

ГУЛЭ (Хъани жыриIэу). Уэ-щэ, пщIыхьэпIэфI зыхуэслъагъун?

ХЪАНИ. УдэмыкIуэ закъуэ, уи хьэлэлыбзэщ.

ГУЛЭ. (ахъшэхэр къещтэжри). Фызхэ, цIыхухъухэмп жаIэ: уишрэ уи фызрэ уи дзыхь йомыгъэз – жаIэри. Ахэр есащ уанэ тесу. Ар ддэнут. Ауэ а уанэри дэ цIыхубзхэм къытракъуэри – мис ар фымыгъэгъу. Уишрэ уи фызрэ дзыхь хуумыщI… Хьэщэмэту зэхалъхьащ. Нобэ щыщIэдзауэ фэри ефхьэжьэ псалъэжьу – уи жэмрэ уилIрэ дзыхь яхуумыщI – жиIэу. Анэ фыкъилъхуам – филIхэр къыжьэдэфкъуэ!

ЦОЦЭ. СыщIаулъхьэж, къэзгъазэмэ!

Цоцэ йож.

ХЪАНИ. ПщIыхьэпIэ мыгъуэр схуаулъагъу, згъэгъумэ!

Хъани щIопхъуэ.

ГУАЩЭ. Сэ мыгъуэ сыт си махуэ? СыкIуэнщи, зий мыхъуми, фIыуэ сыкIэцIыбгэнщи сигу бампIэр згъэтIысынщ.

Гуащи йокI.

ГУЛЭ. Хъуащ ар, иджы щыри – сыутIыпщащ. Деплъынкъэ къыпыхъуэм.

(Ибрахьим и макъыр къоIур). КъакIуэ япэ къэс апэсыр!

(Гулэ унэм щIолъэдэж). Ибрахьим къохьэ. Хуабжьу матэр игъэджэгуу Гулэхэ я унэр къефыхь.

ИБРАХЬИМ. Хьэхьей, къэхъей,
                            Къэщэху сысей,
                            Арысей щыщIауэ
                            Щауэм щитIэгъэн,
                            Хьэхьей, къэхъей,
                            Къэщэху, сысей,
                            Арысей къисшауэ
                            Яшэр зыгъэфIэн.

Уэрэдыр жиIэурэ унэр къефыхь; зэм щхьэгъубжэм доплъ, зэми бжэм зырет. Къетыкъуэрэ Исуфрэ зэгъусэу нэгъуэщI лъэныкъуэкIэ къыкъуокI.

КЪЕТЫКЪУЭ. Плъагъурэ, ефэнды, мо матэ къуаншэр?

ИСУФ. Солъагъу, солъагъу, Къетыкъуэ.

ИБРАХЬИМ (ахэм гу лъимытэу). Си дуней нэху, Арысей сох, сыт нэхъ ухуей, сытхэр къыпхуэсхьын? Игугъащ Къетыкъуэ и къуэжьми уишэну. Зыри зэрымылъ фэлъыркъэбщ ар. Хэт и щынащхьэ фIэсшхын жери, къуажэр дырещей, къырещэх. Убеймэ – упщщ.

ИСУФ. Зэхэпхрэ, Къетыкъуэ, абы жиIэр?

КЪЕТЫКЪУЭ. Соуэр, ефэнды, гуэныхьыр ууейуэ.

ИСУФ. ЩЫгъэт, къуагъ къыкъуэукIыу лIы яукIкъым.

ИБРАХЬИМ. Адрей ефэндыжь цIыкIуми куэл игугъащ. Бэзэр махуэм апэсы и уасэкъым ар. Ар лIы хъун? И фызым и IэфракIэ хуэдиз фIэкIа хъуркъым… Ар лIы хъун?

КЪЕТЫКЪУЭ. Зэхэпхрэ ар, ефэнды?

ИСУФ. Пу-пу! Iимани, дини иIэкъым.

ИБРАХЬИМ. Дауи, сэ зблэплъыкIыу, Гулэ а тIум пхудэкIуэнт!..

Уэрэду къыхедзэ.

                            Си псэм и щIасэу си Гулэ,
                            Зэ закъуэ къыщIэплъ, къысIуплъэ,
                            Сэ сожьэ, сокIуэ Арысей,
                            КъызжеIэ – сыт нэхъ ухуей?
                            Хъани къохьэ, гуахъуэжьыфI иIыгъыу.

ХЪАНИ. Сыт нэхъ ухуей жыпIа?

ИБРАХЬИМ (и псэр хэлъэтыкIауэ). А-а… уэра ар?

ХЪАНИ. Аркъым, а уи щэныбэжьыр къызэрыпхуизгъэунур пщIэжрэ уэ?

ИБРАХЬИМ. Ар сыту, ар сыту?

ХЪАНИ. ТIуанэ къыстепшэну ухэтакъэ? (Гуахъуэр и ныбэм жьэхегъакъуэри). Туанэ мыгъуэр къыпхуэзмыгъакIуэм…

ИБРАХЬИМ. Мы гуахъуэр, гуахъуэр… Алыхьым и хьэтыр пщIэжмэ…

ХЪАНИ. У-у, джаурыжь!

ИБРАХЬИМ (мэкIийри). Гуа-а-хъуэр!

Ибрахьим гуахъуэм фIоцIэфтри щIопхъуэ. Абы и ужьым кIэщIу йоувэ Хъании – тIури зэрохь. Къетыкъуэрэ Исуфрэ къыщиудауэ мэдыхьэшх.

КЪЕТЫКЪУЭ. ЛIыщ жыIэ уэ ар.

ИСУФ. Эй, мы фызхэри, мы фызхэри! Сысейм, тхьэ дыгъаIуэ, къубгъаным псы къудей схуримыкIэ. езыр тIэпIыжу машхэри, къыдэхуэ Iэмэ – си деж къехь. Эй, мы фызхэри, алыхьым къимыгъэщIыну къигъэщIат…

КЪЕТЫКЪУЭ. Уи фызыр щхьэ уубрэ, ефэнды? Уэлэхьи, фыз бэгъуа къыплъысамэ. Ушэсу хьэжыщI Мэчэ-Мэдинэ урикIуэ хъунущ. Уэлахьа, унихьэсыным, махъшэ лъэпкъ ухэмыту…

ИСУФ. Сынихьэсын-снимыхьэсынми, тхьэ дыгъаIуэ, нетIрейм хуэдэу гуахъуэм зыфIезмыгъэIун.

КЪЕТЫКЪУЭ. ЛIыщ жыIэ уэ ар.

ИСУФ. СыхулIэ апхуэдэлI.

Ар жиIа къудейуэ Исуф и пащхьэм къохутэ Цоцэ, джатэшхуэ пщIыхэлъу.

ЦОЦЭ (джатэр къырихыурэ). Уэра сэ тIуанэ къыстезышэну хэтыр?

ИСУФ (и псэр хэкIауэ). Iау, Iау…

ЦОЦЭ (и лIым жьэхэхьэурэ). СыщIаулъхьэж, нэгъабэ кхъэм ихьахэм уалъэщIызмыгъэхьэжымэ!

ИСУФ (Къетыкъуэ и щIыбагъым зыкъуедзэри). Уа Къетыкъуэ, Iыгъ, Iыгъ ар… Плъагъуркъэ, джатэр къырех.

ЦОЦЭ. А уи щхьэ фэхур пызмыгъэлъэтым, сыщIаулъхьэж.

ИСУФ. Уа Къетыкъуэ, алыхьыр пщIэжмэ Iыгъ, Iыгъ мыр… Плъагъуркъэ ар… Мыпхуэдэ зы фыз закъуэ къозауэ нэхърэ, къэрал псо уезауэну нэхъ тыншкIэ тхьэ соIуэ.

КЪЕТЫКЪУЭ. Уий, тхьэр зыгъэпцIын, уи псэр хтхаи мыбы.

ЦОЦЭ. УлIу пащIэ птетым мыдэ къыкъуэкI, къыкъуэкI мыдэ.

ИСУФ. Уа Къетыкъуэ, алыхьыр пщIэжмэ – Iэжьэгъу, Iэжьэгъу…

Цоцэ Къетыкъуэ и къуагъым Исуф къыкъуехури ирехужьэ.

КЪЕТЫКЪУЭ. ЛIыщ жыIэ уэ ар!ЩыIэжкъым пасэрей адыгэлIхэр, щыIэжкъым. А, дуней, дуней, укъещэщэхыжатэмэ нэхъыфIт. лIыуэ пащIэ зытет щыIэжкъым, алэхьэ, щымыIэж.

Гуащэ къохьэ. Абы фокIэщI, къэгъэпкIауэ иIыгъщ.

ГУАЩЭ. Сэ сибгъэкIыжынут, сепхужьэжынут, и?!

КЪЕТЫКЪУЭ (къэщтауэ). Мор ехьэх, пIэщIэуэнщ, ехьэх!

ГУАЩЭ. Уи хьэдэр ирезмыгъэхым, си IэщхьэкIитIщ.

КЪЕТЫКЪУЭ. Iау, Iэу.

ГУАЩЭ. Iау-Iау уэзгъэлъагъункъэ!

(ФокIэщIыр ирегъапщэ. Къетыкъуэ и щхьэм йопхъуэж). Сэ а уи щхьэрракъым, а уи гущхьэращ сызэуэнур…

Къетыкъуэ и гум йопхъуэж.

КЪЕТЫКЪУЭ (и бгъэм йопхъуэжри). Ди щIэлэгъуэр, ди щIэлэгъуэр уигу къэгъэкIыжыт, си гуащэ нэху.

ГУАЩЭ. Сэ нэмыщI къэпшэну фыз?

КЪЕТЫКЪУЭ. Пащтыхьым и бжаблэмкIэ соIуэ – къэзмышэнкIэ!

ГУАЩЭ. Си Iэр мэкIэзыз, схутегъэхуэн сфIэщIыркъым.

КЪЕТЫКЪУЭ. Томыгъахуэ, томыгъахуэ, си псэху закъуэ.

(Къетыкъуэ Гуащэ егъэбэлэрыгъри фокIэщIыр къыIэщIеудри дрегъэуей). Мыр фыз IэщIагъэкъым, Гуащэ.

Диснэху унэм къыщIож.

ДИСНЭХУ. А, жэнэт, хэт къыттезышэр, хэт ирашыжыр?

Алий къыщIокI унэм. Ар махъсымэм къыхигъэщIа хуэдэщ.

АЛИЙ (ину жиIэу). Базар бальшой,
                            Черкес манного,
                            Уруска баришня карапчил,
                            Эй, давай дорога.
                            Ай-ся! (ЗэхетIэ).

КЪЕТЫКЪУЭ. Мыр сыту хуабжьу ухъея хуэдэ, Алий цIыкIу?

АЛИЙ. Еуэ лъакъуэм, гъауэ фочкIэщIыр! Хьет-уитI жегъыIэ!

КЪЕТЫКЪУЭ. Хъыджэбзыр нэгъуэщI зыгуэрым епт сигугъэщ.

АЛИЙ. Изот. Номиным! ШейтIаным, Алмэстым! Хьэкъэрэжьым!

КЪЕТЫКЪУЭ. Умыделэ!

АЛИЙ. Сыделэркъым. Язот, язот псоми, ауэ уэ уэстыркъым, Къетыкъуэ и къуэжь…

Гулэ унэм къыщIокI.

