Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Народная мудрость жителей Придонья на армянском языке

Народная мудрость жителей Придонья на армянском языке (новонахичеванский диалект)

 

1 Ազգականը չիգալեն-չիգալեն օտար կըդառնա,
օտարը սըխ-սըխ կուգա, սոյ կըդառնա:
[Аскаганы чhикалэн-чhикалэн одар кытаррна, одары
сых-сых кука, сой кытаррна.]
Родственник не заходит — чужим становится,
чужой зачастит — родным становится.
2 Ազնվությունը բազարեն չի գընվի:
[Азнвутhюны базарэн чhи кынви.]
Честность на базаре не продается.
3 Ազպարը ծուռ է, կովը կաթ չի տա:
[Азбары дзурр э, говы гатh чhи да.]
Двор кривой, потому и корова не дает молока.
4 Ալայ կըլորը խընձոր չէ:
[Алай гылоры хындзор чhэ.]
Не всё круглое — яблоко.
5 Ածին գինի խըմցուցին, գալին հետ ծեծկըվելու
էլլավ:
[Адзин кини хымцhуцhин, калин hэд дзэдзгывэлу эллав.]
Напоили козла вином — пошел с волком
драться.
6 Ակռավուշ շունը հեռույեն կըհաչե:
[Агрравуш шуны hэрруйэн гыhачhэ.]
Беззубая собака лает издали.
7 Աղ չիլանը, օչխարները քար կըլըզին:
[Ахъ чhиланы, очhхарнэры кhар гылызин.]
Когда нет соли, овцы облизывают камни.
8 Աղեկ ին հին բարեկամը և հին գինին:
[Ахъэг ин hин парэгамы йэв hин кинин.]
Хороши старое вино и старый друг.
9 Աղեկ ձին գին չունի, փեռատն ալ ինպես
մի առնու:
[Ахъэг цин кин чhуни, пhэррадн ал инбэс ми аррну.]
Хорошая лошадь не имеет цены, а плохую
даром не бери.
10 Աղեկ մաշդու համար հաց միշտ կըգըտնըվի:
[Ахъэг машту hамар hацh мишт кыкыдныви.]
Для хорошего человека хлеб всегда найдется.
11 Աղեկ չոբանը խոչխառեն ալ եղ կառնու:
[Ахъэг чhобаны хочhхаррэн ал йэхъ гаррну.]
Хороший пастух и от барана сало получит.
12 Աղեկութին արա, ջուրը ձըգե, հալխը չիմանանը,
ձուկերը կըտեսնուն:
[Ахъэгутhин ара, чуры цыкэ, hалхы чhимананы, цугэры
гыдэснун.]
Сделай добро, брось в воду — люди не узнают,
рыбы узнают.

13 Աղեկութինին դիմացը աղեկութին անել ամեն
մաշդ կարող է, գեշութինին դիմացը աղեկութին
միայն քաջը կանե:
[Ахъэгутhинин тимацы ахъэгутhин анэл амэн машт
гарохъ э, кэшутhинин тимацhы ахъэгутhин — миайн
кhаджы ганэ.]
На добро отвечать добром — дело каждого, а на
зло добром — дело отважного.
14 Աղվենիքին տակը օցի հավկիթ մի դընի:
[Ахъвэникhин дагы оцhи hавгитh ми тыни.]
Под голубя змеиных яиц не клади.
15 Ամառը շուքին պառկողը ձմեռը քաղցած
կըմընա:
[Амарры шукhин барргохъы цымэрры кhахцадз
гымына.]
Кто летом в тени лежит, зимой голодает.
16 Ամեն գործինն ալ ծարը դիժար է:
[Амэн кордзинн ал дзары тижар э.]
У всякого дела начало трудное.
17 Ամեն թըռչուն իրեն երամով կեշթա:
[Амэн тhыррчhун ирэн эрамов гэшта.]
Каждая птица своей стаи держится.
18 Ամեն խոռոզ իրեն չոփլուկին վըրան օր է:
[Амэн хорроз ирэн чhопhлугин выран ор э.]
Каждый петух на своей мусорной куче власте-
лин.
19 Ամեն խոռոզի ձան իրեն բունային մեչը բաձըռ
կելլե:
[Амэн хоррози цан ирэн пунайин мэчhы пацырр гэллэ.]
Громче всего петух поет в своем курятнике.
20 Ամեն մաշդ իրեն խասեվեթը ունի:
[Амэн машт ирэн хасэвэтhы уни.]
У каждого свое горе.
21 Ամեն մաշդու սիրտի մեջ ասլան-խափլան
նըստած է:
[Амэн машту сирди мэчh аслан-хапhлан ныстадз э.]
У каждого человека в сердце лев сидит.
22 Ամեն սև հալավովը տերտեր չէ:
[Амэн сэв hалавовы дэрдэр чhэ.]
Не каждый в черной одежде — священник.
23 Ամեն փարչ իրեն խափախը կըգուտնու:
[Амэн пhарчh ирэн хапhахы кыкудну.]
Каждый горшок находит свою крышку.
24 Ամենը ժամանակին կընային, ճեմը ժամանակը
մեքատին ալ չի նայի:
[Амэны жаманагин гынайин, джэмы жаманагы
мэкhадин ал чhи найи.]
Все оглядываются на время, только время ни на
кого не глядит.

25 Այուվը մորիեն խոռովիլ է, մորին խաբեր ալ չէ:
[Айувы мориэн хорровил э, морин хабэр ал чhэ.]
Медведь обиделся на лес, а лес знать того
не знает.
26 Անաչողին տևեին վըրան ալ շունը կըխազնե:
[Аначhохъин дэвэин выран ал шуны кыхазнэ.]
Неудачника и на верблюде собака кусает.
27 Անզավակ տունը անկըրակ օջախ է:
[Анзаваг дуны ангыраг оджах э.]
Семья без ребенка подобна очагу без огня.
28 Անխելքին համար մեկ խևը հազար իմաստունե
աղեկ է:
[Анхэлкhин hамар мэг хэвы hазар имастунэ ахъэг э.]
Для глупого один дурак лучше тысячи умных.
29 Անունըդ էլլածեն աղեկ է, աչքըդ էլլենը:
[Ануныд элладзэн ахъэг э, ачкыд эллэны.]
Лучше потерять глаз, чем доброе имя.
30 Անուշ լիզուն օցը ծակեն կըհանե:
[Ануш лизун оцhы дзагэн гыhанэ.]
Сладкая речь даже змею из норы выманит.
31 Անպըտուղ ձառին քար քաշող չիլա:
[Анбыдухъ дзаррин кhар кhашохъ чhила.]
В бесплодное дерево никто камней не бросает.
32 Անքըման խաչ հանից, ան ալ աչքը հանից:
[Анкhыман хачh hаницh, ан ал ачкы hаницh.]
Раз в жизни перекрестился — и то глаз выколол.
33 Աշդար եղը ջուրին տակը չի մընա:
[Аштар йэхъы чурин дагы чhи мына.]
Цельное масло под водой не останется.
34 Ապրածըդ ոթածի պես բան է՝ ետ չիս անի:
[Абрадзыд вотhадзи бэс пан э — йэд чhис ани.]
Прожитое, что пролитое, — не воротишь.
35 Առանց ամպ թաթավ չի լա:
[Арранцh амб тhатhав чhи ла.]
Без облака дождя не бывает.
36 Առանց արև վաշդ չի բացվի:
[Арранцh арэв вашт чhи пацви.]
Без солнца роза не распускается.
37 Առանց կինմաշդու տունը անջուր ջաղաչք է:
[Арранцh гинмашту дуны анчур чахъачк э.]
Дом без жены подобен мельнице без воды.
38 Առանց քոքի աղարոտն ալ չի աճի:
[Арранцh кhокhи ахъародн ал чhи аджи.]
Без корня и полынь не растет.

