Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Жених-Лисёнок

Автор:
Сакинат Мусукаева
Перевод:
Сакинат Мусукаева

Тюлкючюкню туугъан кюню

 

Оюннга къатышханла:

ТЮЛКЮ ЮЙЮР – ТЮЛКЮ КЮЧЮК, АППАСЫ, АММАСЫ, АНАСЫ
АЙЫУ
1-ЧИ БЁРЮ
2-ЧИ БЁРЮ
КИРПИ
КЪАРГЪА
КЪАРАЧАЙДАН КЕЛГЕН ТЮЛКЮ
ТЮЛКЮ ХАН
ТЮЛКЮ ХАННЫ КЪЫЗЫ АРИУКА
ТЮЛКЮ ХАННЫ ЮЙДЕГИСИ
ОЮННУ БАРДЫРГЪАН

 

Биринчи сурат

Агъач талада тюлкюню юйю. Къонакъла – оюннга къатышханла  къууанчлы халда тюлкю баланы туугъан кюню бла  алгъышлайдыла.

ОЮННУ БАРДЫРГЪАН:

Бу жомакълы агъачда
Юлкюледе куркада
Жашайдыла тюлкюле,
Сары-къызыл тюклюле –
Ынна, аппа, анасы,
Сора тюлкю баласы.

(тюлкю кючюкню кёргюзте)

Туугъан кюнюдю аны!
Къонакъланы жокъ саны –
Айыу, бёрюле, кирпи,
Къоншу, ахлу да кирди,
Анасыны эгечи –
Къарачайдан келечи.
Сора дагъыда къаргъа,
Къошакъгъа къошакъ бола.

АЙЫУ (гинжи бере):

Аманат этип манга,
Муну Москвадан санга
Жибергенди бизни жаш –
Къарындашым Къаракъаш.
Чырт кетмейсиз эсинден,
Сизни сюед кесинден!
Жюрегинден алгъышлай,
Жазады сизге былай:
«Шуёхуму тюлкюню,
Саулай агъач юйюрню
Алгъышлайма байрам бла –
Тюлкю кючюк туугъан бла!
Тауукъ фермалы болсун,
Этген умуту толсун! –
Деп, Къаракъаш, салам бла!

(Салам бла эм саугъа бла!)

Москва шахар, Зоопарк».
 Къарс. Айыу бла тюлкючюкню анасы тепсейдиле.

 ТЮЛКЮ БАЛА (гинжини ала):

Къара, къара сен мынга!
Не тапчыкъды ойнаргъа!
Ариу гинжи – узунчач!
Сукъланыр саулай агъач!
Ариука деп атайым,
Былайчыкъгъа салайым.

КЪАРГЪА (залгъа айланып):

Неге керекди гинжи?!
Аны да не деп ийди
Уллу Москвадан бери
Къаракъаш?! – Тели, тели!
Къызмы болгъанды, бу – жаш!
Айыуну эриклеп.
«Москвадагъы Къаракъаш…»
Кар-кар-карк!

ТЮЛКЮЧЮКНЮ АНАСЫ:

Да, сау болсун Къаракъаш –
Ахлу, жууукъ деген жаш.
Иги – къайда да иги!
Узакъ болсун ёмюрю!

БЁРЮ (чурукъла бере):

Мен, ичгини къойгъанлы,
Мен, чурукъчу болгъанлы,
Этген саугъам – чурукъла,
Кёп жылтырмай турлукъла!

ОЮННУ БАРДЫРГЪАН:

Тюлкючюк чапды, кийди,
Къууанып, кюлюп ийди.

КЪАРГЪА (залгъа айланып):

Зыр-зыр этген ариула!..
Хау, жылтырмай турурла!
Тейри, тюлкю аякъда
Чыдамазла ыйыкъгъа!
Ичмейме дейди бёрю!
Аллайны уа ким кёрдю?!
Кар-кар-кар!

ТЮЛКЮЧЮКНЮ АНАСЫ:

Сау бол, бёрю, бек сау бол,
Бираз къургъаса бу жол,
Балам, быланы къаплап,
Школгъа киер, бек аяп. 

2-ЧИ БЁРЮ (машокдан уюкъла чыгъара):

Мен да, муну сюйгенден,
Жибек теке жюнледен
Басып, этдим уюкъла –
Сууукъ этмей турлукъла.

КЪАРГЪА (залгъа айланып):

Жазда – жылы уюкъла!
Кюе ашап турлукъла!
Хау, сау бол, исси жайда
Бек керекди бу саугъа!
Кар-кар-кар!

ТЮЛКЮЧЮКНЮ АНАСЫ:

Нечик устады къолунг!
Къууанчха болсун жолунг!
Энтта кёп жылла жаша,
Ирикле союп аша!
Тепсеу «Асланбий»

АНАСЫНЫ ЭГЕЧИ (кёлекчик бере):

Мен а, саугъа сайларгъа
Чыкъгъанма да базаргъа,
Ма анда – Учкекенде
Эрттенликде эрттенде
Сайлагъанма кёлекчик –
Къытайда тигилгенчик!

ОЮННУ БАРДЫРГЪАН:

Тюлкючюк чапды, кийди,
Къууанып, кюлюп ийди.

КЪАРГЪА (залгъа айланып):

Къытай кёлекми дейди?
Парижден дегиз энди!
Бахсандан сюймеймиди?!
Анда черкес къатынла
Тигедиле быллайла!
Кар-кар-кар!

ТЮЛКЮЧЮКНЮ АНАСЫ:

Сау бол, татлы эгечим,
Къарачайдан келечим!
Бизни къууандырыргъа
Кесингден уллу саугъа
Жокъду, жаным, ангыла!
Къор болайым жанынга!

КИРПИ:

Энди эркин этсегиз,
Манга да сёз берсегиз,
Алгъыш айтыр эдим мен
Тюлкюге жюрегимден:
Ёмюрюнг узакъ болсун,
Тилегинг къатлап толсун!

(тёгерекге кёргюзте)

Къууаныр деп тюлкючюк,
Келтиргенме чоюнчукъ.
Бал дегеннге бал берир,
Жау дегеннге жау берир,
Как сюйгеннге как этер,
Сау юйдегиге жетер!
Биргесине къагъыты –
Анда жазылып халы.

ОЮННУ БАРДЫРГЪАН:

Къууанады  тюлкючюк  –
Саугъалычыкъ, жюключюк!

КЪАРГЪА (залгъа айланып):

Къаллай да болсун – чоюн!
Саугъанг тюйюлдю доюн!
Сен айтдыйсенг – как берир,
Сен айтдыйсенг – жау берир…
Кар-кар-кар!

КИРПИ (кёнчекчик бере):

Ма дагъыда байрамгъа
Мен этеме бир саугъа:
Кесим тикген шалбарчыкъ –
Кесине жарагъанчыкъ!

ОЮННУ БАРДЫРГЪАН:

Тюлкючюк чапды, кийди,
Къууанып, кюлюп ийди.

КЪАРГЪА (залгъа айланып):

Алай хажи тикгин сен!
Тигиучю тюйюл эсенг…
Алай бир тур, кёнчекле
Тигер элле кирпиле!
Кар-кар-кар!

ТЮЛКЮЧЮКНЮ АНАСЫ:

Сау бол, кирпи, бек сау бол!
Сен – керти да алтынкъол!
Билмей тургъанма. Санга
Тикдирирме жыйрыкъла.
Ол ыйыкъда келирме,
Заказымы берирме.

2-ЧИ БЁРЮ:

Эштемисе, чоюнчукъ!
Баллы, каклы, жалучукъ!

1-ЧИ БЁРЮ:

Къой, шуёхум, къаугъаны!
Урлап кетербиз аны.

 2-ЧИ БЁРЮ:

Хо, ангыладым сени!
Ол сукъландырды мени!

ОЮННУ БАРДЫРГЪАН:

Къууанады тюлкючюк –
Саугъалычыкъ, юйлючюк!

ТЮЛКЮЧЮКНЮ АППАСЫ:

жашны къууандырыргъа
Мен да этгенме саугъа:
Анга бел бау эшгенме,
Сюйюп, билип этгенме,
Къайын къабукъдан тилип,
Накъыш журунла тигип.
Сора дагъыда анга
Къошама… таулу къама!
Алтын суу ичирилген,
Кюмюшден этилиннген
Кюмюш тилле тагъылып,
Тукъум тамгъа салынып.
Айлансын жашым тагъып!

ОЮННУ БАРДЫРГЪАН:

Тюлкючюк алды, такъды,
Къууанып, кюлюп чапды!

ТЮЛКЮЧЮКНЮ ЫННАСЫ:

Жашым жетгенин кёре,
Анга этерча тёре,
Мен да тикгенме чепкен,
Тышы – сыйлы кишмирден,
Ичи – мууал дарийден.
Бел баууна къамасын
Тагъып, алай айлансын.
Ма дагъыда чыптама,
Сюйюп этгенме санга!
Кийчи, жаным, къарайым,
Аурууунгу алайым!
Къызла кёрюп, сюйсюнле,
Жюреклери кюйсюнле…

ОЮННУ БАРДЫРГЪАН:

Тюлкючюк алды, кийди,
Къууанып, кюлюп ийди!

КЪАРГЪА (залгъа айланып):

Кюймей а, сюйюп муну –
Бу тотукбаш тюлкюню!
Сизникиди да бала,
Айтырыкъсыз аллайла!
Кар-кар-кар!

