Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Небесный сон

Автор:
Людмила Никитина (Батина)
Перевод:
Людмила Ратегова

Енöжся вöт

 

1

Еныс пемдіс. Шонді пуксис ни вöррез сайö. Енöжыс сотчис пемыт-гöрд рöмöн. Инька петіс öтöрö. Нылокыс инькалöн котöртіс сы сьöрö. Инькаыс кокнитика бергöтіс сійö, мöдыс кывзісьöмöн бертіс бöр. Посöдз понас нылочкасö видзчисис ыджытжык воныс. Зоночка кутіс соёксö киöттяс, и нія жагöникöн кайисö посöдзас, кытöн, юрсö öшöтöмöн, сулаліс айныс.

Öтöрас эшö тыдаліс. Инька жагвыв оськаліс тöдса туй вылöт. Юрас сылöн бергаліс: мыйкö миян гортын оланыс сорласис, не сідз олам, кыдз колö, эг пондö вежöртны öтамöдöс… Сэтöн инькаыс одзö казявтöг, дзир му пытшкись, сувтіс ыджыт мыгöра вуджöр, сы вылын öшаліс сьöд паськöм, синнэс öгралісö-сотчисö повзьöтчан биöн. Инька чепöссис бокö, перыта кежис туй мöдöрас да котöрöн уськöтчис одзлань. Сія эз вежöрт – кöдöрö колö мунны, бöрас кыліс пантасисьыслöн сьöкыта ышлолалöм. Инька öштіс туйсö, повзьöмувья сылöн пемдіс синнэзас, сьöлöмыс чепсасис моросас, кыдз дойдöм кай; коккез эз кывзісьö, лоисö из сьöкытаöсь, öмыс косьмис, тырппес лякасисö. Сія эз лысьт бергöтчыны бöрлань, но и эз тöд – кытчö мунны. Инька котöртіс-муніс туй кузя одзлань и одзлань. Дыр я не я ветлöтіс дзирс пемытын тöдтöм туй кузя, мымда чулаліс кадыс, кытöн вöлі – инька эз тöд. Мылаыс  бырис. Сувтчыны, пуксьыны шоччисьны сія эз лысьт – эд бöрас вöлі лёк вын, кöда вермис вийны, джагöтны, ылöтны.  

Инька дзарнитіс енöжö. Син одзас петісö зонокыс да нылокыс, дзир енпöв вылын серпасалöм ангеллэз, нія, киись киö кутчисьöмöн, уйисö енöжöттяс. Кытіськö содіс вын. Инька летöвтчис одзлань. Сія эз ни пов немись и некинлісь, эд сыкöт вöлісö меддона да медыджыт дорйиссез. 

 

2

Еныс пондіс югдыны. Шонді югöррез орсöмöн вуджрасисö вöр коласöт. Енöжыс сотчис зарни рöмöн. Кытöнкö матына кыліс петуклöн китсасьöм. Инька дзарнитіс бöрас: сы сьöрö некин ни эз вöтчы.  

Сэтöн инька син вылö усис тöдса керку. Сія повтöг иньдöтчис посöдз понас, перыта кайис посöдзас, сибöтчис ыбöс дынас, кутчисис ыбöс вуг бердас. Вöлись юрас вачкис: кытшöм важын сія эз вöв этія керкуын – эстöн сылöн чулаліс челядь кад, эссянь сія муніс велöтчыны ыджыт карö, эссянь шедіс мöділадорö, кöр пантасисö муса зонкакöт. Коккес инькасö эз ылöтö – вайöтісö чужанінö. Но мый висьтавны аймамлö? Кыдз шедіс гортö одз асылöн сы ылынасянь öтнас? Инька лэдзис ыбöс вугсö да мöдіс иньдöтчыны бöрлань, но кинкö поперегаліс сылісь туйсö – одзас сулаліс тöдтöм морт да лöгöн горöтчис: «Тэнö видзчисьöны ылісь ыб вылын». Инька нем эз ешты висьтавны, тöдтöм мортыс сэтöн жö öшис. «А ме ог и мун сэтчин! Кытчö мунны – ме тöда ачым!» – тойыштіс ас пытшкись инька. Вывтырсö койыштіс йыа ваöн. Сія перыта бергöтчис бöр да, мымда вöлі выныс, нетшкöвтіс ыбöс вугсö, ыбöсыс кокнита оссис. Вöлись лич лэдзис. Гортся ру кöвьяліс керкуас. Инька тыр моросöн ньылаліс тöдса русö. Лонтісис-чавкйис гор. Керкуас некин эз вöв: тятьыс одз кайвывліс вöв конюшняэзö; мамыс, натьтö, петіс высьтыны-чилькöтны мöс.  

