Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Бурятская народная мудрость

Бурятская народная мудрость

 

1. «А» гэжэ эрдэмдэ һурадаг, «аба» гэжэ хэлэндэ ородог.
С буквой А приобщаются к знаниям, со слова «отец» начинают говорить.


2. «А» үзэг эрдэмэй дээжэ, аяга сай эдеэнэй дээжэ.
Буква А — начало знаний, а чашка чая — начало угощения.


3. Аадарай һүүлээр агаар арюун, ажалай һүүлээр һанаан сэлмэг.
После грозы воздух чист, после труда душа светла.


4. Аба хүнэй досоо ашаатай тэмээн багтаха, эрэ хүнэй досооэмээлтэй морин багтаха.
В душе отца поместится верблюд с вьюком, в душе мужчины — конь с седлом.


5. Аба эжыдээ туһатай байха, олон зондоо хүндэтэй байха.
Помогать отцу и матери — быть уважаемым в народе.


6. Аба эжын үреэл алтанһаа үнэтэй.
Советы отца и матери ценнее золота.


7. Абари муута ноёнтой нэгэдэнхаар, ангууша нохойтойнүхэрлэһэн дээрэ.
Чем сближаться с плохим нойоном*, лучше дружить с охотничьей собакой.


8. Абахаболоходооазаргадоргон, үгэхэболоходооүхэһэннохой.
Как брать, так самец-барсук, а как отдавать — мертвая собака.


9. Абахадаа үнэгэнэй һүүлээр эльбэхэ, үгэбэл, үхэрэй хэлээр долёохо.
Берет — лисьим хвостом оглаживает, как отдавать — коровьим языком дерет.


10. Абгын гар хүндэ, ашын хэлэн хурса.
У дяди рука тяжела, у племянника язык остер.


11. Абиртаһанай амин дээрэ, айһанай һүнэһэн хээрэ.
Дыхание немощного высоко, душа трусливого далеко в сторонке.


12. Абын байхада хүниие таниха, агтын байхада газар таниха.
При жизни отца — людей узнавать, с конем едешь — места узнавать.


13. Агта морин сэргэдэ, аба хүн хойморто.
Быстрый рысак всегда у коновязи, мудрый отец всегда в почете.


14. Ада шүдхэр айха бүриш олон болохо.
От испуга множится нечистая сила.


15. Адаг ноён албатынгаа урда баатар, адаг эрэ һамганай урдабаатар.
Плохой нойон — перед подчиненными геройбогатырь, плохиш — перед женой герой.


16. Адар бэеэ бэелжэ, агта хүлэг хүлэргэхэ.
В свой возраст и аргамака заставить попотеть.


17. Ажалаар баяжадаг, архяар үгырдэг.
С работой богатеют, с водкой беднеют.


18. Ажалшан ута наһатай, архиншан нохойн наһатай.
У работящего долгая жизнь, а у пьяницы — век собаки.


19. Ажалшанай амбаар дүүрэн, һамуугай һаба хооһон.
У работящего человека амбар полный, а у лодыря даже маслобойка пустая.


20. Аймхайн хормой дуутай, амин дээрэ.
У трусливого и подол со звуком, дыхание высокое [частое].


21. Алаха үбшэн ааляар орохо.
Недуг смертельный тихо заходит.


22. Алта ехэтын абари муухай, зөөри ехэтын зүүдэн муухай.
У кого много золота — характер дурной, у богача — сон плохой.


23. Альганай шэнээр арһаар арбан захатые бүтээхэ.
Из меха в ладошку сшить с десяток одежды с воротником.


24. Аман дээрээ абарга баатар, үнэндээ үхэһэн шүдхэр.
На словах — смелый богатырь, на самом деле — трусливый черт.


25. Архи арбан гурбан жолоотой.
Вино вину творит.


26. Атаархал хүлгүй болгодог.
Зависть делает безногим.


27. Аяга сай дээрээ арба хубилха.
За чашкой чая десять раз измениться.


28. Баабайн һургаал бата.
Отцовский наказ силен.


29. Бага гэжэ баһахагүй, балшар гэжэ дэбһэхэгүй.
Не презирай малого, не пинай слабого.


30. Багаһаа залхуу — наһандаа зулхуу.
В детстве ленивый — всю жизнь ленивый.


31. Багашье һаа, бад гэмэ.
Маленький, да удалой.


32. Балын байгаа сагта батаганаан олдохо, басаганай байгаа сагтахадам олдохо.
Пока есть мед — найдутся и мухи, пока есть девушка — найдутся и женихи.


33. Баряаша хүн бэедээ туһагүй.
Костоправ себе не помощник.


34. Басаган үриин гар зөөлэн, бадма сэсэгэй намаа зөөлэн.
У девушек руки нежны, у лотоса листья нежны.


35. Баха байрадаа гутаад, гуталаа туламдаа ганзагалаа.
Опротивело лягушке болото — сложила обутки в дорожную суму.


36. Баха бальшаг сооһоо гарахагүй.
Лягушка не выйдет из своего болота.


37. Бахын һанаан далайда, бандиин һанаан шэрээдэ.
Все думы лягушки о море, думы банди** о престоле.


38. Баян хүн садахагүй, баатар — сусахагүй.
Богач не насытится, богатырь не утомится.


39. Биб гэһэн гансаараа, бидэ гэһэн олоороо.
Кто всегда якает — остается один, а думающий о других — со всеми.