39 Առչինը հավերը կըհեսաբին, ետքեն կեր
կուտան:
[Аррчhины hавэры гыhэсабин, йэткэн гэр гудан.]
Сначала кур считают, потом корм задают.
40 Առչինը քեզի ասեղ խոթե, անկից ուրիշին բիզ
կըխոթիս:
[Аррчhины кhэзи асэхъ хотhэ, ангицh уришин биз
кыхотhис.]
Сперва вонзи себе иголку, потом другому —
шило.
41 Ասեղն ալ փոքր է, համա ցավոտ կըծակե:
[Асэхън ал пhокhыр э, hама цhавод гыдзагэ.]
Мала иголка, да больно колет.
42 Ասողին ալ լըսող պետք է:
[Асохъин ал лысохъ бэтк э.]
Каждому говорящему нужен слушатель.
43 Աստծումեն ուզա, համա բելըդ ձեռքեդ մի ձըգի:
[Астцумэн уза, hама бэлыд цэрркэд ми цыки.]
У Бога проси, но лопату из рук не выпускай.
44 Ասօրվան հավկիթը վաղվան հավեն աղեկ է:
[Асорван hавгитhы вахъван hавэн ахъэг э.]
Сегодняшнее яйцо лучше завтрашней курицы.
45 Արաբադ կոտռինը, ճամփա ցուցունող շատ կըլա:
[Арабад годррины, джампhа цhуцhунохъ шад гыла.]
После того как сломается арба, многие возь-
мутся указывать дорогу.
46 Արևը էլլենը, աստըխները կըմըզորին:
[Арэвы эллэны, астыхнэры гымызорин.]
Когда всходит солнце — тускнеют звезды.
47 Արտուրա ձիավորին էտևեն, յայան գընացողին
միշտ կըհասնիս:
[Ардура циаворин эдэвэн, йайан кынацохъин мишт
гыhаснис.]
Спеши за всадником — пешего всегда догонишь.
48 Բաղնիք էշթանը խուռնային կըհավնի, հարսնիք
էշթանը՝ զուռնային:
[Бахъникh эштаны хуррнайин гыhавни, hарсникh
эштаны — зуррнайин.]
Идет в баню — похваливает трубу, идет
на свадьбу — зурну.
49 Բանող ձեռքը չի մուրա:
[Панохъ цэрркы чhи мура.]
Рабочая рука милостыню не просит.
50 Բանուկ ձիին դոբռան կավելցունուն, թեմբել
ձիին խամչին կավելցունուն:
[Пануг циин добрран гавэлцhунун, тhэмбэл циин
хамчhин гавэлцhунун.]
Рабочей лошади добавляют овес, ленивой —
кнут.

51 Բարեկամիդ խոսքին հավատա, քու գիտցածեդ
ալ մի մնա:
[Парэгамид хоскин hавада, кhу китцадзэд ал ми мына.]
Поверь слову друга, но стой на своем.
52 Բարեկամիդ հետ քեֆ արա, առուտուր մի անի,
դուշմանիդ հետ առուտուր արա, քեֆ մի անի:
[Парэгамид hэд кhэф ара, аррудур ми ани, душманид
hэд аррудур ара, кhэф ми ани.]
С другом пируй, но не торгуй, с врагом торгуй,
но не пируй.
53 Բարեկամին հինը աղեկ է, մուշտակին՝ նորը:
[Парэгамин hины ахъэг э, муштагин — норы.]
Шуба хороша новая, а друг — старый.
54 Բարև կուտաս՝ բարկենանք կուգա:
[Парэв гудас, паргэнанкh кука.]
Поздороваешься с ним, а он к тебе на масле-
ницу пожалует.
55 Բարի անունը զենկինութինե թանկ է:
[Бари ануны зэнгинутhинэ тhанг э.]
Добрая слава дороже богатства.
56 Բարի ջուղաբը տուն կըխոշթե, գեշը՝ կըքանդե:
[Бари джухъабы дун кыхоштэ, кэшы — кыкhандэ.]
Доброе слово дом строит, а злое — разрушает.
57 Բերանըդ բացածեդ, աչքըդ բաց:
[Пэраныд пацадзэд, ачкыд пацh.]
Вместо того чтобы раскрывать рот, открой
глаза.
58 Գալեն վախեցողը օչխար չի բըռնի:
[Калэн вахэцhохъы очhхар чhи пыррни.]
Кто боится волка, тот не держит овец.
59 Գալին անունը կըքալե, թիլքին աշխարք
կըքանդե:
[Калин ануны кыкhалэ, тhилкhин ашхаркh кыкhандэ.]
О волке молва идет, а лиса тем временем мир
разоряет.
60 Գալին գուլխուն շարական կըկարդային.
«Արտուրացեք, ասաց, չենե քեսեքը սըրթեն
կանցնի»:
[Калин кулхун шараган кыкартайин. «Ардурацhэкh,
асацh, чhэнэ кэсэкhы сыртhэн ганцhни».]
Читали волку евангелие. «Поторопитесь, — ска-
зал он, — а то отара за горизонт уходит».
61 Գալին ինչքան շուտ սպանիս, անքան զարարը
քիչ կըլա:
[Калин инчhкhан шуд спанис, анкhан зарары кhичh
гыла.]
Чем быстрее убьешь волка, тем меньше от него
вреда.

62 Գալին հետ խուզին կըկըտըռթե, տերոջը հետ
ալ կըթուֆթուֆա:
[Калин hэд хузин гыгыдырртhэ, дэрочhы hэд
ал кытhуфтhуфа.]
С волком ягненка задирает, а с хозяином опла-
кивает.
63 Գալն ու գառը մեկ ճամփով չին էշթա:
[Калн у гарры мэг джампhов чhин эшта.]
Волк и ягненок по одной стезе не ходят.
64 Գեղը կայնինը, գերան կըկոտռե:
[Кэхъы гайнины, гэран гыгодррэ.]
Коль встанет село — сломает бревно.
65 Գեշ մաշդու կըպած փեշըդ կըտռե ու թապլե:
[Кэш машту гыбадз пhэшыд гыдррэ у тhаблэ.]
Если злой человек пристает к поле́, то полу
отрежь и выбрось.
66 Գըդակը մեծ է, համա տակը պարապ է:
[Кыдагы мэдз э, hама дагы бараб э.]
Велика шапка, да под ней пустота.
67 Գինին մաշդուս չի սպանի, շունի կյանքի
կըհասցունու:
[Кинин маштус чhи спани, шуни гйанкhи гыhасцhуну.]
Вино человека не убивает, но до собачьей
жизни доводит.
68 Գիտությունը զենկինութինե աղեկ է:
[Кидутhюны зэнгинутhинэ ахъэг э.]
Лучше знание, чем богатство.
69 Գիտությունը օսկի ապըռջան է:
[Кидутhюны оски абыррджан э.]
Знание — золотой браслет.
70 Գողը տունե լանը, եզը օճախլըխեն կըհանին:
[Кохъы дунэ ланы, йэзы оджахлыхэн гыhанин.]
Если вор домашний, он вола через дымоход
уведет.
71 Գողութինով զենկըննալ լարնը, մուկը էնկը
զենկինը կըլար:
[Кохъутhинов зэнгыннал ларны, мугы энгы зэнгины
гылар.]
Если бы можно было обогатиться воровством,
мышь была бы богаче всех.
72 Գողցած սապոնը շուտ կըհալի:
[Кохъцадз сабоны шуд гыhали.]
Краденое мыло быстро измыливается.
73 Գովական ձիին վերջը գեղացիին թալեքեն է:
[Коваган циин вэрчhы кэхъациин тhалэкhэн э.]
Удел хваленого коня — крестьянская телега.

