Тысячи
литературных
произведений на59языках
народов РФ

Охотник Тормита

Автор:
Андрей Кривошапкин
Перевод:
Валерий Хайрюзов

Тормита буюсэмӈэ

 

Тормита он нимэр одаӈан дюгулин

Эвэды нимэр дялуч ням тогалкан ӈэрин илумумдас. Илкан эвэн мэн биниди өмнэкэн-нюн нимэр овран. Ноӈан ач колдигала. Асидук асив ок-та этэн хөлуттэ.

Тормита нөсэгчэрэптуки нимэр одай эч хэлиӈчир. Ноӈан хигитки гусэкрин. Таду буюстэй маӈдуттин, орам-да оралчидай хэгэрчирин. Тала аике эйду, мэргэнси дэгривэн як-та эсни нипкуттэ, эрэли эмӈэке. Хиги додун, урэкчэн дяпкадун хи мэни-нюн ханни нян долчинни. Ханинси яв тункөснивэн нян яв гөнивэн-тэкэн долчинни. Ач мудна нод хигили, гудан урэкчэл дяпкалитан өмэккэн өмчинни. Он биннэй, яв некэннэй хи-нюн мэнди ханни. Эрэли бини хивраман нян эргэвэн мэнкэн-тэкэн долчинни, тадук унунни. Хину эрэли дэгсив ач муднав бинив хи-нюн уталникан ханни. Хи гуд нянин өйдэлин дэгэнни, горьяли як бисивэн, як инивэн ичэнни, теми хиндук хулэк, хиндук хэчэн ӈи-дэ аччамдас. Хи мэни өмэккэн бэгэн эридин мулгачинни. Тар биникэн мэргути ханинси хину ок-та нувчивран, эгдень эдэс хокчар, эрэк төрду хи аран ичури тукол-такан бисивус мэтуттэн. Тормита – илкан эвэн, мэргути, теми эрэк биниду, эду төрду ӈи бисий дюгулин хояч мулгачоттан. Ноӈан мэни хиги нян урэкчэн хуркэндин мулгаттан. Эрэк эливун адит. Мэн буги ноӈан хо аявран, балдуканча эньми эридин мулгаттан. Теми хадни, асун-да ургэдук этэн дэриснэ, асун-да ӈэлэмдук этэн дабдар, ноӈман як-та кэнели ок-та этэн хапкаӈчир.

Нөсэпчэруктуки, төртэндули хояч бивэттин. Хоч амӈури нян оркачаган бими, бэилду ок-та, иду-дэ бими, эч хэлэврэ. Ноӈман тыкуни, кэнелич таӈутти илэ-дэ ачча.

Хо гору төртэндули хөллэттиди, эрэк билэклэ эмрин, тадук эду тэгэттэй дюгай очирин. Өмнэкэн клубла кинола хөррин. Таракам, нёбаты италкам асаткам иттиди, хо мянин. Дюллэ, иду-дэ бими, асаткалбу, асилбу-да эти хипкатта бисин. Ями-кка эрэк асаткан ноӈан ханиман тункөснин. Асаткан икириди гуд бисин, хо ӈонам хакарин нюритэлкэмэн мяӈчиникан көерин. Тэтуттин оин ач ханила бисин. Тормита тарав хамулкурин. «Яракин-да нод асаткан урэчин. Ханинни-да ӈэрин бичэдин», - Тормита мэнди ханинни ями-гал нямалрин.

Тиминни асаткам көчукэл куӈал дютан хаттун бивэчиддывэн горинук иттин. Тормита Прокопий гэрбэ хуркэнюн даран гиркаддин. Элэ билэклэ эмриди, эрэк хуркэнюн аич хаматти одын. Тек ноӈан улигимин:

- Итли, тар ӈонам нюритэлкэн як асатканни?

- Хи Тати дюгулин улгуминни, он-гу?

- Э, Тати-гу гэрбэ бичэ. Ӈи хунадян?

- Буюсэмӈэ Гирге хунадян.

Тормита яду-да чэлэдун хэчэн бисин. Ядук-та эти хэттэ эмэр мэргэлгэн, яв-да некми чикты. Хояв эникэн дёмкатта, ӈэнэди буюсэмӈэ Гирге дюткин гиркаснин. Буюсэмӈэ этикэн дюн билэк хөлидун илаттин, хигидук далбу. Тормита эрэв хамулкурин, илкан эвэн эррочин биннэвэн дёнин. Буюсри бэй, иду-дэ бими, хигидук этэн горалра. Хиги – ноӈан гяннян дюн. Элэ эйду эмӈэ. Оранду-да хокан ай.

Эвэндулэ-дэ яла бэкэчлэн ясалул хоруддил бэил биврэр. Ноӈартан өмэн-дөр-дэ бисиклэвур, утмэгэн орӈичин, Гирге ок хөрривэн, ок эмривэн, яв буюстэӈмэн хинмамакан мэддэвур, тадук бэйтэнтэки укчэндэвур мандучотта, теми Гирге дюван эрэли нюрминнотта.

Тормита дюла ирэкэн, буюсэмӈэ этикэн стол анчидун тэгэтникэн чаю коладдан. Атикаӈан, хагдынндидды эвэн асин, яв-ул иричиддэн. Оран окэнелкэн хирэкчэ чай дюстин унӈэн Тормита оӈотлан далдакеч хаваснан. Ичэ бэй, дыли төӈкэникэн, дороваматтан. Гирге, айдит эвэн бэин, эмчэв бэю өрэникэн бакалдан.

- Тормита, як аин идэӈэс. Гэлэ, стол анчиндун тэгэмэсчили. Тати энинни, хинмач чаю өӈкэли.

- Өӈкэдим, өӈкэдим. Он этэм өӈкэр, - Тати энинни гян дюмак бэю өрэмикэн бакалдан.

Чаю коладникан, Гирге мэн дюгулий тэлэӈрэн. Тормитадук яв-да эсни улгимир. Идук хопкалкаман, яв некривэн, окорлан истала элэ билэклэ хөлнэдэӈмэн нян тадук-та хөнтэлбу эсни улгимир. Эвэн мэргэндун тачин некэн кэнели, нюморси-да. Илкан эвэн ок-та бими ач бадила. Эмчэ бэй мэнди тэлэӈдин. Өтэруптук эвэсэлду тачин бисин.

Тормита мэн биний дюгулин дуламач тэлэӈрэн.

- Он-да экич гөн, төр гадьбан итчэ бэй бисэнни, - Гирге яракан-да эгдень мянча, кансай гариди тэбэкэӈи нэдни.

- Эсни. Ядук төр гадан бидэн гөнэнни. Би иӈэнь төру улдэрив.

- Иӈэнь-дэ төр эгден. Чэлэвэн он-да экич улдэр. Камчаткала бивэчинни, Магаданду тэгэтчэ бисэнни, тадук хэйэкэлдулэ-дэ хөлэтчэ няри хоӈан бичэ бисэнни, - Гирге хаиралби тынимэнникэн баргуттан. – Би-дэмэр мэн билэктуки хөнтэлэ илэ-дэ эчу бивэттэ.

- Тала тэгэттилбу эвэсэлбу улдэрив.

- Онут-та тачин-а… Он биддэ? Як урэчилни?

- Бинитэн хөнтэки. Төрэнти өмэмдэс, эвэды. Тар биникэн, би, эвэн-да бисиклэй, таргида эвэсэл төрэмутэн аран-аран унуваттам. Чэлэвэн эсэм гөн, хан төрэлбу хөнтэӈирив. Тачин-да бими, мут өмэн ӈунмин хурэлни бисэп. Илэ-дэ исми, эвэсэл мутту дялты нян харакалты.

- Өмэн ӈунмин бисэп гөникэн хи адиту гөнэнми, няри хоӈан. Эвэсэл төртэнду тэгэттитэн ач кэнелилэ. Хөнтэл ӈунмилнюн гянул биддытэн мэргэнду-дэ ай нян далбу. Эвэн ок-та бими нумак нян гямаган, - Гирге кансан ханинни стол өйдэлин төгэчиӈчин ногалбудни. – Хину-ккэ як хилга миндулэ эмудни, куринь-гу дюманни? Тарав ибдиринэкэн тэгэчэддэм.

- Куринь эсэм дюмра. Өмэм алаттай ирэм. Акму Гирге, буюсэклэ ӈэнми, минду-дэ бодукали.

Гирге, олалдариди, кансай амӈадуки нугаснан, мяниди, тигэкун ясали эникэн-дэ хурамасна, Тормитатки ичэснэн.

- Оралби мэнди бакчим, тугэрэп ою бисни, нарталбу-да очидим, - Тормита дуламач баргуттан, Гирге эгдень мяниван мэддиди. Он-ко этэн, этикэн гэдэмэки-дэ ичукэндин-кэ этэн.

Гирге хивкэнни. Ирэв-тарав дёмкатникан тэгэттэн. «Эрэк-тэ Тормита дэбгэку бэй урэчин. Як хэткэт одай, илэ-тала тусаӈкаттан. Өмэн төрду эти тэгэтти бэй, докал урумэкэн, этэн горалра, бан-да бидин. Тар-да бисиклэн, хөнтэч мулгатми нян ач кэнелилэ. Ноӈан - нөсэгчэн бэй. Голу голлидин дөмӈэду, оралбу-да оралчидин. Тачин бими, як кэнелин бидин. Холтэдим-гу, ор-гу. Мэни кэнелич ичукэнэкэн, он-аси некми айдип, хуетнэдип. Он-да бисиклэн ярутчи ай бимнэн урэчин.

- Гэ, Тормита, хи гөнидис бидэн. Өмэтту буюсчип. Хину-дэ мэдэмсэм иррочин няри бисивус.

Дөр долбанили буюснэми хигитки нулгэсниттэн. Дөрбу бягу хигили, тэгэлэ урэкчэлдули буюсритэн. Тадук билэклэ мучуритан. Ирэв-тарав бакритан, туркилтан-да ургэлбурин.

Гирге атикаӈтаки ирэв-тарав эчин тэлэӈрин.

- Тормита - бэй хоӈан бичэ. Өмэн төрду ок-та этэ тэгэттэ. Ирэв-тарав очидда, голу-да голлидда, бөксэв-дэ ируддэ, оралбу нян чакадда. Хокан чикты, яв-да эти туркуттэ. Эррочим бэю элэкэс иттэм. Ноӈнюнни бивэтми, хоч хэттэм. Елтэнчэв долбанив хи-дэ мэдэннитту, - тачин гөниди, Тормита атикантаки он баргутиван алатникан алатти ясалалди ичэснэн.

- Хи тэлэӈдэӈэс бэкэчэн адитбан тэдерэм, - атикаӈан дуламач баргуттан.

- Мутту ай матак омча. Дөмӈэду Татила ясали хорудаӈи адира-да унувкаттин.

- Хи таракам ноӈантакин яв гөнис?

- Хивкэӈич долчирив. Хи мэргэмус долдамсив-а.

- Он хи дёмкачинни-да, би-дэ хингичин биннэв.

- Хунадьнюн онут-та укчэнмэтли-гу, он-гу…

Асаткан анӈаниӈан-да горалдин.

… Тачин-да анӈамта анӈани дюлдэкэндун эрэк билэклэ төр Тормита нян Тати хамуритан. Як-та ач хэбдеклэ, ач коланкала. Сельсоветла хөрридюр анӈамта нимэр одаӈнавур ӈалур тыниритэн.

Буюсэмӈэ Гирге эникэн матакнюми Тормитанюн төрэн-төрэндулэвур иникэн хоч аич буюсри оритан. Этикэн өмэн өмэндин хунадю ай бэйлэ бөнни гөникэн Төр мухонтакин хунта мэргэн нодбан хояч мэтуттин. Хагарсич ок-та эч төрэснэ, бэкэчбэн эмдэди, мэргэми додун. Хинимкин бидин гөми нян томач бидэн иснич эч төрэнтэр.

Эвэсэлдулэ таррочин нимэр өтэл-дэ, тек-тэ киӈки несэлкэн бивэттэн.

