Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Есть ли место мужеству в современном обществе

Автор:
Тимур Дербе
Перевод:
Тимур Дербе

ЛIыгъэ зыхэлъхэр

 

ЛIыгъэ зыхэлъ цIыфым «лIыгъэ схэлъ» къыуиIощтэп. Ар зыфэдэр, лIы шъыпкъэуи щытмэ ишIыкIэ-гъэпсыкIэхэмкIэ, идунэететыкIэкIэ хэти къышIэн ылъэкIын, хэти къыгурыIон. УщыIэмэ, цIыфмэ уахэтмэ, макIэ тешIагъэми, бэ тешIагъэми лIыгъэшIэпIэ чIыпIэ уиуцон. А чIыпIэм ифагъэр къызэрикIыжьышъу. Е лIыгъэ хэлъэу зекIон, зиушъхьакIужьынэп, е къэрэбгъагъэу къыхэфагъэр зы бжьыгъэ-мыхъурэу ищыIэныгъэ едзыгъэу къэнэн. ЕтIани, зы чIыпIэм лIыгъэ щызэрихьэзэ икIошъыкIышъугъэр, адрэ нэмыкI хьэлэ-балыкъ Iоф горэм щыхэпчъэкъожьыныр къыдыхэт. Ау щыIэх сыд фэдэрэ Iофи ашъхьэ Iэтыгъэу, шъхьафитэу лIыгъэшIапIэу зэрыфагъэм къикIыжьхэрэри. ЗэрэхъурэмкIэ, Iоф гъэнэфагъэ горэхэмкIэ зигъэлIышъоу, лIыгъэ къыхафэу, лIы фэдэу псэушъоу, зекIон ылъэкIэу, ау ыпшъэ дэмыфэшъущтхэмкIэ е ежьыркIэ зиягъэ лъэшыщэу къызэкIышъущтхэмкIэ къэрэбгъагъэ-къумалыгъэр къыхафэу, мыщ фэдэуи, нэмыкI фэдэуи зыфэпIощтым фэдэ цIыф лъэпкъ шъхьафи щыI.

Сыд фэдэрэ Iофи щымыщынэу, къызэрэхэзгъэщыгъэу, зышъхьэ Iэтыгъэу, шъхьафитэу лIыгъэшIапIэм къикIыжьышъурэр бэ хъун ылъэкIыщтэп, ау ащ фэдэхэр арых щысэтехыпIэхэр. Ащ фэдэхэр яшэн-хабзэу къызфахьыжьыгъэм епцIыжьхэрэп, къиныгъоу нэужым алъэгъужьыщтыр зыфэдизыр къагурэIоми, къыгъэуцухэрэп, етIани ар мызэу ыкIи мытIоу аушэтыгъахэми. Лъэпкъэу зыщыщым ынапэ къыухъумэным фэшI ежь къурмэныпхъэ зафэзышIыхэрэр, гъаблэ ыгъэлIэщтхэми, апсэ атыщтми къызэкIэмыкIохэрэр щыIэныгъэм къыддыхэтых, ахэм таIокIэ, тэлъэгъух е ягугъу къытфашIы. Мы сатырмэ яджэрэ пэпчъ ащ фэдэ цIыфхэу ышIэхэрэр ыгу къыгъэкIыжьынхэ ылъэкIыщт. Адэ лIыгъэ зыхэлъым ежь мылъкоу IэкIэлъым къыщыкIэуи хъущт, иунагъуи зэтыригъэзын, исабыйхэри гунэкIэу пчэдыжьрэ унэм ригъэкIыхэуи чIыпIэ ифэщт. Ау ащ ыпсэ къабзэ, ар ипыймэ атекIуагъ, ащ идунэететыкIэ хъопсагъо. Ау литературэм нэмыкI щысэхэр къытфихьыхэуи мэхъу. Иунагъо исхэр, исабыйхэр гъаблэ ымыгъэлIэнхэм фэшI шъхьакIор зышхыжьхэрэр мымакIэу къытегъэлъэгъух, ахэм ашIыгъэ лъэбэкъу пхэнджыри ащкIэ афагъэгъужьэу, умышIымэ мыхъунэу щытыгъэ лъэбэкъукIэ алъытэжьызэ. Бэ, лъэныкъуабэу зэтефыгъ лIыгъэ шэныр. Ау нахьыбэрэмкIэ лIыгъэ зыхэлъхэ цIыфхэм зэкIэми зы шэн гъэнэфагъэ яI — ахэр адрэхэм къахэщых яшъыпкъагъэкIэ, япсэемыблэжьныгъэкIэ ыкIи ягукъэбзагъэкIэ.

Шъыпкъэ, гунахьшIагъэ зимыIэ дунаим зи тетэп, ар бэрэ къыкIаIотыкIыжьыныр зикIасэхэр ефэндхэр ары, джащ фэд, хэмыукъуи щыIэп, ау ахэр зэкIэ Iоф цIыкIу-шъокIух ныIэп. Ащ фэдэ цIыфым епэсыгъэр нэмыкI щыIэныгъ, нэмыкI щыIэкIэ-псэукI, нэмыкIрэ лъэгапI. Идунаий ухэхьашъунэп ащ уфэмыдэмэ, уримыгупшысэгъумэ. Литературэм бэрэ тащыIокIэ лIыгъэр къызыщыраIотыкIырэ чIыпIэхэм. ГущыIэм пае, КIэрэщэ Тембот ироманэу «Шыу закъу» зыфиIорэм игерой шъхьаIэу Залыкъо Ерстэм иныбджэгъу нахьыкIэ лIыгъэр ежь къызэрэгурыIорэр мырэущтэу феIуатэ: «ЛIыгъэр лъэныкъуабэу зэхахьэ. ЛIыхъужъыгъэ закъори лIыгъэкIэ амыштэу мэхъу. ЗэонымкIи бэлахьэу, псэемыблэжьэу заоу, лIыхъужъыгъэкIэ ыпэ уимыгъэкIонэу, ау нэмыкIыкIэ акъыл шIагъуи къомылъэу, шэни имыIэу, щыIакIэми фэмышIыгъэу лIы пхъэшэжъы бгъакъэхэр бэрэ къахэкIы лIыхъужъ зыфаIорэмэ. Ащ фэдэм «лIыхъужъыми, лIы хъурэп ар» — зыфаIоным фэдэ губгъэныр палъхьажьы. ЗэрэхъурэмкIэ, лIыгъэр зэон закъом епхыгъэп. Тэ тиабдзахэкIэ лIыгъэ зыхэлъэу лIы дэгъукIэ алъытэрэр къыосIонышъ, адкIэ о еплъ лIыгъэ зыфаIорэм.