74 Գործը ձիի պես բան է, նըստար՝ գընաց, ընչար՝
կայնեցավ:
[Кордзы ции бэс пан э, ныстар — кынац, ынчhар — гай-
нэцhав.]
Дело что конь: сел — поехал, слез — остано-
вился.
75 Գործը տասը մատերովըղ չանիսնը, տասը
տարի կըքաշե:
[Кордзы дасы мадэровыд чhанисны, дасы дари
кыкhашэ.]
Если дело не делать десятью пальцами,
на десять лет растянется.
76 Դանակ լըզողը լիզուն կըկըտռե:
[Танаг лызохъы лизун гыгыдррэ.]
Кто лижет нож — порежет язык.
77 Դանակի յարան աղեկ կըլա, լիզույի յարան
աղեկ չիլա:
[Танаги йаран ахъэг гыла, лизуйи йаран ахъэг чhила.]
Рана от ножа заживает, рана от языка — нет.
78 Դավուլ-զուռնային ձանը հեռույեն անուշ կուգա:
[Давул-зуррнайин цаны hэрруйэн ануш кука.]
Давул и зурна слаще звучат издали*.
79 Դըգալով կըրելով ծովի ջուրը չի պակսի:
[Тыкалов гырэлов дзови чуры чhи бакси.]
Вычерпывая ложкой, воды в море не убавишь.
80 Դիրացինին հավը գեր կերվա:
[Тирацинин hавы кэр гэрва.]
Курица соседа кажется упитанней.
81 Դուկույի արժեք չունի, բըրինձի տեղ ծախվել
կուզե:
[Дугуйи аржэкh чhуни, пыриндзи дэхъ дзахвэл гузэ.]
Он и пшена не стоит, а хочет сойти за рис.
82 Դուն իմաստուն ալ լասնը, չիգիտցած բանըդ
խևին ալ հարցուր:
[Тун имастун ал ласны, чhикитцадз паныд хэвин ал hарцhур.]
Пусть ты мудрец, но если чего не знаешь,
и у глупца не стыдись спросить.
83 Եզը ըյնինը, դանակները կըսըրին:
[Йэзы ыйнины, танагнэры кысырин.]
Когда бык падает — точат ножи.
84 Եմիշ չեղած ծառը մի թոթի:
[Йэмиш чhэхъадз дзарры ми тhотhи.]
Не тряси дерево, с которого уже сняты плоды.
85 Ես աղա, դուն աղա, մեր ալուրը ո՞վ աղա:
[Йэс ахъа, тун ахъа, мэр алуры вов ахъа?]
Я — ага**, ты — ага, а кто будет нам муку молоть?

86 Երեխային մարը մեռնինը, հարը եզնա կըդառնա:
[Йэрэхайин мары мэррнины, hары йэзна кытаррна.]
Когда у ребенка умирает мать, отец становится
дядей.
87 Զըխի քալողը շուտ կըհոգնի:
[Зыхи кhалохъы шуд гыhокни.]
Кто быстро идет, тот скоро устает.
88 Զոռով բացված վաշդը ֆոտ չի ունենա:
[Зорров пацвадз вашты фод чhи унэна.]
Насильно раскрытая роза не имеет запаха.
89 Էշը վախեն ձիեն զըխի կըվազե:
[Эшы вахэн цийэн зыхи гывазэ.]
Осел со страха быстрее коня бежит.
90 Էշը քառսուն անգամ Հերսաղըմ գընաց, կենե
մընաց ան էշը:
[Эшы кhаррсун анкhам Һэрсахъым кынацh, гэнэ мынацh
ан эшы.]
Осел сорок раз побывал в Иерусалиме,
но остался всё тем же ослом.
91 Էշը օխտը չեշիթ յալդով գիտե, համա ջուր
տեսավ, ամենն ալ կըմոռնա:
[Эшы охты чhэшитh йалдов кидэ, hама чур дэсав, амэнн
ал гыморрна.]
Осел знает семь способов плавания, а как воду
увидит, все забывает.
92 Էշին դեմիրջի հընտռեցին, նա առչինը իրեն
նալից:
[Эшин дэмирджи hындррэцhин, на аррчhины ирэн
налицh.]
Назначили осла кузнецом — он первым себя
подковал.
93 Էշին ինչքան ալ ծեծիսնը խաթըռ չի դառնա:
[Эшин инчhкhан ал дзэдзисны хатhырр чhи таррна.]
Осла сколько ни бей — мулом не станет.
94 Էշին ինչքան ուզենաս խաշաղե, ձի չի դառնա:
[Эшин инчhкhан узэнас хашахъэ, ци чhи таррна.]
Как ни скреби осла, конем не станет.
95 Էշին յասլան ձի չին բըռնի:
[Эшин йаслан ци чhин пыррни.]
В стойле осла коня не держат.
96 Էշին չիչակ տուվին ֆոտ անելու՝ կերավ:
[Эшин чhичhаг дувин фод анэлу — гэрав.]
Дали ослу понюхать розу, он ее съел.
97 Էրիկը տունի դուսի պատ է, կընիկը՝ նեսի պատ է:
[Эригы дуни туси бад э, гынигы — нэси бад э.]
Муж — наружная стена дома, жена — внутренняя.

98 Էրկան լիզուն կյանք կըկարճըցունու:
[Эрган лизун гйанкh гыгарджыцhуну.]
Длинный язык укорачивает жизнь.
99 Էրկու անկաջ ունիս, մեկ բերան, որ էրկու
անգամ լըսիս, մեմը՝ ասիս:
[Эргу ангадж унис, мэг пэран, вор эргу анкhам лысис,
мэмы — асис.]
Помни: у тебя два уха и один язык, чтобы два-
жды слушать, но раз говорить.
100 Էրկու խևին՝ մէկ խելոք:
[Эргу хэвин мэг хэлокh.]
На двух глупцов хватит и одного ума.
101 Էրկու ոտքըդ մեկ պապուճի մեջ չիս դընի:
[Эргу воткыд мэг пабуджи мэчh чhис тыни.]
Обе ноги в один башмак не сунешь.
102 Ընկած ծառը կըտռել ուզացող շատ կըլա:
[Ынгадз дзарры гыдррэл узацhохъ шад гыла.]
Рубить упавшее дерево охотников много.
103 Թաթավ հավայի հավերուն ջուր տուվող շատ
կըլա:
[Тhатhав hавайи hавэрун чур дувохъ шад гыла.]
В дождливый день много найдется желающих
напоить кур.
104 Թաթավը մեծ չէ, համա ամեն օր օզանի ջուրը
կավելցունու:
[Тhатhавы мэдз чhэ, hама амэн ор озани чуры
гавэлцhуну.]
Невелик дождь, но каждый день наполняет
реки.
105 Թեմբելին համար շաբաթվան մեչը օխտը
կիրակի կա:
[Тhэмбэлин hамар шапатван мэчhы охты гираги га.]
Для лентяя семь воскресений на неделе.
106 Թեք ասեղ կուզե առնել, էրկաթին փութը ինչ
արժածը կըհարցունու:
[Тhэкh асэхъ гузэ аррнэл, эргатhин пhуды инчh аржадзы
гыhарцhуну.]
Хочет купить одну иголку, а спрашивает, почем
пуд стали.
107 Թըռչունը շեն է ժեն խանաթներով, մաշդն ալ՝
իրեն բարեկամներով:
[Тhыррчhуны шэн э жэн ханатhнэров, маштн ал — ирэн
парэгамнэров.]
Птица радуется своим крыльям, а человек —
друзьям.
108 Թիլքիին վըկան իրեն պոչն է:
[Тhилкhиин выган ирэн бочhн э.]
Свидетель лисы — ее же хвост.

109 Թիլքին միսեն հեռու չեշթա:
[Тhилкhин мисэн hэрру чhэшта.]
Лиса от мяса далеко не уходит.
110 Թոռղայեն ուրուր չիլա:
[Торрхъайэн урур чhила.]
Воробей не станет соколом.
111 Ժողովրդին ձանը թոփ փաթլամիշ էղածեն
ամուր է:
[Жохъоврдин цаны тhопh пhатhламиш эхъадзэн амур э.]
Голос народа сильнее грохота пушек.
112 Ւնձի ի՞նչ օգուտ, որ Բագդադը շատ խուռմա
կա:
[Индзи инчh окhутh, вор Багдады шад хурма га?]
Какая мне польза от того, что в Багдаде много
хурмы?
113 Ւնձի չիկըճող օցը կուզենը հազար տարի թող
ապրի:
[Индзи чhигыджохъ оцhы гузэны hазар дари тhохъ
абри.]
Змея, которая меня не жалит, пусть живет хоть
тысячу лет.
114 Ինքը իյնողը չի լա:
[Инкhы ийнохъы чhи ла.]
Кто сам упал — не плачет.
115 Իրեն ծառը կըչորնա, ուրիշինը կըջըրե:
[Ирэн дзарры кычhорна, уришины кычырэ.]
Свое дерево жаждой томится, а он чужое поли-
вает.
116 Իրեն շերեփով ուրիշին տունը հարսնիք կեշթա:
[Ирэн шэрэпhов уришин дуны hарсникh гэшта.]
На чужую свадьбу со своим черпаком идет.
117 Լիզուն օսկոռ չունի, համա շատ օսկոռ կըկըռծե:
[Лизун оскорр чhуни, hама шад оскорр гыгыррдзэ.]
Язык без костей, но кости разгрызает.
118 Լու քեշթելով չիս զենկըննա:
[Лу кhэштэлов чhис зэнгынна.]
Содрав с блохи шкуру, богатым не станешь.
119 Խաթեն տունը նըստած տեղըդ ալ կըլա:
[Хатhэн дуны ныстадз дэхъыд ал гыла.]
Несчастье может случиться и тогда, когда дома
сидишь.
120 Խառղային հետ բարեկամցողը կուպրա
ալ պիտ խառնե:
[Харрхъайин hэд парэгамцhохъы губра йал пит харрнэ.]
Кто с вороной дружит, будет и в навозе
копаться.

