Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Дороги и судьбы

Автор:
Хаджисмель Аджибеков
Перевод:
Виктор Куллэ

АмгІвакви алахькви

Ацикл йауапІ

 

1

Суыса сгІапхьитІ са Москва апны,
Урышвлагьи абазалагьи сгIапхьитI.
СмачIкI гIашIшвшвитI, йназбитI са, агваны,
Псайспадза Россия адгьыл йгIаквпIлитI.
Сбжьы гIатыхIвачвгIитI сзыгIвну азал,
Урышвлагьи абазалагьи схъвыцитI.
ЙсыласхIвитI йгIаскIьанызшва акъвал,
СшгIапхьумца сгIатгара пшдза сархъвыхитI.
Сгвы йгьгIанамгтI апхъала зны сара
Йшсылшушыз Москва апны араса,
Зны санчкIвыныз йсгвалаз ахъара
Сылапш йшгIанакIуашыз са араъа.
Суыса сгIапхьитI са Москва апны,
Урышвлагьи абазалагьи схъвыцуа.
СмачIкI гIашIшвшвитI, йназбитI са, агваны,
Сбзазара насыпкIла йгIанаршIыцуа.

 

2

Гвым апсыхIва бзи йызбатI сара,
ХIани хIаби сдрыгIвычIвгIвыстI араъа.
ЙджвыкврыжьтI сара сгвалаква рпссгIара,
Са йгIасархIвтI йшымгIвайсуа хIдзыгIв хъарата.
ХIани хIаби рытшгIва пха саршыштI,
СагIзатI хIани хIаби рхъвшва йгIатыцIуаз.
Сыхъаз Анчва йылпха хIтдзы йгIашылтI,
ЙсыласхIватI анур ауи йгIахъыцIуаз.
Апхьартагьи пычIвта хIан слырцатI,
Садсылын йгIасыдсылхтI са адырра.
ХIаба са Гвым апшдзара сйырбатI,
Са йгIасайхIвтI йгIасыхъвуш хIдзыгIв санырра.
ХIани хIаби сыкврыжьтI мгIва сара,
Ужвыгьи сгьгIаквымцIстI са ауи, счIвырхъаркIвитI.
СайгвгъитI зны сгвы йту насырдзара,
Ужвыгьи тшгIасмырльальауа сынхаркIвитI.

 

3

Ахьанта ануыкву уымгІва йгІацлитІ,
Азамангьи мачІкІ тшаркъвумца йгІайлитІ.
ЙузымгвашІхуа агІазаб йгІауыквхІаз,
Уа йучвыдзитІ анасып йгІауыквшваз.
ЙкІауымрахІан угвы, уымгІвайс айрышта,
Умурад бзи пуымтшын чхІарала тшхърыста.
АпстхІва жвпІара апша мчы йхънацахуаштІ,
Уымара кІаркІаруа ухъахь йгІаншахуаштІ.
Йузырхъа уара угвы йту агвала,
Адунай уызкву йнархъа ашвала.
Ахьанта ласхуштІ, адахІвра гІайуаштІ,
АгІазаб йгІауыквхІазгьи уайгІайуаштІ.
ЙгІахъынхІвыхуаштІ уынасып йымкъвахуа,
Азаман гІадзуштІ – уаргьи йгІаухІвахуаштІ.
УыцІлаква гІакъагІуштІ шкІвокІвасышта,
Гвыргъьахъв бжьы гІатыхІвачвгІахуаштІ уышта.