ЛэжьэнымкIи IэшIагъэхэмкIи къулаеу, IэпэIасэу, куо-хьау тхьаусхэ хэмылъэу иунагъо зэкIэлъыкIоу зэрихьэу, зэо щынагъо къызыхъукIэ, иIашэ ыштэмэ апэу бгъэкIэ пыим пэIууцорэмэ ащыщэу – джащ фэд анахь лIы къызэрыкIоу лIы дэгъукIэ тадэжькIэ щалъытэрэр.

ИтIани ащ шъхьэдэкIыIоу мэхъух лIы дэгъухэр: шъыпкъагъэ акъолъэу, гущыIэ хьаулые амыIоу, ягущыIэ купкI хэлъэу, зэIукIэ хъумэ яIушыгъэкIэ цIыфхэр агъэдаIоу, цIыфхэри упчIэжьэгъукIэ къанэсэу. Ащ фэдэхэри зэогъу щынагъом армэу хъухэрэп. Ахэри лIы дэгъух.

Мэхъух етIани лIы дэгъухэр: игущыIи изекIуакIи фэсакъыжьэу, ицIыфыгъэ напэ къыухъумэу, джэнэ кIыпцIэ бгынтIэу – яунагъуи зыщаримыгъэлъэгъоу, ренэу зэкIэупкIагъэу, яунагъо исхэмкIи ебгэ хьазырэу, нэхъой зыфаригъэшIэу, ау тхьамыкIэгъо-къиныгъохэмрэ гукIэе губгъэнхэмрэ унагъом исхэм агу щиухъумэу, ежь запэIуидзэу, чылэм щыщэу тхьамыкIагъо зылъыIэсрэми апэу IэпыIэгъукIэ анэсэу, лъэIукIэ къынэсрэми иIэмкIэ пыушъэфыкI фимышIэу, гущыIэ бащи ымыIоу, лIыгъэ зэкъолъ зэкъоушъэфагъэу. Ащ фэдэ лIыгъэ зэкъоушъэфагъэм, щынэпIэ-кIодыпIэм зифэрэм, ошIэ-дэмышIэу, цIыфхэр зэрэмыгугъагъэу, лIыхъужъыныгъэшхо къыхафэ хабзэ. Ари зы лIыгъэ шIыкI.

Ади нахь зэкъоушъэфагъэу нэпэмыкI лIыгъэ шIыкIэ гори мэхъу: зэрэфэхъоу, зэрилъэкIэу лажьэу, «лэжьэкIо тхьамыкI» зыфаIорэм фэдэу, зыкIи къахэмыщэу псэузэ, куп ахэтэу къиныпIэ-кIодыпIэ зифэхэрэм, илIыгъэ къызкъуихэу, лIыгъэ пытагъэрэ IушыгъэрэкIэ купыр къыдищыжьэу, илIыгъэ ащ къыщынафэу.

КIо, ахэм анахь наIоу лIы дэгъу гъэнэфагъэхэри чылэмэ адэсэу мэхъу. ЯIушыгъ, ялIыгъэ пытагъ, яшъыпкъагъэ зэфагъэкIэ цIыфмэ наIо ахэхъухьагъэу, чылэ Iофхэри игущыIэкIэ зэригъэкIоу, тхьамыкIагъорэ зэо хьэлэ-балыкърэ къызыхъурэми, Iо хэмылъэу цIыфхэр ыуж иуцохэу, пащэ афэхъоу.

Ащ фэдэу, ащ фэдэ лIыгъэ зыфаIорэм шIыкIабэу иIэр къэлъытэгъуай. ЛIыгъэ зыщызепхьащтым Iоф цIыкIуи Iоф ини иIэп, зауи мамыр щыIакIи зэхэдз иIэп – тыди лIыгъэр ищыкIагъ. ЛIыхъужъыгъи, блэнагъи, гулъыти, зэхэшIыкIи, гушъэбагъи, гупытагъи – зэкIэ дэгъоу цIыфым хэлъыр лIыгъэм фэгъэзагъ».

