Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Конные скачки на Есинской земле

Автор:
Митхас Туран
Перевод:
Митхас Туран

Исте ат чарызы

 

Пу ирткен 1 майда Иссер парчадып, ат чарызына орта пол парарым тiп, пiр дее саuынмаам. Полтак аалда iкi оол, орайлат парирбыс тiп, чeгeрiктеy чjргеннер.

– Хайда ат чарызы? – хысхырысханнар оларuа.

– Сталинде, – нандырарuа даа маyзырап, машинаа одырuаннар.

– Кемнер чарыстырча?

– Мамышев Самойнаy Мамышев Кавриле!

– А-а, хада тjреен харындастар?

– Я-я.

Мындох eзeрглеп, чаратхлап, чjпсерглеп сыхханнар.

Самой полтаачатсын. Ол атты кjп чарыстырuан кiзi. Чарысха тик мал салбас. Пот, аныy очы туyмазы Кавриле андаu нимедеy хайди хорыхпинча полxаy за … Чох, тееннер, Кавриле eр ниместе ле Полтак (Первый май) аалдаuы Тиников Алексейнi утып алuан.

– А-а, – чапсып пар турuан хайзы. – Тиников Алексей дее, Апонныy оолuы чiзе, тик атты чарысха салбас. Iди полза, тик чарыс полбас.

Улуuлар чооuынаy, Озархы аалдаuы Мамышев Морзала апчахтыy кiчиxек ле тураxаuында eс оол jстiр. Ооллар jсклеп алuанда, «Арuыс Сталин» колхозтыy тоuысха сабыланuан ооллары полтыр. Самой – бригадир, ортын оол Монок – механизатор-комбайнер, очызы Кавриле – механизаторох. Че ноо даа кiзiнiy, тiпчелер, пiрее сабылxаy нимезi поллаxа. Самой Владимирович ат чарызында аралазарuа кeс, Манок Владимирович «Волга» машиназынаy тойuа чjрiп, хыстар ааллатчаy. Очы оол Кавриле, тiзеy, гармошказынаy хыстар чeрегiн саyай хайылдыра ойнаxаy. Халuанxы тустарда ла Манок харындастыy той-пайuа чjргенi чох пол парды, таy чаuын туuан ооллар ырах арах чирлердеy хат албас пол парды ба, алай ол «Волгазын», ахсада чeгeрт салып, аныy алты-eстeне тeзiп, тооспинча ба. Гаврил Владимировичтiy дее гармошказы саuбаланар чоuыл. Механизацияны даа тастабыстыр. Ам, чабанuа кiр парып, паза мeнчеткен ады чeгeрiк пол парып, ат чарызында аралас сыххан осхас. Ол Самой аxазыныy чолынuа кiрдi, тiпчелер.

Кiчиxек соол туралыu Морзала апчахтыy eс оолuыныy eс улуu туралары амды Сталин аалныy пазынзар кооп кизiре хархайыс турча. Ырахтынох кjрiнче: Кавриленiy туразыныy хыриндаuы тjyде кiзiлер кjрiнглепче. Анда чазаu кiзi, ат чидiнiп, хазааuа кjлене халды.

Илееде кiзi чыыл партыр, че асхынах тiсчелер, кjп чонныy ойыны андаuох улуu паза хыныu. Пeeн амыр ынаu чуртастыy улуu пайрамы – 1-uы Май. Ноuа аны тик иртiрxеy! Совхоз директоры Владимир Ильич Мохов – ат чарызына хынxаy кiзi – кирек полза, полыза пирxеy. Хайди-да ам килгенi чоuыл тiп, хомзыныс сал турлар. Улуu апчахтар, чииттер, ипчiлер чыылысхлапча. Хараа хыра тартхан механизаторлар, уйuу чарлыхтырып, кооптаuы соох суuдаy сырайларын чай килчелер.

– Самойдыy чигрен (позырах) ады хомай. Кjрдек: игiр ле сjjк.

– Атты хабырuадаy чeгeргенiн хайдаy кjргезiy? – чонны хатхырта тiбiсче Аркил апчах. – Чиграат кjрерге ле андаu, пудын, азахтарын кjрдек.

Чиграат, сынап таа, пjзiк, узун сынныu, харны хылбыс, сылаuай азахтыu. Че пазы сeскен. Андаu аттарны узах чолuа пик тiпчелер. Самой, аны чарыстарuа кjп хати салып, уттыр. Кавриленiy, тiзеy, чиит тай малыxах: сыны даа узун нимес, халын чилiнi чабыл чjрче, узун хузуруuы сала ла чирге сjjртелдiре нимес. Торыu тайны ээзi позы чазаu чидiн чjрче. Торыu тайныy пазыды хайдаu даа сайбыр арах, абыдылдыра хаалапча.

