Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Паломничество

Автор:
Абдуселим Исмаилов
Перевод:
Виктор Куллэ

ЗИЯРАТ

Кьве паюникай ва муьжуьд шикилдикай ибарат драма

 

Иштиракзавай ксар:

ПИР-ГЬЯСАН, михьи кас, пIирер хуьзвайди
МАЛАЙИКШЕЙТIАН
ДАГЪЛАР, чубан

Зияратчияр:

АХУНДОВ, чIехи гьаким
ДУЪЗЕНАЛИ, гъвечIи гьаким
ПУЛАТ, къуллугъ авачир гьаким
СЕРИНАТ, жегьил дишегьли
СЕЛЯГЬ, жегьил итим
МАНАТ, Селягьан диде, яшлу дишегьли
КЪУРДУЛ, Пулатан гъилибан

Рушарин хор

Маса зияратчияр

Вакъиаяр чи йикъара Шалбуз дагъдиз экъечIзавай рекьера кьиле физва.

 

САД ЛАГЬАЙ ПАЙ

1-шикил

Шалбуз дагъдин к1уквариз экуьнин ярар язава. Аниз хкаж жезвай рекьин къерехда Пир-Гьасана капI ийизва. Яргъай кфилдин сесер агакьзава. Хъипи рангунин чIехи цуьквер алай цIегьрекь валал ШейтIан элкъвезва. Малайикди суван цуьквер атIуз кIунчIара твазва.

ХОР

Аллагь сад я, Мегьаммед гьахъ!
Шукур чпин чIехивилиз!
Пишкешар яз и дагълар пак
Чаз эбеди гайивилиз!
Зияратдин рекьер ачух,
Гегьенш я руьгь михьибуруз.
ПIирер-шейхер, куьнни рахух
Квевди рахаз кIанибурув.
Кьакьанвал – им михьивал я.
Хкаж руьгьер кьакьанвилиз!
Виридалай чIехивал я
Агакьарун инсанвилив!

ШЕЙТIАН

И дагълара затIни авач агакьдайИервилив зи цIегьрекьдин цуькверин.

МАЛАЙИК

Тариф ая.

ШЕЙТIАН

Тариф туш, ша, килиг жув.

МАЛАЙИК

Заз килигдай затIар ина тIимил туш
Сувар кьиляй-кьилиз алван цуьквер я.

ШЕЙТIАН

Цуьквер аку…

МАЛАЙИК

Вуч хьанва зи цуьквериз?
Иервилиз, рангаризни артух я.

ШЕЙТIАН

Лапагдинни кIвачик женни иервал?
Зи фенжанрив агатрай тIун.

МАЛАЙИК

Агатдач.
Гьич хузни къвеч ви цуькверал ацукьиз.
Эгер тиртIа иервал вил ацукьдай,
Эгер гвайтIа атир, шуьрбет цуькверин…

ШЕЙТIАН (гаф атIана). Патав ша-е, вун яргъалай рахамир.
И валарал ала гьамга булахар.

МАЛАЙИК

Булахар жеч.

ШЕЙТIАН

ЖедачтIа, ваз акурай.

МАЛАЙИК (патав агатна)

Гьинва?

ШЕЙТIАН (цуьк алгъурна)

Ингье, авахьзава шуьрбет хьиз.
Дад аку кван.

МАЛАЙИК

Ваъ, герек туш.

ШЕЙТIАН

За хъвада (кIуф кутуна хъвада).
Пагь, ширинвал! Атир вуч я галай кьван!
(Маса цуьк къалурна) КичIе жемир. Пашман жедач вун хъунал.

МАЛАЙИК (цуькведин фенжандик кIуф кутуна хъвада)

Шуьрбет туш хьи! Туькьуьл-туькьуьл агъу я!
Аман зи хур! Аман зи кьил! (Гижи хьана элкъвез, алукьиз къа­рагъ­­­да).

ШЕЙТIАН (кIевиз хъуьрез, валал элкъвез)

Кьилеваз!
Малайик, вун за рекьелай алудна.

МАЛАЙИК

Агь, шейтIан!

ШЕЙТIАН

Эхь, Малайик. Зун шейтIан я!
Зи амални, гужни валай пара я.

МАЛАЙИК

Аман зи кьил! (Дили хьана)
Дагълар къвезва виняй гъуз.
Рагар, кьвалар ацахьзава кьилел зи!
Куьмек це заз! Я михьи кас!.. (Алукьиз-къарагъиз Пир-Гьасан галай патахъ фида).

ШЕЙТIАН (шадвиляй хкадариз)

КапI чIурда!
Зи къуватдив агакьдач куьн. ЧIура капI!

Малайик алукьиз-къарагъиз Пир-Гьасанан вилик акъатда, ада, капI чIур тавуна, гъил эцяна, вичин патавай ракъурда.

ДАГЪЛАР (яргъалай)

Чаш! Тр-рай! ЦIегьрекь валар незвани?
Рекьида гьа. Рекьида куьн, гьайванар.

ШЕЙТIАН (вала чуьнуьх жез)

Им чумахъ вай кас я сагьиб дагъларин,
ШейтIанринни малайикрин чIал течир.
Квахьин адан виликайни гъиликай.

(ШейтIан валак чуьнуьх жеда.)

ДАГЪЛАР (капI ийизвай Пир-Гьасан акуна, вичи-вичикди)

Заз лапагар акурди хьиз тир эхир.
Вал алама, лапагар ваъ. (Чумахъ сухиз валак къекъвез)
Агь, хайрат! (Валакай шейтIан катда)
Лапаг туш хьи! Такварди жеч вилериз.
Хъицикьдик ква, амма ала кьве кIвачел.
И дагълара такурди заз и кар тир.
Агъзурбура шукур хьуй куь кьадардиз,
Я Сад Аллагь, я Мегьаммед пайгъамбар!
Гьар йисуз къвез, атIузва и жигъирар
ГъвечIи-чIехи, эркек-диши инсанри,
Керематар ава лугьуз вининра.
Зазни, ингье, акуна са керемат,
Акурбурал алава и дагълара.
Пир-Гьасана фагьумнатIа, вучда за?
ГьикI лугьуда: Катна хеб кьве кIвачеллаз.

ПИР-ГЬАСАН (капI куьтягьиз)

Чилер халкьна. Цавар халкьна. Халкьна зун.
Инсан тир зун! Гаф аку гьа – зун, инсан!
Халкь авуна, белки, чилер паталди.
Амма вилер килигзава винелди -
Цавун аршдиз, вири ирид цавариз,
Тухуз кIанз жув руьгьдиз муьтIуьгъ рекьерай.
И чилин кIус яз амукьиз физва вахт.
Ви кьадардиз шукур хьурай, Я Рабби!
Мадни тур чун кьакьанвилихъ ялвариз,
Умудар гуз, кутаз жуван регьимдик.
Регьимдикай атIудай югъ къалурмир.
(Чинай гъилер чIугуна чубандиз)
Ви чумахъдиз вуч кIан тир а валавай?
Халкьнава гьа амни чIехи Аллагьди.

ДАГЪЛАР (вич-вичикай квахьна)

Кьабулрай ман Аллагьди ви дуьаяр.
Ваз экуьнин хийирар хьуй… Вучда бес?
Заз, Пир-Гьасан, валай лапаг акунай.
Садни ваъ-е, кьве хеб адал элкъвезвай.
Сад ахкуна, катизваз кьве кIвачеллаз.

ПИР-ГЬАСАН

Бес муькуьди? Заз акурди гьам тир жал?
Акунни ваъ, атайди зал дили яз?
Гъил эцяна ракъурна за къвалалай.

ДАГЪЛАР

Алайни кьве кIвачел гьамни?

ПИР-ГЬАСАН

Чидач заз.
Ухшар тушир лапагдиз ам.

ДАГЪЛАР

Бес вуч тир?

ПИР-ГЬАСАН

Малайик, кьил элкъуьрнавай шейтIанди.

ДАГЪЛАР

Малайик?

ПИР-ГЬАСАН

Ваз акурдини шейтIан тир.

ДАГЪЛАР

ШейтIан тир?
Бес хпен хъицикь алай хьи?

ПИР-ГЬАСАН

КантIа хьурай! Ам ава чи гуьгъуьна
Юкъуз-йифиз, уях чIавуз, ксайла.

ДАГЪЛАР

Бес малайик?

ПИР-ГЬАСАН

Амни гала гьамиша
Чахъ гьар садахъ крарани хиялра.
Сада ялиз дуьз ва михьи рекьерихъ,
Муькуьдаз кIанз алудиз кьур рекьелай…
Вуж кIантIани хьурай, гьар са бендедив
Агатзава малайикни, шейтIанни.

ДАГЪЛАР

Лап и завни?

ПИР-ГЬАСАН

Гье-гье, халис чубанни,
Зун инсан я, лугьуз, чилел къекъвезва.

ДАГЪЛАР

Эгь, Пир-Гьасан, инсан яни чубанни?
КIвал-югъ - сана, жув дагълара баят тир.
Икьван махлукь акваз физвай пIирерал,
Садра кьванни зияратдиз тефенвай.

ПИР-ГЬАСАН

Авач жеди ви кIула пар гунагьрин.

ДАГЪЛАР

Мегер ахьтин инсанарни жедани?
Са яш хьана гунагь квачиз жедани?

ПИР-ГЬАСАН

Хьун мумкин туш. Белки пар я кьезилди
Ви гунагьрин.

ДАГЪЛАР

Чидач, валлагь. ЭкъечIда
Чан аламаз зунни вини кукIушдиз.
Лугьуда, ам тав я вири руьгьерин.
Яшар физва агакь тийиз мурадрихъ.
ГумукьдатIа чидач жував михьивал.

ПИР-ГЬАСАН

Михьи ятIа ви рехъ, ам вав гамукьда.
Агакьарда ада вунни мурадрив.

ДАГЪЛАР

Вуна, валлагь, Пир-Гьасан, гьар сеферда
Ви патавай лувар кутаз рахкурда.

ПИР-ГЬАСАН

Хъвач гилани. ШейтIанар вав агатдач,
Малайикри хуьда вун мад генани.

ДАГЪЛАР

Зун хъфида. Кас пара ква рекьерик.

Суьруьдихъай кичIе я заз.

ПИР-ГЬАСАН

Инсанар
Къвез аквазва геллегь-геллегь агъадай.
Михьивилихъ хьурай чпин гьар са кам.
Хкаж жеда зунни, абур агакьрай.

Дагълар хъфида, Пир-Гьасан рекьин къерехда къванцел ацукьда.

ХОР

Шалбуз дагълар, Эренлар пак,
Ша къаншардиз умудар гваз.
Це чаз сагъвал, садвални гьахъ,
Тамир руьгьер набутар яз.
Инсанвилиз амач къимет,
Лугьуз, чи кьил гатаз ава.
Дугърибуру чIугваз зегьмет,
Игрида кеф чIугваз ава.
Инсафсузар, имансузар
Муъминарин арадава.
Куьне кьванни абур чавай,
Чун абурувай чара ая.

Перде

 

2-ШИКИЛ

Сегьне дегиш жезвач. Хордин мани акъвазна, яргъай лугьузвай дишегьлидин мани акъатда.

СЕРИНАТДИН МАНИ

Я чан дагълар, я чан дере,
Куь дад гьикьван ширинзава.
Квел ашукь тир рушан рикIе
Вучиз икьван сефилзава?
Дагълар туш куьн, женнетар я,
Цуьк акъатай сувар аку.
Гьар са касдин кьисметар я –
Квез зи ханвай лувар аку.
Лувар квачир къушаривай
Куь кьакьанриз физ жедани?
Бахт авачир рушаривай
Чарадаз бахт гъиз жедани?

Кьулухъ вилер ягъиз, рекьел Селягьни Манат акъатзава.

МАНАТ

Минет ийиз акъвазмир, я бала вун.
Вичиз кIанид амаз, масад ийидач.

СЕЛЯГЬ

Я Серинат, агакьара чахъ, я руш! (Дидедиз)
Итимар я къвезвайбур чи кьулухъай.

МАНАТ

Чизва-е заз.

СЕЛЯГЬ

Атурай ман чахъ галаз.

МАНАТ

За татурай лугьузвани, я чан хва?
Куьн аквазвай вилер буьркьуь жезвач зи.
За вуч ийин зи ван ерли текъвердаз?

СЕЛЯГЬ

Я Серина-ат!

МАНАТ

Ви ван къведач, гьараймир.
Гьам гъуьл хьурай! Гьам къари хьуй, за эхда.
Са къе туш хьи эхзавайди амалар.
Чнани ял акъадарин ацуьна.

СЕЛЯГЬ

А итимар агакьзава атана.

МАНАТ

Аквазва-е, вучда къара-гуьлледиз?
Къведач, абуруз вич вуч ятIа такунмаз.
(Гъилер хкажна арза ийиз)
ГьикI аватнай и сивинсуз кIвализ зи.
Куьтягьзава зи Селягьан кьил тIуьна.
(Селягь зурзаз башламишда)
Киф атIай вах! Ина кьванни инсан хьухь!
КичIе тушни ажугъдихъай пIирерин?!
(Селягьаз) Ацукь, зи хва, ада къвезвай итимриз
Манийралди вич вуж ятIа чирзаа. (Селягь ярх жеда)
Аман, Селягь! Гуж хьайи вах! Я Аллагь!
Я, Эренлар! ПIирер-шейхер мукьваллай!
Зи баладин дерт алуда! Куьмек це!
Къуват хце – регьимдикай атIумир –
Агакьдайвал къурбанд хьайи пIирерив.
(Селягьан гъилер-кIвачер кьаз, ам секинариз тежез)
Я Серина-ат! Ван атIутI, гуж хьайиди!
Им рекьизва! Язух бала! Эй, Аллагь!
Гьарнихъай сад – Малайикни ШейтIан къведа.

ШЕЙТIАН

Имни кар я анжах залай алакьдай.                                                                                      
Рекьида ам!

МАЛАЙИК

Язух бенде гунагьсуз.
Зани дуьа ийизва ви патахъай.
Аллагьди ваз куьмек гуда…

ШЕЙТIАН

Гудач хьи! (Малайикни ШейтIан кикIида)

ПИР-ГЬАСАН (Вич ацукьнавай къванцелай къарагъна)

Гуда! Гуда! Адан регьим зурба я.
Инсанар я регьимдикай магьрумбур.

ШейтIанни Малайик гьарнихъ сад хъфида, Пир-Гьасан Манатав агатда.

МАНАТ

Э-эй, хъсан кас! Им зи бала… Хва я зи…

ПИР-ГЬАСАН

Вичиз куьмек гурай чIехи Аллагьди.
Хесет яни?

МАНАТ

Эхь, михьи кас, хесет я.
Квайди тушир. Сагъ къван хьтин аял тир.
Башламишна паб гъайи са йисалай.

ПИР-ГЬАСАН

Гьамни себеб хьун мумкин я, гьелбетда.
Къадирсуз я, гьуьрметсуз я инсанар.

МАНАТ

ИцитIнани, авунани запабар,
Чидач, валлагь, амма чIур жез эгечIна.
Чир хъжезмач, чизватIани инсанар,
Арсуз хьанва, айиб квахьна чинравай.

ПИР-ГЬАСАН

Де вун къарагъ.

МАНАТ

Себеб ая баладиз!

ПИР-ГЬАСАН

Вири Сад тир Аллагьдилай аслу я.
ТIалаб ая адавай са куьмек гун.

Гъилер хкажна, пIузаррикай дуьа ийида, ахпа секин хьанвай Селягьан чиниз уф гуда.

Къарагъ, чан хва, давамара рехъ жуван.
Инанмиш хьухь, куьмекда ваз Аллагьди.

СЕЛЯГЬ (Вич-вичел хтана)

Эхь, михьи кас, инанмишвал авачиз,
ГьикI экъечIда ихьтин четин рекьериз?
Къуват хтуй кIвачериз са геренда.

МАНАТ

Я Аллагь, ваз агъзур йисан уьмуьр гуй,
Гьич инсанрин писвилер вав тагатрай.
Чан михьи кас, ваз за вуч гун, гьикI ийин?

ПИР-ГЬАСАН

Давамара куь рехъ, ам квез кьезил хьуй.
(Пир-Гьасан вичин чкадал хъфида)

СЕЛЯГЬ

Им вуж ятIа, икьван рикIиз чими кас?

МАНАТ

Пир-Гьасан я, лугьуда, тIвар. ПIирерал
Адан гъилни вил гьамиша алалда.
Михьи кас я, гафуни къван атIудай.

СЕРИНАТ (Шаддиз агакьна). КIанчни инра йифер-йикъар акъудиз.

МАНАТ
Лал хьухь! Сивин пад хкатна рахамир!
Лал хьухь! Анал ацукьнава михьи кас.

СЕРИНАТ

Чун кьацIайбур яни мегер?

СЕЛЯГЬ

Серинат!

СЕРИНАТ

Вун кис! Яргъи хьанвайни чил-цав чухваз!?
Зайифбуруз пIирерини куьмек гуч.

МАНАТ

Гана-е.

СЕРИНАТ

Эхь, чина авай рангуни
Лугьузва заз – иви къанвай мейит я.

МАНАТ

Ви мецелай а гафар гьикI алатда?