КIэрэщэ Тембот игерой шъхьаIэ къыIохэрэр, ар ежь тхакIом игупшысэхэр арэу сеплъы, ахэм уакъызыпкъырыкIыкIэ, лIыгъэ шIыкIэхэр пчъагъэу зэтефыгъэх: заом зыкъыщызгъэлъагъохэрэр, щыIэныгъэм шъыпкъагъэ щызезыхьэхэрэр, унагъомкIи лIакъоу зыщыщымкIи гугъэпIэ лIы есэу, гукIодыгъор зыфэдэр зымышIэрэ лэжьакIоу, пэрытыгъэ зиIэу, цIыфхэр зезыщэн, зыгъэдэIон зылъэкIыхэрэр. Ахэр зэзыпхыжьырэр, игъо къэсмэ, лIыгъэшIэпIэ чIыпIэм ифэхэмэ, апсэ зэремыблэжьыщтхэр, лIыгъэу зэмкIэ къахэщэу, зэмкIэ ахэушъэфагъэр къызэрэзыкъуахыжьыщтыр ары. КIэрэщэ Тембот къэIотэкIэ шIыкIэм тетэу лIыгъэм игугъу мыщ дэжьым къыщешIы, ау романым иапэрэ нэкIубгъохэм къащегъэжьагъэу аужыхэрэм анэсэу Залыкъо Ерстэм лIыгъэшIэпIэ чIыпIэхэм арегъэуцо ыкIи щытхъу пылъэу къарещыжьы. Сабыеу гъэры ашIыгъэу хы- Iушъом рахьыжьагъэр къатырехыжьы, нэужым джэгум хэтэу, сэшхокIэ зыщызэнэкъокъухэрэм «…уфаемэ тпсэ зэпитэгъалъхь» къызщыраIом, псэр джэгуалъэ зэримышIырэр иджэуапыгъэми, къэщтагъэр къыригъэкIэу къыIууIухьэрэм ыкIуачIэ зынэсрэр ригъэлъэгъугъ, ежь ычIэгъ хъугъэмэ къыукIыпэщтыгъэми къепыйрэм, ащ зытекIом ыпсэ Iихыгъэп, къыгъэнэжьыгъ. Ащ къыкIэлъыкIуагъэх мэзым щаукIынэу ращэжьэгъэ лIыжъым икъэгъэнэжьын, Суандэ икъэгъотыжьын япхыгъэ псэемыблэ Iофхэр, нэмыкI щысабэхэу Ерстэм илIыгъэ къэзыушыхьатыхэрэр.

Тисабыйхэр ащ фэдэ тхылъхэмкIэ тэгъасэх, нартмэ якъэбархэмкIэ, адыгэ пшысэхэу шэн-хабзэхэр къызхэщыхэрэмкIэ, апэрапшIэу лIыгъэр ары ахэм къябэкIыгъэр. Ахэм яшIогъэшхо къызэрэкIорэм щэч хэлъэп, «улIыба сэIо, угъэу, пшъашъэхэр къыбдэхьащхыных», «лIыгъэ зыхэгъэлъ» зыфэпIощтхэу, илъэс заулэ нахь зымыныбжьэу зэхэшIыкIыр зиIэ хъунэу езыгъэжьэгъэ къодыем къащегъэжьагъэу Iэтахъохэм анэсыжьэу зэряушъыйхэрэми пылъ шIуагъэр нахь мэкIэжьэп.

Борис Полевоим итхылъэу «Повесть о настоящем человеке» зыфиIорэм хэт герой шъхьаIэу, летчикэу Алексей Маресьевым исамолет нэмыцмэ къызыраутэхым ыуж ылъакъохэр уIагъэхэу мэзым зэрэщыцуахъощтыгъэр, узым, гъаблэм, чъыIэм апэшIуекIошъузэ, шIошъхъуныгъэу иIэм , ар къодыеп, илIыгъэшхо къыхэкIэу ыгу зэрэмыкIодыгъэр, нахь щысэтехыпIэ мэхъужьа кIалэхэр рыбгъэсэщтхэмэ? Сэ сэшIэ, силэгъу хьазыр горэ, джыри еджапIэм чIэсыгъ а лъэхъаным, пчыхьэ кIасэ хъугъэу гъунэгъу къуаджэм къикIыгъэ кIэлэ бзэджэшIэ куп къызытебанэм, изэкъуагъэти, икъоу апэуцужьышъугъэп, ылъакъохэр къызагъэузым, Маресьевыр ыгу къэкIыжьи, ылъакъомэ атемыуцошъоу, километрэ фэдиз хъурэ гъогу лъагъоу мэз пырыпыцум пхырыкIырэр осым хэлъэу ыпшыжьыгъ ядэжь нэсыжьыфэ нэс. Сэ зэрэсшIошIырэмкIэ, джыри сабыйзэ ащ лIыгъэ къыхэфагъ, гъэу зыщаутыхьэгъэ чIыпIэм исыгъэп, тхьаусыхагъэп, зыгорэ ыпэ къикIэу къыдеIэфэ ежагъэп, фэшIэщтыр ышIагъ. Щысэ фэхъун шIэныгъэ ыкIи гушъхьэлэжьыгъэ тIэкIу дыкIыгъоу ныбжьыкIэ дэдэу иIэ хъугъагъэшъ ары къин чIыпIэм зефэм зэрэпсэугъэр къызхэкIыгъэр, изыщыгъэр. Ащ фэдэ щысэу къэпхьын плъэкIыщтыр бэ.

ЩэIагъэм мэхьанэшхо иI, ар лIыгъэм изы Iахьэу, Iахьышхоу щытэу сэ сшъхьэкIэ сэлъытэ. Зэо жъалыммэ ялъэхъан лIыгъэшхо зыхэлъ цIыфхэр къэнафэх, ахэр къахэщых япсэемыблэжьныгъэкIэ, шIулъэгъоу хэгъэгум, лъэпкъым, унагъом афыряIэмкIэ, пыим езаох, ебэных, лъэкIи амали яIэр зэкIэ фагъазэ. Ау а закъор арэп ялIыгъэ зыфэгъэхьыгъэр, щэIагъэр ащ игъусэгъу нахьыбэрэмкIэ.

Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Нэхэе Даутэ фэгъэхьыгъэу Шъхьэлэхъо Абу итхыгъэу «ЛIыхъужъым игъашIэ лъэкIуатэ…ыухырэп» зыфиIорэм къыщыреIотыкIы лIыгъэ зыхэлъым щэIэгъэшхо зэриIэр: «…ылъэкъо джабгъу лъашъхьэ зэхэкъутагъэу, ыбгъу пстэухэмкIи фашистхэр къекIуашъэщтыгъэхэми, автоматымкIэ яозэ, лIыхъужъым иаужырэ щэхэр ригъэкIыщтыгъэх, ежь гранатыр къызфигъэнагъэу. Батальоным идзэкIолIхэм якомандир залъэгъум, жьыхьарзэм фэдэу илъыгъэх, къэзыгъэуцужьынхэ кIуачIэ щымыIэу пыир аулъэгугъ. УIагъэр уIэгъэ къызэрыкIуагъэп. Лъашъхьэр псынкIэу пымыхмэ мыхъунэу щытыгъ, лъызэIыхьэр къежьэгъагъ. Госпиталыр кощыгъэ, ащ улъэкIофэ уахътэу тешIэщтыр бащэ. Пхъэх щэхъу Iэмэ-псымэ щыIэп, ищыкIэгъэщт Iэзэгъу уцхэри яIэхэп. Узыр зыгъэIэсэн уц хамылъхьэу, шъофым итхэу пхъэхкIэ Даутэ ылъашъхьэ пахи, госпиталым ращэжьагъ. Ау зытещыныхьагъэхэр хъугъэу къычIэкIыгъ: лъызэIыхьэр дэкIоягъ, ыко нэс паупкIын фаеу хъугъэ…»

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Абыдэ Хьисэрэ сэррэ кIэлэцIыкIу-къэшъокIо купэу «Нэфым» тыригъусэу Тыркуем зы мазэ имыкъурэ тызэдыщыIагъ. Тэщ фэдэу зыныбжь лIы ныбжьым иуцуагъэу нэбгырэ заул ныIэп тызэрэхъущтыгъэр. Ащ къыхэкIэу шъхьадж ишэн-хабзэ, изекIокIэ-шIыкIэхэр зыфэдэхэр псыхъо къаргъом ычIэ мыжъо жъгъэйхэр къызэрэщыхэщхэрэм фэдэу тинэрылъэгъугъэх. «Нишъэ маплъэ, тхьакIумишъэ мэдаIо» зэраIоу, уфай-уфэмыеми, гъогууанэ узэдытехьагъэ хъумэ узыфаий, узыфэмые гори зэхэпхэу къыхэкIы, ищыкIагъи, имыщыкIагъи олъэгъу, Мыхъун горэхэри зекIо гъогум къыщыхэкIых, ау Абыдэ Хьисэ зи дагъо имыIахэм фэдэу, Iоф горэм хэлэжьэщтмэ, гущыIэщтмэ, ишъыпкъэмэ е сэмэркъэу ышIыщтмэ, шхэщтмэ, зигъэпсэфыщтмэ – зэкIэмэ шэн гъэтIылъыгъэкIэ, цIыфыгъэкIэ, Къэзэнэ Джэбагъэ «делэм сэ сышIокIы, Iушыр ежь къысшIокIы» зэриIогъагъэу, рэхьатэу, зэкIэми хэкIыпIэ къызэрафигъотырэр сшIогъэшIэгъонэу бэрэ сылъыплъагъ. КIэрэщэ Тембот адыгэ кIалэхэу лIыгъэ зыхэлъхэр итхыгъэхэм къазэрэщитыхэрэм афэдэкъабзэу Хьисэ зекIощтыгъэ, зэратекIыщтыгъэ закъор я 21-рэ лIэшIэгъум зэрэхэтыгъэр ары. ЛIыгъэм фэгъэхьыгъэу гупшысэхэр къезгъэIуатэхэ сшIоигъоу сызеупчIым, сызэрэщыгугъыгъэри къыгъэшъыпкъэжьыгъ, ежь-ежьырэу адыгэ тхылъыбэмэ зэряджагъэр, ау анахьыбэу кIиджыкIыжьыхэзэ ыгу хэтIысхьагъэхэр КIэрэщэ Тембот иехэр арэу зэрэщытыр, ащ игерой шъхьаIэмэ ицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу щысэ атырихызэ зэрэпсэурэр къысиIуагъ. Хьисэ зи дагъо имыIэу къызэрэсщыхъугъэм пае зи шэн дэй къыхэмыфэхэнэу пIоныри тэрэзэп, ащ фэдэ цIыф дунаим тетэп, тэри тызэрахэтэу. Ау адрэ тшIэрэмэ ялъытыгъэмэ, къахэщы. Мары Абыдэ Хьисэ лIыгъэм къыриIуалIэрэр: «ЛIыгъэр зэтефыгъ, ар ныбжьым елъытыгъэу зызэблихъузэ макIо, уныбжьыкIэ хъумэ, плъыр-стырыгъэм зыдебгъэхьыхыми лIыгъэкIэ олъытэ. Хъулъфыгъэм иакъылрэ ыкIуачIэрэ зэфэдэу зыщызэдакIорэр илъэс шъэныкъом иты зыхъукIэ арэу адыгэмэ алъытэщтыгъэ. А уахътэм узиуцокIэ къыбгурыIон фае щэIагъэм нахь лIыгъэ зэрэщымыIэр. ЩэIагъэ зиIэм лIыгъэшхо хэлъэу плъытэмэ тэрэз. ЛIыгъэм рыгущыIэщтым щэхъурэ Iоф имыIэм фэдэу къыбготыгъэм нахьи, ар зыфэдэр ымышIэу пшIошIыщтыгъэм лIыгъэшIапIэм зиуцокIэ нахь лIыгъэ къыхафэуи къыхэкIы. ЕтIани лIыгъэмрэ гукIэгъумрэ лъэшэу зэпхыгъэх. Сэ сишIошIкIэ, гукIэгъу зыхэмылъым лIыгъэ къыхэфэн ылъэкIыщтэп. ГущыIэм пае, анахь лъэшэу зигугъу ашIыхэрэ адыгэлIыхэу Къоджэбэрдыкъо Мыхьамэт, Айдэмыркъан зыфэпIощтхэр ижъырэ адыгэ орэдыжъхэм ядэIухэ зыхъукIэ анэпсхэр къехыщтыгъэх. Джащ фэдиз иинагъэу цIыфмэ якъин зэхашIыкIэу, агу ягъоу зэрэщытыр ары лIыгъэ зэрахьанэу зыкIэхъугъэри, зыкIэгуIагъэхэри. Непэрэ лъэхъаныр пштэмэ, зы щысэ къэсхьын. Абхъазым лIыхъужъныгъэ щызэрихьэзэ щыфэхыгъэ Хъуадэ Адамэ синыбджэгъу дэдэу щытыгъ. Ау ар зэрэхэкIодагъэр арэп сыкъызтегущыIэщтыр. А уахътэр джыри чыжьагъэ, заор Абхъазым къырашIылIэщтми зыми ышIагъэп. Рэхьатэу, мамырэу абхъазхэри тэри тыпсэущтыгъэ. Хьэблашъхьэм тет джэгум тызэгъусэу тызыдахьэм, кIалэ горэ ешъогъае хъугъэу, утэшъуагъэу, Iэягъэхэр ыIохэу, рэхьатэу щытмэ язэонэу ажэхахьэу тлъэгъугъэ. Ащ Адамэ екIуалIи риIуагъ: «О кIалэр, зыгорэм е емыхэу, уемыоу уIэсэжьынэу сыпхаплъэрэп. Джыдэдэм сыд къыосIуагъэкIи къыпхэхьащтэп. Адэ некIоба, моу мы щагум тыдэгъэкIи, сэ къысау. ЕтIанэ угуи Iэсэжьын. НекIо, ущымыт, тыдэгъэкIи, къысау, хъяр зиIэхэри бырсырым хэтыдзэнхэп». Ар зэхэзыхыгъэ кIалэу пчыхьэ реным афэмыгъэIасэщтыгъэм ыIон ымышIэжьэу къэкъыгъ ыкIи ащ лъыпытэу ышъхьэ щигъэзыежьыгъ. ЯтIонэрэ мафэм, зэшъуагъэри кIэкIыжьи иакъыл къызэкIожьым, ар Адамэ дэжь кIуагъэ, къыфигъэгъунэу елъэIугъ, къуаджэм хьайнапэ зызэрэщишIыжьыгъэм фэшI зызэриухыижьрэр къыриIуагъ. Сэ джа зекIуакIэу Хъуадэ Адам а чIыпIэм къыщигъэлъэгъуагъэр лIыгъэкIэ фэсэлъэгъу.

