Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Великий русский писатель с черкесской душой

Автор:
Увжук Тхагапсов
Перевод:
Увжук Тхагапсов

Адыгагъэр зи гъуазэ урыс тхакIуэшхуэ

 

Иджырей урыс тхакIуэ цIэрыIуэхэм зыми емыщхь хъатIрэ узытхьэкъу цIыхугъэ лъагэрэкIэ къахэлыдыкI, Урысей къэралышхуэми Кавказ лъэпкъыбэ Хэкуми я къуэ щыпкъэ Немченко Гарий къызэралъхурэ бадзэуэгъуэм (июлым) и 17-м илъэс 80 ирикъуащ.

Урысей щэнхабзэм хэлъхьэныгъэу хуищIар абы хурикъунт дунейпсо тхыдэм къыхэнэн, лIыщIыгъуэ куэдкIэ зэблэкIыну щIэблэхэм и цIэр зэIэпахыу, иригушхуэу зэрахьэн папщIэ. Тхылъ тхущIым (50) нэблагъэ зи Iэдакъэ къыщIэкIа тхакIуэ гъуэзэджэм лэжьыгъэшхуэ игуэщIащ Москва щыпсэу къэзакъхэр зэхэшэным хуэгъэзауи, абыхэм я унафэщIу, Урысейм щыпсэу къэзакъхэм я Союзым и унафэщIым и къуэдзэу щытыхункIи. Ик1и, гъэщIэгъуэныщэр аракъэ, апхуэдиз фIылъагъуныгъэ къызыхэкIа къэзакъхэмрэ Урысей къэралымрэ хузиIэ Немченко Гарий и гу 1ыхьэ, и псэ 1ыхьэ адыгэхэм яхуигъэтIыгъуэу мэпсэу.

Ар езыр къыщалъхуа, Краснодар крайм хиубыдэ Отраднэ станицэм гу щабагъ, псэ хьэлэлагъ хуиIэр трегуэшэф адрей Кавказ щIыгу Iыхьэхэми, а щIыгу Iыхьэхэм щыпсэу лъэпкъхэми. И тхыгъэхэм адыгэм я цIэр, я хабзэр зэрыхиухуанэм къыщымынэу, адыгэлIымрэ адыгэшымрэ я хьэбэуэкIэ нэгъунэ зызэтраухуэфу зэрыщытар зэрымыщIэ хуэдэурэ и роман купщIафIэхэм хелъхьэ. Ик1и Кавказ 1уэхум хуэгъэзауэ абы къыдигъэкIащ щхьэхуэу тхылъищ (трилогие): «Хьэзырхэр», «Цей насыпыфIэ», «Бгырыс щхьэхуит». А къэхъукъащIэр щыхьэт тохъуэ Немченко Гарий тхакIуэшхуэ къудей мыхъуу, Хэку цIыкIуми Хэкушхуэми яхуиIэр фIылъагъуныгъэ къудейм къыщымынэу Тхьэм и нэфI зыщыхуа цIыху закъуэ-тIакъуэм фIэкIа къалъымыса зэхэщIыкI лъэщ зэриIэм. Абы куууэ къыгуроIуэ Кавказыр Урысейм и хэгъуэгуу зэрыщытым къинэмыщIауэ, лъэпкъыбэ-къэралыбэ зэхущытыкIэхэм я политикэ, щэнхабзэ курыкупсэ нобэ зэрыхъуар. Апхуэдэ бгъэдыхьэкIэ щIэщыгъуэр — я зэхуакум дзыхь дэлъу лъэпкъхэр зэдэпсэумэ къэралри нэхъ лъэрызехьэ зэрыхъунур — нэгъэсауэ къэзыгъэлъэгъуэф тхакIуэщ Немченко. Ик1и абы и тхыгъэхэм деж псалъэ дыгъэлкIэ щатепсэлъыхькъым лъэпкъхэм, атIэ езыр а лъэпкъ зытепсэлъыхьым зэрыщыщыр уи фIэщ ищIу къыбдоуэршэр.