СЕРИНАТ

Куь мецерин зегьерлувал артух я.
Вучиз куьне зи гьар са кам жакьвазва?
Вучиз куьн зи гьар са кардал шаклу я?
Вуч авуна за гуьгъуьна акъвазна?
Лагь садра заз. Вуч тахсир зак кутазва?
Мани лугьун айиб яни дагълара?
Белки заз зун инсан тирди чир хьана.
Белки зи руьгь азад я къе сифте яз.
Белки аян я заз – жувахъ бахт жеда.
Им зи гъуьл я. Зун - адан паб гьаладин.
ТуштIа, гьада лугьурай заз, вуна ваъ.
КIанзавани зи вилериз икI акун?
КIанзавани жуваз жув икI бахтсуз хьун?

МАНАТ

Гъанва-е ам и гьалдиз ваз аквазвай.

СЕРИНАТ

За гъанани?

СЕЛЯГЬ

Аман, Аллагь! Ша бес хьуй!
Мус атIуда япарай куь къал-макъал?
Мус са меслят-сир жеда чи хзанда?
Куьн квев кикIиз атайбур туш. ТIалаба,
Вуч мурадар аватIа куь рикIера.

СЕРИНАТ

Эй, бахтавар, вуна садра атIутI рехъ,
ТIалабунар авун гьеле лап фад я.

СЕРИНАТАН 2-МАНИ

ТIалабунар, мурадар зи
Михьивилиз айнаяр я.
Захъ уьмуьрда бахт хьанач хьи,
Амай крар багьнаяр я.

МАНАТ

Яраб чна къачузва жал
Аллагьди ваз тагай бахтар?
Гайи йикъал нарази жез –
Къведа мадни четин вахтар.

СЕРИНАТ

ГьикI кIантIани хьурай вичиз,
Кьисметдикай катиз жедач.
КIвале бахтсуз хьана лугьуз,
И дагълара гьатиз жедач.

СЕЛЯГЬ

Бахтсуз ятIа, чун вири я, вун сад туш.
Квез герек я и рекье икI рахунар?

СЕРИНАТ

Рахунар чи, белки, герек туш жеди,
Амма бахтни квез герек я уртах тир?
Жуванди яз кIанда бахт. Тек жуванди!
Са лувари кьвед-пуд цавай тухудач.
Са балкIандал сад акьахун лазим я.

СЕЛЯГЬ

Ша, фин физвай сефердихъ, тур рахунар.
Вуна жуваз тIалаба бахт. За зазни
ТIалабда. Чаз са велед хьун вил алай.
Вилни галач амай маса бахтарихъ.
Фикир сад яз хкаж жен чун.

СЕРИНАТ

Башуьсте!

МАНАТ

Зи бахт куьн я. Шаддиз, сагъдиз акваз куьн,
КIвале хъверни шел аваз хьун хтулрин.
Я Аллагь, ви регьимдикай атIумир!
Бахтлувилихъ ая къенин сефер чи!

Шей-шуьй вахчуна, рекье гьатда. Муькуь патахъай итимрин десте акъатда.

 

3-ШИКИЛ

Дуьзеналиди юлдашриз, гъил туькIуьриз, са вуч ятIа къалурзава, ада вич и чкайрин сагьиб хьиз тухузва.

ДУЬЗЕНАЛИ

Къведай йисан и чIавалди, чIехиди,
Машиндин рехъ гъида чна инал кьван.
Регьят жеда.

АХУНДОВ

Регьятвилихъ галтугиз
Къвезвани кьван зияратдиз инсанар?
Къуръандани кхьенвалда, рекьер и
Анжах яхдиз атIун турус жезвалда.

ПУЛАТ

Вини кьилел сад-кьве йисан вахтунда
Мугьманхана эцигда за вижевай.
Артух жезва зияратдиз къвезвайбур.

АХУНДОВ

Мугьманхана хъсан затI я. Такьатар                                                                        
Гьинай къведа?

ДУЬЗЕНАЛИ

Чебни гьеле гьикьванбур?
Эцигунар ина – акьван регьят туш.
Са рекьериз-хуьлериз – пагь - харжияр…

ПУЛАТ

Абур я зи къайгъуяр. Са куьмек це…
Гафуналди, рахадайбур хьайитIа,
Кардалдини кIеве гьатиз акуртIа.
За лагьана, кар кьилизни акъудда,
Вазни чара жедач куьмек тавуна.
Жагъурда за рекьер-хуьлер мажбурдай.

АХУНДОВ

Хъсан фикир я, гьелбетда, амма чаз
Ихтиярар гудани и пIирери?
Чпин секинвилер чIурна эхдани?

ПУЛАТ

ПIирерихъай кичIе жемир садрани.
Инсанривай жеда вири писвилер.

ДУЬЗЕНАЛИ

Вунни гьахъ я, вунни. Ша, чун ацукьин.
Я жеда рехъ, я жедач – за гьуьжетдач.

ПУЛАТ

За лугьузва: Мугьманхана – им жеда!
Рехъни вав за расиз тада инал кьван.
Район види, рехъ види, пул жагъура.
ГьикI ва гьинай? Ви къайгъуяр я абур.

ШейтIан, къванцихъай хкечIна, Дуьзеналидив агатда, адан япал кIуф эцигна рахада.

ШЕЙТIАН

Вун гьаким я, кьиле авай райондин.
ГьикI рахазва а кас вавди? Жаваб це.
Усалвилер хъийимир мад! ВикIегь хьухь!

ПУЛАТ

И рехъ авун вуч я чIехи райондиз?                                                                 

ДУЬЗЕНАЛИ

Район тIун туш…

ШЕЙТIАН (катна Пулатан патав атана)
Ам ви чина акъвазава.
Жаваб це!

ПУЛАТ

Чунни малар туш гьа, дуст.
Квез кIан хьайи чIавуз, минет-суьнетда,
Хиве кьада дагълар, гьатна гуьгъуьна.
Идаз кичIе, адаз жаза це лугьуз.
Вучиз чидач элкъведайди жувални…

АХУНДОВ

Валлагь, куьбур жезвач хъсан рахунар,
И рехъ кьванни тухун къал-къул галачиз.

ПУЛАТ

Вунни абурун кьил я эхир - гьакимрин
Гьаким чIехи, ацукьнавай меркезда.
Жуванбуруз – зиян, хийир – чарадаз.
Вучда ахьтин къуллугъдикай авуна?

ШЕЙТIАН (гъилер тIушуниз, шадвилер ийиз)

Эхь, эхь! ГьакI лагь! Жаваб гурай суалдиз.

ДУЬЗЕНАЛИ

Векъи жемир! Чир хуьхь чIехи-гъвечIивал.

ПУЛАТ

Ваз чида хьи, эгер векъи хьайит1а…                                                              

ДУЬЗЕНАЛИ

- Вучда вуна? Гьа-гьа…

ПУЛАТ

Вучда? Алудда
Къуллугъдилай, эцигайвал…

ДУЬЗЕНАЛИ

Геж хьана.

ШЕЙТIАН (Пулатаз)

Килиг, ам вал хъуьрезва гьа. ВикIегь хьухь.
Пулат (Дуьзеналидин хурудилай кьуна)

Сарарик твар, тумуник кIар акатна,

ЦIингав авур лам кьвалалай фейид я.

АХУНДОВ (Арада гьахьна)

Де хьана, куьн къвезва ламран чкадал.
Чун и рекьиз экъечIнай вуч паталди?
Мегер кукIун-чухун анра жедачир?

ПУЛАТ

Ваъ! Шагьидар пара я. Им хевлет я.

ДУЬЗЕНАЛИ (къванцел ацукьна)

Идаз кIан я, датIана за ацIурна
Вичин нефсни, жибинарни кIан квачир.
Гьинай къведа? Агъзур жунгав акьахиз,
Чавай жуван са гереквал хъжезмач.
Гьар манатдин геле аваз сад къвезва,
Гъуьрче авай кицI хьиз, гьатна ниэда.

ПУЛАТ

Гьавиляй я, райондин гьар идара
Элкъвенвайди дегьек кIватIдай чкадиз.
ЦIуд процент! – садан тIвар я. Авачиз,
Эцигдач къул документдал манатдин.
ШейтIан шадвилер ийиз идан-адан патаф физ рекье ава.
Муькуьдаз – шиш-кабаб, эрекь ви счетдай.
Кам вегьей гьар чкада це лугьузва,
Эркек-диши, къуллугъдин фаркь амачиз.
Я регъуьвал, я кичIевал чиз амач.
КкIламри хьиз, хъвазва иви халкьдикай.

ДУЬЗЕНАЛИ

Пагь, пагь! Мецин хцивал вуч я идан!
Рахамир ман акьван вини кIарарай.
Мегер куьне тавур, тийир крар я.
Чна гьеле садни кьенвач нефс патал,
Жибин патал, вири сагъдиз хъфизва.
Гьабурукай рахух – шумуд кьенатIа.

ПУЛАТ

Мадни садав а югъ, заз чиз, агакьда.

ШЕЙТIАН (Пулатаз)

ГьакI лагь, ацукьара чкадал.

АХУНДОВ

Я гадаяр, санал нез-хъваз, дустар яз,
Кутугнавач кефияр хун себебсуз.

ПУЛАТ

Себеб гьам я - рекьидай вахт агакьун.

ШЕЙТIАН (Дуьзеналидиз)

Вакай я ам рахазвайди. ВикIегь хьухь.

ДУЬЗЕНАЛИ

 Нин вахт ятIа, чидач агакьнавайди.

ШЕЙТIАН (Пулатаз)

Килиг, ада вак кичIерар кутазва.

ПУЛАТ

Ви! Къуллагъдал хкажай зи пулуни!
Зи гадайри рекьер михьи авуна!

ДУЬЗЕНАЛИ

Авуначиз кIандай! Пулни вид тушир!
Къакъуднавай амни куьне халкьдивай,
Алцурариз, кIур гуз адан мурадриз…

ПУЛАТ

КIур гузвайбур куьн я – тапан регьберар!

ДУЬЗЕНАЛИ

Чун туш! Куьн я – тапан ватанпересар!

ПУЛАТ

Агь, угъраш!

ДУЬЗЕНАЛИ

Вунни пудра угъраш я!

Пауза. ШейтIанди, къуьнуьз гъил яна, Къурдул уяхарда.

ШЕЙТIАН

Вун къаришмиш жедачни и гьуьжетдик?

Къурдула, сиви чуькьни тавуна атана, Дуьзеналидин пелел тапанчидин луьле эцигда.

ПУЛАТ

Чир хьухь – заз вун тIветIряйни туш гилани.
Амма за ваз генани вахт хгуда.

АХУНДОВ

Зун къведачир, чидайтIа куь араяр.

ПУЛАТ

КичIе жемир ваз, чан гьаким меркездин.
Вахъ галукьдай гуьлле ана хуьдач за.

АХУНДОВ

Заз кичIе туш…

ПУЛАТ

Жува гьакI лагь, гьелбетда.
(Къурдулан гъил къакъудда)
Им лални я, бишини, захъ галайла.
Са ишара бес я – пелен юкь куда.

ШЕЙТIАН (Пулатаз)

Це ишара! Авуна тур жедайвал!

ПУЛАТ

Амма къе ваъ! Квел зи буржар алама.

ШейтIан Дузеналидив агатзава.

ШЕЙТIАН

уна гьикьван эхда адан терсвилер?
Жув иеси тирди чир и чкайрин.
Вун райондин сагьиб яни, тахьайтIа?..

ДУЬЗЕНАЛИ

Куьтягь тежер буржар жеч хьи. Бес хьурай!
Эхна за вун икьван гагьда…

АХУНДОВ

Бес хьурай!

Абурун патав Пир-Гьасан къвезва, ШейтIан катзава.

ПУЛАТ

Бесарда за вазни, вазни къе-пака!

АХУНДОВ

За бес хьурай лагьайди я рахунар.
Чи патав сад къвезва лацу чуру квай.

ДУЬЗЕНАЛИ

Пир-Гьасан я, ирс-сагьиб и чкайрин.

ПУЛАТ

Килигда чун, ирс-сагьиб вуж жедатIа.

Пулатни Къурдул элясна фида, Пир-Гьасан атана агакьда.

 

4-ПЕРДЕ

ПИР-ГЬАСАН

Ассаламаалейкум, чан рухваяр.

ДУЬЗЕНАЛИ

Ваалейкумасалам, михьи кас.

ПИР-ГЬАСАН

Меслятсузвал ава хьи куь арада?

ДУЬЗЕНАЛИ

Авач хьи.

ПИР-ГЬАСАН

За табзава акI хьайила.

ДУЬЗЕНАЛИ

Ахьтин фикир авачир захъ.

ПИР-ГЬАСАН

АвачтIа,
Алад, куь рехъ давамара.

ДУЬЗЕНАЛИ

Михьи кас,
Багъишламиш, тир себебсуз рахунар.

ПИР-ГЬАСАН

Эхь, и рекьиз гъана кIандач себебар.
Михьивилихъ я ам – бахт я алакьун,
Эхирдалди тухун и рехъ.

ДУЬЗЕНАЛИ

Гьелбетда. (Ахундов къалурна)
Им, михьи кас, мугьман я чи меркездай.

ПИР-ГЬАСАН

Аферин, вич зияратдиз физватIа.

АХУНДОВ

Я михьи кас, чунни чилел алачни,
КIаник квачни кьакьан, михьи цаварин…

ПИР-ГЬАСАН

Эхь, эхь. Ина кьетIенбур я чил-цавни.
КьетIенвал гваз атайбурни багьа я.
Меслятсузвал жен, герек, тек жувавди.
Жуван руьгьдив, ниятривни къастарив.
Абур яна кIанда ина сафунай,
Къимет тагуз масадбурун крариз.
Ина вунни Сад Аллагь я авайди,
Арачияр авач. Хьунни тавурай.

Вичин ихтилат куьтягь хьана лагьай тегьерда, дагъларихъ алкъведа.

Шукур хьурай, я Аллагь, ви кьадариз.
Ви камалдиз, чIехивилиз, регьимдиз.
Гьар са бенде мусурмандиз къалура
Рехъ мукьвалай ви регьимдик акатдай,
Агакьдай ви чIехивилив, камалдив,
Шукур гъидай, я Рабби, ви кьадардиз.

Пир-Гьасан вичин чкадал хъфида, Дуьзеналини Ахундов рехъди фида, майдандиз ШейтIанни Малайик акъатда.

МАЛАЙИКДИННИ ШЕЙТIАНДИН МАНИ:

МАЛАЙИК

Гьиниз ийин инсанривай
Аквазвай кьван такIанвилер?
Мегер вири душманрив гва
Вилер алай хъсанвилер?

ШЕЙТIАН

Ажеб тушни инсанрив гваз
Куьтягь тежер такIанвилер.
КIандай вири душманрив гваз
Дуьньядавай хъсанвилер.

МАЛАЙИК

Намусдикай жезмач рахаз
Уьмуьрлухди умуд кутур.
Намуссузар тIимил акваз,
Къвезва хуруз агъзур-агъзур.

ШЕЙТIАН

Намусдикай икьван рахаз,
Ам недай фу-къафун туш хьи,
Намуссузар пара акваз,
Мурад мадни гьакI хьун тушни.

МАЛАЙИК

Нихъ галаз гьи рекьерай фин?
Гьи рекье низ юлдаш хьурай?
Ахкван тийиз регьимдин чин,
Гьикьван алаш-булаш хьурай?

ШЕЙТIАН

Акьван хъсан рекьер тушни,
А рекьерин юлдашарни.
Югъди нез-хъваз кефер тушни
Чуьнуьхайди, тарашайди.
Мани хордал элячIда.

ХОР

Агь, алукьдай декьикьа, сят,
Къутармиша и гьалдикай.
Бамишариз чIуру ният,
Хуьз хаталу хиялдикай.
Я Аллагь, Ваз шукур, Вуна
Це ман чазни тайин жаваб:
Вучиз дуьнья икьван пара
Гьахъсуз, сагъсуз ятIа яраб?

Перде

 

КЬВЕД ЛАГЬАЙ ПАЙ

I-ШИКИЛ

Авансегьне. Селягьни Серинат дагъларал гьейранвал ийиз къекъвезва.

СЕЛЯГЬ

 Аквазвани, Серинат, ваз - дерейра
МичIи хьанва, амма ина рагъ ава.

СЕРИНАТ

Къурбанд хьайи дагълар я ман. Цавалай
Аватрай ман рагъ чи кьведан бахтунал.
Килиг-е вун – баркавандиз са кам я
Чуьнуьх хъжез амайди. Рагъ, я чан рагъ,
Жуван са нур тура ман зун паталди.
Кутура ман зи ивидик, минет я.
Къуьлуьн твар хьиз, накьвадик квай, бедендай
Дидевилин цIир ахъайна экъечIдай.
Битмиш жедай гъилиз къведай бегьер яз.                                           

СЕЛЯГЬ

Эхь, эхь, чан рагъ! Минет я зи патайни.
Тамир чун кьвед паярикай атIана,
Тамарзлу яз кардихъ акьван адетдин.
Чира чазни дидевал ва бубавал.

СЕРИНАТ

Валлагь, Селягь, нур за жувак гьиссзава.
Аку, аку, къекъвезва зи ивида,
Чими хьанва беденни садлагьана.
Зегьем я заз, чими я заз. Ма яхъ зун!