КЪЕТЫКЪУЭ. Сэ укъыздэмыджэгу! Сэ сыпщыжь лъэпкъщ. Пащтыхьым и бжаблэм дитащ Къетыкъуэхэ! Укъыздэмыджэгу! Сэ сыпщщ…

АЛИЙ. Упщмэ – дэнэкIэ ухуейми пщы, ауэ сэ укъызбгъэдэмыпщхьэ.

(И гуэбэыш къэмэжьыр еубыдыжри). Мыр плъагъурэ, нещIэ-къещIэ хэмылъыжу, пызмыгъэлъэтым згъэпцIаи!

ДИСНЭХУ. Пигъэлъэтынщ, алыхь.

АЛИЙ. Мэ, мэ уи выфэри! Сыхуейкъым уи выфэми, сыхуейкъым уи мэ зыщыуа!

Выфэр Къетыкъуэ иреупцIыж.

КЪЕТЫКЪУЭ. Куэд къыумыву щхьэщэхужыр къащтэ мыдэ.

АЛИЙ. Мис аракъэ димыIэр.

ДИСНЭХУ. ДиIэкъым, алыхь.

КЪЕТЫКЪУЭ. ФиIэ-фимыIэр си Iуэхукъым. Къащтэ мыдэ щхьэщэхужыр! Къащтэ!

ГУЛЭ (лIитIым яку долъадэри). Мы си адэм щхьа дапщэ?

КЪЕТЫКЪУЭ (игъэщIагъуэу). Уэра къызэзытынур?

ГУЛЭ. Сэращ.

КЪЕТЫКЪУЭ. Законым сом щитI жи.

АЛИЙ. КIэрыбгъэхуатэкъэ, пщIэжрэ, кIэрыбгъэхуатэкъэ?

КЪЕТЫКЪУЭ. КIэрызгъэхуами кIэрызгъэхужыркъым.

ГУЛЭ. Мэ си адэм и сом щитIыр.

Ахъшэр ирет.

Мы си анэр-щэ?

КЪЕТЫКЪУЭ. Ари сом щитIщ.

АЛИЙ. Сыт щитIи? МЫ фызыжь кхъахэм щхьэкIи?

КЪЕТЫКЪУЭ ЩитI.

АЛИЙ. Мыр нобэ-пщэдейщ…

КЪЕТЫКЪУЭ ЩитI.

АЛИЙ (и фызым бгъэдолъадэри). Зыкъытегъахуэ, тхьэр зыгъэпцIын!

КЪЕТЫКЪУЭ. ЩитI.

АЛИЙ (и пхъум деж зедзри). Йомыт, йомыт, тумэнитху и уасэкъым ар. (Къетыкъуэ жриIэу). А зиусхьэн фызыжьыр уэ удот, хьэлэл пхухъу…

КЪЕТЫКЪУЭ. ЩитI жысIакъэ!

ГУЛЭ. Мэ си анэм и сом щитIри.

АЛИЙ. Iау, Iау, доунэхъу.

КЪЕТЫКЪУЭ. Уэ-щэ, уэ-щэ, дыхэ?

ГУЛЭ. Сэж щхьа сыт жыпIэнур?

КЪЕТЫКЪУЭ. А, дуней, дуней, укъещэщэхыжащэрэт… Уэ сытми уасэ уиIэ? Уэ, си дыхэ, мин, мин Iэджэ уриуасэт…

ГУЛЭ (гуащIэу). Дапщэ?

КЪЕТЫКЪУЭ. А закон мыгъуэ, а закон гъуамэ… Iэхъулъэхъу дищIащ, кIэрыдгъэхун фIэкIа щIыдгъуну дыхуиткъым. Уэри сом щитIщ, дыхэ.

ГУЛЭ. Къащтэ мыдэ уи мыхъурри, къытедзэ мыбы. (Гулэ и тхылъымпIэм Къетыкъуэ и мыхъурыр трегъауэ). Мэ си сом щитIри. ЗэфIэкIакъэ иджы?

КЪЕТЫКЪУЭ. ЗэфIэкIащ.

ГУЛЭ. Дыщхьэхуиткъэ?

КЪЕТЫКЪУЭ. Фыщхьэхуитщ.

 

КIэух

Женихи да невеста

Комедия в трех действиях

 

Действующие лица:

КАЙТУКО, князь села, высокий худощавый мужчина, с усами

КНЯГИНЯ ГУАША, его жена, маленькая худая женщина

ИБРАГИМ, купец, дородный мужчина

ХАНИ, его жена, долговязая худая женщина

ЮСУФ, сельский мулла, худощавый невысокий мужчина

ЦОЦА, его жена, большая пышная женщина

АЛИЙ, бывший слуга

ДИСНОХ, его жена

ГУЛЯ, их юная дочь-красавица

МУСАБИ, некий парень

Девушки-сельчанки

 

Действие I

Занавес открыт. На переднем плане игровой занавес, на нем изображено старинное кабардинское село, минарет с полумесяцем. Освещается сцена. Сквозь занавес просматривается захудалое жилище: с одной стороны покосившийся навес, с другой — сарай с обшарпанным углом. Над всей этой бедностью, как бы вливая свою мощь и силу в убогий двор, стоит у ворот могучее ореховое дерево. Через занавес видны силуэты Кайтуко и Хани.

КАЙТУКО (показывая на убогое жилище). Видишь, Хани, тот старый домик?

ХАНИ. Вижу.

КАЙТУКО. Вот там они обитают.

Силуэты исчезают, с другой стороны возникают силуэты Ибрагима и Цоцы.

ИБРАГИМ. Видишь, Цоца, тот покосившийся дом?

ЦОЦА. Вижу.

ИБРАГИМ. Там они и живут.

Силуэты исчезают, с другой стороны возникают тени Юсуфа и княгини Гуаши.

ЮСУФ. Гуаша, видишь тот дом?

КНЯГИНЯ. Вижу.

ЮСУФ: Вот там они и обретаются.

Тени исчезают. Звучит громкая музыка. Освещается сцена. Осторожно оглядываясь, выходит Юсуф.

ЮСУФ (смотрит в щель в заборе из ивовых прутьев). О Аллах, наш создатель, дай хоть один раз взглянуть! О Аллах! (Ломает прут в ограде.) Этот Али всю жизнь, голодранец, в изношенных чувяках, а такую изгородь себе поставил! О Аллах, сделай, чтобы вышла! Не выходит… Кто знает, что она делает? Свои длинные волосы расчесывает? В огороде работает? А ну, подползу-ка я туда. (Ползком передвигается к огороду.)

Кайтуко появляется тихо, как на охоте. Смотрит на домишко.

КАЙТУКО (громко вздыхая). Ох, ох, ох, моя жизнь! Кто бы мог подумать, что сам князь Кайтуко будет прятаться под чьим-то забором… Ох, этот мир… Кайтукины — у самого царя в приближенных были! В Петербурге, валлахи! А теперь высматриваю девицу, что прислугой у меня была! И что меня в ней зацепило? Глаза? Так они косят вроде. Да вроде и нет. Показалось… У нее такие глаза! Такие глаза! Посмотришь — курносая вроде. Да нет, Кайтуко! У нее такой замечательный нос! Тонкий, ровный. А губы?! Вишня! Спелая вишня! Не кривой рот? О нет, Кайтуко, не кривой! А груди? О, эти груди! Если не прижаться к ним хоть раз, считай, зря жизнь прожил!

Раздается азан* из мечети. Появляется Юсуф. Он не замечает Кайтуко.

ЮСУФ. Раскричался, чтоб тебя собаки съели… В мечеть пора. Из-за этой девчонки забыл, в какой стороне Кааба! Эх, чем совершать намаз**, я бы хоть разок взглянул бы на нее. Не вышла ли? (Сев на корточки, смотрит сквозь щель в ограде.) О Аллах! Видишь ли ты меня?! Сжалься!

КАЙТУКО (подкравшись сзади незамеченным, стучит по спине Юсуфа). Эй, мулла, что ты здесь делаешь?

ЮСУФ (испуганно). Кто, я?.. (Взяв себя в руки, степенно.) Не слышал разве, азан был. Намаз делаю.

КАЙТУКО. Под оградой, что ли?

ЮСУФ. Где бы ни застал тебя азан, там и нужно совершать намаз.

КАЙТУКО (присев рядом). В таком случае, мулла, я тоже буду делать свой намаз.

Оба начинают молиться, не сводя глаз с щелей ограды. Отбивая поклоны, не перестают смотреть в сторону дома.

ЮСУФ. О Аллах!

КАЙТУКО. Мулла…

ЮСУФ. Нельзя разговаривать во время молитвы.

КАЙТУКО. А если харам*** на ум придет?

ЮСУФ. Какой харам?

КАЙТУКО. Например, женщина.

ЮСУФ. Нельзя.

КАЙТУКО. Как так?

ЮСУФ. Нельзя, замолчи.

КАЙТУКО (пододвигаясь к мулле). Эй, мулла, ну скажи как на духу, разве не хотел бы ты сам такую кареглазую, длинноволосую, нежную, вот она на подушках восседает…

ЮСУФ (теряя терпение). Прекрати, Кайтуко!

КАЙТУКО (опять пододвигаясь ближе). На подушках — голубкой, вытянется — львица, как у львицы грива — волосы, как крымский хлопок — кожа…

ЮСУФ (делая молитвенный поклон). Прекрати, Кайтуко! Ради Аллаха, прекрати!

КАЙТУКО. Как наливное яблоко — щечки: румяные, глаз не оторвать!

ЮСУФ. Кайтуко, прекрати, Богом прошу! Грех ведь!

КАЙТУКО (вскочив). Грех, грех! А ты скажи, зачем своего козла к этой ограде привязал?

ЮСУФ. А тебя что за хворь сюда пригнала?

КАЙТУКО. Та же самая, что и тебя.

ЮСУФ. Я часто тебя вижу рядом с этим домом…

КАЙТУКО. Все село намаз делает, а ты тут отираешься; разве в этом месте кто-то родился, или умер, или женится?

Слышен голос Ибрагима.

ИБРАГИМ

Я из Грузии доставил,
Из Стамбула к вам привез…

ЮСУФ. Смотри, идет этот, с кривой корзиной.

КАЙТУКО. Ох, он первый ябеда в округе! Растрезвонит всем, позора не избежать!

ЮСУФ. Лучше скроемся!

КАЙТУКО. Да, давай спрячемся, мулла.

Кайтуко и Юсуф прячутся. Появляется Ибрагим с корзиной.

ИБРАГИМ (поет)

Я из Грузии доставил,
Из Стамбула к вам привез…
Ойри, ойри, ну, кто первый,
За полтинник, за пятак
Купишь иль возьмешь за так?
Ойри, ойри…

(Напевая, развешивает свой товар на ветках дерева.) Красавица с волосами как шелк, с глазами как алмаз, где ты? Не показывается. Сейчас я такое покажу, что ты выскочишь наружу, или мне грош цена в базарный день! (Вывешивает на ворота дома Али платок с бахромой.)

ИБРАГИМ. Эх, хоть бы одним взглядом меня одарила, больше и не надо мне. Выгляни, услада моих очей, выбери что угодно. Платье шелковое — вот тебе, с нагрудником выберешь — твое. (Вздыхает.) Эх, Ибрагим, Ибрагим, грош тебе цена: не выходит, не выглядывает…

К Ибрагиму подбегает стайка девушек, окружают его.

ДЕВУШКИ (поют)

Веселится и ликует всё село,
Всё на свете ты привозишь, Ибрагим.

ИБРАГИМ (отвечает песней)

Заходили вразлет ваши брови,
Улететь из гнезда вы готовы.
Выбирайте живее, смотрите!