 

Кэрмэс

Тугэниду Тормита хэгэпу удёткаран. Ноӈандун эрэк эвин эрин, теми эмэдуки эрин, теми эмдэдуки өрэникэн горла хигила нулгэсноттэн. Хэгэп – хо мэргути нян хавка. Икириди асун-да көчукэн бисиклэй хо эӈи. Ноӈман он-да некми ӈэнэди этэнни хэпкэн. Тормита мэнди нян хэӈэт буюсэмӈэ. Тачин-да ноӈартан дөридюр ӈи-ке дюлин өлэкчидин гөникэн есчимэчөттэ.

Мут Иӈэньгидэ буглат хэгэп гудан кадаралдули, тигэкун биракчалдули, хак төрэлдули хундиваттан. Эррочин төрэлдули бэй адыкунь бивэттивэн ноӈан-да хадни.

Тормита-да хэкэпу удьлин-такан удичин ургэвэн нян хилгаван уталдаӈан горалран. Теми он некникэн хэкэпу урэкчэлдук ӈяски хэкэсни овкандим гөникэн мулгачалдаӈан гор одни. Он-гол некникэн дувками хэгэп эмчэ горалра. Тормита он-да некми хэгэптук хавкадмар. Ноӈан эчин некрин. Ойчири унма[1] герси инэӈилдун Тормита нукичэм[2] аймакан удичоттан. Иманра тыкэннэн ундэ. Хилиӈэ хигили удичин ургэ. Он-да некми, нукичэм ӈэнэди этэнни бокна. Хояч хөкэли оӈкэриди-нюн ноӈман омними иду-вул хо тигэкун төрду, хиги, хятакаг дябкадун пэктэрэвэттэн. Улрэ хаван мэнды гаваттан, хаван нян урэн даван бэкэтчэмэн аталакту эмэникэн дюткий мучури бисин. Ями тачин некчэ? Хэгэп бактиди дебдэн гөми. Он-да бидэн эсни эмэвоттэ. Ирич-тарич эрэли ӈэлукэчэптилбу оваттан: усив нян абдув иду-таду ноккаран, бургагу-да алдасноттан горинук ипталдан гөми. Ирэк-тарак дэги, тураки-да нян онакив ӈэлукэтми тачин неккоттэн. Онаки бисни ядук-та эти тэлбэнэ, яв-да эти хэллэ, асун-да мунчэв далдивдин. Дэгил яв-ул небатыв итми ӈэлдир. Уси-дэ хурэн эдэнду эдэмни бисэкэн горли агалдар. Тураки хуркала хөрдим гөми ӈэлгэрэн. Эмэнкэв накат эдэн бакра Тормита далбула биддый мэтутми эмгэрэн - хөргэрэн. Эмэнкэ унӈэвэн хэкэп горинук ӈовникан мэддоттэн. Хинмамакеч куняникан эмриди, дялукла дебдин. Дуриди, тадук төрдук эсни горалотта. Хадун элэ мяклил хэгэпэл чакуватта. Тормита хадун горинук хэгэпэлбу аюнтиваттан. Эмдэды өрэнин хам. Тугэниду чэркэлбу туллиди хэгэпэлбу хэпкудин. Эмэнкэв хоя оми бэкэчбэн дебтэкэтэн, эникэн горалра хөнтэв нукичэм буюссоттэн, тарич нян-да хаван хэгэпэлду эмэндин. Таррочин хавка эрэк Тормита. Тугэниду элэ хигилэ эмчэлбу хэгэпэлбу чэлэвутэн эсни хэпкэвэттэ. Хавутан куринь инич эмэндин тувдэтэн гөми.

Таракам хөнтэ анӈани тугэнидун нян-да хояв хэгэпу хэпкудин. Анӈантан тачин-да некоттэн.

Эрэв анӈанив нукичэн адыкун. Хөнтэли-гу хигили, дэтэлдули-гу оӈкаватти оча, городтук-ку вертолетач дэгникэн эмрудюр эӈэе бэил эли бивэтти нукичэлбу чэлэвутэн пэктуручэл. Тачин-да бичэдин, таррочин тек хоя. Нёӈчакал-да таданчадил. Эрэк ӈэлукил, браконьер бэилгичин, тек иӈэнь төрлэ кулин эридин хоялбучал. Бэгэсэл нёкчакалбу вертолетач хөллутникэн аччалтанду мэӈэм бөривур хо мулан. Мэн дюгудур яв-да эстэн мулан, мэӈэм-дэ хинмач бакчир, тарич вертолеталди дэгэнникэн нукичэлбу чилкадир. Хо ӈэлэм бэил.

Кэрэмэс, Тормита буюсси ӈинан, эрэв төру хоч аич хадни. Иртэм мудэкэм, ирэкэгу, хякитав чэлэвэн хадни. Теми нукичэм удётми төрдук төрлэ, хигидук хигила ач обдана хояч куняваттан. Тормита нян обдакла нёмуклэ нукичэм муюттэн. Гиркадникан эливун Кэрэмэс гогриван долчиманран. Тараӈан ядук, эйду хивкэне эрэлнэн, нукичэн-дэ ачча.

Омними дэрбэлтэн Тормита балаккалай мучуддан. Хоч обдача ног болгитапъи амкан элдэӈэлин хэссэки ӈэнэддэн. Кэрэмэс иргич-кэл куняникан эммоттэн, тадук нян-да бэриботтэн. Тормита урэн улкуллан. Нонап маӈчиссирин. Тарич хучумалриди, карабими, бинокли нян рюкзаки төрду нэдни. Хэркэй хэссэки тикукэниди, ног болгит анчиндун тэгрэн. Ӈэнэди булбаснан. Арай тэгэчэдникэн долдаракан, яв-ул болгитли ноӈмаклан, эр-тэкэн хагаракеч эмэддэн. Тормита амаски эсэнни. Итин хөкэлэснэн. О, ӈэлэм! Аюка, хэ эгден накат, эмэр ити китэниди, ноӈмаклан тикэддэн. Тормита - мэни хари, ач ӈэлнэ бэй, тар-да бисиклэн тек ноӈан-да мэбэдни. Хэкэркимисчин, хоч хагарсич иркамнин. Карабими наӈтимасчин-да, хэркэн, чунгөрриди, бөдэллэн учудни. Таракам-такан уталран: көкэннэн одни, тек ноӈман ӈи-дэ, як-та айчири ачча. Накат амарда бөдэлэлди илран, ӈэлэмэч көргэмнин буюсэмӈэ ойлан тикрэн, тарпач тинин. Тормита болгит долан тикрэн, ядук-та итий дяйдай некэсчин. Ноӈан өмэм хадни: накат ӈэлэм хируку, тек инич этэн эмэн, көкэклэ тадандин. Он-дакка бади төрэлкэн бисин, накату эрэгэр ойдэлин көедэӈэн, хояч дяргандаӈан таманни эр надни. «Он эчин, көчукэн куӈагчин, элгэду орам, тек накат дебгэлрэн оннав надни», - гөникэн мулгачин дыллан эр-тэкэн идни.

Ханинды бининюн, атикаӈнюми Татинюн нян хурэлнюми хуетэнэдни. «Көкэрэм…», - гөникэн мулгаснан-такан, аюка, он-да эдэӈэн алатта одни: накат, көргөсниди, бэй өйдэлин хурамасан элгэлин тусанни, Кэрэмэс гоганни нян көргэрин өмэтту хамур. Тарнюн өмэтту Тормита өйдэлин Кэрэмэс тусанни. Накат бэй өйлан тикэдникэн амаргич ӈин бокандиддыван эӈутчэ. Кэрэмэс, кунямнин, накат гассиван наӈтисниди таданалча. Накат, олалдариди, булбаснин, тадук, бэю нодариди, тибатни.

Тормита, як одаӈман эдлэй-дэ уталла, хэкэркимилчин, тарпач тарканду тэгэндэтни, бөдэлэлни дялалтан эӈивур бэричэл. Хэркэй өгэски танни, тэлгий кинкуримнин аран карабинтаки тутэсчин.

Эгден кусикэдек айдин оддан: накат хиралча ирканни нян ӈин көргэрин, гогрин бэкэчэн өмэн иглэ хамучал. Иртэм ирэту, такам, бучучав голу чапчиникан накат ӈину хөлучэддэн урэчин. Тормита уталран: Кэрэмэс куринь накату бугаски бодуддан. Тек Тормита эгдень ӈэлэлрэн, мэбэдни-дэ: онутта Кэрэмэс дабдадин-ул, таракам накат ач тамна ӈинман көкэклэ тадандин. Тормита хагарсич кунидни, тадук карабими тулэмэсчириди, өгэски пэктурудни. Тэгэлэ көргэн нян гоган хивкэмэсчир. Эйду хивкэнни. Таракам-такан Тормита, инич эмэбдэӈи уталриди, хокан өрэӈчидни. Ноӈман ядук-та хулэк гян Кэрэмэс айран. Өгэски пэктурунтэкэн иркалран:

- Кэрэмэс! Кэрэ-мэ-эс! Кэ-рэ-мээс!

 

*Унма герси – сентябрь иланни.

**Нукичэн – токи, эгдетэ.

 

Хутача накат

Тормита буюсри төрэӈэн хо эмӈэ. Урэкчэл элгэлитэн эенитан биракчал налдидутан мөнтэлсэ илан балаккав элбэрин. Хояв голу голлирин. Тугэниду идук бөксэв ганнай нян хамулкурин. Биракчал элгэлитэн гор бисин. Буюсин гэрбэ ургэ гургэ. Яв буюсиннэс, ок мучурис ач мэтунэ ӈэнукэн. Бадикар бадич балаккадук недникэн хисэчин ок мучуннай он-дакит этэнни хар. Эрэк бэкэчэн төр мухонни хинду яв тойридукун хулбилкэн. Яв-да урумкунэч бакми, инэӈ дулакандун балаккалай мучудинни. Хадун буюсэмӈэ хо горли бивэчимнин иду-вул долбувран. Таракам хадун төрду анӈавран. Ач-та яла эмэбөттэн. Он некми айдин, маӈчиндулай иссин.

Тормита хояв анӈанив буюстэӈэн, уямкамидаӈан, хэгэпу хэпкудэӈэн хояду ноӈман таткаритан. Буюсэмӈэ ургэ нян хилга бинивэн мэн өртэди мэддиди, ирэв-тарав дюлмэлникэн очинду таттин[3]. Долбаниду тынивми, мөнтэлсэ илудиӈи балаккалдук өмэндутэн анӈатчин. Балаккатандула чайникан, екэн, кружкан, умканни, хирканни нян нэкурэлни – чай, бурдук, так бивэттэ. Голлидаӈан ибэлдэ-дэ[4] хоя. Дюллэ эрэв эчэ итовчира бими, хатарси долбаниду идук бучучав голу бакриди тогу дурудинни-нси. Таракам кэнели. Өлөмдэв авиникан хатарсиду голу бакрис хо ургэ бидин. Тормитав-да хилга хояду таткарин[5].

Эрэв инэӈив Тормита долбаниду тыниврэн. Ноӈан бадираптук хэгэплэ тулдэӈилби чэркэлбу яручаннан бисин. Тараӈан планни хөнтэлбурин. Инэӈ бадич уямкалбу иттин. Уямкал хо ичэн делгэнкэл. Буюсэмӈэ дюлин иттидюр хөтэллитэн. Боларап уямкан бэргэ, теми улрэн-дэ далсин хо. Он-дакит уямкалбу эмэндин-иси, мэн ясалалди иттиди?

Тормита ӈини тинин. Кэрэмэс өмэм-дэ анаӈу[6] кадарду илудин. Таракам Тормита этэн урар. Эрэк уямкал хо хөлкунэл бичэл. Элгэлэ адыв-да төнмэю эникэн авдатта хөтэлчэл. Хан анӈанилду эду төнмэйду ӈин анаӈу илуриди гору гоггарарин. Буюсэмӈэ бөкниди пэктэрэнилэн исталакан.

