Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Истории моего детства

Автор:
Анна Ходжер
Перевод:
Анна Ходжер

Урэхэмби удэвэни гисуэри

 

Ми дāи дёгду урэхэмби. Дамимби – дюэр, данимби – дюэр, дāи āил-би – дуин бичичи. Ми чу боӈго эктэ пиктэ. Гэ, даняна мимбивэ де дэдулэмэри этэхихэчи. Улэн сиаптаӈги - боӈгоминду. Эниэ гисурэй бичини. Ми маӈга соӈгосо бичимби. Эмуэду овогопари, олгомиду чэӈгэ-чэӈгэ эмуси бичичи. Эм иниэ мимбивэ аилби этэхигуэчи наӈгала-хачи. Сиксэ дилюхэндуэри даня мимбивэ эмусидуэни, эмуэи, олгоми-диа хэтуэми, наканчи тӯхэни. Гэ, даняна чао-чао моралохачи:

- Уй олгомива кэс осидиани чāлихани?

Агана уй-дэ сāрасил. Балана олгомиду нантачава, сирулэми чāлира ваними, нэмдэ топто осивандичи бичин. Гэ, тэй нантама олгомива кэс энэйдиэнӣ чалихачи бичини. Уй-дэ туй эрдэлэхэмбэни туй-дэ эчиэ баогоачи.

Гэ, ми туй урэхэмби. Āилби хасасими, гэсэ хупи бичимби. Туэриду сиксэ āилби, хэмту дёгду осигопари, дайчайчи манга: гэ, ми-дэ гэсэ-гэсэ. Дāма, дякпачии хэрсигурэ, хачин тэлуӈгувэ гисурэй бичини. Акпаӈгопари, ниӈмамба ниӈмандил. Чими эрдэ тэуривэ осисил бичил:

- Дё пологочианиа-да тэрусу.

Гэ, ми-тэни полта долани ихэрэ гилакпиндиани мурундии хачин дякасалба аӈгой бичимби. Гучи уйпэ дё полондиади нюксэ кэндэл туй-куйдиэни хачин гисурэмбэ аӈгой бичимби: боатоӈго энэйни, бэюмбэ хасасини. Лэкэди гарпахани, бэюн тухэни.

Ини дāня тул-тул мэдэсигуй бичини, ниӈмамба досодями, эдекэй-ну, аба-ну? Мимбивэ гисурэгуэнди бичини. Ниӈмамба хаӈгиси пос эну-эндиивэ осини, дāня унди:

- Аба, туй биэси, туй хисаӈгоаси.

Нэ мимбивэ амдагоанди бичини. Нучилэй-бэки сэбдениси бичэи хачин ниӈмамба, тэлуӈгувэ досидяорива. Ниӈманду гудиэлэ осиочиа-ни, чиптумби чиок-чиок осидиани бичэи, соӈгоми досодяй би­чэи.

Неӈнегулухэни. Боала няма. Дюкэ элэ хэелуй. Дюкэ хэейвэни ичэн-дэмэри тутуй бичэпу. Дāма бумбивэ тул-тул алосихани: ӈаладии дюкэ хэейвэни гаёсиваси. Дюкэ, аякталара, бумбивэ дёгболай, дёгба лукту дёгболай. Гэ, буэ, каока илисимари, ичэдейпу. Дāи дюкэ нӯчи дюкэ пасини хэейвэни хаӈпандини. Ичэйпу: согдата дюкэ оялани буйкини. Сэбденисимэри, улэсимэри ичэдейпу. Эм чими тэхэпу. Маӈбо нёла-нёла очохани. Элэ дюкэ багиала чāйган дэрэдихэни. Илалта бипиэ пароход элэ-элэ исиндай. Агана чэк-чэк бӣчи. Буэ Джари хоӈкони дякпадоани балдипу. Боала хупидуэри долдиапу пароход, пиокиачи-ми, хоӈкола агбиндивани. Пароход хачин тӯкэнсэлди сэукэчэку диди-ни. Агана, «гэ-гэ» тамари, тутулуй бичил. Мэлдейчи: уй дюлэ пристаньчи исиндай. Агана, пос тутумэри, тōива пароходади гэсэ исиндай би­чил. Ми-дэ, нёамбачи хасасими, тутуи, аганаи мимбиэӈэ пуннэгуйчи. Хуйгу-мэт нёандоачи очимби. Дёкчи дидючиивэ, мимбивэ соичи, то-тами-да дамачи хапсиаси осигоива улэн-улэн дэдулэгуйчи.