ДЕВУШКИ

Вот румяна и белила и крема,
А чуть что — платок, по краю бахрома.

ИБРАГИМ

Я из Грузии доставил,
Из Стамбула к вам привез…
Кто полтинник, кто пятак.
А кому отдам за так!
Кто успеет — тот возьмет!

Девушки разбирают наряды.

ПЕРВАЯ ДЕВУШКА. Это мое.

ИБРАГИМ. Эй, а ну расступись!

ВТОРАЯ ДЕВУШКА. Я это выберу.

ИБРАГИМ. Постойте, погодите, мои голубки!

ДЕВУШКИ (поют)

Ты нас ласково голубками
Называешь, Ибрагим,
А на сердце хитрость, добрый ты
На словах лишь, Ибрагим.
Мы ждать тебя устали,
Дай глянуть, выбрать дай.
Румяна да белила
Дешевле нам отдай.
А лучше всё задаром,
И платье с бахромой.

ИБРАГИМ. Мои голубки, я все для вас скупаю, чтоб вас женихи раскупили-разобрали! Выбирайте! Ткани, платья! Вот кашемир! Вот из Стамбула…. Серебряный пояс — носить не сносить. Сапожки русские. Смотрите, выбирайте! Карманы отцов опустошите, матерей обобрать можете.

Появляется Цоца.

ЦОЦА. Это что же такое? Первыми выбирают теперь эти девчонки?

ИБРАГИМ. Как говорится, кто первым встретился, перед тем и стелешься.

ЦОЦА. А ну, брысь отсюда все!

ПЕРВАЯ ДЕВУШКА. А мы свободные теперь…

ВТОРАЯ ДЕВУШКА. И вольны выбирать…

ЦОЦА. Служанок забрали, но правила никто не отменял. По обычаю, право первого выбора за княжной, потом смотрю я, а что останется после нас — ваша доля. Так что пошли вон!

Девушки, опустив головы, уходят.

А ты, Ибрагим, нос с большой дом, почему даешь этим замарашкам вперед меня в своей корзине копаться?

ИБРАГИМ. Не гневись, красавица. Выбирай, смотри.

ЦОЦА. Что ты мне тут привез?

ИБРАГИМ. Вот платок… Десять рублей заплатил!

ЦОЦА (разглядывает платок). Один армянин точно такой же княгине за пять рублей продал.

ИБРАГИМ. Клянусь, десять рублей сам выложил.

Из-под навеса выглядывают Кайтуко и Юсуф.

ЦОЦА (надевает платок). Как на мне смотрится?

ИБРАГИМ. Сам султан влюбился бы в тебя!

ЦОЦА. Эти, которые во дворе султана, ничем меня не краше.

ИБРАГИМ. Да таких видных, как ты, среди них и нет.

КАЙТУКО. Мулла, ты глянь на них. Что творят!

ЮСУФ. Ибрагима вижу, а кто там с ним?

КАЙТУКО. А с ним жена твоя, Цоца!

ЮСУФ. Да как так?

КАЙТУКО. Да так, как Аллаху угодно.

ЦОЦА. Говорят, у султана три жены. Правда?

ИБРАГИМ (гладя платок). Эти три ничего не стоят по сравнению с тобой. Разве у них такие волосы? А грудь? Откуда у них, этих худых, такая грудь? А глаза твои? (Глядя в сторону.) Взгляд как у удава: зыркнет — кролик сам из норы вылезет…

ЦОЦА. Как ты сказал?

ИБРАГИМ. Одним взглядом жизнь наполняешь!

КАЙТУКО (выглядывая из-под навеса). Ты посмотри, посмотри, мулла!

ЮСУФ. Что смотреть? Платок на нее накинул.

КАЙТУКО. Да он накинет так, что не снимешь потом, вот увидишь.

ЦОЦА. Скажи сразу: сколько за него просишь?

ИБРАГИМ. Сколько дашь, моя красавица.

ЦОЦА. Пойдем тогда.

ИБРАГИМ. Куда?

ЦОЦА. В дом. Напою тебя, накормлю. Бузой**** угощу!

ИБРАГИМ. А мулла сам-то где?

ЦОЦА. А что сам? Так мал, что не найти его порой. Пойдем-пойдем. Ты же торгуешь, что в дом, что из дому — тебе можно. Ничего он не скажет.

ИБРАГИМ. Пойдем тогда.

ЦОЦА. Я такую бузу сделала! Пойдем, пойдем…

Ибрагим и Цоца уходят.

КАЙТУКО. Увели жену твою по кривой дорожке, мулла.

ЮСУФ. Да он же спекулянт, что с него?

КАЙТУКО. Что ты здесь топчешься? Иди к жене, пока ее за тебя не оттоптали.

ЮСУФ. Серьезно?

КАЙТУКО. Между мужчиной и женщиной несерьезное всегда серьезно!

ЮСУФ. Вот бесстыжая! Ради красивой тряпки на все готова!

КАЙТУКО. Не болтай! Обоих уложи одним ударом! Возьми мое ружье.

ЮСУФ. Да я никогда из такого не стрелял. Лучше дай кинжал.

КАЙТУКО. Мой кинжал больше тебя, заберут его у тебя, и все. (Протягивает ружье.) Лучше это возьми. Целься, стреляй, и все тут!

ЮСУФ. Как курок взвести, не знаю даже!

КАЙТУКО. Я взведу тебе. Вот так, целишься… (Показывает.)

ЮСУФ (отскакивая от ружья). Эй, эй, вдруг нечаянно выстрелишь в меня?

КАЙТУКО. Вот так, вот так — и бабах!

ЮСУФ. Дай сюда!

КАЙТУКО. Спеши, мулла! А то у них далеко зайдет!

ЮСУФ. О Аллах, прости, если грешное дело совершаю.

КАЙТУКО. Поторопись, мулла!

Юсуф забирает ружье и уходит.

КАЙТУКО (поет)

Стан — стройнее тополя,
Шея лебединая,
Две косы, как две змеи.
Будь моей, выдь, выгляни!

Не выдерживает и подходит к окну, чтобы увидеть красавицу. Смотрит в окно. Появляется Алий.

АЛИЙ. Вот те на! Старик-князь пришел. Что за повод?

КАЙТУКО. Нету ее в доме. Может, в огороде? Эх, увидеть бы ее хоть раз! (Идет в сторону сада.)

АЛИЙ. Алий, Алий, будь осторожен! Свой сад-огород береги!

Кайтуко, напевая свою песенку, возвращается, снова заглядывает в окно. Алий тихо подпевает его песне. Кайтуко вздрагивает.

АЛИЙ. Уважаемый благородный князь, что за радостный повод тебя к нам привел?

КАЙТУКО (берет себя в руки). А я часто наведываюсь к своим бывшим слугам. Смотрю, как живете-поживаете. Вот, вижу, ограда у тебя хорошая, а дом покосился.

АЛИЙ. Да, покосился, князь. Вот-вот рухнет.

КАЙТУКО. И сарай твой ветхий.

АЛИЙ. Ветхий, ветхий, господин.

КАЙТУКО. Все починки требует.

АЛИЙ. Требует, мой господин.

КАЙТУКО. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ты когда за выкуп свой деньги отдашь?

АЛИЙ. Пытаюсь собрать. Но где я, бедный, столько возьму?

КАЙТУКО. Надо об этом подумать, Алий, надо подумать. Чтобы не косилось, не валилось, поддержка нужна.

Слышен выстрел.

АЛИЙ. Свадьба сегодня, что ли? Чья?

КАЙТУКО. Скорее, кого-то уложили. На тот свет отправили. Такова жизнь: этот мир — пристанище для греха. (Али, не понимая его слов, стоит с открытым ртом.) Для греховных дел, Али… Я пойду, подготовлюсь к похоронам. (Уходит.)

АЛИЙ. Клянусь, этот бывший мой господин умом тронулся. Я спрашиваю, чья свадьба, а он о грешном мире говорит. (Задумался.) Точно, тронулся умом. О какой поддержке этот хитрец говорил? А-а, понял! Вот и наступило мое время, значит, солнце мое взойдет, значит! Поддержка, значит…

Вбегает Юсуф с ружьем.

ЮСУФ. Эй, Кайтуко! Заряди мне его снова! (Оглядывается по сторонам. Садится.) Чтоб ты сгинуло, проклятое, и ведь готово было выстрелить! Что ж это делается? В моем саду! Мою бузу пьет! Какой мужчина это потерпит?! Как увидел — ружье выронил, а оно и выстрелило. А то ведь убил бы! Дородная, да бесплодная, притом еще и бесстыжая; зачем мне такая нужна? А ну как родит? И так в ширину как стог сена, не обхватишь ее. На какую кровать уложить такую громадину? В позапрошлом году из Пятигорска привезли большую деревянную кровать — так три месяца не простояла, развалилась. После из Нальчика привезли — тоже не выдержала ее веса. Говорят, через Терек строят железный мост; отправлюсь туда, попрошу железа, чтобы жене железную кровать заказать. Всем на удивление моя необъятная жена. В Ставрополь когда поехали с ней, казаки диву давались, усы свои крутили потрясенно. И посмотри, сама вон, гуляет! А мне жениться нельзя! Ну погоди, я тебе устрою неладное!

Появляется княгиня Гуаша.

КНЯГИНЯ. Кого ты ругаешь, мулла?

ЮСУФ. Да свою толстуху.

КНЯГИНЯ. Терпеть надоело?

ЮСУФ. Надоело, княгиня. Помоги покончить с этим.

КНЯГИНЯ. Дай мне, мулла, золота и серебра.

ЮСУФ. За этим дело не станет. (Звенит монетами в кармане.)

КНЯГИНЯ. Если так, то дело я быстро проверну. Клянусь своими рукавами.

ЮСУФ. Клянусь Аллахом, княгиня, не прогадаешь. Не пожалею золота, серебра для тебя. Ты только постарайся. (Уходит.)

КНЯГИНЯ. Ишь, лохматый, на что ты нацелился. Не о твоем деле у меня голова болит, а о своем. Если я сосватаю тебе дочь Алия, ты им заплатишь хороший калым… а я все заберу себе как выкуп! Увидишь, как твое золото-серебро перекочует ко мне.

Из дома выходит Диснох.

ДИСНОХ. О счастье! Какая радость принесла тебя к нам, дорогая княгиня?

КНЯГИНЯ. Для кого, может, и горе, но для тебя, Диснох, точно большая радость.

ДИСНОХ. Прошу в дом.

КНЯГИНЯ. Посидим лучше здесь, в тени.

ДИСНОХ. Присаживайся, отдыхай, дорогая княгиня!

КНЯГИНЯ. Ну, как вы живете, Диснох?

ДИСНОХ. Твоими молитвами, дай Аллах тебе здоровья!

КНЯГИНЯ. Выкуп готов?

ДИСНОХ. Да где же нам взять столько денег, княгиня наша золотая? Туда-сюда, нигде не можем найти.

КНЯГИНЯ. Надо использовать все свои возможности.

ДИСНОХ. Какие возможности?

КНЯГИНЯ. А вы своей дочери найдите хорошего мужа, и все будет прекрасно. За нее дадут такой калым, что вы сможете заплатить выкуп.

ДИСНОХ. О Аллах, ведь она еще ребенок!

КНЯГИНЯ. Ребенок? Когда меня выдали замуж, мне, помнится, не было и тринадцати.

ДИСНОХ. Ну что ты, дорогая княгиня, я прекрасно помню, когда ты вышла замуж. Тебе было тогда около тридцати.

КНЯГИНЯ (зло). Клянусь тебе, я была не старше твоей дочери!