(Селягьан къужахда гьатда)

СЕЛЯГЬ (Серинатаз тавазвилер ийиз)

Валлагь, зани гьиссзава (теменар гуда).

СЕРИНАТ

Вун акъваз гьа!
Кьуд пад пIирер-шейхер я… Чаз гунагь я…

СЕЛЯГЬ

ЗатIни жедач.

СЕРИНАТ

Ваъ, ваъ! Астафириллагь!
КичIе я заз. (Селягьан къужахдай экъечIда)
Багъишламиш, я пак дагълар, куьне чаз.
Ина рагар-кьваларизни аквазва,
Къванерини яб гузва, заз чиз, ина.
Килиг, килиг,.. Вуч я абурун зурбавал.
Чебни гьар сад са ухшарда авайбур.
Сад гьайван хьиз, сад инсан хьиз аквазва,
Амма зурба, гекъиг тежер чав кьведав.

СЕЛЯГЬ

Къванер я ман адетдин. Лап яргъалди
Килигайла, вилерикай карагиз,
Аквазва ваз гьайванарни инсанар.
Ша, хъфида чун виридан арадиз,
ТахьайтIа зи ивидин звал рекьизвач.

Селягьни Серинат хъфида, муькуь патахъай Дуьзеналини

Къурдул къведа.

ДУЬЗЕНАЛИ

Акунайни абуру вучзавайтIа?
Дишегьлиди тавуна тач вичин тIул,
Гьа инани итим къванцихъ ялзава.

КЪУРДУЛ

Гъуьлни паб я абур кьвед.

ДУЬЗЕНАЛИ

Лап хьурай ман.

КЪУРДУЛ

Гьич чеб чпив кьадай жуьре туш эхир.

ДУЬЗЕНАЛИ

Эхь, ранг ала адал, шаксуз. Дердерни
Авачиз жеч иервилиз килигай
Атанвач хьи ам иниз дерт авачиз.

КЪУРДУЛ

Я чIехиди, ам гъуьл галаз атанва.

ДУЬЗЕНАЛИ

Пагь, лагьана вунани, хва текьейди,
Гъуьлер авай папар патаз физмачни?
Къе йифиз ам алачухдик гъанайтIа,
Багьна жедай а ахмакьдал илитIдай.
Кьурдул. Язух тушни дишегьлидин?

ДУЬЗЕНАЛИ

Аку гьа.
Вун малайик хьанва, дуст кас, мусалай?
Язух атун ваз – им тежер хабар я.

КЪУРДУЛ

Вуна закай вучзава, я чIехиди?
Гуда вуна буйругъ жуван мецелай,
Зани кисна буйругъ кьилиз акъудда.
Ахмакьдикай рахайтIа чун эгера,
Ада кьазмач лап фадлай зун инсандай.
Ацукьарна и зегьримар рапарал.

(Гъилин чантадай акъудна, шприцар къалуриз)

Хиве кьаз, пул хганвач заз шумудра.
Гишин кицI хьиз, зун гьатнава гуьгъуьна.
Бес я! Гила вичин нубат атанва.

ДУЬЗЕНАЛИ

Ихтилатар пара жезва. Кар ая.
Ихьтин мад чаз техжен белки мумкинвал.
Хевлет чка, гьардав вичин са дерт гвай.
Авуна тан, ша, чна за лагьайвал.

КЪУРДУЛ

Буйругъ ятIа, зун гъавурда акьунва.

ДУЬЗЕНАЛИ

Ма! Им са пай! Муькуь пайни – хъфейла!

(Къурдулан гъиле чар алчуднавай затI вугана)

Амма ваз зун акурди туш, зазни вун.
Эхиз жезмач завай адан амалар.
Я – зун! Я – за! Атанва и чкадал.

КЪУРДУЛ

Я – за! Къе чун акъвазда и къарардал.
Гьарнихъ сад хъфида, перде ачух жеда.

 

2-ШИКИЛ

Сегьнедин са пата пIир ава. Муькуь пата алачух янава. Абурун арада авай къазмадин вилик Пир-Гьасана капI ийизва. Амайбур къвез гьарнал сад ацукьзава.

ХОР

Лаиллагьа илаллагь –
Япара сес зикирдин.
Лаиллагьа илаллагь –
Сес михьи, пак фикирдин.
Эй, Эренлар, Эренлар,
Зияратдин кукIушар,
Куь вилик ква, регьим це,
Гунагькарар, нахушар.
Лаиллагьа илаллагь –
ЧикIизва сес зикирдин.
Лаиллагьа илаллагь –
Сес гьар садан фикирдин.

Чпин ихтиярда чеб аваз фикирлу яз ацукьнавайбурун арада Малайикни ШейтIан къекъвезва.

МАЛАЙИК

Эй инсанар, гьар садав са кьисмет гвай!
Багъишда квез Аллагьди куь гунагьар,
Артухарда къимет къачур сувабрин.
МасакIа хьун мумкин туш и цавара,
Вири сад тир, гьар сад тек тир цавара.
ЧIуьнуьхайда чуьнуьхна, лагь. Авурди
Авуна лагь, таб ийимир жувакай.
Хъсанвилер авурбуру хиве яхъ,
Абур мадни артухарда лагьана.
Авурбуру икьван гагьда писвилер,
Хъийидач, лагь, чанда аман амай кьван,
Ийиз тач, лагь, жував иман гумай кьван.
Чир хьухь, куьне авур писвал, хъсанвал
Кьве патайни шагьидар яз экъечIда,
Инсанвилер эцигайла терезрал.
Умуд кутур – къенивилихъ физва куьн,
И дагълари кьабулна цав ачух яз,
Руьгь ачух яз, михьи яз куьн хъфирай.

ШЕЙТIАН

Эй, бендеяр, гьар садав са ният гвай!
Яб гуз тахьуй адан пичIи гафариз.
Сувабрикай цваз хъжедач гафанни.
Нефсни абуру ацIурдач. Куь дуьаяр
Квазни кьазвач элкъвена и къванери.
Угъривилин рекьевайди угъри я.
Къагьбевилин рекьевайди къагьбе я.
Вучиз тирди туш лугьурай? Вучиз мад
Хъийидачни лугьурай? Ам пеше я,
Нефс ацIурдай, руьгь ацIурдай рекьер я.
Абурни халкь авунвачни Аллагьди?
Писвилерни са хел тушни терездин,
Хъсанвилер авай хилев чIугвадай?
АкI тахьайла, къиметарни гьикI гурай?
И дагълариз куьн атунни, татунни
Сад я, артух кутаз тахьуй умудар.
Гьарда жуван ният кьилиз акъуда,
Куь нефсерни, куь къастарни тух хьурай…

ПИР-ГЬАСАН (КапI куьтягьна къарагъна)

Сад Аллагьди кьабулрай куь дуьаяр,
Куь гьар садан минет адав агакьрай.
Бегьердин цуьк авурай куь умудри.
Лянет ая шейтIандиз квев агатдай,
Малайикар ацукьрай куь къуьнерал.
И пIир шагьид жеда къедлай кьулухъди
Квекай гьар са касди авур крарин.
Лугьумир хьи, пIиреривай вуч жеда?
Икьван яргъа, дагъда авай къакъатай?
Аллагь таала мадни яргъа ава гьа,
Амма гьар са бенде адаз аквазва.
Гьар садазни гьазурзавай югъ ава,
Эхиратда тайин жаваб тIалабдай.

ШЕЙТIАН (Пулатав агатна, адаз)

Вунни чIалахъ жезвани и гафарин?
АквазватIа, вучиз ийиз тазва, лагь,
Пака жаваб гудай крар.

I-СЕС

Михьи кас,
Ви гьар са гаф са аят я Къуръандин.

2-СЕС

Эхиратдин юкъузни чун Аллагьди
Регьимдикай вичин атIун тавурай.

ПУЛАТ (вилер къаншарда ацукьнавай Серинатдал алкIурна)

Я михьи кас, пIирехъ тарих авани?
Вуж я и кас, инал кучуднавайди?

ПИР-ГЬАСАН

Тарих, чан хва, ава жеди, гьелбетда.
Вуж я лугьун? Вафалу лукI Аллагьдин.
Виридахъ хьиз нефсни руфун хьайиди.
Виридахъ хьиз руьгьни иман галайди.

ПУЛАТ

Аквазвани? Вири хьтин инсан тир.

ПИР-ГЬАСАН

Акьван михьи кас тир хьи ам уьмуьрда,
Кьейи чIавуз, Вичи, Аллагь-таалади,
Адан мейит тунач чиркин чилерал,
Нефсни иман авай даим женгина,
Иниз гъана, кьакьанвилиз цаварин.
Лувараллаз малайикрин-лиферин
Кьакьанвилиз гъана даим михьи тир.

ШЕЙТIАН (Пулатаз)

Рази жемир. ГьакIан пичIи гафар я!

ПУЛАТ (ягьанат кваз хъуьрена)

Ахьтин лифер амач жал и дагълара?
Вуч хъсан тир, хкаж хьана луварал
ЖезвайтIа къвез иниз кьван са геренда.
Чун экъечIна аман атIуз кIвачерин,
Сагъ са юкъуз акьалтI тийир жигъиррай.
Ацукьнавайбур чеб чпиз килигиз мягьтел жезва.

ПИР-ГЬАСАН

Ви гафарик ягьанат ква, гьелбетда.
Ихтияр я гьар са касдин – къведач ман,
Жув инанмиш туширла а гафарихъ.
Мажбурдач хьи гьич садани татайла.
АтанватIа, тийин чна асивал.

Пир-Гьасан пIирен къенез гьахьда, зияратчияр нарази яз рахаз эгечIда.

I-СЕС

Асивал я!

2-СЕС

Чизмач лугьур-талгьурди.

3-СЕС

Къвен вучизда тушир чIавуз инанмиш?

ПУЛАТ

Чеб аку гьа – рухваяр хьиз пIирерин,

Инанмишбур!

3-СЕС

Тушни бес? Я, гьелбетда.

ШЕЙТIАН (Пулатаз)

Аку садра. Малайикрай кьазва чеб.
Ацукьара гьар сад вичин чкадал.
Вав акI рахаз, абур вучтин ксар я?

ПУЛАТ

Куьн пIирерин рухваяр яз хьайила,
Машинраваз вучиз къвезва пIирерал?
А куьн къвезвай рехъни, машин кIаник кваз,
Расайди квез вуж ятIа гьич чидани?

ДУЬЗЕНАЛИ

Яда, абур хьана гьихьтин рахунар?
Вуж ятIани, халкьдинди я а рехъни.

Дуьзеналини Ахундов алачухъдик хъфида, Къурдул, къарагъна, Пулатал вил алаз акъвазда.

ПУЛАТ

Зид я а рехъ! Куьн атана зи рекьяй!

I-СЕС

Ви рекье зи ял галайди тахьурай!
Авуначиз кIандай вуна жуван рехъ.
Зияратдин рехъ авай и дагълариз.
Пуд тIапIарар алай ракьун сейферни
Вибур я ман, акI хьайила?

ПУЛАТ

Зибур я!

3-СЕС

Агьсантар яз гузвай вири пуларни
Ваз жезва ман?

ПУЛАТ

Зазни агъа рекьериз.
АтIа тIулал жедай мугьманханадиз.

2-СЕС

Чаз а рехъни кIандач. Вучиз авуна?
Виш йисара авачир хьи рекьер и.
Амма пIирер авайбур тир, пIирерал
Къвезвайбурни вун хьтинбур галачиз.
Мугьманарни туш чун ви тавханайрин,
Эциг жуваз фена маса чкайра.
И пIирелни вун атана кIандачир.
Михьи туш ви рикIе авай ниятар.

ПУЛАТ

Язух къвезва заз куьн. Рахух кIамай кьван.
ПIиреризни квелай и зун багьа я.
Вучиз яни? Куьн къвезва квез тIалабиз.
Зун гуз къвезва пIиреризни, гьа квезни.
Гузвай гьилихъ муьгьтеж жеда гьамиша,
ТIалабдайдахъ эхирни лаш галукьда. (Къурдулаз)
Чун хъфида, тIалабчийри тIалабрай.
Аквада чаз, нин гъиле вуч гьатдатIа.
Хъуьрез-хъуьрез алачухдик хъфида.

СЕЛЯГЬ (Серинатаз)

Гуз-къачунин рекье авай инсан я.
Базар кутаз кIанзаватIа инани?

МАНАТ

Герек туш, хва. Яб гумир а ахмакьриз,
Къаришмишни жемир, рахаз ацукьрай.
Жува жув хуьх, муьтIуьгъара дуьайриз.

I-СЕС

Астафириллагь, астафириллагь,

2-СЕС

Астафириллагь, астафириллагь…

3-СЕС

Ви регьимдик кумаз хуьх чун, Ярраби.
Кьабул ая ви лукIарин минетар.
Дидедивилин дад къалура вахаз и,
И стхадин нахушвилиз дава хьухь.
Чи гьар садан рикI ачух я ви вилик,
Чи ругьерни малайикрин гелева,
Лянет ийиз шейтIанризни иблисриз.
Дуст туш чазни инсан абур агатай.
Лянет хьурай абурузни, вичизни!

Бирдан гар акъатда, чIулав цифер атана, мичIи жеда, цIайлапанар яда.

ПИР-ГЬАСАН (ПIирен къеняй экъечIна)

ЧIулав циф хьиз, дагъларал къвез хъфидай,
Лянет жеда абурун геле гьамиша,
И тIурфан хьиз, хабар такьаз акъатдай,
Хабар тагуз агакьдай, цIайлапан хьиз,
Агакьарда абурув чпин жазани,
Нефс паталди вири крар ийизвай,
Уьмуьрарни яргъи цIиргъ тир гунагьрин.
Нефсинихъ чеб хьайиди туш сергьятар.
АцIуризни жедач адан фирягьвал.
Адаз дуьнья муьтIуьгъариз кIан жеда,
Чил-цав чухваз, барбатI ийиз бинеяр,
Гьайиф текъвез чанаринни руьгьерин,
Селдин хура ивийринни накъварин.
Амма шакни фидач ахьтин инсанрин
Чпи чпиз ийизвайдал душманвал.
Нефс къати кас барамадин квак хьиз я,
ЧIун гьасилиз, алчудзавай вичел ам,
Хугуз тежер пака вичиз азадвал.

ТIурфан мадни къати жезва, инсанар кичI акатна ийир-тийир я.
Мад садра гъваш халикьдин тIвар мецерал.
Каламар хьиз, нефсни чилел атайди
Адан кьадар тирвиляй я, шак авач.
ТIуширтIа, акI жедачир хьи. Шукур гъваш
ЧIехивилиз адан тIварцIин, регьимдин.
Шукур гъваш мад ва мад, хьана инанмиш
Агакьдайдахъ Адав гафар гьар садан.
Гила гьахьа вири автIа къазмадиз,
ПIирен къенез ша чка бес тахьайбур.

ХОР

Иман гвачиз рекьимир чун,
Имансузриз шад тахьурай.
Мусибатдиз вегьемир чун,
Чи умудар кьатI тахьурай.
Аман Аллагь, аман пIирер,
Гунагьрилай гъил къачу чи.
Писвилери ийиз хирер,
Зиллетдик квай чил аку чи.
Гьар са кар ви гъиле ава,
Къутармиша чун, я Рабби.
КIан я ви тIвар рикIе аваз
Ви регьимдик хьун, я Рабби!

Перде

 

3-ШИКИЛ

ТIурфан яваш хьанва, амми мичIи яз ама. Серинатни Селягь къазмадай экъечIзава.

СЕРИНАТ

Акунайни – кьуд пад дегиш хьайивал.
Рагъ цавара амаз-амаз, йиф хьана.

СЕЛЯГЬ

Аламатар гзаф ава дагълара.
ТIурфан вуч тир садлагьана акъатай,
На лугьуди, турбадин сив ачухна,
Элкъуьрна ам аламатдин къуватди..
ТIурфан кисна, агална сив турбадин.
Амма вучиз мичIиз ама? Чидач заз,
Рагъ акIидай вахт атIани, икI мичIиз?
Аквазвач заз вун къвалав гваз къекъвезвай.

СЕРИНАТ

Валлагь, Селягь, заз акI я хьи, тIурфан и
Жаваб хьана а ахмакьдин гафариз.
Акунайни – ягьанатар ийизвай.
Ава кьван терс инсанарни дуьньяда,
Де лагь, вучиз ава ам и рекьера?

СЕЛЯГЬ

Вичин кьилиз къалумдач ман Аллагьди

СЕРИНАТ

ХупI жедай хьи.

СЕЛЯГЬ

Ваъ, Серинат, иливда.
Иливай хьиз амай вири крарни.
Ванер-сесер адакай фад авайд я,
Дуст я лугьуз чи райондин чIехидан.
Гуя, адан пулари рехъ ачухна -
Атана ам ихьтин чIехи къуллугъдал.

СЕРИНАТ

Ам вуж я-е, къуллугъар акI гузвайди?

СЕЛЯГЬ

Гузвайди ваъ, къачузвайди пулунихъ.
Иесивал амачир чи уьлкве я,
Тарашзава, къакъудзава…

СЕРИНАТ

Къачагъриз
Ихтиярар ганва гьикьван, гужар я!