Чаохаран очини. Эгди буэ ихоӈкампу фронтачи энэхэчи. Буэ дāи  агапу Сергей фронтачи энэхэни. Дёгду дāмана, сусучимэри, кэсигуэни гэлэ-мэри, михораӈкичи. Долбо дāня мимбивэ сэрухэни пароход агава га-дёми энуйвэни ичэгуивэ. Пāвала гурпуӈкимби. Пароход ихэрэни ӈэм-ди хōӈкова холихани. Ичэивэ: дāня, дāма михорачичи, ага кэсигуэни гэлэйчи. Чаоха ходиочиани-мат ага дидюхэни. Госпитальду пуеи окчичипи-мат дидюхэни. Ага минду немец куклавани гадёхани. Ми тэӈ улэсими хупихэмби. Сиксэ хупихэмби хэм ōсигой бичэи.

Эм долбоду дамана «гэ-гэ» пудэлэйчи сэнэхэмби. Хэм дёӈкан сэнэ-хэчи. Чими тэрэ, хупикэнчии хупиндӯхэмби, куклаи гэлэгуми чилахам-би. Тотапи-мат сāгохамби: дāмана тэй куклади амбакачимари чиручи-хэчи. Пудэхэчи. Чими эрдэ тэрэ, āгби, тэй куклава баогора, голдён до-чиани наӈгалахани. Гэ, ми улэсихэмби кукла абанахани. Соӈгоива гой-сантоми, āгби консерва банкани алтакандиани хачин хупикэмбэ ан-гоктахани: калакансалба, чайкамба, котакансалба. Гэ, нэумулиэ чади хупилухэпу.

Эм сиксэниэ дāма, аганава дякпачии хэрсигурэ, тэлуӈгувэ, эрдэӈгэ гисурэмбэ гисурэлухэни: «Наондёандои согдямами утуӈгиди энэпсиӈ -кимби. Элэ тэм дёгбои дяпахамби. Гириа амтакавани ичэндэми хā-хамби. Утуӈгии тоанда, дуйси тōпсиӈкимби. Дякпадоива мапа хоаром илихани. Гэ, ми ӈэлэхэмби, тургэн вайси эугухэмби. Мапа, ми хамиа-ива хасасими, дидини, мимбивэ чиндагоасини. Утуӈгии, эбэ-саба ана-гора, ōгохамби, мапаӈгои хайс хасаси. Илисини, гэ, ми-тэни утуӈгивэ хумсэрэ, пэгиэчиэни ӣрэ, туй сиричахамби. Мапаӈгои хаоси-да энуэ-си. Тэӈ гэкчилухэмби. Дёа-да муэду гойдами биуриду ноӈди осини. Хаӈгиси хэепсиӈкимби. Тотапи-мат мапаӈгои хуэдухэмби. Таваӈкиа эдехэмби: хаоси-да энэй осини, миочамба дяпаори. Эм иниду энэй-дэ, хайва-да поктодо гэлэури хадёмба, хугисэвэ-дэ оӈбоваси. Дāма ги-сурэхэмбэни улэн эдехэмби. Агана-да эдекэл-тэни. Туй би мэдэвэ дāма гисурэхэмбэни отолихамби.

