Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Доктор Умар

Автор:
Курбан Омаханов
Перевод:
Али Эмиров

УIмар дохтур
 
Сувал’ ешемиш дехьайни инсаныкIле яраб гьихъийалланни дюнйейна батIраалла ваацIавхье. Сувабишин ярашугъ джаадын хиваар, мааъаб ешемишейбаххьен инсанар, кьаIджалбише, ямаджбише ухьийхьанан малкъара водун. Ганзенче хъыIгъаан мыкIан хьян илёдгъуйнкъаI, темизна гьаваа алебтIуйнкъаI, инсанын кьоIдъэсын нафас ачмишехьи.

Джан тавулхъа хъады, гьаIракатейхъа эчIи. ЫIмыр гьааъас гьавас эйхье. Сувабишил’ гьар тапыхъад, чокакыхъад, джигъырыхъад, доламайхъад садджу чис ааидын эва, дад эйхье. Сувабишил’ аляйлени тIетI’бишин эва французаршини духбишиле (этирыле) кьат-кьатна хошда хъайле. 

Июл’на вазний. АIраненче, Калмыкенче сюрийбы ейлагъыс сувалхъа хъадына вахтний. Няхъа илякке, ёкьсурал’ сувабишил’, ваIкьабишин бинабыйий. Гейбы, чепчер гьегван сесбы, зурнайна макьам хьинне, сувабишди этякбишил’ гиводкIурий. Шагьарени пыралиле, мычакаршиле хъийгъа, сувал’ алгъавгьуна хьаIм, гьауйн някI, дженнет хьинне эйхьи. ЦIобани ёргъанейхъа гьиркIыл’, зы аIйнебенде къалирхьуний. Къаанче гьекIвани шитIаршин сес кIырейхъа са кефакайий хъооI. КIылин куляк ыхьамей къаршени кIуняхни йиваршин эва, мичIедийна салам гьооле, кьулеле эчIи. Митякка шениса хьыт’хьалик авхъа хъавъу, зы «мугул’ бадалаъа». НякI хъыIкьийн. Аккасе окIахъа ааIни едаршин, экIаъани аIраббишин, гёотани чалгъуйн, осбишехъа вухъаIни адамершин сесбыйи хъооI. Сувал’, къыIлина инсанар мичIедийн лышан къоххассе никIенче оза хъебаххье. Бирданхьессе йишин акка гета гидгъыл. Мана йизда дайий УIмар ыхьа. Дайихъад аIдатний водун аIккяя-аIккаа эйгьен:

– Гара гьайна нена вахтый. Гьайимбишихъаб иш-пеше дешдане. НякIбы гьау-гьау, мугул’бы адикьанас.

Зас гьыIссаъат шак ыхьайн, дайийхъаб са дерд’ вобна. Телесюгра тюленче оза хъыхьа, дайийни оIгеехъа хъигъечIи. Манкъуни хыле цIеъни йисыке гьообхурна тIоъий. Телегрейкайни сагъни суракни джибе кьевана торбайий, солни – са худмен гней.

Джуна дерд’ йишон гьааъассе гьихъа, маIгьабни устадыйвалика гафний гьааъанаки. Манчиле хъийгъа шавуке джад «деъэш» эгьес аIхан дешдийки. Са кIыщена чей илёбгъыйле хъийгъа, дайийе эйгье:

-  Хыдыл’,мани йишди маIгьалленче са копоёгълый балкан хъавалес КьаIджаланче, къихелес даIхына. Меб валхъа йизда гудж хъабы. Зас Куссурхъа оIххъас ыккан ворна. Мааъад давараршис ящурыкен вейбар ыхаIс ыккан. Балкан дена оIххъас ихьес деш, хурджунбише дарман вуккейс вуккан. Дайийни акьвейхъа зы мысаджар саркIыл’на деш. Манкъве зас, наIгьбий вахарийба балкан авхъас, быкырын дарс хъаIдхъы. ГьаIкебаб дайийна балкан авхъассе «къандера батмишехьенаний». Мана са дайикени авхъас ваахьаI, саиб зас сир ачмишауйле хъийгъа, зыний авхъааххъа. Нейисе, хабар джитIа хъааъас. ЙикьыIгьлий хъиххьесе зы балкан даевани маIгьаллейхъа хъабы илёзараъа. Кумагыка гьинчини корчбишис тезе вузар ыIхийхаI. Гойне ягьар уIвхийхаI, хурджинбы алгъаъа. Ягьарни къашеххъа дохтураршина кьочIе хъааъа. Балкан аттамиш гьавъуйнкъаI, йигъын сура оIтмишхьайи. АIхъбы адкIу. Инсанар байрылхъа ааI гибгъыл. УIмар дайий балканылхъа алихы сафарийейхъа хъигъечIе. Аттални авхъа гьирхьылийнкъаI, верыгъ кIёочийий. КъаIнни зербишин наIхир хивейхъа оIршеле хъооIйий.