ТЮЛКЮЧЮКНЮ АППАСЫ:

Ашыкъма, жаным, анга -
Жашыбызны тоюна!
Заман дегенинг - салам!
Болу ранга да амал.
Чакъыр халкъны къангагъа,
Къурманлыкъны ашаргъа.

ТЮЛКЮЧЮКНЮ ЫННАСЫ:

Багъалы къонакъларым,
Олтуругъуз, сыйлайым!
Къаргъа, турма алайда,
Ётчю бери, бу столгъа…
Бары да стол артына олтурадыла.

КЪАРГЪА:

Къабайым да бир-эки,
Учайым. Алгъа жетип,
Той боллугъун айтайым,
Халкъны къууандырайым.

ОЮННУ БАРДЫРГЪАН:

Не зат жокъду, тап, мында –
Бу къурманлыкъ къангада:
Тауукъ, жюжек, къой этле,
Къоз, чеплеу, чертлеуюкле,
Сохта, жёрме, къыймала,
Кирпиге деп  – жууала.
Айыугъа деп – татлы бал…
Бирин ал да, бирин сал.
Ыразыды бар келген –
Алайды байрам деген!
Барысы да – къууанчлы,

Боза, сыра къайгъылы…

Биягъы юй. Къонакъла кетип, анасы бла тюлкючюк.

ОЮННУ БАРДЫРГЪАН:

Жыр айтады тюлкючюк –
Саугъалычыкъ, юйлючюк!

ТЮЛКЮЧЮК(жырлайды):

Туугъан кюнюмде манга
Бергендиле саугъала:
Ариу гинжи, чурукъла,
Къышха жылы уюкъла,
Сары къолан кёлекчик,
Резин баулу кёнчекчик,
Керти таулу чепкенчик,
Кесиме тигилгенчик,
Бир бел баучукъ эм къама…
Бёрюге уа – хатлама!

КЪАРГЪА:

Махтанчакъны урлугъу!
Кирмей къалсын  чуругъунг!
Кёнчек бауунг юзюллюк!
Кёзчюклерин сюзюлтюп!

(эриклейди)

«Керти таулу чепкенчик,
Кесиме тигилгенчик…»
Кар-кар-кар!

АНАСЫ (залгъа айланып):

Эл багъасы – къарамы!
Сюймеген жокъ баламы!
Акъыллычыкъ, игичик,
Ариу жютю тишличик!
Жашчыгъымы сынайым,
Халал эсе, къарайым!
Сюе эсе мени да.
Не дерин билейим да...

(жашына)

Не этерсе быланы –
Бу къадар саугъаланы?

ТЮЛКЮЧЮК:

Быланымы? Быланы…
Сёз ючюн, чыптамамы
Мен берликме аппама
Анда-мында къапларгъа.
Эски болса, жыртылса,
Манга жарамай къалса.

АНАСЫ (залгъа айланып):

Атасыны тюз кеси!
Угъай! Андан да эсли!
Союп алгъанлай, кеси
Бермез эди ийнесин!

(баласына):

Быланы уа, быланы –
Бу зыр-зыр чурукъланы?

ТЮЛКЮЧЮК:

Быланы уа… Быланы…
Бу зыр-зыр чурукъланы
Къоярыкъма атама
Анда-мында къаплама,
Табанлары кетселе,
Суу ийип тебреселе.

 АНАСЫ (залгъа айланып):

Ой, акъыллым, сабырым,
Мени жюрек тамырым!

(Баласына):

Быланы уа, быланы –
Бу жылы уюкъланы?

ТЮЛКЮЧЮК:

Уюкъланы Агъазгъа
Берирме, хо, биразгъа,
Къыш кийип, эски этсем,
«Керек тюйюлдю!» – десем.

АНАСЫ (гинжини къолуна алып):

Бу ариу гинжичикни,
Кёзлери инжичикни,
Муну уа, айтчы, кимге
Дейсе, балам, берирге?

ТЮЛКЮЧЮК:

Гинжичикни уа санга
Берликме мен ойнаргъа,
Кёзчюклерин чыгъарсам,
Жаякъларын тырнасам,
Къолун, аягъын юзсем,
«Керек тюйюлдю!» – десем.

ОЮННУ БАРДЫРГЪАН:

Мудах болду анасы, –
Терс сёлешди баласы.

КЪАРГЪА:

Алай керегед санга,
Тюлкю ёсдюрген ана!
Энтта сорчу бир затла! –
Тюлкю жыйындан болуп,
Саугъа татыуун къоюп,
Хурмет этсе ол санга,
Мен да тюйюлме къаргъа!
Кар-кар-кар!

ТЮЛКЮЧЮК (жырлай):

Суу дарийден этилген,
Ингилизде тигилген
Сары къолан кёлекни,
Резин баулу кёнчекни
Кийип, барлыкъма тойгъа!
Ой, орайда, орайда!
Бел баучугъум – алтындан,
Кесим ариу алгъындан!
Къамамы тагъып чыкъсам,
Душманларымы жыкъсам…
Ой, орайда, орайда!

ОЮННУ БАРДЫРГЪАН:

Жырлай эди тюлкючюк –
Саугъалычыкъ, юйлючюк.
Тынгылай эди ана
Анга, жаны къыйнала,
Билмейин ойнагъанын,
Ол башха ойлагъанын.
Тюлкючюг’а – эсличик,
Хар ким сюйген игичик,
Ойнап айтханды алай,
Ышарып, хыйла къарай!
Анса уа – къалай жарар?!

ТЮЛКЮЧЮК:

Мудах болгъанды анам,
Кёлюне тийдим, баям.

(анасына жалына)

Гинжичигими санга
Берликме мен ойнаргъа!
Берип къоярыкъма мен,
«Ма!» – деп, санга, сен сюйсенг,
Къызыл чурукъларымы,
Жылы уюкъларымы,
Суу дарийден этилген,
Ингилизде тигилген
Къолан кёлекчигими,
Баулу кёнчекчигими…

АНАСЫ:

Оюнчу балам, эсли,
Тюз атасыны кеси!
Не халалды, не ариу!
Аллах, бер мынга къарыу!
Тауукъ фермагъа башчы
Эт, Аллах, сен бу жашны!

Музыкальная заставка

1-ЧИ БЁРЮ:

Мындан тап заман къайда?!
Сюелейим атасда,
Сен а – ол затха уста –
Чап да, чоюнну урла.

2-ЧИ БЁРЮ:

Кёрген болса, улурса.

1-ЧИ БЁРЮ:

Баш аурута турурса!
Хау сенсе къайгъылары!
Къымып кет чоюнларын.

2-чи бёрю чоюнчукъну урлап, къачады.

КЪАРГЪА (ызларындан къарай):

Не эсе да этдиле…
Къайры чабып кетдиле?
Ызларындан барайым,
Халлерине къарайым.

(кетеди)

КЪАРГЪА (хахай этип кире):

Кёрдюгюзмю болгъанны!
Урладыла саугъаны!..Кар-р!

АНАСЫ:

Ким, не урлады дейсе?

КЪАРГЪА:

Кирит эт, бёрю келсе!
Алып къачды чоюнну
Ол ёчюллюк оюну! –
Бёрю дейме… ол келген,
Тюлкюге уюкъ берген!

ТЮЛКЮЧЮК (жиляйды):

Мени жомакъ чоюнум!

 АНАСЫ:

Не деп айтаса аны –
Ол ушамагъан затны?
Къалай болур уручу
Ол айтхылыкъ чурукъчу?

КЪАРГЪА:

Уручуду, уручу
Ол «айтхылыкъ» чурукъчу!

ТЮЛКЮЧЮКНЮ АППАСЫ (кирип келип):

Тохтатыгъыз къаугъаны,
Киши эштмесин аны!
Урлады эсе, урлады.
Жюрегими кыйнады!
Келин, аны манга къой,
Кесим этерме оноу…

Музыка.

Экинчи сурат.

 

Тюлкючюкню жууукълары-ахлулары, жаныуарла агъач талада кенгешге жыйылдыла.

ОЮННУ БАРДЫРГЪАН:

Ма алай, заман бара,
Кюнлени къууа жылла,
Тюлкючюк ёсдю, жетди:
«Къатын алыгъыз!» – деди.
Жууукъла эм ахлула
Жыйылдыла оноугъа.

 ТЮЛКЮЧЮКНЮ АППАСЫ:

Жетип турады жашым,
Хайран болгъанды башым.
Келин излерге керек,
Тоюн этерге керек…

АНАСЫ (баласыны тёгерегине айлана):

Мынга тийишли къайда?! –
Къарачы бу чырайгъа!
Къуйрукъчугъу – жумушакъ,
Тишчиклери чиммакъ акъ,
Сыфат десенг – сыфаты,
Къоллары ишчи, къаты,
Игиге чыкъгъан аты!..
Какалары – женгилле,
Желден эсе терк келе.
Кеси – жигит, къарыулу,
Ким да багъалар муну!

КЪАРГЪА (залгъа айланып):

Бек сейирлик, ахырлыкъ,
Патчахны къызын аллыкъ!
Багъаламай а аны?! –
Ол тотукбет чырайны!
Кар-кар-кар!

ЫННАСЫ:

Тюлкюле тукъумунда,
Узакъда, жууугъунда,
Жокъду мынга ушагъан –
Къайда да юлюш алгъан:
Гогуш десенг – гогушу,
Баппуш десенг – баппушу,
Тауукъ десенг – тауугъу…
Кёрдюк дуния зауугъун,
Туудугъубуз жетгенли,
Тюлкю жумуш этгенли!
Мынга тийишли кёрсем,
Алмай къоймазем, ёлсем!