40. Богоол ябанхаар боожо үхэһэн дээрэ.
Лучше повеситься, чем быть рабом.


41. Бөөһэндэ хутага баряа.
С ножом пошел на вошь.


42. Булагаа бузарлаһан нютаг — удаан болонгүй хосорхо, угааалдаһан хүн — удаан болонгүй, төөрихэ.
Селение, осквернившее свой родник, пропадет, человек, забывший свой род, потеряется.


43. Бухагүй һүрэг, бурхангүй банди.
Стадо без быка, послушник без бога.


44. Бүгшэм газар батаганаатай, бөөтэй хүн боохолдойтой.
Душное место — с мухами, шаман — с чертями.


45. Бэһэтэй хүниие үргөөд ябабал, тулга болохо, дараад ябабал, дарамта болохо.
Если будешь возвышать мужчину, он будет тебе опорой, а если будешь принижать, станет тебе обузой.


46. Бэрхэшээлдэ тогтохогүй, бэлэн харгы харахагүй.
Не бояться трудностей — не искать легких путей.


47. Ган гэхэ нохойгүй, газар гэшхэхэ малгүй.
Без собаки, без скота.


48. Ганда булагай һайн хэрэгтэй, гайда нүхэрэй һайн хэрэгтэй.
В засуху нужен хороший родник, в беде нужен верный друг.


49. Ганса сусал гал бэшэ, ганса хүн зон бэшэ.
Одна головешка — не огонь, один человек — не народ.


50. Ганса сусали гал болохогүй, ганса хүн айл болохогүй.
Одним поленом костер не разжечь, одиночке семью не иметь.


51. Ганса тэнэг газар дэлхэйе хүлгүүлхэ.
Один глупец весь свет может переполошить.


52. Гансаһаа газар дүүрэхэ, дуһалһаа далай болохо.
От одного человека земля людьми заполнится, от капли воды море появляется.


53. Гоёдо голёогой һүүл нэмэри, далайда бахын шээһэн нэмэри.
Для франта и хвост стрекозы к красоте добавка, морю и моча лягушки прибавка.


54 Гологдоһон хүүхэн дангина болохо, гологдоһон нюстайбаатар болохо.
Отвергнутая девочка станет красавицей, презираемый сопляк вырастет силачом.


55. Гомдол нэгэ үзүүртэй, түмэн баршигтай.
Обида имеет одно острие и тысячи бед.


56. Гэнэн үнеэн шоно нүхэртэй болоод, гэртээ бусаагүй.
Наивная корова подружилась с волком, да домой не возвратилась.


57. Дааража ябанхаар, даажа ядаһаниинь дээрэ.
Лучше таскать, чем мерзнуть.


58. Даараһанда — дабирхай түлеэ, дальтирһанда һуртай номо.
Замерзшему — дрова со смолой, отступающему — лук со стрелой.


59. Дабирхайнь халаа, дааган тангараа.
Смола нагрелась, жеребенок поскакал (об увлечении алкоголем).


60. Дайдаяа бү баһа, далайгаа бү занда.
Не пренебрегай природой, не грози морю.


61. Дайдын хүрьһэн зузаан, гахайн гадар зузаан.
У земли почва толстая, у свиньи — кожа.


62. Дайлажа ядаад, дахаба, хүсэжэ ядаад, хусаба.
Не покорив, преследует, не догнав, лает.


63. Дайн — шуһан ундатай.
Война питается деньгами, увеселяется кровью.


64. Далан хараалай даашагүй хүндэ үгэ.
Семидесяти ругательств слова невыносимо тяжелы.


65. Долоон шулуу долёоһон хүн.
Облизнул семь камней (об испытавшем многое человеке).


66. Досоонь долоон наран гараба, дохолон хүгшэн хатарба.
В душе семь раз солнце взошло, хромая бабка сплясала.


67. Дүтыень хаража, дүрбэ хонобо, дүүрэнииень хаража амаадүргэбэ.
Выбирая ближний путь, на четыре ночи задержался, выбирая полную чашку, обжег рот.


68. Дэмы орхиһон дээһэн, һула орхиһон һур.
Плохо сплетенная тетива — слабо пущенная стрела.


69. Дэмы үгэ дээбэри дээгүүр, үлүү үгэ үрхэ дээгүүр.
Необдуманное слово — над крышами, лишнее слово — над трубами


70. Ёлын досоо шулуун хайладаг, нохойн досоо яһан хайладаг.
В желудке грифа камень растворяется, а в желудке собаки кость тает.


71. Ёродо унанхаар шабарта унаһан дээрэ.
Лучше сесть в лужу, чем быть в долгах.


72. Ёрын сагта ёрын үзүүр ёдойхо.
В плохое время заострится острие беды.


73. Ерэ гэхэдэ маряаха, эди гэхэдэ долёохо.
Когда зовешь — ползет, просишь покушать — облизывает.


74. Ехэ модоной һүүдэр ехэ, ехэ ногооной шүүдэр ехэ.
Под большим деревом тени много, в большой траве росы много. 


75. Ехээр эдиһэн бэедэ туһагүй, ехээр унтаһан ажалда туһагүй.
В обильной еде нет пользы для тела, в долгом сне нет пользы для работы.


76. Жаахан гэжэ бү занда, дааган гэжэ бү һундала.
Не командуй над маленьким, не седлай лончака***.


77. Жажалаагүй аад, бү залги, бодоогүй аад, бү хэлэ.
Не разжевав не проглатывай, не подумав не говори.


