Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Художественное своеобразие произведений Юрия Кази-Бека Ахметукова

Автор:
Мира Шакова
Перевод:
Мира Шакова

Ахъмэтыкъо Юрэ итхыгъэхэм афэгъэхьыгъэ гупшысэ заул

 

Я XIX-рэ лIэшIэгъум икIэух – я XX-рэ лIэшIэгъум ипэублэ произведение хьалэмэтхэр зытхыгъэ Ахъмэтыкъо Юрэ адыгэ шIэныгъэзехьэхэм азыфагу чIыпIэшхо щеубыты. 1890-рэ илъэсхэм агузэгу къыщегъэжьагъэу ащ ирассказхэр журналхэу «Живописное обозрение», «Звезда», «Природа и люди», «Вокруг света», «Домашняя библиотека», «Семья» зыфиIохэрэм, гъэзетхэу «Сын отечества», «Новости дня», «Русский листок», «Одесский листок», «Казбек» зыфиIохэрэм къащыхаутыгъэх. Политическэ, литературнэ гъэзетхэу «Московские ведомости», «Мировые отголоски» зыфиIохэрэм яспециальнэ корреспондентэу щытыгъ, Тыркуеми Мысырми кIощтыгъ.

Ахъмэтыкъо Юрэ нахьыбэу зитхыгъэр 1897-рэ илъэсыр ары. Москварэ Санкт-Петербургрэ ащ тхылъищ къащыдигъэкIыгъ: очеркхэмрэ рассказхэмрэ зыдэт сборникэу «ЗэкIэм щыщи тIэкIу-тIэкIу», очеркэу «Черты из жизни его величества султана Хамида II», тыркухэм афэгъэхьыгъэ очеркхэмрэ рассказхэмрэ зыдэт тхылъэу «Джырэ Тыркуер» зыфиIохэрэр.

1901-рэ илъэсым Ахъмэтыкъо Юрэ очеркхэмрэ рассказхэмрэ зыдэт сборникэу «Гум къикIырэ тхыдэхэр» зыфиIорэр Одессэ къыщыдигъэкIыгъ. «Чабэм екIурэ гъогур», «Зыгъэпсэфыгъу», «Гъогу зэхэкIыпIэм дэжь», «Шъыпкъагъэм лъыхъугъэр» зыфиIохэрэр ащ къыдэхьагъэх. Ащ нэмыкIэу Ахъмэтыкъо Юрэ драматургиеми иIахь хишIыхьагъ.

Ащ тхылъ шъхьафэу 8 къыдигъэкIыгъ. Ахэм ащыщэу нахь зэлъашIэхэрэр «Адыгэ къэбархэр» (1896), «ЗэкIэм щыщи тIэкIу-тIэкIу» (1897), «Джырэ Тыркуер» (1897), «Гум къикIырэ тхыдэхэр» (1901), «Зыгъэпсэфыгъо сыхьатхэр» (1902), «ЧIыфэ хьылъ» (1902), къэшIыгъуитф хъурэ драмэу адыгэ щыIэкIэ-псэукIэм къыхэхыгъэр ары. Ахэм анэмыкIэу а илъэс дэдэхэм тедзэгъу зэфэшъхьафхэу пчъэгъабэ хъухэу авторым ирассказхэмрэ иочеркхэмрэ къыхаутыгъэх. Ахъмэтыкъо Юрэ итхыгъэхэм Iофыгъоу бэ къызэлъаубытырэр. Урысыемрэ Кавказымрэ ямызакъоу, Тыркуеми, Балканхэми ащыпсэурэ цIыф лъэпкъыбэмэ ахэр къатегущыIэх.

Я XIX-рэ лIэшIэгъум иапэрэ кIэлъэныкъо зипроизведениехэр зытхыщтыгъэ Хъанджэрые елъытыгъэмэ, а лIэшIэгъум икIэух литературнэ творчествэм пылъыгъэ Ахъмэтыкъом ыпашъхьэ нэмыкI пшъэрылъ итыгъэхэр. Хъанджэрые ипроизведениехэр зыкIитхыщтыгъэр урыс тхылъеджэхэр адыгэхэм ятарихъ нэIуасэ фишIынхэм пай. А лъэхъаным ащ мэхьанэшхо иIагъ ыкIи ищыкIэгъэ шъыпкъэу щытыгъ – нэбгырэ мин пчъагъэ зыхэкIуадэщтыгъэ Урыс-Кавказ заор къызэкIанэу ригъэжьэгъагъ. Урыс пачъыхьагъумрэ ащ игенералхэмрэ цIыф IэлкIэ ыкIи зэонфэшIухэкIэ къяджэхэзэ, кавказ цIыф лъэпкъхэр, анахьэу адыгэхэр, лъэпсэкIодэу зэрагъэкIодыхэрэр къызэрагъэшъыпкъэжьыным пылъыгъэх. Хъанджэрые итхыгъэхэу ежь илъэпкъ зыфэдэ шъыпкъэр къизыIотыкIыхэрэр ащ фэдэ къэугупшысыгъэ къэбар гомыхьхэм апигъэуцущтыгъэх.

КъэIогъэн фае Ахъмэтыкъо Юрэ зытхэщтыгъэ лъэхъаным зэо жъалымыр Кавказым зэрэщаухыгъагъэр, нэмыкI лъэпкъхэм адыгэхэм ятарихърэ яэтнографиерэ нэIуасэ зафашIын зэралъэкIыщт тхыгъабэ джащыгъум зэрэщыIагъэр. Литературэм ыпашъхьэ пшъэрылъэу итыгъэр шъыпкъэныгъэр ылъапсэу лъэхъаным изытетрэ адыгэхэм яшэн-гъэпсыкIэхэмрэ икъоу къэгъэлъэгъогъэнхэр ары. ШIэныгъэзехьэ цIэрыIом итхыгъэхэм азыныкъо нахьыбэмэ а пшъэрылъыр дэгъоу ащызэшIуихыгъ. Лъэхъанэу зыщыпсэугъэхэм къапкъырыкIызэ, адыгэхэм ящыIакIэ зыфэдагъэмрэ яшэн-хабзэхэмрэ къигъэлъэгъукIыгъэнхэм фэшI Ахъмэтыкъо Юрэ IэпэIэсэныгъэшхо хэлъэу лъэпкъ къэбархэр, тхыдэхэр къызфигъэфедэщтыгъэх. Зэчыишхо зыхэлъыгъэ тхакIом IорIотэ шапхъэхэр иIэубытыпIэу литературнэ произведение хьалэмэтхэр ытхыгъэх.

Тэтар-монгол техакIохэр адыгэхэм къызатебанэхэм тхыдэу зэхалъхьэгъагъэхэм атехыгъэ рассказыбэ Ахъмэтыкъо Юрэ итворчествэ къыхэфэ. Адыгэхэр яшъхьафитныгъэ зыщыфэбанэщтыгъэ лъэхъаным хъугъэ-шIагъэу къэхъугъэхэм, адыгэхэм ябэнэныгъэ ахэр афэгъэхьыгъэх. Джахэм афэдэх, гущыIэм пае, рассказхэу «Пщым ыпхъу Зар», «Намысым пай» зыфиIохэрэр.

ТхакIом апэрэм къыщиIуатэрэр адыгэпщым ыпхъу пшъэшъэ ныбжьыкIэр адыгэхэр зыштэнхэ зыгу хэлъыгъэ нэгъой хъаным зэретхьагъэпцIэкIыгъэр ары. Нэгъой дзэшхор адыгэ чIыгум заокIэ къекIоу зызэхехым, пщым ыпхъу Зарэ ихэгъэгу пыим щиухъумэнэу рихъухьагъ. Хъаным идзэ адыгадзэм нахьи фэдэ пчъагъэкIэ зэрэнахьыбэр къыдилъыти, пщым ыпхъу тхьагъэпцIыгъэрэ Iушыгъэ зекIуакIэрэ къызыхигъэфэнэу рихъухьагъ. ДзэкIолI щыгъынкIэ зифапи ар хъаным дэжь кIуагъэ, ятэ пшъэрылъ гъэнэфагъэ къыфишIи ыдэжь къыгъэкIуагъэу риIуагъ.

Пшъашъэм къыфиIотагъэр хъаным ышIошъ хъугъэ ыкIи дзэкIо куп мыин игъусэу къыкIэлъыкIогъэ чэщым пшъашъэм ятэ икъуаджэ къэкIуагъ. Ащ лъыпытэу хъаным игъусагъэхэр адыгэхэм гъэрэу аубытыгъэх, идзэшхоу пащэ зимыIэжьэу къэнагъэр зэхакъутагъ.