Ежь Абыдэ Хьисэ джыри еджапIэм чIэсызэ пшъэшъэжъыеу псым ытхьалэрэр къыхихыжьыгъагъ. Ар зэхъум ятэ игъусагъ, арыти, тIэкIу темыIэмыхьэщтыгъэми, пшъашъэу псы чIэгъым чIилъашъорэр къыгъэнэжьышъуным, икъулайныгъэ къыхьыным, зэмкIэ ятэ ыпашъхьэкIэ гукIэгъурэ лIыгъэрэ зэрэхэлъыр къыгъэлъагъо шIоигъуагъ, зызэригъэлIырэри къыдигъэшъыпкъэжьынэу фэягъэти, игухэлъ къыдэхъугъ. Пшъашъэу псым къыхихыжьыгъэм жьыр къыщэжьыгъ, лIыгъэ хэлъэу Хьиси а чIыпIэу зэрыфагъэм къикIыжьыгъ.

Мыхэм афэдэ щысэу къэпхьын плъэкIыщтыр гъунэнчъ. Литературэми, щыIэныгъэми къахэхыгъэ щысэхэу лIыгъэр къизыIотыкIырэмэ афэгъэхьыгъэ къэбархэр джыри къэзгъэхьазырынхэ гухэлъ сиI. Ащ ыуж шъхьаф-шъхьафэу гукIэгъум, щэIагъэм, напэм икъэухъумэн, нэмыкIхэу цIыфым ишэнхэр, изэхэлъыкIэ, зыфэдэ шъыпкъэр къэзыгъэлъагъохэрэм афэгъэхьыгъэхэр къэстхыщтых. Арышъ, шъори, тигъэзетеджэхэр, ситхыгъэхэм шъуакъыхэфэн шъулъэкIыщт зигугъу къэсшIыгъэ шэнхэм афэгъэхьыгъэ щысэхэмкIэ шъукъыздэгуащэмэ. Ахэр къыткIэхъухьэхэрэми тэри тищыкIагъэх.

Есть ли место мужеству в современном обществе

 

Мужественными называют людей, способных действовать решительно и целесообразно в сложной или опасной обстановке, контролировать импульсивные порывы, преодолевать возможное чувство страха и неуверенности, умеющих мобилизовать все силы для достижения цели. Понятие «мужественность» неотделимо от мужской чести, благородства, достоинства. Мужественный человек никогда не кичится своими достоинствами, не рассуждает вслух о своих доблестных поступках. Насколько он отважен и храбр, люди определят по его поступкам, делам, отношению к окружающему миру.

Рано или поздно жизнь каждому из нас посылает испытания. Попавший в сложную ситуацию выходит из нее либо показав силу духа, проявив храбрость и не опозорив себя, либо запятнав на всю жизнь свою честь из-за нерешительности и малодушия. Есть такие категории людей, которые достойно выходят из одного сложного положения, а в другом им не хватает отваги. Есть и такие, которые достойно выходят из любого положения с гордо поднятой головой. Но есть и люди из другой категории, проявляющие смелость, поступающие как настоящие мужчины только в определенных ситуациях, а в тех обстоятельствах, когда они не могут справиться с чем-то или из-за которых могут пострадать, становятся трусливыми, способными предать. Это ненадежные люди.