121 Խառղան բոդանային պես ուզաց քալել, իրեն
վարքի ալ մոռցավ:
[Харрхъан боданайин бэс узацh кhалэл, ирэн варкhи
ал моррцhав.]
Попыталась ворона научиться походке куро-
патки, да забыла свою.
122 Խառղան ինչքան ալ լըվացվի, խազ չի դառնա:
[Харрхъан инчhкhан ал лывацhви, хаз чhи таррна.]
Сколько бы ворона ни купалась, гусем не станет.
123 Խասեվեթը սարերուն տուվին՝ չիդիմացան,
նացամեն առին, մաշդոցը տուվին:
[Хасэвэтhы сарэрун дувин — чhитимацан, нацhамэн
аррин, маштоцы дувин.]
Горе дали горам — не выдержали; тогда его
людям передали.
124 Խարա կըտեսնու՝ ած կըդառնա, ջուր կըտեսնու՝
ձուկ կըդառնա:
[Хара гыдэсну — адз кытаррна, чур гыдэсну — цуг
кытаррна.]
Скалу увидит — становится козой, воду уви-
дит — оборачивается рыбой.
125 Խելքավոր դուշմանե մի վախենա, անխելք
բարեկամե վախեցիր:
[Хэлкhавор душманэ ми вахэна, анхэлкh парэгамэ
вахэцhир.]
Не бойся умного врага, бойся глупого друга.
126 Խելքը միրուքեն լարնը, ածը մարգարե կըլար:
[Хэлкhы мирукhэн ларны, адзы маркарэ гылар.]
Если бы ум содержался в бороде, то пророком
мог бы стать и козел.
127 Խևը մեկ քար ձըգից ջըրհորը, հազար
իմաստուն չեղան հանելու:
[Хэвы мэг кhар цыкицh чырhоры, hазар имастун
чhэхъан hанэлу.]
Глупый бросил в колодец камень, тысяча муд-
рецов не смогли его достать.
128 Խևին հետ քեֆ արածեդ, խելոքին հետ քար
կըրե:
[Хэвин hэд кhэф арадзэд, хэлокhин hэд кhар гырэ.]
Чем с дураком пировать, лучше с умным камни
таскать.
129 Խևին չուվանով ջըրհորը մի մըտնի:
[Хэвин чhуванов чырhоры ми мыдни.]
По веревке глупца в колодец не спускайся.
130 Խըլի լասնը, քոռ էղածեդ ըռինդ է:
[Хыли ласны, кhорр эхъадзэд ырринд э.]
Лучше быть косым, чем слепым.
131 Խըռթիշը օչխարին բեռ չէ:
[Хырртhишы очhхарин пэрр чhэ.]
Курдюк для овцы не груз.

132 Խըսմեթը բարի չէ՝ ինչ կըծախվի, ինչ կըգընվի:
[Хысмэтhы бари чhэ — инчh гыдзахви, инчh кыкынви.]
Счастье — не товар: не продается и не покупа-
ется.
133 Խըրատը բիզ չէ, որ գըլոխը խոթիս:
[Хырады биз чhэ, вор гылохы хотhис.]
Назидание не шило, в голову не воткнешь.
134 Խոզը միշտ ալ խոզ կըմընա:
[Хозы мишт ал хоз гымына.]
Свинья всегда свиньей остается.
135 Խոզին ֆառախիլ ին, թարաքը դրիլ ին,
նա նորեն գըլորվիլ է, սազը ընկիլ է:
[Хозин фаррахил ин, тhаракhы тырил ин, на норэн
гылорвил э, сазы ынгил э.]
Свинью посеребрили, посадили в красный угол,
а она снова полезла в грязь.
136 Խոսք կա, որ մեկ փութ մեռղով ալ կուլ չիս տա:
[Хоск га, вор мэг пhутh мэрхъов ал гул чhис да.]
Иное слово и с пудом меда не проглотишь.
137 Խոսքը խոսք կըբանա:
[Хоскы хоск кыпана.]
Слово рождает слово.
138 Խոսքը յառն ալ կըհանե, տերան ալ կընչեցունու:
[Хоскы йаррн ал гыhанэ, дэран ал гынчhэцhуну.]
Слово и на гору поднимет, и с горы спустит.
139 Խոսքը քանի բերանըդ է՝ քուկուդն է, բերանեդ
հանեցիր՝ քուկուդը չէ:
[Хоскы кhани пэраныд э — кhугудн э, пэранэд hанэцhир
— кhугуды чhэ.]
Слово, пока оно во рту, твое, а как вылетит —
чужое.
140 Խուզին բահերին կըգովին, չիպչան՝ կույզին:
[Хузин баhэрин кыговин, чипчан — куйзин.]
Ягненка хвалят весной, а цыпленка — осенью.
141 Ծանոթ սատանան անծանոթ հրեշտակեն
ըռինդ է:
[Дзанотh саданан андзанотh hрэштагэн ырринд э.]
Знакомый черт лучше незнакомого ангела.
142 Ծառը քոքերով ուժով է, մաշդըս՝
բարեկամներով:
[Дзарры кhокhэров ужов э, маштыс — парэгамнэров.]
Дерево сильно корнями, а человек — друзьями.
143 Ծեր գալը շունին մասխարա է:
[Дзэр калы шунин масхара йэ.]
Старый волк становится посмешищем для собак.
144 Ծեր թիլքին ալ էրկու ոտքով խափխան կիյնի:
[Дзэр тhилкhин ал эргу вотков хапhхан гийни.]
И опытная лиса двумя ногами в капкан попадает.

145 Ծերացունողը տարիները չին, խասեվեթն է:
[Дзэрацhунохъы даринэры чhин, хасэвэтhн э.]
Старят не годы, а беды.
146 Ծուռ ծակին՝ ծուռ կալիչք:
[Дзурр дзагин — дзурр галичhкh.]
Кривой дырке — кривой клин.
147 Կաթով բերանը էրիլ է, մածունը փըչիլ է, կերիլ է:
[Гатhов пэраны эрил э, мадзуны пhычhил э, гэрил э.]
Кто обжегся на молоке, тот дует и на мацун***.
148 Կատուն ալ նեղը ըյնինը, ասլան-խափլան
կըդառնա:
[Гадун ал нэхъы ыйнины, аслан-хапhлан кытаррна.]
И кошка в беде львом становится.
149 Կատուն ինչես ալ թապլիսնը, ոտքի վըրա կըյնի:
[Гадун инчhэс ал тhаблисны, вотки выра гыйни.]
Как кошку ни брось, она на ноги станет.
150 Կատուն միսին հասած չէ. «Ասօր ուրբաթ է», —
ասիլ է:
[Гадун мисин hасадз чhэ: «Асор урпат э», — асил э.]
Не дотянулась кошка до мяса, крикнула: «Сего-
дня пятница****».
151 Կարկուտը անմեղին ցանն ալ կըծեծե,
մեղավորինն ալ:
[Гаргуды анмэхъин цhанн ал гыдзэдзэ, мэхъаворинн ал.]
Град бьет и поле праведника, и поле грешника.
152 Կըլա, որ օչխարն ալ գալ կուտե:
[Гыла, вор очhхарн ал кал гудэ.]
Бывает, и овца съедает волка.
153 Կըլոր քարերով տուն չիս խոշթի:
[Гылор кhарэров дун чhис хошти.]
Из круглых камней дома не построишь.
154 Կըրակը եղով չին անցունու:
[Гырагы йэхъов чhин анцhуну.]
Огонь маслом не потушишь.
155 Կոտռած փարչը էրկու կյանք կապրի:
[Годррадз пhарчhы эргу гйанкh габри.]
Битый горшок два века живет.
156 Կորած չուվանը միշտ էրկան կերևա:
[Горадз чhуваны мишт эрган гэрэва.]
Утерянная веревка всегда длиннее кажется.
157 Կուզիս մեկ տարի պառկե ծառին տակը,
տանձը բերանըդ չիյնի:
[Гузис мэг дари барргэ дзаррин дагы, тандзы пэраныд
чhийни.]