ЯтIонэрэ произведениер къызытегущыIэрэр адыгэ бзылъфыгъэ ныбжьыкIэр, пщым ыпхъоу Хъусныер, нэгъой дзэ пащэм дэкIонэу зэримыдагъэр, ащ ычIыпIэ аджалыр къызэрэхихыгъэр ары. Ащ икIодыкIэ дзэпащэм лъэшэу къыфыригъэшIагъ ыкIи ежьми зиукIыжьыгъ. Джаущтэу адыгэ бзылъфыгъэм техакIохэм аукIыгъэ илIрэ ыкъорэ алъ ышIэжьыгъ. Ынапэ ымыушIоеу, дин тхьэрыIоу ышIыгъэр ымыукъоу пщым ыпхъу идунай ыхъожьыгъ.

Адыгэ тхыдэхэр Ахъмэтыкъо Юрэ ирассказыбэмэ лъапсэ афэхъугъэх. Ахэм афэдэх рассказхэу «Мэхъаджэ», «Псыхъогуащ», «Зэбгыгъэхэ чIыпIэр» зыфиIохэрэр. Диным епхыгъэ Iофыгъохэм къахэкIэу тхьамыкIэгъо, драматическэ хъугъэ-шIагъэхэу щыIэныгъэм къыхэхъухьэхэрэр авторым ахэм къащегъэлъагъо.

ХэгъэунэфыкIыгъэн фае кIэлэ ныбжьыкIэхэу а рассказхэм къахафэхэрэм мыхъунэу къяхъулIэрэр пшъэшъэ дэхэ ябгэхэм апкъ къызэрикIырэр. «Мэхъаджэ» зыфиIорэ рассказым ащ фэдэу хэтыр пщым ыпхъоу Гъулэ ары. ШIу зылъэгъущтыгъэ кIалэхэм ащ пшъэрылъэу афишIыщтыгъэр ежь ышъхьэ телъыгъэ шъхьэтехъомкIэ джаурхэм ятопыпэ алъэкIынэу ары. «Псыхъогуащ» зыфиIорэ рассказым хэт зыфэдэ къэмыхъугъэ пшъэшъэ дахэм, пщым ыпхъу, Шырыхъукъобый пщы кIалэр илъэсищым къыкIоцI зи ымыIоу башнэм зэрэдигъэсыгъэр, «Зэбгыгъэхэ чIыпIэр» зыфиIорэ рассказым пщым ыпхъоу Кулизар къэрэгъул купым ипащэу Бимбулат зэрэхигъэукъуагъэр ыкIи пытапIэм дэсыгъэ дзэкIолIхэр зэкIэ пыим зэрэригъэкIодылIагъэр.

Зигугъу къэтшIыгъэ рассказхэм тхьамыкIэгъо хъугъэ-шIагъэу къахэхъухьэхэрэр зыщыкIохэрэр ижъырэ башнэхэу адыгэхэр чыристанэу зыщэтхэм агъэпсыгъагъэхэр ары. А башнэхэм дзэкIолI лIыбланэхэри ащэщтэх. «Мэхъаджэ» зыфиIорэ рассказым джыгытхэм язекIокIэ-шIыкIэ мары къызэрэщиIуатэрэр: «Башнэм идэпкъ къытещыщтыгъэ бзылъфыгъэм итеплъэу жьыбгъэм ыгъэхъыещтыгъэр. А теплъэ нэпIэхъым ылъэныкъокIи мыплъэхэу, пчыкIэм фэдэу гузэжъогъукIэ джыгытхэр яшхэм якIэсыжьхи, лъэкъо мин пчъагъэхэм ятепкIэ макъэ къушъхьэ тIокIэ куум къызэлъигъэджагъ, ахэм ыуж кIэлъыкIоу зыгорэ зимышIэжьэу къыщиути лъэшэу къэщхыгъ ыкIи бэрэ кIый макъэкIэ купым кIэлъыджагъ. Щэбзащэу атIупщыгъэхэм афэдэу джыгытхэу щтэм рифыжьагъэхэр чъэщтыгъэх ыкIи а чIыпIэу ауджэгъужьыгъэм верстэ заулэкIэ зыIокIхэр ары ныIэп рэхьатэу жьы къызащэжьыгъэр!»

Ахъмэтыкъо Юрэ итхыгъэхэм ахэтых тэрэзэу мызекIорэ цIыфхэр. АщкIэ щысэу къэпхьын плъэкIыщт, гущыIэм пае, «АзэнэджапIэм дэжь» зыфиIорэр. Ащ къыщеIуатэ лIы хъоршэрэу Джэхьфар лажьэ зимыIэ цIыфхэр зэрекIодылIагъэхэр. Ащ шIу ылъэгъущтыгъэ Ритэхъэнэ дахэр Илдыкъобый зыдэкIом, ышнахьыкIэ ыгъэIушэу ригъэжьагъ ышнахьыжъ ишъхьэгъусэ бэшIагъэу ар шIу къылъэгъоу ыкIи ышнахьыжъ ыукIынэу игъо фелъэгъу. Илъэс 18 зыныбжь кIалэм лIы хъоршэр жъалымым къыриIохэрэр ышIошъ мэхъу ыкIи Iэрыфэгъу зыщыхъурэм ышнахьыжъ еукIы. IэкIэшIагъэр зэрэнэпэнчъагъэр ыкIи зэрэемыкIушхор къызыгурэIом, кIэлакIэм ышнахьыжъ зыгъэтIылъынэу къэзэрэугъоигъэхэм Осмэн къариIуагъ ышнахьыжъ ежь зэрэIэкIэкIодагъэр ыкIи ащ лъыпытэу ежьми зиукIыжьыгъ. Аущтэу зэрэхъугъэм ыгъэгушIогъэ Джэхьфарэ Ритэхъан дэжь къэкIуагъ, ау адрэм къыщигъэзыягъ ыкIи къыжэхидзагъ: «СанэIу зырегъэх, укIэкIожъ! ЗыIуегъэх, сыптеплъэн слъэкIыщтэп сэ! Лъыр къыочъэхы о!» Зиакъыл зимыежь хъугъэ Джэхьфарэ бзылъфыгъэ ныбжьыкIэр ытхьэлагъ.

«Ащ ыуж илъэсыбэ тешIэжьыгъ, – къыщеIуатэ рассказым, – ау гъогурыкIо пшъыгъэр чэщ кIахэм ехъулIэу а чIыпIэм ебгъукIон фаеу зыхъукIэ, амал зэриIэкIэ нахь чыжьэу азэнэджапIэм псынкIэу зэрэкIэрыкIыжьыным кIэгуIы. Ар къызыдэмыхъугъэр азэнэджапIэм чIафэщтыгъ, ау ащ къычIэкIыжьыгъэу хэти ылъэгъущтыгъэп. Джащ фэшI адыгэхэр чIыпIэ мыгъокIэ ащ еджэщтыгъэх.

Ащи къыщымыуцоу азэнэджапIэм дэжь цIыфхэр щыкIодхэу ригъэжьэгъагъ. Псаоу къэнэгъэ заулэмэ къызэраIотэжьыщтыгъэмкIэ, пцIэнабзэ пIоми хъунэу цIыф нэджэ-Iуджэ горэ, ышъхьац кIыхьэхэр жьым зэрихьэхэу ащ къыщылъагъоти, гъогурыкIор зыIэкIиубытэти, тIокIэ зэжъу куу горэм дилъашъощтыгъ, ащ шIурышIукIэ укъыдэкIыжьын плъэкIынэу щытыгъэп. Къоджэдэсхэм яшIошIкIэ, цIыф плъышъо зиIэгъэ а джынэпцIэ мэхъаджэр ары цIыфлъэпкъыр зылъэгъу мыхъущтыгъэр, джары Къурбанджэрые иунагъуи зэкIодылIагъэр. Ахэм яшIошIкIэ, егъашIэми хьазаб ыщэчынэу ащ пщыныжь телъ, джащ пае псэ пытэу IэкIафэрэр къыIэкIэкIыжьрэп».