АППАСЫ:

Хапар жюрюйдю тауда,
Къарачайгъа аугъанда,
Теберди тийреледе,
Ол назылы жерледе
Жашайды деп хан тюлкю –
Къатыны, къызы, юйю...
Къызлары уа – Ариука,
Кёз къамата ариудан,
Атагъандыла алай,
Тюкюре, кёзден сакълай…

 ЫННАСЫ:

Мен да эштгенме аны!
Чыгъып кетеди жаным,
Ол къызчыкъгъа сукъланып!
Келсинчи аны алып.

КЪАРГЪА:

Бу гынттыгъа бир къара!
Къарап туралла жолгъа,
Къачан келеди ол деп,
Ханлагъа киеу бол деп!
Кар-кар-кар!

АЙЫУ:

Киеулюкге сорайыкъ.
Ол айтханлай болайыкъ.

ТЮЛКЮЧЮК:

Хо да, болсун сиз айтхан!
Бойнум инчгеди   къылдан,
Болмайма сёз къошаргъа
Мен сиз этген оноугъа!
Барайым да, къарайым,
Ариу эсе, алайым…

 БЁРЮ:

Муну къоймай кесинлей,
Барайыкъ биргесине!
Ханны къызын урлайыкъ,
Хайда, женгил болайыкъ!

КИРПИ:

Къой бёрю къылыкъланы,
Жыл болду тохтагъанлы
Бу агъачда ол затла,
Чыгъып къаты жорукъла.
Уручулукъ ушамаз,
Урлагъан насып тапмаз!

 ТЮЛКЮЧЮКНЮ АППАСЫ:

Билип айтады кирпи:
Урлагъан болур кырты.
Биринчи кеси кёрсюн,
Къараса анга кёзю,
Сора бизге билдирсин,
«Жаратама мен», - десин.
Атлансын, чыкъсын  жолгъа,
Насыбын этсин къолгъа!

 АЙЫУ:

Сора алаймы дедик?

ТЮЛКЮЧЮКНЮ АППАСЫ:

Хау, ол затха келишдик.
Сау болугъуз, эркинсиз,
Артда тойгъа келирсиз.

Айыу, бёрю, кирпи кетедиле.

КЪАРГЪА:

Сейир десенг, ма сейир!
Не хазна алып келир…
Биргесине барайым,
Этерине къарайым.
Кар-кар-кар!

ТЮЛКЮЧЮКНЮ АППАСЫ:

Жарлы атам эрттеде,
Кетеригин билгенде,
Берген эди бучукъну –
Бу алтын дорбачыкъны.
Айтхан эди шош манга,
Ийилип къулагъыма:
«Халны кесинг кёрюрсе,
Жашынг жетсе, берирсе,
Болса бизге тийишли,
Сый этсе уллу, кичи,
Айнытса тукъум ишни…»
…Берир эдим жашыма,
Оноу этсе башына.
Берир эдим анга да…
Алай а бу сангады!
Жарсыма чоюнчукъгъа,
Бу да жарар бир жукъгъа.

ТЮЛКЮЧЮК:

Не зат барды дорбада?

 ТЮЛКЮЧЮКНЮ АППАСЫ:

Сорма анда болгъанны!
Бош зат сунма сен аны –
Иги иш этсенг, дорбанг
Толур, кёп болур ахчанг,
Терс болсанг, къорар бары,
Къалмай бир деп бир шайы.
Керти сюймеклик келсе,
Сени насыплы этсе,
Къошулуп барыр мынга –
Бу сюймеклик алтыннга.
Хайда энди, тебире,
Бизге келинлик изле.

ОЮННУ БАРДЫРГЪАН:

Къатын аллыкъ тюлкюню –
Ахырлыкъ киеулюкню
Хазырлайдыла джолгъа
Юйдегиле, терк бола.

 ТЮЛКЮЧЮКНЮ АНАСЫ:

Хар ненги да жыйгъанма,
Жол узакъды, къыйналма:
Мында жауунг-бишлагъынг,
Чипсыйлеринг, къаймагъынг…

ЫННАСЫ:

Сапын, щетканг, тарагъынг… –
Бери салгъанма барын.
Бармыд унутхан затым?

ТЮЛКЮЧЮКНЮ АНАСЫ:

Балам, ахшы жолгъа бар,
Насыбынг сени табар!

ТЮЛКЮЧЮКНЮ АППАСЫ:

Хо, къоюгъуз хапарны,
Унутма мен айтханны!

ТЮЛКЮЧЮК:

Унутмам!

ОЮННУ БАРДЫРГЪАН:

Алай бла, ол тюлкю,
Жумушакъ окъа тюклю,
Чыкъгъанды жортууулгъа,
Умутун толтурургъа –
Къарачайгъа барыргъа,
Ханны къызын алыргъа.

ТЮЛКЮЧЮК (жырлап, жолда бара):

Ханны къызын алыргъа,
Жерде тюзлюк салыргъа
Барама Къарачайгъа,
Хангошагъа къараргъа!
Ой-да, ой-да, орайда,
Ой-да, ой-да, орайда!
Барама Къарачайгъа,
Хангошагъа къараргъа!

КЪАРГЪА:

Ой-да, ой-да, орайда,
Сенича тынчкёл къайда?!…
Къарачы бир аллынга!

 ТЮЛКЮЧЮК:

Къайры дейсе? Къалайгъа?

КЪАРГЪА:

Кёрмеймисе букъуну
Жингиригинде жолну?!
Баям, бёрюледиле…
НеЕчик тюйюшедиле!

ТЮЛКЮЧЮК(къоркъуп):

Хау, туралла талаша,
Тюртюше, жагъалаша!

КЪАРГЪА:

Кар! Къалгъанбыз палахха!

ТЮЛКЮЧЮК:

Кюрешейик къачаргъа!

КЪАРГЪА:

Боллукъ эдик къачаргъа,
Сенде болса къанатла…
Нек талаша болурла?
Не юлеше болурла?

ТЮЛКЮЧЮК:

Билеме мен аланы –
Ол бёрю къылыкъланы.
Игилиг а этмезле…
Тиш жетдирмей кетмезле.

КЪАРГЪА:

Биз, къаргъала, оюмлап,
Иги-аман ангылап,
Алай этебиз ишни.
Бёрюле уа – талашып…
Туралмайла жарашып.

ТЮЛКЮЧЮК:

Къарачы, тохтадыла!

КЪАРГЪА:

Не сагъышха къалдыла?

(залгъа)

Айтхан эдим алгъадан –
Тынч тюйюл къатын алгъан!
Энди этсин сагъышын,
Къыйнап сары башчыгъын!

 ТЮЛКЮЧЮК:

Къара, айырылдыла…
Къалай дейсе, къаргъа, сен,
Не болур, артха кетсем?

КЪАРГЪА:

Биз хомухлукъ этмебиз…
Къоркъуп, артха кетмебиз!
Тюбеширге хазырлан!
Артха жокъду жол, ийнан!

Бёрюле киредиле.

1-ЧИ БЁРЮ:

Ким эсе да келеди!

2-ЧИ БЁРЮ:

Кёзюнге кёрюнеди!

1-ЧИ БЁРЮ:

Угъай... Учхан да бир зат.

2-ЧИ БЁРЮ:

Къанатлы болур. Азат
Учадыла  чыпчыкъла.
Ма ол на-сып-лы-чыкъ-ла!
Тейри, тилегим толса,
Эки къанатым болса...
Бёрюле тюлкюню бла къаргъаны кёредиле.

 1-ЧИ БЁРЮ:

Тепмегиз жеригизден
Биригиз экигизден!

2-ЧИ БЁРЮ:

Ушап агъач хоразгъа…
Кеси уа – къара къаргъа!
Къалай къалдым ажашып,
Тургъанлай сени танып?!

 1-ЧИ БЁРЮ:

Бу уа тюлкю кёреме…

КЪАРГЪА (залгъа):

Кар! Къоркъгъандан ёлеме…

(бёрюлеге)

Бу бош тюлкю сунмагъыз!
Жолубуздан тыймагъыз!

 2-ЧИ БЁРЮ:

Недеди энчилиги?
Айтсынчы бизге кеси:
Кимсе? Къайры бараса?
Бери нек ажашханса?

ТЮЛКЮЧЮК:

Сарыбайланы Тюлкю.
Барама Тебердиге
Хан тюлкюню кёрюрге.

 1-ЧИ БЁРЮ:

Тебердиге келгенсе…
Ханынгы уа… кёрмезсе!

(2-чи бёрюге)

Айтчы, къарындашым, сен,
Къалай тапды юлешсенг?

2-ЧИ БЁРЮ:

Хар несин да тенг этсек!
Онг кёзчюгю меники!

1-ЧИ БЁРЮ:

Сол кёзчюгю меники!

2-ЧИ БЁРЮ:

Онг къулагъы меники!

1-ЧИ БЁРЮ:

Сол къулагъы меники!

 2-ЧИ БЁРЮ:

Онг какасы меники!

1-ЧИ БЁРЮ

Сол какасы меники!

КЪАРГЪА:

Айтхан эдим алгъадан –
Тынч тюйюл къатын алгъан!
Бардырлыкъдыла тюгюн
О, мени жазыкъ тюлкюм!
Кар-кар-кар!

2-ЧИ БЁРЮ:

Къуйругъу уа – жагъагъа!

1-ЧИ БЁРЮ:

Жагъагъа! Алай… манга!