Тугэрэп инэӈи помпоти[7]. Укал дэрбуривэн Тормита нонан эсни авдатта. Амарла-нюн уталриди, амаски мучуснан – тек утэндулэй[8] он-да эмнэн исра. Элгэлэ биси нонап балаккаду анӈадай мулгаттан. Иланму аран хявуттан. Хотаран-да ачча. Эрэли намас иманра. Орал иламӈиду туркив ирудда. Тормита, ӈини мулами, адира-да өгэски хивраснан. Кэрэмэс, уямкалбу хөлуриди, эсни мучур. Илэ-вул кадарла уямкалбу илуриди гогадянчадин. Ями-да ноӈман тындэӈэн. Яв-да хадин. Мэргэндун уямкам далбула биси кадарду гогдин гөми элгутни. Як нярикан одай тачин некчэ. Текэрэп уямкан нусман хялтаду иӈэмэтэ, теми кадарду гору эсни илачотта. Кэрэмэсу муланни. Нөсэгчэл ӈинал эррочинду мучуяк[9] оватта. Буюсэмӈэ хинмач бокниди буюсрэкэн, нөсэгчэн ӈин, дуриди, уямкаман хоӈан оваттан. Кэрэмэс – хагды ӈин, хояв хилгав иттин. Ноӈан он-да этэн энтэр. Обдадин-такан.

… Тек далбули Тормита балаккан илгамдин. Уилдикит окат налдидун элбэрин. Эр тек исаннан. Дюлдэлэн, иланму ӈэриндун иттэкэн, урэкчэндук ӈяски яв-ул удан ичудни. Окатла хэкэсэнчэ. Тормита оралби амаски танни. Орал, илридюр, иманрав хэмэндюр наӈтилра. Тормита дюлэски гиркадни. Эли як бивэтчэ гөникэн удю удёттан. Иттэкэн, аюка, накат удялни. Олухуке-дяву! Ноӈан дюлэн бэлрэн. Иланму айчидни. Хатарси бичэ бисэкэн накат удьбан эӈутчэ бимчэ. «Тек эрэк минду нада?! Идук эмчэ эрэк накат? Текэрэп накат хуклэрин айдин. Эрэк-дэмэр тугэни дулакандун яв гэлэтми гиркаватчадин? Яракан-да ӈэлэм оча…» - Тормита мэбэдни. Эрэк накат текэрлэн ноӈман, Тормитав, удётча, он-гу?... Мямси-да биврэчэ, тек-чэ эч омӈар. Дялни бэтнэн Тормитав эрэгэр нувчиграчал. Ноӈан-дамар, дялби ирканӈами, накату ичин-тачин дярганноттан. Он некми ай? Он-да бисиклэн, ярутми ай бимнэн. Ями эникэн хуклэснэ тугэнирэп иманрали гиркаватча бидин? Пэктэрэвуми мирлэй хилдун, тарич туркилкам оралби өлгэмнин, удю удёттан. Эникэн өгэрвэттэ, нанукукан дюлэски гиркадни эрэли мэнритникэн. Накат эч хотар, балаккав көечимнин ӈэнчэ. Тормита балаккаван бакча. Эрэк хутача накат. Тек балаккала ичэ. Тек таду тогатникан бэю хапканча. Кэрэмэс бичэ бидэн. Ноӈан накату ӈэнэди төлэски илбэмчэ. Тек Томита, он-да некми, накату эмнэн дабдукан, эмнэн-дэ хөтэлукэн. Пэктэрэвунни тозовка. Хутачав накату дэпки эрэк эсни дёдан бис. Тормита хөкэлрэн. Он-да экич некрэ. Оралби амаски элгэсниди, туркиду тэгрэн-дэ, чордунчакан кунявканни. Орал хатарсиду-да мэн удюр эстэн эӈучоттэ. Орал тек дэгэддригчин хинмач тибадда. Хутача накат, як хадин, амаргич хөлучэдин. Хояв анӈанив дөмӈэли бивэттэн Тормита. Тек-нюн элэкэс накату дэпки яв-да некэннэн нян эӈин-да аччаван мэддэн… Дялни ноӈман эрэгэр нувчири биситэн. Он-да некми, ин-да гөми ноӈартан адиту гөӈнэчэл, э …

 

Ӈэлэм нимэк

Няним хатарси төгэчин милтэрэ дасрин. Эйду як бэкэч нимпэнин. Танмари урэкчэл, хигил, окатал өйдэлитэн ач мудна дэгсин. Удан дагарич чөркэсниди, нян-да эӈич паргаллоттан.

Оралду дялуч инэӈил дагамра. Эгдел хокчил инэӈил елтэнчэлэтэн, эйду герси надни. Оралду нод одни, ноӈартан дуламач оӈкадянра, эӈивур чакникан. Ноӈартан өрусич хурканра, мэн-мэрнюмур эвиденрэ. Тек хумтичэн-дэ, кулин-да нян иргат-та хитэлчэл. Орал теми дуламач оӈкачадда. Тинив гөлун бичэл орал тек нумак очал, гиркаритан, он хогнаритан чэлэнни тек хо дулам очал. Ноӈартан тек удандук тэмбэнчэв нёбатив навтав нян чулбаняв эбдэнрэв оӈкадянра. Тачин-да эӈигэвур чакадянра. Оранду эдук хулэк төр ойлан як-та ачча.

Тормита оралбу, эникэн нёмкатта, горли эрэлникэн улдэдэй мулгаттан. Эррочин мөнди инэӈиду дэлмичэ горъяли борганикан оӈкаваттан. Тормита тек оралбу этэн чакасчир. Он-да боргадатан, тарак эридун дялукла дуламкан оӈкадир. Бэй горли эрэлникэн аюнтитчин-нюн. Тек тачин-такан орам этуми элэкэн.

Дюткий мучудникан, мэн нэкурлэй өркэдэй мулган. Нэкурдук нулгэдекту надалкам ирэв-тарав дёдам гадай некрэн. Резина унтан гарду-гу, яду-гу тэкэрчэ, теми мөв ивкэни оча. Дюлдэлэн ног хиги ичудни. Эрэк хиги долан гуд нэкурэн илаттан. Тала сахар, чай нян бурдук аймакан чакалаптидюр нэкупчэл. Элэ боларап унта, кукатан, авун, уямкас тэтил-дэ нян нэкуптитэн.

Окату даватникан, Тормита мө тилкандиддиван мэддэн. «Тилкандиддан-гу, он-гу?» - дёмкаттан бэй. Тачин-да биннэн урэчин. Удан-да тыкэлдэӈэн горалран. Тормита өгэски ичэснэн. Төгэчил хэргилэ истала эйду нимтэӈчир. Бэй мирлэн ургэч тыниттэ. Көчукэнэч-тэ эстэн эенэ. Хинмач эмнэн бавра. Куринь некэддыкчин, көчукэн-дэ эдэн эсни талартар.

Окату давриди, окат хатлин исучэлбу хятакагалбу бодникан гиркукандиддан. Тадук хигила төтэснэн. Элэ хякита мучитэн нян орат унӈэн оӈатлан далдакеч надни. Далбукандула нэкурэн илатчин.

Тар дюлгидэлэн хотарам курапки дэсчири мо ичуснэн. Олукагду учикан олалдами хилгэснэн. «Он онди? Ядук хилгэлэнни?» - учиктикий төрэсникэн улгимин. Учикан хочмар хилгэллэн, дыли өгэрриди, иртэки-тартаки ичуслин, тарич адыра-да хагарсич пус-пас нусакран.

Дюлдэлэп хякитал дябкалитан нэкур ичуснэн. Тормита тачин-да учикач ӈэнэддэкэн, дюлгидэлэн ирэкэвли яв-ул хакарин хогналлан. Учик, яв-да чэлэвэн омӈариди, олукагду керантаки нённи. Тормита хинмакич төрлэ мэлуӈчин, хоч эгдень ӈэлэлчэв учики нёгудукун аран мэнтикий танни. Тар некэддэкэн олукагду хаткандукун, о, ӈэлэм, накат көргөмнин иркаснан. Тормита амаски эсэмэлчин, тарпач хо эгдемкэр накату дэпъеки ясалди ичэснэн. Накат, амаргида дөр бөдэллэй илриди, хо ӈэлэм көргэлрэн. Тормита таракам-такан дюлай карабин пэктэрэвуми эмэндэӈи дённи, итын хөкэллэн, тыӈэндулэн мяванни тибэлнин иснимдэс одни. Хинмамакан учики ирэтту онемэсчин. Учикан, ӈэлэмэн ходукун, хивкэнни, мэкукрий-дэ омӈадни. Накат амаргида бөдэлэлди илгамникан бэйтэки гусэснэн.

«Ариӈка, нэкуру бакча. Бурдук нубахакбан тэкэкчэ биннэн. Бэилбу ач дебгэлдэлэ эмэнчэ», - Тормита, тачин мулгачимнин, ангида боклай эникилкэн херками, бисни-гу, ачча-гу гөникэн, тэмин. Эрэк-тэ ай, херками эч омӈар.

- Он онди, абага-а ?! Дылас хөчэлкэн-гу, он-гу ?! Хөрри эдук хинмач! – Тормита хагаракеч иркаснан. Ноӈандун хокэке одни. Авуми нукамасчириди, накату дэпки улкудни. Тар некэддэкэн көчукэн эдэн амаргич хуснэн. Накат олукагду илран. Ныртаку оӈотчи эдэнӈэв дэпки ӈовран. Тарнюн өмэтту көчукэн мэрэти ясалди бэйтэки көеттэн. Олукагду хагарсич нусаснан. Бэй ургэ унӈэн оӈотлан этудни. Накат бэй унӈэвэн ядук-та тэлбэнни. Хинмамакан төрлэ тунандариди дыгэн бөдэлди кирантаки гиркаснан. Адыра-да амаски эсэлден.

- Абага, хөрри, хөрри. Мут дөридюр яв-да течэмэчэннэт ачча. Минтэки эди хирра. Дюллэ хинтэки хомдуникан төрэри бисив. Тарак тек елтэнин. Текэрлэн истала-гу хиранни минтэки? Идук-та яла бисэм, миндулэ-гу ойлав тыкэсмэнни? Хөрри, имэсэк бакалдадип. Хи мэнди минду гякитам кэнелив одаӈас хоялбаддан, - Тормита, авуми улкумнин, накаттаки төрэсчөддин.

Учикан, дэӈнерриди, урримдас одни. Ирэту эрэли мэкукрэн, тадук бэй ӈалдукун хуттай тосаӈкаттан. Эрэв көеникэн, оран индэй гусэкривэн мэддиди, Тормита бини гэрбэ нодбан хотмар хунтач эргэди, мяванди дённи. Тормита, мэргэтникэн, горкам илгамран. Накат, эрэв-тэкэн инэӈив эсни дэпкэттэ, дюллэ-дэ, өмнэкэн-тэкэн эсни бис, адыра-да көргэмнин хотарандув дэпкэттин. «Окут-та тадандиӈа урэчин», - тачин мулгатникан дюлэски гиркаснан.

О, өруси! Нэкурэн илачаддан. Ноӈман накат эч хаюр. Хатлин удин-да ачча. Тормита, хунтач мулгатникан, гэдэмэки осидни. Ноӈан мэнди накату дюлмэлчэ-гу, он-гу, тадук-ку хадарилча бэйтики?

Тормита резина унталби, көчукэм чаю, адыкум спичкав гадни.