ДИСНОХ (поспешно соглашается). Точно, точно, не была старше, дорогая княгиня!

КНЯГИНЯ. Вашей дочерью интересуется один прекрасный мужчина.

ДИСНОХ. О счастье, дай Аллах ему здоровья! А… кто это?

КНЯГИНЯ. Пусть все назовут меня бессовестной, если он не мужчина среди мужчин. Правда, не юноша и не так уж богат — но и не беден, как вы.

ДИСНОХ. О счастье! Скажи, пожалуйста, кто же это?

КНЯГИНЯ. Какой хороший мужчина! Какой замечательный зять будет!

Входит Хани.

ХАНИ (в сторону). Ты смотри, куда кукушка залетела: думает, что на свете нет никого, кроме нее. Я буду не я, если ты, княгиня, не станешь второй женой у своего мужа! (Подходит к женщинам.)

ДИСНОХ. Здравствуй, Хани!

ХАНИ. Как твое здоровье, наша уважаемая княгиня?

КНЯГИНЯ. Спасибо на добром слове!

ХАНИ. Я слышала, вашего быка забодал чужой здоровенный бык. Так жалко!

КНЯГИНЯ. Забодал, забодал.

ДИСНОХ. Такой бык был! Такой бык! В селе не было второго такого…

ХАНИ. Дай Аллах, чтобы вас никто не забодал!

КНЯГИНЯ. Спасибо на добром слове…

ХАНИ. И собака ваша сдохла, говорят… Так жаль!

КНЯГИНЯ. Сдохла, сдохла…

ХАНИ. Какая потеря!

КНЯГИНЯ. Чтоб ты жила дольше, чем наша собака!

ХАНИ. Ох, Диснох, какой я сон видела! Как будто вашу Гулю сватает множество князей. И какие это были князья! Все как на подбор — красивые, статные, богатые! Радость и надежда всех людей, опора государства.

Вдалеке появляется Цоца.

ЦОЦА (в сторону). Ого! Чтоб мне на месте провалиться. Только посмотри на этих двух каракатиц. Понятно, чего они добиваются! Что ж, и мы кое-что можем. (Подходит к женщинам.) Послушай, Диснох, тебе не кажется, что дочь твоя в девушках засиделась?

ДИСНОХ. Что ты! Ведь она еще ребенок!

ЦОЦА. Не буду ходить вокруг да около. Говорю прямо! Доверь мне свою дочь, и я ее так сосватаю, что вы всю жизнь меня на руках носить будете. Ах, какой мужчина, какой мужчина! Кошелек его по швам трещит от денег!

ХАНИ. Хуже нет, когда мужчину оценивают только по толщине кошелька. Чем помогут деньги, если муж не благороден? Мужчина должен быть мужчиной! Все зависит от происхождения. Главное, чтоб муж был князем, и притом князем родовитым…

КНЯГИНЯ (перебивает). Главное, чтоб верил в Аллаха, чтоб всегда ходил с Кораном в руках. Дай Аллах тебе такого родственника, Диснох.

ЦОЦА. Уметь сидеть на молитвенном коврике и не уметь сесть на коня — зачем такой нужен?

Все три начинают тянуть Диснох в разные стороны. Музыка.

ЦОЦА

О Диснох, Диснох,
Свет очей моих,
Хочешь зятя?
Из Стамбула, из России
Нам товары возит он.
Денег он и не считает,
Из карманов слышен звон!

КНЯГИНЯ

О Диснох, Диснох,
Свет очей моих,
Зятя хочешь ли?
Он святой, он везде побывал.
И, конечно, не молится даром.
Где-то там пару слов прошептал —
И приходит с деньгами, с товаром…

ДИСНОХ. Это счастье! Хочу, хочу!

ХАНИ. Уйди, пожалуйста.

Все танцуют вокруг Диснох.

О Диснох, Диснох,
Свет очей моих,
Зятя хочешь ли?
Люди все его уважают,
Рог с вином за него поднимают.
И товар у него, и монетный звон.
Лучший зять, конечно же, он!

ЦОЦА. Говорю про купца Ибрагима.

КНЯГИНЯ. Говорю про муллу Юсуфа.

ХАНИ. Говорю про князя Кайтуко.

ЦОЦА. Говорю про купца Ибрагима.

КНЯГИНЯ. Говорю про муллу Юсуфа.

ХАНИ. Говорю про князя Кайтуко.

ЦОЦА. Ибрагим! Ибрагим! Ибрагим! Ибрагим!

КНЯГИНЯ. Юсуф! Юсуф! Юсуф! Юсуф!

ХАНИ. Кайтуко! Кайтуко! Кайтуко! Кайтуко!

ДИСНОХ (держась за голову). Ой, ой! Куда вы меня приведете: к счастью или беде?

Свахи уходят. 

Гуля, а Гуля! Иди сюда, кому говорю!

Появляется Гуля.

ГУЛЯ. Что случилось, мама?

ДИСНОХ. Гуля, золото мое! Тебя сватают!

ГУЛЯ (через паузу). Кто, мама?

ДИСНОХ. Хочешь знать, кто, — слушай, что скажу. Один жених — купец!

ГУЛЯ. Не может быть!

ДИСНОХ. Другой — мулла!

ГУЛЯ. Ух ты!

ДИСНОХ. Третий — князь.

ГУЛЯ. Видел бы кто меня княгиней.

ДИСНОХ. Если бы наши враги узнали, то лопнули бы от зависти.

ГУЛЯ. А кто за этими женихами последует?

ДИСНОХ. Коли будет свататься кто-то еще, там разберемся.

ГУЛЯ. Если так, пусть все проваливают подальше!

ДИСНОХ. О дочь моя, что ты говоришь?

ГУЛЯ. Хорошо, тогда я выйду замуж сразу за троих! (Поет.)

Я за князя выйду замуж,
А гулять пойду с другими.
Как смеяться, он не знает,
Старый, года не протянет,
Лопнет он по швам от злости,
Похоронят его кости.

ДИСНОХ. О, горе мне!

ГУЛЯ

За муллу я выйду замуж —
Ни поститься, ни молиться
Я не буду вместе с ним.
Позабудет он Аллаха,
Перестанет он молиться —
Тут и смерть придет за ним.

ДИСНОХ. О, горе мне!

ГУЛЯ

За купца я выйду замуж —
Все доходы заберу,
А его с пустым карманом
И с корзиною пустою
Нищим по миру пущу!

Со смехом убегает. Появляется Алий, следит за ней, качает головой.

ДИСНОХ. О, горе мне!

АЛИЙ. Что это Гуля так веселится? Смешинка в рот попала?

ДИСНОХ. Клянусь Аллахом, попала.

АЛИЙ. Эй, старуха, ну-ка, давай без намеков! Выкладывай, в чем дело.

ДИСНОХ. Нашу дочь сватают.

АЛИЙ (радостно). Как, как ты сказала?

ДИСНОХ (показывает на пальцах). Один — купец Ибрагим.

АЛИЙ. Ух ты, радость какая!

ДИСНОХ. Другой — мулла Юсуф.

АЛИЙ. Ах ты, счастье какое! (Пританцовывает.)

ДИСНОХ. Третий… Узнаешь третьего, не так запляшешь!

АЛИЙ. Кто?! Кто?! Кто?!

ДИСНОХ. Кайтуко, наш князь!

АЛИЙ. Ага! Ха-ха-ха! Завидуйте все! Все, все завидуйте! Пойдем, старуха, скорее в дом, обсудим это дело, чтоб не было никаких неожиданностей. Ох, седая моя голова, знал я, что так будет!

Уходят в дом. Звучит грустная музыка. Гуля идет со стороны сада.

ГУЛЯ. Какие планы коварные строят насчет меня. Хоть и дали нам свободу, не батрачим больше, но не вольны сами делать выбор… Какое время поганое… Кому меня хотят отдать?

Появляется Мусаби.

МУСАБИ. Как грустна ты!

ГУЛЯ. Да нет, что ты. Я довольна всем.

МУСАБИ. И чем ты так довольна?

ГУЛЯ (и в шутку, и всерьез). А что мне грустить? Чего мне не хватает? Платками шелковыми меня укроют, в парчу оденут, все, что захочу, у меня будет. Разве нельзя так?

МУСАБИ. Конечно, можно. Но как такое возможно?

ГУЛЯ. Как, как! Сватают меня! Отдают меня!

МУСАБИ. За кого?

ГУЛЯ. Один жених — купец.

МУСАБИ. О!

ГУЛЯ. Другой — мулла.

МУСАБИ. Ах!

ГУЛЯ. Третий — князь!

МУСАБИ. Ух!

ГУЛЯ. Так-то! А ты: «за кого», «за кого»…

МУСАБИ (в сердцах сдергивает с головы шапку и бросает на землю. Падает сам на свою лохматую шапку). Вот это беда! И что теперь делать? Как быть?

Сцена темнеет. Появляется тонкий занавес с изображением села.

 

Действие II

Действие происходит там же, где и первое. Великолепное утро.

ТЕНЬ ЮСУФА. О Аллах, пожалей… Всю ночь мне Гуля снилась. Когда же наконец, когда?! Где эта княжна? Будь она проклята!

Тень Юсуфа исчезает, с другой стороны появляется тень Ибрагима.

ТЕНЬ ИБРАГИМА. Все, что волоку для продажи, все у ног твоих положить готов, моя голубка. Стоишь у меня перед глазами. Из мыслей не идешь. Эх, разок бы… Где эта Цоца? Будь она неладна!

Тень Ибрагима исчезает, с другой стороны появляется тень Кайтуко.

ТЕНЬ КАЙТУКО. О, что за дела! Мир готов рухнуть! Сам сельский князь сошел с ума: сохнет по этой девчонке! Сегодня ночью три раза падал с кровати! Тянусь, руками до нее хочу дотянуться… Эх! Где эта Хани? Чтоб плохо ей было!

Сцена светлеет. Звучит веселая музыка. Из дома выходит Алий, протирая глаза.

АЛИЙ. Не могу уснуть. Ворочаюсь, ворочаюсь с боку на бок, а уснуть никак не могу. (Зовет.) Эй, старуха, где ты? Оглохла, что ли?

ДИСНОХ. Что случилось?

АЛИЙ. Ну-ка, почеши мне спину немного.

ДИСНОХ. Сейчас.

АЛИЙ. Так что будем делать?

ДИСНОХ. Что скажешь.

АЛИЙ. Все заботы связаны с дочерьми. Рожаешь, растишь, одеваешь, обуваешь, а как замуж отдавать — ломай голову, за кого. (Подумав.) Он немного староват, конечно, но думаю, что князь Кайтуко подойдет.

ДИСНОХ. Что ты? Что ты? Во-первых, он старый, во-вторых, крепостных у него больше нет. Сам родовитый, а за душой ни копейки. (Подумав.) А как тебе Юсуф, наш мулла?

АЛИЙ. Да как тебе сказать? (Подумав.) Аллах дал мне разум, чтобы пресекать твою глупость. Похоронит он кого-нибудь и ждет подачки. Нет, не подходит мулла.

ДИСНОХ. Конечно, не подходит! Кто меньше дает, за того мулла и молится меньше.

АЛИЙ. А может, купец лучше всех? Сейчас все от денег и товаров зависит, а деньги и товары у него есть, конечно.

ДИСНОХ. Скажешь тоже! Наша дочь — и вдруг купчиха. Пить сладкий чай, развалясь в кресле. Ходить в атласе и парче!