2-ЧИ БЁРЮ:

Санга уа нек, айтчы бир?

1-ЧИ БЁРЮ:

Жагъа сюеди кемпир!
Сен а алкъын – къатынсыз,
Жагъа, саугъа хапарсыз.

ТЮЛКЮЧЮК (эс жыйып):

Жаныгъызгъа тиймесин,
Юлеше уа билмейсиз!
Къоюгъуз ёчешгенни,
Манга, санга дегенни.
Тенг этер ючюн мени,
Чакъырайыкъ биреуню.
Ма, сёз ючюн, къаргъаны –
Кёзю жютюдю аны,
Олтурады Тёреде,
Эс тапдыра кёплеге...

 КЪАРГЪА:

Болмай а кёзюм жютю!
Билип айтады тюлкю!
Тёречи къаргъама мен!
Манга келед ёчешген,
Неда оноу излеген,
Амал-мадар эт деген…
Кар-кар-кар!

 1-ЧИ БЁРЮ:

Тёречими?!

 КЪАРГЪА:

Тёречи!

2-ЧИ БЁРЮ:

Бир Аллахдан келечи!

 КЪАРГЪА:

Тюз юлешген дегенинг,
Тюз теппе-тенг этгенинг –
Ол алай бош тюйюлдю!
Ёчюгюз да - тюлкюдю!
Муну юсюнде уа… хау…
Хазна тюйюлдю эт, жау,
Алыкъа арыкъды бу.
Багъыгъыз да бир кесек,
Тап келликди, юлешсек…

2-ЧИ БЁРЮ:

Бар къайгъым – аны бакъгъан!
Этме башымы хайран!

1-ЧИ БЁРЮ:

Сюйсек, былай ашарбыз,
Сюйсек, багъып сакъларбыз.
Аны оноуу – бизни.
Айырчы экибизни.
Тёречисе деп, санга
Алай айтады къаргъа.
Уста эсенг, бир кенгеш,
Бизде болгъанны юлеш!

2-ЧИ БЁРЮ:

Анабыздан бу чоюн
Къалгъанды. Муну ючюн
Сопакълашып, талашып,
Биз тургъанлы тюйюшюп,
Сау жыл озуп барады!

1-ЧИ БЁРЮ:

Хау! Кертиси алайды!

ТЮЛКЮЧЮК (къаргъагъа):
Мени жомакъ чоюнум!
Кирпи берген чоюнум!

КЪАРГЪА (кирпиге):

Тынч тур, айтма жукъ да сен.

1-ЧИ БЁРЮ:

Чоюн – манга тийишли!
Ма олду башы ишни!
Аны сатсам, мен къала
Ишлерикме былайда!
Къууанырча юйдегим,
Кёпдюле сабийлерим.

2-ЧИ БЁРЮ (огъурсуз):

Санга къойсам – мен тели,
Бедиш этдирме элни!
Чоюнчукъну тап сатсам,
Анга къой ферма алсам,

(жумушап)

Мени сыйлы кёрюрле!
Тейри… къыз да берирле!

КЪАРГЪА:

Ким не сюйгенин билдик.
Энди оноугъа кёчдюк.

2-ЧИ БЁРЮ:

Айт, къалайды оюмунг?
Кимникиди чоюнум?

1-ЧИ БЁРЮ (жангыдан ачыулана):

Ой! Ёчюлсюн оюнунг!
Мени чугун чоюнум
Сайлап, сени нек болду?
Аны санга ким къойду?

ТЮЛКЮЧЮК:

Кимге керекди чоюн?!
Багъасы болмаз доюн.
Ай-ай-ай! Чоюн ючюн…

1-ЧИ БЁРЮ (сейирсинип):

Билмеймисе да кючюн?!

2-ЧИ БЁРЮ:

Жау дегеннге жау чайкъар,
Бал дегеннге бал чайкъар…
Как сюйгеннге как этер,
Сау юйюрюнге жетер!
Ачлай къалмаз киши да!
Ма ол муну ишиди –
Устады бу ашлагъа!
Бермем муну башхагъа!

1-ЧИ БЁРЮ:

Мен да, айтыргъа къалсакъ,
Бош къапламайма къалпакъ!

КЪАРГЪА:

Болмазча мында тоноу,
Сизге керекди оноу.

 2-ЧИ БЁРЮ:

Хау, тёречи, бек сау бол!

 КЪАРГЪА:

Хапар-таурух да къалсын,
Чыгъарыгъыз багъасын!

1-ЧИ БЁРЮ:

Чоюнчукъну багъасы…

2-ЧИ БЁРЮ:

Беш минг сом бла апасы!

1-ЧИ БЁРЮ:

Аны жарымы мени!

2-ЧИ БЁРЮ:

Этейик эки тенги.

 ТЮЛКЮЧЮК:

Манга тынгыласагъыз,
Мени  ангыласагъыз,
Болушур эдим сизге.

1-ЧИ БЁРЮ:

Сенми?!

 2-ЧИ БЁРЮ:

Биз экибизге?!

КЪАРГЪА:

Бу даулаш артда къалсын!

Чоюнну тюлкю алсын!

1-ЧИ БЁРЮ:

Алала эсе, алсын!

2-ЧИ БЁРЮ:

Биз айтханбыз багъасын.

ТЮЛКЮЧЮК:

Алай эсе, алайым,
Хуржунума салайым.

Ахчаны береди.

1-ЧИ БЁРЮ:

Ишлерикме мен къала –
Келе тур сен къонакъгъа!

2-ЧИ БЁРЮ:

Жаярыкъма мен къойла!
Келсенг, турурма соя!

ТЮЛКЮЧЮК:

Мен чоюнну алама.
Тоюма чакъырама
Экигизни да бирге.

БЁРЮЛЕ:

Сёз беребиз келирге!

КЪАРГЪА:

Къууанырбыз, келсегиз.
Кар! Келебиз десегиз,
Адресибиз – Минги-тау.
Басхан агъачда – Азау.
Хайда, кёрюшейик сау!

БЁРЮЛЕ:

Келмей къалмакъ Азаугъа!
Барыгъыз ахшы жолгъа!

Кетедиле.

ТЮЛКЮЧЮК:

Къала эдик тутулуп…
Охо, энди къутулдукъ.

КЪАРГЪА:

Ма баш десенг, баш десенг –
Нени да билесе сен!
Ой, машалла, машалла!
Манга уа юлюш къайда?
Кар-кар-кар!

(къанатын узатады)

ТЮЛКЮЧЮК:

Бюгюн ыразы этдинг,
Керти кёлюме жетдинг!

(алтынладан береди)

Тюлкю бла къаргъа жолларына кетедиле. Бёрюле ызларындан бугъуп келедиле.

1-ЧИ БЁРЮ:

Аздыла да тюлкюле!
Сыйынмайла юлкюге!
Энтта бир жайылсынла.
Хан къызланы алсынла…

 2-ЧИ БЁРЮ (кюлюмсюреп):

Тебердиге бармай а!
Ханны къызын алмай а!
Тюз аллайын деп болдукъ,
Жайылып тюлкю урлукъ!

 1-ЧИ БЁРЮ:

Бош бердик чоюнчукъну!

2-ЧИ БЁРЮ:

Хорларыгъек очукъну!
Алтынларын сыйырып,
Керегед къойсакъ жыртып!

1-ЧИ БЁРЮ:

Барады Тебердиге,
Хан къызын келтирирге…
Бир кёрюрмек алдаргъа?

1-ЧИ БЁРЮ:

Кел, ызындан жетейик,
Аны халек этейик!

2-ЧИ БЁРЮ:

Угъай, алдан чыгъайыкъ,
Къоркъутайыкъ, жыртайыкъ!

 1-ЧИ БЁРЮ:

Угъай, бери тынгыла,
Халыбызны ангыла.   
Ол да, мен да кишибиз.
Къайсыбыз тийишлибиз
Дейсе ханны къызына?

2-ЧИ БЁРЮ:       

Сен тургъанлай а, анга
Къалай берир ол къызын?!
Бёрюсе-зат демесе,
Аны сылтау этмесе…

1-ЧИ БЁРЮ:       

Былай кесим барсам а,
Тюлкю ханны тапсам а,
Тюз ачыкъдан айтсам а
Жууукълукъ излейме деп,
Къызынгы тилейме деп?

2-ЧИ БЁРЮ:

Тейри, тюз алай этмез,
Къызын бёрюге бермез.

 1-ЧИ БЁРЮ:       

Алай эсе, артмакъда,
Ма ол эчки къапчыкъда,
Барды бир тюлкю тери.

 2-ЧИ БЁРЮ:       

Бар, жаным, аны кийип!

Ючюнчю сурат.

Тюлкю бла къаргъа жолну барадыла.

 ТЮЛКЮЧЮК (жырлай):

Хан къаласын излерге,
Хангошаны тилерге,
Мен келдим Къарачайгъа,
Теберди агъачына!
Ой-да, ой-да, орайда,
Ой-да, ой-да, орайда!

(аллында къала кёрюп):

Кимни болур бу къала?
Ким жашай болур мында?
Бир барайым жууукъгъа.
Бир аламат турууу –
Чыпчыкъ ётмез бурууу…
Жазылыпды! Окъуюм:
«Тюлкю ханны къаласы».
Ариуканы атасы!
Мында болур баласы!
Тюлкю ханны! Хау, аны!
Нечик къууанды жаным!
Жыр айтайым къызына –
Къурлай кетмем ызыма!
Билдиреди жюрегим!
Эштирикди сюйгеним:
Жыр айтайым мен анга –
Айтхылыкъ Ариукама!