Лежи под деревом хоть год, груша в рот
не попадет.
158 Կույզվան հավը միշտ եղոտ կըլա:
[Куйзван hавы мишт йэхъод гыла.]
Осенняя курица всегда жирная.
159 Կուշտը քաղցածին մանդըռ կըբըջղե:
[Гушты кhахцадзин мандырр гыбыджхъэ.]
Сытый голодному мелко крошит.
160 Կուտռուկ քացախը իրեն փարչին զարար է:
[Гудрруг кhацhахы ирэн пhарчhин зарар э.]
Крепкий уксус своей посуде вредит.
161 Հազար սուտը մեկ շիտակի չարժի:
[Һазар суды мэг шидаги чhаржи.]
Тысяча неправд не стоит одной правды.
162 Հալխին դիմացը էշաքիդ պոչն ալ մի կըտռի,
մեկը կարճ է պիտ կանչե, մեկալը՝ էրկան է:
[Һалхин тимацы эшакhид бочhн ал ми гыдрри, мэгы
гардж э бид ганчhэ, мэгалы — эрган э.]
На людях даже хвост ослу не обрежешь: одни
будут кричать «коротко», другие — «длинно».
163 Հալխին հետ սև օրըդ ալ տոն է:
[Һалхин hэд сэв орыд ал дон э.]
С народом и в черный день праздник.
164 Համերաշխ քեսեքին գալը չի վախցունու:
[Һамэрашх кhэсэкhин калы чhи вахцуну.]
Согласному стаду волк не страшен.
165 Հայրենիք չունեցողը չիերգած բուլբուլ է:
[Һайрэникh чhунэцhохъы чhийэркhадз булбул э.]
Человек без родины — что соловей без песни.
166 Հայրենիքը իստիր մամա է, օտար աշխարքը՝
օկայ:
[Һайрэникhы истир мама йэ, одар ашхаркhы — огай.]
Родина — мать, чужбина — мачеха.
167 Հասած տանձը գետին կընայի:
[Һасадз тандзы кэдин гынайи.]
Спелая груша на землю смотрит.
168 Հավին թըռչելը մինչև ածամանն է:
[Һавин тhыррчhэлы минчhэв адзаманн э.]
Курица взлетает не выше насеста.
169 Հավկիթ գողցողը ձի ալ կըգողնա:
[Һавгитh кохъцохъы ци ал кыкохъна.]
Укравший яйцо украдет и лошадь*****.

170 Հավկիթ չուտի, որ կըճեպը չիթապլե:
[Һавгитh чhуди, вор гыджэбы чhитhаблэ.]
Не ест яиц, чтобы не выбрасывать скорлупу.
171 Հավսարակով կապրիս՝ խաղաղ կապրիս:
[Һавсарагов габрис — хахъахъ габрис.]
В мире жить — мирно жить.
172 Հավսարակով մեկ նեֆես առնըվինը, քամի
կըվերնա:
[Һавсарагов мэг нэфэс аррнывины, кhами гывэрна.]
Вздохнуть всем миром — ветер подымется.
173 Հացին արածը թուրը չանի:
[Һацhин арадзы тhуры чhани.]
Меч не сделает того, что делает хлеб.
174 Հեմը ածը գեր, հեմը ստոխը սաղ չի լա:
[Һэмы адзы кэр, hэмы стохы сахъ чhи ла.]
Так не бывает: и коза справная, и стог целый.
175 Հեսաբած օչխարը գալը չուտի:
[Һэсабадз очhхары калы чhуди.]
Считанных овец волк не ест.
176 Հընարը լարնը, քելը իրեն գըլոխին ճար կաներ:
[Һынары ларны, кhэлы ирэн кылохин джар ганэр.]
Если бы лысый умел врачевать, он сначала
подумал бы о своей голове.
177 Հողը ինչես լանը, հացն ալ անպես կըլա:
[Һохъы инчhэс ланы, hацн ал анбэс гыла.]
Какова земля, таков и хлеб.
178 Ձեռքըդ չիծակելե վաշդ չիս փետի:
[Цэрркыд чhидзагэлэ вашт чhис пhэди.]
Не уколешься — розу не сорвешь.
179 Ձի չեղած տեղը էշն ալ աղեկ է:
[Ци чhэхъадз дэхъы эшн ал ахъэг э.]
Когда нет коня — и осел хорош.
180 Ձի չեղած տեղը խաթըռն ալ աղեկ է:
[Ци чhэхъадз дэхъы хатhыррн ал ахъэг э.]
Когда нет лошади — и мул хорош.
181 Ձին ճանչըցիր քալվածքեն, իսկ աղջիկը՝
նայվածքեն:
[Цин джанчhыцhир кhалвацкэн, иск ахчигы — найвац-
кэн.]
Лошадь по поступи узнают, а девушку —
по взгляду.
182 Ճանճն ալ անպես կըկճե, որ կուռեցվորիս:
[Джанджн ал анбэс гыгыджэ, вор гуррэцhворис.]
И муха так укусит, что опухнешь.
183 Մահեն վախեցողին ապրածն ալ մեռաձի սըրա է:
[Маhэн вахэцhохъин абрадзн ал мэррадзи сыра йэ.]
Кто смерти боится, тот покойник среди живых.

184 Մաշդըս բարեկամներեն կըճանչըցվի:
[Маштыс парэгамнэрэн гыджанчhыцhви.]
Человека узнают по его друзьям.
185 Մաշդըս մաշդութինով ուժով է:
[Маштыс маштутhинов ужов э.]
Человек человечностью силен.
186 Մաշդըս ուզենանը, սարը սարին վըրան
կըդընե:
[Маштыс узэнаны, сары сарин выран кытынэ.]
Если человек захочет, гору на гору поставит.
187 Մաշդուս ալաճան նեսը, տավարինը՝ դուսը:
[Маштус аладжан нэсы, даварины — тусы.]
У скотины пятна снаружи, у человека — внутри.
188 Մարգըրիտը չամուռին մեջն ալ գինը չի կորցունու:
[Маркыриды чhамуррин мэчhн ал кины чhи горцhуну.]
Жемчуг и в грязи не теряет цены.
189 Մարդոց մեջ էշեր չիլայիննը, էշերուն գինը վեր
պիտի լար:
[Мартоцh мэчh эшэр чhилайинны, эшэрун кины вэр
биди лар.]
Если бы не было ослов среди людей, ослы цени-
лись бы дороже.
190 Մեկ ձեռքով էրկվատ ձըմերուկ չիս բըռնի:
[Мэг цэррков эргвад цымэруг чhис пыррни.]
Одной рукой два арбуза не удержать.
191 Մեկ ձեռքով չափ չիս զարնի:
[Мэг цэррков чапh чhис зарни.]
Одной рукой в ладоши не хлопнешь.
192 Մեկ չիչակեն օցը աղու կըքամե, մեղուն՝ մեռղ:
[Мэг чhичhагэн оцhы ахъу кыкhамэ, мэхъун — мэррхъ.]
Из одного и того же цветка змея берет яд,
пчела — мед.
193 Մեկ քապիքով բերանը բացինք, շինը մանեթով
սուս չի լա:
[Мэг капиков пэраны пацинкh, шины манэтhов сус
чhи ла.]
Дали копейку, чтобы заговорил, а теперь руб-
лем замолчать не заставишь.
194 Մեկ օրվան ճամփա կելլիս, մեկ շաբաթվան հաց
առ:
[Мэг орван джампhа гэллис, мэг шапатван hацh арр.]
Едешь на день — захвати хлеба на неделю.
195 Մեմը ջուր վազած կանավեն էրկուսում
անգամն ալ կըվազի:
[Мэмы чур вазадз канавэн эргусум анкhамн ал гывази.]
Если однажды по канаве текла вода, потечет
и вторично.

