Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Духовный мир эвенского народа

Автор:
Мария Федотова-Нулгынэт
Перевод:
Мария Федотова-Нулгынэт

Эвын нунмин ханинни

 

Хагдилдук эрэгэр Нэлбээн дюгулин улгимивэттэм. Амми нөдукун улгимирив, ноҥан гөнин:

-Иҥэ, улгимили.

-Нэлбээн нян ай бини дюгулин укчэнни – гөнив.

-Ноҥан эчин укчэнрин:

-Эвэсэлду ханин бисни – ханин дюгулин демкачан, энин ханин – эниндук бөптэн (хуланя бадылкан), төр ханин – төрдук бөптэн (хиҥаня бадылкан), Хиран ханин – мэргэн нёлбэтин (Нянь бадан бадылкан). Мут харап, хи он ханилкан бисинри – дэ, тачин бэй биннэс, бэилтэки аич көетинри, ханисиндай хоч манручинри, нодыч тэгэчинри. Эвэсэл хо нод бинилкэр.

Эвын өтэрэптук бэйди тэгэччэ нунмин. Ноҥартан өтэрэп хопкарти бинивутэн эрэгэр арутта нян тар утли дюлэски ҥэриндула касыгчир, монрич тэгэттэ. Эвэсэл эрэгэр нулгэмэтми ургэ бинив өтэрэптук хар, нулгэлэ хо ургу бинив халратан, тадук хо эҥи мэргэлкэн оритан, оон никэннэвур, хөнтэл эвэсэл бинивутэн, ханикан, илэ дэ эчэ дукапча бини дюгулин ханикан тарав ботникасал тэгэттитэн, эвын нунмин хо гордук истала бичэ. Тачин – да бими тиклэ истала элэ төрлэ бис.

Эвын хо гордук истала ай мэргэлкэн нян хөни бэилбу аявра. Нюч толковай словарлан  дукупча эчин: ай мэргэн – эрэк: «Бэкэчэн ай чакупча, бэй он биннэвэн гөнчэл». Эвын хутэн эрэгэр хаваттан он бидэй, яв гөндэй, оон никтэй: эдэй дёрмир, өлэкчир, эрэгэр гургэвчидэй, кучукэрбу эдэй мөер, хагдилбу элгэбэттэй, дялби аявдай, балдадаҥи төруҥи аявдай нян хөнтэлбу эвэсэлду бэлиттэй бисни.

Эвэсэл исуридюр хояв хаватта – анҥамта хо ай мэргэм халраватта, ай бинив боддатта. Мут эрэгэр дёмкаттап нян хөнтэлнюн ай – кэнели, ай бэй яннаван, ноҥан бинилэ яв никэннэвэй, ҥэрин - наҥгата мэргэм, хони – гу, өмэнду төрду – гу дэсчири дюгулин ноҥартан дёватта. Мут эвэсэл бинилэвур эрэгэр хупкэттэп нян дёҥчарап айла – кэнелилэ он биннэвур, тачин – да нод бинилэ иссап.

Эвэсэл монри мэргэнтэн хо гуд. Тунгусо – маньчжур нунмил төр он опчаван мифтук нян нимкардук халритан. Эгдем бинив төрлэ, нянила биси Нэлбээм ооча хо гуд Тэгин, нянив дяватти – Хэвки. Эвэсэл дёмкатта эчин; өгинь нянь, дулаг нянь, хэргинь нянь. Няниндула бэкэтлэн ай, кэнели мурар бис. Эвэсэлбу эрэли айинҥала милтэрэ хирари ирэк – тарак бэй урумукчин тэгэттэ.

Дулаг төрлэ нянин Эгден Хэвкин – дюллэ мөдук дэгилбу, делгэнкэрбу нян бэилбу ооча. Дюлэп бэил, няри нян аси, ноҥарбутан хиҥаня хогыньдук ооча. Ноҥартан мэнур төҥкэдэтэн, аявдатан гөми, Хэвки эвутлэвутэн гариди, няриҥив асила нээчэ, асиҥив нярила нээчэ. Хөнтэлэ нимкандула – Хэвки мөдук ониҥу ооча, тадук төру ооча нян нярив. Няри эвутлэдукун асив ооча.