(жырлайды)

Дорбамда чий алтынла
Кюнде жылтырай, жана!
Кюн тийгенлей таулагъа,
Хангошагъа саугъагъа
Алтын тюйме берликме,
Жаным кибик кёрлюкме…
Ханны къызы – хангоша,
Айгъа, кюннге да уша,
Келин болуп анама,
Кирликсе сен куркама,
Этерме той, къурманлыкъ!
Жангыз сенсе мен аллыкъ!
Ой-да, ой-да, орайда,
Ой-да, ой-да, орайда…

 ОЮННУ БАРДЫРГЪАН:

Жырны эштип, олсагъат
Къулакъ салып, жамауат
Терезеге аралды,
Хан кеси да къарады!
Бийчеси да къарады!
Хангоша да къарады!
Жырчыкъ алай жарады!
Бёрюле келип, тюлкюню жанына сюеледиле, бири -  тюлкю маска кийип.

 2-ЧИ БЁРЮ:

Турма былай тынгылап,
Кёр бу тюлкюча жырлап.

1-ЧИ БЁРЮ:       

Дорбасында жокъ ахча! У-у-у!
Кимге келди базына? У-у-у!
Алтыны – хуржунумда,
Къалай берирсиз анга
Хангошаны – Ариуну?! У-у-у!

ТЮЛКЮ ХАН:

Бири – ариу жырлайды,
Терезеге къарайды!
Бири – алтын санайды.
Ол да аны марайды…
Ариуканы… алыргъа,
Ахча алып къалымгъа,
Келдиле, дейме была…
Кимден, къайсы тукъумдан?
Къайсы тюлкю журтундан?
Чакъырыгъыз къалагъа,
Къарайыкъ къонакълагъа!

Тюлкюге бла 1-чи бёрюге.

Кимсиз, къайдан келгенсиз,
Не жерден, не элденсиз?
Эштгенме жырыгъызны,
Айтыгъыз сырыгъызны.

ТЮЛКЮЧЮК:

Мен узакъдан келгенме,
Минги таудан эннгенме,
Сарыбайланы Тюлкю!
Бахсан агъачда юлкю
Мени жашагъан жерим.
Азау тюбюнде – элим.
Ма бу дорбам – байлыгъым,
Ханны къызы – аллыгъым!
Келдим аны амалтын,
Басхан жери чий алтын
Болур кибик этейим,
Аны алып кетейим!

1-ЧИ БЁРЮ:       

Мен а Малкъар элденме.
Къара агъачдан келгенме,
Къарабайланы Тюлкю!
Ахчам да топпа-толу!
Келдим Ариу амалтын,
Берсенг - сениди алтын!
Хуржунумда алтынла,
Ийнанмай эсенг, къара!

Алтынларын чыгъарады. Аладан бири тёнгерейди. Аны излей.

Тёнгереди! Чабыгъыз!
Хайда аны табыгъыз!

ТЮЛКЮ ХАН:

Жырладыгъыз бек ариу,
манга да келди къарыу!
Къулакъ салыр магъана
Болур бу сиз айтханда.
Бек жаратдым аланы,
Дагъыда… алтынланы.
Экигиз - эки  тюлкю!
Жаным кёргенлей сюйдю!
Не устасыз жырларгъа!
Келгенсиз Ариукагъа...
Киеулюкле аз тюйюл.
Киеулюкле аз тюйюл.
Къызны патчах да сюйдю!
Къызны Шам хан да сюйдю!
Хан къушлары уа, майна,
Тёгерекде айлана!
Рум патчахы да сюйдю
Сюйюп, жюреги кюйдю!..
Боллукъма тарыгъыргъа –
Унамайды барыргъа
Ариукачыкъ бирине!
Тенг этмейди кесине!

ТЮЛКЮЧЮК:

Ариукачыкъ – хангоша –
Акъылгъа акъыл къоша,
Эте болур сайлауун.
Ким айтыр анга дауун?!
Къайда болур Ариука?
Бир кёргеним – хан саугъа!

1-ЧИ БЁРЮ:       

Мен да аны кёрюрге,
Мен да аны тилерге
Деп, келгенме былайгъа.
Беригиз аны манга!

ТЮЛКЮ ХАН:

Ашыкъмагъыз алыкъа.
Тенг эсегиз Ариугъа,
Сизни сынап кёрейим.
Къызны алай берейим.
Ма биринчи элберим:
Ол, къанатлы эсе да,
Учалмайды хауада.
Айтады ингир-эрттен
Жомакъла балалагъа,
«Ко-ко-ко!» – деп жырчыкъла –
Кесчиги такъгъанчыкъла.
Балала – сарычыкъла,
Пухлу жумушакъчыкъла,
Излегенле къуртчукъла.
Ма бир та-тыу-лу-чукъ-ла!
Айтчы, не боллукъду ол?

1-ЧИ БЁРЮ:       

Къайдан билейим аны –
Ким сюеди къуртланы!
Бир ууакъ затчыкъ болур.
Тапсанг а аны сорур…

 ТЮЛКЮ:

Тауукъду ол! Гурт тауукъ!
Санга, манга да – зауукъ!
Балалары – жюжекле,
Айланады юйрете
Жыр айтыргъа, чёплерге,
Жер къазып, къурт излерге.

 КЪАРГЪА:

Тюлкю эсинде – тауукъ!
Андан да тапхан зауукъ!
Болмаса уа бир чырпа,
Не этер элле была?!
Алай тюлкюм хорлады,
Оппонентин онглады!
Кар-кар-кар!

ТЮЛКЮ ХАН:

Аперим! Билдинг аны.
Айтайыммы  башханы?
Бу элберим – эслирек.
Сиз болугъуз тирирек!
Кёк кенгинде учады,
Темир къушха ушайды.
Анга жерден къарагъан
Гитче сунады баргъан.
Ол а гитче тюйюлдю, –
Пассажирле юйюдю!
Жерде улоу анга тенг
Бар эсе, айтсын билген.
Акъкъалайдан – къанаты.
Къалайды аны аты?

1-ЧИ БЁРЮ:

Айдан сора кёкде не
Болургъа болур, терге…
Жулдуз болур ол учхан!
Менме бу жол, мен – къытхан!

ТЮЛКЮ ХАН:

Угъай, жулдуз тюйюлдю.
Ол къанатлы кюйлюдю.

ТЮЛКЮ:

Билдим, билдим – самолёт!
Темир къуш дегенинг олд!

ТЮЛКЮ ХАН:

Эштген алай-былай дер,
Энтта берейим элбер:
Таудан тюшюп жатады,
Суугъа жабыу атады,
Тютюн кибик, кёк чарсы,
Желде кетеди къачып.
Ариу кюнню сюймейди,
Кюнде жерге тюшмейди.

1-ЧИ БЁРЮ:       

Таш да тюшеди таудан!
Алай а… желден къачхан…

ТЮЛКЮ:

Туманды аны аты!

ТЮЛКЮ ХАН:

Аны да билдинг, айтдынг.

КЪАРГЪА:

Мен ёлейим, былайда,
Ма бу хан къыралында,
Бар эсе мынга жетген!
Былай башы ишлеген!
Кар-кар-кар!

ТЮЛКЮ ХАН:

Биле эсегиз атын –
Жерде туугъан къанатлы.
«Къайда балчыкъ болса да,
Къайда жипи болса да,
Ол аны биледи, – деп, –
Ол ары киреди!» – деп
Урушадыла анга.
Юйреннгенди тырманнга.
Алай а кирсизди ол –
Аны бек сюйгени – кёл!
Жуууннган, уста жюзген.
Бармыды аны билген?!

1-ЧИ БЁРЮ:

Билген а дейсе аны –
Чабакъды! Сууда – жаны.

ТЮЛКЮ:

Угъай, чабакъ тюйюлдю!
Гедеш аны юйюдю.
Билмей а! Баппушду ол!
Аладан толуду кёл!

ТЮЛКЮ ХАН:

Хау, жаш, эсинг кючлюдю!
Ма бу уа ючюнчюдю:
Къайры барсам, ары барып,
Мен тохтасам, тохтап къалып,
Барды аллай нёгерим –
Биргеме жюрюгеним.
Къачсам, ызымдан келир,
Мени бла юйге кирир.
Къууама да – жеталамайма,
Жете келип, туталмайма.
Билемисиз сиз атын
Хар кимде болгъан затны?
Жууап эталгъан мынга –
Тюбеди… на-сы-бы-на!

1-ЧИ БЁРЮ:       

Мени бла жюрюген...
Тебердиге да келген
Мени бёрю досумду!

 ТЮЛКЮ:

Биргеме жюрюген жол…
Ауанам боллукъду ол!

КЪАРГЪА:

Ма билген десенг – билген!
Адет эсе эл берген,
Нек бермейди бу бир зат? –
Азмыды – Холам, Азау,
Къарт журт, Хурзук, Терезе…
Эл береме мен десе…
Кар-кар-кар!

 ТЮЛКЮ ХАН (тюлкюге):

Аперим! Билдинг барын!
Болдунг да къалдынг жаным!
Берейим Ариуканы,
Энди ал да кет аны!

1-ЧИ БЁРЮ (алгъа чабып):

Аны жокъду ахчасы,
Къуппа-къуруд бохчасы!
Къалай кечиндирир баш?!
Ариугъа керек суу-аш...
Мени кёпдю алтыным!
Бусагъат чыгъарайым!
Чыгъарады. Аладан бири тёнгерейди. Аны излей.
Тёнгереди! Чабыгъыз!
Хайда аны табыгъыз!