СЕЛЯГЬ

Абур кьудни заз бегенмиш хьаначир.
Вучиз иниз атанватIа, чидач заз,
Амма абур…

СЕРИНАТ

Валлагь, Селягь, акунмаз,
ТакIан хьанай заз кьуданни суфатар.
Иллаки ам – ахмакь гафар рахайди.
Ягьсузди зи чинай тIеквен акъудиз,
Дуьа кIелдай мажал заз гьич гузвачир.
Селягь (Хъел атана)
Вуна вунни тухвана…

СЕРИНАТ

ГьикI, я Селягь.

СЕЛЯГЬ

ГьикI жеда - дуьз лугьузвай зи дидеди…

СЕРИНАТ

Вуч лугьузвай?

СЕЛЯГЬ

 Лугьузвай хьи, манияр

Вуна вун вуж ятIа чириз лугьузвай.

СЕРИНАТ

Лагь, вуж я зун? Ачухдиз лагь, чуьнуьхмир!
Паб тушни ви некягьдик квай, гьалалдин?
ТахьайтIа зун яни гьатай валарган?
Ви дидеди кьунани зун месикай?
Паж ханани чарадалай, ваз тахаз?
Лагь садра заз, за адаз вуч авуна?
Ви кьилиз гьикI къведа ахьтин фикирар?
Яшамиш жез, гъуьл я лагьай тIвар алаз,
Эгер вазни аквазватIа зун акI яз,
Вуч гъуьлни паб хьурай рикIе кин авай?
Яна рикьикь! Вегь ина са кьвалалай!

Шехьна анихъ фида ва мичIи цифеда квахьда.

Селягь вични хиялрикай азад жеда.

СЕЛЯГЬ

Я Серинат!
Серинат, вун гьинва-е?
Куьз зи мецел атанай и гафар мад?
Я руш, атIуй зи мез ви рикI тIар авур!
Гьинва-е вун? Серинат! (Инихъ-анихъ къекъведа)

Селягьан вилик садлагьана Къурдул акъатда.

КЪУРДУЛ

Вуч квахьнава?

СЕЛЯГЬ

Са затIни.

КЪУРДУЛ

Бес эверзава низ вуна?

СЕЛЯГЬ

Эверзава жуван папаз.

КЪУРДУЛ

Гьинва ам?

СЕЛЯГЬ

Чидач, квахьна вилерикай цифеда.
Гьа инал захъ галаз рахаз авай тир.

КЪУРДУЛ

Хъелна вакай, ништа, гьнихъ фенватIа.

СЕЛЯГЬ

Гьинихъ фида? Санихъни…

КЪУРДУЛ

Бес гьинва ам?
Исятда ви патав гвайди гьиниз фий?
Агь? Чидачни? Заз чида. Ваз чидачтIа.
КIан хьайила крчар хьана итимдал,
Дишегьлидиз фидай чка жагъида.
Вични ахьтин чIагай, шей-шуьй авайдаз.

СЕЛЯГЬ (зурзун акатна)

КъекъечI, квахь зи виликай!

КЪУРДУЛ

Вуч? Заз - квахь вун!? (Яна ярхарда)

СЕЛЯГЬ (къарагъиз алахъна)

Серинат!

КЪУРДУЛ

Кис!

СЕЛЯГЬ

Гьиниз фирай виликай?

КЪУРДУЛ

Серинатаз серинни я, чимини.
Гьахьна вичиз са ашнадин къужахда.
Акунайни ахмакь гафар рахайди?
Адан хурук кицIни акат тавурай,
Вагьши я са. Серинатни тухванва…

СЕЛЯГЬ

КицIин хва кицI! Вуч паталди яна зун?
Вучиз вун акI рахазва зи папакай?
Алат залай!

КЪУРДУЛ

Алатда, ма, къачу им! (Мад сеферда яна ярхарда,
Селягь мад юзан хъийидач).

КЪУРДУЛ

Папахъ кIанда гъуьлни вичиз кутугай,
Вун ваъ, нерин тар кьурла, чан акъатдай.
Серинат фейи патахъай Ахундовни Дуьзенали акъатда.

ДУЬЗЕНАЛИ

Им вуж я, и леш хьиз инал алайди?

КЪУРДУЛ

Ам гъуль папан алачухдик чIугунвай.

АХУНДОВ

Куьне вучна? Язух тушни инсанрин?

ДУЬЗЕНАЛИ

Гьикьван чIугван масадбурун язухар?
Ша, чун гьахьин пIирен къенез. Пир-Гьасан
Пара бейкеф хьанай ахмакь рахайла.
Багъишламиш лугьун чна.

АХУНДОВ

Регъуь я.
Атаначиз кIандай зун куь гелеваз.
Зун вучиз ква куь кьве касдин силисрик?

ДУЬЗЕНАЛИ

Де хьана гьа. Тура жуван гьайифар.
Хъсан жеда вири гьа чаз кIанивал.

АХУНДОВ

Зи тIвар жеда гила сиве виридан,
Эхир кьилиз вил тевгьена, куь тай жез.

ДУЬЗЕНАЛИ

Чи тай къе ваъ, вун лап фадлай хьанвачни?
Вужар я чун икI садахъ сад галачиз?
ТIвар михьи яз хъфида вун. Эхир кьил,
Аквада ваз, вуч хъсанди жедатIа.

Абур пIирен къенез гьахьда. Майдандиз Малайикни ШейтIан экъечIда.

ШЕЙТIАН

Ажеб хъсан, ажеб хъсан
Крар гила къурмиш жезва.
ТIурфандихъай мад са тIурфан
Дагъдин кьилел ахмиш жезва.

МАЛАЙИК (Селягьал элкъвез)

Я бенде, вун, я бенде, вун,
ГьикI гьалтна и мусибатдал?
Чина амач ивидин чIун,
Ваз са куьмек никай гьатда?

ШЕЙТIАН

Агата, циф, агата, циф.
ЧIулав рангар самбар хьурай.
Гьар са касдин чанда гьайиф
Гьатиз закай хабар хьурай.

МАЛАЙИК

Алата, циф, алата, циф,
Вилериз экв ахквадайвал.
Цавун-чилин ийиз тариф,
Ширин мецел рахадайвал.

МАЛАЙИК

Эй, инсанар, аку тIун квез,
Сада садаз вучзаватIа.
Инсанвал вич, гьайиф текъвез,
ГьикI себебсуз пучзаватIа.

ШейтIанни Малайик бягьсина гьатна сад садал элкъведа, абурун кьуьл давам жез, тапанчидин ванер акъатда.

Тапанчи гъиле аваз алачух галай патахъай Къурдул къведа, ада ам Селягьан гъиле твада.

КЪУРДУЛ

Ма, яхъ жува Пулат ягъай тапанчи.
Ви тIвар машгьур жеда къедлай кьулухъди,
Папан ашна кьейи итим я лугьуз.
Сагъ тунва за Серинат. Ваз хъхьурай.

Къурдул катда, пIирен къеняй ва къазмадай инсанар экъечIда.

МАНАТ (Селягь акуна)

Селягь! Зи хва!
Ви кьилел вуч атанва?
Серина-ат!
Я дидедин, вун рахух тIун!

ДУЬЗЕНАЛИ 
Гьинва Пулат?

АХУНДОВ

Акъваз, хала, ктадмир!

МАНАТ

Тапанчияр! Я дидедин, ви гъиле
Гьич уьмуьрда такьур затIар ава хьи?

ДУЬЗЕНАЛИ

Эхь, дишегьли. Тапанчияр я абур.

АХУНДОВ

Ни вуж кьена?

ДУЬЗЕНАЛИ

Чидач.

АХУНДОВ

Гьинва гадаяр?

ДУЬЗЕНАЛИ

Пулат авач. Квахьнава гел галачиз.
Чизвай адан ажал агакьнавайди.

МАНАТ (Итимрин хурара гъилер эцягъиз)

Куьн килигиз акъвазнава, залумар!
Им хва я зи! Ада нефес къачуамач!
Я Серинат! Серинат-ат! (Селягьан кьилихъ)
Авач ам!
Гьинва ви свас? Вахъ вуч хьанва, дидедин?

ДУЬЗЕНАЛИ

Вуч хьанватIа, чирда чна исятда,
Вуна тIимил гьарагъа ман, дишегьли!

МАНАТ

Дишегьли туш! Зун диде я! Диде я!
Куьн хайибур артухбур туш са кIусни!
Им зи хва я! Вуч хьанватIа лагь адахъ!
Тапанчияр гвайбур ина вуж ава?
Куьн, чIугвазвай Аллагьдивни асияр!
Алачух галай патахъай Къурдул пайда жеда.

КЪУРДУЛ

Пулат! Кьенва! Алачухдик Пулат ква!
Яна кьенва! Ида! Ида! (Селягь къалурзава)

МАНАТ

Селягьа?
Уьмуьрда гьич яракь гъиле такьурда?

Вири алачухдик катда, Манат Селягьан кьилихъ ацукьда

ХОР

Астафириллагь! Астафириллагь!
Чун эхиратдин цIарцIел тухумир.
ШейтIанрин хъиляй, аман, Сад Аллагь,
Чун жегьеннемдин варцел тухумир.
Астафириллагь! Астафириллагь!
Ви регьимдикай садни атIумир.
Иланди яд хъваз, аман, Сад Аллагь,
Булахдихъ галай ядни атIумир.
Астафириллагь! Астафириллагь!
Писвал ийизвай гъилер галуда.
ШейтIандин рехъ гвай, аман, Сад Аллагь,
Малайикдинни вилер акъуда.
Астафириллагь! Астафириллагь!
Кьадар-кьисметар ширин ая чаз.
Вун гьахъ тирвилихъ, аман Сад Аллагь,
Инанмишвилер дерин ая чаз.

Циф чикIизва, дагълар ачух жезва. Алачухдикай, чIарар чкIана, партал къазуннаваз, Серинат хкечIзава. Селягьан кьилихъ акъвазна.

СЕРИНАТ

ПIирер-шейхер атанач чи куьмекдиз –
Агакьнач жал чна авур дуьаяр?
Селягь, вуна авунани акьван кар?
Ваз зун гьакьван багьа тирни, азизди?

МАНАТ

Гуж хьайи вах!

СЕРИНАТ

Гуж хьанва заз! Ваз шад хьухь!
Залум цавар! Залум чилер! Инсанар!
Зак тахсир квач! Зи тахсир я бахтсуз хьун!
Бахтсузвилив къведай душман жедани?
Адав къведай жедани мад жазаяр?
За кьабулна абур вири! Де сагърай!
Сагърай, Селягь! Зунни вучиз ягъначир?
Сагърай, диде!

МАНАТ

Алат, душман!

СЕРИНАТ

Алатда.
Зун хкьадай затIни амач дуьнеда.
Алатда зун… Эхь, алатда! Алатда!!

Перишан мани лугьуз инсанрин арадай экъечIна фида.

СЕРИНАТАН 3-МАНИ

Зун алатда, дагъларилай цифер хьиз,
Зун аватда, дагъларилай селлер хьиз.
Зун авахьда экуьвал яз цавалай,
Зун ацахьда къван хура тваз кьвалалай.
Зун къекъведа и дагълара бахтунихъ,
Бахтсузбурув ам агакьдай вахтунихъ.
Зун къекъведа и дерейра гар хьана,
Гарун хура яйлахраллай зар хьана.
За вуч ийин - зи ван хьанач Аллагьдиз.
Тухвай уьмуьр элкъуьрна зи гунагьриз.
За вуч ийин фида ихьтин дуьнедай.
Бахтсузбурал бахтлу тирбур хъуьредай.

Перде

 

4-ШИКИЛ

Рекьин къерехда Пир-Гьасана капI ийизва. ЦIегьрекь валал ШейтIан элкъвезва. Малайикди суван цуьквер кIватIзава.

ХОР

Аллагь сад я, Мегьаммед гьахъ!
Шукур чпин чIехивилиз.
Пишкешар яз и дагълар пак
Чаз эбеди гайивилиз.
Зияратдин рекьер ачух,
Гегьенш я руьгь михьибуруз.
ПIирер-шейхер, куьнни рахух
Квевди рахаз кIанибурув.
Кьакьанвал – им михьивал я,
Хкаж руьгьер кьакьанвилиз.
Виридалай чIехивал я
Агакьарун инсанвилив.

ШЕЙТIАН

И дагълара затIни авач тежедай.
Ваъ, тийидай,за жуваз кIан хьайила.
Чан зи цIегьрекь. (Цуьквериз пIагьар гуда)

МАЛАЙИК

Чан зи цуьквер – алванар.
Куьн гекъигиз жедайди туш цIегьрекьрив.
ХупI туширни авачиртIа абур гьич.
Мадни михьи, артух жедай яйлахар.

ШЕЙТIАН

А виле – цIам!

МАЛАЙИК

ЦIамни туш ви цIегьрекьар.
Абур кIватIдай ва тухудай вуж ава?
Касни – тфу гуз негьзавай валар я.

ШЕЙТIАН

КIандатIа хьуй – чизва абуруз чпин кар,
ЭгечIа тIун патав – келле элкъуьрда.

МАЛАЙИК

Герек туш заз, бес я накьан къелетар
Асивилер, зулумар заз акур кьван.

ШЕЙТIАН

Лагьанай за: зи гуж валай пара я.
Са ви кьил ваъ, пара кьилер элкъуьрна,
За йикь-шуван тунвачни и дерейра!

МАЛАЙИК

Ах, тфу ваз!

ШЕЙТIАН

Гьа-гьа-гьа! Заз тфу гуз,
Гзафбуру вак умудар кутазва.
Вуч къвезватIа аквазвани арадал?

МАЛАЙИК

Сивинсузрин сивин михьиз атIана –
Ихьтин кардал шадвал ийиз жедани?

ШЕЙТIАН

Шадвал туш хьи, бурж я ам зи хивевай.
Вунани ви буржар кьилиз акъуда.
Вучиз гъана вуна абур пIирерал?
Вучиз кьунач вилик пад зи?

МАЛАЙИК

Тфу ваз!
ЧIулав йикъахъ тамарзлу вун амай кьван,
Завай женни писвилерин рекьер кьаз?

ШЕЙТIАН

Агьа-а, ялиз инсан экуь рекьерихъ,
Арушзава вунани зи кIвачера
Хъсанвилер.

МАЛАЙИК

Гъалиб жеда хъсанвал!
Вални вуна ийизвай кьван крарал.

ШЕЙТIАН

Эхь, рекьера авай шелдин ванцини
ГьакI лугьузва.

МАЛАЙИК

Кис, иблис, вун!

ШЕЙТIАН

Кисда зун,
Жува яб це йикь-шувандиз. Зун кисна.
ШейтIан валак чуьнуьх жеда, Малайик яйлахдиз гьахьда, сегьнедин дегьнедай угьу ягъиз шехьзавай Манатан ван акъатда.

МАЛАЙИК (яргъаз къакъатиз)

Ай, Аллагь!
Вуна рекье тунва зун и чилерал,
Куьмек ая лугьуз ина инсанриз.
Аквазвани вучзаватIа шейтIанди?
Теспача кваз Дагълар акъатда.

ДАГЪЛАР

Я Пир-Гьасан! Пир-Гьасан, я михьи кас,
Им вуч шел-хвал я авайди дагълара?
Зи вилериз акунва са мусибат.

ПИР-ГЬАСАН

Ава, Дагълар, а шел-хвалдиз себебар.

Вуч мусибат я ваз ана акурди?

ДАГЪЛАР

АтIа чIехи раган кIане кицIери
Къал къачуна суьруьдивай къакъатна.
Фикирна за, кIили хьанва жанавур.
Ва-а, элуькьун ничхирдал туш. Фена зун,
Пагь, вуч шикил акуна зи вилериз:
Дишегьлидин мейит ала къванерал,
Кьуд пад таза ивидайни рчанва…
Кьил элкъвена, ишигъ квахьна вилерин.
Зун, Пир-Гьасан, пагь атIана амукьна.
Лагьана за, и бендедиз агъанра
Са раг, са кьвал авачирни вегьедай?
Вуч дерт авай бенде тиртIа яраб ам?
ВегьенатIа яраб ам са мидяди?

ПИР-ГЬАСАН

Чидач, Дагълар, писвилери инсанрин
Зун акъудна иниз самбар вахтар я.
Агакьзава абур и пак чкайрив.
Зи дерт гьам я. Чилер паквал амачир
КIвачик жеда лугьуз гьар са небгетдин.
Инани кваз ихьтин гужар авурла,
Инсанрикай гьиниз фида? Чизмач заз.

ДАГЪЛАР

Валлагь, вуна дуьз лугьузва. Аквазва
Зазни ина гьар жуьредин инсанар.
Сад аквада ваз вилера къан авай,
Муькуьдакай ухшар къведа угъридин…
Гьикьван ава рикIиз къайи суфатар…
Валлагь, абур акваз зи вил галамач
ЭкъечIунихъ вини пак тир кукIушрал.

ПИР-ГЬАСАН 

Ам гьар садан ихтияр я. ЭкъечIмир.
Эгер рикIи ваз гьакI лугьуз аватIа.
Инсанар я гьардахъ вичин рехъ авай,
Гьар садахъни ниятар ам тухудай.
Амма хуьряй зияратдин рехъ пакдиз.

