Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Скачки - дело ловких мужчин

Автор:
Митхас Туран
Перевод:
Митхас Туран

Ат чарызы  – ирлер келегIни

 

– О, изен-а! Мындаu ирте хайдар чазаu сыхтар? Аалдаyох аалuа я? Мин тоuысха пу чолxа ла чjрчем. Кjбiзiн чазаu. Пыйда чол нооза пу. Истегiлер, ат чарыстырып, мында ла eeктесчелер. Ол минiy Хара адымнаy чiзе, пу часхыда аны кeзетке пастырxаyох хайза, соонаy утыр салuам. Сынап! Iзе, эйнезi, нанxым кiзi, миннеy чоохтаспин, минiy Хара адымны чарысха салыбыстыр. Самой аxааuа ноойма, хыныu ла. Чиграадын, позырах адын, хылбыс иде тимнеп салтыр. Хара адым, тiзеy, палuалбаан, чоон харынныu, пас меетте салдох соонда таптаyнап килим. Самой аxааныy Чиграады ла алнымда хузуруuын толuап парир. Азах меетке хуруu соонда читтiбiс.

– Полбаxаy iди, – теем аттаy тeзiбох. – Пазох марuызарбыстар!

Нанxыларым ах-тик. Пасхазы, сахлат харбап, хайнас тур. Маuаа, кил, кeлiсчеткеннерi бе.

– Харадыyныy кeлeгi мыннаy тоозылчаттыр, Кабриле, – тicчелер.

Хайдар парарлар чарысха молxаu пирiспин. Пу ирткен кeскeзiне аттарыбысты пазох салuабыс. Кiзi толдыра. Сахлат салыс турлар. Аuаа орта, кил, ипчiм Парбара сберкнижканаy хада Асхыссар ойлада халбас па. Адамныy ачии ба, инемнby хохайы ба! Э-эк, саuын саладырзым, ипчiм пiлxеy полза, пу ачыuны. Ибде тапхан нинxе пар ахчаны сахлатха тооза аuыл кил салдым. Пасхазы минiy адыма саларuа хынмин тур, пiрее-пiрее ле табылча.

– Че-е, Харат ам ут полар ба за? – тiсчелер.

– Пiр хатап утып iкiнxiзiн утырuан ат паза нимее чарабас, ооллар!

Тинников Кора чи, Аар паарында чуртапчатхан, мында ойда-ойда пас чjр.

– Кабриленiy пилен сахладын аларuа килдiм, – тидiр Самой аxааныy Чиграадын махтап чоо eeктел пари. Минiy Харадымныy никче* дее санабинча нiзе. Ачыu тiлi пу чир нимес. Хайзы, минiy Харадымзар кjрiп, хатхырыс сал турлар. Пiлбееxiк полып, Харадымны чидiн не чjрчем.

Ам аттарны чарысха позыдарuа сыхтыбыс. Арныu пилнi азып, теедiгi кjзеелерге килдiбiс. Чарыс чолы iкi пирста чарым. Харатнаy Чигратты хости турuызыбыстыбыс. Ойлирuа тыстанмин, теелбектенiсчеткеннерi пу чир нимес.

– Че-е! – ле тiбинеy хамxы саптыбыс-а.

Харадым албинаy алнынзар ал тастады. Самой аxаамныy Чиграды тiгi соонда. Тjс чоuар Арныu пилге сыuа хондыбыс. Хосханах, инiс индiре Чиграт пу чидiп одыр. «Ок, Харадым, маy на пирбе!» – саuын парим. Хамxы кирегi Харатха тазылапча. Тeс чолuа читкенде, Чиграаттыy танаа тынызы пазох сообыста хоолап килигенi пiлдiр сыхты. Азах меет пу ла чаuыннап одыр. Кiзiлернiy хысхырысханы, сегiрiскенi пу чир нимес. Кораныy табызы, ачиина сыдабин, чоон сабан чилеп, хоолап тур. Хосханаuымай, Чиграат пазох пу чаuыннап одыр.

Эк, азах меет мини пол халды! Харадымны тохтаат полбин, чазы ибiре ойлат пар килдiм. Чонныy, арuыстарымныy минзер чабарасчатханы. Пудурып ла минiy адымны никче дее санабаан кiзiлер, тiл тарт парып, чоохтас таа полбин, турлар. Паза хайда парзыннар за парасханнар.

Ок, Харат! Тибiс айдас аныy. Тeнее кjрзебiс, тiгi хой хазаазы хыриндаuы хыраyда iкi пeeр тур салтыр. Мылтых теен ниме чоuыл. Тiгxе, харах кистiнxе ибiр пар килiп, хыраy кистiнеy Харадымнаy сыuа хондым. Пeeрлер тiгi чоuар сых партырлар. Ырах. Э-э, iди дее полза, Харадыма хамxы салдым. Арыu ырах позытпаан-а! Тjс чоuар даа чаба читкен. Анаy на инiс тjбiн салuан ползалар, пiреезiн аал аразына сeр килерxiксiм. Таu чоuар тастыu чирзер тартханнар. Хазаu чох атнаy хайдар?

Ат пeeрге читче, сала даа салындырбинча. Пiрсiнде пiр Порат полuан минiy. Арыu ырах ыспаан-а. Тiннеy чыртхадаu, тоuыр сегiр халча. Анаy кил холымда азыр. Сiлер «сызыро» тiпчезер, нiзе. Сызыро апсахтарыy парох. Хыныu апсах! Ана андаu азыр пол парuан. Э-эк, сасчам, пу сасчам, хузурыuын на чазырарuа маy чоuыл. Кjксiнеy кjр килiп састым… че, iди саuын таап, пас алдар-а! Чалаy кiзiнiy чeгeртiс пазында хайдаuы азыр- сызырозы пол парар!? Пeeрiy, нойма, кjртiк кизiре ойлап парып, тiлiн сыuар салып, хар чiп чатча.

Сын оyдайда, мин  тикке ле пу ат чарыстарын чоохтаuлап салдым. Хайда-хайда хослаuлап саларзар. Ат чарызын, нойма аны, кемге кирек. Пiс ле мында, Ис iстiнде. Пасха аалларда тастал таа парuан. Анаy пiс оuыс тоuысчы ир кiзiлер ат чарыстырбаза, ниме идiп алааuысчаy за, араuа iзер кирек нiзе.  Ам минiy Харадымны бригадазар апарыбысханнар. Пiреезi ардат салбаза за, ол ам даа чарысха «салылар». Нойма, чeгeрiк ат тартысха хынминча, хой хадарарuа килiспинjк тур…

Ис совхозындаuы Кабриле Мамышевтiy хыныu чооuын, узух-пазых таа полза, тооза сынынаy пазып аларuа кecтендiм. Пiрее саба чоох сых парuан полза, чойuа мин халим. Тiл тiпче – хулах исче, искен хулахтыy jтiре дее кjп ах халча, хайзы сjc саба даа табыс парыбысча, тiпчелер. Ол оyдайнаy, пiрее чойым полза, минi дее тыy хырыспазыннар.

– Наа чыл кeнде Тыттыu хырда совхозым хойын хадар чjрерге килiс парбазын, – теен Кабриле.

Таu кистiнде пeeрлер улусча, таu алнында аныy хойлары чjрер. Хайда-да аал хыринда аныy Харады оттап тибiндiлепче. Ардап ла парбазын. Чарыс аттары даа чылuыларда jсче. Кeлeк малларuа ла мeнер ир кeлeгi ползын.

 * Некче.

Скачки - дело ловких мужчин

 

— О, здоро-ово! Куда так рано пешком направились? С одного села в другое село? Я всё время по этой дороге пешком на работу хожу. Всё время пешком. Это же непростая дорога. Есинские всё время здесь скачки устраивают. Этой весной мой вороной-то конь проиграл. И вправду, вот черт! Товарищ мой без моего ведома на моего коня поставил, а брату-то моему, Самою, только того и надо было! Оно своего Рыжего подготовил — поджарый скакун! А мой вороной конь не подготовлен: не тренировались, на воле большой живот наел, вот к финишу последним и приплелся. Только и вижу, что впереди нас Рыжий своим хвостом машет. А мы к финишу самые последние дошли.

— Так не пойдет! — возмутился я, спешившись. — Еще один забег устраивать будем.

Мои друзья в растерянности, а другие заклад делят да надо мной посмеиваются.

— Конец твоему Вороному пришел, Гаврил, — насмехаются они.

Куда они денутся, всё равно сговорились о следующих скачках. Вот осенью снова мы своих коней выставили. Народу-у полно. Все делают ставки, об заклад бьются. И, как назло, в тот день жена моя, Варвара, уехала в Аскиз со сберкнижкой. Черт побери! Эх, вот, думаю, знала бы жена, как обидно-то! Все деньги, что были дома, принес, чтоб ставку сделать. Другие на моего коня ставку делать не хотят, лишь некоторые осмелились.