КЪАРГЪА:

Да бу тюлкю тюйюлдю! –
Керти, кёксюл бёрюдю!
Къарагъыз къуйругъуна!
Аны чубурлугъуна!
Кар-кар-кар!

ТЮЛКЮ ХАН:

Сени мен да таныдым –
Улууунгдан айырдым.
Элберле «билгенингден»,
Сора… телилигингден.
Сен Малкъардан тюйюлсе,
Сен къамиш бёрюсюсе,
Къумладан келген бери.
Чыгъып кет мындан кери!
Сеничала жокъ бизде –
Малкъарда, Тебердиде.
Кет, кёрюнме кёзюме!
Мен аманма тёзюмге!

(бёрюню къыстайды)

Къызым, къызым, къайдаса?!
Къонакъны сакълатаса!

Ханны къызы киреди.

Запись фонограммы.

 ХАННЫ КЪЫЗЫ:

Мен аллай жаш излейме,
Мен аллай жаш кюсейме,
Къалын болгъан къуйругъу,
Алтын къала – турлугъу,
Хыйла болгъан кёзлери,
Жырла болгъан сёзлери,
Эришгенде, акъылы
Аз болмагъан, не жарты.
Жухчугъу уа – жютючюк,
Аллай тюлкю кючюкчюк!
Санга ушаш, жарыкъчыкъ,
Алтынла санарыкъчыкъ!

 ТЮЛКЮ:

Ой, Ариука, Ариука,
Кётюрмем санга кака!
Кёргенимлей сюйгенме,
Ол насыпны билгенме.
Келин болуп анама,
Кирген кюн сен куркама,
Этерме той, къурманлыкъ!
Жангыз сенсе мен аллыкъ,
Айдан ариу хангоша,
Кюнден ариу хангоша!
Ой, орайда, орайда,
Ой, орайда, орайда.

 ХАННЫ КЪЫЗЫ:

Мен да сюйдюм, кёргенлей,
Тюз эшикден киргенлей,
Сен эдинг сакълагъаным,
Аллына къарагъаным!
Келин болуп ананга,
Мен кирликме курканга!
Ой, орайда, орайда,
Ой, орайда, орайда.

ТЮЛКЮЧЮК:

Ой, Ариука, Ариука!
Сени сакълайды курка!
Кюнден ариу кимди? – Сен!
Айдан ариу кимди? – Сен!
Къалай сюеме, билсенг!
Ариу турлукъбуз бирге!
Не керек экибизге?!
Ауурду мени бохчам,
Кёпдю кёп алтын ахчам!
Ариукачыкъ – хангоша,
Насыпха насып къоша!
Ой, орайда, орайда,
Ой, орайда, орайда.

ЭКИСИ ДА БИРГЕ:

Ой, орайда, орайда,
Ой, орайда, орайда.
Келигиз бизге тойгъа!
Бёрюле кирип келедиле.

КЪАРГЪА:

Къара, къайтып келдиле
Ол биягъы бёрюле!
Быллай огъурлу кюнде…
Чийкёзле, кёктериле!
Была не да этерле!
Кар-кар-кар!

ТЮЛКЮЧЮК:

Къалай къыстап къояйыкъ?

КЪАРГЪА:

Сора жарыкъ болайыкъ!
Урлагъан да этсинле,
Талагъан да этсинле,
Алдаргъа кюрешсинле…

(ёпкелейди)

Сагъыш эт, кесинг къара.
Мен душманма былагъа!
Кар-кар-кар!

ТЮЛКЮЧЮК:

Бёрюле, сокъуранып,
Келгендиле уялып.

1-ЧИ БЁРЮ:

Хау, юйге да - игилик!
Биз тилейбиз кечгинлик.

2-ЧИ БЁРЮ:

Энди аллай иш этмек,
Урламакъ, хыли этмек,
Киши бла тюйюшмек!

ТЮЛКЮ ХАН:

Алай эсе, кечейик,
Биз халаллыкъ этейик.
Алай… барды айтырым,
Сизде сагъынырыгъым -
Сёз беригиз былайда
Ариу мамыр жашаргъа,
Халал къыйын ашаргъа,
Кишини къыйнамазгъа,
Талашмазгъа, къапмазгъа,
Къоркъутмазгъа сабийле,
Иги болгъа бир бирге,
Къартны сыйын кёрюрге,
Анга юлюш бёлюрге,
Затха къол жетдирмезге
Эм айып этдирмезге –
Бизде жорукъ алайды!

 1-ЧИ БЁРЮ:

Ол бизге да жарайды!
Сёз береме мен санга,
Сен айтханча жашаргъа!

2-ЧИ БЁРЮ:

Мен да бузмам антымы!
Къууандырдынг жанымы!

1-ЧИ БЁРЮ:

Сабийлеге да тиймек!
Кишиге хата этмек!

2-ЧИ БЁРЮ:

Энди болмабыз жутла!
Энди тиймебиз жукъгъа!

1-ЧИ БЁРЮ:

Иги болурбуз къартха!

2-ЧИ БЁРЮ:

Намыс этербиз анга!

1-ЧИ БЁРЮ:

Энди болмабыз жутла!
Энди тиймебиз жукъгъа!

ТЮЛКЮЧЮК:

Алай эсе, игиди,
Бу аламат белгиди!

КЪАРГЪА (залгъа айланып):

Келигиз бизге тойгъа
Минги таугъа, Азаугъа!
Учайым да, агъачха
Жетейим сизден алгъа,
Къууанч хапар жаяйым!
Сюйюмчюлюк алайым!
Кар-кар-кар!

ОЮННУ БАРДЫРГЪАН:

Алай бла, бошайбыз,
Сизни дайым сакълайбыз
Келе туругъуз бизге,
Къууанч кёп болсун сизде!

 

Бары да сахнагъа чыгъып, жыр айта, тепсейдиле.

 

 

Жених-Лисенок

 

Действующие лица:

СЕМЬЯ ЛИС: ДЕДУШКА, БАБУШКА, МАМА И ЛИСЕНОК
МЕДВЕДЬ
ДВА ВОЛКА
ЕЖИК
ВОРОНА
ЛИСИЦА ИЗ КАРАЧАЯ
ХАН ЛИС
АРИУКА, его дочь
ЛИСА, жена
ВЕДУЩАЯ

 

Картина 1

ВЕДУЩАЯ

В этом сказочном лесу
Проживают лисы.
С ними вместе именинник —
Наш лисенок Тиша.
Дедушка и бабушка
И, конечно, матушка.
В гости к ним спешат друзья:
Волк, Медведь и Ежик,
И Ворона тоже.
День рожденья у Лисенка!
Вот и гости важные:
Дядя Миша, Ежик-кроха,
Волк Тимоша с Мошей —
Это гости званые.
Вот и гостья с Карачая —
Она долгожданная.
И конечно же, Ворона,
Как всегда — незваная.

МЕДВЕДЬ

Старший брат мой Каракаш,
Что живет в столице,
Поручил поздравить вас
С днем рожденья Тиши.

Читает адрес.

«От души всех поздравляю,
С днем рожденья Тиши.
Ферму кур ему желаю,
Счастья — выше крыши!
Буду вечно помнить вас,
Старший брат ваш Каракаш.
А в подарок — куклу.
Москва, Зоопарк».

Аплодисменты. Медведь приглашает маму сделать круг «танцевальной радости».

ЛИСЕНОК

Посмотрите, посмотрите,
Чудо-кукла у меня!
Что за глазки, что за ротик,
И красивая коса!
Дам ей имя Ариука!

ВОРОНА

Для чего лисенку кукла?
Он же мальчик! Он пацан!

МАМА

Дай бог воли Каракашу!
За подарок и привет,
И за то, что помнит близких,
Мы пошлем ему ответ.

Звучит «Абзех». Медведь и мама.

ПЕРВЫЙ ВОЛК

Я, с тех пор как бросил пить,
Научился обувь шить.
Этим туфлям сносу нет.
Вместе с ними — мой привет!

ВОРОНА

Для чего лисенку туфли?
Он же сразу их порвет.
Да, скажите ради бога,
Волк совсем уже не пьет?

МАМА

Туфельки на загляденье!
Это всем на удивленье.
Волк Тимоха туфли шьет!

ВОРОНА

Волк Тимоха — выпивоха,
Это знаю я давно.
Если бросил пить Тимоха,
Будет пить сапожник Моха…
Кар-р!

ВТОРОЙ ВОЛК

От большой любви к Лисенку
Я в преддверии зимы
Навалял ему пимы,
Чтоб зимой не мерзли ноги.

Волк приглашает Маму танцевать.

ВОРОНА

Знаю я, что до зимы
Моль сожрет его пимы.
Кар-р!

МАМА

Ой, спасибо тебе, Моша,
Счастья и удачи!
За труды воздаст Всевышний
Так или иначе.

Звучит «Асланбий» на чеченский лад, Волк и гостья Лиса.

ЛИСА

По пути из Карачая
Заглянула на базар.
Там рубашечка такая —
Вся цветная, расписная,
Из великого Китая!

ВОРОНА

Бери выше — из Парижа!
Заглянула бы в Баксан,
Там рядами этот хлам.
Кар-кар-р!

МАМА

Ты сама для нас подарок,
К нам с тобой приходит радость!
Долгих лет тебе, сестра!