 

4

«АжвгІванд цІгІвадапІ, йгьамам швага-зага,
ТшгІаумырльальан, марджьа, хІайтхІва убзаза!» —
Абараса сара сгвы гІасыхІвитІ.
Жьыхь зымдыруа агІамтагьи сыгІвситІ.
«Асатей уызкву хъа-цІыхъва гьамам,
МгІва хъара шуызпшуа кьангьашра гьалам!» —
Абараса сара спсы сызшІнатитІ,
Ансимшгьи йамайчуа амч гІаснатитІ.
«Уачвымшван уджьагІвагІвчва ртшпынхІва блыбыл,
ЙчхІа йгІахъыцІуа алмаст лакъапщ лыбыз!» —
Абараса амурад сгвы щтІнахитІ,
АгІапсара йсыламдзахуа схънахитІ.
АжвгІванд шцІгІваду, йшамам швага-зага
ЙалнаргитІ са сакъыль йнайыз загІа.
Квырмышду наузысчпитІ, сара сылахь,
Ужвыгьи сквшщарда угвырквала угІасылах!

 

5

ГвалымцІыхта Пятигорск ашахвква
Хвысквша руацІа сыхъазгьи йгІаншатІ.
Щта, сстудентын, дырра шІыц гІасахвуа,
Сара сылахь ашындаг слахІатІ.
Сгвы архІвапсун Псхваба алашара,
Псайспа-псайспа сгвалаква йрызхІун.
СаздзыргІвуан сара ГвымчкІвын аквтштшара,
Датшагьи быжь щарда са йызгІун.
«УмагІщауата уапхьа, ХІаджьисмель» – хІва
Сани саби ражвагьи сгвы йтан.
Ауи агІан са сгьымпшгІузтІ хІамельхІва,
Сара сыхъазла ауи мыждан.
МаджьусиракІ сгІанарлашвуа йсылан,
Сани саби рдингьи бзи йызбун.
Абзигвыгъа са йачІвата йсыман,
Сара сыхъаз анасып гІалбгІун.

 

6

Спхызква дрылан Лермонтов агангьи
Санстудентыз, Пятигорск сантаз.
ЙлахьаквцІаран, щта, ауи йзамангьи,
ЙхІватІ ауысагІв йхьыгІаква шщардаз.
АмзагІв хвхвачкІвын снаквпшуан йахъазыта
Абыхъв йшыквгылаз, закІы йшарбцІуаз.
Аквагьи ауырата ладзыта
Сара снаквпшуан ацІла йшгІахьныжжуаз.
Адуней хъгІа дыквцІхтІ ауи дшІадзата,
«ХІуагІа руысагІв» — хІва ауи йдйырхІватІ.
ЙхІызгІанижьтІ йтынха йгІащтІыхІхныс пшдзата,
ЙгІахъйымтІыхныс йгІвылакІгьи хъигІватІ.
Йара ужвыгьи Лермонтов сйызхъвыцитІ,
Ауи йгІвыраква джьасщитІ уыжвгьи.
Са йызнымкІва ауи йуыс сырхъвыхитІ,
Са йгьсыргІващум ауи йхатІ зынгьи.

Дороги и судьбы

 

1

На русском и на абазинском мне
читать в Москве случилось в этот год.
Читаю — и смотрю на снег в окне.
Как тихо над Россией снег идёт!
Звучал в притихшем зале без помех
на русском и на абазинском стих.
Как будто в кости выиграл успех,
достиг вершины чаяний моих!
Что буду выступать перед Москвой,
я и не смел надеяться ни дня.
Но то, что было в юности мечтой, —
вдруг обернулось явью для меня.
На русском и на абазинском мне
стихи читать в Москве досталась честь.
Читаю — и смотрю на снег в окне.
И понимаю: счастье в жизни есть!

 

2

Долина Гума*. Здесь отец и мать
мечты мои отправили в полёт.
Здесь наставляли, как мужчиной стать.
Как далеко наш вольный Гум течёт!
Родной очаг, что матерью зажжён,
и пища из отцовского котла
напоминаньем служат испокон —
как милость Господа в наш дом вошла.
Мать в школу за руку вела меня.
Отец учил любви к земле — сынка
готовя загодя к приходу дня,
когда покину наши берега.
Отцом и матерью отправлен в путь,
я помню про родимые места.
С прямой тропы надеюсь не свернуть.
Тружусь, чтобы исполнилась мечта.