Чазызар апарып, ибiзiнiy хыринзар ойлапча, анаy пазох чазызар, кiзiнеy тоuаспинча, чоохтаспинча. Кавриле адына позы мeнер, тiсчелер. Самой, тiзеy, адын ниик хаyаа соона палuап, iдjк чидекте ал чjрче, аuаа Самойнаy хада тоuынчатхан оол мeнxеy осхас.

Саuам, аттар чарысхалахта, чарыстардаyар улуu чоох.

– Пылтыр чайuыда Самойдыy пу Чиграады Асхыстаuы (Чоuархы Асхыста) Чочиев Алачонныy Хасха позыраuын утханох, – тiпче апчах арах кiзi.

– Асхыстаuылар Иске хаxан даа утырuаннар, – чооuын хосча кeр арах ирен.

– Ундыбысхазыy ма, Тjjдегi Асап мында ниме тiп чjрxеен?

– Хайди теен анаy ол?

– Хомзынмаyар, сталиндегiлер, хараат алнында килер.

– Сын полuан, – хатхы амыраанда, чоохтан салuан ирен. – Тjj хараадын ас полбаабыс.

Чоохтаyар чоох. Чоuархы Асхыста мыныy алнында Eгдечекев Кiчеyнiy Сараады сабылантыр. Пiрсiнде ол iскеркi чарыстарда тыy улуu сахлат ут килтiр. Паза чылына пазох чарыс молxабыстырлар. Пас меет – Ис пилтiрiнде, азах меет – Асхыс пилтiрiнде. Чибiргi пис пирста. Iскертiн орыстар хозан тeктiг iкi порат аuылтырлар, чоохтапча Манок. Пас меттеy пiр пораттаy Кiчеyнiy Сараадын пiр тиyе позыттырлар. Хозан тeктiг порат соонда чат халтыр. Iди парирып, сидок кjрiбiссе, пайаuы хозан тeктiг порат Апчанай аалыныy eстeндегi тиректер аразынаy сыuа салды. Кiчеy Сараады парбинаy алнына кiрiбiстiр. Азах меетке читкенде, тохтат полбин, Асхыс суuны, eс хати сегiртiп, кис чjрiбiстiр.

– Ол сын ниме, нiзе, – хосча апсах. – Пиидеy килiп, Кiчеy Сараадын iкi ат, уластанып ут полбин, нанuаннар.

– Парилар, парилар! – хысхырыс сыхханнар олuаннар.

Чиграат хаyаа соонда палuалых, чидекте. Кавриле, пасха атха мeнiп, чарысчаy Торыu тайын чидектенjк апарuан. Марuызып, сахлат сал салuаннар. Аттар чахсызын eзeргенxе паза кiчiг педректер ит iзiде кeресклеенxе, чарыс аттары Арныu пилнi азыра чiт чjрiбiскеннер. Чарыс чолы iкi километр чарым.

Чылыu кeн, пiрее-пiрее тан саап килче.

– Тiгiне, килилер! – хысхырыза тeсчелер.

Машина, тоозын кjдiрiп, сыuа салча. «Нjjс аттар iди тозын кjдiр килерлер?» –  саuыныл парча.

Илееде полuанда, Арныu пилдегi чолда кiзi харала тeскен, аныy соонxа – iкiнxiзi.

– Самойди!

– Чох, Кавриленiy Торыu тайы!

– Гаврил тiзеy, оол.

– Кавриле тiзе, пасха ба, олох алнында.

Чыылuан чон, eeктелiзе тeзiп, амырап парча. Аттар халыхтап килиген, сах пу кjрiнiбiстi. Jзенге кiрiп, чiде халдылар. Хайзыныy ады jзеннеy пурун сыuа саларын, тынмин даа саuыпчалар.

– Кавриле алнында, – суулаза тeстiлер. Аттар чаuыннабысханда, хысхырыбызып, eeктелiзiп, чолзар кeрелiс сыхханнар. Торыu тай оларзар, чайылдыра улуu халыхнаy чаuыннаан, аныy илееде соонда – Чиграат! Че азах метке сeрiп читчеy оyдай чоuыл. Мына Торыu тай азах мееттi ирте хонды, сидок тохтада тартча, че ол тохтабин коопты азыра сегiргенде, Кавриле, саuыбаан полар чiзе, адынаy тоuлахтана халды. Че-е, аuырар ба, мындаu марыuны ат чарызында сабланчатхан Самой аxазын утып алuанда, ол талдыра даа тeссе, хатхырбинаy тура хонар. Iдjк турбинаy, ады соонxа чeгeрген. Аuаа амды Торыu тай хайди даа пол чjрзiн, суu ла iзiбiспезiн. Хазааuа кир салып, чонзар айланuан. Кjк отнаy, чахайахтарнаy наа ла jyненiбiскенге тjjй кeреy сырайы ырахтынох jрiнiснеy чараан. Тардах пурны улам на чалбайчатханын паза кeлкее чiдiне харахтарын кiзее кjзiтпеске харасхан. Че аны прайзы кjргеннер.