Лисенок приглашает Лису.

ЕЖИК

А теперь позвольте мне.
Долгих лет тебе желаю,
С днем рожденья поздравляю!
И конечно, прилагаю
Фирмы Ежика штаны.
Сшил из чистого атласа,
От желающих нет спасу!
Мой подарок от души,
На здоровье носи.

Приглашает Маму танцевать.

ВОРОНА

Если Ежик шьет штаны —
Он объелся белены!
Кар-кар-кар!

МАМА

                    Я попрошу!
Ой, спасибо тебе, Ежик!
Я не знала, что ты шьешь.
Буду я иметь в виду
И с заказами приду.

ВЕДУЩАЯ

Рад лисенок, нету слов.

ДЕДУШКА

Чтобы внук мой был доволен,
Я дарю ему набор:
Пояс — из коры березы,
Не уступит любой коже,
К нему буковый кинжал.
Не смотрите, что он мал.
Все насечки золотые,
А застежки все стальные,
Язычки и прочее —
Все ручная выделка.
Высшей пробы серебро.
Там фамильное тавро.

Звучит «Тюз тепсеу». Дед и Бабушка.

БАБУШКА

В довершение наряда,
В соответствии с обрядом, —
А обряд нам предстоит, —
Сшила внуку я черкеску,
С чисто шелковой подкладкой,
Как положено джигиту,
Да к тому же жениху.

ДЕДУШКА

Ты, старуха, не спеши,
С этой вестью потерпите.
Все обсудим позже,
Нам спешить негоже.
Лучше всех зови к столу,
Ждет давно застолье.

Музыка.

БАБУШКА

Приглашаю всех к столу,
Дорогие гости!

Все идут к столу.

ВОРОНА

Как же я не догадалась?
Значит, свадьба на носу.
Расскажу-ка эту новость
Всем, кто здесь живет в лесу.
Кар-кар-кар!

Уходит. Входят Мама и Лисенок.

ЛИСЕНОК

Посмотри-ка, мамочка,
Сколько здесь подарочков!
Вот рубашка, вот штаны,
Туфельки на выход.
Вот черкеска, вот кинжал,
И конечно, пояс.
Если сяду на коня,
Пригодятся тоже.

ВЕДУЩАЯ

Гости все на угощении.
Стол прогнулся от всех яств.
Тут тебе — крольчатина,
Там тебе — зайчатина,
Всякие копчености,
Прочие сушености,
Для ежа — грибы.
Желающим семечки
И орешки разные,
Волку — поросятинка,
Для медведя — мед.
Все довольны угощеньем.
Мама знала наперед!

МАМА

Всем понравился мой сын,
Как же не понравиться? —
Хвост пушистый, ноги крепки,
Зубки — жемчуг, взгляд лукавый,
Голос чистый, мелодичный,
Абсолютный слух!
А проверю-ка на щедрость,
И любовь ко мне:
Что ты с этим будешь делать?
Расскажи-ка мне.

ЛИСЕНОК

Вот черкеска, для примера,
Никому не дам померить.
Проношу до дырочек
И дедушке отдам!

МАМА

Весь в отца! Он тоже был
Жадина-говядина.
Ну а туфли?

ЛИСЕНОК

Туфли сам буду носить.
Как сотрутся каблуки
И порвется кожа,
Подарю я их отцу,
Пусть поносит тоже.

МАМА

Ну а валенки куда?

ЛИСЕНОК

Поношу две-три зимы,
И отдам их зайцу.

МАМА

Ну а куклу? Ты же мальчик!

ЛИСЕНОК

Куклу я отдам тебе,
Но как только наиграюсь.
Если ногу оторву,
Или глаз ей поврежу.

ВЕДУЩАЯ

Мама очень огорчилась
И не сразу поняла,
Что сыночек ее щедрый
И что все это игра.

ЛИСЕНОК

Ты не думай, я не жадный,
Это я с тобой шутил.
Куклу я отдам тебе,
Если ты попросишь,
Туфельки возьми себе,
Если очень хочешь.
А на зиму валенки,
Чтоб не мерзли ножки.
А рубашку и штаны
Мы подарим кошке.

МАМА

До чего же ты хитер!
Прямо вылитый отец.
Тот был тоже щедрый,
Но в душе всегда мечтал
Иметь птицеферму.

Музыкальная заставка.

ВЕДУЩАЯ

Вот идут держать совет.
Время шло, лисенок вырос.
Подошел тот день, когда
Собирается семья
И Лесное братство.
Здесь решается вопрос,
Если он уже подрос,
Как женить Лисенка.

ДЕДУШКА

Я считаю, внук мой вырос
И пора его женить.

МАМА

Я не против, но где пара?
Посмотрите на него:
Хвост пушистый, ноги крепки,
Зубки остры, взгляд лукавый,
Смелый, храбрый и отважный,
Абсолютный нюх!

БАБУШКА

В нашем древнем лисьем роде,
Как во всем лесном народе,
Уважают силу, дух
И любовь к природе.
Хочет утку — вот она,
Индюка — пожалуйста,
Куры, гуси, лебеди, тетерев
И прочее — подавай на стол.
Но для этого нужна
И достойная жена.
Я такой не вижу.

ДЕДУШКА

Слышал я, что в Карачае,
В царстве леса Теберды,
Есть владенье хана Лиса
И красавицы жены.
Слышал также, что у пары
Есть единственная дочь
Небывалой красоты,
Принца ждет своей мечты.

МЕДВЕДЬ

Чтобы нам вопрос решить,
Жениха надо спросить.

ЛИСЕНОК

С удовольствием поеду,
Чтоб девчонку укротить!

ВОЛК

Может, все поедем вместе
И невесту украдем?

ЕЖИК

Бросьте волчьи вы порядки,
Разве можно без оглядки
Нарушать лесопорядки?

МЕДВЕДЬ

Ежик дело говорит.
Пусть жених один поедет
И невесту покорит.
Пусть любовь будет порукой.
Да сопутствует удача,
Собирайся, Лис, в дорогу,
У тебя трудна задача.

ВОЛК

Значит, так и порешили?

ДЕДУШКА

Всем спасибо, все свободны.

Медведь, Волк и Еж уходят, остается семья лис.

Когда отец мой был живой,
Но собирался в мир иной,
Вот эту торбочку мне дал
И тихо на ухо сказал:
«Когда наступит и твой час,
Исполни мой тебе наказ:
Вот эту торбочку отдашь
Достойному из сыновей —
Кто род наш будет продолжать
И все наследство умножать».
Мой сын себя не оправдал,
Я торбочку ему не дал.
Достойным оказался ты,
Возьми и береги.

ЛИСЕНОК

Что в торбочке, скажи?

ДЕДУШКА

В ней Золото любви.
Когда любовь к тебе придет
И твое сердце в плен возьмет,
Любимой посмотри в глаза,
Скажи волшебные слова:
«Любовь моя!»
Но без любви не говори.
Любовь боится только лжи.
И если ты хоть раз соврешь,
Ты в торбе гроша не найдешь.
Чем больше будешь отдавать,
Тем больше будешь получать.
Я все сказал — ты все слыхал.
Пора прощаться.

МАМА

В добрый путь, сыночек мой,
Вспоминай о маме,
Дедушке и бабушке.
Знай, всегда ты с нами.

БАБУШКА

Все, что надо, в рюкзачке:
Курочка вареная,
Колбаска копченая,
Майонез и булочка…

МАМА

Мыло, паста, щеточка,
И твоя расчесочка.

ДЕДУШКА

Хватит, дамы, дальний путь.
Про наказ мой не забудь.

ЛИСЕНОК

Не забуду, дедушка-а-а-а!

Вступление к «Песне Лисенка».

На смотрины еду я,
Где же ты, любовь моя?
Принца ждешь ты, знаю я,
Думаю, что это я.
Вот и царство Теберда,
Знаю, здесь любовь моя.
Мое сердце так стучит,
Что ты близко, говорит.
Ой, орайда, орайда,
Ой, орайда, орайда!

ВОРОНА

Перестань ты горло драть,
Орайда да орайда,
Лучше посмотри туда.

ЛИСЕНОК

Куда?

ВОРОНА

Вот туда, где пыль столбом.
Как пить дать — грызутся волки.

ЛИСЕНОК

Вижу. Волки. Вот беда!

ВОРОНА

Это страшная беда.

ЛИСЕНОК

Может, сможем убежать?

ВОРОНА

К сожалению, голубчик,
Не умеешь ты летать.
Что они не поделили?
Интересно бы узнать.

ЛИСЕНОК

Знаю я повадки волчьи,
Нам от них добра не ждать.

ВОРОНА

Прежде чем что-либо сделать,
Мы, вороны, думаем.
Волки же, наоборот,
Делают, не думая.

ЛИСЕНОК

Посмотри, остановились.

ВОРОНА

Видно, совещаются.

Зрителям.

Говорила я лисенку:
«Путь к любимой — не простой».
Вот теперь пусть думает
Своей лисьей головой.

ЛИСЕНОК

Посмотри-ка, разошлись…
Как ты думаешь, Ворона,
Может, повернем назад?

ВОРОНА

Эта тактика известна.
Операция «Захват»,
Так что, Лис, готовься к встрече,
Нет тебе пути назад.

Входят волки.

ПЕРВЫЙ ВОЛК

Оставаться на местах!

ВТОРОЙ ВОЛК

Эта старая карга
Сбила меня с толку,
Я подумал, что глухарь…

ПЕРВЫЙ ВОЛК

Так же пахнет эта тварь,
Но лису ты угадал.