Атталалий ГьаIсил’ дайикIле сиртиле балкан хъикевчIумей ацIахьайн, мана джуна мигьман УIмар ыхьай. Шадвалин гьинкъуни акьван ранг бадалхьайн. Кьийнийна хаIм гейб марахука вухьес. Мигьмане тезе хабарбы аллес. 
ГьаIсил’ дайийе эйгье:

Хьунаще, мигьманорна оIххъа! Симавар хъабче. КIумкIумейхъа геван чуру кIедче. Ниссен кьуцера гьаъасыд кIелихан гьимаъа. Дих, гъунар манкъуни гьихъа гьакIне. Эмийна балкан югни  джигей оIркеъэ. Эхьалийс мигьманыс хошгел’дийс хивын адамера ГьаIсил’ даеванкъаI абы. Мани хивейаб УIмар дайихъаб маIгьабна гьуIрмат вухьа, яраб кIалхоз садрыйхъаб вухьа вухьей.

МанбишикIле УIмар дайий гафна устад хьинне, малдохтур хьнне, гьамыр джан дохтур хьинне ацIа ыхьа.
Хил’дже вахтний мигьманар сана-санкъукIле къидёоджен. КьоIдъэсди йигъыл’ никIыке сугъоцассе, симавар хъоохьарый. Балкан аттамишавъу дарвазайни уIмык автIулый. 

МичIедийн кар одхьун, мигьманыка саламатамишхьа дохтур КIуссурни бинабишилхъа айкIан. Даварар берайлхъа хъалессе дохтур гьирхьыл’на. Каран тIаъаIм одхьун, давараршис вейбара ыIхийхаI гибгъыл. Эхьалийс ши таамавуна. Хорагыс гёокIа кокна къарг, гьаъа пешекараршин хинкIалбы. ХаIйбише са гымыл’ деший. Вазын ишигъ сувабишилхъа ачухда гидхьуйий. Бинайни гьихъийалла копакарый къалядкIу. Бухарайл’ ооъаб къара чейданий хъоохьар. ХааIрни къоране дегени хурджуненче са литра чIечIейна хъигъооши. Манаб «гьыIгъакаравъу», пешекарар гьарна джуни сюрийни къирагъылхъа айкIан. Са вахтал’ са къоранайна вухьун вукIар гибгъыл. Дёзмишхьес даIха гиргъыл’. Мана хаIм са дагъамийвалика алгъавгьу, мичIедий ачмишехьи. Пешекарар боIликбишиква авайкIан. Бинайл’ са хааIрна къорана, ыкIарна пешекар, мал дохтур авху.

ЧIирынкъуна гьаIл гьалеб пис’ хъывхьа. Къыздырма къалхымишивхьа, гьаляъа гиргъыл. Вухьнен сагъын сура писда ыкIар гидгъыл. УIмар даийкIле чIирынкъуна тегьер къавдже ацIахьайн, гьиджойи эйхьи ыхьай. Ман вухьнен ыкIар (апендецид) ыхьа. Гедж гьауе, пешекар хъикIасда Вахт авху дешдий.  Манкъве джулхъа маIскуIл’ят (ответственность) алебтIу, мислягьаIтейхъа хъабыйнбы опирация гьаъас. Телесюгда джун дохтурын дезгагьбы алхъау, къайранни хьинейад гьодгъул, хылеббы спиртыка гьодгъул, хайир доъаI фыкыренче хъабхъыI, операция гьаъа гийгъал. Хьейибле саIъаIтна ман адкIын. Гыргына иш чини къайдал’ гьавъу, манчихъа гора чIирына «шени дюнейлхъа» ааIни джигенче сакIалау. Операциейле хъийгъа УIмар дохтуре са хааиш гьау:

– Быкырра хъуваркасмей хабар ненкъус джаб гьимааъа. Вал’ мугъает ыхье. Са уIл’джумыле гъу кIуну хьинне  хъихьесда.
КьоIдъэсди йигъыл’ джун инсафыкан бордж быкырау УIмар дохтур хивейхъа саркIыл хъарайли. ЧIирына хъуваркына. Ваз оIтмишивхьайле хъийгъа мана хабар инсанаршикIле ваацIавхьа. Мани йигъыле хъийгъа УIмар дайийкIле алибни дерайл’ни инсанарше йишда УIмар дохтурва эйгье гибгъыл.

 

Доктор Умар

 

Кто не жил в горах, вряд ли знает всю красоту окружающей нас природы. Красота гор — это аулы и люди, живущие в этих аулах. Табуны лошадей, стада коров, отары овец и коз, пасущиеся на склонах гор, на альпийских лугах. Человек пьет холодную родниковую воду, дышит чистым горным воздухом, и ему становится легче, у него как бы открывается второе дыхание, тело наполняется энергией, появляется интерес к жизни. В горах каждая возвышенность, низина, тропинка, поворот имеют свой особый запах и вкус. Аромат горных цветов в десятки раз приятнее запаха французских духов.

Шёл второй месяц, как с зимних пастбищ, что находятся в Калмыкии и Азербайджане, пригнали скот к нам в горы на летние пастбища. Куда ни кинешь взгляд, кругом отары овец, табуны лошадей. Блеяние овец, ягнят, козлят, ржание лошадей, жеребят, лай собак, доносящийся с кутан, придает горам особое звучание. И тебе кажется, что горы как будто живут, дышат и поют особую, присущую им песню, услышать которую высшее наслаждение.

Завернувшись в тёплое одеяло, я спал на веранде. Через открытое окно слышалось щебетание птиц, чирикание воробьев. Дуновение утреннего прохладного ветерка доносило до меня запахи соснового леса, раскинувшегося на склоне горы, напротив села. Было раннее утро. Я перевернул подушку на другую сторону, повернулся на другой бок, но уже не спалось. Были слышны голоса женщин, идущих за сеном. Кто-то точил серп, кто-то отбивал косу. Раздавались голоса мужчин, которые собрались в лес за дровами. В горах люди встают ранним утром, и начинается трудовой день.

Вдруг кто-то постучал в нашу дверь. Это был мой дядя Умар. Входя во двор, он обычно говорил: «Уже давно настало утро. У них нет, что ли, никакой работы-заботы? От сна бока болеть будут».

Я сразу догадался, что он к нам неспроста. Быстро оделся и вышел ему навстречу. В руках у дяди Умара была веревка, сплетенная из козьей шерсти. В правом кармане телогрейки — пачка соли. А из левого кармана торчала горбушка хлеба. Он всегда так убедительно мягко излагал свою просьбу, что ему никто не мог отказать. Выпив стакан крепкого чая, дядя сказал:

— Племянник, дорогой, в нашем дворе я не нашел человека, который смог бы пойти за лошадью, поэтому пришлось опять к тебе обратиться. Я хочу поехать в Куссур. Там надо провести вакцинацию овец от ящура. Без лошади туда добираться далеко, да и хурджины, полные лекарств, надо везти.

Я дяде никогда не отказывал. Тут он мне прочел целое наставление, как поймать лошадь. Действительно, пока я ее ловил, весь вспотел. Короче, к обеду я пригнал лошадь во двор дяди. Помог ему подковать и оседлать лошадь. Мы переки­нули через седло хурджины с лекарствами, привязали к седлу санитарную сумку. Дядя Умар вывел лошадь со двора, сел на неё и двинулся в путь. Когда он доехал до села Аттал, солнце уже садилось. Стада дойных коров возвращалось с пастбища домой.

Дядя Гасил узнал лошадь, как только она показалась из-за бугра. Он обрадовался: ночь будет весёлой, кунак принесет новые известия. Дядя Гасил сказал:

— Жена, к нам гость едет, поставь самовар, свари хинкал с мясом, не забудь испечь чуду с сыром. Сынок, а ты иди встречай кунака. Дядиного коня привяжи там, где побольше травы.

Вечером к дяде Гасилу пришли односельчане, чтобы поприветствовать гостя. В этом селении у дяди Умара был авторитет, его очень уважали. Здесь его знали как хорошего собеседника, ветврача. Он лечил не только скотину, но и людей. Никому в помощи не отказывал.

Кунаки давно не виделись друг с другом. Утром, когда дядя Умар еще не успел проснуться, от самовара, стоявшего на крыльце, уже подымались клубы пара и оседланная лошадь стояла во дворе.

Позавтракав, попрощавшись с кунаком, доктор поехал на Куссурские кутаны. К обеду он уже был на месте. Слегка перекусив, дядя Умар начал колоть овец от ящура. К вечеру он закончил свою работу. Еще в обед зарезали хорошего барана. На ужин сварили чабанский хинкал.

На небе не было ни одного облачка. Луна освещала все вокруг. Собаки лежали вокруг кутана, чутко реагируя на звуки и шорохи, доносящиеся издалека. Над горящим огнём висел большой чёрный чайник.

Вдруг у одного чабана заболел живот. Сильные боли не давали ему заснуть. Он с трудом дождался утра. Чабаны пошли пасти свои отары. На кутане остались старший чабан-бригадир, больной пастух и ветврач Умар.

Утром больному стало ещё хуже. У него поднялась температура, началась рвота и нестерпимые боли в правой стороне живота. Дядя Умар догадался, что это аппендицит. Довезти пастуха в больницу не успеют, больной может умереть. Поэтому дядя Умар решил оперировать. Он достал свои инструменты, помыл их горячей водой, открыл бутылку спирта, вымыл руки, обработал инструменты, помолился Всевышнему, чтобы помог ему, и приступил к операции. Дядя Умар провел операцию аккуратно и со знанием дела. Спас больного от неминуемой смерти.

После операции доктор Умар попросил больного: «До полного выздоровления никому не рассказывай. Береги себя. Через неделю ты будешь вполне здоров».

На следующий день, выполнив свой врачебный долг, дядя Умар вернулся в село. Больной поправился. Через неделю все узнали о случившемся на кутане. После этого все жители сёл, расположенных в верховьях Самура, стали назвать дядю Умара «наш доктор Умар».

Рейтинг@Mail.ru