«Көчукэм-дэ бурдуку хөруми ай бичэ-гу, он-гу… Эрэк накат этлэн дөрмир. Яракан-да ӈэлэм нимэк эмчэ», - тачимур демкатникан, ирэӈи-тариӈи чакалриди, эмгули гилбэрдун онен. Тар биникэн, асун-да хөрдэй гусэкриклэй, өмэн учикту ахуйав бурдуку инудинни. Яракан –да, эникэн аярра, хоя инучэлкэн нэкув чэлэвэн гэннэмнэлты. Ӈэлэм нимэк яв-да эмнэн одяр нян этэн-дэ хулар. Куринь очагчин, нэкурэт-тэ хо нэмкун, гуд бичэ бисэкэн дулам бимчэлти. Накат, элэ нян-да эмми, өгилэ ойчимнан, бурдуку манамнан. Тарак амардадукун, асун-да хоӈни, он-да ечэми кэврили, як-та айчири ачча бидин. Бурдуку ӈэлэм нимэк боӈкадукун этэнни бакра…

 

Нөригэ

- Ок-се! – окат хөлилэн Тормита иркаснан. Тинив хисэчин гуд эмкэр хэрдэдун адалу адалрин. Эрэв анӈамта адал бисин. Городтук харакан тинин. Ноӈан дукридин, эрэк адал улгинду эти ичур томкичалкан, теми олра эӈутми хояч хөргарача. Харакан Терентий гэрбэ. Геолог бисин. Адыкун анӈани чайдадун дюганитанду Терентий Тормитала хөлнэвэттэн. Ноӈнюнни адыл-да киӈкил нюч хуркэлни эммоттэ. Хо нумак хуркэл биситэн. Терентий өмэккэн нёка хуркэнни бисин. Тормита ноӈман теми булихинин. «Гудейлэдин, өмэн-өмэнди бивэчэддэн. Як хадин, эрэл гургулил нюч хуркэлни ноӈман, өмэккэм нёкав, хилгитчил-да. Он ноӈарнюнтан хигили өмэккэн бивэттэн эрэк нёка хуркэнни? Яракан-да хилгав иткэрэчэдин», - дёмкаттин Тормита, он билэк мудандун хиги хөлидун геологал походнаю палаткав илуривутан көетникэн. Нёка хуркэнни хинмач хогнари, хо чикти бисин. «Хо гургэмэн урэчин, эрэк нёка хуркэнни», - иснич төрэснэн Тормита, тадук мусэмэснэн.

… Тарав дюганив Тормита геологалнюн бивэттин. Ноӈан оралбу хэлтэмӈэ нян буги хари бими бодумӈа бисин. Таракам-такан мэддын өмэм мямсив: нёка хуркэнни геологическайду партияду бэгэн бисин. Геологал ями-гал иӈалбу мэндэникэн таввотта. Иӈалбу хэруклэ хиннотта, тадук оралду инувэттэ. Инучэл орал чэлэдюр дагарнитан. Хо ай хуркэл биситэн. Киӈкил мэргэндюр, ӈаллавур эӈил нян хо гиркаламал. Тараптук Терентийнюн гянулал. Гян Тормитаду ирэв-тарав дедам почтали тиӈнэрин. Өмними адалбан накат тэкэкчэлэн Тормита тэлэӈникэн Терентэйлэ дукум дукрин. Гян эрэв адалу тинин.

… Адалу милтэрэ олра хөррин. Олрал мөду эти ичур адалла хөрридюр улгин мөн хуелэклэ мэкукритэн. Хан хинмач нипкуритэн. «Хо ай адалу тинчэ гяву Тэрэнтэй», - мусэмникэн демкаттин Тормита адалу мөдук ирникан. Олрал хочмар титкатта, өмэн хэлки хуеденрэ. Олрадук-нюн өмэн хакарин нирилкан нөригэ адалдук хуттай обдан гэрбэв омӈаникан ач мудна етунэрин, гусэкрин.

«Онут-та эсэнни-гу көкэмсэ? Инич эмэбдэй гусэкривус мэддэм», - гөникэн Тормита нанукукан төрэснин, тадук нөригэ дылбан капрондук аран-аран нугаснин. Мэкукуддыв нөригэв дөр ӈалалди киӈкич дявриди, дыли өйдэлэн истала төкэснин, тарич хагарнич төрэснин:

- Хи олрадук-нюн ач ӈэлнэ нян эӈи бисэнни. Иттэм-э, инич эмэбдэй, биний дюгудун он киӈкич кусиривус, он көкэм дэпки ач ӈэлнэ гусэктэӈус. Теми хо гору инич тэгэтли. Эдук дюлэски би адаллаву ок-та эди хорра!

Тачин төрэнэч Тормита нөригэв хунта улгиндулэ мултурин. Нөригэ хогдиди мөв игэлкэнэч еттин, тадук улгин хунтаккин тяӈчирин. Тормита мусэмникэн нөригэв аюнтаттин. Тек як дюгулин мулгатчадин, тарав ноӈан мэндинюн хачадин.

 

Нимат

Олрамачимӈал балаккалавур долбучалан мучуддитан. Чэлэдюр ӈин гогри дылгаман долдадавур гору долчиманна. Ӈин гоганни иснэкэн, Тормита ӈи-дэ дюлдэдун балаккала эмэргэчэ гөникэн мэдэннэтэн бисин. Тар биникэн ӈин эч говра, эйду хивкэне дыкалча. Хисэчирэп дэрбэнду аӈадя балакка аран иптаӈчин. Дюллэ, балакка өйдэлин ног ханин дэври бисин, идарси унӈэн бэй оӈотлан хо далсич нари биврэрин. Ок-та бими долбуча нулгэ бэйду эррочин ханиндук хулэк як-та ачча бичэдин. Таракам өруси бакалдадяк, ач мудна укчэнмэчэк, ням балакка, хөкчи хирчэ чай хи-да мулосни бивэттэ.

- Тормита ачча. Илэ-вул горалча урэчин, - гөнни Прокопай, дурутэку (печкав) дурудэй некэдникэн. Өргэтлэ нян илэӈ ибэлрэ мо элэ хоя. Эрэв Тормита итовча.

- Адит, горалча бими долбутни, - Кями нян Прокопай гөнивэн төруттэн. Төллэ нёриди, эмудэӈур олрав бэкэччэмэн балаккала иврэн, тадук уркэ анчидун төрлэ оӈкэдни.

Балакка хинмач нямаладдан.

- Тормита ач-та яла бими, эрдэлэн эмчэ бэриптэ, - гөникэн Прокопай нанукун төрэснэн.

Хэл чайнику бөкэс боргутадин дялубгириди, дурутэклэ нэдни. Тарич, дөр ханӈалби хаиралбан гэдэмэклэй дявриди, оран нанран тэдэкэлэ онки дэсчиснэн.

Кями-дамар төлиндук ивдэӈи нөригэлбу ханӈади ӈунэпки нэкэтникэн чакаддан. Бэйду төйми аич ичудэтэн гөми тачин некэддэн нян туркиду ируми-да онепгэн бидэн гөми.

«Няри бэй бэемдэс оддан», - эмдэды Прокопай мулгаттан, Кямив кирӈич хипкатникан.

Тормита бадикар ӈэрилэддэкэн эмэргэрин. Нонап ӈинални эмритэн. Кэрэмэс, балаккала ириди, эрэли гиркадни, тадук төлэски нөдни.

- Тормита явул-да бакча, - өрэникэн Прокопай гөнни, тарич хулдадуки тэгриди ои тэтэлрэн.

- Ядук хи тарав мэдэнни? – Кями Прокопай гөндэӈмэн эсни уталра.

- Кэрэмэс он некривэн эчэнни иттэ? Балаккала ириди, ӈэнэди нөдни. Тормита явут-та буюсчэ бисэкэн ноӈан тачимур неккөттэн, - Прокопай хэбдекми иненрэн.

- Би нуӈу-да бэй бисэм. Олралбу дебдир, эникэн-дэ дасра төлин эмэнив, - гөмнин, Кями дюлаккань төлэски пөлунукэнни.

Прокопай хэбделлэн.

- Эди мэбэднэр, Кями. Мут ӈиналти хөнтэ бэй дёдаман ок-та эстэн хөтувэттэ, этил-дэ дептэ.

- Ӈин ӈиндук ач хөнтэлэ, - барагран Кями.

- Мут ӈиналти хөнтэл. Ирэв-тарав эникэн төрэр, тинив итовдаӈу деплэв ӈиналду төйрис хулэк бидин, - гөнни Прокопай.

Горкам бисиди, Тормита эмрэн.

- Ями эникэн хуклэр тэгэчэс? – мяӈчиникан улгимин.

- Хину-кэнэ алачаддап эсни, - Прокопай барагран, тадук дявнисан.

Тормита гору чаю колникан нян ирчэв олрав депникэн тэгэттэн.

- Асум олрав хэпкэнэс?

- Өмэм нубахаку хэпкэнэп урэчин.

- Гөнив-кэ хунтэки, - Тормита мусэмэснэн. – Бэргэв олрав хэпкэнчэ бисэс.

Дептиди, төллэ нөдни, тадук оралби тыкэттэн.

- Он некчип, Тормита, эрэв инэӈив амаски мучудип, он-гу? – Прокопай, Тормита тэлэӈмэн долдадай алатнӈа туркуриди, улгимисвэн одни. Тек Тормита явут-та гөндин. Яв-да эч бокна бими нулгэдип гөндин, төр мухонни яв-да айча бисикэн адитчин гөннэн. Прокопай хавкачулгимин.

- Алатли, Прокопай, көчукэнь дэрэмкэдэк, ху-дэ дагарич-та хуклэснилдэ.

…Бадикар одни. Укал ӈэрилчэ.

Буюсэмӈэл бадикарап чаиӈур коладда. Тормита гөнни:

- Эчин некчип. Эрэв инэӈив хуетнэдип. Прокопай, хи Кямив билэклэ истала исули, чайдаван Кями мэнди хадни. Городла дэгэлэннэй этэн омӈар.

- Хи-ккэ, Тормита?!

- Би бэрнэ оралбу бакрам. Таралбу чакриди, дэлмичэлэ хамувкандим. Нян нёӈчакал удютан иттэм. Оралбу теми он эмэндип эникэн этур. Орал – чэлэдюр эӈэет.

- Текэрэп бэил нямакли, тысячакли орам бэривэр. Ӈи-дэ, тачин хояв орам бэририди, этэн нэгиврэ, - төрэснэн Кями.

- Як хадин, хөнтэ төрэрдулэ тачин-да бичэдин. Мэн төрэӈнэй би бэгэн бисэм. Худун-нюн ӈив-дэ этэм оралчивкан.

- Би хараку, хи эрэк стададу оралчимӈа-да, бригадир-да эсэнни бисэ. Орал хинду хөнтэ орал, - Кями дэпки баргуттан.

- Хи мэргэндус оран дюгудун өмэн, оралчимӈа-нюн мандучиннан? Ями хи тачимур дёмкачанни? – Тормита Кямитки киӈкич ичэснэн.

- Хөнтэл бэил яв некэннэтэн хоя.

- Гэ, Кями, отгалда. Хи эрэв делав эсэнни хар нян ок-та этэнни-дэ халра. Прокопай, эрэв инэӈив улрэв нихунэлдэ. Төр мухонни токи мангайбан тойрэп. Аймакань аталрив нян тэлгэттив. Хо бэргэ токи улрэн. Эрэв чэлэвэн Кямиду нимадурам. Городла улрэв этэнни бакра. Бакми-да, таманни ургэвэн эннэс тамна бидин. Геолог хараку тачин дукрин.

- Эгден тэкэн, Тормита. Ок-та хину этэм омӈар, - Кями ясалан мөлкэнни.

- Эду ями-да мину эркэдинни, Кями. Хи мут өтэрэп дялбут өрэникэн нян төнкэникэн деӈнали. Эр чэлэнни ноӈартан томатнан.

Өмэн томатнан эррочин: хиндулэ як ай дёдан бисивэн эмчэ бэйду тойли. Эрэв инэӈив төр мухонни минду мангаю тойрэн, тарав хинду, Кями, нимат бидэн төйрэм.

 

Хаман атикан

Тормита мурми хэпкэниди буюсэклэ бадуснан. Муранач домӈэли бивэттий ядук-та хулэкэӈтэн. Эрэк дюгулин нян тэлэӈми элэкэн бимнэн.

Муран орандук эӈидмэр нян маӈчилан. Инэӈив чоптэрэ Тормита мурань хояв төру горъялдули улдэврэн. Муран даран бисин оранду нян хулэк. Учак аран адыв-да инэӈив, долбанив оӈкайникан дэрэмкэтчин, адыкун долбанили чимчарандин.