Мыщ дэжьым къыхэгъэщыгъэн фай жэрыIо творчествэм фыщытыкIэу фыриIэр Ахъмэтыкъом шъхьэихыгъэу къызэриIорэр. ГущыIэм пае, жэрыIо тхыдэхэм осэшхо афешIы ыкIи лъэшэу ыгу хэкIэу ахэр зэрэкIодыжьхэрэр хегъэунэфыкIы. «АзэнэджапIэм дэжь» зыфиIорэ рассказым икIэух авторым мары щитхырэр: «Ащ ыуж илъэс пчъэгъабэ тешIэжьыгъ, Къощэжь чылагъори зыщымыIэжьыр бэшIагъэ, ау унэгъо насыпышIо зэдэIужьыр Джэхьфарэ игухьэ-гужъ зэрекIодылIэгъэ тхыдэр джы къызнэсыгъэми къызэфаIотэжьэу цIыфхэм ахэлъ. Илъэсхэр зэкIэлъэкIох, тхыдэжъхэри ащэгъупшэжьых, ау гухэкI хъурэр блэкIыгъэ лъэхъаным щыIэгъэ щыIэкIэ-псэукIэу дэхагъэр бэу къызыхафэщтыгъэм илъэужхэр къыткIэлъыкIощт лIэужхэм зэралъымыIэсыжьыщтыр ары».

Ахъмэтыкъо Юрэ ирассказыбэмэ сюжет лъапсэ афэхъугъэхэр унэгъо псэукIэм фэгъэхьыгъэ лъэпкъ тхыдэхэр ары. Апэрэ рассказхэм афэмыдэу, ахэр дин шIошъхъуныгъэхэм япхыгъэхэп. Ахэр шIулъэгъуныгъэм, хъоршэрыгъэм, зэшъхьэгъусэхэр зэрэзэфэшъыпкъэхэм е зэрэзэрэгъэпцIэжьхэрэм, къумалыгъэм, нэхъоинчъагъэкIэ цIыфыр зэраукIыщтыгъэм къатегущыIэх, шъыпкъагъэр нахь къябэкIэу, драматическэ хъугъэ-шIагъэхэр къыраIотыкIэу гъэпсыгъэх. Ахэм афэдэх «ШIулъэгъуныгъэм ибжалэхэр», «Джэнэт бзыу», «ЛъапIэу къыфыдэкIыгъ» зыфиIорэ рассказхэр.

«ШIулъэгъуныгъэм ибжалэхэр» зыфиIорэр «АзэнэджапIэм дэжь» зыфиIорэ рассказым имэхьанэкIэ ехьыщырэу гъэпсыгъэ. Ащ исюжет лъапсэ фэхъугъэр ныбжьыкIэ нэбгырищмэ тхьамыкIагъо къафэзыхьыгъэ шIулъэгъуныгъэм фэгъэхьыгъэ тхыдэр ары. Зы ны зиIэ зэшхэу Къэрсэкърэ Шыхьамыррэ кистиныпщ шъхьаIэм (чэчэн лъэпкъ) ыпхъу дахэу Кузнэдар шIу алъэгъугъ. Ежь фэдэу а пшъашъэр шIу елъэгъуми ымышIэу Къэрсэкъ пшъашъэр шIу зэрилъэгъурэмрэ зэIукIэхэмэ зытегущыIэхэрэмрэ ыш риIуагъ. Адрэм сыдым пайи къымыгъанэу ыш щигъэзыенышъ, ежь пшъэшъэ дахэр къыщэнэу тыриубытагъ. БэтемышIэу адрэ джыгытхэр ягъусэхэу зэшитIур мэзитIурэ къэтынэу зекIо ежьэ. ЗыгъэпсэфыпIэ горэм нэсыгъэхэу Шыхьамыр ыш икъамэ къышIуитыгъуи, ар зыдиIыгъэу къуаджэм къыгъэзэжьыгъ. ЯтIонэрэ мафэм а къамэр ыIыгъэу ар Кузнэдар ятэ дэжь къакIо ыкIи Къэрсэкъ зэуапIэм щыфэхыгъэу реIо. Пшъашъэм ыдэжь зехьэм, тхьамыкIэгъо къэбарыр фэмыщэчэу ащ зиукIыжьыгъэу къычIэкIыгъ. КъехъулIэгъэ тхьамыкIагъом Шыхьамыр ышъхьэ зэрегъэкIокIы ыкIи зыдэкIуагъэри амышIэу къуаджэм дэкIодыкIы. Къэрсэкъ ядэжь къызегъэзэжьым зэкIэ хъугъэр зэригъэшIагъ ыкIи пшъашъэм икъэ кIуи, ащ зыщилIыжьыгъ. ШIу ылъэгъущтыгъэ пшъашъэм ыбгъукIэ Къэрсэкъ ихьади щагъэтIылъыжьыгъ. КъэшъхьитIуми къыкIэлъыкIогъэ илъэсым игъэмафэ сэнэшъхьэ бжалэхэр къатекIэхи, закъудыйзэ зэхэкIхи, ахэм жьаупIэ пшъхьапэ къатыгъ. Джащ къыщегъэжьагъэу шIу зэрэлъэгъухэрэм язэIукIэпIэ чIыпIэу ар зэлъашIэ хъугъэ.

Ахъмэтыкъом ирассказхэу тхыдэжъхэмрэ къэбархэмрэ лъапсэ зыфэхъугъэхэм къахэфэх тхакIом идемократическэ еплъыкIэхэр къызыхэщыхэрэр. Ахэм афэдэх «Ышыпхъу къыгъэнэжьи ежь хэкIодагъ», «Шъыпкъагъэм лъыхъугъэр», «Пстэури зыфэлъэкIырэ дэхагъэр», «ШIу зэрэплъэгъун фаер» зыфиIохэрэр. Ахэм ахэолъагъо Пушкиным и «Кавказский пленник» шъхьафитыныгъэм фэблэрэ нэшанэу хэлъым фэдэр.

«Ышыпхъу къыгъэнэжьи ежь хэкIодагъ» зыфиIорэ рассказым тыщыIокIэ Пщыкъупсэ Еубыкъопщэу жъалымыгъэшхо зыхэлъыгъэм. Изэщ тыригъэуным пае пщым чэу лъагэкIэ къэшIыхьэгъэ пчэгум шы Iэлымрэ гъэрэу къаубытыгъэ пшъашъэмрэ раригъэтIупщыхьэщтыгъэх. Зэгорэм а пчэгу тхьамыкIагъом ихьан фаеу щытыгъ къуаджэу Супсэ щыщ пшъашъэу илъэс пшIыкIубл зыныбжь Хъымызэ. Ау ащ ычIыпIэ ышыпхъу иджанэ зыщилъи, ышэу илъэс пшIыкIух зыныбжь Ибрахьимэ пщым икъуаджэ кIуагъэ.

Бжъэм хэшIыкIыгъэ сырынэм къепщагъэх ыкIи шы шъэджашъэу зышъэ икIыгъэм фэдэр пчэгум къилъэдагъ. Ау кIалэр зэбгыритхъынэу шым зызыщигъэпсыгъэ дэдэм адрэм фэкъулаеу зызыдедзыем шытхыцIэм ифагъ. КъехъулIагъэр ымышIэу шыр къызэтеуцуагъ, нэгъэупIэпIэгъу горэм къэтIыгурыгуи пчыкIэм фэдэу чэу шIыхьэгъэ лъагэм къышъхьапырыпкIыгъ. Ар зелъэгъум пщыр ащ ыуж ихьагъ. Ибрахьимэ шым зэрэтесэу къушъхьэ тIокIэ куум дэпкIагъ ыкIи хэкIодагъ. Ащ лъычъэщтыгъэ пщы жъалымыми ар дэдэр къехъулIагъ. Джарэущтэу пщыр ашъхьащымытыжьэу цIыфхэм гуфит-шъхьафитэу жьы къащэжьыгъ.

Ахъмэтыкъо Юрэ ирассказэу «Шъыпкъагъэм лъыхъугъэр» зыфиIорэр фольклорым ихабзэхэм атегъэпсыкIыгъэу тхыгъэ. Ащ игероеу Хьаджэмыкъом пшъэрылъ къин зэшIуихырэр. «КъэкIухь зэрэдунаеу, – риIуагъ ащ (Гощэфыжь – М.Ш.) псэлъыхъом, – ыкIи къызэгъашI ащ шъыпкъагъэ телъмэ. О зэлъашIэрэ джыгытэу ущыт, уигъэхъагъэхэм яхьылIагъэу орэдхэр аусыгъэх, о тыпщэгушхо, арышъ, сицыхьэ птелъ. Къэбгъэзэжьэу дунаим шъыпкъагъэ телъэу къызысапIокIэ, Тхьэм ыцIэкIэ гущыIэ къыосэты уишъхьэгъусэ сыхъунэу сыкъезэгъынкIэ».

