Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Венерин башмачок

Автор:
Галина Базаржапова (Дашеева)
Перевод:
Галина Базаржапова (Дашеева)

Буумал сэсэг

 

Үмхэйдэ үзэмжэтэй һайхан сэсэг ургадаг —
                                                           Венерын гутал,
Үзэгдөөгүй гоо ягаан-хүхэ дэльбэтэй
                                                           Буумал сэсэг —
Үльгэрэй дангина ургуулаа ха.
Гансашье сэсэг бидэ таһалаагүйбди —
                                                           газар дээрэ үсөөрэнхэй.
Гайхалаа баран гоёшоогообди,
                                                           дүрынь буулгаабди.
Баргажан гол соо толи соо мэтэ
Байһан янзаараа хатандал найгалзана.
Баргажан голой долгидынь
                                                           сэсэгэй түхэл
Байгал далайдаа хүргэнэ.
Байгал далай — эртэ урдын хүсэтэ
                                                           үбгэжөөл
Бишыхан үхибүүндэл баясана,
Һахалаа эмэрин хабархана,
Һайханһаа һарган урмашана,
Альга ташан эмнисэгээнэ
Асари долгидоо салгидуулна.
…Ягаахан дэльбэ, хоморой хээ угалза
                                                           тухайнь
Янжима бурханда Яаригтын голдо
                                                           хөөрэжэ үгөөбди,
Илдам һайхан мэшэеэл-миһэрэлээр
Янжима дангинын сэдьхэл задараа һэн,
Сээжэдэнь венерын гутал сэсэг һалбаршоо һэн —
Сэлеэниие баясуулһан һайхан сэсэг!

Венерин башмачок

 

На Умхэе* растёт необычный цветок —
Венерин башмачок:
Розово-фиолетовые выпуклые лепестки
Волшебной красоты —
Как творенье сказочной феи.
Мы не сорвали ни один цветок —
На планете стало их мало.
Мы лишь любовались и фотографировали их —
Ведь они радуют реку Баргузин**.
А река несёт отражение
цветка Байкалу.
И Байкал, этот могучий и древний дед,
Радуется и умиляется, как ребёнок,
Образу божественного цветка.
И мысленно мы подарили башмачки
Дакине Янжиме*** в священной долине,
И улыбнулась богиня нам в ответ
Озаряя сердца светом милосердия.
Вот как радует весь мир цветок —
Венерин башмачок.

 

* Умхэй — островок в Курумканском районе.
** Баргузин — река, впадающая в озеро Байкал.
*** Богиня Янжима — покровительница музыкантов и поэтов.

Рейтинг@Mail.ru