Ми акоамба аӈгоми-да отолиаси бичимби. Нэилби-дэ урэхэл. Не-анчи хупигуи-дэ бāрасил. Эм иниду тэӈ агдахамби бичини. Эниэ, ама Найхинчи димасохачи. Эниэ āгдоани эктэ пурил бичичи. Дидуйдуэри эм куркэ акоансалбани гадёхачи. Экэкэндюэн урэйдуэри акоачихамба-ри акоамба минчи уйгухэчи. Ми маӈга агдахамби.

Неӈнегухэни. Ми боала хупими пэкулухэмби. Тотара дёкчи ӣгухэмби, дёгду-тани ноӈди. Данячи мэдэсихэмби: «Хайми боала сиун хатан гар-пачай, няма, пэку, дёгдо-тани ноӈди-туй бӣни?» - Дāня ундини: «Неӈне ноӈди дёкчи ӣгуйчи. Боакиадиа дёкчи чочайчи. Гэ, пуӈнэгуэри!»

Ми хорго чиавани, койка пэгиэвэни ноӈдива ичэйчэхэмби. Туй-дэ эчиэ баогоаи. Дāня ундини:

- Пуӈнэхэси? Ноӈдива гэлэгуми, баогоасиси. Дёгду каока биэси. Элэ голдёмба няма-няма осидиани ивачиочиаси-мат, ноӈди ниэгуй.

Сиксэгучиэни буэ досодягопова хачин, эрдэӈгэ ниӈмамба ниӈман-дил бичил. Ми тул-тул, гудиэсими, соӈгой бичэи. Ниӈман «Инда хо-чиани». Хайми туй би гэрбуни? Най-ну, усэлтэ-ну, амбан-ну? Эниэ алосихани: дилини, дэрэлни, ӈалани найнги-мат би, омолгичадиа пэ-гиси - инда-мат би, хуйгуку. Пулсини - гокиал-гокиал. Туй би ниӈмам-ба досодяхамби. Эси сунду тэй ниӈмамба ниӈмаӈгои тāмби.

Истории моего детства 

 

Я росла в большой семье: две бабушки, два дедушки и четыре старших брата. У бабушек я была первой внучкой. Все внимание — только мне. Осве­щение — керосиновая лампа. Бабушки и мама сидели вечерами при керосиновой лампе, вышивали. Их силуэты на стенах и потолке и подсвеченная паутина от теплого воздуха шевелились, двигались и на моих глазах превращались в разные фигуры. Глядя на это, я сочиняла всякие истории или придумывала героев сказки.

Утром проснёшься — из постели вставать не велят до тех пор, пока дом не нагреется. Лежишь и повторяешь услышанные ночью сказки. Бабушка, когда у неё выдавалось свободное время, усаживала меня рядом с собой и просила пересказать сказку. Если что-нибудь перепутаешь, заставляла снова все повторять, обязательно голосом героя.

Повторять точно — все слова. По-другому нельзя рассказывать.

Зимой я бегала с братьями играть в снежки, кататься на лыжах. Наступала весна, снег таял, Амур начинал очищаться ото льда. Мы бегали на берег. Дедушка нам запрещал показывать пальцами на ледоход:

— Лёд разозлится. Он нас затопит или протаранит, раздавит наш дом.

Стояли, любовались, как друг друга догоняли большие куски льда, или как выбрасывало на берег полуживую рыбу, или льдины прибивало к берегу. Радовались обновлению Амура.

После ледохода ждали первого парохода. Пароход приходил наряженный разноцветными флажками. Наш дом стоял у самого утёса. Мы играли возле дома и следили, как из-за утёса появляется пароход. Увидев его, старшие братья бежали наперегонки — кто успеет первый, до того, как пароход причалит. Те, кто половчей, прибегали до парохода. И я тоже за братьями бежала и, конечно, прибегала поздно, когда пароход уже готовился к отплытию. Я шла домой, братья ворчали на меня, что я «их хвост». Дома я начинала жаловаться дедушке, а братья мне кулак показывают исподтишка, чтобы молчала, иначе меня больше не возьмут с собой.