196 Մեռղ լանը ճանճերը Բագդադեն կուգան:
[Мэррхъ ланы, джанджэры Багдадэн кукан.]
Был бы мед — мухи из Багдада прилетят.
197 Մեռնողին էտևեն մի լա, ծընվածին համար
հոգա:
[Мэррнохъин эдэвэн ми ла, дзынвадзин hамар hокhа.]
Не плачь по покойнику, позаботься о новоро-
жденном.
198 Մեր տունը կորեկ կուտե, ուրիշին տունը
հավկիթ կածե:
[Мэр дуны горэг гудэ, уришин дуны hавгитh гадзэ.]
У нас просо ест, а у других яйца несет.
199 Մեքատ օչխարեն սև խուզի ալ կըլա, ճերմակ ալ:
[Мэкhад очhхарэн сэв хузи ал гыла, джэрмаг ал.]
Одна и та же овца и черного ягненка родит,
и белого.
200 Մըռչումի բունային չորսդին բան չի փըսնի:
[Мыррчhуми пунайин чhорстин пан чhи пhысни.]
Вокруг муравейника ничего не растет.
201 Մինչև թուրը հասավնը, լիզուն գըլոխը թըռուց:
[Минчhэв тhуры hасавны, лизун кылохы тhырруцh.]
Пока меч поспел, язык голову снес.
202 Մինչև դանակ բերին, եզը ինքը սատկեցավ:
[Минчhэв танаг пэрин, йэзы инкhы садгэцhав.]
Пока нож принесли, бык сам подох.
203 Մինչև չորխախը չիչորնա, ջուրին գինը չիս
գիտնա:
[Минчhэв чhорхахы чhи чhорна, чурин кины чhис кидна.]
Пока колодец не высохнет, цену воде не узнаешь.
204 Մինք ալ խաղալ սորվեցանք, հարսնիքն
ալ վերջացավ:
[Минкh ал хахъал сорвэцhанкh, hарсникhн
ал вэрчhацhав.]
Только танцевать научились — свадьба кончи-
лась.
205 Միսաֆիրը էկավ, գընաց, համա տեղը պարապ
չիմընաց:
[Мисафиры эгав, кынацh, hама дэхъы бараб чhимы-
нацh.]
Гость пришел, гость ушел, а место свободным
не осталось.
206 Միսաֆիրը ինչ ուզաց ան չուտի, ինչ տաննը,
ան կուտե:
[Мисафиры инчh узацh ан чhуди, инчh данны, ан гудэ.]
Гость ест не то, на что рассчитывал, а то, что
подали.
207 Միսաֆիրը քիչ կկենա, համա շատ կըտեսնու:
[Мисафиры кhичh гыгэна, hама шад гыдэсну.]
Гость немного гостит, но много видит.

208 Մոմով ու խունկով պիրկեմ սուրփերուն
կըխափիս:
[Момов у хунгов биргэм сурпhэрун кыхапhис.]
Свечой и ладаном даже святых проведешь.
209 Մորին չիգնացողը օնկուզի տեր չի լա:
[Морин чhикнацохъы онгузи дэр чhи ла.]
В лес не пойдешь — орехов не наберешь.
210 Մուկը անպես ալ ծակը չէր մեկներ, ցախավելն
ալ տահա պոչեն կապեցին:
[Мугы анбэс ал дзагы чhэр мэгнэр, цhахавэлн ал даhа
бочhэн габэцhин.]
Мышь и так не могла пролезть в дыру, а ей
к хвосту еще и метелку привязали.
211 Մունջը սաղըռին սաղմոս կըկարդա:
[Мунджы сахъыррин сахъмос кыкарда.]
Немой глухому псалом читает.
212 Մտնելեդ առչև ինչես էլլելուդ միտք արա:
[Мыднэлэд аррчhэв инчhэс эллэлуд миткh ара.]
Прежде чем войти, подумай, как выйти.
213 Յալեն չիբըռնեցիր, պոչին մի էրկըննա:
[Йалэн чhипыррнэцhир, бочhин ми эргынна.]
Не ухватился за гриву — не хватайся и за хвост.
214 Յաղընեն էտև ջուրի չին վազի:
[Йахъынэн эдэв чури чhин вази.]
После пожара по воду не бегут.
215 Յաշութվա սորվածըդ ծերութըդ օսկի է:
[Йашутhва сорвадзыд дзэрутhыд оски э.]
Приобретенное в молодости — золото в старо-
сти.
216 Յիվաշ էշաքին էրկու հոգի կընըստին:
[Йиваш эшакhин эргу hокhи гыныстин.]
На смирного осла двое садятся.
217 Նա ուլաֆը էրկու էշի մեջ անպես փայ կանե,
որ էրկու փայն ալ իրեն կըմընան:
[На улафы эргу эши мэчh анбэс пhай ганэ, вор эргу
пhайн ал ирэн гымынан.]
Он так поделит овес между двумя ослами, что
обе доли себе оставит.
218 Նամուսը ակռա չունի, համա կըկըռծե:
[Намусы агрра чhуни, hама гыгыррдзэ.]
Совесть без зубов, а загрызет.
219 Շադ գիտնալ կուզիսնը, քիչ քուն էղիր:
[Шад киднал гузисны, кhичh кhун эхъир.]
Хочешь знать больше — меньше спи.
220 Շատ հաչող շունը քեսեքին վըրան գալ կըբերե:
[Шад hачhохъ шуны кhэсэкhин выран кал кыпэрэ.]
Собака, которая много лает, навлекает на отару
волка.

221 Շեն օրերուդ սոյըդ շատ կըլա:
[Шэн орэруд сойыд шад гыла.]
В радости родственников много.
222 Շիտակ գործին վըրայով փեռատ չին ասի:
[Шидаг кордзин вырайов пhэррад чhин аси.]
О добром деле плохо не говорят.
223 Շիտակ պատը չի զըրչըվի:
[Шидаг бады чhи зырчhыви.]
Прямая стена не рухнет.
224 Շիտակը օրենքե չի վախենա:
[Шидагы орэнкhэ чhи вахэна.]
Правда суда не боится.
225 Շունեն խուզի չի ցըննի:
[Шунэн хузи чhи цhынни.]
От собаки ягненок не родится.
226 Շունեն շուն կըցըննի, սամուրեն՝ սամուր:
[Шунэн шун кыцhынни, самурэн — самур.]
От собаки родится щенок, от соболя — соболь.
227 Շունը արաբային շուքին կըվազե, գիտե քի ինքը
արաբան կըքաշե:
[Шуны арабайин шукhин гывазэ, кидэ кhи инкhы ара-
бан кыкhашэ.]
Собака бежит под тенью арбы и думает, что
сама арбу тащит.
228 Շունը իրեն տերոչը վըրան չի հաչի:
[Шуны ирэн дэрочhы выран чhи hачhи.]
Собака на своего хозяина не лает.
229 Շունը շունի էտևե ընկավ, կարագով հացը
կատուն կերավ:
[Шуны шуни эдэвэ ынгав, гаракhов hацhы гадун гэрав.]
Погналась собака за собакой, а хлеб с маслом
достался кошке.
230 Շունին ախսայելը մինչև գալ տեսնելու է:
[Шунин ахсайэлы минчhэв кал дэснэлу э.]
Собака хромает до тех пор, пока волка не уви-
дит.
231 Շունին բունան եղոտ օսկոռ կըփընտըռե:
[Шунин пунан йэхъод оскорр кыпhындыррэ.]
В собачьей конуре жирных костей не ищут.
232 Շունին էտևեն մոտկըցիր, ձիին՝ առջևեն:
[Шунин эдэвэн модгыцhир, циин — аррчhэвэн.]
Подходи к собаке сзади, к коню спереди.
233 Շունին հաց չիտուվողը գալին խուզի կուտա:
[Шунин hацh чhидувохъы, калин хузи гуда.]
Кто собаке хлеб не отдает, тот волку ягненка
отдаст.