Эрэв инэӈив нөлтэн өгэски ойчичалан анӈамарин. Дэрбэлэддэкэн анӈак төрэӈи бакрин. Хятакагалкан окаткакан хөлидун анӈадай мулгарин. Мурми бургагту онедни. Хэруки төрлэ инэврэн. Эмгуми муран нирудун эмэнни, тиӈэтмэн-тэкэн аран хорчитӈач нилбуритни. Муранни хөкэлчэ, теми гору илгамникан тудин нян дэрэмкэдин.

Эрэли гиркаваттиди, гулум дуруннэй төру бакран. Бучукйав голу бакриди тобарач голлидни. Хякита голан дурэлэн, теми Тормита мандутникан голлитни. Ноӈадукун хөнтэ бэй бургаг гаралбан тавриди тогу дурумчэ. Тормита тачин этэн некрэ. Ноӈан аймакан мандутти бэй. Тог ханинни нян тачин-да өрэндин.

Дюскэн мөн хо гелбаты. Тонмэй итый нян ӈалалби аймакан авран. Тарак амардадукун чайники мөлтидни. Гулундула эмриди чайники олданни.  Чайниклан мө хуелэддилэн, өлбукэйи хэруктук нугаснан, тадук элбутни.

Өлбукэн брезент абдудук хаӈанапча, дөр бэй хуклэридун өлэккэн. Догидан эмӈэ. Удари долбаниду хэрукулбу нян ивриди нэми элэкэн.

Окат баргидалан амкачан хэелэн көкэчэ бэй ирбэтэлчэ мон ичудни. Хагдыл эрэк амкачандула хаман атикан дэсчин гөникэн тэлэӈоттэ. Инич биӈсий атикан эрэмэтэлчэ бэилбу бэгдэткэрэчэ. Як урэчин анӈани, бяг дагамаддыван тэлэӈгэрэчэ. Индидды бэил эдук дюлэски он биннэвутэн нян мэтуврэчэ. Ноӈан яв гөндэӈэн тарпач-та дялубгарача. Ок-та эч хотаврар, таррочин ибдири упэ бичэ. Оралчимӈал нян буюссил текэрлэн истала ноӈман төнкэвэттэ.

Гявану чайду Тормита харакан Прокопай нямадук хулэк орар бэририн. Гору бэрнэ оралбу мэндэритэн, тарпач туркуритэн. Оралбу эчил бакра. Нёӈчакал таданчал гөмчэл-дэ, таракам ӈэлукил эли төрли эчил бивэттэ. Таракам Тормита Прокопайтаки элэ хөрриди алтатли гөнин. Прокопай гян төрэмэн далдарин, теми элэ эмрин.

Гулум дуририди, тогду улэрин, тадук алтаттин: «Упэ, оралби бэрирэм. Он-да мэндэсчими туркурэм. Хи-нюн бэлми минду бэлдинни. Алтаттам, упэву, айчили мину». Мэнди инӈамтан ясалдукун эеснэн. Долба толкумтудни. Арай хо хагды, көчукэн икирилкэн атикан эмрэн. Гулун далидун тэгрэн. Прокопай упэду тэбэку төйрэн. Упэчэн өрэнни урэчин, дыли адыра-да улкуснан, тадук хивкэӈич тэгэлэ ичури нёбаты иманралкан урэкчэлтэки нюнни, тадук ач иглэ хитэллэн.

Тарак амардадукун өмэн нэделэ бисиди, Прокопай бэрнэ оралби окат дэрэндулэн дурбалникан ичури урэкчэлдук бакрин. Итэн көрбэ хак төрду хояв нямичалбу кадатча.

Эрэв инэнив Тормита тарак бэрнэ оралбу дённи. Тиминни урэкчэлдулэ буюснэн. Иманра ундэ эч тикрэ, теми ач ӈинна эмрин. Ӈинан нөсэгчэн бисин, харакални тойритэн. Домӈэду он буюсривэн эсни хар, теми эмэнин. Эрэли билэк төрэлбу улдэрин-дэ яв-да эч иттэ. Уямкан удин-да ачча. Дэрбэлэддэкэн мучудникан өмэм анаӈу буюсрин. Аталадникан дённи. Ноӈан элбукэлэн истала гор. Уямкан чалмиван нян хакман хөрудин. Эрэк хо далси деплэ. Улрэвэн тимина нихунэдин. Аймакан нанрадич дассиди эмэнни.

Буюсриди, ай мэргэлкэн элбукэлэй эмэргэн. Ноӈан, асун-да эӈи нян киӈки бисиклэй, обдача. Аймакан чалмив нян хакам дептиди хуклэснэн.

Тормита хуклэддэкэн, дёрмин онаки улрэ унӈэвэн амтача, тадук нэкуру бакча. Хаван тарканду дебчэ, хаван нириди төкэсниди хөручэ. Бадикарлан истала бэкэчбэн эч дюгуттэ. Ӈи-дэ хөнтэ эдэн хөтуснэ гөми улрэлэ эбэкэтчэ.

Тормита тиминни нисудэй мурань исрин. Онаки дёрмидаӈман мэддиди, хоч хиралрин. «Эррочин кэнели, дёрмин ариӈка бисэнни! Би нэкуру дёрмириди он инич бидэй некэнни?! Ями-да хину бокандим!» Эрэли бадуватникан мэндэсчин-да, яв-да эсни иттэ. Болани бичэ бидэн, иманрали ӈэнэди бокамча. Хо обдариди хисэчин элбукэлэй мучурин. Кэнтэрэн тигэрин хо бисин. Тогу дуритни. Холидун тэгэтникэн як одаӈман, онаки дёрмидаӈман чэлэвэн хаман упэкки укчэнрэн. Онакив бакукали гөникэн алтаттан. Хагдыл отэл гөӈнэр: асун-да ургэ нян хилга ориклан, мэн бады нян гэрбэй ок-та бими одяврали. Нян эӈние эди мэргэткэрэр». Тарав дёниди, Тормита кэнтэрэн  өмӈэ одни.

Бадикар бадич бадуснан. Дялдулай ач-та яла он-да экич мучусна. Теми нян-да уямкамидин. Эмэр ясалди урэкчэлдулэ обалбу, кадаралбу көеникэн мурань ӈэнэддэн. Дюлгидэлэн эмӈэ авлан нэхэӈчин. Аюка, дюлдэлэн яв-ул хогнаддан, дюлэски ӈэнэддэн. Тормита аймакан мэндэттэн. Өрусич иркаснан: «Он-ко онаки!»

Мурань тибэлэмкэнни. Онаки, бэй хөлуддывэн мэддиди, дюлэсъеки тибан. Тормита ӈинан гогантакан онакив хөлудни. Ӈэнэди бокнан. Тар биникэн, мямси одни. Ӈин, бокниди, онакив эсни наӈтисна. Тормита ӈину онакив хэпкэндин гөникэн алаттин. Тараӈан хөнтэ одни. Ӈин гогран-нюн. Тормита мэбэдни. Мурандук төрлэ тусанни. Нёги ирэтту хилдамасчириди, пэктэрэвуми-дэ эникэн нугасна онакив халгань хөлун. Тачикан ноӈандун тек время мулосни. Нөсэгчэн биӈсий тутэлэн бисин нян мэрэӈтэч-тэ хо хинмач хулдунариди хаврин. Эр укал онакив бокнан. Онаки кэнтэрэй милтэрэ көргөдни. Тормита эгдем дёлу наӈтиснан-да, як биси эний чакриди, онакила улэдни. Кэнтэрэлэн навкандаӈан «пэт» пэтунукэнни. Дюлдэлэтэн бучукъя хякита өмэккэн илгамран. Онаки хякитала ойчимисчин. Он некми ай биннэн? Мо да ачча, дёл да эсни ичур. Тормита он некэннэй мулгаттан-да, медни. Олукагду анӈамта мулган дыллан хутануканни. Ноӈан ӈини эрин. Эмчэлэн хэпкэнни, тарич, тэлгий нукриди, ӈину хякита хэргидэ гарлан онедни. Хэргилэ ӈину көетми, онаки он-да этэн хэкэснэ. Мэнди мурантаки тибан. Пэктэрэвуми гамасчариди, нян-да амаски туттэн. Хякитав кэмнучэв онакив табдас пэктэрэнни. Дуламач нанраван аталран. Улрэдукун көчукэнь хиркань чикиснан, тадук ӈинду улэдни. Ӈин эсни дебтэ, тэлбэнигчин бугаски эсэнни. Эсни дебэмсэ. «Хиндук дөмӈэ ӈинан эмнэн хер. Эдук дюлэски хину эмнэву хэлтэврэр», - дуламач мулгаттан Тормита.

Кэнелив-нюн очиддыв аччалтами өлэкэн. Тачин эми некрэ, хоялбуриди, хочмар хилгав эмудин. Бэйтэнду таракам ургэ биннэн.

Элбукэлэй мучудникан, Тормита тачимур мулгаттан. Муранни хэчэн муран, нирин тэмбэне, бөдэлди хо гиркун.

 

Нонап хонӈачан

Ок-та бими, эвэсэл мэргэнтэн ӈэрин. Көчукэндук-тэ өрэни нумак бэил. Эррочин ноӈардутан огинук анипча урэчин.

Иӈэнь төрлэ нэлкэни дагамран. Нөлтэн гуд нянидук мэӈэн гарпанӈалби төрду төйрэн. Эрэли эйду нян инэӈил дагамра. Няниндула өмэн-дэ төгэчин ачча. Эрэли хутарси ӈэрин. Нёбаты иманрач ӈөлдэлэдди урэкчэлду эрэк хо өруси. Иӈэнь бугат, ханидук хани аси эридин, хоч нөстэлбучэ нян ханича. Тек ноӈан өрусич мусэмникэн мяладдан.

Тормита эррочим нэгнив хо аявран, мэнди хочмар эӈи очарчин дёмкаттан. Ноӈан мяванди нян мухонди хочмар носэгчэн очамдас. Эрэк нэлкэрэп инэӈилду хигили хояч бивэттэн. Элэ тугэдеку этуддэн.

Балаккала адыкунач бивэтти одни. Ок-та эми өрусич мусэмникэн, хэбдекникэн нөсэгчэлбу оралчимӈалбу хоч төруттэн.

- Тек адыку долбанили хэбдек один. Итовчилда! – өгэрвэтникэн хөксив чаю коладникан Тормита хинмач гөнни.

Оралчимӈал Тормита як хэбдекэн дюгулин гөнивэн хар. Ноӈартан-да хакач тарав инэӈив алатта.

Адыкун долбанили алаттаӈакатан өруси дагамрин. Каравкан гэрбэ хирча нямичан туврин. Хо гудей нёбатыккан хонӈачан балдарин. Хо өруси одни, алаке! Ди дэлмичэлэ нонап хонӈачан балдатни! Яракан-да мямси, гелталди хонӈачан. Өтэл мут дялти-эвэсэл эррочим хонӈачам төр мухонни төйдэӈэн хонӈачанач гэрбуччөттэ. Нян өмэн мямси бисни. Ирэк-вул нямичан эсни өрусив эмур. Идук-тэ нонап нян дюлин хирча нямичан, өкэнепчи Каравкан туврэн. Каравкан Тормита аяври хирчан. Тормита-дамар өрэндэӈи ходукун эйду өрусич мусэмрэн нян ач мудна икэденрэн. Эрэли амкачал нян гуд урэкчэл ноӈнюнни өмэтту өрэӈчиддимдэсэл.

Эр тек хэбдек одни. Бэил, инэӈтэн тэтутти тэтилбур, унталбур нукридюр, тек хани ою тэттэ. Асал дюганирап оран аймакан ипчэ нанрадукун хо ханич хаӈанапчав ӈонам тэтивур тэттэ. Гяки чуритач, эвэды онячач ханипчал эвэн асални тэтилтэн. Нярил нян ханич тэтчэл, элэ чурит ачча, тар биникэн тэбэнеч ипчэ гелталды нанрадук нян осалдук гераснидюр гякитан онячач ханиникан хаӈанчал. Тарав көетми ибдири нод.