ВОРОНА

Он, во-первых, не лиса…

ВТОРОЙ ВОЛК

Видим мы, что не лиса.
Кто такой? Куда путь держим?

ЛИСЕНОК

Я, Лис Лисыч Сарыбаев,
В Тебердинский лес иду.
Хана Лиса я ищу.

ПЕРВЫЙ ВОЛК

В Тебердинский лес пришел!
Хана Лиса не нашел.
Слышишь, брат, делить как будем?

ВТОРОЙ ВОЛК

Я за справедливость!
Правый глазик мой!

ПЕРВЫЙ ВОЛК

Правда — это правда.
Левый глазик мой!

ВТОРОЙ ВОЛК

Ухо левое мое.

ПЕРВЫЙ ВОЛК

Ну а левое мое.

ВТОРОЙ ВОЛК

Левая нога моя.

ПЕРВЫЙ ВОЛК

Значит, правая моя.
Хвост пушистый будет мой.

ВТОРОЙ ВОЛК

С какой стати будет твой?

ПЕРВЫЙ ВОЛК

Потому что старший я.
Дома у меня жена,
Ей горжеточка нужна.

ВТОРОЙ ВОЛК

Я за справедливость!
Правый глазик мой!

ЛИСЕНОК

Ваш дележ неверен, волки,
Так делить меня нельзя.
Потому что в этом деле
Нужен опытный судья.
Вот Ворона, например,
Заседает в Думе.

ВТОРОЙ ВОЛК

Заседает в Думе?

ЛИСЕНОК

Да, в самой Лесдуме.

ПЕРВЫЙ ВОЛК

Нам сам бог ее послал.
Что ж, ворона, говори,
И как надо рассуди.

ВОРОНА

Сей вопросец не простой,
Потому что Лис худой.
Его надо откормить,
А потом судьбу решить.

ВТОРОЙ ВОЛК

Нечем нам его кормить,
С лисом знаем, как нам быть.

ПЕРВЫЙ ВОЛК

Это правда, с ним потом.
Захотим — худым сожрем.
Раз уж ты пришла сюда,
Лис сказал, что ты судья,
Разъясни-ка нам вопрос
О праве на наследство.

ВТОРОЙ ВОЛК

Нам вот этот чугунок
Подарила мама.
Каждый день деремся с братом,
Но не можем поделить,
И не знаем, как нам быть.

ПЕРВЫЙ ВОЛК

Чугунок по праву мой!

ВТОРОЙ ВОЛК

По какому праву?!

ПЕРВЫЙ ВОЛК

У меня в норе жена,
Маленькие детки,
Ты ж пока что холостой,
Обитаешь сам с собой!

ВОРОНА

Не деритесь, ради Бога.
Вы ведь братья, как не стыдно —
Драться из-за чугунка.

ВТОРОЙ ВОЛК

Ты не знаешь его силу!
Чугунок наш непростой —
Исполняет он желанья!
Позавидует любой.
Хочешь меду — будь любезен!
Хочешь маслица — взобьет!
Мамалыгу даже сварит,
Но голодным не оставит.

ПЕРВЫЙ ВОЛК

Я хочу его продать
И построить замок.
Чтобы в нем жила семья,
Да и вся наша родня.

ВТОРОЙ ВОЛК

Если я его продам,
То построю ферму.
Разведу овец и коз,
Будет овцеферма.

ВОРОНА: Ясно мнение сторон.
Переходим к прениям.

ПЕРВЫЙ ВОЛК

Вот теперь ты рассуди
И без крови разведи.

ВОРОНА

Нескончаемый ваш спор
И дележ неверен.
Оттого весь ваш сыр-бор.
Назовите цену.

ВТОРОЙ ВОЛК

Чугунок наш будет стоить…

ПЕРВЫЙ ВОЛК

Ровно пять тысяч рублей!

ЛИСЕНОК

Если можно мне вмешаться,
Я хотел бы вам помочь…

ВОРОНА

Может, купит вот лисенок,
Чтобы прекратить ваш спор?

ВТОРОЙ ВОЛК

Так пусть купит, если может!

ЛИСЕНОК

Заплачу в два раза больше,
Если слово вы дадите:
Мирно жить, любить друг друга,
Уважать почтенный возраст,
Никогда не бить детей.

ВОЛКИ

Мы даем такое слово!

ПЕРВЫЙ ВОЛК

Мирно жить!

ВТОРОЙ ВОЛК

                    Любить друг друга!

ПЕРВЫЙ ВОЛК

Уважать почтенный возраст!

ВТОРОЙ ВОЛК

Никогда не бить детей!

ЛИСЕНОК

Получите свои деньги
И ударим по рукам!

ПЕРВЫЙ ВОЛК

Я построю себе дом!

ВТОРОЙ ВОЛК

А я — овцеферму!

ЛИСЕНОК

Чугунок я забираю
И на свадьбу приглашаю.

ВОЛКИ

Обязательно придем!

ВОРОНА

Адрес наш — Эльбрусский лес.
Приходите, будем рады.

ВОЛКИ

Обязательно придем! (Уходят.)

ЛИСЕНОК

Что ж, Ворона, нам пора,
Голова пока цела.

ВОРОНА

Ну и лисья голова!
Кар-р! Кар-р! Кар-р!

ЛИСЕНОК

На смотрины еду я,
Где же ты, любовь моя?
Принца ждешь ты, знаю я,
Думаю, что это я.
Вот и царство Теберда,
Знаю, здесь любовь моя.
Мое сердце так стучит,
Что ты близко, говорит.
Кажется, приехали.
Что же здесь написано?

«ЗДЕСЬ ЖИВЕТ ХАН ЛИС».

Пора петь серенаду.

Поет.

Покажись в окошечко,
Хана лиса дочечка.
Ждешь ты принца — вот он я,
Знаю, ты ждала меня.
Я приехал не пустой,
Деда торбочка со мной.
А в ней Золото любви.
Поскорее выходи!

НЕВЕСТА (поет)

Жду я такого принца,
Жду я такого лиса,
Чтобы был красивей всех,
Чтобы был сильнее всех,
Чтобы был пушистей всех,
Чтобы был хитрее всех.

ЖЕНИХ (поет)

Посмотри-ка в мой рюкзак,
Хочешь так, а хочешь так,
Хватит золота тебе,
Мне и всей нашей родне.
Ой, орайда, орайда,
Ой, орайда, орайда…

ХАН ЛИС

Про что-то дельное поет мальчишка.
Узнай, как звать и пусть войдет.
Пойду на хитрость.
Добро пожаловать ко мне!
Скажи, кто ты
И где твой дом,
Твоя земля,
Твоя семья?
Я слышал песенку твою,
Такие песни я люблю,
Когда про золото поют,
И никогда не врут.

ЖЕНИХ (поет)

Еду я издалека,
Где течет Баксан-река,
Седой высится Эльбрус —
Восходи, если не трус.
Там живет моя семья,
Там Балкария моя,
Сам я — Сарыбаев Лис,
Ой, орайда, орайда.
Я приехал не пустой,
Моя торбочка со мной.
А в ней Золото любви.
Эй, принцесса, выходи!
Ой, орайда, орайда,
Ой, орайда, орайда,
Выходи, прошу тебя,
Первая любовь моя!

ХАН ЛИС

Вот это песня! Вот это да!
Да, ты, я вижу, парень хоть куда,
Но должен я предупредить,
Чтобы обиду упредить:
Шам-хан просил ее руки,
Из Рима сватался король,
Пять принцев, красивей луны,
Просили тоже, но, увы,
Ответ один:
«Нет среди вас, кого я жду,
Нет среди вас, кого люблю,
А без любви сказать вам да
Я не могу!»
Вот ведь беда,
Тут все зависит от тебя.

ЖЕНИХ

Она имеет право выбирать,
Она имеет право отвергать,
В вопросе этом ей нужна свобода,
Поэтому прошу позвать.

ХАН ЛИС

Дочундра! Доченька! Иди сюда! Ариука!
Смотри, кто к нам приехал издалека!

Входит невеста.

НЕВЕСТА (поет)

Жду я такого принца,
Жду я такого лиса,
Чтобы жил со мной в ладу,
Чтобы он мне не грубил,
Только правду говорил,
И конечно же, любил.
Я жду я такого лиса,
Я жду я такого принца,
Чтобы был пушистый хвост,
Чтобы был он озорной
И, конечно, молодой,
Пребогатый, удалой.

ЖЕНИХ (поет)

Загляни-ка в мой рюкзак,
Хочешь так, а хочешь сяк,
Хватит золота тебе,
Мне и всей нашей родне.
Я тобою покорен,
Красивее в мире нет,
Говори скорей ответ,
Ой, Ариука, Ариука!

НЕВЕСТА (поет)

Я тобой покорена
И, конечно, влюблена.
Отвечаю тебе да,
Я с тобою хоть куда!
Знай, что ты — любовь моя.
Твою маму обниму
И в нору к тебе войду,
Ой, орайда, орайда.

ЖЕНИХ

Если ты в нору войдешь,
Меня милым назовешь,
Мы закатим такой пир,
Удивим лесной весь мир.

ЖЕНИХ и НЕВЕСТА (поют вместе)

Ой, орайда, орайда,
Ой, орайда, орайда.
Мы такой закатим пир,
Удивим лесной весь мир!

Танцуют свадебный танец.

Входят все занятые, в танце, напевая «Орайда».

 

Занавес.

 

Рейтинг@Mail.ru