Людей, выходящих достойно из любых ситуаций с гордо поднятой головой, не боящихся никакого труда, немного. Но именно таких ставят в пример другим. Такие ответственные люди верны своему слову, дорожат своей репутацией. Много раз прошедших через одни и те же испытания не останавливает даже то, что позже они могут столкнуться с разными трудностями. С нами бок о бок живут люди, которые для защиты чести своего народа жертвуют собой, обрекают себя на голод, идут на смерть. С такими мы видимся, встречаемся в жизни, о них нам рассказывают другие. Каждый, кто читает эти строки, может вспомнить таких знакомых. Конечно, у мужественного человека порой и доход может снизиться. Он может и семью потерять, и утром своих детей голодными из дому выпустить. Но зато он чист душой, победил врагов, его жизни можно позавидовать. Но в художественной литературе мы встречаем и других героев. Ради того, чтобы их семьи и дети не голодали, они прощают нанесенные им оскорбления, проглатывают обиду. Авторы прощают им их недостойный поступок, считая его вынужденным шагом.

Мужество – сплав собственных волевых и моральных качеств. Понятие «мужество» охватывает все наиболее важные нравственные ценности, но с акцентом на волевых усилиях и качествах, необходимых для поддержания и развития морали. Иначе говоря, происходит взаимный обмен значениями: волевые свойства (храбрость, решительность, стойкость и т. д.) оказываются в ореоле высокой нравственности и, напротив, общеизвестные нравственные качества (щедрость, человечность, справедливость, деликатность и т. д.) предстают как проявления истинного мужества. Но у всех мужественных людей есть общая черта – они выделяются в обществе своей правдивостью, самоотверженностью, благородством.

По правде говоря, нет на земле безгрешных людей. Больше всех это любят повторять эфенди. Точно так же нет людей, не совершивших ни разу ошибок. Но это не столь важно.

Мужественный человек заслуживает лучших условий жизни, другого пьедестала. Невозможно войти в его внутренний мир, если ты не подобен ему и не его единомышленник.

В художественной литературе мы часто находим толкование термина «мужество». Например, в романе Тембота Керашева «Одинокий всадник» главный герой Ерстэм Залэко вот как рассказывает своему младшему другу, как он понимает значение слова «мужество»: «Оно (мужество) многолико, складывается из разных понятий. Случается, что даже бесстрашие нельзя признать мужеством. Мы знаем людей, храбрых на войне, самоотверженных в бою, но не обладающих ни умом, ни добрым нравом, ни умением жить – просто храбрые мужланы. О таких говорят: “Хоть и храбр он, но мужества у него не хватает”. Выходит, мужество проявляется не только на войне. Так вот, я скажу тебе о нескольких типах людей, про которых у нас в Абадзехии говорят, что они мужественные и доблестные мужчины, а там уж ты сам сообрази – что такое мужество.

Бывают такие мужи: в работе и в ремеслах сноровкие, без стонов и жалоб содержат в достатке семью, а когда возникает военная опасность, так же без всякого шума, спокойно берут в руки оружие и одними из первых идут на врага. Это наиболее распространенный тип мужественных.

Есть и иные. Правдивые и верные дружбе и слову своему, они не говорят лишнего, но в их речах всегда заключено зерно разума. На сходках прислушиваются к их голосам, к ним обращаются за советом. И во время военной тревоги они всегда в первых рядах защищают свой край. Их тоже называют мужественными и достойными людьми.

А вот третий тип: требовательные к самим себе и к другим, человечные, они очень осмотрительны и в словах, и поступках; всегда собранные, подтянутые, неумолимо строгие к поведению своих домочадцев, но готовые самозабвенно заслонить их от всяческих бед и неприятностей; они первыми приходят на помощь аульчанину, попавшему в беду, готовы поделиться последним. И всё это без показного шума, без похвальбы, – разве это не подлинная человеческая доблесть? Эти люди в моменты тяжелых для народа испытаний проявляют на удивление всем необыкновенное мужество.

А бывает мужество затаенное. Трудится человек по своим силам, не напрягаясь, лишь бы прокормиться, ничем не примечателен, ничем не выделяется, а говорят о нем – “бедный трудяга”. Но случится ему в какой-нибудь компании всадников попасть в опасное положение, и тут неожиданно проявляется его мужество, скрытое до сей поры. Он берет руководство в свои руки, подбадривает павших духом, мужественной настойчивостью, умом и сообразительностью выручает компанию из беды. И идет о нем удивленная и восхищенная молва.

Живут в аулах и люди, уже известные своим мужеством и умом. Их твердый характер, верность и справедливость народ хорошо знает. Разумом и волей своей они вершат многие дела в ауле. И, когда грянет военная опасность, люди безоговорочно становятся под их водительство на защиту родины.

Всего многообразия мужественности не перечтешь. Нет тут разницы между большими и малыми делами, между войной и мирной жизнью. Мужество, доблесть, чуткость, ум, мягкосердечие, твердость характера – все добрые человеческие качества входят в понятие мужества».

По-моему, главный герой романа «Одинокий всадник» выражает мысли автора. Если исходить из этого текста, то мужественные люди делятся на несколько типов: доблестные в бою; правдивые в жизни; отважные и надежные в семье и в роду; бесстрашные труженики; передовики, которые могут управлять людьми, убеждать их. Их всех объединяет то, что в решающие моменты они проявляют самоотверженность и мужество, которое люди до этого в них не замечали.