Куӈалбу нян ханич тэтучэл. Нонан флагу өгэски өгэррэ. Тарич гулум дурур. Дагарич аич дурэлливэн алатта. Тадук бэил иманрала нандалбу нэсэкридюр, бөдэлэлбур боӈкинидюр тэгсэ. Оралчимӈал тэгчэлэтэн Тормита илран. Гулун тогтикин дылди нөнкэнни, тарич эчин гөнни: «Мут чэлэдюр дысучимӈэт, Гулунты мухонни, хину аявривут, ач мудна эскэривут дявли. Хи төруттидис эрэв инэӈив бадирап нөлтэн элэкэс хеддэкэн би хирчаву Каравкан туврэн. Гелбаты хонӈачан балдатни. Ноӈман төрутли, Тог мухонни, оран хоӈан оникан исудэн нян эдук-тэ дюлэски Каравкан хояв хонӈачам мутту тойдэн. Гали, хани ач мудна эӈилкэн Тог мухонни, мут, эвэсэл, хинду нэкурут!» Тачимур гөниди, Тормита Гулунду хирукэмдэв чаю, непескэв, имсэв боритни. Гулун, өрэнигчин ӈэринь дурэлникэн як тойэпчэв чэлэвэн дептэн. Мэӈ эн тор урумкунэч хэденрэн, хэбдекрэн-дэ, нөсэгчэкэн асаткаӈчин.

- Алаке! Алаке! – гулум эрэли тэгэттил эвэсэл иркалра.

- Гэлэ! Хэде! – Тормита иркаснан, тадук хэкэркинни. Ноӈман хөнтэл нян дёӈисна, хаир хаирдук дявматтидюр тэмбэӈэкэн төнникэн урумкукач худенэллэ. Эвэды «Хэде» отагчин эеннни нян бэил дылгантан горъяла дирнадянран. Өтэрэптук текэрлэн истала асун хояв нямакли анӈанилбу чилданикан эрэк икэ муттулэ исчадин! Тарав ӈи-дэ эсни хар.

«Хэде» амардадукун икэв икэлрэ. Икэдэвур, гору итовчиритан. Бэйтэн мэн икэгэй бакрин.Элэ есчимэчэк ачча, тар биникан бэйтэн ями-да икэннэн бисин.

Икэ амардадукун есчимэчэкэл эмрэ. Туркилбу елтэс тусаӈкатта, ӈи-кке хоядмару туркив елтэс тусандин. Тадук «Чэлэдек», «Гирамадяк», «Тусанкадяк». Элэ нөсэгчэл Прокопай, Сергей хулэк одни. Тормита Сергейду бинокулу, Кешаду – мауту, Прокопайду – хиркам төйрэн.

Тадук бэйтэн мэн мэндувур некурул төймэттэ. Ӈи ӈиду яв төйривэн дюлмэлникэн ӈи-дэ эч хар. Нонап хонӈачан эррочим өрусив бэйтэнду төйрин.

- Гэлэ, дёмкачалда. Он хонӈачамур гэрбудип? – бэилдук чэлэдукутэн Тормита улгимин.

- Нонап! – иркаснан Сергей.

- Несэлкэн! – гөнни Кеша.

- Нэргэт бидэн! – иркаснан Прокопай.

- Би-дэ гөндэку. Мут нонап хонӈачанти Гелтаня гэрбэ бидэн, - гөнни Тормита. – Ноӈан нёбаты, теми Гелтаня гэрбэ бидэн. Гелталды гэрбуми нян элэкэн бимчэ. Гелтаня тар биникэн хулэкэдмэр гэрбэ.

Чэлэдюр Гелтаня гэрбэ хулэкбэн гөн.

- Боларлан истала оралбур инич исугалра. Хөкчив, удам, кулим, иргату, хумтичэм елтэнчэ оран дюлэлкэн. Эрэв ху халда. Он некчип, оралбур боларап исудип? – Тормита бэилдук чэлэдукутэн улгимин.

- Он-ко этэп! Мандудип! – чэлэдюр гэрбэдукутэн иркаснан Прокопай.

Нонап хонӈачан балдадаӈан дюгулин рацияли билэклэ мэтуритэн. Тарак дюлдэкэмин «Нонап хонӈачан» гэрбэ есчимэчэку – конкурсу мэтуритэн. Тормита нян ноӈан харакални «Нонап хонӈачан» призбан гадавур аймакан эеттэ. Як хадин, хөнтэ-дэ стадала нонап балдача хонӈачан бичэдин. Тар-да бисэкэн, төр мухонни муту төрутчин гөникэн мэргэнтэн киӈки…

Хэбдек аймакан елтэнни. Урэкчэл нян өрэӈчичэл урэчил, ӈэринтэн, гелбаратан хо нод. Өгилэ нянин өмэн хэлки чулбаӈчин.

Эрэк ай бинилэ! – гөӈнэр эвэсэл.

 

Гусэтэ

Эвэн явут-та эдлэй некрэ, нонап мулгатчин, өтэрэп дялби дёндин.

Нян-да нэлкэни дагамран. Иманра тек-тэ чэлэнни эч хилэӈэр. Амкал бэлгэлитэн-нюн или-тали унчэ. Тувчэл нямичал хонӈачалнюн навталкан хилиӈэлду тогачотта.

Өмними иргич-кэл гусэтэ дэгникэн эмрин. Эрэк хо эгден дэги. Инӈатан хиӈиня, или-тали ялданя, остални дырамал нян эмэрэл. Чурпаня оӈотан хэссэки малтуча. Дөр метрэлкэн дэтлэлби натаниди урэкчэл өйдэлитэн илгаматникан хэргилэ яв-ул мэндэттэн. Итми-нюн өгинук дёлгичин тикриди хогаралди хогарраникан гуд кадаралдула дэгэлдин.

Елтэнчэв долбанив адыв-да хонӈачам когарлариди дэгилливэн оралчимӈал итчэл.

- Гусэтэ хонӈачам хогарлариди тар өгилэ ичурин нюлколдула хөрурин, - гөникэн нөсэгчэн Кеша-оралчимӈа тэлэӈрин, тадук хо гуд кадаралбу нюнрин.

Долба дэлмичэв ноӈан явчирин. Көчукэн икирэлкэн, немэӈи, ок-та мусэмэдды хуркэн.

- Хи-ккэ мэнди гусэтэ он хонӈачам хогарлариван иттис-ку? – гя оралчимӈа улгимин. Ноӈан нян нөстэ, Сергей гэрбэ. Эмни долбаниду ноӈан явчиннан.

- Он этэм иттэ. Дөр ясалалди иттив. Хо ӈэлэм гусэтэ, ясаландялни мэрэтимэел, чуриӈаял нян нярукаг мөмдэсэлни. Би элэкэс тувчэ нямичан далидун бисив. Гусэтэ өгинук дёлгичин тикриди тикэт балдачав хонӈачам хөтуснин. Дэтлэлби улкучалан хуги тикримдэс орин. Би иркалрив-да, дэги эч авдатта.

Бадикарлан истала дэги дөрэкэн хонӈачалбу хөтучэ. Кеша тарав эӈутчэ. Бадикар-такан ады-да нямичал энниникэн куняваттывутан итчэ. Тарал нямичал ач хутлэ бичэл. Кеша унуча – хонӈачалбу дэги дёрмича.

- Абага Тормита нэгидин. Хи мэнди ханни, ноӈан өмэтэл хонӈачам таӈуттан нян муланни. Хонӈал ноӈандун мэнди хурэлни эрин, - гөнни Сергей.

Тачимур укчэнмэчимнин Кешанюн Сергей Тормита учикту бадуникан эмривэн эӈуттэ. Ноӈан тугэдеку эрэлникэн ярутча, иргич ӈэлэм эмдиӈэвэн нян мэтчэ.

- Илэ, Кеша, хи он явчинни? – балаккала ириди улгимин.

- Кэнели, Тормита – абага…, - Кеша дыли нэнкунни.

- Ями кэнели? Як одни? – олаӈчин Тормита.

- Гусэтэ, мину көечукэмнин, хонӈачалбу хөтуснэн.

- Хи-ккэ хонӈачалбу дысуттэй яв некэнни?

- Би яв-иси одим. Гусэтэ няниндук олукагду дёлгичин тикриди хонӈачам хогарлариди хөтуснэн.

- Хи-ккэ ями эсэнни пэктэрэнэ, он-ко хиндулэ тозовка пэктэрэвун бисин? – улгимин Сергей.

Кеша арутникан Тормитатки ичэснэн, тадук барагран:

- Абага нувчирин эдэк пэктурир. Абага төрэнни минду закон эрин.

Адит тачин. Тормита гусэтэв ок-та эдилдэ пэктурир гөникэн нувчирин. Гусэтэв пэктурун – эгден хинимкин. Эрэк эгден дэги, гудал кадарал мухонтан ноӈандулан бисни. Теми мэнды дюгай нян гуд кадаралду очивран. Ач ӈэлнэ тэгэлэ өгили дэггөттэн. Ноӈман мами, хинимкинни бэйлэ тикчин. Тормита тарав чэлэвэн хадни.

- Өмэм гусэтэв мадинни, тиминни ады-да дэги хиндулэ тикчил. Хи, Кеша, аич некчэ бисэнни, гусэтэв эникэн пэктэрэнэ. Пэктэрэми, тадук мами – хинимкин, - тачимур тэлэӈниди, Тормита өгэски хивраснан.

- Он тачин бидин. Дэги хонӈачам хөтудин, мут-дэмэр яв-да эникэн некрэ кирӈич хипкатчип? – Сергей эсни маӈчир.

- Мут хопкилты бинивутэн харит ай. Ноӈартан гусэтэв ок-та эчил маватта, ноӈман төнкэритэн, теми аччалтаривур эгденэч хининитэн. Бэйгичин ноӈман одяритан.

- Тар-да бисиклэн ноӈан – дебнэт, абага, - Сергей дэпки баргуттан.

- Гусэтэ бинивэн нян хами ай. Ноӈан нян индэй, мэн хурэлби улиттэй мандуттан, - олукагду Кеша төрэснэн.

- Гэ, Кеша, хи мэни эди дысуттэ. Хонӈачами мултуриди, яв эду төрэнни? – Сергей ӈали Кеша мирлэн нэдни.

- Кеша адиту гөнни. Хи-дэмэр, Сэргэй, эди бади бис.

Тачимур укчэнмэттэ. Тормита хивкэнни, өгэски хивраманран. Тадук хөрдэй илран.

- Хи аваски ӈэндэй нэкэнни Тормита-абага? – Сергей улгимин.

- Урэкчэлдулэ хөрдим. Онутта гусэтэв итчим. Ноӈнюнни укчэнмэчэмчу, - нанукун гөнни Тормита.

Нөсэгчэл хуркэл хо мяӈчир, итылтан ӈунэнэ. Томита хэруки наӈитни, тадук яв-ул чакалапчав нугаснан. Тараӈи нэсэӈнэн. Аюка, хуланял флагал бичэл.

- Сергей, Кешанюн дөридюр эрэлбу флагалбу эрэк амкачал хэедутэн нокалда, Тормита амкалтаки нюнни. Эрэк амкачал анчиндутан ады-да нямичан туврин.

- Ями хуланялбу флагалбу нокчип?

- Гусэтэ ями-гал хуланя флагтук бугили дэггөттэн. Мэнди мэддыв, - барагран Тормита.

Тадук асвудуки помпотилбу оскомалбу нугаснан. Хоя оскома бичэ.

- Эрэлди оскомалди флагу хорулда. Киӈкич некэлдэ эдэн этӈэрдин хөтуснэ. Эрэк деладу асун обэн бисивур ичукэлдэ. Уталас-ку? – тачин таткариди, Тормитэ учикач бадуснин.

- Мут абагат гусэтэнюн дипломат бэйгичин укчэнмэттэй хөррэн, - Сергей оркаттан. Кеша дыли улкуснан, тадук хэбделлиди хаматтан. Сергей ирканӈами гөнчэвэн хэбдеми.

Дөридюр адыв-да флагалбу итовра. Амкачалдула ойчиридюр адыв-да флагу нокритан. Горъянук ичуритэн эдэнду хилгэндиддыл хуланял флагал.