АЛИЙ (передразнивая). Скажешь тоже! А что ты запоешь, если она выскочит за нищего… Будешь червяков без масла поджаривать, вспоминая атлас, парчу и сладкий чай. Думать надо, старуха, думать!

ДИСНОХ. Ты прав, ты прав, конечно. Но все-таки, старик, как мы породнимся с купцом, оставив в стороне князя и муллу?

АЛИЙ (зло). Что-что?

ДИСНОХ. Карман-то у купца полон, да род незнатный.

АЛИЙ. А зачем тебе его род? Я же тебе говорю: теперь имеют вес только деньги.

ДИСНОХ. Деньги, деньги, клянусь Аллахом, верно.

АЛИЙ (передразнивая). Деньги, деньги. Шесть сотен нам нужно, чтоб заплатить выкуп. А где я их возьму, если не получу калым?

ДИСНОХ. Калым, калым нужен, ты прав.

АЛИЙ. Ты поговори с дочерью. Я не могу ее обидеть, видит Аллах.

ДИСНОХ. Хорошо, поговорю. (Алий уходит.) Кто же не желает счастья собственному ребенку? Гуля, девочка моя, иди сюда. (Гуля выходит из дома.) Гуля!

ГУЛЯ. Что, мама?

ДИСНОХ. Доченька, мы постарели, пора тебе о будущем подумать, кого-то выбрать, полюбить…

ГУЛЯ. Я люблю уже!

ДИСНОХ. Кого?!

ГУЛЯ. Отца.

ДИСНОХ. А еще?

ГУЛЯ. Еще тебя, мама!

ДИСНОХ. А еще кого?

ГУЛЯ. Еще… нашу бодливую корову.

ДИСНОХ. А гуся нашего не любишь?!

ГУЛЯ. И гуся нашего люблю!

ДИСНОХ. Так, хватит испытывать мое терпение! К тебе сватаются сразу три жениха! Один купец, другой мулла, третий князь. Выбирай любого, не морочь мне голову. Чего ты хочешь? И вообще, кто ты такая?

ГУЛЯ. Человек!

ДИСНОХ (испуганно). Ой, надо же! Он сам сюда идет!

Появляется Кайтуко. За ним следом идет Мусаби, волочит шкуру быка.

КАЙТУКО. Дома?

ДИСНОХ. Дома, дома… Сейчас позову. (Убегает.)

КАЙТУКО (подходит к Гуле). Как поживаешь? (Берет ее пальцами за подбородок.)

ГУЛЯ (уворачиваясь от его рук). Спасибо, наш дорогой князь, живи долго!

Появляется Алий.

КАЙТУКО. Нашего быка забодал анзоровский бык, так я принес тебе его шкуру.

АЛИЙ. Спасибо за дар!

КАЙТУКО. Хотя бы на обувь хватит, пока жив будешь.

АЛИЙ. Спасибо! (Говорит Мусаби.) Вон под тот навес положи…

КАЙТУКО. Как живете-можете, чем питаетесь, что во сне видите?

АЛИЙ. Прошу в дом! Там и поговорим.

КАЙТУКО. Нет-нет, посижу здесь.

Садятся на скамью.

АЛИЙ (дочери). Что стоишь? Принеси бузы!

Гуля уходит.

КАЙТУКО. Что, думаете, стали свободны? Нет, не было и не будет, чтоб кто-то у кого-то на шее не сидел!

Диснох выносит столик с угощением, Гуля — кувшин с бузой. Наливает, Кайтуко пьет.

КАЙТУКО. Скажи нам, милая, что-нибудь.

АЛИЙ. Да, поприветствуй нашего князя!

ГУЛЯ

Ты, наш князюшка! век живи для нас!
На лису ль пойдешь, так подстрелишь лань,
А по рыбу ли — злато выловишь.
В дом любой войдешь — всех обрадуешь!
Пусть друзья твои только множатся,
Жизнь твоя продлись лета многая!
Для нас солнце ты и луна для нас,
Твой приход нас всех полнит радостью.
Ты найдешь себе, князь, невестушку,
Белоликую, станом стройную,
Домовитую, работящую,
Сердцем щедрую, нравом кроткую,
И разумную, и радушную,
Чтоб примером всем и во всём была.

КАЙТУКО. Не откажусь! Дай сюда! (Пьет.) Прекрасный напиток! То, что налито тобой, мною будет выпито до дна. (Диснох и Гуля уходят в дом.) Ну что, Алий, долго я буду ждать выкуп?

АЛИЙ. Сколько я тебе должен, князь?

КАЙТУКО. За каждую душу по двести рублей, так по закону!

АЛИЙ. Ух!

КАЙТУКО. За тебя двести, за дочь двести, за старуху двести.

АЛИЙ. И за старуху двести?

КАЙТУКО. Двести, двести!

АЛИЙ. Ты лучше забери старуху, а двести рублей мне оставь!

КАЙТУКО. Зачем мне твоя старуха? Давай шестьсот рублей.

АЛИЙ. Сбавь немного.

КАЙТУКО. Нет.

АЛИЙ. Я стар стал. Ослеп.

КАЙТУКО. Нет.

АЛИЙ. Я больной, одной ногой в могиле стою!

КАЙТУКО. Ладно, червонец скину.

АЛИЙ. Дни мои сочтены. Не сегодня завтра…

КАЙТУКО. Ладно, еще пятерку скину.

АЛИЙ. Ради памяти твоего отца!

КАЙТУКО. Еще рубль сброшу. Что ты, в самом деле? Ты разве не мужчина?!

АЛИЙ (плачет). Да я могу не успеть износить пару чувяков из кожи вашего быка… за ним сам сдохну…

КАЙТУКО. Чтобы ты долго жил после нашего быка. Давай лучше выпей! Выпей, тебе говорят! (Про себя.) Надо срочно браться за дело. Теперь все так переменчиво и скоротечно! Ни денег, ни знатности не сохранилось… Остаток дней надо провести в удовольствиях! Я вижу, он мне выкуп не заплатит, лучше займусь его дочерью… (Громко.) Слушай, Алий. Твой дед моего деда, вернее, мой дед твоего деда… в общем, они любили друг друга.

АЛИЙ. Да.

КАЙТУКО. Мой дед твоего деда даже за стол свой сажал!

АЛИЙ. Сажал…

КАЙТУКО. Садись и ты!

АЛИЙ. Как же так?! А обычай?

КАЙТУКО. Разве сегодня сохранились обычаи? Садись! Давай споем песню! Начинай!

АЛИЙ. Подпевай.

КАЙТУКО. Тебе нужен хороший зять, Алий!

АЛИЙ. Ты прав.

КАЙТУКО. Давай еще спой.

АЛИЙ. Спой ты, князь.

Князь поет первые строчки разных песен.

КАЙТУКО. Так как мы с тобой договоримся? Шестьсот рублей ты мне должен.

АЛИЙ. Товар у меня, деньги твои. Договоримся!

Уходят, напевая. Появляется княгиня, в руках у нее сверток. Ей навстречу выбегает Диснох.

КНЯГИНЯ. Слуга идет в обнимку со своим хозяином! Кто бы мог подумать, что такие времена наступят! Что делает князь в вашем дворе?

ДИСНОХ. У них мужские дела.

КНЯГИНЯ. Какие дела? Слуга — это слуга, а князь — это князь!

ДИСНОХ. Откуда мне знать? Пили тут вместе…

КНЯГИНЯ. Вы, наверное, что-то затеваете втайне от меня!

ДИСНОХ. Не дай Аллах!

Входит Гуля.

КНЯГИНЯ. О моя красавица, милая моя, как ты?

ГУЛЯ. Спасибо, хорошо, наша княгиня.

КНЯГИНЯ. Мы не какая-нибудь голь перекатная. Вот, передали вам… (Показывает молитвенный коврик.)

ДИСНОХ. О, какой красивый коврик.

ГУЛЯ. Благодарю, княгиня!

КНЯГИНЯ. Из Египта привезен, серебром девять рублей за него заплатили. Клянусь своими рукавами. Ради такого коврика нельзя пропускать молитвы!

ГУЛЯ. Спасибо и тому, кто передал, и тебе спасибо. Ни одной молитвы не пропущу.

Диснох уносит коврик в дом.

КНЯГИНЯ. Не пропускай, милая, молитвы.

ГУЛЯ. Если все пять раз молятся, я буду семь раз молиться!

КНЯГИНЯ. Да, вот еще что он передал тебе… (Протягивает четки.) Нет ничего важнее, чем быть праведной…

ГУЛЯ. Нет ничего важнее…

КНЯГИНЯ. Читай молитвы, читай.

ГУЛЯ. И то, что бабушка не прочла и прабабушка не прочла, и то, что ты упустила, — все наверстаю, золотая наша. Но скажи, кто тебе мулла Юсуф? Родственник?

КНЯГИНЯ. О мои рукава! Что ты говоришь?

ГУЛЯ. Или ты его прислуга?

КНЯГИНЯ. О, что я слышу?!

ГУЛЯ. Или… сваха?

КНЯГИНЯ. Я о тебе забочусь! О счастье твоем пекусь!

ГУЛЯ. Прости за откровенность. Мы, женщины, несчастные создания: не можем сказать о том, что на сердце. Но тебе я скажу. День и ночь думаю о нем.

КНЯГИНЯ (в сторону). Все выходит, как я и хотела! (Гуле.) О мулле Юсуфе?!

ГУЛЯ. Скорее бы ввели меня к нему в дом… Какая у него походка — вразвалочку, мягкая, как у уточки! А руки у него! Как у куклы. Даже в кулак пальцы не сожмет. Такие руки созданы, чтобы ласкать и гладить. Когда же придет мое счастье и я переступлю его порог?

КНЯГИНЯ (в сторону). Она с ума сходит по мулле Юсуфу! (Гуле.) Не торопись, скоро все будет так, как ты хочешь. Побегу обрадую твою любовь. (Убегает, радуясь.)

ГУЛЯ. Теперь она у меня в руках. Но кто там еще? Жена Ибрагима, Хани. А ей что надо?

Входит Хани.

ХАНИ. Чтоб я видела тебя в лучших снах! Какой мужчина по тебе сохнет и умирает!

ГУЛЯ. А я — по нему! О, какие у него усы! С тех пор как себя помню, умираю из-за его усов. Они такие густые, завитые, как рога у тура. Хочешь узнать мужчину — посмотри на его усы. О дорогая Хани, больше всех богатств я хотела бы погладить его усы. Когда он улыбается в усы, он так прекрасен! С ума можно сойти. Мужчина с такими усами — настоящий мужчина!

ХАНИ (в сторону). О Аллах, она с ума сходит от любви к Кайтуко.

ГУЛЯ. Но разве я свободна? Отовсюду приходят сваты. Из-за Волги, из-за Дона и еще дальше. Даже русский генерал обо мне спрашивал. И турецкому султану обо мне говорили. Ох, видеть тебе лучшие сны, но меня по ночам терзают кошмары.

ХАНИ. Спаси тебя Аллах!

ГУЛЯ. Его одного я люблю, дай Аллах ему долгой жизни.

ХАНИ. Дай Аллах!

ГУЛЯ. А я-то хочу его, только его!

ХАНИ. Выходи за него! Выходи за Кайтуко!

ГУЛЯ. Что-то ты о нем сильно заботишься. Кто он тебе?

ХАНИ. Да мне он никто. Я о тебе забочусь, милая. А так… он меня попросил…

ГУЛЯ. Значит, ты посредник?

ХАНИ. Ну скажи, о ком мне заботиться, если не о тебе?

ГУЛЯ. Что ты так волнуешься? Он тебе что-то обещал?