Пшъэрылъ къинэу къыфашIыгъэр ыгъэцэкIэным пае героим зэрифэшъуашэу зигъэхьазырын ыкIи гъогу техьан фэягъэ. Ащ «шыушыр зэтыригъэпсыхьи, исэшхорэ икъамэрэ кIилъыкIыхи, нахьыбэу гынрэ пцашIорэ ыгъэхьазырхи, пчыхьэ фабэ горэм тыригъафи икъуаджэ дэкIыгъ».

Джащ къыщегъэжьагъэу къэхъущт-къэшIэщтыр егъэжьагъэ мэхъу. Илъэсрэ къыкIухьагъ ар шъыпкъагъэм лъыхъоу, чIыпIабэмэ ащыIагъ ыкIи цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм ахэхьагъ. Гомыхьэу, зэфэнчъагъэу ыкIи гукIодыгъоу бэ ащ ылъэгъун фаеу хъугъэр. «СащыIагъ сэ, – еIо ащ, – Къэбэртайи, Чэчэнми, Осетиеми, Дигориеми, ары пакIопышъ, болгархэми сахэхьэгъагъ, ау тыдэ сыкIуагъэми шъыпкъагъэ къэзгъотын слъэкIыгъэп».

Пшысэхэм зэращыхъурэм фэдэу, рассказым икульминацие героим пшъэрылъ къиныр щэгъогогъо щегъэцакIэ. ШъыпкъэмкIэ, ар чIыпIищым къехъу ащыIагъ, ау зэхэугуфыкIыгъэу къыIуатэрэр лъэпкъищмэ – къэрэщаехэм, къэбэртаехэм ыкIи нэгъойхэм захэтхэм къылъэгъугъэхэмрэ зэхихыгъэхэмрэ ары. НэмыкIэу къэпIон хъумэ, дунаим тыдэкIи шъыпкъагъэ зэрэтемылъым изэфэхьысыжь къызыщыфэкIуагъэр хъурэ-шIэхэрэр зыщиухырэр ары. Мыщ дэжьым авторым щэгъогогъо егъэфедэ фольклор нэшанэхэр: Хьаджэмыкъом изекIо фэхъугъэ кIэухым итегущыIэн лIыжъищ хэлажьэ. Хьаджэмыкъом Гощэфыжь иунэ щызэхэс лIыжъхэм къафеIуатэ ылъэгъугъэхэмрэ зэхихыгъэхэмрэ. ХьакIэщым исхэм щыIэныгъэм, кIэу ащ къыхахьэхэрэм, къэкIощт уахътэм яхьылIэгъэ къэбархэр къызэфаIуатэх. Якъэбар къэIотакIэкIэ, къараIуалIэрэмкIэ ахэм зэхашIэ зэхъокIыныгъэ горэхэр ящыIэныгъэ къызэрэхэхъухьэхэрэр, «нэмыкI уахътэхэр къызэрихьагъэхэр», ау ахэм ямэхьанэ икъукIэ къагурыIорэп, зэхафын алъэкIырэп. Илъэс зекIом къикIыжьыгъэ Хьаджэмыкъо пшъэрылъэу къыфашIыгъэр ымыгъэцэкIагъэу елъытэ. Ау шIу ылъэгъурэ Гощэфыжь нэмыкI еплъыкI а Iофым фыриIэр. Шъыпкъагъэр къымыгъотыгъэу къызэрэриIуагъэм ипэгъокIэу ащ реIо:

– Сыдэу пIуагъа?! – къыхэкуукIыгъ пшъашъэр, – зэрэхъурэмкIэ, о джырэ нэс пцIы уусыщтыгъэба ащыгъум? ЗэкIэ о къэпIотагъэр сэ зэхэсхыгъэ.

– Хьау, пцIы сыусыгъэп, – чэфынчъэу джыгытым джэуап къытыжьыгъ, – къыпфэсIотагъэр зэкIэ шъыпкъэ закI.

– Олъэгъуа ащыгъум зэрэхъурэр! ЕтIани шъыпкъагъэ щымыIэу о оIо!

– Къадыим фэдэу уIуш о! – гу къызыIэпишIыхьажьыгъэу къыIуагъ кIалэм. – Зытет шъыпкъэмкIэ, шъыпкъагъэ зэрэщымыIэр къэзыушыхьатырэ шъыпкъагъэр сэ къыздэсхьыгъ.

А мэфэ шъыпкъэм Хьаджэмыкъор пшъашъэм илI насыпышIо хъугъэ».

ХэгъэунэфыкIыгъэн фае рассказым иперсонаж шъхьаIэхэм яобразхэр адыгэ пшысэхэм яположительнэ геройхэм зэряхьыщырхэр. Хьаджэмыкъор зекIо шыу чан, ныбжьыкIэ лIыхъужъ, шъыпкъагъэ хэлъ, зэфагъэр инэшан, хьалэл, ищыкIагъэ хъумэ ыпсэ еблэжьыщтэп. Пшысэхэм къахэфэрэ бзылъфыгъэхэм афэдэу Гощэфыжьи Iуш, дахэ, хьалэл, зэфагъэ хэлъ. Ипсэлъыхъо цIэрыIо ар епэсыгъэ шъыпкъ, сыд илIэужыгъокIи къыщигъакIэрэ щыIэп, ары пакIопышъ, зыгорэхэмкIи ыпшъэ макIо. ЗыщищыкIэгъэ чIыпIэм, уахътэм Хьаджэмыкъомрэ лIыжъхэмрэ анахьи нахь акъылыгъэ къыхэфэ, ахэм афэмыдэу ышIэщтыр тэрэзэу рехъухьэ ыкIи къыдэхъу. КIалэм къызэрикIухьагъэм кIэухэу фэхъугъэр къэщэн пшъашъэм уасэ зэрэфишIырэр ары.

«Псыемыблэжь» зыфиIорэ рассказым абдзэхэ лIакъом къыщытегущыIэ зыхъукIэ Ахъмэтыкъо Юрэ адыгэ тхыдэр егъэфедэ. «Абдзэхэ лIакъор, – къыщеIуатэ рассказым, – лъэхъанэ горэм Кавказым щылъэшэу ыкIи щыкIочIэшхоу щытыгъ. ЯлIыблэнагъэкIэ, ягушхуагъэкIэ, зыгорэм фэIорышIэнхэу зэрамыдэщтыгъэмкIэ ыкIи ягустырыгъэкIэ абдзахэхэр… къахэщыщтыгъэх». Авторым къызэритхырэмкIэ, абдзахэхэр нахьыбэрэ зыщэчын фаеу хъущтыгъэр къырым хъаныр ары. Зихэгъэгу шIу зылъэгъоу, ащ пае зыпсэ емыблэжьыщтыгъэхэр хъулъфыгъэхэм язакъоп, бзылъфыгъэхэри ары.

Ащ фэдэ нэшанэ абдзахэхэм зэрахэлъыгъэр къыригъэгъэшъыпкъэжьэу адыгэхэр къырым-тэтархэм запэуцужьыщтыгъэ лъэхъаным зэхалъхьэгъэгъэ тхыдэр адыгэ тхакIом къеIуатэ. Абдзахэхэм языкIыныгъэ зэщигъэкъоным ыкIи ащкIэ ахэр нахь хъыбэй ышIынхэм пае къырым хъаным абдзэхэ зэшитIур зэджэгъогъу ышIынхэу тыриубытагъ. Ащ пае абдзэхэ пэщитIумэ адэжь молэу Сэлымэ ыгъэкIуагъ. Хъаным илIыкIо ишъыпкъэу зэшитIур бзэгу зэфихьыхэу ригъэжьагъ. Зыгорэ ащ къызэрэдэхъурэр къэзыушыхьатыщтыгъэр зэщыхьэгъу хъугъэ зэшитIумэ шхончкIэ зэпеонхэу зэрэрахъухьагъэр ары. Ахэр зыщызэпеонхэу къыхахыгъэ чIыпIэм мышIэ IофкIэ пшъашъэр къырихьылIагъ. Лъыр аримыгъэгъэчъэным пае зэшитIумэ азыфагу ащ зыдидзагъ ыкIи хэкIодагъ. «Зэшыхэм джащ дэжьым къагурыIуагъ къяхъулIагъэр афэзыгъэхьазырыгъэр. Лъэшэу фэсакъхэзэ, пшъашъэм ихьадэ ахэм аIэти, къуаджэм ахьыжьыгъ. Зазыу ыцIэ цIыфхэм ажэ дэмыкIэу рыгущыIэщтыгъэх. Зы абдзэхэ цIыф гори къэнагъэп ащ ихьадэ ыпашъхьэ лъэгонджэмышъхьэкIэ щымытIысыгъэу. Пшъэшъэ лIыбланэр цIыфхэм агу къэкIыжьынэу чIыопсри къыфэгумэкIыгъ. Зазыу ылъ хые зыщигъэчъэгъэ чIыпIэм псы Iэзэгъу къыщыкIэчъ хъугъэ, чъыгыбэ ащ шъхьащытэу къыщыкIыгъ. А чIыпIэм джы къызнэсыгъэми Зазыу ыцIэкIэ еджэх».

