Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Дар Хангая

Автор:
Галина Базаржапова (Дашеева)
Перевод:
Галина Базаржапова (Дашеева)

Хангайн хайра

 

Би бишыхан ябааб. Хүгшэн эжытэеэ дүтын ой соо үбһэ тарихаа ошообди. Гэнтэ би ойлгомторгүйгөөр хүрэнгэтэй амһартаяа унагаажархибаб. Уйлашабаб. Зэмэлүүлхэб гэжэ айһандаа бэшэ, харин эдеэгүй үлөөһэн хүгшэн эжыгээ хайрлаһандаа. Харин хүгшэн эжым намаяа аргадан һамааруулна: «Бү уйла, Хангайн эзэд хэшэг эреэ. Хангай баян, дэлгэр юм. Хэдэн зуу дахин үлүүгээр энэш бусаха. Миниингээ хэлэһые һанахаш даа, хүүхэм».

Уйлаһан нюдэеэ аршаһаар ой модон руу гүйжэ ошоод, оройтожо эдеэшэһэн алирһа адхаар дүүрэн асарбаб. Хүгшэн эжым ехээр хүхеэд, үреэлээ үргэлжэлүүлбэ: «Харана гүш, Хангай шамайешье, намайешье адислажа байна. Ажабайдалдаа хэшэг дүүрэн ябаарай. Хангай шамда хайраа үзүүлжэ байг».

Иимэ хайрануудайнь нэгэн — удаадахи мүрнүүд мүн гээд һананаб: «Зуун, мянган жэлнүүд үнгэрөө, Хангай хэтэдээ мүнхэ, хододоо һалбарһан, эршэ хүсэ, һэрюу бэлэглэһэн зандаа. Хангайн гүн шиигтэй нөөсэһөө, амидаралта хүсэнэй долгин өөдөө дэгдэһээр. Энэ хүсэнэй бишыхан хубиие мэдэрэн абаад, тандаа, эдир уншагшадаа бэлэглэнэб».

Дар Хангая

 

Я была маленькой. Мы с бабушкой пошли грести сено за ближним лесом. Я несла бидон с курунгой* и зерном и вдруг нечаянно уронила его. И заплакала. Не от страха быть наказанной, а из жалости к бедной бабушке, оставшейся без обеда. А бабушка успокаивала меня: «Не плачь, это хозяева Хангая** попросили даров. Хангай щедро отплатит тебе: вернёт во много раз больше. И ты вспомнишь мои слова, хуухэм***…»

Вытерев слёзы, я побежала в лес и набрала полную пригоршню позднеспелой брусники. Бабушка очень обрадовалась: «Вот видишь, Хангай уже благословляет и тебя, и меня. Пусть чаша жизни твоей будет полной, пусть Хангай дарит тебе добрые откровения».

Вот одно из таких откровений: «…Проплывали века и тысячелетия, а Хангай оставался вечнозелёным, буйно цветущим, дарящим свежесть и жизненную энергию. Чувствую я, как из глубинных, влажных недр Хангая, из лесов, преисполненных прохладой, поднимаются вверх волны живительной силы. И уловив, усвоим малую толику этой силы, дарю я Вам, мой юный читатель, её частицу».

 

* Курунга — кисломолочный напиток, получаемый после сбивания масла.

** Хангай — тайга, лес.

*** Хуухэм — (ласкат.) девочка моя.

Рейтинг@Mail.ru