ХАНИ. Ох, милая, давно хочу я найти ему вторую жену. Умру, если этого не сделаю.

ГУЛЯ. Так жени его!

ХАНИ. На тебе хочу женить. Чтоб отомстить его жене, этой остроголовой! Давно она меня злит!

ГУЛЯ. Как это?

ХАНИ. Не давала покоя. Дразнила, издевалась надо мной. На свадьбах, если я танцевала, она отбивала парней или подходила к музыкантам и прерывала музыку. Или во время танца как ущипнет меня — я аж подпрыгну. А парень, с которым я танцую, спрашивает: «Ты что прыгаешь, у тебя приступ?» Что только она обо мне не говорила! Мол, я не готовлю, не стираю, иголку в руки не беру. Говорила даже, что тело у меня все в лишаях. Сверх всего, змея остроголовая, пустила слух, что мать родила меня, не выходя замуж!

ГУЛЯ. А теперь ты будешь довольна?

ХАНИ. Я буду довольна, когда в ее доме ты будешь хозяйкой. Она привыкла быть хозяйкой, и если я не увижу ее твоей прислугой, я умру.

ГУЛЯ. Как же она станет мне прислугой?

ХАНИ. А вот как! Стирать, убирать, готовить будет ее обязанностью. А ты княжной будешь сидеть на подушках!

ГУЛЯ. Как?

ХАНИ. Не понимаешь? Ты молода, красива, так что мужа от себя ни на шаг не отпускай! Особенно ночью. Пусть она спит одна, эта остроголовая. Вот тогда она лопнет от злости. Мужа, главное, не отпускай!

ГУЛЯ. Это ты смогла бы так, а я…

ХАНИ. Видеть мне тебя в лучших снах, я все для тебя сделаю. Ой, что я тут стою! Побегу расскажу ему, как ты умираешь по его усам!

ГУЛЯ. О его усы! Прекрасные, закрученные. Умираю, умираю!

ХАНИ. Да-да, закрученные!

ГУЛЯ. Если они пощекочут тебя, это же верх блаженства!

ХАНИ. Бегу, бегу. Пусть присылает сватов!

ГУЛЯ. Пусть присылает.

ХАНИ. Бегу, бегу. (Убегает.)

ГУЛЯ. И вторая побежала… И еще кто-то к нам идет.

Входит Цоца.

ЦОЦА. Вокруг да около ходить не буду. Скажи мне: выйдешь за Ибрагима?

ГУЛЯ. Я… я… не знаю.

ЦОЦА. Ты не думай, что я от тебя чего-то жду.

ГУЛЯ. Так отчего ж ты так волнуешься?

ЦОЦА. Ты за него можешь не выходить, но знай, у Ибрагима денег как грязи. И тебе, и мне хватит. Ясно?

ГУЛЯ. Не знаю. Разве я свободна? Из разных мест меня сватают, не знаю, как быть.

ЦОЦА. Да что ты!

ГУЛЯ. Один русский генерал сватался!

ЦОЦА. Ух ты!

ГУЛЯ. Турецкий султан прислал послов.

ЦОЦА. И какой по счету женой ты там будешь?..

ГУЛЯ. А недавно из Петербурга, от самого царя…

ЦОЦА. О, вот счастье, я бы сама за него вышла. Попался бы он мне, этот царь, — я б его так прижала к себе! Ух, все косточки б ему сдавила.

ГУЛЯ. И оставила б нас без царя?

ЦОЦА. Но вот в чем беда с этими царями и султанами. Заберут тебя, высосут все соки, а потом прогонят. Настоящего мужа тебе надо, такого как Ибрагим.

ГУЛЯ. Так он женат уже.

ЦОЦА. Ну и что? Второй женой будешь. У турецкого султана, говорят, пятьсот жен — и ничего. Или ты не справишься с этой тощей Хани? Чего ее бояться? Я б ей вообще глаза выцарапала. Слушай меня: выходи за Ибрагима, а переступишь порог — там видно будет.

ГУЛЯ (повторяет). А переступишь порог — там видно будет…

Раздается голос Ибрагима.

ЦОЦА. Это он, твой жених! Веселей! Улыбнись!

ГУЛЯ. Его голос! Ой, скажу как на духу, днем и ночью его голос звучит в моих ушах. С таким голосом можно все добыть, все достать.

ЦОЦА (в сторону). Эта глупая девчонка, кажется, совсем с ума сходит по Ибрагиму.

ГУЛЯ. Что?

ЦОЦА. Прошу Аллаха, чтоб счастье вам улыбнулось!

Входит Ибрагим с корзиной, полной товаров.

ЦОЦА. Сегодня твой день, Ибрагим!

ИБРАГИМ (Гуле). Да, моя светлая, кто-то продает, кто-то покупает… Но вот это… это я привез для тебя! (Достает платок с бахромой.)

ГУЛЯ. И сколько стоит?

ИБРАГИМ. Червонец золотой отдал.

ГУЛЯ. Правда? Но где мне взять такие деньги?

ИБРАГИМ. Дарю тебе, милая.

ГУЛЯ. Спасибо. Мне идет! (Уходит.)

ЦОЦА (ревниво). А мне?

ИБРАГИМ. Тебе? Если бы ты знала, что я тебе привез! (Достает для Цоцы свисток.)

ЦОЦА. Что это?

ИБРАГИМ. Свисток. Детей развлекать.

ЦОЦА. Но у меня же нет детей.

ИБРАГИМ. Ну, родишь же ты когда-нибудь. Бери, бери!

ЦОЦА. Пусть рожает твоя жена, а мне вот это давай! (Достает из корзины ткань.)

ИБРАГИМ. Такая ткань, такая прекрасная ткань! Сам султан упал бы в обморок от восторга!

ЦОЦА. Мне идет. За сколько продашь?

ИБРАГИМ. Два червонца отдал, да еще серебра сверху.

ЦОЦА. Что? Один русский купец за червонец отдавал точно такую!

ИБРАГИМ. Клянусь, два червонца, не жить мне и двух дней, если вру. Но тебе так отдам.

ЦОЦА. Я тебе такое вино приготовила! Пойдем!

ИБРАГИМ. Пойдем!

Уходят. Выходит Гуля, за ней Диснох.

ДИСНОХ. Ой, откуда у тебя этот прекрасный платок? Кто его тебе дал?

ГУЛЯ. Тот купец, Ибрагим.

ДИСНОХ. О счастье! Как тебе идет! Ты в нем кукла! Кукла!

ГУЛЯ. И я о том же!

 

Действие III

ТЕНЬ ЮСУФА. Аллах, ты видишь, я больше не могу. О княжна, умоляю, поторопись. Всю жизнь буду твоим слугой, умрешь — буду молиться за тебя. Поторопись.

КНЯГИНЯ. Хорошо, Юсуф, хорошо. О Гуля, Гуля, хочешь ты мужа — выбирай муллу Юсуфа. Лучшего не найти!

ГУЛЯ. Хорошо, хорошо, княгиня.

ТЕНЬ КАЙТУКО. О, не дождусь я своего часа! Так и умру, не прижавшись к ней. О Хани, Хани, ты видишь мои страдания. Поторопись, поспеши.

ХАНИ. Хорошо, мой золотой, хорошо, свет мой! О Гуля, Гуля, все тебя сватают. Хочешь стать родовитой? Выходи замуж за Кайтуко.

ГУЛЯ. Хорошо, хорошо, Хани.

ТЕНЬ ИБРАГИМА. О Цоца, Цоца, когда мы уже закончим это дело? Женишь, так жени скорей. О деньгах и вещах не думай. Давай сколько скажут. Звонкой монетой.

ЦОЦА. Звонкая монета! О Гуля, Гуля! Хочешь купаться в звонкой монете? Выходи замуж за Ибрагима!

ГУЛЯ. Хорошо, хорошо, Цоца!

Все исчезают. Появляется мулла Юсуф.

ЮСУФ. О Аллах, не лишай меня своего расположения, не дай улететь из моих рук этой голубке. (Поет.)

Бога нет, кроме Аллаха,
Тебе слава, наш Аллах!

Смотрит по сторонам.

Цоца, Цоца, Цоца.
Как гусыня сидит в доме,
Как в отставке генерал.
Растолстела, в дверь не лезет,
Чтоб Аллах ее забрал!
Цоца, Цоца, Цоца.
И ленивей всех ленивых,
Даже с места не сойдет.
Меня кормит чем попало.
Аллах видит, он поймет.
Цоца, Цоца, Цоца.

Танцует.

Это толстую корову
С лошадиной головою,
Если можешь, поскорее,
О Аллах, возьми с собою!
Цоца, Цоца, Цоца.
Чтоб с мужчиной не шепталась,
Чтоб парням не улыбалась.
Ты хоть в рай ее, а мне —
Гуля, Гуля, Гуля
Будет пусть моей!
Миленькая Гуля
Будет пусть моей!
Эй!

Входит Княгиня.

ЮСУФ. Где ты была? Пока ты будешь ходить вокруг да около, товар может оказаться у другого.

КНЯГИНЯ. О, я несчастная! Что случилось?

ЮСУФ. Отдают, клянусь Аллахом, отдают мою голубку!

КНЯГИНЯ. Если и отдают, то виноват в этом только ты!

ЮСУФ. Что?! Да как поворачивается твой язык говорить такое!

КНЯГИНЯ. Надо было в карманы залезать поглубже.

ЮСУФ. Думаешь, тот, кому ее отдают, глубоко залез в карманы?

КНЯГИНЯ. А кто он такой?

ЮСУФ. Как кто? Твой единственный!

КНЯГИНЯ. Какой единственный?

ЮСУФ. Да муж твой, Кайтуко!

КНЯГИНЯ. О, я несчастная! (Падает без сознания.)

ЮСУФ (подбегая). О Аллах, если нас кто-нибудь увидит, сраму не оберешься. (Поднимает ей голову.) О-о-о! Когда княгиня в обмороке, она молчит и смотрится очень недурно! Когда ты была молода, то даже не хотела танцевать со мной. Ну а теперь… (Смотрит по сторонам.) Ты в моих руках! (Целует ее.)

КНЯГИНЯ (открывает глаза). Мне уже хорошо, хорошо…

ЮСУФ. Аллах свидетель, не из плохих побуждений, без задней мысли. (Опять целует.)

КНЯГИНЯ (вскакивает). Я ему покажу женитьбу! Он передо мной на коленях будет ползать. Я и ему, и ей такое устрою!..

Входит Гуля.

ГУЛЯ. Кому это, княгиня, ты так угрожаешь?

КНЯГИНЯ. Тебе, у которой нет ни стыда, ни совести! Что, кроме моего мужа, для тебя никого не нашлось? Какая-то нищенка станет княгиней? Да я тебе глаза выцарапаю!

Кидается на Гулю. Юсуф пытается встать между ними, чтобы не допустить драки. Гуля стоит не шевелясь, гордо подняв голову.

ЮСУФ. Что вы делаете?! Какой позор!

ГУЛЯ. Пусти ее, мулла, пусти! Твои поцелуи придали ей сил. Теперь она все сможет!

ЮСУФ. Перестаньте, не позорьте меня!

КНЯГИНЯ. Клянусь Аллахом, не перестану!

ЮСУФ. Ну вы как хотите, а мое дело сторона. (Уходит.)

КНЯГИНЯ (надвигается на Гулю). Ах ты собачье отродье! Хочешь мое место занять?

ГУЛЯ. Хочу!

КНЯГИНЯ. Ты?!

ГУЛЯ. Я! Что хочешь делай, а я за него выйду!