 

3

Дорога длинней, если груз за плечами.
Медлительней тянется время, печальней.
Но если не выдержишь, тронешься вспять —
ты счастье рискуешь навек потерять.
Не падай же духом в стремлении к цели.
Для тех, кто терпением всё одолели,
луч солнца надеждой сквозь тучи сверкнёт
и ветер очистит от них небосвод.
Пусть сердце всегда неразлучно с мечтою,
пусть песня взмывает над твердью земною —
однажды, уже выбиваясь из сил,
ты вдруг осознаешь, что всё ж победил!
Верь: время настанет — и счастье, как птица,
в дому твоём сумрачном вновь поселится,
и радость откликнется гулкой струной!
Деревья в окне зацветут белизной!

 

4

«Пусть необозрима небесная высь —
не смей расслабляться и к цели стремись!» —
так сердце меня подгоняет вперёд.
А время безжалостно мимо идёт.
«Пускай не измерить пространство стопой —
путь дальний тебе предназначен судьбой!» —
меня неустанно, всю жизнь напролёт
душа подгоняет и силы даёт.
«Не бойся упрёков — ведь ты же привык,
что жгуч алмасты́** красноглазых язык!» —
так цель, если кончатся силы вот-вот,
мой дух ободрит — и усталость уйдёт.
Что небо безмерно, а нам есть предел —
понять устоявшийся дух мой сумел.
Склоняюсь, судьба! И надеюсь, что впредь
уколы твои ещё долго терпеть!

 

5

Пять лет заря над Пятигорском рдела
и для меня — весь небосвод был ал.
Студентом, знаньям преданным всецело,
своей судьбы веревку я мотал.
Свет Псхвабы*** сердце согревал — покуда
мечты витали в голове шальной.
Я слышал ровный шум волны Подкумка
и прочих звуков неумолчный рой.
«Учись, сынок!» — родителей заветы
опорой стали юному уму.
Священных книг в те годы я не ведал —
они мне были просто ни к чему.
Был ослеплён язычеством порою,
но с верой предков всё ж не шёл вразрез.
Надежда представлялась мне звездою,
а счастье — птицей, рухнувшей с небес.

 

6

Когда я был студентом в Пятигорске,
мне Лермонтов не раз являлся в сны
с незабываемой усмешкой горькой.
Знать столько боли люди не должны!
Под стройной одинокою сосною
я с ним стоял на северной горе.
Дождь моросящий набегал порою,
слезой стекая по её коре.
Как он был молод — но успел при этом
так много, что другим не хватит сил.
Воистину народным стал поэтом.
Сказал что должно — и глаза смежил.
Мы воздаём его твореньям почесть
и выглядим юнцами перед ним.
Неповторимый лермонтовский почерк
не перепутаю ни с чьим иным.

 

* Гум — название абазинского села Красный Восток и реки Кумы (в абазинском произношении — Гум).
*** Алмасты — страшилище.
*** Псхваба — абазинское название города Пятигорска.

Дороги и судьбы

Из цикла

 

1

Свой стих читаю я в Москве,
На русском и на абазинском (языках) читаю.
Снег небольшой идет, я вижу, за окном,
И тихо на землю России сыплется.
Мой голос гулко раздается в зале, в котором нахожусь,
На русском и абазинском (языках) я думаю.
И чувствую, как будто выиграл я кость игральную,
Я читаю, а успех испытывает меня.
И не думал до сих пор ни разу,
Что в Москве удастся мне такое,
И то, что в юности было когда-то далекой мечтой,
Станет явью для меня здесь.
Свой стих читаю я в Москве,
На русском и абазинском языках думая.
Снег небольшой идет, я вижу, за окном,
Мою жизнь каким-то счастьем обновляя.