 

Эрэк мола окату бисин

Нулгэвэтти дөмӈэ бэилни буюн эмривэн хөнтэкич бакалдаватта. Адыкум буюм, арай мякли бисэкэн, буюстэвур удёчотта. Эррочин оралчимӈаду өруси. Буюм мами хоч өрэлдэвэттэ. Улрэ хоя бисэкэн дялуч инэӈил дагамотта. Дю оралбан инич хөлтэдин, теми тадук эгдень хокчан.

Эӈние хоя буюн хэсэнни, кулиӈчин эмриди, дю оранни некэлбэн чапчилракан оралчимӈа хо мэбэвэттэн. Хуклэрий да, дебтий да омӈоваттан. Он-ко этэн. Буюн хэсэнни, эгден нам отагчинни эмриди, дю орман илэсникэн хөрувэттэн. Эррочин ӈэлэм дагамракан оралчимӈа ач-та яла халгань эмэбөттэн. Оралчимӈаду эдук хулэк ӈэлэм ачча. Дю оранни хэсэн буюм ханинди хаваттан. Он-ко этэн өтэлдук өтэл өмэтту бидэӈул унуникан хадни урэчин. Теми, буюн хэсэндулэн хамуриди, бодникан хөргэрэн. Буюн очал дю орални тундраду балдача хулбинтэ мэн хавкадюр, чиктыдюр, эӈидюр, мэргэмур киӈкидин ач бэвтиӈнэ буюлдук хулэкэдмэрэл. Дю оранни бэйнюн эйду бивэтми эрэгэр гургэ дулакандун бивэттэн: дюганиду ину тэквэтчин, дэлничэ амардыдун эмгулкэм бэю хэлтэдин, анӈанив чөптэрэ бэйнюн өмэтту нулгэдин, буюсчин, яв-да туркуттин, ургэттин ачча, тугэниду анӈантан туркив ирбатчин. Яракан-да хо мямси бэй оранни. Өтэрэптук текэрлэн истала таррочин. Эрэк бэкэчэн хуттукун хутлэн, хэсэндук хэсэндулэ хунэллин иссоттан. Буюн очал дю орални теми буюндук хулэкэл. Дю оранни буюм бодникан хөрми ок-та бэйлэ этэн мучур.

Тормита эрэв чэлэвэн аич хадни. Буюл аваски ӈэнэддывутэн, асун хоявутан ок-та бими хипкаттан нян таӈуттан. Ады-ды анӈани чайдадун ноӈан-да хо ургэлэ тэгэндэрин. Элэк горалран, теми укчэнми элэкэн

Эрэк боланиду бисин. Өмними буюн хэсэнни иӈэньгидэ намдук совхоз орални некэлэтэн олукагду милтэрэнин. Эррочим долдаридюр оралчимӈал хоч ӈэлэлритэн. Он-ко этэл ӈэлэлрэ, дю оралбан эмнэкэн даласникан бодудир. Совхозла як-та этэн эмэптэ. План да гэрбэ хаюбдин, мэӈэн да ачча один. Ядук-та ӈэлэмэн, өмэн-дэ ач орна эмэбдир.

Совхоз директоран, нөсэгчэн өртэпчи нёка, бэилбу чакабакла оралчимӈалбу нян бэгэсэлбу чакран. Тала Тормита нян бисин.

- Харакалбу, эгден ӈэлэм дагамаддан.., - директор элэкэс төрэм гөндэй некэддэкэн, Гиго гэрбэ хагды оралчимӈа, комиттыгчин мусэмэсниди, гөнни:

- Харап, харап. Би оралчимӈалбу тарак хэйэкэлбу мэддэӈэтэн горалран.

- Мут хину хоч төнкэрэп, Гиго-абага, тар биникэн окорлан куӈамдас бидинни, - директор хадарилдаӈан хам, этикэн бадиван мяннимдас.

- Алатли. Ями хи мину, директор бэгэн, куӈамдас гөнэнни? Он тарав уталми элэкэн бидин? Мину өйдэлив коедэй гөнэкэс, эрэк кэнели. Куӈав-дакка ями элэ бэвэнни? Хан хагды нярилдук куӈа хулэк нян хабаидмар, - Гиго хадариникан баргуттан.

- Гэ, эрэк эмэбдэн, Гиго-абага. Эми нэгимэттэ хулэк, тек время да ачча, - директор дуламач барагран.

Гиго өрэлдэтни, мут-тэ бисэп гөнни урэчин. Директор тадук часки эчин гөнни:

- Мут буюм буюсчип. Хояв буюм пэктурудип. Өгинук бэгэсэл тачин гөн. Буюм буюсри адыв-да бригадав чакчип. Дю оралбан этэп аталра. Пламур буюн улрэдин дялубгидип. Муту айми хинюн айдинни, Тормита. Хиндук хулэк оралчимӈа муттулэ ачча. Гя бригадав хи дявдинни, Гиго-абага.

Гиго тиӈми мөтэнни, тадук эрэли ичуслин. Тормитанюн мэн-мэнур аич хаматта. Дөмӈэду хөлнэмэттэ. Мэн мэнур төрутмэттэ, яв буюсми боритматта. Өмэн төрэнэч гөми, як бисидин тэгэттэ. Адитчин есчимэчөттэ-дэ: ӈи хояв орам иргэттидун, хояв хонӈачан балдуканидун, государстваду хояв улрэв дявуканидун. Тэрэкэл биситэн: хадун Тормита дюлин авран, хадун – Гиго. Тар-да бисиклэн, Тормита хулэкэдмэрэн хам бигрэрин.

- Ӈи хояв буюм буюсчин, тарак эгдем премияв гадин, - гөнни директор.

- Премияв-да?! Тарак як премиян? – Гиго бэлдэнчэ бэйгичин олалдатни.

Директор хивкэнни, нян-да Гиготки киӈкич ичэснэн, нян-да эникэн маӈчисна бябадянни гөнигчин. Гиго хивкэнни, хадарилчагчин тэгэнмэйду чучонӈиникан  тэгэттэн.

- Як премияван этэснэн уталра? – улгимин директор.

- Карабин пэктэрэвун, - ӈигэл арутти дылганни иснэн.

- Эсни, бинокль бидин… - гя гонни.

- Бэй ханӈалан хаври мэӈэн бидин… - илис бэй  төрэми мултудни.

- Гэ, муту эди хилгитта. Мэнди гөли, - эсни маӈчир Тормита.

- Хулэк оча «Урал» мотоциклу гадин, - гөниди, директор, илэ як урэчин гөнигчин, икириди ӈунэнни, тарич, оралчимӈал яв гөнивутэн алатми, хивкэнни.

- О-о… Хо ай премия! – оралчимӈал миргэснэ, тадук ханӈавур тапталра.

- Эррочин эгден премия дюгудун мандутми элэкэн бимнэн, - Гиго, өгэски хиврасниди, Тормитатки эсэнни.

… Тормита мэн бригадачал Мола окату өринни. Дюллэдэ буюм хояч буюсрин. Теми хадни, буюн хэсэнни он-да некми Мола окату или-дэ этэн агалла. Хөнтэл-дэ бригадал хэсэн буюм хапкани төрэӈур бакридюр дикална. Палаткалбур урэкчэл элгэлитэн эенил окатал хигидутан элбэритэн. Буюл эӈуттэтэн гөми окат хөлидукун горла, хиги долан.

Тормитанюн хөнтэч некрин. Ноӈан хэргилэ хиги дован хэллин. Элэ хиги, эрэли урэкчэр, эдук яв-да этэнни иттэ. Теми обали нулгэриди балаккалби урэкчэн хэеткин элбурин. Элэ истала Тормита нёврин, хан ноӈман боддитан. Өгинук эени биракчан обадун эринитэн ирукалбу туркилди ичуритан. Эдук урэкчэн хэелэн истала далбу. Тормита нян хөнтэл буюсэмӈэл дегэнгидэ гудла ойчиридюр буюн хэсэнни аваски ӈэннивэн, илэ исриван аюнтатта.

…Огинук коетми, урэкчэндук урэкчэн өмэн хулбин оникан ичуритэн хо ай нян өруси. Өгинук хэргилэ як бэкэчэн ханӈаду нэчэгчин ичудни.

Ады-да инэӈи тачин елтэнни. Тормита эсни өгэрвэттэ. Ноӈан хан буюсэмӈэлнюн урэкчэн бэлгэлин, хадун хэелин бивэтникэн аюнтатта. Или-тали адыкун буюм иттэ: Таралбу эникэн авдатта елтэмкэн. Буюн эгден хэсэнни эмривэн алатта.

Өмэн неделя елтэнни. Өмними Мола дэрэндулэн хоч хоя буюн хэсэнни хедни.

- Төр мухонни мутту бэлэддэн. Яв алаттаӈат тачин-да муттулэ эмэддэн! – өрэнчэ Тормита төрэснэн.

Ноӈан дылгандулан куӈагчин өрэндэӈэн нян эгдень хокчарин хавра. Горла буюл хогнадда, хадун өмэтту чакуграр. Тар биникэн ямигал навтавчи ангида урэкчэл бэлгэлэтэн эстэн хэкэснэ. Буюссил таррочим алаттитан.

Прокопай Мола окат дэрэнтэкин аюнтатнариди эмэргэн. Ноӈман тала Тормита тынин. Ямигал Прокопай хо мэбэчэ.

- Тормита, би яв-ул мямсив иттэм! – горинук, учиктук эдлэй-дэ илра, төрэснэн.

Хатлатан эмгэриди, төрлэ тосанни. Ноӈан ок-та бими дулам биврэрин. Тек-дэмэр хөнтэ оча, эгдень олалдача. Ясалални килэнчэл. Хинмач хогнадни, хоч хөкэлчэ. Авуми нукчалан дылан хэбгэлрин ичун, тачикан хөкэлчэ.

- Ядук, Прокопай, тачимур эӈние мэбэнни? – мянча Тормита улгимин.

- Айдит эвэн он тачимур некчин?! – Прокопай эгдень хиралдаӈан эсни елтэмсэ.

- Алатли, эди мэбэтнэр. Як одни, дуламач тэлэӈни?

- Гиго этикэн дылди хөчэлкэчэ урэчин.

- Хи ноӈман иду ичэнни?

- Долданни-гу, Тормита, тарак этикэн буюлбу дю хумагчинни илбэчэддэн.

- Буюлбу пэктурэддэн?

- Эсни. Текэркэн пэктэрэвун игэн эсни иснэ.

- Яв-ко некэддэн тарак этикэн?

- Буюлбу гя окаттаки нёмкачаддан. Би эргич ноӈан яв некэддивэн хипкаттам. Этикэн ӈину элгэвэтникэн гогукандиддан. Мэнди-дэмэр хөнтэкитэм учику бадуникан буюлбу дюлмэлэддэн. – Прокопай хинмамакан төрэдни.

- Хан учикилби идук хэпкун, тачин хэсэн буюм дюлмэлдэй?

- Надан-гу, дяпкан-гу учики элгэвэчэддэн.

- Эливун хавка оклакан бэтнэн хагдынча, - Тормита аймакан хэбделлэн. Прокопай тек эду мянни. Ноӈан мэргэнды Тормита, этиклэй-дэ хиралра, мэӈчидин-ту гөникэн дёмкаттин. Ноӈан-дамар хэбдекрэн. Эливун иненрин як адун-ка…

- Тадук он одни, этикэн буюлбу малтудни-гу? – Тормита, тачин-да иненэмнин, улгимин.

- Он-ко… Тачин-да малтудни. Нонан буюл Молала дуламач иддитэн, ээ. Аюка, ок элэ эмдэӈэн одни, Гиго этикэн хедни, тадук буюлбу бугаски немкачалран. Ибдирин хо. Би хоч хадарилрам таррочим иттиди… - Прокопай дылганни хилгэснэн хоӈалдай некчэгчин.

- Хи-дэккэ ями Гиго этикэнтэки хираланни?

- Он этэм хиралла. Этикэн буюн хэсэмэн муттук бугаски илбэчэддэн эсни! – Прокопай, ясалалдукун итми, хоч хадарилча.

