Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Там за спиной...

Автор:
Магомет-Али Ханов
Перевод:
Айнара Нургишиева

Аталардан нарт аьдетлер…

 

Аталардан нарт аьдетлер коьп калган,
Кешир ерим, мен мутканман оларды…
Тек артымда Уллы шоьлим дувлаган,
Эске салып эрлик акта йырларды.

Арт ягымда Уллы шоьлим эткен той,
Оьзимди де той ишинде коьргендей.
Тек алдымда тар сокпаклар, терен ой.
Йылкы кимик йыллар кырда оьргендей.

Арт ягымда Уллы шоьлим занъырап,
Не бек эски энген суьлдер-суьврети!
Бурылдым ок, ол да соьнер яркырап,
Туьнги юлдыз танъга синъип тез кетти…

Элим бар деп топыракка энъкейип,
Мен алавын ата юрттынъ сезермен.
Шум ериннен шувылдаган Мананга
Ат уьстинде алты ай юрип етермен.

Биз кайда да ногай тувыл шоьлликсиз,
А тарихте Уллы шоьллик — оьлимсиз!

Рейтинг@Mail.ru