Би эньму Корякина (Голикова) Христина Петровна укчэнгэрэн, мут дулаг төрлэ, няниндула тэгэттэп. Дулаг бини, дулаг няниндула – дулаг дюптилэ бисни. Нэлбээндулэ Хо гуд, Эгден – Хэвки уюс няниндула тэгэттэн. Хо гуд няниндула хоя дюптэ нянин бисэ. Элэ дюптулдула бэкэтлэн бэй тик – тэ эчэл балдар ханирни биддэ. Бэй бинивэн тэруттил асал Чунакал, илэ - тала бэкэтлэн, бис. Ноҥартан надар, бэилду марангагчин ичур - хуланя, хуланястиҥи бадач, хиҥаня, нёчэ урумукчин, ҥэрин, наҥгата чуруня, татуня хуланя биникэн ичугрэчэл, бэй бинивэн өгинук көеттэ.

Хэргинь бинилэ өмэн бини – өмэн дюпта бисни. Хөнтэл кучукэр хэвкил хөнтэтэҥ дюпталду өйлэ тэгэттэ. Бэилбу тэрутти Эгден Хэвки хианни Кудьай дяпкис няниндула – дяпкис дюптала бисни. Нёлтэн хэвкинни, бяг хэвкинни, агды хэвкинни – надис няниндула, надис дюптала биддэ. Буюсси, ай буюсси хэвкинни нюҥис няниндула, нюҥис дюптала тэгэттэн.

Төр муранни, мөө муранни, тог муранни  дулаг төрлэ, дулаг бинилэ бис. Тог муранни – хо ай, бэилду няму, ай бинив бөвэттэн – эвэсэлбу эрэгэр тэруттин, тог мурании ноҥардутан несу эмувэттэн. Тог муранни эвэсэл нянь хэвкинюн, төрлэ бисил мурарнюн укчэнривэтэн тэрутти муран. Тог муранни эвэсэлбу кэнели төрлэ биддэ мурар кэнелич эмуннэвутэн мэтувэттэн.

Мут бинилэт хоя муран бисни. Эвэсэл хар, хо кэнели мэргэлкэн мурарбу: хиги муранни, тэгэтиттэн төр мурании, урэкчэн муранни, ньири муранни, окат муранни, хадар муранни, моо муранни, дю муранни, дюкча муранни. Эвэсэл бинилэтэн гякитан мурар хоял.

Хэргинь бинилэ аринкыл, чолэрил бис, ноҥартан бэилду гякитан бутэну тивэттэ. Хадун кэнели мурар бэй ханиндун ивэттэ. Таракам бэй нуҥу, яв – да эти хар оваттан.

Эвэсэлду өтэрэптук биси бинив эми дяватта эгден нёёнь. Эвынду, эвын нунмилэн мэн дялби эрэгэр тэручиннэс, дюлас биси амми, асий нян хурулби. Тараччилбу мурарбу эннэс хуҥрир, хо кэнели бидин.

Тик бисил эвэсэл оон тэгэддэ, яв нэкрэ? Яла барагра, яв айу оочадда? Эчин дёмкатми, мут бэйдюр аич биннэт нян авуски хасыгчарий бэйди ханнас.

Бэйди аич биннэс – айинҥа хинду яв бөривэн бэкэччон мэнди дявачаннас. Өтэрэп эвэсэл бинивутэн дёми, ноҥартан эрэгэр или – тали нулгэмэтникэн бэйдюр эҥидюр бисэтэн, илэ – дэ төрлэ эгрэр дэрумкэттэ. Эчин тэгэтми ноҥартан хоч өрэҥчигрэр, хэбдьэгникэн гургэвчивэттэ, дялбур өрэмкэвэттэ. Ноҥартан эчин биникэн бэйдюр хо ханич ойгавур ооватта. Өтэл хо аич, нодыч бикрэт гөникэн хагдил укчэнритэн.

Эвэсэл монритан хо горыч, хо гордук бисни оорин. Тачин – да монри ниҥтэн эвын мявундун хо киҥкич иичэ. Хопкарти – монрич эрэли бисив, бинив ханиндур дяватта, айинҥа дяюттиван хадавур мунрутчатта нян мэн доливур бисив ноду эгрэр мултар.

Монри дюлэски бидэн гөми нэҥэрэвур Эгдэм Хэвкив, Нэлбээм нян мифу, эвын нимкарбан, бэй оон опчаван нян дэгил, делгэнкэр элэ төрлэ эмчэвутэн дёҥчар. Хэвкил асал Чунакал, төрлэ биси бэилбу тэруттил хэвкил, Эгден Хэвки далилан бисил Чунакал. Эгден Хэвки төрлэ биси гян –Кудьай. Нёлтэн хэвкин, бяг хэвкин нян агды хэвкин. Хинкэн - буюссил хэвкинтэн бисни. Хэвки хинянни – Хинкэн дэгилдула, делгэнкэрдулэ тикчэ, эвэсэл эрэгэр нэҥэттэ дэгилду нян делгэнкэрду, ноҥартан тачин – да гөвэттэ, мут хопканти ирэк – тэ дэги нян делгэнкэн. Кукуюр хопкантан – кэкучэн, делянкир хопкантан – олиндя, кингалакар хопкантан – чиввек, тюсэгирил хопкантан – хуси, мэмэл хопкантан – накат.