КНЯГИНЯ. Я тебе выйду, я тебе так выйду…

Пытается схватить Гулю, но та перехватывает ее руку и силой заставляет княгиню сесть.

ГУЛЯ. Спокойнее, княгиня, спокойнее.

КНЯГИНЯ. О, прошу, не выходи за него. Говорят, он болен чахоткой.

ГУЛЯ. Все равно выйду.

КНЯГИНЯ. Он сумасшедший.

ГУЛЯ. Все равно выйду.

КНЯГИНЯ. Говорят, он бесплодный.

ГУЛЯ. Посмотрим, проверим.

КНЯГИНЯ. О моя золотая, все для тебя сделаю, только оставь его мне одной!

ГУЛЯ. Не оставлю. Вот когда я войду в ваш дом, ты узнаешь, каково это — быть в услужении. Я тебе покажу, как хозяева обращаются со слугами.

КНЯГИНЯ. Ради Аллаха, пожалей меня! Я для тебя все сделаю. Только не выходи за него замуж.

ГУЛЯ. Значит, ты хочешь, чтобы я вышла за Юсуфа? Но ведь он из низшего сословия, да еще и старик. Но… если ты хорошо меня попросишь, то я, может, и уступлю тебе.

КНЯГИНЯ (радостно). Очень прошу, очень! Все что хочешь сделаю.

ГУЛЯ. Тогда слушай внимательно. Мы теперь свободны, но все равно должны заплатить за свою свободу. Мы должны князю шестьсот рублей. Если я выйду за него, он выплатит мои двести рублей. Понятно теперь?

КНЯГИНЯ. Ох, золотая моя. Да я для тебя хоть из-под земли достану эти деньги.

ГУЛЯ. Тогда торопись, а то скоро свадьба. (Уходит.)

КНЯГИНЯ. Но где же я ей возьму двести рублей? Бессовестный Кайтуко все распродал, нищими нас сделал, а теперь еще и на молодых заглядывается! Ага, вон идет Хани. У нее муж купец. Вот у кого деньги водятся.

ХАНИ. Ах, мои сновидения. В каком прекрасном сне я тебя видела!

КНЯГИНЯ. Спасибо. Дай Аллах тебе лучших снов!

ХАНИ. Как будто ты глотаешь лягушек, а они у тебя изо рта выскакивают.

КНЯГИНЯ (плачет). О Аллах, горе мне, горе! Несчастная я…

ХАНИ. Что случилось?

КНЯГИНЯ. Мой муж берет вторую жену…

ХАНИ. Да что ты говоришь?! Радуйся, если он не выгонит тебя из дома.

КНЯГИНЯ. Лягушки, которых ты видела во сне, — это мои враги. Они хотят разбить мне сердце.

ХАНИ. Не дай Аллах стать второй женой.

КНЯГИНЯ. Ах, Хани, свет моих очей, радость души моей, до самой смерти не забуду твоей доброты, дай мне немного денег.

ХАНИ. Если кроме денег ничего не надо… (Поднимает юбку и вынимает из чулка два рубля.)

КНЯГИНЯ. Нет, нет, мне больше надо.

ХАНИ (удивленно). Сколько?

КНЯГИНЯ. Рублей двести.

ХАНИ (опускает юбку). Даже если меня продать, и то столько не выйдет. А зачем тебе так много?

КНЯГИНЯ. Ой, выручай меня, не то я пропала!

ХАНИ. Но откуда у меня столько?

КНЯГИНЯ. У вас купеческий дом: под каждой подушкой в два раза больше лежит.

ХАНИ (зло). Даже если и лежит! Ну и что?! У тебя горе, а у меня радость. Что ж ты теперь не проходишь мимо меня с гордостью и презрением? Есть у меня и двести, и триста, и четыреста, и пятьсот… А ты — ты ничего не получишь!

КНЯГИНЯ (опустив голову). Ох, несчастная я, горе мне… (Уходит, но Хани не пускает ее, начинает петь и пританцовывать вокруг.)

ХАНИ

Ишь ты какая,
Наша княгиня!
Чтоб ты пропала,
Чтоб провалилась.
Жду твоей смерти
Я не дождусь.
Денег ты хочешь?
Выкуси, на!
Как что-то хочешь,
Ты всех добрей.
Как к тебе с просьбой —
Злее всех змей.
Денег не будет,
Мужа не будет.
Счастье какое,
Как рада я,
Как рада я.

Уходят: Хани со смехом, княгиня понурив голову.

ГУЛЯ. С одной получилось. Кто же теперь следующий? Ага… Вот и они. (Уходит в дом.)

Появляются Кайтуко и Хани.

ХАНИ. Ты в самом деле от нее без ума? (Ревниво.) Женишься ты на ней — а как же я?

КАЙТУКО (обнимая). А куда ты денешься? Не волнуйся. Как только будет время, так я к тебе. Так даже будет больше желания.

ХАНИ. Ты посмотри на него, какой ненасытный!

КАЙТУКО. Ни один из мужчин не скажет тебе, что насытился женщинами. Главное — иметь здоровье и женщин, вот тогда жизнь прекрасна. Все остальное не стоит клочка прошлогоднего сена. Разве не правда, Хани?

ХАНИ. Правда, правда. Но надо торопиться.

КАЙТУКО. Разве дело за мной?

Из дома выходит Гуля.

ХАНИ. Смотри, твой ясный месяц вышел.

КАЙТУКО. Один разок, одним глазком, ну-ка… (Садится на корточки, смотрит в щель забора.) Ах ты моя козочка!

ХАНИ. Ну иди, иди, а то неудобно…

КАЙТУКО. Какое удобство, когда она меня с ума сводит… (Уходит.)

ХАНИ. Ты что такая грустная? Или улыбку где потеряла?

ГУЛЯ. Какие мы, женщины, все-таки несчастные.

ХАНИ. Знаю, знаю, дай Аллах тебе хорошего мужа. А Кайтуко будет чудесный муж.

ГУЛЯ. Если б Кайтуко, разве я была бы против?

ХАНИ. А кто, если не он?

ГУЛЯ. Ибрагим!

ХАНИ. Ибрагим? Какой Ибрагим?

ГУЛЯ. Твой муж.

ХАНИ. Да кто же тебе его сватает?

ГУЛЯ. Цоца.

ХАНИ. Цоца? Вот проклятая толстуха! Чужим хлебом и чужим молоком всю жизнь живет, а туда же… Пусть меня в самых плохих снах увидят, если я не придавлю ей хвост.

ГУЛЯ. Наверное, это она.

ХАНИ. Вот что. Ты девка сообразительная. Только не выходи за Ибрагима замуж. Сколько тебе денег надо?

ГУЛЯ. Двести рублей.

ХАНИ (поднимает юбку, вытаскивает из чулка деньги). На, на, бери. Ровно двести, до копейки.

ГУЛЯ (берет). Это, верно, из тех денег, что он вытянул у людей…

ХАНИ. А ты думаешь, есть купец, который не обсчитывает или не обвешивает?

ГУЛЯ. Тебе лучше знать.

ХАНИ. Ну, Цоца, берегись! Я тебе такое сделаю, что и во сне не снилось! (Уходит.)

Появляются Алий и Диснох.

АЛИЙ. Честное слово, не знаю, как купец или князь, а мне думается, лучшего зятя, чем мулла, нам не найти. Он связан с Аллахом, а это в жизни главное.

ДИСНОХ. Главное, клянусь Аллахом!

АЛИЙ. Закрой свою табакерку!

ДИСНОХ. Закрыла.

АЛИЙ. Итак, князя Кайтуко и купца Ибрагима — в сторону. Аллах оставляет тебе муллу Юсуфа. Слышишь?

ГУЛЯ. А деньги на выкуп у него возьмете?

ДИСНОХ. У него, у него, клянусь Аллахом.

АЛИЙ. Подожди ты! Я думаю не о том, как мы выкуп заплатим, а о том, как дочь наша жить будет.

ДИСНОХ. Верно, клянусь Аллахом.

ГУЛЯ. Что же это такое! Почему вы меня кидаете, словно мячик? Ведь я вам дочь родная, не кто-то чужой, а вы меня то одному, то другому!

АЛИЙ. Что?! Да я о тебе только и забочусь!

ГУЛЯ. Жить становится лучше. Крепостное право отменили. Все люди вздохнули свободно. Неужели мне ничего не достанется от этой свободы?

АЛИЙ. А шестьсот рублей?

ГУЛЯ. Найдите.

АЛИЙ. Ни кола ни двора у меня, где я найду?

ДИСНОХ. Если за тебя не дадут калым, нигде не найдем.

ГУЛЯ. Я выйду за того, за кого хочу сама.

АЛИЙ. А шестьсот рублей?

ГУЛЯ. Прощай, отец. Пусть без меня вам будет лучше. Мама…

АЛИЙ. Куда ты собираешься?

ДИСНОХ. О горе мне, куда ты?

ГУЛЯ. Хватит мне того, что уже было. Дай вам Аллах долгих лет жизни…

ДИСНОХ. Вернись, дочь моя!

АЛИЙ. Ладно, ладно, я согласен. Выбирай кого хочешь. Хочешь, выходи за Кайтуко, а нет, так за Ибрагима или за Юсуфа. А хочешь, выбирай обезьяну, или шайтана, или черта рогатого, или собаку наших соседей … (Хватается за сердце.) Ох, время ломает обычаи. За обезьяну! Каждый делает что хочет! За шайтана! И тебя заставляют делать, что сами хотят. За черта рогатого! Родная дочь не слушает. Выходи за кого хочешь! Мне все равно!

ДИСНОХ. Все равно за кого, лишь бы…

АЛИЙ. Голова кружится… За обезьяну! За шайтана! За черта рогатого! За собаку!

Алий и Диснох уходят в дом.

ГУЛЯ (сама себе). Ну что же, Гуля, выбрала муллу, так действуй.

Входит Цоца.

ЦОЦА. Ибрагим такой радостный, такой радостный! Всё в карман да в карман руку запускает — и спрашивает: «Что же купить моей малютке?»

ГУЛЯ. Ах, не хочу даже слышать его имя.

ЦОЦА. О, разве можно так говорить?

ГУЛЯ. А что? Одна его походка чего стоит: ходит как откормленный бык, качается туда-сюда, туда-сюда…

ЦОЦА (задумчиво-мечтательно). Да, это он может — туда-сюда, туда-сюда… Но ты не волнуйся, он тебя не раздавит.

ГУЛЯ. Нет, нет. Я выйду за другого.

ЦОЦА. Чтоб меня похоронили! За кого?

ГУЛЯ (с чувством). Такой мужчина! Когда ходит, даже не слышно. А руки? Белые, пухлые, нежные. Такие руки Аллах создал для того, чтобы, когда тебя гладят, сердце замирало.

ЦОЦА. Так кто, кто это?

ГУЛЯ. Когда же я войду в его дом, когда?

ЦОЦА (нетерпеливо). Ну кто это, кто?

ГУЛЯ. Мулла Юсуф.

ЦОЦА. Что-о-о-о?

ГУЛЯ. Мул-ла Ю-суф!

ЦОЦА. Чтоб у тебя зубы выпали!

ГУЛЯ (дразня). А какие у него пальчики, а какие ноготочки!

ЦОЦА. Люди, люди! Только посмотрите на нее! Она хочет отнять у меня мужа!

ГУЛЯ. Говорят: «Умрешь — будет яма, не умрешь — муж».

ЦОЦА. Чтоб тебе яму вырыли! И кто его к тебе привел?

ГУЛЯ. Такая же сваха, как ты.