234 Շունին հետ բարեկամցիր, տայախըդ ձեռքեդ
մի ձըգի:
[Шунин hэд парэгамцhир, тайахыд цэрркэд ми цыки.]
С собакой дружи, но палку из рук не выпускай.
235 Շունին պոչը կըտռելով օչխար չի դառնա:
[Шунин бочhы гыдррэлов очhхар чhи таррна.]
Собака не станет овцой, если даже отрубить
ей хвост.
236 Շունին ջուր խըմածով օզանը չի աճըռվի:
[Шунин чур хымадзов озаны чhи аджыррви.]
Река не станет грязной от того, что собака
напилась из нее.
237 Շունին վըտե կըկերակրին, նա հոն ալ կըհաչե:
[Шунин выдэ гыгэрагрин, на hон ал гыhачhэ.]
Собака лает там, где ее кормят.
238 Շունին քարով զարնելեդ առչով տերոջը հիշե:
[Шунин кhаров зарнэлэд аррчhов дэрочhы hишэ.]
Прежде чем ударить собаку, вспомни о ее
хозяине.
239 Ով մեռղ կըծախե, նա ալ մատը կըլըզե:
[Вов мэррхъ гыдзахэ, на йал мады гылызэ.]
Кому мед продавать, тому и пальцы облизывать.
240 Ով չոլը կըվարե, նա ալ կըցանե:
[Вов чhолы гыварэ, на йал кыцhанэ.]
Кто поле пашет, тот его и засевает.
241 Չար աչքեն քարը փաթլամիշ կըլա:
[Чhар ачкэн кhары пhатhламиш гыла.]
От злого глаза и камень трескается.
242 Չոբանը շատ լանը, օչխարը հարամ կըսատկի:
[Чhобаны шад ланы, очhхары hарам кысадги.]
Когда чабанов много — овцы дохнут.
243 Չորին հետ թացն ալ կերի:
[Чhорин hэд тhацhн ал гэри.]
Вместе с сухим и сырое сгорает.
244 Չուվանին էրկանը աղեկ է, կալաճիին՝ կարճը:
[Чhуванин эрганы ахъэг э, галаджиин — гарджы.]
Хороши длинная веревка и короткая речь.
245 Պաղեցուցած ոտքը բուքով կըճըմըռին:
[Бахъэцhуцhадз воткы пуков гыджымыррин.]
Обмороженную ногу снегом трут.
246 Պանդուխտին գերեզմանը գետնին հետ
հավսըրվիլ է:
[Пандухтин кэрэзманы кэднин hэд hавсырвил э.]
Могила изгнанника сровняется с землей.
247 Պանդուխտին հալը պանդուխտը կըգիտնա:
[Пандухтин hалы пандухты кыкидна.]
Скитальца скиталец поймет.

248 Պանդուխտին հացը աղու է, ջուրը՝ լեղի:
[Пандухтин hацhы ахъу йэ, чуры — лэхъи.]
И хлеб, и вода изгнанника горьки.
249 Պարապ գըլոխը (հասկը) վեր կընայի:
[Бараб кылохы (hаскы) вэр гынайи.]
Пустой колос вверх смотрит.
250 Պարապ ջաղաչքը առանց քամի ալ կըմանգա:
[Бараб чахъачкы арранцh кhами ал гыманка.]
Пустая мельница и без ветра вертится.
251 Ջուրը ըյնողը թաթավե չի վախենա:
[Чуры ыйнохъы тhатhавэ чhи вахэна.]
Кто упал в море, тому дождь не страшен.
252 Ջուրը ըյնողը օցին փաթթըվիլ է:
[Чуры ыйнохъы оцhин пhаттывил э.]
Утопающий и за змею ухватится.
253 Ջուրը կըվազի, խումը՝ կըմընա:
[Чуры гывази, хумы гымына.]
Вода утечет, песок останется.
254 Ջուրը ով կըկըրե, նա ալ փարչը կըկոտռե:
[Чуры вов гыгырэ, на йал пhарчhы гыгодррэ.]
Кто воду носит, тот и кувшин разбивает.
255 Ջուրը չիյնիսնը, յալդով չիս սորվի:
[Чуры чhийнисны, йалдов чhис сорви.]
Пока в воду не упадешь, плавать не научишься.
256 Ջուրին բերածը ջուրն ալ կըտանե:
[Чурин пэрадзы чурн ал гыданэ.]
То, что приносит вода, вода и уносит.
257 Ջուրին էթաքը ծառը շուտ կըմեծնա, համա
շուտ ալ կըչորնա:
[Чурин этhакhы дзарры шуд гымэзна, hама шуд
ал кычhорна.]
Дерево у воды быстро растет, но и быстро ста-
реет.
258 Ջուրին չիհասած պալախըդ մի լոզի:
[Чурин чhиhасадз балахыд ми лози.]
Не дойдя до воды, не закатывай штанины.
259 Սաղ գեղին հետ եսիր քալելը փեյնակըդ
հարսնիք գնացածեդ աղեկ է:
[Сахъ кэхъин hэд йэсир кhалэлы пhэйнагыд hарсникh
кнацhадзэд ахъэг э.]
Лучше идти со всем селом в неволю, чем
одному на большую свадьбу.
260 Սատկած ասլան-խափլանին էշաքն
ալ կըթեքմայե:
[Садгадз аслан-хапhланин эшакhн ал кытhэкhмайэ.]
Мертвого льва и ишак ногой пинает.

261 Սերը կըրակ չէ, համա կըվառի՝ չիս անցունու:
[Сэры гыраг чhэ, hама гыварри — чhис анцhуну.]
Любовь не пожар, а загорится — не потушишь.
262 Սև օձ տեսնողը սև չուվանեն ալ կըվախենա:
[Сэв оцh дэснохъы сэв чhуванэн ал гывахэна.]
Напуганный черной змеей боится и черной
веревки.
263 Սըխտորին անուշը չիլա:
[Сыхторин анушы чhила.]
Чеснок не бывает сладким.
264 Սընչի խուզին օխտը օչխար կըծծե:
[Сынчhи хузин охты очhхар гыдзыдзэ.]
Хитрый ягненок семь овец сосет.
265 Սըրմալը էգեռեն ձին չիլա վազուկ, փառչա
փեթենեն աղջիկը չիլա նազուկ:
[Сырмалы эгэррэн цин чhила вазуг, пhаррчhа пhэтhэнэн
ахчигы чhила назукh.]
От золотого седла конь не станет быстрым,
от парчового платья девушка не станет нежной.
266 Սիրտանց կպչելը գործին կեսը անել է:
[Сирданцh гыпчэлы кордзин гэсы анэл э.]
Захотеть — половину дела сделать.
267 Սիրտը ճամի պէս բան է, կըկոտռիս՝ մեմ ալ չի
կըպչի:
[Сирды джами бэс пан э, гыгодррис — мэм ал чhи
гыпчи.]
Сердце что стекло: разобьется — не склеишь.
268 Սիրտը տըրապեզ չէ, որ ամենին առչևը բանաս:
[Сирды дырабэз чhэ, вор амэнин аррчhэвы панас.]
Сердце не скатерть, чтобы раскрывать его
перед каждым.
269 Սուս ջուրեն սախթ կեցիր:
[Сус чурэн сахт гэцhир.]
Остерегайся воды, которая не шумит и не жур-
чит.
270 Սուտ ասելով հեռու կեշթաս, համա ետ չիս
դառնու:
[Суд асэлов hэрру гэштас, hама йэд чhис таррна.]
Обманом далеко пойдешь, да назад не вер-
нешься.
271 Սուտասանը վըկան միշտ հետը պիտ
քալցունու:
[Судасаны выган мишт hэды пит кhалцhуну.]
Лжец должен свидетеля всегда при себе дер-
жать.
272 Սուտասանին չիրախը մինչև կեսգիշեր կըվառի:
[Судасанин чhирахы минчhэв гэскhишэр гыварри.]
У лжеца свеча горит только до полуночи
(т. е. рано или поздно он попадется).