ДАГЪЛАР

Яб це, яб це! Дишегьлидин шел ава
Япарани, дагъларани.
Я Аллагь!
Зун хперин гуьгъуьнавай чубан я.Гьич къаришмиш тежезвай и крарик,
Вуна вучиз къалурна заз и югъ къе?
Вучиз шагьид кьуна и писвилерин?
Манатан лугьунар: (яваш-яваш мукьва жез)
ПIирерикай – сурарикай
Себеб тахьай, балаяр дидедин.
Уьмуьрдикай, крарикай
Метлеб тахьай, балаяр дидедин.
Мурадар гваз атай рекьер
Душман авур, балаяр дидедин.
Умудар гваз къекъвей рикIе
Алпан акьур, балаяр дидедин.

(Пир-Гьасанахъ элкъвена)

Я хъсан кас, я Пир-Гьасан,
Ибур гьихьтин гужар хьана?
И дагълара икьван кьакьан
Чи душманар вужар хьана?

ПИР-ГЬАСАН (Заландиз къарагъна)

Эй, бенде, ви суалри заз тIарзава.
Дагъларни кваз киснава мез кьурана.
Вуж я лугьун, за ваз ина душманар?
Нефс! Пехилвал! Абур авай чкада
Кьулухъ жезва каламарни, иманни,
Дуьаярни элкъвезва буш гафариз.

МАНАТ

Я хъсан кас, чун нефсинин гуьгъуьна
Авачир хьи, чун дердер гваз атанвай.

ПИР-ГЬАСАН

Эхь, эхь, чан руш, шак алачиз са кIусни.
И кьакьанда гуьзлемишни ийизва
Зияратдиз атун михьи рикIер гваз.
Бес тушни чаз агъада, а чилерал
КватI хьанвай кьван чиркинвилин гьамбарар?
Гьайиф – гъизва чиркинвилер инизни,
И кьакьандиз, аршдиз михьи руьгьерин.
За гьикI лугьун? Ви вилик зун батIул я.
Зи кьил агъуз, зи мез куьруь авунва.
Шукур хьурай! Амни вичин кьадар я –
Вири акваз, фагьумзавай Аллагьдин.

МАНАТ

Зи бахтсузвал акунайтIа, хъсан тир.
ФагьумнайтIа, хъсан тир зи кьисметни.
Са дава кIанз хва гъанай за, свас гъанай.
Гьинва абур? Хутахзава мейитар.
Кьуру чан гваз зани вучда амукьна?
Вегьеда за жувни са тик рагалай.

ПИР-ГЬАСАН

Аси жемир! Кьисмет гьакI тир абурун.
Гьиниз катда кьисметдикай?

МАНАТ

Дагълариз!
Эхь, хъсан кас, и дагълариз цаварин
Къужахдавай чилеривай къакъатна.
Аниз заз рехъ амач, агъуз маканриз
Гьахъсузвилин, арсузвилин, писвилин.

Къекъуьндикай Манатан вилик Ахундовни Дуьзенали хкатда, абурун гуьгъуьна Къурдулни ава.

Ибур аку – мунафикьар, асияр!
Ибуруз виле аквазвани пIирер и?
Ибуруз мегер герек яни рекьер и?
Гьардаз вичин фуьгъуьл авай иблисар.
Садаз – чуру, садаз – бармак, садазни
Вичин къуллугъ, халкьдин вилик векилвал
Перде хьана алай азгъун рикIерал,
ЧIулав руьгьдал, нефсинал тух тежедай,
Ибуру халкь алудзава рекьелай,
Алдатмишиз ам лукIвилиз чIугвазва.

ДУЬЗЕНАЛИ (элясна физ кIанз, Ахундован гъил кьуна)

Ша, хъфин чун, катин инай вядеда.
Эй, дишегьли, лугьур-талгьур чир хьухь ваз.
Кьейибур мад ава, анжах вибур туш.

МАНАТ (абур акъвазарна)

Агь, ягьсузар! Гьикьван ава ихьтинбур?
Иман гвачиз рекьевайбур имандин?
Чеб чиркин яз, михьи партал алайбур?
Аквазвачни бес кьилеллай Аллагьдиз?
Гьикьван эхда крар абуру ийизвай?
Манат абурал тепилмиш жеда, итимар адан хурукай катда.

ДУЬЗЕНАЛИ (Пир-Гьасанан вилик фена)

Чан Пир-Гьасан буба, багъишламиша.
ЧIурна вири галаз атай ахмакьди
Гуя чка амач агъуз чилерал
Чалкечирвал патал, ина тавуртIа.
Адав вичин жаза дуьздиз агакьна.
Язух къвезва чаз и фагъир инсанрин.

ПИР-ГЬАСАН

Ахлад вири! Ахлад энгел тавуна!
Аллагьдихъай кичIевал квез амачтIа,
И дагъларин ажугъдихъай кичIе хьухь!
Эхиз жедач абурувай яргъалди
Чпин къванер кваз ивидин лекейрик,
Чпин векь-кьал кваз гелерик чиркин тир.
Ахмиш жеда сел жигъирар чуьхуьдай,
Акъатда гар вири рекьер шиткидай.
Ахлад вири! Ахлад михьи кьакьанрай!
Ерияр я ибур пIирер-шейхерин,
Куьн ваъ – гьардав вичин фуьгъуьл гвайбурун.
Амма чир хьухь! Гьар садаз югъ агакьда,
Жаваб гудай эхиратдин майдандал
Ва гьакI вилик хъжедай эв-эвледрин.
Жазаяр – пагь! – инсафсузбур жеда гьа!
Алудмир и кар садани рикIелай.

Бирдан дагълара ван гьатда, гар-тIурфан башламишда, цIайлапанар яда. Манатан къаралту мичIивилин дегьнедиз фида, анай анжах гьарагъай ван ахкъатда.

МАНАТ

Аа-а-а-й-й…

ХОР

Шалбуз дагълар. Эренлар пак.
Ша къаншардиз умудар гваз.
Це чаз сагъвал, садвални гьахъ,
Тамир руьгьер набудар яз.
Инсанвилиз амач къимет,
Лугьуз, чи кьил гатазава.
Дугърибуру чIугваз зиллет,
Игрийри кеф чIугвазава.
Инсансузар, имансузар
Муъминарин арадава.
Куьне кьванни абур чавай,
Чун абурувай чара ая.

Вири дагълар мичIи я, гар-тIурфандик ква. Кьакьандай чин экуь яз Пир-Гьасанан къамат аквазва.

ПИР-ГЬАСАН

Эй, инсанар, пар кIулавай нефсинин!
Пехилвилин парталдавай фагъирар!
Гьахъсузвилин туруналди кичIе гуз,
Гьахълувилин къалхан гвачир бендеяр.
Эй, инсанар, тух, руфунар ацIанвай,
Амма рикIер кукуф, руьгьер ичIизвай!
КичIе тушни квез пакадин йикъахъай?
Югъ акъатна, къведай мичIи йифехъай?
ШартI туш вири зияратдин рекье хьун.
ШартI я уьмуьр зияратдихъ рекье тун:
Михьивилихъ ниятринни къастарин,
АцIайвилихъ рикIеринни руьгьерин,
Къенивилихъ гафаринни крарин.
Я Сад Аллагь, шукур я Ви кьадардиз!
Кьадар-кьисмет дуьз рекье тур инсанрин!

Пир-Гьасанан къаматни туьхуьда. Хордин манидик кваз дагъларин гуьлуьшанвал хкведа.

ХОР

Агь, алукьдай декьикьа, сят,
Къутармиша и гьалдикай,
Бамишариз чIуру ният,
Хуьз хаталу хиялдикай
Гьар патахъ физ ругьни беден,
Инсан вичив бягьсинава.
Инсанвилин пак гуьлчемен
Зияратар, куьн гьинава?

 

 

Перде.

 

 

                               

 

 

 

 

 

                                         

                               

 

 

         

 

 

 

 

 

                                                                                                              

                                                                     

Паломничество

Драма в двух действиях и восьми картинах

 

Действующие лица:

ПИР-ГАСАН, хранитель святых мест

АНГЕЛ

ШАЙТАН

ДАГЛАР, чабан

Паломники:

     АХУНДОВ, большой начальник

     ДЮЗЕНАЛИ, маленький начальник

     ПУЛАТ, начальник без должности

     СЕРИНАТ, молодая женщина

     СЕЛЯХ, молодой мужчина

     МАНАТ, мать Селяха, пожилая женщина

     КУРДУЛ, человек Пулата

ЖЕНСКИЙ ХОР

ДРУГИЕ ПАЛОМНИКИ

 

Действие I

Картина 1

Вершины Шалбуздага[1] освещены зарей. У дороги наверх совершает намаз Пир-Гасан. Издалека доносится звук свирели. У куста с крупными желтыми цветами[2] прохаживается Шайтан. Неподалеку от него Ангел собирает в букет альпийские цветы.

ХОР
Аллах един! Пророк велик!
Творец в начальный час
Святую гору здесь воздвиг,
Чтобы возвысить нас.
Паломничество — зиярат —
Тем отворит врата,
Кто пред Всевышним не грешат,
Тем, чья душа чиста.
Душа, что даровал нам Бог,
Чиста, как горный снег.
Лишь тот, кто впрямь душой высок,
Зовется «человек»!

ШАЙТАН
С красой цветов цехрека здесь, в горах,
Я думаю, навряд ли что сравнится.

АНГЕЛ
Ты восхваляешь?

ШАЙТАН
                                    Подойди и глянь.

АНГЕЛ
И без того мне есть на что смотреть:
Весь склон порос альпийскими цветами.

ШАЙТАН
Убогие цветы.

АНГЕЛ
                        Но почему?
Их лепестки воистину прекрасны.

ШАЙТАН
Но красоту спокойно топчут овцы —
Пусть к этим чашам подойдут.

АНГЕЛ
                                               Нет-нет!
К твоим цветам и пчелы не летят.
Их красота бесплодна — не дано
Ей сладостного порождать нектара…

ШАЙТАН
Ты подойди поближе, мне не слышно.
Смотри: нектар сочится на соцветьях.

АНГЕЛ
Не может быть!

ШАЙТАН
                        Сам подойди и глянь.

АНГЕЛ
И где?

ШАЙТАН
            Да вот он: сладок, как шербет.
Попробуй!

АНГЕЛ
            Нет, не стоит.

ШАЙТАН
                                   Я так выпью.

Пьет жидкость, вытекающую из чашечки цветка.

Какая сладость! Дивный аромат!

Показывая на другую чашечку цветка.

Теперь хлебни и ты. Не пожалеешь!

АНГЕЛ (пьет нектар из цветка)
Но это вовсе не нектар! Отрава!
Жжет горло! Лопается голова!

Теряет равновесие.

ШАЙТАН (открыто насмехаясь)
И поделом! Я сбил тебя с пути!

АНГЕЛ
Так ты Шайтан?

ШАЙТАН
                        Да, Ангел, я — Шайтан!
Тебя стократ хитрее и сильнее!

АНГЕЛ
Что с головой? Как будто камнепад,
Со скал сорвавшись, размозжил мне череп!
Спасите! Правоверный, помоги!

Шатаясь, направляется в сторону молящегося Пир-Гасана.

ШАЙТАН (злорадствуя)
Ага! Пускай прервет его молитву,
Испортит! Я для вас недосягаем!

Ангел проходит мимо Пир-Гасана, не замечая его.

ДАГЛАР (где-то поблизости)
Тр-рач, безголовые! Щипать цехрек
Нельзя — ведь передо́хнете, дурашки!

ШАЙТАН (скрываясь в листве)
Хозяин этих гор. Его ярлыга[3]
Опасна. Этим горцам не указ
Ни Ангел, ни Шайтан. Пожалуй, спрячусь.

ДАГЛАР (заметив молящегося Пир-Гасана, про себя)
Здесь вроде овцы были у куста,
Куда они девались?

Ворошит в кусте ярлыгой.

                                    Чтоб ты сдохла!

Из-под куста выскакивает Шайтан.

Ох, не овца! Глаза меня морочат.
Шерсть вроде носит, но — о двух ногах…
Каких чудес не сотворил Аллах!
Тысячекратно славьтесь, наши горы!
Един Аллах и справедлив Пророк!
Здесь ежегодно взрослые и дети,
Мужчины, женщины идут, надеясь —
К паломничеству трудному предлог —
Узреть в горах неведомое чудо.
И вот — я только что узрел. Покуда
Подобного в горах я не встречал.
Вот Пир-Гасан — почтенный аксакал.
Как расскажу: овца на двух ногах…

ПИР-ГАСАН (завершив намаз)
Все в этом мире сотворил Аллах!
Он создал землю, Небеса создал.
Он сотворил меня. Пускай я мал —
Но ввысь всегда упорный взор простерт!
Я — человек! Я этим званьем горд!
Пусть обречен вернуться в землю — ты
Мечтаешь все ж достигнуть высоты.
Хвала Творцу, что создал нашу явь!
Нас милостью Своею не оставь,
Пусть нас не покидает высота!

Завершив молитву.

И что твоя ярлыга от куста
Хотела? Куст — Всевышним сотворен…

ДАГЛАР (растерянно)
Пускай твою молитву примет Он!
Доброго утра! Рассуди, мудрец:
Я у куста увидел двух овец.
Одна — клянусь, что это не брехня! —
На двух ногах удрала от меня…

ПИР-ГАСАН
Вторая дикой тенью пронеслась
Там, где я коврик расстелил, молясь, —
Едва не сшибла…

ДАГЛАР
                        Дивные дела…
И та овца на двух ногах была?

ПИР-ГАСАН
Я не заметил. Овцы, мне сдается,
Не мчат стремглав аллюром иноходца.

ДАГЛАР
И кто же здесь пронесся ураганом?

ПИР-ГАСАН
То Ангел был, обманутый Шайтаном.

ДАГЛАР
Как Ангел?

ПИР-ГАСАН
                        А под шкурою овечьей
В кустах сидел Враг Человека вечный.

ДАГЛАР
В овечьей шкуре?

ПИР-ГАСАН
                                    Испокон времен
Преследует нас днем и ночью он.

ДАГЛАР
А Ангел?

ПИР-ГАСАН
            Тоже вечно рядом с нами.
Благими помыслами и делами
Он помогает праведным блеснуть…
А тот, другой, спешит запутать путь.
С рождения у нас всю жизнь подряд
Шайтан и Ангел за плечом стоят.

ДАГЛАР
И у меня?

ПИР-ГАСАН
            Да разве чабаны
От прочих смертных чем отделены?

ДАГЛАР
Чабан всю жизнь без дома, без семьи,
Он обречен пасти стада свои.
Паломников я зрел тысячекрат,
Но сам взойти на гору не готов.

ПИР-ГАСАН
Не ощущаешь тяжести грехов?

ДАГЛАР
Безгрешных не бывает, говорят.
Я на земле живу немало лет.

ПИР-ГАСАН
Ты прав. Безгрешных в этом мире нет.
Но, полагаю, невелик их груз.

ДАГЛАР
А я всю жизнь мечтаю, что взберусь,
Достигну очищающих вершин,
Что служат нам святилищем души.
Проходят годы, и страшусь: вот-вот
В душе стремленье к чистоте умрет.

ПИР-ГАСАН
Ты к очищению придешь в свой час.
Как и когда — не суждено нам знать.

ДАГЛАР
Спасибо, Пир-Гасан, ты каждый раз
Умеешь добрым словом окрылять.

ПИР-ГАСАН
Ступай. Пускай Шайтан не подберет
Ключей к душе. Да Ангел и не даст.

ДАГЛАР
Ох, что-то зачастил сюда народ,
А за отарой нужен глаз да глаз.

ПИР-ГАСАН
Там люди — знать, пришли издалека.
Сюда они поднимутся вот-вот.
Пускай наверх дорога нелегка —
Шаг каждый к очищению ведет.
Даглар уходит, Пир-Гасан садится на камень рядом с тропой.

ХОР
Гора Шаблуз, наш Эренлар[4],
Очисти нас от зла.
Сюда взойдет и млад, и стар,
Чтобы душа жила.
Подлец и прохиндей втройне
Удачливей в делах.
Что человечность не в цене,
Твердят на всех углах.
Бесчестные во власть пришли.
Неверные — в мечеть.
От праведных их отдели,
Нет больше сил терпеть.

 

Картина 2

Сцена не меняется. Хор постепенно сходит на нет. Издалека слышится песня.

СЕРИНАТ (поет)
Родные, милые края,
Как горный воздух сладок!
Так отчего ж душа моя
Не обретет порядок?
Рай в поднебесной вышине —
Взмыть ввысь душе охота,
Но обломали крылья мне.
Без крыльев нет полета.
Угасла девичая прыть,
Недостижимо счастье.
Как близких радостью дарить,
Когда в душе ненастье?

На тропу выходят Селях и Манат. Они чем-то недовольны, оглядываются.

МАНАТ
И не проси, сынок, не будет толка.
По-своему поступит, не иначе.

СЕЛЯХ
Эй, Серинат! Иди сюда скорее!

Матери.

За нами вслед гурьбой идут мужчины.

МАНАТ
Я знаю.

СЕЛЯХ
            Может, с ними подойдет?

МАНАТ
Всегда всё делает наоборот!
Глаза б мои ослепли, чтоб не видеть!
Похоже, ничего у нас не выйдет…

СЕЛЯХ
Эй, Серинат!