Нянью нян төру Нэлбээн дяваттан, ноҥан ат мутна. Би эньму гөҥрэн, осикатал хөнтытэҥ оватта, хан осикат ачча оллаттан, анҥамта осикат да хоя  бивэттэн. Мут – тэ төрэҥэт окут - та  ачча один. Таракам Нэлбээндулэ хо хоя ирак – тарак один, анҥамта бини, анҥамта ялут- тар бидир.

Би эньми хоч аяврив, ноҥан монрич дёмкатти аси бисин. Яв – да эти таҥра бисиклэй, хо мэргэч бисин. Эгден тэкэн ноҥундун, мину элэ төрлэ балдавканиди бинилэ  нулгэвэттэку нес утла тинин.

Эвэсэлду хөнтэ – дэ бэилду хэвкил бөритэн оонив. Оони гэрбэ бэйдук мэндукун бивэттэн. Бэй оонин ноҥан яв дёмкаттин нян элэ төрлэ яв гургэннэвэн бэкэччэн хэвкил гөнчэл. Бэй элэ төрлэ явут – та бөдэй эмчэ, балдача. Няниндула биси Эгден Хэвки бэйю дулаг төрлэ ооча, эмучэ, ханинни эҥэйэ бидэн нян оонили бэйди оодан гөми тэгэчувкэнни.  Муттулэ, эвэсэлду ханинти хо эҥэйэ, бинилэвур дяватти дёдумур ооваттап, ойюр хаҥаннатап, ханич бивэттэп, анҥамтач тэгэттэп. Би нод дялбу, эвэсэл гудла, няниндула истала мэн ханьмур, бинивур нодыч оолра!

Духовный мир эвенского народа

 

У стариков-эвенов расспрашивала, как они представляют о Вселенной (Нэлбээн). Мой дед, брат отца говорил: «У эвенов есть душа (ханин) и понятие духовности; энин ханин – передается от матери (свет красный). Төр ханин – от родной земли (свет желтый). Хиран ханин – это чистота души эвена (свет голубоватый). Мы знаем, что духовность свойство души эвена, его состояние в преобладании  духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными, бытовыми качествами».

Эвены самобытный народ. У эвенов очень богатая материальная культура. И их самобытность заключается, прежде всего, в неповторимых обычаях, обрядах и традициях, которые обладали колоссальной силой воздействия на образ мыслей, поведение, поступки сородичей, представляя собой целый свод неписанных законов племени, бережно передававшихся из поколения в поколение в течение длительного периода истории эвенского народа. Благодаря этому эвены до сих пор сохранились как этнос.

Современные эвены говорят: «Эвены с давних времен гуманны и нравственны». Толковый словарь русского языка отвечает на вопрос так: нравственность – это «совокупность норм, определяющих поведение человека». Еще в раннем детстве каждый эвен узнаёт и навсегда безоговорочно принимает целый ряд законов и правил: нельзя красть, нехорошо обманывать, нужно трудиться, нельзя обижать маленьких, надо заботиться о старых, любить родителей, быть преданным своей Родине, помогать своим сородичам. Мы становимся старше и опытнее, – и в наше сознание входят всё новые и новые нормы поведения. Мы размышляем и спорим о доброте и жестокости, совести и чести, порядочности и бесчестии, благородстве и подлости, мужестве и равнодушии. Мы учимся не только говорить и думать, но, главное, действовать в соответствии с этими понятиями – так создается наше представление о нравственности.

Философия (монри) эвенского народа зарождалась в веках. Поэтому имеет глубокие корни в жизни каждого эвена. Наши предки по-философски (монрич) принимали окружающий мир, среду, различные тайны природы, отношение людей, племени и рода. Для развития философской мысли требовалась сила мысли (эҥи). Если есть сила мысли (эҥи), эвенский народ мог развиваться.

Предки эвенов жили в Маньчжурии. У тунгусов – маньчжурских народов – происхождение земли отражается в мифах и легендах. А главным творцом Вселенной у эвенов является Главный бог – высокий бог неба – Хэвки. Эвены разделяют Вселенную на Верхний (өгинь), Средний (дулаг) и Нижний (хэргинь) миры. Каждый мир населен добрыми и злыми духами (муранами). Поэтому вся окружающая человека природа (айинҥа) воспринималась как живая, одушевленная.