– Айдас, айдас, Кавриле! – хысхырысханнар аuаа.

Самой, тjyде турып, позырах адына хылыхсынып, хайди пол пардыy, минiy нанxым Чиграадым, теен чiли, кjрген. Алай кирiбiстi бе?

– Чабаннар, хойларынаy хада чазыда чуртап, ибзер айланарын пiлбинчелер. Ноuа оларuа пiрее хатап кeрезiп аларuа чарабас? – теен апсах кiзi.

Сыннаy даа чiзе, хайди чарабаxаy, кем андаu аарлыu нименеy тоuыр? Саuамuы туста ат чарызын, иргi кибiрлернi улам на jскiрерге хабазарuа харасчабыс. Анох кiлiп, Истегi совхозтыy директоры В.И. Мохов ат чарызына хына килче полар.

– Ам часхы хыра тоозылза, Торыu тайды Асхыссар Чочиев Алачонзар апар кjрерге, анда маuат ат пар, – тiскеннер.

Конные скачки на Есинской земле

 

В прошедшие майские праздники, отправляясь в Есино, никак не ожидал, что окажусь на конных скачках в селе Полтаков.

Двое парней суетливо бегали по селу, видимо, опаздывая на скачки.

— Скачки где проходят? — кричали им.

— В Сталине, — второпях бросили в ответ, усаживаясь в машину.

— А кто состязается?

— Мамышев Кавриле с Мамышевым Самоем.

— А-а, родные братья?

— Да-да.

Тут же пошли разговоры, споры, обсуждения.

Ну, допустим, Самой — он опытный всадник, много участвовал в скачках. Всякого коня на скачки не выставит. Но вот его младший брат Кавриле — как же не боится? Хотя нет, говорят, что недавно в селе Полтаков (Первомай) он Алексея Тиникова победил.

— А-а, — удивляются некоторые, — Тиников Алексей, сын Апона, на худом коне в состязании участвовать не будет. Если так, то скачки были серьезными.

Старики сказывали: в маленькой избушке деда Морзала Мамышева из аала Озархы росли трое сыновей. Когда сыновья повзрослели, они стали прославленными тружениками колхоза «Товарищ Сталин». Старший Самой — бригадир, средний сын Манок — механизатор-комбайнер, младший Кавриле — тоже механизатор. Но, как говорят, у каждого человека есть свои увлечения, свои интересы. Самой Владимирович любил участвовать в конных скачках, Манок Владимирович на своей машине «Волга» на свадьбах возил родственников жениха к родственникам невесты. А младший сын Кавриле игрой на гармошке волновал девичьи сердца. Только в последнее время Манок не ездит на свадьбы, то ли от того, что сыновья близких родственников перестали брать в жены девушек из дальних сел, то ли до того доездился на своей «Волге», что машина «захромала», никак ремонт не закончит. И гармошки Гаврила Владимировича не слышно. Механизацию тоже забросил, в чабаны перевелся. Видимо, получив быстроногого коня, в скачках участвовать начал. Как говорится, пошел по следам брата Самоя.

Три больших дома сыновей деда Морзала, имевшего когда-то лишь одну маленькую избушку, высятся теперь через канаву в начале аала Сталин. Издалека видно, как на пригорке возле дома Каврилы народ собрался.

Много людей собралось, но говорят, что в прежние времена еще больше собиралось: чем больше народа, тем интереснее проходят конные скачки. Сегодня важный праздник спокойной мирной жизни — 1 Мая. Зачем его попусту проводить! Директор совхоза Владимир Ильич Мохов — сам любитель конных скачек — всегда помогал. «Сегодня как-то его не видно», — с сожалением говорили некоторые. Старики, молодежь, женщины собираются. Отработавшие ночную смену механизаторы, чтобы взбодриться, время от времени спускались к канаве ополаскивать лицо холодной водой.

— Рыжий конь Самоя плох. Смотри, одни кривые кости.

— Где ты видел, чтобы конь ребрами бегал? — рассмешил народ дед Аркил. — Рыжий конь с виду только такой, ты на его ноги посмотри.

Рыжий конь, действительно, был высоким, поджарым, с длинными стройными ногами. Говорят, такие кони очень выносливы на дальние расстояния. Самой с ним многие скачки выигрывал. У Кавриле же молодой жеребец: невысокий ростом, покрытый густой гривой, с длинным, чуть ли не волочащимся по земле, хвостом. Гнедого коня хозяин сам водит на поводу. Бежит Гнедой мелкой иноходью, плавно и легко.

