Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Наши праздники

Автор:
Дулгар Доржиева
Перевод:
Евгения Коробкова

Һайндэрнүүднай

 
Ёлкодоо наран болохоб 
Хэн болохоёо ёлкодоо 
Хэды үни бодообиб. 
«Хэрмэнши», - гэжэ Гэрэл 
Хэлээд намдаа hалаагүй. 
Бата Ринчин хоёр 
«Баабгай болыш!» - гэлдэбэ. 
«Шандаганда адлиш», - гэжэ 
Шалсамаа ёгтолон энеэбэ. 
Хэрмэн, баабгай, шандаган 
Хэзээш боложо үгэхэгүйб. 
Наран болоод ёлкодоо 
Уран шүлэг уншахаб. 
 
Сагаалганиие хүлеэнэб 

Эгээл дуратай hайндэрни 
Сагаалгамнай хүрэнхэй. 
Энэ үдэр хүгшэн эжымни 
Элдэб эдеэ бэлдэнхэй. 

Бууза, шанаhан зөөхэй табаглаад, 
Амтатайхан хилээмэ бэлдээд, 
Бусалhан сайгаа аягалаад, 
Аргааханаар намдаа хэлээл: 

«Сагаалгамнай - сагаан hарамнай 
Сагтаа ерээ, баяртайбди. 
Нэгэ жэл үнгэршэбэл даа, 
Нэгэ нaha нэмэбэлши даа. 

Үндэр боложо, өөрөө 
Үндынгүйгөөр тагтаа хүрэбэш. 
Табагуудаа абажа, нүхэдөө, 
Танилнуудаа зүбөөр хүндэлбэш». 

Хүгшэн эжымнай нүхэдыемни 
Хүхюутэйгээр угтадаг заншалтай. 
Сагаалганай үдэр манайда 
Сагаан эдеэн элбэг, айлшаднай баяртай. 
 
Эжын hайндэр 

Мартын найманай hайндэр 
Манайда хододоо хүхюутэй. 
Эжынгээ ажалые энэ үдэр 
Ээлжэлэн хэдэгбди эбтэй. 

Абамнай дуу дуулажа, 
Амтатай эдеэ бэлдэдэг. 
Жаргал оёороо угаажа, 
Жамбал амhартаа сэбэрлэдэг. 

Тэдээндээ бидэ туhалжа, 
Тэсэбэритэйхэн ябадагбди. 
Хэдыш наадахаа hанаа haa, 
Хэхэ ажалаа дүүргэдэгби. 
 

Наши праздники

 

Ёлка

Думал я ужасно долго,
Кем мне быть на этой ёлке.
Мне хотелось зареветь.
— Белкой будь, — сказал Гэрэл.
— Зайкой будь, — сказал Ринчин.
Засмеялась Шалсама
и сказала: «Ты — медведь!»
Белкой быть я не хотел.
Зайкой быть мне нет причин.
Будь медведихой сама,
Шалсама.
Почему-то вам бы только
ха-ха-ха да хи-хи-хи.
Буду солнцем я на ёлке
и прочту свои стихи.

 

В ожидании Сагаалгана*

Любимый праздник мой — Сагаалган.
Как снег и молоко, он белый-белый.
Я рано вместе с бабушкою встал
И вместе с нею угощенья делал.

Доносится из кухни аромат:
Готовятся буузы** на пару.
А на столе — тараг*** и саламат.
Суу****, тосон, урмэ и ааруул.

«Ну, вот и к нам пришел Сагаалган, —
Так скажет бабушка и чаю мне нальёт, —
Ты сам встречал друзей своих, ты стал
Взрослее и умней на целый год.

Ты бабушку почти что перерос,
Достал без табуретки до буфета.
И скоро сам на каждый свой вопрос
Найдешь необходимые ответы».

Мы позовем гостей за дружный стол.
Мы угостим как велено, как надо:
К нам в белый день Сагаалган пришёл.
И наши гости белой пище рады.

 

Мамин праздник

Наступит праздник мам —
Какое там веселье!
Найдётся дело нам
В чудесный день весенний.
Накроет папа стол
(Как на картинке прямо).
Жаргал надраит пол,
Чтоб радовалась мама.
Двор подметет Жамбал.
А я уже не ною.
Да, я бы поиграл...
Но вот посуду мою.

 

* Сагаалган — Белый месяц. Новый год по лунному календарю.

** Буузы — тесто в форме юрты с начинкой из мясного фарша. Подобно мантам, готовятся на пару.

*** Тараг — кисломолочный напиток, кефир. Саламат готовится из сметаны, которую нагрели на слабом огне и перемешали с мукой грубого помола.

**** Суу — молоко, тосон — масло, урмэ — молочная пенка, ааруул — сушеный творог.

Рейтинг@Mail.ru