МАНАТ
            Не слышит и не глянет.
Пусть будет мужем, мне ль свекровью станет —
Перетерплю и этот горький срам.
Присядь, сынок. Дай отдышаться нам.

СЕЛЯХ
Ее мужчины догоняют.

МАНАТ
                                   Вижу,
Но что уж тут поделаешь с бесстыжей?
Покрасоваться хочется тайком…
Зачем бесплодная вошла в наш дом?
За сына страх давно сжимает грудь.

У Селяха начинаются судороги, мать пытается ему помочь.

Хотя бы здесь ты человеком будь!
Чтоб ты сама так корчилась от боли!
Иль гнев святых тебе не страшен боле?
Садись, сынок. Она забыла честь,
Узрев, что песне слушатели есть.

Селях падает на землю.

Сынок! Аллах Всевышний, охрани!
На помощь, шейхи, пиры![5] Где они?
Верните сыну силы — может статься,
И мы наверх сумеем к вам подняться.
Эй, Серинат, уймись! Как мир жесток!
Он умирает, бедный мой сынок!

С разных сторон приближаются Ангел и Шайтан.

ШАЙТАН
Ну наконец-то, умирает! Пусть!

АНГЕЛ
Безгрешен и беспомощен. Молюсь
Об исцелении твоем — быть может,
Аллах в несчастии тебе поможет.

ШАЙТАН
Нет, ни за что!
Ангел с Шайтаном дерутся.

ПИР-ГАСАН (вставая с камня)
                        Поможет, и легко.
Аллаха милосердье велико,
А люди лишены его, похоже.

Ангел и Шайтан расходятся в разные стороны. Пир-Гасан подходит к Манат.

МАНАТ
Мой сын! Святой, спаси его! О Боже!

ПИР-ГАСАН
От зла обережет его Творец.
Припадки часто?

МАНАТ
                        Да, святой отец.
Он крепким и здоровым был всегда.
После женитьбы в дом пришла беда.

ПИР-ГАСАН
Когда любви и уваженья нет,
Женитьба может стать причиной бед.

МАНАТ
Вдруг порчу навели? Одни догадки!
Но с каждым днем все тяжелей припадки…
Как изменились люди! Вот беда:
Ни совести в них нет и ни стыда.

ПИР-ГАСАН
Вставай!

МАНАТ
            Спаси сыночка моего!

ПИР-ГАСАН
Аллах управит: все в руке Его.
Господь Всевышний, милосерден будь!

Проводит руками над лицом Селяха, читает молитву, после этого дует ему в лицо.

Вставай, сынок, и продолжай свой путь.
Верь: вера в Вышнего сродни броне.

СЕЛЯХ
Да, добрый человек. Без веры мне
В ногах и вправду не достанет сил,
Чтобы подъем к вершинам совершил.

МАНАТ
Пусть дó ста лет твои продлятся дни!
От зла Господь тебя оборони!
Чем отблагодарить — не знаю я…

ПИР-ГАСАН
Пусть легкой будет вверх тропа твоя.
Пир-Гасан возвращается на свое место.

СЕЛЯХ
С кем, мама, здесь вели мы разговор?

МАНАТ
То Пир-Гасан. Хранитель здешних гор.
Святой: обычный человек на вид,
Но молвит слово — камень сокрушит.

СЕРИНАТ (одухотворенная)
Вовек бы я не покидала гор…
Он чистый человек, уйми свой вздор,
Стыдись хотя бы этой седины.

СЕЛЯХ
Он чистый? Чем? И чем мы так грязны?
Что ты болтаешь? Стыдно, видит Бог!

СЕРИНАТ
Сам помолчи! Опять в припадке слег?
Коль духом слаб — и пиры не спасут.

МАНАТ
Спасли уже.

СЕРИНАТ
            Он бледен и согнýт.
Сосуд с остывшей кровью, а не муж.

МАНАТ
Язык злословьем осквернять к чему ж?

СЕРИНАТ
А твой язык, как змеи, ядовит.
Все осудить безвинно норовит:
Оправдываться вечно я должна.
Пусть я отстала — в чем моя вина?
Петь песню — разве это страшный грех?
Воскресла я благодаря горам.
Надеюсь: вот поднимемся мы вверх —
И счастье снова в дом вернется к нам.
Он — муж, а я — законная жена,
Коль что не так — готова потерпеть.
Болезнь его мне до того страшна,
Что стать счастливой не надеюсь впредь.

МАНАТ
Разве не ты в несчастья ввергла нас?

СЕРИНАТ
Я?

СЕЛЯХ
            Прекратите тотчас же! Сейчас!
От вашей свары все пошло вразброд!
Когда в наш дом согласие придет?
Не ссориться сюда мы поднялись,
А чтоб мечты заветные сбылись.
Молитесь!

СЕРИНАТ
            Завершим сперва подъем,
потом о помощи молить начнем.

Переходит на песню.

Мои мольбы, мои мечты
Прозрачнее стекла.
Без счастья — все слова пусты.
Жизнь попусту прошла.

МАНАТ
У тех, кто любит, не отнять
Былых счастливых дней.
Грех на прошедшее пенять —
Вдруг в будущем страшней?

СЕРИНАТ
Быть несчастливою, видать,
Навек мне суждено.
Ведь от судьбы своей сбежать
И в горы не дано.

СЕЛЯХ
Несчастливы — но вместе до сих пор.
К чему вести бесплодный разговор?

СЕРИНАТ
Я говорю о счастье — и оно
Лишь мне одной принадлежать должно,
А общему — невелика цена.
Летает птица в небесах одна.
Коня седлает лишь один джигит.

СЕЛЯХ
Довольно слов пустых. Нам предстоит
Подъем. Когда достигнем высоты,
Проси какого хочешь счастья ты.
А я затем отправился в подъем,
Чтоб вымолить дитя…

СЕРИНАТ
                                   И я — о нем…

МАНАТ
Вы — мое счастье! Но мечта — о том,
Чтоб детский плач и смех согрел наш дом.
Аллах, нас милостями не оставь,
И путь к счастливому концу направь!

Берут вещи, продолжат путь. С другой стороны появляется группа мужчин.

 

Картина 3

Дюзенали обводит рукой вокруг. Ведет себя, как хозяин.

ДЮЗЕНАЛИ
Здесь через год дорогу проложу,
Чтоб на машине можно было вверх подняться
В мгновенье ока.

АХУНДОВ
                        Разве легкий путь
К лицу паломнику? Коран нас учит
Путь зиярата проходить пешком.

ПУЛАТ
А через пару лет я наверху
Гостиницу хорошую построю.
Паломников все больше с каждым годом.

АХУНДОВ
Гостиницу? Я это одобряю.
Но это требует немалых средств.

ДЮЗЕНАЛИ
Да, ведь вести строительство в горах
Всегда недешево — одни дороги
затребуют существенных вложений.

ПУЛАТ
Мои заботы. Но и вы должны
Помочь: кто наверху замолвит слово,
Кто с финансированием поможет.
Раз я решил — то, значит, так и будет.
Дюзенали, пути обратно нет.
Поможешь. Не захочешь, так заставим.

АХУНДОВ
Все это хорошо. Но разве пиры
Дозволят нам нарушить их покой?
А вдруг они не стерпят святотатства?

ПУЛАТ
Святынь и пиров опасаться глупо.
Все зло и беды от людей исходят.

ДЮЗЕНАЛИ
Вы правы оба. Сделаем привал.
Дорогу здесь построить очень трудно.

ПУЛАТ
Все будет! И гостиницу построю,
И раскошелиться тебя заставлю —
Район ведь твой. Твоей дорога станет,
И средства изыскать — твоя забота.

Из-за камня появляется Шайтан, подходит к Дюзенали, шепчет ему на ухо.

ШАЙТАН
Разве не ты здесь власть? Глава района!
Как разговаривает он с тобой?
Не унижайся перед ним! Смелее!

ПУЛАТ
Пустяк району оплатить дорогу!

ДЮЗЕНАЛИ
Бюджет района — это не кормушка.

ШАЙТАН (Пулату на ухо)
Да он тебя открыто унижает!

ПУЛАТ
А мы — не скот. Когда приспичит — сами
Бежите к нам за помощью, прося,
Чтоб там — принудили, там — наказали,
Суля в награду горные вершины.
Знай, бумерангом может все вернуться.

АХУНДОВ
Мне ваша перепалка не по нраву.
Хотя бы здесь свои разборки бросьте.

ПУЛАТ
Конечно. Ты ведь тоже их вожак.
Ты над хакимами хаким в столице.
Своим — в ущерб, зато чужим — на пользу.
Такую должность сладко ль занимать?

ШАЙТАН (радуясь)
Да! Так его! Пускай теперь ответит!

ДЮЗЕНАЛИ
Эй, не хами! Чуть уваженья к старшим!

ПУЛАТ
Знай место и помалкивай! А то…

ДЮЗЕНАЛИ
Что «то»? Впрямь насмешил!

ПУЛАТ
                                               А то сниму,
Как некогда поставил.

ДЮЗЕНАЛИ
                                   Слишком поздно.

ШАЙТАН (Пулату)
Он над тобой смеется! Будь смелее!

ПУЛАТ (взяв за грудки Дюзенали)
Осел, однажды досыта наевшись,
Пустился вскачь и сверзился с обрыва.

АХУНДОВ (разнимая)
Друзья, не стоит быть самим ослами.
Зачем пустились в этот трудный путь?
Ведь ссориться внизу гораздо проще.

ПУЛАТ
В горах свидетели не помешают.

ДЮЗЕНАЛИ
Он хочет, чтобы я ему платил,
Чтоб пополнял бездонные карманы.
Где денег взять? Он не один такой:
Всем дашь — и не останется на дело.
А перед проверяющими — мне
Держать отчет, как перед гончей сворой.

ПУЛАТ
Молчал бы лучше. Каждый кабинет
У нас в районе — пункт для сбора взяток.
«Десять процентов» — так тебя прозвали.
Без них — пустяшной подписи не ставишь.

Шайтан, радуясь, прохаживается от одного к другому.

От вас одни расходы: вас корми
Да и пои по первому разряду.
Вы вымогаете у всех подряд:
У женщин, стариков! Стыд потеряли,
Сосете кровь народа, как пиявки!

ДЮЗЕНАЛИ
Вах! Экая возвышенная речь!
Охолони, а то смешно, ей-богу.
Ты точно так же деньги вымогаешь.
От наших рук хотя б никто не гибнет:
Живыми все уходят. Скольких ты
Со своего пути убрал?

ПУЛАТ
                                   Я вижу,
Ты к ним намерен присоединиться?

ШАЙТАН (Пулату)
Ай, молодец! Поставь его на место!

АХУНДОВ
Ребята, вы же давние друзья,
Зачем же ссориться вам без причины?

ПУЛАТ
Причина в том, что близок день расплаты.

ШАЙТАН (Дюзенали)
Он оскорбил тебя! Так дай ответ!

ДЮЗЕНАЛИ
Еще вопрос: к кому придет расплата.

ШАЙТАН (Пулату)
Похоже, он в ответ тебя пугает.

ПУЛАТ
Мной был проплачен твой приход на должность,
Мои ребята путь к ней расчищали.

ДЮЗЕНАЛИ
Пустое. Эти деньги не твои —
Угрозами их отнял у народа,
Мечты и чаяния растоптав.

ПУЛАТ
Народ растоптан вами, лжевожди!

ДЮЗЕНАЛИ
Не нами — вами! Вы — лжепатриоты!

ПУЛАТ
Каков подлец!

ДЮЗЕНАЛИ
                        От подлеца и слышу!

Пауза. Шайтан ударом по плечу будит не участвующего в споре Курдула.

ШАЙТАН
Пора тебе вмешаться в эту свару.

Курдул, не произнеся ни слова, подходит к Дюзенали и приставляет к его лбу пистолет.

ПУЛАТ
Запомни, ты передо мной — букашка.
Поразмышляй об этом на досуге.

АХУНДОВ
Знай, что так сложно, — я бы не приехал.

ПУЛАТ
Да не трясись, почтеннейший хаким,
Ведь пуля — не тебе…

АХУНДОВ
                                   Я не боюсь…

ПУЛАТ
Ну вот и славно! Правильный ответ!

Опускает руку Курдула.

Он глух и нем, почти что незаметен.
Один мой знак — и пустит пулю в лоб.

ШАЙТАН (Пулату)
Так дай же знак! Пускай судьба свершится!

ПУЛАТ
Пока не время. Не взыскал долги.
Шайтан подходит к Дюзенали.

ШАЙТАН
Как долго будешь дерзости терпеть?
Ведь ты — района этого хозяин,
Или ты вовсе не глава района?

ДЮЗЕНАЛИ (осмелев)
Терпенью моему пришел конец!
Тебе я больше ничего не должен!

АХУНДОВ
Ну хватит, хватит. Стыдно, право слово…
Вдалеке появляется Пир-Гасан. Шайтан уходит.

ПУЛАТ
Я глотки всем заткну. Тогда и хватит.

АХУНДОВ
Я повторяю: хватит пререкаться.
Старик подходит с белой бородой.

ДЮЗЕНАЛИ
То Пир-Гасан — хранитель мест священных.

ПУЛАТ
Хозяином здесь скоро стану я.

Пулат с Курдулом уходят. Пир-Гасан подходит к остальным.

 

Картина 4

ПИР-ГАСАН
Ассалам алейкум, сыновья!

ДЮЗЕНАЛИ
Ваалейкум ассалам, святой старик.
Я издали услышал чей-то крик.
Здесь отношенья выяснять не след.
Вы ссорились как будто?

ДЮЗЕНАЛИ
                                   Нет же! Нет…

ПИР-ГАСАН
Я лгу?

ДЮЗЕНАЛИ
            Мы лишь повздорили чуть-чуть…

ПИР-ГАСАН
А коли нет — так продолжайте путь.

ДЮЗЕНАЛИ
Ты нас прощаешь, человек святой?

ПИР-ГАСАН
Да. В этот путь не стоит брать с собой
Причин к раздорам. Зиярат ведет
К вершинам очистительных высот,
Дарует счастье, изгоняет злость.

ДЮЗЕНАЛИ
Святой, к нам из столицы прибыл гость.

ПИР-ГАСАН
Всех благ ему на праведном пути.

АХУНДОВ
Мы, грешною землей спеша пройти,
Стыдимся к небу поднимать глаза…

ПИР-ГАСАН
Здесь свято все: земля и небеса.
Здесь каждым, кто поднялся, дорожат.
Здесь лишь с собою допустим разлад:
Вглядись в сумятицу души своей,
Сквозь сито совести ее просей.
Отринь обиды и чужую ложь —
В горах перед Всевышним предстаешь
Ты без посредников. Как есть. Один.

Поворачивается к горам.

Хвала Тебе, Творец! Аллах един!
Хвала высокой мудрости Твоей
И милосердию к делам людей!
Ты верному укажешь верный путь,
А к заплутавшим — милостивым будь.
Путь к очищенью — тяжек и суров.
Тем выше благодать Твоих даров!

Пир-Гасан отходит в сторону. Дюзенали и Ахундов продолжают путь наверх. С разных сторон появляются Ангел и Шайтан. Начинают воспевать то, чему они служат.

АНГЕЛ
Как ненависть искоренить дотла,
Как душу укрепить невинным людям,
Когда находится под властью зла
Все, что им дорого, все, что мы любим?

ШАЙТАН
Пускай стремятся к цели напролом,
Ни крохой не желая поделиться.
Враждой, взаимной ненавистью, злом
Добро бессильное искоренится!

АНГЕЛ
На совесть бесполезно уповать.
Взываешь к ней — сочтут за идиота.
Прежде бессовестным считался тать,
Теперь вокруг бессовестных без счета.

ШАЙТАН
От совести и вправду проку нет:
Не насыщает. Мучает и ранит.
Пусть на земле ее исчезнет след —
И вечный праздник для меня настанет.

АНГЕЛ
Каким путем мне следовать? Каким
Лекарством озверенье исцелится?
Глас милосердия невнятен им.
Сколь долго этот беспредел продлится?

ШАЙТАН
Ступай куда угодно! Все пути,
Похоже, лишь ко мне приводят ныне.
Грабь, предавай, безудержно блуди —
Всласть проживешь в свободе и гордыне.

ХОР
Грядущее, пусть твой приход
Рассеет мишуру.
Пусть зло в зародыше умрет.
Дай победить добру!
Велик Аллах! Его почтив,
Мы свято чтим закон.
Но что ж так мир несправедлив?
Неужто болен он?

 

Действие II

Картина 1

Авансцена. Селях и Серинат ходят и любуются горами.

СЕЛЯХ
В долинах, Серинат, темно уже —
Полны вершины солнечного света.

СЕРИНАТ
Благословенны горы! Здесь в душе
Надежда солнечным лучом согрета.
Смотри! Вот-вот — и скроется вдали,
Уйдет животворящее светило!
О солнце милое, свой луч пошли,
Чтоб кровь в уснувшем лоне пробудило,
По кровотоку зернышком пройдя,
Чтоб озарило материнства светом!
А урожаем — на руках дитя!

СЕЛЯХ
Светило, я молю тебя об этом!
Дай матерью ей стать, а мне — отцом!
Тогда все переменится, я знаю,
И счастье снова озарит наш дом!