273 Ստակ վաստըկողին խելքը մեկ, թոփ անողինը՝
հազար ու մեկ:
[Стаг вастыгохъин хэлкhы мэг, тhопh анохъины — hазар
у мэг.]
Умен тот, кто зарабатывает деньги, а кто
их бережет — умнее в тысячу раз.
274 Վազած ձիին գուլխուն չին ծեծի:
[Вазадз циин гулхун чhин дзэдзи.]
Скачущего коня по голове не бьют.
275 Վախկոտը ահեն լույեն տևե կըխոշթե:
[Вахкоды аhэн луйэн дэвэ кыхоштэ.]
Трус от страха из блохи верблюда делает.
276 Վախկոտին աչքին կատուն ալ քըշերը
դև կերևա:
[Вахкодин ачкин гадун ал кhышэры дэв гэрэва.]
В глазах труса и кошка ночью кажется дэвом******.
277 Տահա խոռոզ էղած չէ, ծուղուրուղու կըկանչե:
[Даhа хорроз эхъадз чhэ, цухъурухъу гыганчhэ.]
Еще не стал петухом, а уже кричит «кукареку».
278 Տերը գալին տարածին կըթուֆթուֆա, գալը՝
թողուցածին:
[Дэры калин дарадзин кытhуфтhуфа, калы — тhохъуцhадзин.]
Хозяин горюет о том, что волк унес, а волк —
об оставленном.
279 Տերով օչխարին տերը տարավ, անտերին՝ գալը:
[Дэров очhхарин дэры дарав, андэрин — калы.]
Хозяйскую овцу увел хозяин, безнадзорную —
волк.
280 Տևեին դըգալով չին չըրի:
[Дэвэин тыкалов чhин чыри.]
Верблюда с ложки не поят.
281 Տևեն ալ մեծ է, համա ծունկեչոք կըբերին:
[Дэвэн ал мэдз э, hама дзунгэчhокh кыпэрин.]
Как ни велик верблюд, но и его ставят
на колени.
282 Տևեն իրեն կուզը չի տեսնիլ:
[Дэвэн ирэн гузы чhи дэснил.]
Верблюд своего горба не видит.
283 Տուն կըգնիս, դիրացինըդ ալ նայե:
[Дун кыкынис, тирациныд ал найэ.]
Покупаешь дом — выбирай соседа.
284 Տուն չիխոշթողը պատերը գետինեն էլլած
գիտե:
[Дун чhихоштохъы бадэры кэдинэн элладз кидэ.]
Кто дом не строил, тот думает, что стены
из земли вырастают.

285 Տունը խոռոզ է, սոխախը՝ չիպչա:
[Дуны хорроз э, сохахы — чипча.]
Дома — петух, а на улице — цыпленок.
286 Տունի դոշակեն աղեկ դոշակ չիկա:
[Дуни дошагэн ахъэг дошаг чhика.]
Нет постели лучше домашней.
287 Ցախավելը ճըկելն ալ դիժար է, ցախերը ջոկ-
ջոկ խոլայ կըկոտըռթին:
[Цhахавэлы джыгэлн ал тижар э, цhахэры джог-джог
холай гыгодырртhин.]
Трудно сломать веник, а прутья по одному —
легче легкого.
288 Ուշ էկած միսաֆիրը մընացածը կուտե:
[Уш эгадз мисафиры мынацhадзы гудэ.]
Запоздалый гость остатки доедает.
289 Ուրիշին դուռը շունը կատու կըդառնա:
[Уришин турры шуны гаду кытаррна.]
Собака у чужого порога становится кошкой.
290 Ուրիշին հացով չիս կըշտանա:
[Уришин hацhов чhис кыштана.]
Чужим хлебом сыт не будешь.
291 Փատցած օցը առչինը տաքցունողին կըկըճե:
[Пhатцадз оцhы аррчины дакhцунохъин гыгыджэ.]
Озябшая змея первым жалит того, кто ее ото-
грел.
292 Փարչ խոշթել շատերը կըլան, համա կոթ դնել
ամեն մաշդ չի լա:
[Пhарчh хоштэл шадэры гылан, hама готh тынэл амэн
машт чhи ла.]
Изготовить кувшин смогут многие, да не все
к нему ручку приделают.
293 Փարչին չիզարնիսնը, ձանը չիս լըսի:
[Пhарчhин чhизарнисны, цаны чhис лыси.]
О кувшин не ударишь — звона не услышишь.
294 Փոքըր կարկըտանով մեծ ծակ չիս փակի:
[Пhокhыр гаргыданов мэдз дзаг чhис пhаги.]
Маленькой заплатой большую дыру не прикро-
ешь.
295 Քաղցած կատուին ճանկեն մուկ չի սըպտըռի:
[Кhахцадз гадуин джангэн муг чhи сыптырри.]
Из лап голодной кошки мышь не ускользает.
296 Քաղցած հավին էրածը կորեկ էկիլ է:
[Кhахцадз hавин эрадзы горэг эгил э.]
Голодной курице просо снится.

297 Քեսեքին մեչը գալ մըտիլ է, վայը էկիլ է մեկ հատ
օչխար ունեցողին:
[Кhэсэкhин мэчhы кал мыдил э, вайы эгил э мэк hад
очhхар унэцhохъин.]
В стаде завелся волк — горе тому, у кого одна
овца.
298 Քըխափիս՝ չիս մեռնի, համա մեմ ալ չին
հավատա:
[Кыхапhис — чhис мэррни, hама мэм ал чhин hавада.]
Соврешь — не умрешь, да больше не поверят.
299 Քըշերը կըգողնա, ցորեկը «օղորմի Աստված»
կասե:
[Кhышэры кыкохъна, цhорэгы «охъорми Аствадз» гасэ.]
Ночью ворует, а днем говорит: «Господи поми-
луй».
300 Քիլիմին ստակ տուված չէ, ինքն ալ մեջտեղը
նըստիլ է:
[Кhилимин стаг дувадз чhэ, инкhн ал мэджтэхъы ныстил э.]
За ковер деньги не заплатил, а расселся
на середине.
301 Քու բարեկամներըդ ունեցիր, պապայիդ
բարեկամներուն ալ մի կորցունու:
[Кhу парэгамнэрыд унэцhир, бабайид парэгамнэрун ал
ми горцhуну.]
Своих друзей наживай, но и отцовских не теряй.
302 Քու ուժեդ վեր քար մի վերցունու:
[Кhу ужэд вэр кhар ми вэрцhуну.]
Не поднимай камень, который тебе не под
силу.
303 Օնկուզը չիկոտռիսնը, աշը չիս ուտի:
[Онгузы чhигодррисны, ашы чhис уди.]
Не разобьешь ореха — не съешь и ядра.

304 Օչխար մի կըտռի՝ գալը կուտե:
[Очhхар ми гыдрри — калы гудэ.]
Не будь овцой — волк съест.
305 Օչխարը գըլոխին դարդին է, խասապը՝
դըմակին:
[Очhхары кылохин дардин э, хасабы — дымагин.]
Овца думает о своей голове, мясник — о кур-
дюке.
306 Օտար տեղ մեկ օրն ալ տարի կըքաշե:
[Одар дэхъ мэг орн ал дари кыкhашэ.]
На чужбине и день равен году.
307 Օտարին՝ կեսը, բարեկամիդ՝ թեմիզ:
[Одарин — гэсы, парэгамид — тhэмиз.]
Чужому — половину, другу — всё.
308 Օցը ամեն տեղ ծուռդի-մուռդի կըքալե, իրեն
բունին դեմը կըշըտկընա:
[Оцhы амэн дэхъ дзуррди-муррди кыкhалэ, ирэн пунин
тэмы кышыдгына.]
Змея всюду ходит зигзагами, а перед своей
норкой выпрямляется.
309 Օցը իրեն աղույեն կըսատկի:
[Оцhы ирэн ахъуйэн кысадги.]
Змея от своего яда подыхает.
310 Օցին էջելը մոտկընանը, ջամփու վըրա
կըպառկի:
[Оцhин эджэлы модгынаны, джампhу выра гыбаррги.]
Когда змее приходит время подыхать, она
ложится посреди дороги.
311 Օցին վըրան թուքնունը, օցը կըսատկի:
[Оцhин выран тhукhнуны, оцhы кысадги.]
На змею плюнет — змея подыхает.

 

 

 

 

 

 

* Давул (барабан) и зурна (духовой инструмент) входили в состав военных оркестров.
** Ага — барин, господин; у донских армян — старший брат.

*** Мацун — кислое молоко, простокваша.

**** По канонам христианской веры пятница — постный день.
***** Реминисценция из литературного языка, где «яйцо» и «лошадь» созвучны, их часто путают в падежах даже носители языка, особенно школьного возраста, но в диалекте «яйцо» совсем не созвучно «лошади», тем не менее поговорка осталась.

****** Дэв — мифическое чудовище.

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru