Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

В одно дыхание...

Автор:
Магомет-Али Ханов
Перевод:
Айнара Нургишиева

Тыныклык пан косыларман…

 

Курткашыктай туьрли туьсли энъилде,
Юлдызлардай сувык шыклар янганда.
Мен келермен алыс яктан саьвледей,
Янъы ясыл танъ сес берип алганда

Тыныклык пан косыларман мен бирге —
Тынысы ман коьзел ногай яс кыздынъ.
Сонъ йогардан ушкын тоьгип коьк ерге
Мен туьсермен кесегиндей юлдыздынъ.

Шык оьленде мен оьнермен акырын,
Сак авага давыс болып етермен…
Сонъ айланып куьнъирт бувга ясыртын
Енъил йиптей эрек калкып кетермен.

Рейтинг@Mail.ru