78. Жаргалай ехэ — эб, зоболоной ехэнь — хэрүүл.
Высшее счастье — мир, большая беда — ссоры.


79. Жаргалдаа дашуурһан дэмы, зоргондоо хүхиһэн дэмы.
От счастья беситься — зря, от вседозволенности ликовать — зря.


80. Жэбын саана түмэр, жэгтэйн саана бэлиг.
За ржавчиной — железо, за странностью — талант.


81. Жэбэ түмэр эдихэ. 
Ржавчина разъедает железо.


82. Заан хүсэтэй, хулгана мэхэтэй.
Слон силен, мышь хитра.


83. Зайран хүнэй зам ута, аймхай хүнэй алхам ута.
У гуляки путь длинный, у пугливого шаги длинные.


84. Залуу хүн омогтой, залхуу хүн нойромгой.
Молодой — горделивый, ленивый — сонливый.


85. Залуу хүн эдирхүү, гүлгэн нохой шүдэрхүү.
Юноша дерзок, щенок зубаст.


86. Залуугай зам захагүй.
У молодого дорога без края.


87. Залхуу — нойртой, зайран — һойртой.
Ленивый — сонливый, гуляющий — беспечный.


88. Залхуу нүхэр замда хүндэ, замагтай хоол малда хүндэ.
Ленивый друг в пути тяжел, болотная трава для скота тяжела.


89. Залхуу хүнэй заглуу хооһон, һамуу хүнэй һаба хооһон.
У ленивца котелок пустой, у растеряхи жбан полый.


90. Залхуугай гэртэ түлеэн угы, залгидагай гэртэ эдеэн үгы.
У ленивого мужчины нет дров, у пьющего мужчины нет еды.


91. Зам эбдэхэ уһан, зан эбдэхэ архи.
Вода размывает дорогу, водка портит характер.


92. Замагтай уһанда загаһан олон, золтой айлда үхибүүн олон.
В воде с тиной много рыбы, в счастливой семье ребятишек много.


93. Зандан модоной үнэр һайхан, заабарита хүнэй үгэ һайхан.
Прекрасен аромат сандалового дерева, прекрасны слова наставника.


94. Зоболондо бү гунигла, жаргалда бү дашуура.
В горе не теряй дух, в счастье — не теряй разум.


95. Зобоһон нохой яһа химэлхэ, зобоһон хүн шулуу нүхэлхэ.
Несчастная собака кость гложет, несчастный человек камень долбит.


96. Золдо бү этигэ, зоболонһоо бү ай.
В удаче не теряй доверие, в неудаче не теряй веру.


97. Зоримгой — золоо олохо, дүүлэгэр — дүрсөө алдаха.
Смелый удачу найдет, неуверенный достоинство потеряет.


98. Зориһон хүн золоо олохо.
Целеустремленный счастье найдет.


99. Зуд зургаан хүлтэй.
У бескормицы шесть ног.


100. Зуурша һамганай зугаа худал.
У гулящей бабы речи лживые.


101. Зүб хүүртэ зэргэ үгы, зөөлэн мяханда хутага хэрэггүй.
Правде нет возражения, мякоти не надо ножа.


102. Зээ зэргэдэ багтахагүй.
Внук не вместится в ограде.


103. Илалтын наана тэмсээн.
Только борьба обещает победу.


104. Инаг дуран залуудаа, тэнюун һуудал хүгшэндөө.
Любовь — в молодости, спокойствие — в старости.


105. Магтаалгүй үхин магтаалтай үхинһөө үнэтэй.
Скромная девушка ценнее хваленой девушки.


106. Малтай хүн садхалан.
Со скотом человек сыт.


107. Минаа барижа, мори хурдан болгохогүй, мянга хэлэжэ, хүбүү сэсэн болгохогүй.
Кнутом не сделаешь коня скакуном; тысячу раз повторяя, мальчика умнее не сделаешь.


108. Могой — хоротой, дайсан — харатай.
Змей ядовит, враг коварен.


109. Могойн эреэн газаагаа, хүнэй эреэн досоогоо.
Темные пятна змеи — снаружи, коварство человека — внутри.


110. Модон бүхэн үндэһэтэй, хүн бүхэн эхэтэй, эсэгэтэй.
Дерево сильно корнями, человек силен родителями.


111. Модон үзүүртэй, шулуун эрмэгтэй.
Дерево колючее, камень острый.


112. Моригүй аад, эмээл бэлдэбэ.
Не имея коня седло приготовил.


113. Морин эрдэни — эрын гоёолто.
Хороший конь — гордость хозяина.


114. Муу хөөрөөн модон хүлтэй.
У дурного разговора и ноги деревянные.


115. Муу шоные хурьган доромжолхо.
Глупого волка и ягненок проведет.


116. Муу юумэн һургаал болохогүй, мухар һаднаг түлеэн болохогүй.
Дурное учение не станет наказом, гнилой пень не станет дровами.


117. Муугаа даража баяраа үргэхэ, хараяа даража, сагаанаа мандуулха.
Подавляя злость, достигаешь радости, возвышая хорошее, поднимаешь светлое.


118. Мухар гозуули ойн дарамта, муу үхин гэрэй дарамта.
Ползучий (уж) в лесу обуза, дурная девица для дома обуза.


119. Мүргэлынь олон, мүрынь нэгэн.
Много учений, путь один.


120. Мэдэһэн хүн мэргэн, үзэһэн хүн доргон.
Знающий — меткий, испытавший — дерзкий.


121. Мэхын ехэ үнэгэндэ, мэндын ехэ билдагуушанда.
Хитрость у лисы, коварство у подхалима.


122. Наагуураа нялуун, саагуураа гашуун.
Вблизи — сладкий, с обратной стороны — горький.


123. Нажар манааша, үбэл эдеэшэ.
Лето собирает, зимой объедает.


124. Наймаа найман хүлтэй, наймаашан хоёр хүлтэй.
У торговли восемь ног, у торговца — только две.


125. Наймаа найман хүлтэй, худалдаа хорин хүлтэй.
Торг имеет восемь ног, торговля имеет двадцать ног.


126. Намарай тэнгэри бороолхуу, наһатай хүн гомдорхуу.
Осеннее небо дождливо, старый человек обидчив.


127. Ниидэхын — дали, ябахын — хүл.
Для полетов — крылья, для пешего — ноги.


128. Ноён урбадаг, нохой шарбадаг.
Нойон предает, собака хвостом виляет.


129. Ноёндо ногто үгы, хаанда хазаар үгы.
На нойона нет узды, на хана нет управы.


130. Ноёниие һажаагаад нохой болобо, баяниие һажаагаад барлаг болобо.
Подражая нойону, стал собакой, подражая богачу, стал батраком.


131. Нохойгүй айл дүлиитэй адли, номгүй хүн һохортой адли.
Без собаки селение глухое, без знаний человек слеп.


132. Нохойн дуун ойртоо.
Близок лай собаки.


133. Нохойн үгыдэ гахай хусаха.
В отсутствие собаки залает и свинья.


134. Нохойн хэлэн — эм, ноёной хэлэн — гэм.
Язык собаки — лекарство, язык начальника — укор.


135. Нугаһа алдаа, нуурынь тудаа.
Утку упустил, в озеро попал.


136. Нэрээ хухаранхаар, яһаа хухара.
Чем потерять свое имя, лучше сломать себе кость.


137. Нюрганда хэлэнхаар, нюурта хэлэ.
Чем злословить за спиной, говори в лицо.


138. Нюһатайшье һаа нютагай.
Хоть сопливый, да земляк.


139. Нюурта алтан, нюрганда халтан.
В лицо — золото, за спиной — грязь.


140. Няагаһынь аршаад, нюдыень тэһэлээ.
Вытирая слезу, выдавил глаз.


141. Һабаа нариндаа һайн, һаба бүдүүндээ һайн.
Плеть хороша тонкая, маслобойка хороша толстая.


142. Һайн багша гэрэл шэнги, һайн шаби сэсэг шэнги.
Хороший учитель — как луч, хороший ученик — как цветок.


143. Һайн хүн — нараншуу, һайн морин һалхиншуу.
Хороший человек как солнце, хороший конь как ветер.


144. Һайн хүн һанаагаар, муу хүн бороогоор.
Хороший человек появляется с мыслями, плохиш приходит с ненастьем.


145. Һайн хүндэ нүхэд олон, мууда дайсад олон.
У хорошего человека друзей много, у дурного — врагов.


146. Һайнтай нүхэсэбэл — һарын толон, муутай нүхэсэбэл — могойн хорон.
Дружба с хорошим человеком — как сияние луны, дружба с плохим человеком — как змеиный яд.


147. Һайрхуу хүн һаахалзуур, һэбхи хүн һээхэлзүүр.
Хвастун бахваляется, ветреный веселится.


148. Һайрхуу хүнэй үгэ һайб шэнги, даруу хүнэй үгэ — далай мэтэ.
Слово хвастуна как лужа, слова разумного — как море.


149. Һалихай хүнэй толгойнь аладаа, һанаан таладаа.
У гулящего мужчины голова — между ног, мысли на сторонке.


150. Һанаан һарьдагта, хүлынь хүнжэлдөө.
Мысли на вершине, ноги в одеяле.


151. Һанахада — һанаан бэлэн, һарбайхада — тэнгэри холо.
В мечтах дело делать легко, протянешь руки — до неба не дотянуться.


152. Һогтууда һэшхэл үгы, һохорто зам үгы.
У пьяного нет совести, у слепого нет дороги.


153. Одхон хүүгэн оройтохогүй, оройн хэнзэ ойротохо.
Младший ребенок не припозднится — позднее сиротство приблизится.


154. Ойн модон үндэртэй набтартай, олон зон һайнтай муутай.
В лесу деревья бывают высокие и низкие, а среди людей — плохие и хорошие.


155. Олон үгэдэ олзогүй, ганса үгэдэ гарзагүй.
В многословии нет прибыли, от одного слова нет убытка.


156. Олоной одон ехэ, бултанай буян ехэ.
У народа звезда высока, у общества велики благодеяния.


157. Олоной үгэ хүүеэтэй, уулын сууряан дорьбоотой.
У многих людей молва сильная, у эха — отзвук сильный.


158. Оньһон угэ оностой, олоной үгэ тудасатай.
Пословицы и поговорки правдивы, слова многих [людей] — точны.


159. Орогүй һохор аад, онигорые муухай гэжэ голобо.
Слепой узкоглазого отверг за некрасивость.


160. Ошогүй гал дүрэхэгүй, алдуугүй хүн байхагүй.
Без искры огонь не разгорится, без ошибок человек не состоится.


161. Өөдэлхэ хүн үдэрөөр баян, уруудаха хүн — нойроор.
Тот, кто разбогатеет, днями богат [много работает], а кто обеднеет — снами [много спит].


162. Өөдэрхүү хүнэй ухаан мохор.
У заносчивого человека ум тупой.


163. Өөһэд хоорондоо хёмороошон үдын нара харадаггүй.
Недружная родня полуденное солнце не увидит.


164. Өөрөө зобоогүй хүн хүнэй зоболон мэдэхэгүй.
Не испытавший беды не поймет горя других.


165. Өөрын дайда — халуун, хариин дайда — хүйтэн.
Своя земля тепла, чужая — холодна.


166. Өөрын нютагта — яһаа, хүнэй нютагта — нэрээ.
На родине оставить кость [могилу], на чужбине — имя.


167. Өөрын һамган — итаг шаазгай, хунэй һамган дуушан гургалдай.
Своя жена — надоедливая сорока, чужая — соловей певучий.


168. Өөрын тархида буга хараагүй аад, хүнэй тархида бөөһэ хараха.
Не видя на своей голове оленя, углядеть вошку на чужой голове.


169. Саарһан дээрэ нэрээ үлөөхэ, саһан дээрэ мүрөө үлөөхэ.
На бумаге оставить память, на снегу — следы.


170. Сагай зуд жэлэй, һамганай зуд наһанай.
Дзуд**** — временно, вредная жена — на всю жизнь.


171. Сагһаа урид донгодоһон хүхы хэлээ хүлдэхэ.
Кукушка, прокуковавшая раньше времени, язык отморозит.


172. Садаһан хүндэ хурьганай һүүл гашуун, үлдэхэдэ үхэрэй доторшье амтатай.
Сытому и курдюк ягненка горек, голодному и бычьи потроха вкусны.


173. Соорхой хүнэгтэ уһан тогтохогүй, соохор ухаанда ухаан тогтохогүй.
В дырявом ведре вода не задержится, в помутненном сознании ум не прояснится.


174. Субажа ябаһан барасһаа суг хүлгэһэн шаазгай хүсэтэй.
Кучка сорок сильнее тигров, бредущих друг за другом.


175. Сусалһаа гал гараха, сухалһаа хэрүүл гараха.
От головни — огонь, от обиды — ссора.


176. Сээл — далайда, сэсэн — эрдэмтэдэ.
Прозрачность — у моря, мудрость — у ученого.


177. Таамаг, худал — аха дүү.
Неточность и ложь — брат с сестрой.


178. Талын хүн таладаа жаргалтай, тайгын хүн тайгадаа олзотой.
Степняк в степи счастлив, таежный человек — в тайге.


179. Танилаар таг, тамхяар — яг.
Ни знакомых, ни табака.


180. Таниһан хүн — тангалайн хужар, таняагүй хүн — тайгын гүрөөһэн.
Знакомый — нёбо солончаковое, незнакомый — олень таежный.


181. Тойруу бодолой туһа бага, сэхэ ухаанай сэн ехэ.
От недомыслия толку мало, у истины цена высока.


182. Толгой байбал — малгай олдохо.
Если есть голова, то шапка найдется.


183. Толгойгүйдэ тоһон тооһон илгаагүй.
Глупцу без разницы, масло или пыль.


184. Толгойдоо туг, дотороо яг.
На голове флаг, в душе пустота.


185. Тоһон соо умбажа, торгон дээрэ таршалха.
В масле кататься, в шелках кувыркаться.


186. Туһа хэһэн мартагдаха, тодхор хэһэн мартагдахагүй.
Добро забывается, худое долго не забывается.


187. Туһыень шуһаар харюулжа болохогүй, ашыень башаар харюулжа болохогүй.
За помощь нельзя отвечать кровью, а за благодеяние — обманом.


188. Турахадаа жороо болохо, тулихадаа ухаа орохо.
Похудев, пошел иноходью (т. е. помучившись, поумнел).


189. Түмэр дээрэ жэбэ байха, түрэл гаралда тэнэг байха.
И на железе бывает ржавчина, и среди родни найдется глупец.


190. Түргэдөөд түриигээ һэтэ гэшхэхэ.
Поспешив, голенище себе изорвать.


191. Түргэн — түүхэй, удаан — даамай.
Что сделано в спешке — непрочно, что постепенно — основательно.


192. Түргэн горхон далайда хүрэхэгүй, түргэдэһэн хүн түүхэдэ хүрэхэгүй.
Быстрая речка до моря не дотечет, торопливый до истории [до сути] не дойдет.


193. Түрөөгүй хүбүүндэ түмэр үлгы бэлдэбэ.
Неродившемуся мальчику приготовили железную колыбель.


194. Түүхэ төөрихэгүй, уг урдахагүй.
История не затеряется, род не потеряется.


195. Тэжэн голёо ногооной зоболон, тэжэгэр ноён эдеэнэй зоболон.
Саранча — беда для растений, пузатый чин — беда для продовольствия.


196. Тэжээмэл шоно ой тээшээ, тохир хурган аман тээшээ.
Выкормленный волк тянется к лесу, скрюченный палец — ко рту.


197. Тэжээһэн буруу тэргэ эбдэхэ.
Перекормленный бычок разобьет повозку.


198. Тэмээн гэхэдэ, ямаан гэхэ.
Говоришь про верблюда, а он — про козу.


199. Тэмээнэй һүүл ябанхаар, батаганаанай тархи ябабал дээрэ.
Чем быть хвостом верблюда, лучше стать головой мухи.


200. Тэнгэриин дуунда тархяа хахарха, тэргын дэншээдэ эльгээ тэбэрихэ.
От грома голову разбить, от дребезжания телеги печень обнять.


201. Тэнгэриин хара үдэртөө, хүнэй хара наһандаа.
Мглистое небо — на день, людская зависть — навсегда.


202. Тэнэгһээ сэсэниинь хүндэтэй, тэмээнһээ булган хүндэтэй.
Мудрый почетнее глупца, соболь ценнее верблюда.


203. Тэнэгһээ тэнэг, тэхэһээ түбэг.
Дурнее глупца, опаснее козла.


204. Тэсэл тэнжээхэ, шадал садхааха.
Терпение прокормит, умение насытит.


205. Тэхэ хуса хоёр мүргэлдөө, тэхээшхын гэдэһэн хахараа.
Забодались козел с бараном, распороли козленку живот.


206. Убайгүй, эшэмгэгүй — дүтэ.
Наглость и бесстыдство — рядом.


207. Уг угаараа, уһан голоороо.
Род идет от предков, вода — от реки.


208. Угаа танихагүй хүн, уһаа мэдэхэгүй мал.
Не знающий свой род человек — не знающий свой водопой скот.


209. Удхаяа алдаһан хүниие уһан дээрэшье таби — дүрэхэ, түүхэеэ алдаһан тэнэгые тэмээн дээрэшье таби, шоно нохой эдихэ.
Потерявшего род человека хоть в воду ставь — он сгорит, потерявшего историю [род] человека хоть на верблюда посади — собаки и волки съедят.


210. Улаан зүрхэн — шулуун бэшэ, улаан шуһан — уһан бэшэ.
Красное сердце — не камень, красная кровь — не вода.


211. Уляаһа модон ульһагүй, улиһан гэргэн ольһогүй.
От осины нет жара, от сварливой женщины — тепла.


212. Унаад — бодо, бодоод — яба.
Упал — встань, встал — иди.


213. Уһанда унабал, бороо аюулгүй.
Упавшему в воду не страшен дождь.


214. Ургаһан сэсэг — талын шэмэг, ухаатай хүн — угай шэмэг.
Выросший цветок — украшение степи, умный человек — украшение рода.


215. Ургасын ехэ — ажалһаа, ухаанай ехэ — эрдэмһээ.
Богатый урожай — от трудов, большой ум — от учений.


216. Урдын юумэ ула болоо, мүнөөнэй юумэ зула болоо.
Прошлое время стало подошвой, а современное — свечой.


217. Уршагһаа айбал, урагшаа ябахагүй.
Преград бояться — вперед не двигаться.


218. Ута хормой хүл орёодог, ута хэлэн хүзүү орёодог.
Длинный подол ноги обматывает, длинный язык — голову.


219. Утаагүй гал байдаггүй, унгигүй һүхэ байдаггүй.
Не бывает дыма без огня, не бывает топора без обуха.


220. Утаатай газарта — гал, уладай байрада — ажал.
Где дым — там и огонь, где люди — там и работа.


221. Ууһан хүн унажа, уһан тулам болохо.
Пьяный падает, как кожаный мешок.


222. Ухаа мухар, хэлэн ута.
С недалеким умом, но с длинным языком.


223. Ухаа урьһаар абахагүйш.
Ум взаймы не одолжишь.


224. Ухаатай хүн — өөдөө, ухаагүй — доошоо.
Умный человек поднимается вверх, а глупый падает вниз.


225. Ухаатай хүндэ заабари хэрэггүй, ульгам мориндо ташуур хэрэггүй.
Умному человеку не нужны указания, ходкому коню не нужен кнут.


226. Үбгэд хүгшэдтэ — хойморой хүндэ.
Старикам — почет и уважение.


227. Үбгэндэ хүндэ хэрэгтэй, залууда һургаал хэрэгтэй.
Старикам нужен почет, молодым — наука.


228. Үбгэртэрөө ухаа орохогүй, үльтиртэрөө шэмэ гарахагүй.
До старости не набраться ума, до усыхания развариваться — не дать соку.


229. Үгэ алдаһанһаа үхэр алдаһан дээрэ.
Лучше потерять корову, чем взболтнуть лишнее.


230. Үгэ хэлээрээ — үнэгэн, үйлэ хэрэгээрээ — шоно.
По словам — лиса, по делам — волк.


231. Үдын наран дүргэдэг, эхын зүрхэн дүмэдэг.
Полуденное солнце обжигает, материнское сердце жалеет.


232. Үдэ болотор унтаха, үглөө болотор эдеэлхэ.
До обеда спит, до утра ест.


233. Үдэ болотор унтаха, үер болотор шээхэ.
До обеда спит, до потопа ссыт.


234. Үзэһэн — далай, үзөөгүй — балай.
Ученье — море, неученье — тьма.


235. Үльтиртэрөө шүлэн гарахагүй, үбгэртэрөө ухаа орохогүй.
До разваривания нет вкуса, до старости нет ума.


236. Үмдэгүйнь үбдэг соорхойгоо наадалба.
Бесштанник смеется над прорехой на чужих коленях.


237. Үмхи түлеэн утаа ехэтэй, үхэр тэрэг хахинаа ехэтэй.
От старых дров дыма много, от арбы грохота много.


238. Үндэр уула мори зобоохо, уур сухал бэе зобоохо.
Высокая гора мучает коня, а гнев и злость тело мучают.


239.. Үндэр хадын орой хооһон, өөдэрхүү хүнэй толгой хооһон.
Вершина высокой горы голая, а у спесивца голова пустая.


240. Үнэгэнэй һүүлээр шарбаха, үхэр хэлээр долёохо.
Вилять лисьим хвостом, лизать коровьим языком.


241. Үнэн — үгөөрөө, үнэгэн малгай — үһөөрөө.
Правду отличают по словам, лисью шапку — по шерсти.


242. Үнэн үнэтэй, худал хоротой.
Правда ценна, ложь коварна.


243. Үреэлэй үзүүртэ — тоһон, хэрүүлэй үзүүртэ — шуһан.
На острие благопожелания — масло, на острие ссоры — кровь.


244. Үригүй хүн баян, үбшэнгүй хүн жаргалтай.
Без долгов богат, без болезней счастлив.


245. Үритэй хүн өөдэлхэгүй, үтэтэй ямаан таргалхагүй.
Человек с долгами не поднимется, червивая коза не нагуляет жир.


246. Үрмэ тоһон үнеэнһээ, үнгэ шарай эхэ эсэгэһээ.
Пенки и масло — от коровы, масть и порода — от родителей.


247. Үтэлһэн залуу болохогүй, ээдэһэн һүн болохогүй.
Старик не помолодеет, простокваша молоком не станет.


248. Үтэлхэ бүреэ ухаа орохо, үлтирхэ бүреэ шүлэ гараха.
С годами мудрости больше, у переваренной еды навара больше.


249. Үхэлһөө айгааб гээд, һаба руу орожо шэнгэхэ.
Боясь смерти, утонуть в маслобойке.


250. Үхэһэн буурын толгойһоо амиды атан айдаг.
Головы мертвого нехолощенного верблюда боится живой холощенный верблюд.


251. Үхэр мал — үбһэ тэжээлээр, үри хүүгэд — эхын һургаалаар.
Скот — по корму, дети — по воспитанию матери.


252. Үхэтэрынь дараха, үжэтэрынь гамнаха.
Прятать до смерти, беречь до зловония.


253. Үхэхэеэ байхадаа үбһэнһөө шагтагалдаха.
Перед смертью зацепиться за соломинку.


254. Хаанай хайрада хүртэһэн заргаша хани аминда харша.
Удостоившийся милостей хана друг-доносчик опасен для жизни.


255 Хаанда хани үгы, хатанда хари үгы.
У хана (царя) нет друзей, для хатан (царицы) нет понятия чужбины.


256. Хабһанай саана хатуу хабиргай.
За ребром — твердые реберные мышцы.


257. Хазаха гэхэдэ, альган холо, хараха гэхэдэ, шэхэн холо.
Ладонь не укусишь — далеко, уши не увидишь — далеко.


258. Халбага хахараа, эб таһараа.
Ложка сломана — дружба порвана.


259. Халуун түмэр долёоһон, хамаг юумэ үзэһэн хүн.
Лизнуть горячее железо.


260. Хан гэхэ хашарһагүй, хагда эдихэ малгүй үгытэй.
Бедняк без копейки, без скота.


261. Хара уһан дээрэ үрмэ хөөрүүлхэ, талада таряа ургуулха.
На воде пенку собьет, в степи хлеб вырастит.


262. Харамнаһан юумэн хара нохойн аманда.
То, что сильно жалели, попадет в рот черной собаки.


263. Харанхыда зула болохо, халуунда һүүдэр болохо.
В темноте будет свечой, в жару — прохладой.


264. Харасааараа харсага аад, ухаагаара ухари.
Взглядом ястреб, умом тетерев. Видом орел, умом тетерев.


265. Хариин газар — хара тайга, өөрын газар — өөрсэхэн зугаа.
Чужая земля — черная тайга, своя земля — веселое гулянье.


266. Харуу хүн зөөри бариха, хатуу хүн засаг бариха.
Скупой копит имущество, жесткий держит власть.


267. Хии бараан удаан бэшэ, хиртэһэн һара мүнхэ бэшэ.
Ненастье ненадолго, затмение луны не навечно.


268. Хоёрой хоорондо яһа хаяха.
Бросить кость между двумя.


269. Холо һанаатай, хуурай хилээмэтэй.
С дальними помыслами, с сушеными хлебами.


270. Хонин байбал, шоно айлшалха.
Где овцы, там и волки.


271. Хоолой горхон бэшэ, хото далай бэшэ.
Горло — не река, желудок — не море.


272. Худагай оёор хүйтэн, худал үгэ хурдан.
Дно колодца холодное, лживое слово быстрое.


273. Худагай оёорто загаһан үгы, хуушанай үгэдэ худал үгы.
В колодце рыба не водится, в старинных словах нет лжи.


274. Худагай уһанда загаһагүй, хурай модондо набшаагүй.
В колодезной воде нет рыбы, на сухом дереве нет листвы.


275. Хулганада хутага һугалха.
На мышонка вынимать нож.


276. Хулганын үхэл — миисгэйн наадан.
Смерть мышки — игра кошки.


277. Хуурай модон жэмэсгүй, хооһон үгэ туһагүй.
Высохшее дерево плод не дает, от пустого слова нет проку.