Инька син вылö усис енугöв, кытöн сулаліс енпöв. Ордчöн сыкöт зонокыс да нылокыс, оча ки кутчисьöмöн, сулалісö фотография вылын. Кыдз кай лöсьöтчö лэбзьыны кузь туйö, саридз сайö, сідз инька павйыштіс-петіс öтöрö. Юрас сылöн бергаліс: кытöн да мый керöны сылöн дона пиэс, эз я нія шедö лёк киэзö?

 

3

Еныс югдöм. Шонді кышасьöм дзирыт тупöсьöн пу йыввезö. Енöжыс, дзир вильöтöм бекöр, öшалö юр вевдöрын: оз тыдав кымöр тор. Инька кокнита летöвтчис му бердісь, паськöтіс тыдавтöм борддэсö да перыта уйыштіс-лэбзис саридз ладорö. 

Улын тыдалісö паськыт ыббез, ыджыт вöррез, кузь юэз. Лэбзьыны вöлі кокнит – некин эз падмöт инькаöс бöрйöм туй вылын. Сэтöн сія казяліс паськытся-паськыт дзоридза видз, кытöн сулалісö енöжöдз лэбтöм чочком керкуэз. Инька сувтчис видз шöрас. Быдласянь вайöтіс чöскыт да сöстöм руöн. Инька кокнита лоласис да гажöтіс синнэсö адззывлытöмнас. Сія ылісянь казяліс чочком паськöма пöрись мортöс, павйыштöмöн сибöтчис пöрисьыс дынö, тыр морос босьтіс сöстöм русö да гусьöна шыöтчис: «Еніньöй, сет меным радейтöм». Пöрисьыс сувтчыштіс бокöн моз да чорыта юаліс: «Тэ тöдан, мый тэныт колö?» «Тöда, сет меным дзир öті радейтöм, меным сэсся нем оз ков!» – кеймисьöмöн корис инька. «Тэ корин меддонасö, мый эм оланас. Ме сета тэныт радейтöмсö. Сибöтчы, пукты веськыт китö меным юр вылам», – сідз жö сё чорыта висьталіс пöрисьыс. Инька бордпавйöн лэбзьыштіс сы дынö, пуктіс веськыт кисö сылö юр вылас. «Ме тэныт сеті меддонасö, кöда вöлі, эм и пыр кеж кольччас му вылас, видз сійö ас пытшкат». Инька нем эз ешты висьтавны паныт, быдöс кытчöкö öшис-сыліс. Сылöн лолыс, сьöлöмыс да вывтырыс дзир öтлаасисö да пöртчисö кайлöн бордтылö – сэтшшöм вöлі кокнит да долыт.

Кысянькö котöртісö зонокыс да нылокыс, зэлыта кутчисисö мамныс бердö. Керкусянь петіс дона мусукыс, челядьлöн айныс. Сія сибöтчис иньыс да челядёкыс дынö, ыжмитіс нійö бердас.   

Еныс дзардіс югытöн. Шонді öграліс юр вевдöрын гожся öдöн. Енöжын кыліс кайезлöн гажа сьыланкыв.

 

Небесный сон

 

1

Вечерело. Солнце ушло за горизонт. Небо сияло ярким багрянцем. Женщина спешно вышла на улицу. За ней бежала маленькая девочка, женщина легонько повернула дочку назад, та послушно пошла к дому. У крыльца девочку ждал старший брат. Мальчик взял девочку за руку, и они поднялись на крыльцо, где, задумавшись, стоял их отец.

На улице было ещё довольно светло, и женщина не спеша шагала по знакомой дороге. В голове её беспорядочно роились мысли: почему-то жизнь пошла наперекосяк, не так живём, как бы хотелось.

Вдруг неожиданно перед ней, словно из-под земли, возникла огромная фигура в чёрном балахоне, глаза незнакомца устрашающе пылали. Женщина метнулась в сторону, быстро перешла дорогу и бегом устремилась вперёд. Она не понимала, в какую сторону нужно идти, затылком ощущала тяжёлое дыхание преследователя. Женщина потеряла дорогу, от испуга потемнело в глазах, сердце раненой птицей металось в груди, ноги не слу­шались — одеревенели, во рту пересохло, губы слип­лись. Она боялась обернуться, всё бежала вперёд и вперёд. Темнота окутала землю. Женщина не знала, куда бежать, сколько времени прошло, где находится? Совершенно обессилев, она хотела присесть отдохнуть, но страх гнал её вперёд, ведь сзади всё ещё был преследователь.