Абы и щыхьэту зы щапхъэ. Москва къалэм зэIущIэшхуэ щекIуэкIт. Дакъикъэ бжыгъэкIэ дыщхьэхуиту дыкъыщIэкIауэ, зы бзылъхугъэ хэкIуэта, Санкт-Петербург щыщу, къыдбгъэдыхьэри, Гарий Леонтьевич къеупщIащ зыщыщ лъэпкъымкIэ. «Сэ шэшэнхэм сащыхэтым деж сы-шэшэнщ, иджыпсту черкес лъэпкъ уардэм и къуэм сригъусэщи, сы-черкесщ!» -жэуап иритыжауэ щытащ бзылъхугъэм. И дуней тетыкIэкIи и творчествами абы и зэхуэдэщ урысхэри, къэзакъхэри, адыгэхэри, осетинхэри - Кавказым щыпсэу лъэпкъыу хъуар. И зэхуэдэм и мызакъуэу, куууэ хещIыкI я хабзэхэми, псалъэжьхэми, я хьэл-щэнхэми. Ик1и, зэрытхэ бзэр урысыбзэ щхьэкIэ, зытепсэлъыхь лIы-хъужьхэр лъэпкък1э зыщыщым елъытауэ, а лъэпкъхэм я псэм нэсын художественна Iэмалхэр къегъэсэбэп, гурыщхъуэ зыхууимыгъэщIу уи лъэпкъэгъу мэхъу... Ауэ сытми бджы къудейкIэ, лъэпкъ зыбжанэ щыгъэтыжауэ, акъыл жанрэ псэ къабзэрэ уимыIэмэ, куууэ зы лъэпкъ закъуэри нэсу пхузэгъэщIэнукъым.

Немченко Гарий и творчествэр нэхъ зыхуэгъэза Кавказ 1уэхухэм теухуауэ лэжьыгъэ купщIафэ куэд къагъэнащ урыс литературам и классик щхьэхуэхэм. Абыхэм ящыщ зым дахащэу итхыжащ гъуэгурыкIуэу зэхиха бгырыс хъыбарыр. НэгъуэщI зыр Кавказым пIалъэкIэ къагъэкIуати, и унафэщIым зыщIигъэтIысхьа фэтэрым щIэсу, художественнэу къитIэщ1ащ Кавказ плъыфэ екIу къызытригъэуа, щIып1э дахащэм къыхуигъэуша гупсысэ къызэщIэлыдахэр. А тхакIуэхэм яхэтащ нэр къизыщI пэжыр зытхыу, Кавказыр и псэм хуэдэу фIыуэ зылъагъуа, бгырыс лъэпкъхэм пщIэ яхуэзыщIу, Урысей къэралым и къуэ щыпкъэу псэуа усакIуэшхуэ Лермонтов Михаили. А зэман жыжьэм ф1эщ щ1ыгъуейщ Лермонтовым и 1эдакъэщ1эк1хэм яхуэфащэ гулъытэ ягъуэту щытауэ. Ит1ани, зэман тек1ри, усак1уэшхуэм хузэф1эк1ащ Кавказым щек1уэк1а 1уэхугъуэ гуауэхэм зэрыдунейуэ щигъэгъуэзэн...

Немченко Гарий и тхыгъэхэр дыщыпсэу зэманым теухуащ, ц1ыху щхьэхуэхэм, лъэпкъхэм я гум къипсэлъык1ыу ядегъэв зэхэтык1э зэхэтхъуари, нобэрей мамыр гъащ1эм дызыриудэкI гугъуехьхэри. Ц1ыху закъуэк1и лъэпкъ закъуэк1и а гугъуехь псори зэрыпхуэмыгъэвынур хьэкъыу ищ1эу, къелъыхъуэ хэк1ыпIэр, ц1ыхухэмрэ лъэпкъхэмрэ зэгурызыгъэ1уэн псалъэ ек1у къегъуэт, Лермонтов Михаил хуэдэ дыдэуи пэжыр же1э... Ауэ ф1эщ щ1ыгъуейщ Немченко Гарий и 1эдакъэщ1эк1хэми хуэфащэ гулъытэ нобэк1э ягъуэту...