278. Хуурай модон намаагүй, худал үгэ үндэһэгүй.
Засохшее дерево без листвы, лживые слова — без корня.


279. Хуушан дэгэл ульһагүй, хурьган дэгэл халуугүй.
Старое пальто — без тепла, пальто из шерсти ягненка — без жара.


280. Хуушан үгэ сэсэн, хушын шэлбэ ногоон.
Древнее слово мудрое, кедровая ветвь зеленая.


281. Хушуунай үзүүртэ тарбаган барагдахагүй, һомоной үзүүртэ дайсан барагдахагүй.
На пригорке тарбаганов много, на кончике пули врагов много.


282. Хүбүүн эсэгэдээ туһалха, басаган эхэеэ хайрлаха.
Сын отцу поможет, дочь мать пожалеет.


283. Хүгшэд үбгэд гэрэй хоймортоо һуун жаргаха, залуушуул зайн ябан жаргаха.
Старики дома счастливы, молодежь счастлива от гуляний, путешествий.


284. Хүгшэн морин хүхихэдөө хүлөө алдаха.
Старая кляча от радости ноги теряет.


285. Хүгшэн нохойн хусаһан — үүр сайтар, үбгэн хүнэй хэлэһэн — үе дууһатар.
Лай старой собаки — до зари, сказанное старым человеком — до окончания веков.


286. Хүн шадалаараа, хүлэг хурдаараа.
Человек берет силой, аргамак — прытью.


287. Хүниие хэлэхэдээ, хүрин улаан бүргэд шэнги, өөрыень хэлэхэдэ, үндэгэ дараһан тахяа шэнги.
Другого судит — словно орел красный, как про него скажут — так курица-наседка.


288. Хүнэй муу хүндэлэндэ хүлөө жиихэ.
Плохиш поперек ноги вставит.


289. Хүсэжэ ядаад — хусаха, илажа ядаад — инсаглаха.
Не догнав, лаять, не победив, кряхтеть.


290. Хүсэтые диилэхэ хүбүүн байха, хурданиие ахиха хүлэг байха.
Сильнее силача найдется человек, быстрее скакуна найдется аргамак.


291. Хэбтэһэн хүн хээли алдаха, ябаһан хүн яһа зууха.
Кто всё время лежит — время свое зря теряет, а кто в движении — пропитание найдет.


292. Хэлэн хэдэргэ — хэрэг гэдэргээ.
Коли язык — как скребок, то и дело назад.


293. Шабиин эрдэм — багшаһаа, зулын гэрэл — тоһонһоо.
Знания ученика — от учителя, свечение свечки — от масла.


294. Шалтагта билтаг, билтагта ялтаг.
Всему есть причина.


295. Шамда — энеэдэн, намда — ханяадан.
Тебе — смех, мне — кашель [горе].


296. Шандага буудаад, шаазгай тудаба.
Стрелял в зайца, попал в сороку.


297. Шандаган холоһоо шоныешье зандаха.
Издалека заяц и волку пригрозит.


298. Шог шогтоо зохид, шоро — мяхандаа зохид.
Хороша шутка, когда в меру, хорош вертел для жарки мяса.


299. Шонын үгыдэ шандаган — ноён.
В отсутствие волка и заяц — начальник.


300. Шэхэнэй шэмэг, нюдэнэй хужар.
Услада ушам, удовольствие глазам.


301. Эб — бүтээдэг, хоб — гутаадаг.
Дружба дела вершит, сплетня портит.


302. Эбтэй хирээ луу тоншохо.
Дружные вороны заклюют дракона.


303. Эдихэнь — гахай, уурлахань — могой.
В еде — свинья, в гневе — змея.


304. Эрдэмтэй хүн эрдэни модон мэтэ, эрдэмгүй — гозуулибургааһан мэтэ.
Ученый человек — как драгоценное дерево, неуч — как одинокий куст.


305. Эрэ хүнэй досоо эмээлтэ морин багтаха, аба хүнэй досооашаатай тэмээн багтаха.
В душе мужчины вместится конь с седлом (о великодушии мужчины).


306. Эсэгын һургаалгүй хүбүүн задагай, эхын һургаалгүй хүүхэнзадагай.
Сын без воспитания отца слаб, дочь без наказов матери пуста.


307. Юрөөлэй үзүүртэ — тоһон, хараалай үзүүртэ — шуһан.
На конце добрых слов — масло, на конце ссоры — кровь.


308. Ябаганда морин байха, ядаһанда жаргал хүрэхэ.
И для пешего найдется конь, и сирому счастье придет.


309. Ябаһан хүн яһа зууха, хэбтэһэн хүн — хээли алдаха.
Кто ищет — тот найдет, а лежебока время потеряет.


310. Яһагүй хэлэн ялада унагааха.
Язык без костей до беды доведет.


311. Яра долёожо нохой таргалхагүй, яла нэхэжэ хүн жаргахагүй.
Облизывая раны, собака не зажирнеет; требуя долги, человек не разбогатеет.


312. Яратай хүн ямаанай мяха эдихэгүй, ямбатай хүн арһан дахахэдэрхэгүй.
Раненый не кушает козье мясо, важный сановник не наденет кожаную доху.

 

 

* Нойон — чиновник, начальник.

** Послушник ламы.

*** Лончак — годовалый конь.

***** Дзуд — зимняя бескормица, вызывающая массовый падеж скота.

Рейтинг@Mail.ru