СЕРИНАТ
Селях, я это лучик ощущаю!
Так жарко нежит! Обними скорей,
Забудем все размолвки между нами!
Держи меня! Своим теплом согрей!

Бросается в объятия Селяха.

СЕЛЯХ (целуя и обнимая жену)
И у меня в крови пылает пламя!

СЕРИНАТ
Нет! Здесь грешно! Меня снедает страх:
Святых и пиров ощущаю взоры.

СЕЛЯХ
Они простят нас.

СЕРИНАТ
                        Астафириллах![6]
Боюсь…

Высвобождается из объятий.

            Простите нас, святые горы.
Взгляд гор я кожей чувствую — они
Глядят на нас. А может, смотрят мимо.
Огромны, величавы. Сам взгляни:
У каждой облик свой неповторимый.
Там — человек: глаза, и нос, и рот.
А там — два тура скрыты облаками.
Там — птица приготовилась в полет.

СЕЛЯХ
Все это камни. Лишь большие камни.
Что на душе — то и увидит глаз.
Пора обратно. Мать заждалась нас…
Пожар в крови нисколько не погас!

Селях и Серинат уходят, с другой стороны появляются Дюзенали и Курдул.

ДЮЗЕНАЛИ
Ты видел, что там делали они?
Где не склоняет женщина мужчину
К греху?

КУРДУЛ
            Пусть, ведь они — жена и муж.

ДЮЗЕНАЛИ
И что?

КУРДУЛ
            Они в своем законном праве,
Хотя совсем друг другу не подходят.

ДЮЗЕНАЛИ
Да, верно. Слишком уж она красива,
А у таких в семье всегда проблемы.
Не зря так любит посещать застолья.

КУРДУЛ
Но ведь она их посещает с мужем.

ДЮЗЕНАЛИ
Так что? Случается, замужних тянет
И нá сторону… Хорошо б ее
В палатку нашу ночью затащить.
На муженька все свалим.

КУРДУЛ
                                   А не жалко?

ДЮЗЕНАЛИ
Вы посмотрите: просто ангелок!
Ты говоришь про жалость? Это ново!

КУРДУЛ
Так что же? Я таков, какой я есть.
Отдашь приказ — без слов его исполню.
Что до глупца, которому готовишь
Ловушку, — он меня за человека
И вовсе не считает, подсадив
На эти вот проклятые уколы.

Достает из сумки шприцы.

Пошлет на дело — расплатиться медлит.
Я клянчить должен у него на жизнь,
Как пес голодный! Хватит! Надоело!

ДЮЗЕНАЛИ
Так сделай дело. Хватит говорить —
Такого случая не будет больше.
Здесь каждый удручен своей бедою,
И замысел наш воплотить нетрудно.

КУРДУЛ
Отдай приказ. А я давно готов.

ДЮЗЕНАЛИ
Держи! Здесь — половина. Остальное
Отдам, как только мы вернемся вниз.

Что-то передает.

Но чтоб в дальнейшем ты меня не видел,
А я — тебя. Нет сил его терпеть!
Он — или я! Давно стоим на грани.

КУРДУЛ
Все сделаю как надо! Решено!
Уходят в разные стороны.

 

Картина 2

В глубине стоит святилище — пир. С одной стороны палатка, с другой — домик для паломников. У входа Пир-Гасан совершает намаз. Вокруг сидят паломники.

ХОР
Лаиллаха-илаллах[7] —
Священный зикра[8] зов.
Лаиллаха-илаллах —
На много голосов.
Благословенный Эренлар,
Паломники пришли
К тебе с мольбой: и млад, и стар.
Спаси и исцели!
Лаиллаха-илаллах —
Священный зикра зов.
Лаиллаха-илаллах —
Храни нас от врагов!

Среди занятых личными помыслами паломников ходят Ангел и Шайтан.

АНГЕЛ
Эй, люди! Каждому — судьба своя.
Аллах простит вам ваши прегрешенья,
За добродетели воздаст стократно
На небесах. А здесь, на высоте,
Едины вы. Пред Богом — одиноки.
Крал — отвечай. Пред совестью грешил —
Покайся. Мало сделал добрых дел —
Пытайся вспомнить те, что все же были.
Зло сеял, с умыслами или без,
Скрывать бессмысленно — неверный путь
Оставь, другим ступить не дозволяй.
Запомните: все доброе и злое,
Что вы свершили, — неизбежно станут
Свидетелями вам на том суде
Где Вышний взвесит все деянья ваши.
Так верьте! Пусть к добру ведет ваш путь.
Здесь небом ясным горы вас встречают —
Пусть ясны будут души и умы.

ШАЙТАН
Здесь каждого гнетет своя беда!
Пустое слово — добродетель. Саван —
И тот не сшить. Не утоляет жажды,
И брюхо не набьет. Вокруг лишь камни —
Они к людским мольбам от века глухи.
Горам до вас и вовсе дела нет.
Воруешь — вор. Убьешь — убийца. Блуд
Тебе по сердцу — проститутка. В праве
Всяк поступать так, как ему угодно.
Нелепо очевидность отрицать.
Ты станешь сыт и удовлетворен —
Кто, как не Бог, послал тебе удачу,
Что добродетель посрамить смогла?
Раз так, то взвешивать и вовсе глупо.
На горы не надейтесь: вы пришли
И вы уйдете — все им безразлично.
Пусть каждый следует своим путем,
Спешит свои желания исполнить…

ПИР-ГАСАН (завершив молитву)
Пусть вас услышит Просветливший Свет!
Молитесь — воспоследует ответ.
Пусть вам расцветшая надежда в срок
Плоды приносит! Все управит Бог…
Не слушайте Шайтана — это зло.
Пусть осенит вас Ангела крыло,
Чтоб пир свидетельствовал на суде
Всегда в защиту ваших добрых дел.
Вы думаете: высоко в горах
Далеки пиры от людей? Аллах
Намного выше всех земных высот.
Он видит всех насквозь, и в свой черед
Он каждого к ответу призовет.
И ты поверил этому? А как же…

ШАЙТАН (Пулату)
Он, Всемогущий, не приемля зла,
Нам дозволяет черные дела —
Те, за которые потом накажет?

1-Й ГОЛОС
Святой, слова, что на устах твоих, —
Как из Священного Корана стих.

2-Й ГОЛОС
Пусть к людям будет милостив Аллах,
Когда качнутся души на весах!

ПУЛАТ (все это время смотрит на Серинат и строит ей глазки)
Скажи нам, старец, о простом, земном.
Вот — пир. И кто же похоронен в нем?
Ты хочешь знать историю, сынок?
Раб, преданный Аллаху. Видит Бог —
Такой, как ты и я. Он ел и пил.
Но он всегда в имане[9] крепок был.

ПУЛАТ
Обычный человек! Ты сам сказал!

ПИР-ГАСАН
Предстать перед Аллахом час настал.
Всевышний, чистоте души дивясь,
Решил, что низкая земная грязь
Пятнать святому душу не должна.
Была на небо плоть вознесена
На голубиных ангельских крылах —
К тому Престолу, где царит Аллах.

ШАЙТАН (Пулату)
Не уступать! Он это все наврал!

ПУЛАТ (с иронией)
Где ты подобных голубей видал
У нас в горах? Расправили крыла —
Была б не столь дорога тяжела,
В пути наверх мы не сбивали б ног.
Зачем страдать дозволил людям Бог?

Паломники с недоумением смотрят друг на друга.

ПИР-ГАСАН
Лукавство примешалось к словесам.
Идти наверх решает каждый сам.
Тем, кто не верит в сказанное мной,
Вполне довольно участи земной.
Не богохульствуй, коль поднялся вверх!

Пир-Гасан встает и заходит в дверь пира. Паломники начинают возмущаться.

1-Й ГОЛОС
И правда, богохульство — страшный грех!

2-Й ГОЛОС
Кощунствует, свою являя спесь!

3-Й ГОЛОС
Не веришь? Для чего тогда ты здесь?

ПУЛАТ
Родные дети пиров… Может быть,
И вправду верят?

3-Й ГОЛОС
                        Как без веры жить?

ШАЙТАН (Пулату)
Уже себя за ангелов сочли.
Вправь им мозги! Всю правду говори!
Такая мелочь — а тебе перечит…

ПУЛАТ
Коль вы и впрямь родные дети пиров,
Что ж в гору поднимались на машинах?
А знаете ли, кто по этим склонам
Сюда, наверх, дорогу проложил?

ДЮЗЕНАЛИ
О чем ты? Кто б ее ни проложил,
А все равно принадлежит народу.

Дюзенали и Ахундов уходят в палатку. Курдул встает и подходит к Пулату.

ПУЛАТ
Вы вверх добрались по моей дороге!

1-Й ГОЛОС
Впредь на нее пускай никто не ступит!
Не нужно было строить здесь дорогу —
Паломники в горах проторят путь.
А сейфы неподъемные — на них
По три замка висят?

ПУЛАТ
                                    Они мои!

3-Й ГОЛОС
Всем миром люди деньги собирали —
они твои?

ПУЛАТ
            Я оплатил дорогу,
А там — гостиница в ложбине будет.

2-Й ГОЛОС
Нам вовсе не нужна твоя дорога,
Да и гостиницу не стоит строить!
Здесь — пиры! К ним паломники веками
Идут без помощи таких, как ты.
Мы жить в твоей гостинице не станем.
Строй — но держись подальше от святынь.
Зря ты поднялся на гору — черна
Душа твоя, а помыслы опасны.

ПУЛАТ
Мне жалко вас. Довольно чушь молоть.
Для пиров я ценнее вас намного.
Вы поднимаетесь молить и клянчить,
Я — чтобы что-то дать и им, и вам.
Руке дающей люди благодарны,
А попрошайки получают палкой!

Курдулу.

Пусть попрошайничают. Мы уходим.
Посмотрим, кто возьмет в итоге верх.
Уходят в палатку, усмехаясь.

СЕЛЯХ (жене)
Куплей-продажей занят человек.
Может, базар намерен здесь устроить?

МАНАТ
Сынок, не слушай этого глупца,
Не вмешивайся. Пусть несет что хочет.
Будь стоек. Подчини себя молитве.

1-Й ГОЛОС
Астафириллах, астафириллах…

2-Й ГОЛОС
Астафириллах, астафириллах…

3-Й ГОЛОС
Будь милосерден, Всемогущий Рабби!
Прими моления рабов Своих!
Чтобы сестра вкусила материнства,
Чтоб муж ее осилил свой недуг.
Сердца у нас раскрыты пред Тобой.
Душа идет за ангелами следом,
Лукавого шайтана презирая.
Тот нам не друг, кто слушает шайтана.
Обоим им свое проклятье шлем!..
Внезапно поднимается ветер, налетают черные тучи, становится темно, гремят молнии.

ПИР-ГАСАН (выходя из пира)
Как туча черная, в горах кочуя,
Проклятие пойдет за ними следом.
В ней зреет ураган — а мы не чуем,
Пока не грянет гром, и молний светом,
Что даже душу раздирает в клочья,
Гнев праведных небес не разразится
Над грешниками алчными воочью.
Ведь алчности не свойственны границы:
Она весь Божий мир пожрать готова,
Тела и души пощадит едва ли,
Чтобы вершины мира и основа
Навек потоком слез и крови стали.
Что в этом мире происходит с нами:
Вражда подобна утоленью жажды,
Но люди не подозревают сами,
Что собственной враждой отравлен каждый.
Коль алчен — куколкою шелкопряда
Сплетает нить и на себя мотает.

Ураган усиливается, люди в страхе ищут убежища.

Сам зло творит, и сам его страшится,
Сам у себя свободу отнимает.
За все Всевышнего благодарите!
Пусть алчность и грехи людские тоже
Им посланы на землю — вы творите
Их сами. Будь же милосерден, Боже!
Вы верьте, что молитвою своею
Очиститесь. Всевышний ей внимает.
Укройтесь в домик — ураган сильнее.
Зайдите в пир, коль места не хватает.

ХОР
Жизнь без имана — так и знай —
Достойна лишь невежд.
Нас в дикий хаос не ввергай,
Не рви на нас одежд.
Аллах! Святые пиры с ним —
Не отвращайте лик
От оскверненной злом людским
И страждущей земли.
Все волей полнится Твоей.
У каждого — свой путь.
Спаси, Господь, своих детей!
К нам милосерден будь!

 

Картина 3

Ветер затихает, но вокруг по-прежнему темно. Селях и Серинат выходят из домика.

СЕРИНАТ
Ты видел, изменилось все вокруг:
Светило солнце — сделалось темно.

СЕЛЯХ
В горах чудес встречается немало.
Какой поднялся неуемный ветер
И тотчас превратился в ураган.
Все закрутилось, словно жернова,
И так же резко вдруг остановилось,
Как будто в небе перекрыли кран.
Но все теперь темней. Садится солнце.
Ты рядом — но почти тебя не вижу.

СЕРИНАТ
Селях, мне кажется, что ураган
Ответом стал словам того глупца.
Все видели, как здесь он усмехался.
Живут же в мире дерзкие такие!
Зачем, скажи, к святыням он пришел?

СЕЛЯХ
Святыни на него свой гнев обрушат.

СЕРИНАТ
И поделом!

СЕЛЯХ
            Нет, снова с рук сойдет,
Как прежние деяния его.
Я разное слыхал о нем давно.
Он друг хозяину района. Даже,
Говаривают люди, у того
Путь к должности его деньгами выстлан.

СЕРИНАТ
Кто ж он, коль должности такие дарит?

СЕЛЯХ
Не дарит — просто продает за деньги.
Давно бесхозной сделалась страна:
Все грабят, продают, все отнимают.

СЕРИНАТ
Ворам — раздолье. Это ведь беда!

СЕЛЯХ
Все четверо так неприятны мне.
Зачем они поднялись в наши горы —
Я не пойму.

СЕРИНАТ
            У всех, Селях, ей-богу,
Такие отвратительные морды.
Особенно у этого глупца.
Я зикр творила. Он смотрел, негодник, —
Терялась я, твердя слова молитвы.

СЕЛЯХ (в гневе)
Но ты вела себя с ним тоже как…

СЕРИНАТ
Как я вела себя? Скажи, Селях?

СЕЛЯХ
Так! Значит, мать во всем была права…

СЕРИНАТ
В чем? Что она тебе наговорила?

СЕЛЯХ
Она сказала, что ты пела песню,
Чтоб перед ними всласть покрасоваться.

СЕРИНАТ
Вот за кого меня ты принимаешь?
Не я ль твоя жена по шариату?
Я не гулящая, не проститутка —
Иль мать твоя меня в кустах поймала,
Застала в чьей-нибудь чужой постели?
Иль я другому родила дитя,
Тебя предав? Ответь мне, почему
Вам мысли в голову такие лезут?
Живем вдвоем. Ты — муж, а я — жена.
Решил, что мы друг другу не подходим, —
Зачем во всем подозревать измену?
Убей меня! Вниз со скалы столкни!

Плачет, отходит в сторону и исчезает в темноте. Селях, уняв гнев, замечает, что ее нет рядом.

СЕЛЯХ
Эй, Серинат! Прости, я виноват.
Пусть мой язык отсохнет, дорогая,
За то, что глупости молол без края!
Ну где же ты, откликнись, Серинат!
Перед ним возникает Курдул.

КУРДУЛ
Ты что-то потерял?

СЕЛЯХ
                                    Нет, ничего.

КУРДУЛ
Кого зовешь?

СЕЛЯХ
            Зову свою жену.

КУРДУЛ
А где она?

СЕЛЯХ
            Она в тумане скрылась.
Мы говорили…

КУРДУЛ
                        Ты ее обидел —
Она ушла.

СЕЛЯХ
            Ей некуда уйти.

КУРДУЛ
Куда ж она исчезла среди скал?
Не ведаешь? Так я скажу, что жены,
Решив рогатым сделать муженька,
Легко найдут, куда уйти. Такой
Красивой, как твоя, намного проще.

СЕЛЯХ (в судорогах)
Прочь с глаз!

КУРДУЛ
                        Ты это мне?

Наносит удар.

СЕЛЯХ (пытаясь подняться на ноги)
                                   Эй, Серинат!

КУРДУЛ
Заткнись!

СЕЛЯХ
            Ведь мы же были с нею вместе.

КУРДУЛ
Зачем торчать в горах? Ей хорошо
В объятиях достойного мужчины,
Что красоту ее ценить умеет.
Он речи дерзкие здесь вел. Ты — пес,
Он — лютый зверь. И он ее увел.

СЕЛЯХ
Собачий сын! За что меня ударил?
Как смеешь оскорблять мою жену?
Оставь меня!

КУРДУЛ
            Оставлю! Получай!

Бьет. Селям ударяется о камни и замолкает.

Такой жене достойный нужен муж —
Не тот, что дохнет с одного удара.

Появляются Ахундов и Дюзенали.

ДЮЗЕНАЛИ
А это кто? Откуда здесь мертвец?

КУРДУЛ
Муж той, кого в палатку затащили.

АХУНДОВ
И вам не жаль ломать чужие судьбы?

ДЮЗЕНАЛИ
Доколе нам жалеть чужих? Пойдем
Заглянем в пир священный к Пир-Гасану.
Он разобижен из-за слов Пулата —
Попросим извинений.