В среднем мире (дулаг төрлэ) Главный бог неба – Хэвки из воды создает птиц,  зверей и людей. Первые люди, мужчина и женщина (няри нян аси), были сотворены богом из ила или желтой глины (хогынь). Для того чтобы они любили и уважали друг друга, Хэвки вынимает у них по одному ребру и обоим его подменяет. А в другой легенде Хэвки из воды делает песок, потом землю (төр), а из земли создает мужчину (няри). Из ребер мужчины (няри) он вылепил женщину (аси).

Моя мама была удаганкой – шаманкой. Ее звали Корякина (Голикова) Христина Петровна. Она рассказывала, что мы живем в Средней земле – Среднем мире. Средний мир находится на Среднем небе – Среднем ярусе. Во Вселенной (Нэлбээн) живет Верховный бог – Хэвки на девятом небе. У Верхнего мира очень много ярусов. В этих ярусах везде живут еще не родившиеся  человеческие души (ханин). Семь женщин-шаманок живут около Верховного бога Хэвки, они покровительницы человечества (чунак). Они могут находиться везде где угодно, по своему усмотрению. Семь шаманок небесных показываются эвенам в виде радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый  – у каждой своя роль в жизни эвенов.

Нижний мир имеет один мир – один ярус.

Другие божественные существа живут в разных Верхних ярусах. Бог-покровитель или тень Главного бога Хэвки – Кудьай живет на восьмом небе-ярусе. Боги солнца (нёлтэн), луны (бяг), молнии и грома (агды) живут на седьмом небе-ярусе. Бог охоты и удачи (хинкэн) живет на шестом небе-ярусе. Тень бога хинкэн падает на зверей и птиц, поэтому эвены верят, что их род охраняет какой-то зверь или птица. У рода кукуюн покровительницей является – кукша, у рода делянкин – ворона, у рода кингалак – журавль, у рода тюсэгир – лебедь, у рода мэмэл – медведь и т. д.

Дух земли – (төр муранни), дух воды (муу муранни), дух огня (тог муранни) живут на Средней земле – в Среднем мире. Дух огня (тог муранни) – добрый дух, дающий эвенам тепло и уют. Дух огня – главный покровитель эвенской семьи, ее счастья и благополучия. Тог муранни является связующим между людьми и небесными богами, темными духами. Дух огня предупреждает эвенов о недовольстве или угрозах различных духов данной местности. В нашем мире обитают разные духи. Люди чувствуют душой, что  в Среднем мире есть  грозные, злые  духи: леса, местности, горы, перевала, реки, озера. Еще обитают и разные духи предметов и вещей.

В нижнем мире обитают злые духи (ариҥкыл, чөлэрэ), они посылают людям Среднего мира разные неизлечимые болезни. Иногда злые духи сами вселяются в человека. Тогда человек заболевает безумием.

У эвенов невыполнение обычаев и традиций предков считается большим грехом (нёёнь). Для каждого эвена велика ответственность перед своим родом и племенем, перед божественными силами природы и разными духами. Их не надо сердить, иначе будет очень плохо.

Наши современные эвены ответственны ли перед кем-то? Несут ли ответственность за свои поступки? Если задуматься, мы ответственны перед самими собой, собственными убеждениями и верованиями. Сохранить свою целостность – это значит использовать в жизни все, чем наградила тебя природа. Нашим предкам не приходилось сидеть на одном месте, они жили в полную силу, не зная покоя и отдыха. При этом они получали радость от жизни, веселье, удовлетворение в труде, восторги дружбы, любви, преклонялись  перед природой, имели спокойную совесть, благодарность и уважение людей в почтении к племени и роду.

Небо (нянь) и землю (төр) держит Вселенная (Нэлбээн) – она бесконечна (ат мутна). Еще моя мама говорила мне, что звезды меняются местами: некоторые исчезают, и появляются  новые звезды. Может, и наша земля (төр) исчезнет  когда-нибудь. Тогда во Вселенной  (Нэлбээн) будут очень большие изменения, появятся новые миры, новые существа.

Каждый раз восхищала мудрость мамы. Безграмотная и такая умная была, спасибо, что меня родила и пустила кочевать по жизни.

У каждого человека есть определенная богами судьба (оони), от которой зависит, что человек будет делать на земле, какую пользу принесет в этой жизни. Человек рождается не просто так. Главный бог Хэвки поселил человека на земле, чтобы тот был духовно богат и стал хозяином своей судьбы. У нас, эвенов, духовный мир очень богат и материальная культура расцветает с каждым днем. Дорогие сородичи-эвены, дальше и выше возрождайте духовную и материальную культуру наших предков.

Рейтинг@Mail.ru