Ахъмэтыкъо Юрэ итхыгъэхэм лъэпкъ нэшанэр къахэщы, бзэр адыгэбзэ гъэпсыкIэм тегъэпсыкIыгъ, къэгъэлъэгъокIэ амалхэр фэкъулаеу ыгъэфедагъэх. ШIэныгъэзехьэр IорIуатэм ишапхъэ къащыуцугъэп, ахэм хэхъоныгъэ аригъэшIыгъ, ыгъэбаигъэх. Итхыгъэхэр лъэпкъ IорIуатэм тегъэпсыкIыгъэу ыкIи епхыгъэу щытхэми, зытет шъыпкъэмкIэ, литературнэ поэтикэм ишапхъэхэм адиштэу ахэр гъэпсыгъэх. ГущыIэм пае, ахэм уащыIокIэ жэрыIо творчествэм имынэшэнэ шIыкIэу чIыопсыр къызэритхыхьэрэм, персонажхэм япортретхэм, геройхэм ясоциальнэ ыкIи япсихологическэ характеристикэ. Ахъмэтыкъо Юрэ итхыгъэхэм адыгабзэкIэ къэIогъэ гущыIэхэмрэ гущыIэухыгъэхэмрэ ащегъэфедэх. Ирассказэу «Намысым пай» зыфиIорэм къэнзалыбзэм къыхэхыгъэ гущыIэхэу «туман» (ахъщэ), «мутаки» (шъхьантэ) зыфэпIощтхэр къекIоу щегъэфедэх. «ШIу зэрэплъэгъун фаер» зыфиIорэ рассказым «пшъэшъэ шIу дэд» зыфиIорэ гущыIэхэу къэбэртэябзэкIэ къэIуагъэхэм тыщарехьылIэ.

Ахъмэтыкъо Юрэ ирассказэу «Аужырэ пщыр» зыфиIорэр джы зэхэтфын. Итхыгъабэмэ афэдэу, рассказым ышъхьэ пэпчъ чIыопсым игъэкIотыгъэу къызэритхыхьэрэмкIэ къырегъажьэ. ГущыIэм пае, апэрэ шъхьэр мары къызэриублэрэр: «Тыгъэр къохьажьыгъ. Ащ иаужырэ нэбзыйхэу ошъогум щыхьэкIо-бгъуакIощтыгъэ ошъуапщэхэм шэплъышъоу къахэлыдыкIыщтыгъэхэр кIосэжьыгъэх. Чэщ къэхъугъ. ЧIыгур мэзахэм хэкIодагъ, ошъогум ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм мэшIонэф шъэфхэр къащызэкIэнагъэх. Ошъопщэ къогъухэм къакъоплъызэ, мазэм инэбзый нэгъыфхэр къушъхьэцэкIэ сыджхэм къатыридзэщтыгъэх, етIани закъуагъэбылъыхьажьти, къоджэ инышхом дэсхэм ащыщэу пщым ыпхъоу мычъыещтыгъэ нэбгырэ закъоу зыгу мышIугъэм гу къылъитэным тещэныхьэрэм фэдэу зигъэбылъыжьыщтыгъ».

ЩысэкIэ къэдгъэлъэгъуагъэм къызэриушыхьатырэмкIэ, чIыопсыр къэтхыхьэгъэныр адыгэ тхэкIо-шIэныгъэзехьэмкIэ аукъодые Iофэу щытэп, персонажхэм ягупшысэхэмрэ язэхашIэхэмрэ къызэритырэ амалэу ар егъэфедэ. Ахэм геройхэм агу изытет дырагъаштэ, тапэкIэ къэхъущт хъугъэ-шIагъэхэм тафагъэхьазыры ыкIи къэбарэу авторым къыIуатэрэм щыщ Iахьэ шъыпкъэ мэхъух. Авторым игъэкIотыгъэу пщым ыпхъу Тэйбатэу илъэс тIокI зыныбжьымрэ илъэс пшIыкIутф зыныбжь Истожалэрэ ятеплъэ-Iуплъэ къетхыхьэ.

ТIумэ язырэр «дахэ… тIэкIу нэхэе хьазыр, ау ынэхэм зэхэшIэ куурэ пэгагъэмрэ къачIэщы, зыгорэм ыIорэр, ышIэрэр арымырэу, зыгорэм унашъо фишIыным тегъэпсыкIыгъэу ыпкъ дахэу зэхэлъ, ыпчэнэ псыгъо сэнэшъхьэ къулэм нахь уфэупцI, ыIэ фыжь цIыкIухэр дахэх ыкIи шъабэх, къэтраным фэдэу ышъхьац шIуцIэ, ынэгу кIыф хьазыр».

ЯтIонэрэ пшъашъэр «дахэу ищыгъ, ынэхэр шхъуантIэх, мэшIуачэрэ щыIэныгъэ кIуачIэрэ къачIэщы, ыIэ фыжьхэр зыми фэмыдэу цIыкIух. Ежь Iэпс-лъэпс дэд ыкIи жьым фэдэу псынкIэ».

Авторым пшъашъэхэм язекIуакIэ зытыригъэпсыкIырэр щыIэныгъэм чIыпIэу щаубытырэмрэ Iэдэбэу, намысэу ахэлъымрэ ары. Пщым ыпхъоу Тэйбатэ нэшхъэй хьазырэу зэрэщытыр къызыпкъырыкIыгъэр пасэу янэ-ятэхэр имыIэжьхэу къызэрэнагъэр ыкIи ежь изакъоу лъэпкъ псаум пэщэныгъэ дызэрихьан фаеу зэрэхъугъэр ары.

ХэгъэунэфыкIыгъэн фае Ахъмэтыкъо Юрэ тхэнымкIэ IэпэIэсэныгъэшхо зэрэхэлъыгъэр, игулъытэ зэрэчаныр къыхэщэу къызытегущыIэрэ Iофыгъор икъоу къызэIуихын зэрилъэкIыщтыгъэр. Джащ фэдэу ежь игурыIокIэ-еплъыкIэ къыпкъырыкIызэ, хъугъэ-шIагъэхэр IупкIэу къытынхэр къыдэхъущтыгъ.

Ахъмэтыкъо Юрэ ипублицистикэ джы къызнэсыгъэм икъоу къызэрэхамыутыгъэр мыщ дэжьым щыхэдгъэунэфыкIы тшIоигъуагъ. Ипублицистическэ статьяхэм Урысыем ис быслъымэнхэм, гъэсэныгъэм, культурэм, быслъымэнхэм яэкономикэ зыкъеIэтыгъэным афэгъэхьыгъэ Iофыгъохэр къащеIэты, ислъам диным, дин пащэхэм япхыгъэ Iофыгъохэм щалъэIэсы. Ахъмэтыкъо Юрэ истатьяхэмкIэ анахь гъэшIэгъонхэр «Культурное пробуждение мусульман», «Ислам и просвещение», «Кавказские горцы», «О нашем духовенстве», «Мысли о будущем», «О привлечении черкесов к воинской повинности» зыфиIохэрэр ары. Адыгэ шIэныгъэзехьэм истатьяхэм Урысыемрэ быслъымэн лъэпкъхэмрэ язэфыщытыкIэхэм чIыпIэшхо ащарегъэубыты. Урысыем ис быслъымэнхэм ягушъхьэлэжьыгъэ зыпкъ игъэуцожьыгъэным игугъапIэ ащ зэрипхыщтыгъэр урыс лъэпкъыр ары. Ахъмэтыкъо Юрэ журналэу «Быслъымэн» зыфиIорэр Париж къыщыдигъэкIыщтыгъ.

ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэхэр зэфэтхьысыжьхэзэ, тхэкIэ шъхьаф зэриIагъэм, лъэныкъуабэмэ зэралъыIэсыщтыгъэм, итхыгъэхэм художественнэ амал ямышIыкIэхэр зэращигъэфедэщтыгъэм, цIыф жъугъэхэм гъэсэныгъэрэ шIэныгъэрэ ягъэгъотыгъэнымкIэ гупшысэ гъэшIэгъонхэр итхыгъэхэм зэращыпхырищыщтыгъэм, литературнэ кIэн бай къызэригъэнагъэм яшIуагъэкIэ Ахъмэтыкъо Юрэ адыгэ культурэми литературэми чIыпIэшхо ащиубытыгъ, узэрыгушхон цIыф гъэсагъэу илъэпкъ фэлэжьагъ.

 

Художественное своеобразие произведений адыгского писателя-просветителя Юрия Кази-Бека Ахметукова

 

В плеяде видных деятелей адыгской культуры конца XIX – начала XX века особое место занимает адыгский писатель-просветитель Юрий Кази-Бек (Ахметуков). Характерной чертой его творчества является тесная связь с национальными художественными традициями. Он хорошо знал родной фольклор и высоко ценил его. Подобно другим адыгским писателям-просветителям XIX в., Ю. К. Ахметуков использовал народную словесность, создавая литературные произведения на основе изустных повествований и творчески заимствуя фольклорные компоненты.

С середины 1890-х годов начинается новый этап в жизни Ахметукова. В это время он появляется на литературной арене под именем Юрий Кази-Бек. Выступает с рассказами на кавказские и другие темы в еженедельных иллюстрированных журналах «Живописное обозрение», «Звезда», «Природа и люди», «Вокруг света», «Домашняя библиотека», «Семья».

Печатался в газетах «Сын отечества», «Новости дня», «Русский листок», «Одесский листок», «Казбек». Кази-Бек являлся специальным корреспондентом по восточному вопросу политических и литературных газет «Московские ведомости» и «Мировые отголоски», совершал поездки в Турцию и Египет.

Творческая активность Ю. К. Ахметукова наиболее проявилась в 1897 году. Он издал в Москве и Санкт-Петербурге три книги: сборник очерков и рассказов «Всего понемногу», очерк «Черты из жизни его величества султана Хамида II», очерки и рассказы о царстве османов «Современная Турция».

В 1901 году Кази-Бек издал в Одессе сборник очерков и рассказов «Повести сердца», куда вошли лучшие его произведения: «В Мекку», «На покой», «На разъезде», «За правдою» и др. Ю. К. Ахметуков пробует также себя в новом жанре – драматургии.

В сборниках рассказов и повестей «Черкесские рассказы» (1896 г.), «Всего понемногу» (1897 г.), «Повести сердца» (1901 г.), «В часы досуга» (1902 г.) помещено большое число произведений, написанных в традициях устной прозы. Особенно характерен в этом отношении сборник «Черкесские рассказы», состоящий из текстов, основывающихся на сюжетах народных хабаров*, преданий и легенд. Они охватывают длительный период истории адыгов. Некоторые из них повествуют о событиях периода татаро-монгольского нашествия на адыгские земли, другие по своему содержанию относятся ко времени смены христианства исламом и отражают борьбу между этими религиями, третьи посвящены событиям и явлениям недавнего прошлого. В них достаточно четко выражена народная оценка и авторская позиция.

Тематика представленных в сборниках групп повествований достаточно разнообразна. Ведущими, как правило, оказывались проблемы, которые жизнь выдвигала на первый план в ту или иную эпоху. Во время отражения нашествия иноземных захватчиков – патриотизм, мужество, самоотверженность, защита чести и человеческого достоинства; в период смены религии актуальной становилась тема пропаганды, распространения и возвеличивания нарождающейся религии, уничижения уходящей веры и ее атрибутов. В годы Кавказской войны злободневными стали проблемы взаимоотношения русских и адыгов.

Ю. К. Ахметуков использовал в своем творчестве сюжеты народных произведений, посвященных отмеченным выше проблемам, неслучайно. Очевидно, он считал их наиболее подходящими для изображения прошлого адыгов, их быта, нравов, обычаев и традиций. Они, по мнению писателя, – благодатный материал для выражения народных идеалов, взглядов и дум. То есть обращение Ю. К. Ахметукова к национальному фольклору, несомненно, было осознанным. Причиной тому, во-первых, высокие идейно-художественные достоинства произведений адыгской народной словесности; во-вторых, хорошее знание писателем фольклорных традиций адыгов. Естественно, автор отбирал те жанры и те конкретные повествования, которые больше всего соответствовали его идейно-эстетическим замыслам и творческой индивидуальности.

Перед Ю. К. Ахметуковым, творившим в конце XIX в., стояли иные задачи, нежели перед Хан-Гиреем, создававшим свои произведения в первой половине столетия. Хан-Гирей, как известно, писал свои произведения с целью ознакомления русских читателей через художественную литературу с историей, бытом, нравами и культурой адыгов. В тот период такая цель была чрезвычайно актуальной и благородной: еще только разгоралась Кавказская война, уносившая тысячи жизней, царизм и его офицерство пытались оправдать геноцид по отношению к кавказским горцам, и в особенности к адыгам, дикостью и воинственным характером этих народов. И Хан-Гирей противопоставлял этим измышлениям свои произведения, в которых рассказывал историческую правду о родном народе.

Во времена же Ю. К. Ахметукова война на Кавказе уже была окончена. Существовало немало беллетристических и иных публикаций на русском и других языках, через которые другие народы могли познакомиться с историей и этнографией адыгов. Перед литературой встала задача отражения сложившейся исторической реальности и объяснения свойственных адыгам психологических черт.

Выполнению этой двуединой задачи посвящена большая часть литературного наследия Ю. К. Ахметукова. Для обоснования историчности нравов, культуры и быта адыгов он и обращался к народным хабарам, преданиям и легендам. Благодаря своему таланту писатель сумел довести эти фольклорные повествования до уровня полноценных литературных произведений.

В творчестве Ю. К. Ахметукова представлен целый цикл рассказов, тесно связанных с народными преданиями эпохи татаро-монгольского нашествия, посвященных различным событиям и фактам борьбы адыгов.

Таковы, например, повествования «Княжна Зара», «За честь» и др. В первом из них рассказывается о победе молодой черкесской княжны над ногайским ханом Джафаром, стремившимся покорить адыгов. С помощью хитрости она заманила ненавистного адыгам хана в плен, и огромное войско ногайцев было разбито.

Во втором произведении рассказывается о том, как молодая княжна Хюсниер отказалась стать женой ногайского военачальника и предпочла смерть. Она оказала на него такое сильное психологическое воздействие, что тот покончил с собой. Так княжна отомстила за убитых захватчиками мужа и сына.

Базовыми произведениями для целой группы рассказов Ю. К. Ахметукова послужили народные легенды адыгов. Таковы повествования «Коварная», «Нарта», «Проклятое место». В них рассказыва­ется о трагических и драматических событиях, порожденных религиозными понятиями и представлениями.

Характерно, что все злоключения фигурирующих в этих рассказах молодых героев, являются происками коварных красавиц. В повествовании «Коварная» – это княжна Гюль, заставлявшая влюбленных в нее юношей платком, снятым с ее головы, обтереть гяурскую пушку во время выстрела; в рассказе «Нарта» – это княжна невиданной красоты, потребовавшая от молодого князя Шрухукобея трехлетнего бездействия и сидения в башне; в рассказе «Проклятое место» – это княжна Гюлизар, соблазнившая начальника караула Бимбулата и приведшая к гибели всех обитателей крепости от рук врагов.

Все трагические события в названных повествованиях происходят в старинных башнях, построенных еще в те времена, когда адыги были христианами. Сооружения эти неизменно вызывают суеверный страх даже у отважных воинов.

Среди рассказов Ю. К. Ахметукова, базирующихся на народных легендах, встречаются и такие произведения, в которых отрицательными персонажами являются мужчины. Характерно, например, повествование «Тайна минарета», в котором рассказывается о том, как коварный Джафар привел к гибели ни в чем не повинных людей. Когда возлюбленная Джафара красавица Рити-Хан вышла замуж за Ильдыко-бея, Джафар стал подговаривать его младшего брата к убийству, убеждая, будто жена старшего брата давно и безумно влюблена в него. Юноша поддался коварным наущениям злодея, и, улучив момент, совершил убийство. Осознав впоследствии всю гнусность совершенного преступления, юный Осман объявил собравшимся на похоронах брата, что убийца он, и тут же застрелился. Обрадованный случившимся, коварный Джафар пришел к Рити-Хан, но та отказалась от него со словами: «Уйди, убийца!.. Ты весь в крови!» Джафар, обезумев, задушил молодую красавицу.