АХУНДОВ
                                   Стыдно мне.
Зря согласился я поехать с вами.
К чему мне ваши грязные разборки?

ДЮЗЕНАЛИ
Да ладно. Все в итоге будет так,
Как мы задумали.

АХУНДОВ
                        Но мое имя
Начнут склонять на всех углах. Зачем
Я с вами только поднимался в горы?

ДЮЗЕНАЛИ
Ты с нами не сегодня был — всегда.
А имя не запачкаешь, не бойся.
Все будет очень хорошо, увидишь.

Заходят в помещение пира. Появляются Ангел и Шайтан.

ШАЙТАН
Какой почин чудесный дан
Началу темных дел!
За ураганом ураган
В горах давно назрел.

АНГЕЛ (ходит вокруг мертвого Селяха)
Несчастный! О таком конце
Не знал наверняка.
Нет ни кровинки на лице,
И помощь далека.

ШАЙТАН
Туманы, тучи, все сюда!
Пусть мир покроет мгла!
Пусть в каждый дом придет беда —
Вот рук моих дела!

АНГЕЛ
Туманы, прочь во весь опор!
Уймите, тучи, прыть!
Чтоб видеть нам вершины гор,
О людях говорить.
Услышьте же Господень глас
Все жители земли!
Мы сами человечность в нас
Под корень извели.

Ангел и Шайтан пускаются в танец-единоборство. Раздаются выстрелы. Курдул выходит из палатки с пистолетом в руке, подходит к мертвому Селяху, вкладывает пистолет ему в руку.

КУРДУЛ
Вот пистолет, что застрелил Пулата.
Теперь прославишься — пожалуй, скажут:
Тот, кто убил любовника жены!
А Серинат жива. Бери себе.

Курдул убегает, из пира и из домика выходят паломники.

МАНАТ (заметив Селяха)
Селях, сыночек мой! Что приключилось?
Ты почему молчишь? Эй, Серинат!

ДЮЗЕНАЛИ
А где Пулат?

АХУНДОВ
                        Эй, женщина, не трогай!

МАНАТ
Там пистолет! Откуда? Мой Селях
Ни разу не держал его в руке.

ДЮЗЕНАЛИ
Да, пистолет. Его он держит крепко.

АХУНДОВ
Так кто убит?

ДЮЗЕНАЛИ
                        Не знаю.

АХУНДОВ
                                   Где ребята?

ДЮЗЕНАЛИ
Пулата нет. Бесследно он исчез.
Кто б мог подумать, что такой конец…

МАНАТ (обеими руками бьет мужчин)
Не смейте, изверги, смотреть на нас!
Передо мной мой сын — и он не дышит!
Эй, Серинат! Ты где, моя невестка?
Что ночью приключилось с вами, дети?

ДЮЗЕНАЛИ
Мы выясним, что здесь произошло.
Ты, женщина, покамест помолчи!

МАНАТ
Не женщина я! Перед вами мать,
Что ваших матерей ничуть не хуже.
Убит мой сын! Что сделали вы с ним?
Кто здесь прохаживался с пистолетом?
Вы грешники! Вас не страшит Аллах!

Со стороны палатки возвращается Курдул.

КУРДУЛ
Пулат убит! Он там лежит, в палатке!
Вот он его убил!

Показывает на Селяха.

МАНАТ
                        Селях — убил?
Ни разу в жизни он не брал оружья…

Паломники направляются к палатке. Манат садится радом с сыном.

ХОР
Астахфириллах[10], астахфириллах!
Страшит в душа разлад.
Всемилостивейший Аллах,
Не низвергай нас в ад!
Родник Твой чист. Прохладен он.
Щедра рука Твоя.
Всяк будет в жажде утолен —
Пусть даже и змея.
Но зла бесчинству не позволь
Всю землю захлестнуть.
Пусть поплатится ангел — коль
Избрал шайтана путь.
Астахфириллах, астахфириллах!
Коль мы сошли с тропы,
Всемилостивейший Аллах,
В нас веру укрепи!

Туман рассеивается, открываются горы. Из палатки выходит Серинат с растрепанными волосами, подходит к лежащему Селяху.

СЕРИНАТ
И пиры-шейхи не пришли на помощь —
Знать, не дошли до них молитвы наши…
Селях, какой ты совершил поступок?
Я дорога была тебе настолько?

МАНАТ
Будь ты несчастна!

СЕРИНАТ
                        Я и так несчастна —
Возрадуйся! Земля и небо, люди,
Узнайте: я ни в чем не виновата!
Моя вина лишь в том, что я несчастна —
Страшнее не придумаешь врага
И беспощаднее нет приговора.
Зачем меня оставили в живых?
Я принимаю все! Селях, прощай!
Прощайте, мама!

МАНАТ
                        Уходи!

СЕРИНАТ
                                   Уйду,
Ничто меня не держит больше в мире.

С печальной песней уходит прочь.

Уйду, как тучи с гор под ветрогоном
И как лавины сходят, тяжелы.
Спущусь с вершины, как заря по склонам.
Обрушусь вниз, как камень со скалы.

Идя за счастьем, этот мир покину —
Друг где-то поджидает за стеной.
Я легким ветром всколыхну долину,
Прохладой стану в нестерпимый зной.

Аллах не услыхал молитвы куцей.
Жизнь — смертный грех. Как жить, его тая?
Здесь те, кто счастлив, весело смеются
Над теми, кто несчастен. Так, как я.

 

Картина 4

У дороги совершает намаз Пир-Гасан. У куста с крупными желтыми цветами прохаживается Шайтан. Ангел собирает луговые цветы.

ХОР
Аллах един! Пророк велик!
Творец в начальный час
Святую гору здесь воздвиг,
Чтобы возвысить нас.
Паломничество — зиярат —
Тем отворит врата,
Кто пред Всевышним не грешат,
Тем, чья душа чиста.
Душа, что даровал нам Бог,
Чиста, как горный снег.
Лишь тот, кто впрямь душой высок,
Зовется «человек»!

ШАЙТАН
В горах случиться может все. И нет
Чего-либо, к чему я не способен.
Цветок любимый!

АНГЕЛ
                        Луговые — слаще,
Чем этот твой отравленный кустарник.
Однажды истребят его под корень,
Чтоб сделались луга сочней и краше.

ШАЙТАН
Нет, не дождешься!

АНГЕЛ
                                    Этот твой кустарник
Никто на хворост даже не возьмет.
Тьфу! Мерзостный сорняк, что всеми проклят!

ШАЙТАН
Пусть! Таково его предназначенье:
Лишь подойдешь — и голову закружит.

АНГЕЛ
Довольно бед вчерашних: богохульство,
Предательство, коварство и убийство.

ШАЙТАН
Я честно говорил, что я сильнее:
Тебе и многим голову вскружил.
Не зря слышны в долинах плач и горе.

АНГЕЛ
Тьфу, ненавистный!

ШАЙТАН
                                    Те, кто клял меня
И на тебя с надеждой уповал —
Чем все для них закончилось в итоге?

АНГЕЛ
Стремились к материнству и к отцовству —
А ты и вовсе жизни их лишил.
Теперь открыто радоваться смеешь?

ШАЙТАН
Я радуюсь, что я исполнил долг.
И ты б свой долг так честно исполнял.
Зачем ты их привел к священным пирам?
Зачем не смог меня остановить?

АНГЕЛ
Тьфу! Ты свои извечно строишь козни.
Все перекрыть окольные пути
Я не могу.

ШАЙТАН
            Ты тоже всюду лезешь.
Мне добродетель расставляет сети
И развернуться не дает порой.

АНГЕЛ
В итоге добродетель победит!

ШАЙТАН
Припомни, что в долинах плач и горе, —
Сам этому свидетель!

АНГЕЛ
                                    Замолчи!

ШАЙТАН
Я замолчу. Услышь несчастий голос.
Молчу и вовсе ухожу…

Шайтан прячется за куст, Ангел уходит вглубь луга, откуда появится плачущая Манат.

АНГЕЛ (уходя, издалека)
                                   Аллах!
Зачем ты ниспослал меня на землю,
Коль я бессилен страждущим помочь?
Не видишь разве, что творит Шайтан?

Появляется потрясенный увиденным Даглар.

ДАГЛАР
Эй, Пир-Гасан! Эй, человек святой!
Откуда там, в долинах, плач и горе?
Я видел здесь ужасную картину.

ПИР-ГАСАН
Даглар, у горя множество причин,
Но что ты здесь ужасного увидел?

ДАГЛАР
Там, под большой скалой, мои собаки
Шумели, отдаляясь от отары.
Сперва подумал: чуют волчий запах —
Но нет. У них на зверя лай иной.
Я подошел. Там женщина лежала
На окровавленных камнях. Мертва.
Там кровью вся трава окроплена.
Глаза ослепли, голова кружилась.
Я сам едва не превратился в камень.
Ужели для несчастной не нашлось
Внизу обрыва, чтоб с него бросаться?
С каким она не совладала горем?
Быть может, недруг тело сбросил вниз?..

ПИР-ГАСАН
Не знаю. От людского зла уйдя,
Давно я здесь пристанище обрел.
Но зло и здесь пустить успело корни.
Тревожусь, что земля теряет святость
И ныне горы недостойных терпят.
Когда все это видишь с высоты,
Куда от зла мне спрятаться? Не знаю.

ДАГЛАР
Ты прав, ей-богу. Я ведь тоже видел,
Что разные сюда приходят люди.
Кровь у иных в глазах — они убийцы.
Но больше тех, что на воров похожи.
Так много лиц противных, неприятных…
Я, видя их, похоронил мечту
Подняться самому к святыням-пирам.

ПИР-ГАСАН
То право каждого. Не поднимайся,
Коль так тебе подсказывает сердце.
У каждого из нас своя дорога,
И помыслы у каждого свои,
Но путь паломничества — это свято.

ДАГЛАР
Прислушайся… Там, где-то между гор,
Плач женский эхом ходит…
                                               О Аллах!
Я лишь чабан, пасу свою отару,
Не вмешиваясь в тропы восхождений.
Зачем ты мне все это показал?
Зачем глазам усталым видеть зло?

ПЛАЧ МАНАТ (приближается)
Помощи от пиров святых
Не получившие дети мои!
Радости, счастья, всех благ земных
Не вкусившие дети мои!
Следовали тропой мечты,
Хотели счастливой, крепкой семьи —
Молния грянула с высоты.
Сердца пронзила вам, дети мои!

Пир-Гасану.

Ты, Пир-Гасан, человек святой,
Ответь мне, как получилось так,
Поблизости с праведной высотой?
И кто он, наш беспощадный враг?

ПИР-ГАСАН (тяжело встает)
О бедная, твои вопросы боль
Мне причиняют. Горы промолчали,
Узрев такое зло. Так кто наш враг?
Я полагаю, это зависть, алчность!
Они нас отвращают от имана,
Молитву подменив набором слов.

МАНАТ
Но нас сюда не алчность привела —
Мы шли, чтоб нашим горем поделиться…

ПИР-ГАСАН
Да, дочка, я ничуть не сомневаюсь.
На этой высоте как раз и ждут
Тех, кто сюда восходит с чистым сердцем.
Хватает и того, что там, внизу,
Скопилось столько нечисти и грязи!
Теперь для них сюда открыли путь —
На высоту, в обитель чистых душ.
Что говорить? Я пред тобой повинен.
Язык мой слаб, и голова поникла.
Но все в руке Аллаха! Даже зло
Вчерашнее. Он видит и рассудит…

МАНАТ
Пусть он посмотрит на мое несчастье,
Судьбу мою рассудит роковую.
Уговорила сына и невестку
Сюда взойти, чтоб вымолить сынка.
От них —окровавленные тела.
Зачем мне жить? Я с первой же скалы
Готова броситься.

ПИР-ГАСАН
                        Не богохульствуй.
Знать, их судьба была предрешена.
А от судьбы куда бежать?

МАНАТ
                                   Лишь в горы,
Подальше от низин, где правит зло,
Несправедливость и бесчеловечность.

Из-за поворота навстречу появляются Ахундов, Дюзенали и Курдул.

Глядите, богохульники идут
И лицемеры! Их святые пиры
И чистые дороги восхождений
Лишь раздражают. Каждый — сам шайтан.
Папаха, борода, большая должность
И даже представительство народа —
Лишь ширма, за которой скрыта суть.
Отдав на откуп алчности, обману,
Они простых людей ввергают в рабство,
На путь неправедный толкают их.

АХУНДОВ
Уйдем скорей от этого кошмара.

ДЮЗЕНАЛИ
Эй, женщина, зачем так говоришь?
Не ты одна здесь понесла утрату —
Наш друг погиб…

МАНАТ (прервав его)
                        Злодеи! Сколько ж вас,
Неверующих, что примкнули к вере,
Как будто чистое белье надели
На ваши грязные тела и души!
Надеетесь, Аллах не видит сверху?
Ответите за преступленья ваши!
Манат бросается на них, те бегут к Пир-Гасану.

ДЮЗЕНАЛИ
Прости нам, Пир-Гасан, почтенный старец,
То, что вчера устроил спутник наш.
Как будто мало видел там, внизу,
Неверных жен. Он слишком был испорчен
И получил, должно быть, по заслугам.
Нам жаль несчастных, что вчера погибли.

ПИР-ГАСАН
Прочь! Уходите! Если гнев Аллаха
Вас не страшит — побойтесь гнева гор!
Вряд ли они терпеть так долго станут,
Что камни окровавлены, что кровью
Там, на лугах, замараны цветы.
Трава следы подобных вам хранит —
Но хлынут ливни и тропу очистят.
Задуют ветры — подметут за вами.
Прочь! Прочь! Покиньте чистые высоты!
Здесь место пирам, тем, кто чист душою, —
Не вам, что присягнули року зла.
Но знайте, что однажды день настанет
Перед Всевышним вам держать ответ,
Перед судом грядущих поколений.
И наказанье будет беспощадным,
Неотвратимым! Помните об этом!

Вдруг поднимается ветер, слышатся гром и молния. Манат исчезает в темноте, лишь издалека доносится ее крик.

МАНАТ
Ама-а-ан!..

ХОР
Гора Шаблуз, наш Эренлар,
Нам ниспошли в нужде
Единства, правды, веры дар!
Не оставляй в беде.
Что человечность не в цене —
Твердят на всех углах.
Подлец и прохиндей втройне
Удачливей в делах.
Коли богохульники, врали
Смешали ложь и явь —
От праведных их отдели,
А нас от них избавь.

Горы окутаны тьмой, кружатся ветры. На высоте сияет лик Пир-Гасана.

ПИР-ГАСАН
Эй, люди! Вы, чья непомерна алчность,
Кто зависти прельщен одеждой жалкой!
Трус, меч несправедливости поднявший,
Не ведает, что справедливость — щит!
Эй, те, что набивают животы
Телам, что душ давным-давно лишились!
Вы не страшитесь завтрашнего дня?
За днем придет неотвратимо ночь.
Совсем не обязательно, чтоб каждый
На тяжкий путь паломничества встал.
Важнее жизнь пытаться сделать чистой:
Быть чистым в своих помыслах, поступках,
Стремиться к очищенью и добру,
К единству слов и дел… Аллах Единый
Ты справедлив. Дай нам судьбу по вере,
Направь нас в жизни праведным путем!
Лик Пир-Гасана меркнет. Горы обретают прежний вид.

ХОР
Грядущий день, грядущий час,
День нынешний — долой!
Злых помыслов лишите нас
И вражьей воли злой!
Душа вступила с телом в спор:
Зовут нас впереди
Священные вершины гор!
Но как на них взойти?

 

Занавес.


[1] Шалбуздаг — покрытая вечными снегами гора в Дагестане, исстари считается священной. По легенде, паломники, поднимающиеся на нее, проходят по узкой теснине, преодолеть которую способны только люди с чистой душой. Считается, что подъем на Шалбуздаг исполняет заветные желания. Некоторые верующие полагают, что семь восхождений приравниваются к паломничеству в Мекку.

[2] Рододендрон желтый (Rhododéndron lúteum) — кустарник из семейства вересковых, листья и цветы которого ядовиты. Мед, собранный с цветов рододендрона, ядовит даже для пчел. В «Анабасисе» Ксенофонта описывается случай массового отравления войска этим «сумасшедшим медом», содержащим андромедотоксин. Плиний Старший и Страбон описали случаи боевого применения местными жителями андромедотоксина против армии Помпея. Местные названия растения, встречающиеся на Кавказе: азалия, горький чай, бешеный хворост.

[3] Ярлыга — длинная палка с железным крючком, при помощи которой пастухи ловят овец.

[4] Эренлар — святилище на вершине Шаблуздага.

[5] Пиры — «старцы». Суфийские святые. Пиром также называют могилу (мавзолей), в которой похоронен пир (святой).

[6] Мольба о прощении: «Да простит меня Аллах!»

[7] «Нет божества, кроме Аллаха».

[8] Зикр — духовная практика в исламе, заключающаяся в многократном произнесении молитвенной формулы, содержащей прославление Бога.

[9] Иман — вера в истинность ислама; вера в Аллаха, ангелов, Священные Писания, пророков, Судный день, в воздаяние за добро и зло.

[10] «Да простит меня Аллах».

Рейтинг@Mail.ru