Кавриле выводит коня в степь, оттуда скачет до дома, затем снова в степь: ни с кем не здоровается, не разговаривает. Говорят, Кавриле сам поскачет на коне. Самой тоже водит своего коня на поводу, привязав сзади к легкой телеге. На своего коня Самой своего молодого напарника посадит.

В томительном ожидании слышны разговоры о скачках.

— Прошлым летом рыжий конь Самоя обогнал Белолобого — рыжего коня Алачона Чочиева из Аскиза, — начал разговор один пожилой человек.

— Аскизские всегда есинским проигрывали, — добавляет острый на язык мужчина.

— Забыл, что ли, что говорил здесь Асап из Теи?

— И что он говорил?

— Не огорчайтесь, сталинские, Вороной впереди придет.

— Так и было, — сказал мужчина, когда смех улегся. — Мы Вороного из Теи не смогли обогнать.

— В Верх-Аскизе раньше славился Соловый — конь Кэчена Угдечекова. Однажды на скачках, проходивших где-то на востоке, он выиграл очень большой заклад. На следующий год опять договорились о скачках. Стартовая метка была в Усть-Еси, финишная — в устье реки Аскиз. Двадцать пять верст. Прибывшие с восточной стороны русские привезли двух сивых коней с «заячьей шерстью», — рассказывает Манок. — Один из них стартовал одновременно с конем Кэчена, но вскоре остался далеко позади Солового. Спустя некоторое время наездник видит, что сивый конь с «заячьей шерстью», которого он до этого обогнал, теперь выскочил из-за тополей в месте выше села Апчинай. Соловый Кэчена и здесь обогнал его. После того как Соловый пересек финальную метку, он, чтобы остановиться, три раза перебегал реку Аскиз.

— Вправду так было, — добавляет старик. — Кони из Беи, даже сменяя друг друга, проиграли Соловому Кэчена, так и отправились домой ни с чем.

— Пошли! Пошли! — закричали дети.

Рыжий идет на поводу, привязанный к телеге. Кавриле, верхом на другом коне, своего Гнедого тоже ведет на поводу. В толпе заспорили, сделали ставки. Пока старшие обсуждали достоинства коней, а мальчишки, разогреваясь, боролись, скакуны скрылись за Арныг-холмом. Длина пробега — два с половиной километра.

Стоял солнечный весенний день, освежаемый легким ветерком.

— Вон они, идут! — послышались крики.

Но эти клубы пыли подняла проезжающая машина. «Разве кони могут поднять столько пыли?» — промелькнуло в голове.

Прошло достаточно времени, когда на дороге через Арныг-холм показался первый всадник, за ним — второй.

— Самоя?!

— Нет, Гнедой Кавриле!

— Говори «Гаврил», парень!

— Кавриле или Гаврил, какая разница, всё равно он впереди.

Посвистев, покричав, собравшийся народ успокоился. Отчетливо стали видны скачущие галопом кони. Доскакав до ложбины, скрылись из вида. Все с замиранием сердца ждали, чья же лошадь первой выскочит из нее.

— Кавриле впереди! — зашумели.

Когда кони стали приближаться к финишу, народ с шумом-свистом подался к дороге. Мощным галопом к ним приближался Гнедой, за ним далеко позади — Соловый! Догнать Гнедого ему уже невозможно. Вот Гнедой перешел финишную метку. Наездник его останавливает, но конь, не сбавляя ход, перепрыгивает через канаву. От неожиданности Кавриле не удержался в седле и упал. Да неужто ему будет больно, если в таком состязании прославленного брата Самоя обыграл? Даже если бы при ударе потерял сознание, то, смеясь, вскочил бы. Поднялся, побежал за своим конем. Теперь Гнедому можно дать волю, пусть делает что хочет, кроме того, чтобы пить воду. Оставив коня в сарае, вернулся к народу. Издалека видно, как светится его смуглое лицо, словно цветут цветы и зеленеют травы. Он пытался спрятать свои глаза, которые при смехе превращались в щелки, но это было невозможно.

— Здόрово, здόрово, Кавриле! — кричали ему.

На пригорке Самой сердито смотрел на Солового, словно спрашивая: «Что с тобой, друг мой Соловый? Что случилось? Или постарел?»

— Чабаны, живя в степи рядом со своими овцами, домой возвращаться забывают. Почему бы им хоть раз не устроить состязание по борьбе курес? — предложил старик.

А действительно, почему бы нет, кто будет против такого нужного дела? Сейчас стараемся помочь в возрождении конных скачек по старинным традициям. Поэтому директор Есинского совхоза В. И. Мохов с удовольствием приходит на конные скачки, поддерживает их.

— А теперь, когда закончатся весенние работы на поле, Гнедого в Аскиз к Алачону Чочиеву везти надо, у них есть хороший конь, — говорят.

Рейтинг@Mail.ru