Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Хозяин гор

Автор:
Галина Базаржапова (Дашеева)
Перевод:
Галина Базаржапова (Дашеева)

Уулын эзэн

 

Нэгэтэ эжытэеэ Хонгор уулын ташалангаар хони адуулжа ябабабди. Бинь аялга дуу зохёоноб, сэсэгээр малгай гүрэнэб.

Гэнтэ эжым, уулын орой тээшэ хараад, сэдьхэлээ доһолонгёор хэлэбэ:

«Харыш, хүүхэмни, энэмнай Уулын эзэн лэ, Уулын эзэн…» Би гайхаһандаа хүдэлхэеэшье болёод, хадын оройһоо доошоо мухарижа ябаһан түб түхэреэн, саб сагаан шулуу онон харабаб.

— Уулын эзэн? Теэд хаана юм һахал һамбайнь, бэень? — гээд, шэбэнэнэб.

— Байгаалиин эзэд элдэб дүрэтэй байдаг юм. Шубууншье, үүлэншье, элшэшье болоод харагдаха.

Юрэ бусын энэ үзэгдэлһөө амяа абажа ядаһан шэнгиб. Энэ шулуунай хойноһоо ошохо, бэдэржэ олохо, гэртээ абаашаха һэдэлгэ гаргаха ёһогүйб гэжэ саанаһаа тухайлаад, мэдээд байнаб. Шуһан соомни иимэ мэдэрэл байгаа ёһотой.

Оршон дэлхэйдэхи юумэн бүхэн хүнэй эзэмдэлгын бэшэ.

Өөхэн сагаан шулуун

Уулын сууряан болонхой,

Өөрсэ багахан наһанайм

Үльгэр болон үлэнхэй.

Хозяин гор 

 

Однажды мы с мамой шли по склонам Хонгор уула* за овечьим стадом. Я сочиняла нехитрый напев и сплетала цветы в диадему.

Вдруг мама, посмотрев на крутую вершину, с трепетом сказала: «Доченька, гляди, ведь это Хозяин гор! Гляди же!» Я застыла в изумлении и неожиданно увидела, что с горы сорвался круглый, как мяч, белый камень и, подпрыгивая, покатился вниз.

— Хозяин гор? А где же его борода и усы, и всё тело? — шёпотом спросила я.

— Хозяева природы предстают перед нами в разном обличье. В виде птиц, облаков и даже солнечных лучей…

Я затаила дыхание. Знала, что не побегу за камнем, не буду искать его в траве и тем более — не понесу домой.

Не всё в природе принадлежит людям. Это чувство, видимо, было передано мне от далёких предков.

И пробудились звуки чудной песни
В душе моей, по-детски изумлённой,
Осталось камня белого паденье
В моём далеком детстве дивной сказкой.

 

*Хонгор уул — гора в Закаменском районе Бурятии.

Рейтинг@Mail.ru