- Он дёмкачанни, ноӈан ями тачин некэддэн? – Тормита дуламач улгимин.

- Буюл муттук бугаски хөрдэтэн мулгача эсни. Як ӈэлэмэн-кэ? Би эвэн бисэм, ноӈан нян эвэн. Ями-кка тачимур некчэдин? Ӈэлэм-дэ билгур бичэ эрэк этикэн… - Прокопай хэмэнни хилгэснэн, хоӈомалча яракан-да.

Тормита-дамар, хамачамнин, иманрала онки дэсчиснэн. Тачин-да хамачассодни.

- Хи адиту гөнэнни. Айдит эвэн ок-та ач белгурла бивэттэн. Хи-дэккэ, Прокопий, эсэнни-гу мэнинюн дёмкатта? Хи-дэ эсэнни-гу белгур бисэ?

- Мину белгурач дёмкачанни?! – Прокопай итын тарканду марбанни.

- Би көерэку, хи мэнинюн дёмкатми, Гиго абагаду буюм эникэн бөрир, хэсэн буюм мэндулэй-тэкэн гадай некэнни. Хи он мулгачанни, тачин некми ай-гу?

- Буюл мэндюр муттики эмэддытэн, э…

- Он-да бидэн… Буюн гэрбэ буюн, ӈи-дэ хапкаӈчидан, ноӈартан этэл авдатта. Гиго абага, буюлбу нонан итчэ, теми хапкаӈчидди дялтикий немкатча. Тала як-та кэнели ачча-бат. Он-ко мут есчимэчэддэп эсни, ӈи-кке хояв буюм мадин гөникэн, - тек Тормита эсни хэбдекрэ. Тек ноӈан дуламач төрэдни, мэргэлчэмдэс-тэ. Прокопий нян хивкэнни. Тормита тэбэкэӈи дурудни. «Мину тек өмэн-тэкэн мэбэвкэттэн. Гиго абага би Мола окатла биддиву хадни, теми элэ эмэддилбу буюлбу эмчэ бугаски нёмкатта. Айдит эвэн тачин эмчэ некрэ», - дёмкаттан Тормита, тар биникэн эчин гөнни.

- Эди мэргэттэ, Прокопай. Дулам оли. Мола – нун окат.

Буюл Гиго абагав ями-да агалдир, тадук Молала эмдир. Хи-дэмэр буюлбу бакалдадай итовчили… Этикэн-тэки эди хирра…

Дөр-гу, ады-гу инэӈили буюл адитмакан Мола окатла милтэрэнэ. Тормита дялнюми хоч аич буюсрэ. Хояв буюм аталридюр рацияли мэтуритэн. Таракам вертолет адыра-да дэгсин, хояв улрэв дюгуттин. Райондула Тормитав нян ноӈан оралчимӈалбан эливун эркэритэн.

Дагарич бисидюр Гиго бригададукун дөр хургэл хөлнэритэн. Дөридюр этикэн хурэлни биситэн. Гиго абага Тормитаду дөлбу хувдянрав төйчэ. Хо далси нян бэргэ олрал бичэл.

«Гиго этикэн кэнелич нектэӈи унуча, теми мут эдэкут хирра гөми алтатча, теми олралбу тынчэ», - гөникэн Тормита уталран.

- Абагатки эчин гөлдэ. Олраӈан хо далси. Аикла талакрап. Ноӈан хуну чэлэвуснэн эмуникэн муттула хамудан. Өмэтту буюм буюсчип. Асум буюсчип-тэ тэрэкэлди дэлкэдип. Өмэм делав очиддап. Эвэсэл биникэн он мэн-мэндукур хитулбутчип, - Гиго хурэлтэкин Тормита мявандуки гөнни нян бэргэ буюн улрэвэн төйрэн.

 

Накат "Гуденин"

Өмними Икэ упэ окатчан хөлидун тэгэтникэн омолгай авакман нян урбакиван хилкаддан. Ою хилкадми бинидук ирэв-тарав денин хоялботтан. Мулганни эрэк окатчаӈчин дуламач эеннөттэн. Окатчандук упэ илумун далбуканду илаттан. Мөв мөлэми горла эсни гиркаватта. Элэ нургэридюр Икэ упэ илумуй куринь эду элбэрин. Илуму чайдалан нэмкун амкан ичудни. Элэ болгит ногач хечэ, ирэт-тэ бисни, тар биникэн адыкун. Окатчан баргидалан гуд бургагал исучэл, элгэлитэн ног хятагаг чулбалран. Хөнтэл-дэ чулбанял нөчэл, игэлтэ тэвтэ-дэ энни хоял. Оранду эрэк бэкэчэн хо ай дебгэлрэ Упэчэн хутнюми Тормита дэлмичэнюнни өмэтту нулгэтти одаӈи аич дёмкачоттан. Тормита – мэргути бэй, орам-да хадни. Дэлмичэ явтаридун ӈунэн нян эмӈэ кунтэкэлкэн төрду эриний аявран. Элэ ирэк-тарак чурпанял дёлал, гарал нян мудэкэн, нэлгэ аччал. Оран-да бэйгичин нод төрду, чулбаня кунтэкту дэрэмкэрин нада. Упэ Икэ Тормитаяв көетникэн этикэӈи Мэкэлэв дёӈнан. Ачча одаӈан горалран. Икэ упэ Тормитав мэн хуткичими аявран. Упэ Тормитаду унтаван, кукатман, хөнтэ-дэ оилбан хаӈаноттан, тавнаваттан-да, нямичам хирриди окэню-дэ колуваттан. Тормита атикаӈан Нөлтэк өмэтту нулгэвэттэкэн хо өрэӈчивэттэн. Нөлтэк биӈсин стадала хо ай биврэрин. Икэ упэ хутэн Бэгэн бэй асиӈалкан ориван эмдэды хо алаттан. Ноӈан мэргэндун Бэгэн бэй асиӈан хо гургэвчилэн нян нумак биннэн. Яракан-да дөмӈэли нулгэвэтти асаткам бакракан хо да ай бимчэ. Таракам хутэн мэн биниди тэгэчэмчэ. Тадук хөнтэв хөнтэӈидин, ургэ-дэ бидин. Өмэндук Икэ упэ мэргэттэн. Анӈанил хоч хинмач дэгэддэ. Бэгэн бэй тарпач өмэккэн, гохикан* ачча.

Времян эмрэкэн Икэ упэ Мэхэлэ мухонни дэгэнвэттин тэгэлэ няниндула нулгэдин, таракам-ка он өмэккэн биддин ноӈан хутэн? Дюганиду стадала нөсэгчэл асаткал төткэрэл**. Бэгэн бэй мэн монди бивэткэрэн, ӈэлгэрэн-гу, он-гу асаткалдук. Ибдири яракан-да. Укчэнмэчми-дэ эсни хар. Ями ноӈан таррочин? Он-ко аманни хөнтэ бисин. Хэчэн нян хинма бэй бисин.

Тачин мулгатникан ою хилкадянрин. Тар биникэн яв-ул хөнтэ хатлан бисимдэс. Тарав эникэн-дэ иттэ мухонди унудни. Нян кэдэмэкчи-дэ иттимдэс. Дөмӈэв аич хари бими ноӈан ядук-та эти ӈэлрэ бисин. Теми як-та бидэн, ни-дэ эмдэн эсни авдатта. Хилкассодни аваку. «Хагды бэйду хөнтэки мулган дыллан ирин хам, - мулгаттан упэ. – Тачин бивэттэн. Хагдынча бэй куӈараплай тиккөттэн*. Би-дэ таррочин оддам урэчин».

Аюка, гэдэмэклэн яв-ул ургэч хиграриван мэддэн. Дуламач амаски эсэнни, тадук хилгэснэн иркасникан: «Эрэк як олусан! Эрэк хи-гу мину оркаттай некэнни, абага?!»

Ноӈан хаткандун, олусландин, эгдемэе накат амаргида бөдэлэлди быркаӈая чуӈгэнэди илгачаддан. Тигэкул ясалалди көечэддэн. Элэ ноӈан яв-гал хэбденив көедэй эмчэ урэчин. Көчукэм атикам мянчакчин көеттэн. Няӈач гиркамнин упэтки мичаддан. Эдук дюлэски ноӈан яв некэннэвэн ӈи хадин. Нян накат дыллан иррочил мэргэл херивутэн ӈи-дэ этэн хар. Упэ, оланиди, хагарсич төрэснивэн долдамнин накат илран. Бэй дуламман мэддэн. Ирэк-тэ накат, бэй ӈэлэлривэн, мэбэривэн, он-да некэннэй омӈакла хилгэнивэн мэдминюн, тарканду ойлан тиккоттэн. Тек-дэмэр көчукэн упэ эсни ӈэлэлрэ, дуламкан, улгимин: «Ями элэ эмэнни, абага? Хинду як нада миндук? Мэн хотлий ӈэнэмчэс. Куӈал орандула хөрритэн. Би-дэмэр эду өмэккэн эмэптив. Миндук яв гамсанни? – нанукукан төрэлрэн көчукэн Икэ упэ. Накат ясалални тогалбутта. Ноӈан хираладдан. Нян-да упэтки гиркаснан.

Олукагду антавдук оралчимӈал дылгантан иснэн. Ноӈартан балаккалтики дэлмичэв илбэддэ. Тормита гя стадала хөлнэрин. Дэлмичэв Бэгэн бэй нян Кеша көсчиддэ.

Накат көргөснэн, тадук осталди упэчэн элдэкмэн нян мирбэн осиснан. Таракам Икэ упэ нян хадарилран: «Ариӈка! Хинтэки би бэйгичин нумак бисэм, хи-дэмэр ями мину осинни? Мадай некэнни?! Эрэв-кэ гадинни?! – тачин иркасниди, улакча абакач накату нусмамаклин патануканни. Дэлгэнкэ олалдан, тадук, дыгэн бөдэлэлди иламасчири, бугаски нённи.

…Бэгэн бэй горинук иттэкэн энинни хуланяв свитерав тэтчэмдэс. Омолга мянни. Дюллэ эньми ок-та эррочин хуланя свитерэлкэмэн эч иттэ. Энинни илуму хатлин хинмакич гиркавачаддан. Учикач нямнимнин иссан. Таракам-тат энинни итин хуӈэл одаӈман иттиди ӈэлэлрэн. «Он онди, эне?!» - иркаснан ноӈан. Ӈэлэлчэ бэй иркариван долдамнин, Кеша туттэн. Упэв иттиди мянни: «Яду итый мани, упэ?»

Упэ оркаттай некрэн, теми эчин гөнни: «Тикэт миндулэ абага дюмарин, көчукэнь мин итиву бэлэснин». Тадук абага удьбан нян булбадаӈман нюнуттэн. Хуркэл ӈэлэлрэ.

Кеша гөнни: «Би хинмамакан нимэрэлдулэ нямнидак. Тала рация бисни. Накат упэв осидаӈан дюгулин райондула исуми нада».

Ноӈан дөрбу учику хэпкэнни. Бэгэн бэй Кешаду мэн карабими бөдни. Кеша гөнни: «Бидэн. Хи мэнды эмэли. Як хадин, нян-да эмдин». Бэгэн бэй дулам: «Мут дюдувур эмэбдип. Миндулэ эмэр тобар бисни. Хи эгден надала хөрэденни. Гали карабиму». Кеша пэктэрэвум гадни.

Хисэчин, нөлтэн гөбэддэкэн, далбула ичури урэкчэн чайдадукун, хагаракеч көргэмнин, вертолёт ичуснэн…

 

[1] Унма герси – сентябрь иланни.
[2] Нукичэн – токи, эгдетэ.
[3] Таттин – халрин.
[4] Ибэлдэ-дэ калтакапча мө.
[5] Таткарин – хупкуттан.
[6] Анаӈу – уямкан көрбэвэн, бонгав мутки-дэ эвэсэл анаӈ гөвэттэ.
[7] Помпоти – урумкун
[8] Утэндулэй – мо дюлай, унэндулэ.
[9] Мучудяк – буюсми амаски мучурив ӈину «мучуяк» гөвэттэ.

Рейтинг@Mail.ru