ЦОЦА. Что, кроме моего невзрачного старика, больше никого ты не смогла найти?

ГУЛЯ. Он мулла, мусульманин…

ЦОЦА. Какой он мусульманин? Ему бы только поесть хорошо да набить карманы деньгами верующих.

ГУЛЯ. Все равно люблю.

ЦОЦА. Ты с ним жить не сможешь. Он почти каждый вечер к одной вдовушке ходит.

ГУЛЯ. Ты ему надоела, потому и ходит. А от меня не уйдет.

ЦОЦА. Подожди, уж я ему задам! Где он бродит, прелюбодей несчастный? Пусть меня похоронят, если я вас обеих, тебя и княгиню, рядышком в могилу не уложу. Нет, не двоих, а троих! Сам мулла будет с вами!

ГУЛЯ. Ты не очень-то размахивай руками и не делай вид, что умеешь браниться. Вот скоро я перееду к вам в дом, тогда и покажу тебе, как умею командовать и распоряжаться. (Поет.)

     Утром, много не болтая,
     В доме станешь прибирать.
     А потом уже, когда я
     Встану, уберешь кровать.
Все подушечки пуховые сложи!
Строй из них красиво этажи!
     Ночь придет — конец безделью,
     Будешь ставить, дорогой,
     Тапочки перед постелью,
     Тазик с теплою водой.
Ножки мне помоешь — лягу я в кровать
И всю ночь спокойно буду спать!

ЦОЦА (плачет). Чтоб друг за другом в Джаханнам***** провалились те, кто с ним тебя свел! Не выходи за муллу, вместе с Аллахом тебя умоляю, пожалей меня.

ГУЛЯ. Хорошо, пожалею, если из тех денег, что твой муж заработал обманом, ты принесешь мне двести рублей. Тогда подумаю, выходить мне за муллу или нет.

ЦОЦА. Принесу, принесу обязательно! Всё до копейки принесу, сейчас же! Бегу, бегу… (Убегает.)

ГУЛЯ. Третья тоже готова. Пусть знает, что значит быть второй женой у собственного мужа. А вот и княгиня.

КНЯГИНЯ. Вот тебе двести рублей. Клянусь Аллахом, у самого князя украла. (Не отдавая денег.) Но поклянись, что за него не выйдешь.

ГУЛЯ. Клянусь небом и землей — за Кайтуко замуж не выйду!

КНЯГИНЯ. На, держи, все твои. (Обнимает Гулю, видит Цоцу.) Ох, пропала я, гром и молния приближаются! (Прячется.)

ЦОЦА. Вот, у самого муллы взяла. Считай!

ГУЛЯ. Ладно, давай деньги.

ЦОЦА. Держи, держи, пожалуйста. (Поворачивается, замечает княгиню.) А-а, это ты хотела женить моего мужа второй раз? (Вытаскивает ее за волосы.)

Вбегает Хани.

ХАНИ. А-а, это ты, толстуха, хотела мужа моего женить?!

Таскают друг друга за волосы.

ГУЛЯ (разнимает). Хватит вам, перестаньте. Вот ваши деньги. Ведь я могу выйти только за одного. Кто передумал, пусть забирает свои деньги.

ХАНИ (княгине). Забирай, забирай!

КНЯГИНЯ. А ты чего не забираешь?

ЦОЦА (протягивает руку). Я… я…

ГУЛЯ. Бери, бери, Цоца… Ты ведь хочешь, чтоб я вышла за муллу.

ЦОЦА (отдернув руку). Нет, нет, что ты! Я просто поправила, подровняла немного, и всё. Деньги твои.

ГУЛЯ. А ты, княгиня?

КНЯГИНЯ. Твои деньги, твои. На здоровье. Только не выходи за Кайтуко!

ГУЛЯ. Ну хорошо! Дорогие мои! Мужчины говорят: «Не доверяй коню и женщине». Они скачут на конях — это еще ничего. Но они хотят оседлать и нас — а это нельзя прощать. Только мы сами можем сделать так, чтоб седла остались там, где им место!

ЦОЦА. Пусть меня похоронят, если я его сама не оседлаю! (Уходит.)

ХАНИ. Пусть меня видят в плохих снах, если я ему прощу! (Уходит.)

КНЯГИНЯ. А мне что делать? Отругаю его как следует, хоть душу отведу! (Уходит.)

ГУЛЯ. Вот и хорошо! Посмотрим, кто следующий. (Слышится голос Ибрагима.) А… ну иди, иди… кто там первый. (Уходит.)

Входит Ибрагим с корзиной, весело напевает песню.

ИБРАГИМ (поет)

Заморские товары покупайте —
Скорее на подарки разбирайте.
Уира-сира, первый кто? Подходи.
Заморские товары покупайте —
Скорее на подарки разбирайте.
Уира-сира, первый кто? Подходи.
Кто счастие мое?
Ты, Гуля, ты!
Тебя увидеть — все мои мечты.
Выбирай, всё для тебя здесь, выходи!

Кайтуко и Юсуф появляются в стороне.

КАЙТУКО. Ты видишь, мулла, эту кривую корзину?

ЮСУФ. Вижу, вижу, как не видеть.

ИБРАГИМ

О Гуля, радость ты моя!
Я еду в дальние края.
Тебе что хочешь привезу, скажи, а там уж
Найду, как было б нелегко.
Пустоголовый Кайтуко
Ужель красотку Гулю взять достоин замуж?

ЮСУФ. Слышишь, Кайтуко?

КАЙТУКО (целится из обреза). Я выстрелю, если ты грех возьмешь на свою душу.

ЮСУФ. Мужчины из-за угла не стреляют.

ИБРАГИМ (поет)

Ночами мне снишься ты, Гуля,
Днем в мыслях теснишься ты, Гуля.
Раскрой шире глазки ты, Гуля,
Взгляни же, взгляни на меня.
Прошу тебя, выглянь,
О-ре-да.
Прошу тебя, выйди,
О-ре-да.
Прошу тебя, выйди,
Что ты хочешь,
Тебе подарю, Гуля,
Я!

Появляется Хани, она держит в руках старые вилы.

ХАНИ. Значит, подаришь ей все, что она хочет!

ИБРАГИМ (заикаясь). А-а-а… Это ты?..

ХАНИ. Я или не я — неважно! Важно, что сейчас будет с тобой!

ИБРАГИМ. Что? Что такое?!

ХАНИ. Захотел двух жен иметь? (Направляет вилы в живот Ибрагима.) А две дырки в животе не хочешь?!

ИБРАГИМ. Эти вилы, вилы… убери… ради Аллаха…

ХАНИ. У-у-у… проклятый!

ИБРАГИМ (кричит). Вилы! Вилы! (Убегает, Хани за ним.)

Кайтуко и Юсуф покатываются со смеху.

КАЙТУКО. Какой он после этого мужчина?

ЮСУФ. Зато женщина какая! А моя и пальцем не пошевелит. Сама ест до отвала, а мне остатки приносит. Зря Аллах женщин создал.

КАЙТУКО. Ну, мулла, тебе грех на жену жаловаться. Да у тебя прекрасная жена! Ее хоть сейчас седлай и поезжай в святые места. Быстрее верблюда довезет.

ЮСУФ. Довезет не довезет, но чтоб вот так на меня с вилами кидалась — такого я ей не позволю.

КАЙТУКО. Какой он после этого мужчина!

ЮСУФ. А ну его!

Появляется Цоца, у нее в руках большая сабля.

ЦОЦА. Так это ты вторую жену захотел?!

ЮСУФ. Я?! Ты… мы… вот здесь…

ЦОЦА. Пусть меня похоронят заживо, если ты не догонишь тех, кого похоронил в прошлом году!

ЮСУФ (прячется за Кайтуко). Кайтуко, держи ее… Разве не видишь — она саблю вынула!..

ЦОЦА. Пусть меня похоронят, если я не оставлю тебя без головы!

ЮСУФ. Да держи ты ее, Кайтуко, держи! Чем с одной женщиной драться, лучше с целым государством воевать.

КАЙТУКО. Ну и ну, здорово она тебя напугала!

ЦОЦА. Если ты мужчина, не прячься, выходи!

Юсуф выскакивает из-за Кайтуко и убегает, Цоца за ним.

КАЙТУКО. Какой он после этого мужчина! Эх, нет теперь мужчин. Вот раньше были мужчины! Эх, жизнь, жизнь, лучше б небо рухнуло на землю. Не осталось на свете настоящих джигитов.

Появляется княгиня, в ее руках обрез со взведенным курком.

КНЯГИНЯ. Ты хотел со мной развестись, хотел меня выгнать, а?!

КАЙТУКО (испуганно). Ты… опусти это, опусти…

КНЯГИНЯ. Скоро твой труп опустится куда надо!

КАЙТУКО (в панике, кудахтающим голосом). Как это? Как это?

КНЯГИНЯ. А я тебе покажу, как. (Целится. Кайтуко хватается за голову.) Дурак, я целюсь не в голову, а в сердце!

Кайтуко хватается за сердце.

КАЙТУКО. Вспомни нашу молодость. Нашу молодость вспомни, моя дорогая!

КНЯГИНЯ. Дорогая?! Чтоб тебе дороги не видеть! Отвечай, женишься второй раз?!

КАЙТУКО. Нет, нет, что ты, клянусь чем хочешь!

КНЯГИНЯ. Рука дрожит, не знаю, попаду ли.

КАЙТУКО. Не попади, не попади, моя родная! Стрельба не женское дело, дорогая!

Из дома выбегает Диснох. Выходит, покачиваясь, Алий.

ДИСНОХ. Кого заводят, кого выводят? Чья свадьба?

АЛИЙ (пьяным голосом, напившись бузы). Стреляет по ночам!

КАЙТУКО. Ты что, дочь другому отдаешь?

АЛИЙ. Кому-то да отдам. Но не тебе!

Появляется Гуля.

КАЙТУКО. Ты перечить мне решил? Я — князь!

АЛИЙ. И что с того? Вот, забери свою бычью шкуру! (Бросает ему под ноги шкуру.)

КАЙТУКО. Ах вот ты как?! Тогда давай сюда и выкуп!

АЛИЙ. Нет у меня выкупа.

КАЙТУКО. Меня не касается, что у тебя есть, чего нет! Давай — и всё тут!

ГУЛЯ (становится между мужчинами). За отца сколько?

КАЙТУКО. Двести, по закону!

ГУЛЯ. Вот двести рублей за отца! (Отдает деньги.) За мать сколько?

КАЙТУКО. Тоже двести!

АЛИЙ. И за старуху двести…

КАЙТУКО. Двести!

ГУЛЯ. Вот, за мать тоже двести. (Отдает деньги.)

КАЙТУКО. А за тебя?

ГУЛЯ. А я сколько стою?

КАЙТУКО. Да ты же моя золотая! Бесценная!

ГУЛЯ. А по закону?

КАЙТУКО. Этот закон глупый… Тоже двести.

ГУЛЯ. Вот и мой выкуп! (Достает бумагу.) Ставь сюда свою печать! (Кайтуко ставит печать.) Сделано?!

КАЙТУКО. Сделано…

ГУЛЯ. Мы свободны?

КАЙТУКО. Свободны…

 

Занавес.


*Азан — особое уведомление о совершении намаза. Обычно возвещается с минарета мечети.
**Намаз — каноническая исламская молитва, совершается несколько раз в день.
***Грешное.
****Буза — слабоалкогольный густой и сладкий напиток.
*****Джаханнам — мусульманское название ада.

Рейтинг@Mail.ru