 

2

Долину Гума* полюбил я,
Мать и отец человеком сделали меня здесь.
Они отправили мои мечты в полет,
Мне они рассказали, что течет наша речка Гум далеко.
Очаг матери и отца согрел меня,
Взрастила меня пища из материнского и отцовского котла.
Для меня Божья милость в дом наш вошла,
И почувствовал я свет из нее исходящий.
В школу меня впервые мать повела,
Прикоснулся к знанию, и оно — ко мне.
Отец красоту Гума мне показал,
И рассказал мне, что мне понадобится, когда перейду на ту сторону нашей реки.
Мать и отец отправили меня в путь,
Еще не сошел я с него, продолжаю шагать.
Надеюсь еще когда-нибудь осуществить свою мечту,
Все еще неустанно продолжаю работать.

 

3

Когда на тебе лежит тяжесть, дорога твоя становится длиннее,
Время тянется медленнее.
Не выдерживая муки, выпавшие на твою долю,
Ты теряешь счастье, предназначенное тебе.
Не падай духом и иди упрямо,
Ты цель свою хорошую не разбивай, терпеньем запасаясь.
Ветер сильный густые тучи прогонит,
Солнце твое яркое над тобою появится снова.
Сделай так, чтобы хватило тебе в сердце твоем мечты,
Сделай так, чтобы миру твоему хватило песен.
Тяжесть сделается легкой, успех придет,
Мученье, навалившееся на тебя, ты победишь.
Вернется снова счастье твое скоро,
Наступит время — и ты будешь наслаждаться.
Деревья твои зацветут белоснежно,
Радости звук снова гулко зазвучит в твоем доме.

 

4

«Небо бездонное, не имеет мерила,
Не расслабляйся, марджа**, не ленясь живи!» —
Вот так меня сердце просит.
Безжалостное время проходит мимо.
«Пространство, в котором ты находишься, не имеет ни начала, ни конца,
В том, что тебя ждет дальняя дорога, сомнений нет!» —
Вот так меня душа зовет,
Каждый день неустанно мне силы дает.
«Не бойся недоброжелателей упрека жгучего,
Терпи красноглазой алмасты*** язык!» —
Вот так цель мой дух поднимает,
Усталость нестерпимую далее с меня снимает.
О том, что небо бездонно и нет у него мерила,
Понимает мой ум устоявшийся.
Преклоняю пред тобой колени, моя судьба,
Еще много лет укалывай меня своими иголками!

 

5

Незабвенно Пятигорска зори
В течении пяти лет и для меня появлялись.
Да, студентом был, беря новые знания,
Своей судьбы веревку я мотал.
Сердце привлекало Псхвабы**** свет,
Постепенно мечты множились.
Слушал я Подкумка шум,
Много других звуков я слышал.
«Не ленясь учись, Хаджисмель» —
Моей матери и отца слова в сердце находились.
Тогда не искал я религиозных книг,
Они были мне не нужны.
Язычество какое-то, ослепляя меня, находилось во мне,
Но и религию матери и отца я любил.
Надежду я в виде звезды имел,
Для меня счастье летело стремительно с неба.

 

6

Снился Лермонтов мне много раз,
Когда был студентом, в Пятигорске жил.
Да, печальное было также его время,
Сказал поэт, что в нем много боли.
Сосну стройную и одинокую видел я,
На горе стояла она и чем-то придавлена была.
Дождинки долго, как слезинки,
Я видел, как по дереву стекали.
Мир сладостный покинул он совсем молодым,
Народным поэтом себя заставил назвать.
Он оставил нам свое наследие, чтобы мы вспоминали о нем,
Чтобы больше не открыть, закрыл он свои глаза.
До сих пор о Лермонтове размышляю,
До сих пор его творения удивляют меня.
Не один раз думал я о его делах,
Я не перепутаю его почерк никогда и ни с чем.* Гум – название абазинского села Красный Восток и реки Кумы.
**Марджа – восклицание, означающее призыв, «вперед!».
***Алмасты – страшилище.
****Псхваба – абазинское название города Пятигорска.

Рейтинг@Mail.ru