Мы ц1ыху щэджащэр, тхак1уэшхуэр езыр зэрытхэм и мызакъуэу, Ищхъэрэ Кавказым щыпсэу тхак1уэхэм ядолажьэ, ядо1эпыкъу. Филатов Сергей къызэригъэпэща «Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ» жыхуа1эм и мылъкукIэ Немченко Гарий зэхуихьэсри Дагъыстаным щыщIэдзауэ Адыгэ Республикам щыщ1эк1ыжу щыпсэу ди тхак1уэхэм я тхыгъэхэр къыдигъэк1ащ тхылъиплI хъууэ: «Война длиною в жизнь» (2007 гъэ), «Лес одиночества» (2009гъэ), «Цепи снеговых гор» (2009гъэ), «Дорога домой» (2011гъэ).

Япэ тхылъым и пэублэ псалъэм и деж Немченко Гарий щитхащ мыпхуэдэу: «Пасэрей дыдэ цивилизацэм къыщ1энауэ щыта хъугъуэф1ыгъуэ псори зэщ1эзыша дуней къыхэгъэщхьэхук1ауэ сыт щыгъуи щытащ Кавказыр. Илъэс мин бжыгъэк1э тхыдэжьым и гъуэгу зэхэк1ып1эу щытк1эрэ, и къурш ек1уэл1ап1эгъуей псыхъуэхэм къина гъуэгурык1уэ ешахэри, зи щхьэр а лъахэм езыхьэл1а у1эгъэхэри, дуней дахащэм ехъуапсэу щет1ысэхахэри л1ыщ1ыгъэхэм зэрагъэу1ури къагъэщ1ащ щ1ыдэлъху-щхьэхуит къимык1уэт хьэлри, къахэт1ысхьахэм я гуащ1агъри. Я зэхуэдэ хъуа а гуащIагъыр (энергетика) нэрымылъагъуу ноби щхьэщытщ Ищхъэрэ Кавказым. Ар шэч къызытумыхьэн и къулеягъщ абы, ик1и щхьэщымык1ыу щхьэщыт шынагъуэщ. Езы закъуэм щхьэк1экъым. Урысей псом щхьэк1и...»

Ищхъэрэ Кавказ тхак1уэхэм я тхыгъэу къыхихыу къыдигъэк1ари, езы тхак1уэшхуэм и литературэ гъащ1эр зыхуэунэт1ари лъэпкъыбэ Кавказ щ1ыналъэмрэ Урысей къэралышхуэмрэщ — Кавказым деж лъэпкъхэм я зэхущытык1эр егъэф1экIуэн, Урысей къэралыр нэхъри лъэщ щ1ыным ар щ1эгъэкъуэн!

Немченко Гарий иджыри куэдрэ Тхьэм тхуигъэпсэу, абы и гупсысэ куум пэджэжыфын тхак1уэхэмрэ къэрал 1уэхузехьэхэмрэ куэду Тхьэм къыдит, къыщалъхуа махуэр иджыблагъэ зыгъэлъэпIа нэхъыжьыф1ыр зыщ1эхъуэпс зэп1эзэрыт гъащ1эр зыгъэунэхун Тхьэм дэри дищI!

Великий русский писатель с черкесской душой

 

17 июля 2016 года исполнилось 80 лет Гарию Леонтьевичу Немченко — ярко выделяющемуся среди известных русских писателей своим неповторимым почерком и высокой человечностью, верному сыну великой России и многонационального Кавказа.

Его вклада в русскую культуру с лихвой хватило бы для того, чтобы остаться в мировой истории, чтобы его имя с гордостью передавалось из поколения в поколение. Гарий Немченко — удивительный писатель, из-под пера которого вышло около 50 книг. Одно время он был заместителем руководителя Союза казаков России, возглавлял столичное казачество, проделал колоссальную работу, направленную на объединение московских казаков и всего казачества. И, что удивительнее всего, Гарий Леонтьевич, беззаветно любящий казачество, из которого сам и вышел, и Российское государство, часть своей души и сердца бережно хранит для черкесов.

Своей любовью к родной станице Отрадной (Краснодарский край), добрым отношением к соотечественникам он делится с Кавказом и народами, проживающими в этом благословенном крае. Гарий Немченко не только вплетает имя черкесов и их обычаи в художественную ткань своих произведений, но и как бы ненароком показывает в своих содержательных романах, как черкесский всадник умел дышать в унисон со своим конем. К тому же по теме Кавказа он выпустил трилогию: «Газыри», «Счастливая черкеска», «Свободный горец». Это свидетельствует о том, что Гарий Немченко является не только патриотом и своей малой, и большой родины, но и писателем из тех немногих, кого Всевышний облагодетельствовал тонким внутренним чутьем и высоким пониманием философии жизни. Он в полной мере осознаёт, что сегодня Кавказ не только является частью России, но и стал центром национально-государственных отношений, культурным центром. Немченко — писатель, который обладает сознанием того, что доверительное отношение между народами ведет к укреплению государственности самой России. Он не просто говорит о народах, он беседует с нами от их имени, как выходец из них.