Сюжетной основой многих рассказов Ю. К. Ахметукова стали адыгские народные предания семейно-бытового характера. В отличие от предыдущих повествований, они не связаны с религиозными понятиями и представлениями. В них в более реалистическом плане повествуется о любви и коварстве, о супружеской верности и измене, предательстве, гнусных убийствах и других драматических событиях. Таковы рассказы «Лозы любви», «Гурия рая», «Дорогою ценою». По своему содержанию первый из них близок к рассказу «Тайна минарета». В основе его сюжета лежит народное предание о трагической любви трех молодых людей. Мотивы двух других рассказов рассматриваемой группы идентичны. Герои этих произведений, соблазнившись необыкновенно прекрасными конями, обменивают на них своих возлюбленных красавиц. Впоследствии они горько сожалеют о содеянном. В рассказе «Гурия рая» оскорбленная девушка Фуджа кончает жизнь самоубийством, а ее возлюбленный Джембулат озлобляется и начинает мстить. А в рассказе «Дорогою ценою», напротив, проданная старому князю молодая Зюилия обретает молодого и богатого мужа и начинает жить счастливо.

Среди рассказов Ю. К. Ахметукова, основанных на народных преданиях, хабарах и легендах, имеется целый ряд произведений, в которых ощущаются его демократические взгляды. Таковы произведения «Смерть за сестру», «За правдою», «Всесильная красота», «Как надо любить». В них чувствуется вольнолюбивый дух пушкинского «Кавказского пленника». В основу рассказа «Смерть за сестру» легло народное предание о необычайной жестокости князя Эвбоко Пшекубского, который потехи ради приказывал в круг, обнесенный высоким забором, бросать девушку-пленницу или девушек из подвластных ему аулов и пускать туда бешеного коня. Однажды в злополучный круг должна была идти семнадцатилетняя Хмыза из аула Супс. Но вместо нее, переодевшись в ее платье, отправился ее брат Ибрагим, который сумел обуздать коня.

По своим мотивам рассказы «Всесильная красота» и «Как надо любить» прямо противоположны рассмотренным выше повествованиям о коварных и эгоистичных молодых людях. В них фигурируют девушка и юноша, пожертвовавшие собой ради других.

Ю. К. Ахметуков создавал образы людей в соответствии с нравственными идеалами народа: положительным героям его произведений свойственны преданность отчизне и своему народу, богатство души, красота, гордость, сила и смелость, готовность к самопожертвованию. Отрицательные персонажи наделяются противоположными чертами: они коварны, жадны, трусливы, жестоки.

Повествовательная манера Ю. К. Ахметукова характеризуется достаточно широким использованием национальной лексики и фразеологии. В его произведениях встречаются слова и выражения, заимствованные из родного языка действующих лиц. В рассказе «За честь», повествующем о завоевании одного аула ногайцами, использованы тюркские слова: туман (деньги), мутаки (подушка), значение которых поясняется в сносках. В повествовании «Как надо любить» встречается фразеологизм «Фодидес хагебза», на кабардинском языке – девушка-рукодельница. Выражение это написано буквами кириллицы.

Национальная лексика и фразеология в рассказах Ю. К. Ахметукова используются как в авторской речи, так и в речи персонажей. Они предназначены для построения образов действующих лиц, создания национального колорита в произведении. Использование адыгских слов и выражений в анализируемых произведениях способствует раскрытию психологии действующих лиц. Характерно, что национальная лексика и фразеология органично вплетаются в русский контекст, в котором они функционируют, выполняя определенную стилистическую функцию.

Многие свои произведения Ю. К. Ахметуков создавал в лучших традициях адыгского фольклора. Они самобытны, им присущ национальный колорит, своеобразный строй речи, характерные изобразительные средства.

Однако писатель не замыкался в узких рамках эстетики фольклора, а обогащал и расширял их. Несмотря на очевидную генетическую связь его произведений с национальным фольклором, все же написаны они по принципам литературной эстетики. В них встречаются, например, чуждые народной словесности описания природы, портреты персонажей, социальная и психологическая характеристика героев. Например, рассказ Ю. К. Ахметукова «Последний князь» начинается с довольно подробного описания природы. Но описание природы для адыгского писателя-просветителя не является самоцелью, а служит средством передачи мыслей и чувств персонажей; оно соответствует настроениям героев, предваряет будущие события и становится органической частью повествования.

Следует отметить, что в произведениях Ю. К. Ахметукова фольклорные элементы сохраняются в своем первоначальном значении. Остаются без изменения постоянные эпитеты, простые олицетворения, язык насыщен устно-поэтическими фигурами, образами и т. д.

Как известно, Ю. К. Ахметуков являлся наиболее зрелым и плодовитым из всех адыгских писателей-просветителей. Произведения его, несомненно, представляют собой литературно оформившиеся повествования. Они относятся ко второму уровню литературного развития, когда соотношение между коллективным и индивидуальным творчеством изменяется в пользу индивидуального. Изменяется роль фольклорных элементов в составе художественного произведения. Фольклорные элементы, особенно лексико-фразеологические единицы, в большинстве случаев подвергаются функциональному стилеобразующему, системному преобразованию.

По своей тематике и идейно-эстетическим достоинствам очерк Ю. К. Ахметукова «Терек» является уникальным произведением. Автор с любовью описывает строптивый нрав горной реки, говорит о ней как о живом существе. Одухотворение природы в очерке Ахметукова во многом аналогично олицетворению предметов в волшебных сказках. Подобно говорящим сказочным колодцу или дереву, река у Ю. К. Ахметукова рассуждает и разговаривает: «В темные осенние ночи, когда Терек бывает особенно сердит, он нашептывает отдыхающему у его берега горцу о своем прошлом, и горец, убаюканный этой суровой песней, засыпает спокойно на берегу. Он пользуется этим случаем с тех пор, как на берегах поселились бедные люди <...> Так однажды рассказал Терек оставшемуся на его берегу ночевать одинокому горцу: “Ты, я знаю, бежишь от мести, – прогудел он путнику, – ложись поближе к берегу, и развеселю тебя, и расскажу, как жили твои предки”».

Река рассказывает путнику о том, как в давние времена она выпрямила и расширила свое русло с помощью двух братьев-богатырей. При этом она разговаривает со своими помощниками человеческим голосом, логически рассуждает, проявляет хитрость и одурачивает могучих богатырей. Более того, Терек обладает человеческими чувствами гнева, страха, злобы и т. д.

Безусловно, олицетворение природы в очерке Ю. К. Ахметукова сродни фольклорному анимизму. Однако их коренное отличие состоит в том, что, если одухотворение природы в фольклоре обусловлено древними мифологическими понятиями и представлениями, истинность которых не вызывала сомнений, то для адыгского писателя-просветителя оно служит средством воссоздания далекого прошлого Терека. Об этом свидетельствует признание самого автора в существовании у различных народов, живущих на берегах этой реки, множества преданий, подобных использованному им.

Творческая самостоятельность Ю. К. Ахметукова в рассматриваемом очерке проявилась использованием народного предания в функционально-преобразованном виде. В отличие от оригинала, рассказ в нем ведется от первого лица. Изменилось идейное и эмоционально-смысловое значение изустного повествования. Из хабара, восхвалявшего стихийную силу могучей реки, автор превратил его в рассказ о торжестве человеческого разума. Не случайно могучий поток, некогда поглощавший в своих водах десятки смельчаков, пытавшихся перейти его, теперь сетует: «Прожил я много лет, и сдержали свое слово братья-богатыри: обратились они в чугунные мосты, и до сих пор портят мне всю жизнь».

Из этого следует, что олицетворение для адыгского писателя- просветителя – эффективное поэтическое средство, перекликающееся с фольклорным одухотворением природы. Тем не менее, оно обладает новыми качествами, выражающими своеобразие авторской поэтики. Ю. К. Ахметуков сознательно обратился к фольклору и отобрал именно тот текст, который больше всего удовлетворял его идейно-эстетическим замыслам. «Много еще, – пишет он, – существует легенд про Терек, но всех их не пересказать. Все племена, живущие по этой реке, имеют каждое свое предание, но почти все они схожи, разница только в передаче, которая зависит от фантазии рассказчика...» Все это красноречиво свидетельствует о хорошем знании адыгским писателем-просветителем фольклора народов Северного Кавказа.