Тембот Керашев в своем романе не только дает определение мужеству и доблести, но и раскрывает смысл этих понятий на примере главного героя, который с достоинством преодолевает различные испытания. Ерстэм Залэко освобождает украденного орками мальчика, которого хотели доставить в Крым и продать в рабство. Затем, во время джэгу*, когда орк Емытлеко Хату предложил ему посостязаться с ним в искусстве владения шашкой и сказал, что ставит своего коня, а если тот захочет, то и жизнь поставит; сперва Ерстэм ответил, что не привык зря обнажать свою шашку. Но все же потом, чтобы бжедугский орк не подумал, что он струсил, показал ему все, на что способен. Ерстэм выбил шашку из рук Хату и, «сделав молниеносный выпад, направил острие шашки в самое сердце врага. Тот растерянно охнул и непроизвольно схватился за грудь. Но Ерстэм так же быстро отвел шашку, вложил ее в ножны». А окажись главный герой романа под Хату, тот не колеблясь прикончил бы его. В романе дальше последовали и другие мужественные поступки главного героя: освобождение старика, которого хотели убить в лесу, самоотверженные поиски украденной Суанд и другие примеры, подтверждающие доблесть, смелость и благородство Ерстэма.

Сегодня мы воспитываем своих детей на примере таких книг, сказаний о нартах, поучительных адыгских сказок о народных традициях. Прежде всего в них преобладает тема мужества и доблести. Без сомнения, они приносят большую пользу. Не меньше пользы и от внушений мальцам и подросткам, что они мужчины и должны терпеть, а не плакать, чтобы девочки их не засмеяли.

Кто из нас не зачитывался книгой Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», кто не брал пример с прообраза его главного героя, летчика Алексея Маресьева, которого в 21 год призвали в армию и в 1939 году направили в 30-ю Читинскую школу военных пилотов.

«5 апреля 1942 года с ним произошел роковой случай – во время боевой операции его самолет подбили. Маресьев сумел дотянуть самолет до своей территории через линию фронта, и в 4 километрах севернее деревни Рабежа при попытке совершить вынужденную посадку в лесу упал с высоты 30 метров. Когда Алексей попытался встать – то почувствовав дикую боль, понял, что обе ноги сломаны. Тогда, собрав оставшиеся силы и волю в кулак, он пополз в сторону своих»**.

Экипирован Маресьев был неплохо: меховой комбинезон, унты и шлем давали шанс продержаться в зимнем лесу. Но он не предполагал, насколько долгим окажется его путешествие. Уже на следующий день ноги опухли так, что идти стало невозможно. Пришлось ползти. Вместо воды он ел снег, питался корой, шишками и мхом. Всего в заснеженном лесу летчик провел 18 суток.

Восемнадцать суток летчик через леса и болота ползком пробирался к людям на восток, ориентируясь по солнцу. Его обнаружили жители деревни Плав в Валдайском районе, на подводе отвезли в дом Вихровых. Там он провел еще неделю, потом летчика отправили в московский госпиталь.

Переломы конечностей, обморожение. Гипс нельзя наложить, потому что гангрена началась, и обморожение нельзя лечить, потому что кость раздроблена. Пришлось ампутировать. Он вернулся в «строй» уже через год – в июле 1943-го.

Героизм – наивысшая степень бескорыстной храбрости, противостоящей любому реальному или возможному злу, отвага, решительность и самопожертвование в критической обстановке. Такая храбрость способна противостоять не только страху, но и страданию, усталости, унынию, отвращению, соблазну и т. д. Это исключительная добродетель исключительных людей. Никто не обязан быть героем, поэтому герои всегда вызывают у нас восхищение.

На примере таких героев, как Алексей Маресьев, нужно воспитывать подрастающее поколение. Вера в жизнь, безграничная отвага помогли выжить храброму летчику.

Мне самому довелось в жизни столкнуться с одним парнем, который последовал примеру Алексея Маресьева. Мой ровесник еще учился в школе, когда поздно ночью группа драчливых мальчишек из соседнего селения накинулась на него и поколотила до такого состояния, что он уже не смог встать на ноги. Вспомнив про подвиг Алексея Маресьева, юноша решил проползти по тропинке через лесную чащу. Он так и поступил: прополз по снегу расстояние около километра, пока не дополз до своего дома.

По-моему, этот юноша совершил героический поступок. Он не остался в том месте, где его избили, не стал плакать, дожидаться чьей-то помощи, а сам нашел выход из критического положения. Будучи юным, он показал большую силу духа. Следуя примеру прославленного летчика, молодой человек поступил отважно. Таких примеров можно привести множество.

Жизнь – испытание на прочность нравственных устоев личности. Необходимо с честью переносить удары судьбы – не ожесточаясь, не жалуясь, сохраняя доброе отношение к людям. Говорят, что, опуская руки, предаваясь унынию и отчаянию, человек открывает доступ негативным эмоциям, становится легко уязвимым, способным сбиться с нравственного пути. Чтобы воспрепятствовать этому, и включается «механизм мужества» – стойкости, он помогает с честью выдержать тяжелые испытания, сохранить присутствие духа. Такой человек не будет сломлен, не нарушит нравственный закон, не станет искать оправданий своих неудач в неблагоприятном стечении обстоятельств.

Выносливость, стойкость – одни из составляющих понятия «мужество». Смелость, отвага, мужественность людей проявляются большей частью во времена войн. Они выделяются среди других своей самоотверженностью, любовью к Родине, народу, семье. Они бесстрашно и храбро противостоят врагу, не щадят своей жизни. Наряду с доблестью мы также замечаем их выносливость и стойкость. Стоицизм – сплав воли, разума и долга чести. Мужественным называют человека не только за отвагу и смелость, но также за самообладание и выносливость, рассудительность и сдержанность, терпение и упорство в достижении нравственно оправданных целей.

Схаляхо Абу в своей статье «Жизнь героя не кончается… продолжается», опубликованной в газете «Адыгэ макъ» 23 ноября 1997 года и посвященной подвигу Героя Советского Союза Даута Нехая в годы Великой Отечественной войны, пишет: «…хотя у него (Даута) кости правой ноги были раздроблены и фашисты стали окружать его со всех сторон, отважный командир батальона, оставив для себя гранату, опустошал свой автомат, пускал во врагов свои последние пули.