Один пример, подтверждающий сказанное. В Москве на базе МГУ проходила научно-практическая конференция «Русская классическая литература XIX века и Северный Кавказ». Когда у нас выдалась свободная минутка и мы вышли из аудитории, к нам подошла пожилая женщина из Санкт-Петербурга. Она спросила писателя о его национальности. «Когда я среди чеченцев — я чеченец, сейчас я — с сыном великого черкесского народа, получается, что в данное время я черкес», — ответил Гарий Немченко. И в жизни, и в творчестве для него одинаково равны русские, казаки, черкесы, осетины — все народы, живущие на Кавказе. Он не только ратует за их равенство, но и хорошо разбирается в их обычаях, пословицах, нравах. Хотя и пишет на русском языке, Гарий Леонтьевич умеет находить такие художественные формы, которые доходят до души и сердца каждого описываемого народа. Так незаметно он становится их соплеменником.

Если нет живого ума и чистой души, одним ознакомлением с литературой, культурой и историей народа не постигнешь его сердце.

По кавказской теме, к которой обращено творчество Гария Немченко, в свое время немало замечательных произведений написали некоторые классики русской литературы. Один из них красиво передал рассказ, услышанный от горца-спутника. Другой был временно сослан на Кавказ и, сидя в военном гарнизоне, художественно передал высокие мысли, навеянные чудесными пейзажами. Среди них был и правдоруб, всей душой полюбивший Кавказ, уважавший свободолюбивые кавказские народы, верный сын России, великий поэт Михаил Лермонтов. Трудно поверить, что в ту далекую эпоху уделялось должное внимание произведениям Лермонтова. Однако по прошествии времени великому поэту удалось прославить Кавказ на весь мир и рассказать о связанных с ним печальных событиях.

Произведения Гария Немченко посвящены нашему времени. Он сопереживает отдельным людям и народам, описывает проблемы и трудности мирной жизни. Понимая, что решить такие проблемы и превозмочь трудности отдельным людям и народам не под силу, он ищет выходы, находит слова, которые одинаково понятны и близки каждому народу, говорит правду так же, как и Лермонтов. Но трудно поверить в то, что произведения Гария Немченко сегодня получают должное внимание и занимают подобающее им место.

Этот человечище, этот большой писатель не только сам творит, но и сотрудничает с писателями Северного Кавказа. На средства Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, основанного Сергеем Александровичем Филатовым, Гарий Немченко собрал и выпустил четыре книги произведений писателей, проживающих от Дагестана до Республики Адыгея: «Война длиною в жизнь» (2007), «Лес одиночества» (2009), «Цепи снеговых гор» (2009), «Дорога домой» (2011).

В предисловии к первой книге Гарий Леонтьевич написал: «Кавказ всегда был особым миром, впитавшим в себя наследие одной из самых древних цивилизаций... Тысячелетия бывший историческим перекрестком и задержавший в горах и ущельях не только раненных в бою или уставших в пути, но и очарованных красотой и величием здешних мест, за века и тысячелетия он накопил в себе непоколебимую решимость защитников-аборигенов и яростный пыл новых насельников. Эта ставшая общим достоянием энергетика и нынче незримо витает над Северным Кавказом. Она и его неоспоримое богатство, и постоянная грозная опасность. И не только для него самого — для всей России, а значит, для всего мира».

Собранные и изданные произведения писателей Северного Кавказа, как и собственные литературные труды Гария Немченко, посвящены многонациональному Кавказу и великой России, улучшению отношений народов на Кавказе, укреплению могущества России.

Дай Бог ему долгой жизни, дай Бог нам таких писателей и государственных деятелей, чьи мысли были бы созвучны идеям Гария Леонтьевича Немченко, дай Бог нам увидеть ту достойную жизнь, о которой мечтает этот писатель, на днях отметивший свой юбилей!

Рейтинг@Mail.ru