Следуя законам жанра, автор в сугубо реалистическом плане рассказывает о народах, населяющих берега Терека. В частности, он кратко, но достаточно четко излагает историю появления казаков в этих местах, взаимоотношений кабардинцев и русского царя Ивана Грозного, строительства некоторых населенных пунктов на берегах бурного Терека и т. д.

В духе фольклорных традиций написан рассказ «За правдою». В нем обнаруживаются почти все элементы сюжетосложения и построения образов, характерные для народных сказок, сказаний и хабаров. Поскольку это произведение, как, впрочем, и все другие литературные творения Ю. К. Ахметукова, стало библиографической редкостью, приведем краткий пересказ его содержания. Удалой черкесский наездник Хаджимуко полюбил молодую красавицу Гошефижь. Та поставила ему условие: объехать весь мир и найти правду. Целый год он разъезжал в поисках правды, побывал во многих местах и среди многих народов. Довелось ему увидеть и услышать много нехорошего, несправедливого и удручающего. Вернувшись домой, он рассказал о своей поездке старикам. Те согласились с ним, что он нигде не нашел правды. Однако девушка посчитала, что Хаджимуко выполнил поставленную перед ним задачу, и вышла за него замуж.

Как видим, основной персонаж анализируемого произведения выполняет функции, установленные исследователем морфологии волшебной сказки В. Я. Проппом. Так, герой рассказа Хаджимуко вынужден по требованию возлюбленной выполнить трудную задачу: «Поезжай ты по всему свету, – сказала она, –  и узнай, есть ли правда в нем. Ты известный джигит, о делах твоих поются песни, мы гордимся тобою, я верю тебе. И вот, если ты приедешь и скажешь мне, что есть на свете правда, клянусь Аллахом, я буду твоей женой».

В кульминации рассказа, как и в волшебных сказочных повествованиях, происходит троекратное выполнение героем трудной задачи. Правда, он побывал более чем в трех местах, но подробно рассказывает о виденном и слышанном лишь среди трех народов: карачаевцев, кабардинцев и ногайцев. То есть вывод об отсутствии правды на земле совершается в конце повествования. Здесь же автор пользуется фольклорным приемом троичности: в обсуждении итогов поездки Хаджимуко участвуют три старика. Показательно, что, подобно народным сказкам, рассказ «За правдою» имеет счастливый конец. Вернувшийся из годичного похода молодой Хаджимуко считал, что не справился с поставленной перед ним задачей. Однако его возлюбленная была другого мнения и вышла за него замуж.

Образы основных персонажей рассматриваемого рассказа аналогичны образам положительных героев адыгских волшебных сказок. Хаджимуко – удалой наездник, отважный молодой человек, правдив, честен, добр, готов к самопожертвованию. Гошефижь, подобно сказочным героиням, красива, умна, добра и справедлива. Она под стать своему именитому жениху, ни в чем не уступает, а в чем-то и превосходит его. В нужный момент она проявляет мудрость и, в отличие от Хаджимуко и стариков, принимает верное решение. В этом мы усматриваем сходство образа Гошефижь с образами положительных героинь адыгского фольклора.

В рассказе «За правдою» встречается еще одна характерная особенность адыгских волшебных сказок. Мы имеем в виду отражение в нем, как и в волшебном эпосе, обряда инициации. Профессор В. Я. Пропп указывает, что «обряд посвящения был школой, ученьем в самом настоящем смысле этого слова». При посвящении юноши вводятся во все мифические представления, обряды, ритуалы и приемы племени. Исследователи высказывают мнение, что им здесь преподносится некая тайная наука, то есть они приобретают знания. Действительно, им рассказывают мифы племени. По рассказам одного из очевидцев, они сидели тихо и учились у стариков, что было подобно школе.

В рассказе «Патриотка» Ю. К. Ахметуков использует народное предание в качестве иллюстрации к характеристике абадзехского племени. «Абадзехское племя, – говорится в рассказе, – было некогда на Кавказе сильным и могущественным. Отвага, гордость, непокорный дух и пламенный характер резко отличали абадзехов между воинственными племенами адыгов». По словам автора, наиболее часто воинственный дух абадзехов испытывало на себе крымское ханство. При этом высокие патриотические чувства проявляли не только мужчины племени, но и женщины.

В подтверждение этой мысли адыгский писатель-просветитель приводит предания, относящиеся к периоду борьбы адыгов с крымскими татарами. В нем рассказывается о том, как крымский хан, желая подорвать единство абадзехов и тем самым ослабить их, решил поссорить двух братьев-старшин. С этой целью он послал к правившим абадзехами братьям муллу Селима. Посланник хана стал усердно наушничать одному из братьев на другого. Ему удалось поссорить братьев до такой степени, что они решили устроить поединок. Одна молодая крестьянка случайно оказалась в том месте, где старшины собирались стреляться. Желая предотвратить кровопролитие, она бросилась между ними и погибла. «Братья поняли, над какой ужасной пропастью они стояли, и догадались, кто готовил им это. Они бережно подняли драгоценный труп и понесли в аул. Имя Зазыв переходило из уст в уста. Но сама природа захотела увековечить имя героини. На том месте, где Зазыв пролила свою невинную кровь, образовалась прекрасная роща с целебным источником. Эта роща до сих пор носит название рощи Зазыв».

Таким образом, анализ некоторых произведений Ю. К. Ахметукова свидетельствует о том, что фольклорно-этнографические элементы в них используются как органические части художественной структуры повествования, как средство изображения национального характера, его психологии, в передаче местного колорита и т. д. Характерно, что фольклорные компоненты включаются как в сюжет произведения, так и в систему образов в измененном виде. Наиболее часто используются народные пословицы, поговорки и другие паремии. Использование тех или иных мудрых и образных изречений обусловлено ситуацией и смыслом высказывания. При употреблении афоризмов писатель-просветитель стремится бережно сохранить народную семантику того или иного выражения, подвергая их совершенно незначительным преобразованиям.

Публицистика Ю. К. Ахметукова, до настоящего времени опубликованная далеко не полностью, разнообразна в жанровом отношении и по тематическому содержанию. В публицистических статьях поднимаются актуальные проблемы российского мусульманского мира, просвещения, культурного и экономического развития мусульман, затрагиваются вопросы мусульманской религии, состояния духовенства и его роли в общественной жизни верующих. Наибольший интерес из них представляют: «Культурное пробуждение мусульман», «Ислам и просвещение», «Кавказские горцы», «О нашем духовенстве», «Мысли о будущем», «О привлечении черкесов к воинской повинности» и др. В статьях Ю. К. Ахметукова немалое место отводится взаимоотношениям России и мусульманских народов. Духовное возрождение и будущее российских мусульман он связывал с русским народом. В Париже он издавал журнал «Мусульманин».

Наделяя своих героев-адыгов характерными для их языка афоризмами, автор полностью сохраняет особенности стиля народной речи, а это, в свою очередь, дает русскоязычному читателю представление о той жизненной обстановке, в которой они сформировались. В языке персонажей Ю. К. Ахметуков стремится отразить живой разговорный язык адыгов. Речь их всегда образна, лаконична. Тем самым они достигают краткости, глубины и яркости повествования.

Национальная лексика и фразеология встречаются не только в языке персонажей, но и в литературно-повествовательной лексике самого писателя, который строит авторскую речь в духе речи своих персонажей. Иногда наблюдается изменение русской литературной речи автора под непосредственным влиянием национальной лексики и фразеологии. Творчески заимствуя подходящие фольклорные элементы, Ю. К. Ахметуков создает своеобразную художественную ткань произведений, позволяющую наиболее четко выразить основную идею повествования. В большинстве случаев фольклорные заимствования предназначены для ознакомления инонационального читателя с историей, культурой, бытом, нравами и обычаями адыгов. С этой целью Ю. К. Ахметуков включает в свои произведения небольшие по объему изустные повествования без изменений, вследствие чего фольклорные элементы сохраняют смысловое и структурное значение, а это, в свою очередь, приводит к литературно-фольклорному совпадению.

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что творческое своеобразие, художественная сила произведений, просветительские идеи и мысли Кази-Бека Ахметукова обеспечили ему достойное место в истории адыгской культуры конца XIX – начала XX века.

 

 

* Реалистическая новелла, отличающаяся экспрессивностью и лаконичностью повествования.

Рейтинг@Mail.ru