Женщина молитвенно обратилась к небу. И тут она увидела своих детей, они, словно ангелы, взявшись за руки, плыли по небесной глади. Откуда-то появились силы. Женщина стремительно рванулась вперёд. Она больше не боялась ничего и никого, ведь рядом с ней были самые дорогие и самые сильные защитники — её дети.

 

2

Светало. Лучи восходящего солнца, играя, пробивались сквозь деревья. Небо пылало золотыми отблесками утренней зари. Где-то совсем близко прокукарекал петух.

Женщина остановилась, оглянулась — за ней никого не было. Она глубоко вздохнула, медленно повернула голову, перед глазами её стоял очень знакомый дом. Женщина без страха направилась к крыльцу, быстро взошла по ступенькам, приблизилась к двери, взялась за дверную ручку. Только теперь она поняла, как долго не была в этом доме. Тут прошло её детство, отсюда она уехала в большой город учиться, здесь получила благословение, когда встретила своего суженого. Ноги не подвели её — привели в родительский дом. Но что она скажет родителям!?! Как оказалась одна в столь ранний час здесь?

Женщина отпустила дверную ручку и собралась уходить. Но дорогу ей преградил незнакомец. Он угрожающе произнёс: «Тебя ждут на дальнем поле! Иди туда!» Женщина не успела ничего возразить, незнакомец тут же исчез. «Я не пойду туда. Куда идти мне, я знаю сама!» — выдавила она из себя. Словно ледяной водой окатило женщину. Она изо всех сил рванула на себя двери, и они легко открылись. Только тут она перевела дух. Женщина вдыхала с детства знакомый запах домашнего тепла. Топилась, потрескивая, печь. В доме никого не было: отец рано утром уходил на конный двор, мать, по-видимому, вышла доить корову.

Взгляд женщины упал на божницу, где стояли иконы. Рядом с иконами, на стене, была прикреп­лена фотография, на которой, взявшись за руки, стояли сын и дочь. Как перелётная птица, собирающаяся в дальний путь, за море, женщина выпорхнула на улицу. В голове судорожно мелькала мысль: где сейчас её дети, что они делают? Не случилось ли с ними беды?

 

3

Рассвело. Солнце, горячим блином, зацепило верхушки деревьев. Небо, словно огромная вылизанная тарелка, без единого облака, висело над головой.

Женщина оторвалась от земли, легко взлетела, взметнула невидимые крылья и полетела на юг, к морю. Внизу мелькали бескрайние поля, простирались огромные леса, блестели водной гладью бесконечные реки. Летела она легко, ей уже никто не мешал на выбранном пути.

Вскоре она увидела широкий цветущий луг, где стояли, устремившись ввысь, до небес, белые дома. Женщина опустилась посреди луга, отовсюду веяло благоуханьем, тянуло свежестью. Женщина вдыхала свежий воздух и любовалась невиданной красотой. Вдали она заметила старца в белых одеждах, подлетела к нему, полной грудью вдохнула чистого воздуха и негромко обратилась к старцу: «Господи! Дай мне любовь». Старец приостановился, и, не оборачиваясь к женщине, строго спросил: «Ты точно знаешь, что тебе надо?» — «Да, знаю. Дай мне только любовь, больше ничего не нужно!» — молила женщина. «Ты попросила самое дорогое, что есть на свете. Я дам тебе любовь. Подойди, положи правую руку мне на темя», — так же строго изрёк старец. Женщина птицей вспорхнула к старцу, положила ему на темя правую руку. «Я дал тебе самое дорогое изо всего, что было, есть, и навсегда останется на свете! Держи его крепко в себе». Женщина не успела ничего сказать, как всё исчезло. Её душа, сердце и тело слились в одно целое — словно превратились в птичье пёрышко. Стало так легко, чисто, светло и чудесно.

Навстречу ей бежали сын и дочь. Подошёл любимый, крепко обнял жену и детей, и нежно прижал к себе. Женщина подняла глаза, полные радости, счастья и любви.

Небо озарилось ярким светом. Солнце над землёй пылало летним зноем. Со всех сторон слышались неумолкающие птичьи трели.

 

Рейтинг@Mail.ru