Этот пароход увозил наших односельчан на фронт. Вот и нашего старшего брата Сергея увёз. Глубокой ночью, не знаю, во сколько это было, бабушка разбудила меня, чтобы я увидела, как пароход, освещенный разноцветными огнями, тихонько проходил по Амуру мимо нашего дома. Огни скрылись за утёсом. Бабушка с дедушкой в освященный угол дома кланялись, чтобы сохранил их внука, чтоб он живым вернулся домой. Но брат вернулся израненный, контуженный, мотался по госпиталям и долго не прожил. Он привез с фронта немецкую куклу, но мне не пришлось долго с ней играть. Однажды всю ночь деды не спали, гоняли чертей, кричали:

— Гэ, гэ!

Все, кто спал, проснулись. Утром я встала, пошла в свой «игральный» уголок. Но куклы в нём не было...

Я в рёв! Брат мне объяснил, что черти вселились в эту куклу и мне нельзя больше с ней играть. Да и бабушки стали говорить, что этой куклой нельзя играть, иначе она будет посылать всем нам болезни и разные невзгоды. Больше я не стала плакать и просить вернуть куклу. За это брат наделал мне из консервных банок разной кукольной посуды — кастрюли, чайники, чашки, ведёрки. Я долго ими играла, пока тетки не прислали мне целую коробку национальных игрушек — акоан*.

Младшие сёстры подросли, и я стала играть с ними в девичьи игры. Однажды на улице мы прыгали через скакалку. Бабушка позвала нас домой. Играя рядом с бабушкой в акоаны, я спросила у нее:

— Даня-бабушка**, почему на улице было очень жарко, а дома — холодно? Может быть, дом протопить?

Даня ответила:

— Весной холод убегает с улицы домой, прячется, его просто так не прогонишь.

Я предложила:

— Давай поищем его и выгоним.

Бабушка засмеялась:

— Давай под кроватью смотреть.

За шкафом-хорго смотрели, по углам искали, да так и не нашли. Тут бабушка сказала:

— Ты его никогда не найдешь и не выгонишь, пока печку не протопишь жарко-жарко. Тогда он испугается и убежит. А иначе ты его никогда не увидишь и не вытолкаешь из дома.

В зимние вечера дедушка звал моих братьев к себе и рассказывал им про охотничьи тропы. Вот один из случаев, приключившихся с ним.

Однажды летом он поехал на оморочке*** рыбачить острогой. Поехал и ничего с собой не взял. Заехал в один залив, пристал к берегу и поднялся на взгорок. А там голубики полно. Он стал собирать ягоды и есть. В это время медведь выследил дедушку и напал на него. А у дедушки нет с собой даже ружья. Стал он от медведя убегать. От берега оморочку оттолкнул, а медведь не отстаёт. Отъехал от берега, а медведь — за ним. Подумал дедушка, перевернул оморочку вверх дном, а сам под ней стал передвигаться по дну, держась на плаву. Продрог в воде и решил раз и навсегда: когда собираешься на охоту или на рыбалку, нужно обязательно брать с собой ружье. Медведь его этому научил. С того случая дедушка всегда брал с собой ружьё и все, что положено в дорогу; даже если ехал на один день, брал на три.

Брат Анатолий надо мной смеялся:

— Плакса, плакса… — а Николай меня жалел, спорил с ним. И тогда дед Отто созывал всех нас, детей, и начинал рассказывать охотничьи новости или легенды, связанные с охотой.

До ужина обычно нам загадывали загадки и заставляли их отгадывать — так нас отвлекали. Или вспоминали семейные истории, как жили в старину их дедушки, бабушки. А после ужина каждый уходил в свою постель и готовился слушать сказки. Я всегда просила маму рассказать самую страшную сказку. Слушая, я начинала плакать от жалости к герою сказки...

 

* Бумажная или матерчатая кукла.

** Даня — обращение младших по возрасту к пожилым женщинам.

*** Русифицированное название промысловой одноместной лодки.

Рейтинг@Mail.ru