— Ну, что, Вороной твой теперь сможет победить? — спрашивают меня.

— Если победил в первый раз, а во второй раз проиграл, с него толку не будет, парни!

А Кора Тиников из аала Аар-Паары здесь же расхаживает вразвалочку.

— Я пришел получить готовый заклад Гаврила, — говорит он, расхваливая Рыжего — коня брата Самоя. А моего Вороного даже за корову не считает. Язык у него длинный, без костей. Да и некоторые, глядя на моего Вороного, посмеиваются. Ну, делаю вид, что не замечаю этого, прохаживаюсь, держа своего коня за узду.

Вот вывели мы лошадей на скачки. Во-он до тех каменных стел дошли, перевалив через небольшой перевал Арныг. Расстояние для пробега лошадей — две с половиной версты. Вот поставили рядом Рыжего и Вороного. Они, готовясь тут же рвануть с места, не могут устоять на ногах, топчутся.

Не успели крикнуть «Че!», тут же раздался звук хлыстов. Вороной конь мой резко рванул вперед, Рыжий намного позади остался. Вот вскочили на перевал Арныг. Начали спускаться, вдруг смотрю, Рыжий нас вот-вот догонит. А сам думаю: «Ох, Вороной, только не подведи!» То и дело Вороному достается от моей плети. Как только вышли на ровное место, слышу, что Рыжий нам в спину дышит. Вот-вот финиш уже! Все кричат, прыгают — просто жуть! Вот снова слышу дыхание Рыжего. И вот финиш наш! Не получилось сразу остановить Вороного, еще далеко проскакали по степи. Мои друзья так и готовы на мне повиснуть. А те, что недавно моего коня за корову не считали, стоят молча, будто языки отсохли. Ну что тут поделаешь?

Ох, Вороной! Какой ход у него великолепный! Недавно смотрели, как за теми кошарами, на пригорке, два волка остановились. Ружья нет. На Вороном, обойдя пригорок, сзади выскочили. Но волки наверх ушли, оказывается. Далеко. Э-э, хоть и далеко, с Вороным пустились в путь. Почти догнали их! Даже в гору поднимаясь, не отставал от них. Если бы волки вниз пошли, то одного-то точно пригнал бы в деревню. Но они вверх по горе пошли, по скалистым местам. На неподкованной лошади разве уйдешь далеко?

Лошадь запросто волка догоняет, нисколько не отстает. Как-то была у меня сивая лошадь. Ни в какую не отставала, не отпускала далеко. Даже кнутом можно побить волка. В руках у меня только одни вилы, острые, какие у вас в газете нарисованы у старика Сызыро*. Вот вилами этими целюсь в волка, только хвост успевает поджимать. Вот целюсь в грудь волка… Э-э, смотрите, не напишите так! Откуда у такого верхового, наспех собравшегося человека, вилам взяться!? А волку-то что — перебежал через сугроб, язык откинул, лег и снег лижет.

Если честно, зря я про эти скачки наболтал, можете же еще приврать ко всему этому. Что эти скачки, кому они теперь нужны? Это мы здесь, вдоль Еси живущие, увлекаемся. В других деревнях позабыли давно уже. А чем нам, работягам, простым мужикам, заниматься, если не скачками? А моего Вороного теперь в бригаду отдали. Если его не испортят там, то еще можно на него ставки делать. Ведь беговые лошади не годятся для тяжелого труда, и овец пасти не годятся…

…Интересный рассказ Гаврила Мамышева из Есинского совхоза я решил полностью записать — если что неправдой окажется, пусть я буду виновен в этом. Язык болтает — уши слушают, порой своими ушами слушаешь, да мимо всё пролетает. Говорят, так рождаются неправда и слухи. Если так случится на этот раз, то пусть и меня не сильно ругают.

— Как бы мне на Новый год не оказаться с совхозными овцами на Лиственничной горе, — сказал Гаврил.

За горой волки воют, у подножья горы его овцы ходят. Где-то возле деревни его Вороной пасется. Лишь бы не испортили его. В табунах скакуны тоже есть, лишь бы были мужчины, которые смогут оседлать этих лучших коней.* Сызыро апсах (старик Сызыро) — сатирическая рубрика в областной газете «Ленин чолы».

Рейтинг@Mail.ru