Бойцы батальона, заметив, что произошло с их командиром, ринулись, как огонь, на врага. Их невозможно было уже ничем остановить. Они беспощадно истребляли противников.

Оказалось, что командира тяжело ранили. Началось заражение крови, потому требовалось срочно отпилить часть ноги. Госпиталь был переведен в другое место, и на то, чтобы догнать его, ушло бы много времени. Из медицинского оборудования у них была только пила, нужных лекарств вообще не было. Вот в такой обстановке, без наркоза, в полевых условиях Дауту отпилили кость ноги пилой и поехали искать ближайший госпиталь. Но случилось то, чего они больше всего боялись: сепсис распространился дальше, и пришлось отрезать правую нижнюю конечность до бедра…»

Летом 2009 года вместе с заслуженным деятелем культуры Республики Адыгея Гиссой Абидом и детским хореографическом ансамблем «Нэф» («Свет») я около месяца провел в Турции. Таких как я, в зрелом возрасте мужчин было в нашей группе мало. Поэтому тут полностью раскрылся характер каждого из нас, невозможно было ничего утаить. Как гласит адыгская поговорка: «сто глаз наблюдают, сто ушей слушают». Хочешь ты этого или нет, но в пути случается услышать всякое, что может и не понравиться, точно так же не все увиденное тебе будет по душе. В пути иногда случаются всякие неприятности. Но Гисса Абид вел себя так корректно, что невозможно было его упрекнуть в нарушении адыгского этикета. Он подходил к каждому делу – будь то выступление, трапеза, отдых – серьезно, проявлял чувство меры во всем, даже в шутках. С чувством собственного достоинства, степенно Гисса разрешал любые вопросы. Я долго наблюдал за ним и удивлялся тому, как он может спокойно находить выход из любого положения. Гисса поступал точно так же, как и мужественные герои произведений Тембота Керашева. Различие было лишь в том, что он жил в 21 веке. И когда я попросил его рассказать о том, кого можно считать мужественным человеком, он подтвердил мои мысли. Гисса рассказал мне о том, что самостоятельно прочитал много книг на адыгских языках, что больше всех ему нравятся произведения Тембота Керашева, что с детства он берет пример с главных героев его произведений.

Нужно сказать, что нет идеальных людей. У каждого, в том числе и у Гиссы, и у меня, есть изъяны. Но Гисса выделяется из окружающих его людей своим поведением. Вот что он ответил на вопрос, кого можно считать мужественным: «Понятие “мужество” емкое, оценка его зависит от возраста, в котором ты находишься. Например, когда ты молод, горячность тоже воспринимаешь как проявление мужества. Как считают адыги, у мужчины разум и сила приравниваются после 40 лет. В таком возрасте до тебя должно дойти, что наивысшим проявлением мужества является выдержка. Было бы правильным считать, что толерантный человек обладает большим мужеством. Иногда получается так, что в решающие моменты больше доблести показывает не тот, кто всегда вел об этом речь, а тот, от кого ты этого совсем не ожидал. Мужество и сострадание очень взаимосвязаны. По моему мнению, в ком нет сострадания, тот не может быть мужественным. К примеру, прославленные адыгские народные герои, такие как Магомет Коджебардыко, Айдамиркан и другие, во время прослушивания старинных адыгских песен невольно плакали. Они настолько остро воспринимали бедственное положение народа, настолько ему сочувствовали, что это служило источником их героизма и доблести.

Взять, к примеру, один случай из нашей жизни. Адам Хуадэ, героически погибший в Абхазии, был моим закадычным другом. Я сейчас поведу речь не о том, как он погиб. До того еще было далеко, никто еще тогда не знал, что в Абхазии развяжут войну. И абхазцы, и мы тогда еще жили мирно и спокойно.

Как-то раз мы с Адамом пошли на свадьбу, которая устраивалась в нашем квартале. Войдя во двор, мы заметили одного парня, изрядно подвыпившего, который сквернословил и пытался развязать драку со спокойно стоящими людьми. Адам подошел к нему и сказал: “Как погляжу, ты не угомонишься, пока не напакостишь кому-то. Чтобы я ни сказал в данный момент, ты не воспримешь. Так выйдем с этого двора, и ты меня ударишь. Может, тогда душа твоя успокоится. Пойдем, не стой, выйдем со двора, ударь меня, справляющим свадьбу не создадим шума”. Услышав такие слова, парень, которого не могли весь вечер утихомирить, сразу же остолбенел и убрался прочь. На следующий день, отрезвев, он пришел к Адаму и попросил у него прощения. Парень сказал ему, что раскаивается в том, что вчера вел себя недостойно и опозорился на весь аул. Тот поступок Адама Хуадэ я расцениваю как мужественный».

Гисса Абид, еще учась в школе, совершил тоже героический поступок. Он спас девочку, тонущую в реке. В тот момент с ним рядом находился отец. И хотя Гисса не совсем был уверен в своих силах, в том, что сможет спасти тонущую девочку, но ему хотелось продемонстрировать отцу свою храбрость и сострадательность. Это перевесило все, и он спас девочку.

Можно привести множество таких примеров. Я намерен в дальнейшем подготовить целый цикл статей о мужестве на примерах, взятых из литературных источников и из жизни. Затем по отдельности я напишу статьи о таких высоких нравственных качествах, как сострадание, выдержка, защита чести и достоинства и других чертах характера, показывающих истинное лицо человека. Так что, дорогие читатели, вы тоже можете стать одними из героев моих статей, если обладаете хотя бы одним из этих высоких нравственных качеств. Это нужно и взрослым, и подрастающему поколению.

 *  Широкомасштабное игрище.
** Статья в Википедии.

Рейтинг@Mail.ru